Tok Pisin: Regular

ESTHER
ESTHER
1 1 Long taim bilong Ahasuerus (em i stap king long hap bilong India i go inap long Kus na i lukautim 127 Provins olgeta), 2 long dispela taim King Ahasuerus em i sindaun long sia king bilong em long taun Susa. 3 Long namba tri yia bilong em i stap olsem king, em i mekim bikpela kaikai bilong ol ofisa na wokman bilong em. Ol ami bilong Pesia na Midia, ol stretpela man i gat gutpela nem, ol gavana bilong ol provins ol i kam long dispela kaikai. 4 Em i tokaut na putim ples klia ol bilas na ol bikpela samting i save givim biknem long em long planti dei inap long 180 dei olgeta. 5 Taim ol dispela bikpela dei i pinis, king i mekim bikpela kaikai inap long 7-pela dei. Dispela kaikai i bilong ol manmeri i stap long taun Susa, maski ol i gat nem o nogat nem. Ol i mekim dispela pati long gaden bilong haus king. 6 Long dispela hap ol i mekim kaikai long en, em i gat naispela laplap ol i mekim long waitpela na retpela koten wantaim ol rop ol i mekim long laplap i nogat strong long pepol kala na ol i hangamapim silva ring antap long ol pos ol i mekim long ston mabol. I gat ol gutpela sia bilong sindaun ol i mekim long gol na silva na putim long sait long rot, em dispela rot tu ol i mekim long ol ston olsem porpiri, mabol, pel na ol arapela ston i gat gutpela kala. 7 Ol i putim ol wara bilong dring insait long ol kap ol i mekim long gol. Olgeta kap ino wankain na wain tu i planti tru long wanem king i gat gutpela pasin. 8 Ol i dring aninit long bikpela tok olsem, "I nogat tambu long wanpela samting," olsem na long dispela rot, king i givim tok long ol wokman bilong em long inapim laik na tingting bilong wanwan man i kam i stap. 9 Na tu kwin Vasti i mekim bikpela kaikai bilong olgeta meri tasollong haus bilong king Ahasuerus. 10 Long dei namba -7 bilong dispela bikpela kaikai, king i spak long wain olsem na em i singautim 7-pela wokman bilong em i kam. Nem bilong ol i olsem, Meuman, Bista na Habona ,Bikta, Abakta na Setar na Kakas, 11 long bringim kwin Vasti i kam long em wantaim hat bilong kwin. Em i laik soim ol manmeri na ol ofisa long naispela bodi bilong em long wanem, em i luk nais. 12 Tasol, kwin Vasti i les long bihainim tok bilong king em ol ofisa i bin kam tokim em. Olsem na dispela i mekim king i kros na belhat stret. 13 Na king i singautim ol saveman i kam, em ol lain i save long wanem samting i wok long kamap (dispela em pasin king i save mekim long ol lain i save tru long lo na pasin bilong skelim kot). 14 Nem bilong ol dispela man i olsem, Kasena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Masena na Mekukan, ol dispela 7-pela hetman bilong Pesia na Midia na ol na ol stap klostu long king na ol i mekim save mekim bikpela wok insait long kingdom. 15 ''Long bihainim lo, wanem samting i mas kamap long kwin Vasti long wanem em i no harim tok bilong king Ahasuerus em ol ofisa i bin kisim i go tokim em?" 16 Memukan i tokim king wantaim ol ofisa bilong king olsem, "Dispela samting kwin Vasti i mekim, em ino mekim rong long king wanpela, nogat, em i mekim long olgeta ofisa na ol manmeri long olgeta provins em king Ahasuerus i lukautim. 17 Wanem samting kwin i mekim bai olgeta meri i harim. Na tu bai ol i mekim nogut long ol man bilong ol. Ol bai tok, 'King Ahasuerus i tokim Vasti long kam long em tasol em i bin les.' 18 Nau long dispela dei yet, ol meri bilong ol bikman bilong Pesia na Midia i harim tok long dispela pasin kwin i mekim, bai ol mekim wankain tok long olgeta ofisa bilong king. Pasin bilong sakim tok na belhat bai i bikpela tru. 19 Sapos king i wanbel orait, em i mas salim wanpela tok olsem lo i go aut na ol i mas raitim long lo bilong Pesia na Medes olsem Vasti bai ino inap kam long ai bilong king na dispela em nogat man i bai senisim. Na larim king i givim wok kwin i go long narapela meri i gutpela moa long Vasti. 20 Taim dispela lo i kamap ples klia long olgeta kingdom bilong king, bai ol meri i daunim ol yet long man bilong ol, long ol man i gat nem i go daun long ol man i nogat nem." 21 King wantaim ol bikman bilong en i amamas long dispela tok na king i mekim olsem Memukan i bin tok. 22 Na em i salim pas i go long olgeta provins em i lukautim long tokples bilong ol yet. Em i tok strong olsem ol man em ol i mas stap bos long famili bilong ol yet.
2 1 Bihain long ol dispela samting taim belhat bilong King Serksis i pinis, em i tingting long Vasti na ol samting em i bin mekim. Em i tingting tu long ol lo em i bin mekim bilong bagarapim em. 2 Olsem na ol yangpela man husat i save wok long king ol i tok," larim wanpela wok painim aut bilong ol yangpela naispela meri i no bin slip wantaim man i ken kamap bilong maritim king". 3 Larim king i makim ol ofisa insait long olgeta provins long kingdom bilong em long bungim olgeta naispela yangpela meri long rum bilong ol meri insait long strongpela banis long Susa. Larim ol i stap aninit long lukaut bilong Hagai, em ofisa bilong king husat i save was long ol meri na larim em i stretim na lukautim bodi bilong ol. 4 "Larim yangpela meri husat i inapim laik na tingting bilong king i ken maritim em bilong kisim ples bilong Vasti." Dispela tok stia i inapim tingting bilong king na em i mekim olsem. 5 I bin i gat wanpela man Juda insait long strongpela banis bilong Susa nem bilong em Modekai, pikinini man bilong Jair, em pikinini man bilong Simei na em pikinini man bilong Kis husat i bilong lain Benjamin. 6 Ol i bin rausim em long Jerusalem wantaim ol arapela manmeri husat i lusim ples na i go wantaim Jehoiakin king bilong Juda, husat Nebukatnesar king bilong Babilon i kisim i go. 7 Em i save lukautim Adasa, narapela nem bilong em Esta. Em i pikinini meri bilong brata bilong papa bilong em, bilong wanem em i nogat papa na mama. Dispela yangpela meri i gat gutpela bodi na em i luk nais tru. Modekai i kisim em na lukautim em olsem pikinini meri bilong em yet. 8 Taim ol lo na tok orait king i givim i kamap ples klia, ol i bringim ol planti yangpela meri i go long strongpela banis bilong Susa. Ol i putim ol aninit long lukaut bilong Hagai. Ol i bringim Esta tu i go insait long aus bilong king na putim em aninit long lukaut bilong Hagai, man bilong lukautim ol meri. 9 Dispela yangpela meri i inapim tru laik na tingting bilong en. Kwiktaim em i givim em ol samting bilong wasim na lukautim bodi bilong em na ol kaikai long skel bilong em. Em i makim 7-pela yangpela wok meri long haus bilong king bai ol i ken wok long dispela yangpela meri na em i salim ol yangpela wok meri na dispela yangpela meri i go long naispela ples tru insait long haus bilong ol meri. 10 Esta i no tokim wanpela man long husat em ol lain bilong en na ol femili bilong en, bilong wanem Modekai i bin tokim em long noken tokaut. 11 Olgeta dei Modekai i save wokabaut i go i kam autsait long ples bung long haus bilong ol meri bilong luksave long ol i lukautim Esta olsem wanem na ol bai i mekim wanem long em. 12 Dispela taim i kamap long ol wanwan yangpela meri bai i go long King Serksis. Bihainim lo bilong ol meri, wanwan yangpela meri i mas pinisim 12-pela mun bilong stretim gut bodi bilong ol, 6-pela mun wantaim wel ol i kukim i save givim gutpela smel na 6-pela mun wantaim ol samting bilong givim gutpela smel na stretim bodi, 13 taim wanpela yangpela meri i go long king, em i save bringim i go wantaim em wanem samting em i laikim tumas long haus bilong ol meri, bilong em long bringim i go long haus bilong king. 14 Long apinun em bai i go insait na long monin taim em bai i go bek long namba tu haus bilong ol meri na stap aninit long lukaut bilong Sasgas, em ofisa bilong king i save lukautim ol meri bilong king. Em bai i no inap i go bek long king inap taim king i laikim em tru na singautim em. 15 Nau dispela taim i kamap bilong Esta, em i pikinini meri bilong Abihail, liklik papa bilong Modekai, husat i bin kisim em na lukautim olsem pikinini meri bilong em yet long i go long king. Em i no askim long wanpela samting tasol Hagai em ofisa bilong king husat i save lukautim ol meri i tok. Nau olgeta lain i lukim Esta ol i laikim em tru. 16 Ol i bringim Esta i go long king Serksis insait long banis em i save stap long en long Tebet, em namba 10 mun, long namba 7 yia long taim em i stap king. 17 King i laikim Esta moa yet winim ol arapela meri na kisim em na laikim em tru winim olgeta yangpela meri i no bin slip wantaim man yet. Olsem na em i putim hat bilong kwin long het bilong en na mekim em i kamap kwin na kisim ples bilong Vasti. 18 King i mekim bikpela pati bilong ol ofisa na ol wokboi bilong em, pati bilong Esta na em i givim malolo long ol na i no kisim takis long ol provins. Em i givim tu ol presen wantaim pasin bilong king. 19 Nau taim ol yangpela meri i no bin slip wantaim man i kam bung long namba tu taim, Modekai i sindaun long dua bilong banis bilong king. 20 Esta i no tokim wanpela man yet long ol femili na ol lain bilong em olsem Modekai i tokim em. Em i wok long bihainim skul tok bilong Modekai olsem em i save mekim long taim em i save lukautim em. 21 Long ol dispela dei taim Modekai i save sindaun long dua bilong banis bilong king. Tupela ofisa bilong king, Biktana na Teres husat i save was long dua i belhat na painim rot long bagarapim King Serksis. 22 Taim ol dispela samting i kamap ples klia long Modekai, em i tokim Kwin Esta na Esta i go toktok long king makim maus bilong Modekai. 23 Dispela tok ol i wok painim aut na lukim olsem em i tru na ol i hangamapim dispela tupela man long diwai bilong hangamapim ol man bilong bikhet. Dispela samting ol i raitim i go daun long buk bilong ol stori long ai bilong king.
3 1 Bihain long ol dispela samting, King Serksis makim Haman pikinini man bilong Hamedata bilong Agak na givim em sia na namba bilong lukautim na bosim olgeta lain ofisa i wok wantaim em. 2 Olgeta wokman bilong king i stap long bikpela dua bilong king i save brukim skru na daunim het long Haman, olsem king i givim oda long ol i mas mekim, tasol Modekai i no save brukim skru na daunim het. 3 Olsem na ol wokman bilong king i stap long bikpela dua bilong king i askim Modekai, "Bilong wanem na yu no save bihainim oda king i tok long em?" 4 Ol i toktok wantaim Modekai wanwan dei, tasol em i no laik long bihainim tok bilong ol. Olsem na ol i toktok wantaim Haman, long lukim sapos dispela hevi bilong Modekai bai i stap olsem na em i tokim ol olsem em i man bilong Juda. 5 Taim Haman i lukim olsem Modekai i no brukim skru na daunim het long em, Haman i belhat. 6 Em i no laikim na i gat tingting long kilim Modekai i dai, long wanem ol wokman bilong King i tokim em, long ol lain bilong Modekai i wanem kain manmeri. Haman i laik kilim na bagarapim olgeta lain Juda, ol lain bilong Modekai i stap long bikpela kantri bilong King Serksis. 7 Long namba wan mun [em mun bilong Nisan], long 12-pela yia bilong King Serksis bilong Pur. Dispela em i pilai bilong tromai koin long pes bilong Haman long makim dei na mun. Ol i pilai na tanim dispela koin inap dispela koin i pundaun long namba 12 mun [em mun bilong Ada]. 8 Na bihain, Haman i tokim King Serksis, "I gat sampela manmeri i stap nambaut na pulapim taun bilong kantri bilong yu. Ol lo bilong ol i no wankain olsem ol narapela manmeri na ol i no save bihainim lo bilong king ,olsem na em i no gutpela long King i larim ol i stap. 9 Sapos em i orait long king, givim oda long kilim ol na bai mi putim long skel 34, 000 kilogram silva long han bilong husait man i lukautim ol kago bilong King, bai ol i putim insait long hausmoni bilong King. 10 Na bihain king i kisim rin i gatim mak long en na givim i go long Haman, pikinini man bilong Hamadata bilong Agak, ol birua bilong ol Juda. 11 Na king i tokim Haman, "Bai mi lukim olsem ol i givim bek moni bilong yu na ol manmeri bilong yu. Yu bai mekim wanem samting, yu laik mekim wantaim en. 12 Ol saveman long lo bilong king i kam bung long 13 dei bilong namba wan mun na ol lo Haman i bin givim oda long en, ol i raitim i go long olgeta gavana na ofisa bilong king, husait ol i stap long olgeta taun wantaim ol manmeri bilong ol, ol i raitim long wanwan tokples bilong ol yet. Ol i raitim long nem bilong King Serksis na pasim wantaim han rinmak. 13 Ol man bilong karim tok i givim olgeta stori i stap long pepa i go long olgeta provins, long kilim na bagarapim olgeta lain Juda, long yangpela i go long ol lapun, ol pikinini na ol meri insait long wanpela dei tasol, long dei 13 long namba 12 mun [em i mun bilong Ada] na kisim olgeta samting bilong ol. 14 Dispela wankain toksave pepa ol i mekim i kamap lo bilong olgeta taun. Long olgeta taun dispela lo i kamap klia long olgeta manmeri i mas redi long dispela dei. 15 King i salim ol wokman bilong em long karim toksave pepa i go aut ariap na givim olgeta manmeri . Dispela lo ol i tokaut i go namel long strongpela banis bilong pait insait long Susa. King na Haman i sindaun na dring, tasol biktaun bilong Susa i no stap gut.
4 1 Taim Modekai i painim olgeta samting i bin kamap, em i brukim klos bilong em na em i putim bruk laplap na rapim sit bilong paia. Em i go insait namel long biktaun na em i krai bikmaus na i singaut strong. 2 Em i go antap inap long haus dua bilong haus King, long wanem ol i save larim wanpela bai i putim bruk laplap klos na go insait. 3 Insait long olgeta Provins, long ol ples toksave bilong king i go aut, na bikpela krai i kamap namel long ol Juda, wantaim dispela ol i lusim kaikai na prea sori na wari. Planti bilong ol i putim laplap i bruk na sit bilong paia. 4 Taim ol yangpela wokmeri bilong Esta na ol wokman i kam tokim em, kwin i bel hevi nogut tru. Em i salim ol klos bilong Modekai bai werim ( em mas senisim dispela bruk laplap ), tasol em i no kisim ol displa. 5 Orait Esta i singautim Hatak, wanpela ofisa bilong king husait em i makim bilong helpim em. Em i salim em i go long Modekai long save wanem samting i kamap na em i minim wanem. 6 Orait Hatak i go long Modekai long rot bilong biktaun long haus dua bilong king. 7 Modekai i stori long olgeta samting i bin kamap long em, na olgeta silva Haman i bin promis long skelim aut na putim insait long mani bilong king inap olgeta Juda i mas dai. 8 Na tu em i givim tok orait pas bilong king long bagarapim ol Juda long ples Susa. Em i mekim olsem inap Hatak i mas soim em long Esta na dispela em bai givim wok bilong go long king long sapotim em na sori wantaim em long makim ol manmeri bilong em. 9 Orait Hatak i go na tokim Esta long ol toktok Modekai i bin tokim em. 10 Orait Esta i tokim hatak long go bek long Modekai. 11 Em i tok, ''Olgeta wokman bilong king na ol manmeri insait long provins bilong king i save olsem sapos wanpela man o meri go insait long rum bilong king i nogat tok save, i gat wanpela lo tasol; Ol i mas kilim em i dai_inap sapos wanpela usait i holim gol stik bilong king em bai i stap laip. Ol i no bin singautim mi kam long king insait long dispela 30 de.'' 12 Olsem na Hatak i stori long olgeta tok bilong Esta long Modekai. 13 Modekai i salim dipela tok i go bek; ''Yu no ken ting olsem insait long haus bilong king, yu bai ranawe olsem ol arapela Juda. 14 Sapos yu stap isi olsem long dispela taim, helpim bilong ol Juda bai i kamap long ol arapela ples, tasol yu na ol lain bilong papa bilong yu bai pinis. Husait i save yu kam na yu gat dispela nem long kain taim olsem?'' 15 Orait Esta i salim dispela tok i go long Modekai 16 Yu go, bungim olgeta Juda husait i stap insait long Susa, na lusim kaikai long mi. Yupela i no ken kaikai na dring long 3pela de, de na nait. Mi wantaim ol yangpela wokmeri bilong mi wantaim bai i no inap kaikai wankain olsem yupela. Orait mi bai i go long king, maski mi brukim lo, na sapos mi dai, mi dai.'' 17 Modekai i go na i mekim olsem Esta i bin tokim em long mekim.
5 1 Bihain long tripela dei i go pinis, Esta i werim klos bilong kwin na em i go long sanap long ples bung bilong haus king long pes bilong king. Na king i sindaun i stap long sia king long dispela haus na i lukluk i go long rot ol i save kam. 2 Taim king i lukim Esta dispela kwin husait i sanap long ples bung bilong haus king orait king i amamas long lukim Esta. King i holim stik long han bilong em na i makim i go long em. Olsem na Esta i go long em na i holim hap bilong stik gol bilong king. 3 Orait king i tokim em, ''Kwin Esta, yu laikim wanem? Yu laik askim mi long wanpela samting? hap bilong kindom bilong mi, em bai mi givim i go long yu.'' 4 Esta i tok, '' king sapos em orait long yu, kisim Haman wantaim na i kam tude long wanpela bung kaikai mi laik redim bilong em.'' 5 Orait king i tok, ''Kisim Haman i kam hariap, long mekim wanem samting Esta i tok long em.'' Olsem na king wantaim Haman i go long dispela bung kaikai Esta i bin redim. 6 Taim ol i dring wain long dispela kaikai, king i tokim Esta, ''Yu laikim wanem samting na yu askim mi? Mi bai givim yu. sapos yu askim mi long olgeta samting mi lukautim, bai mi brukim long namel na givim i go long yu.'' 7 Esta i bekim, ''Askim na wari bilong mi em i olsem, 8 sapos yu lukim mi na amamas long mi orait yu mekim wanem mi askim yu long en, yu kisim Haman wantaim na kam long bung kaikai bilong yu mi bai redim long tumora na bai mi bekim askim bilong king.'' 9 Haman i go aut long dispela dei wantaim amamas long bel bilong em. Tasol taim Haman i lukim Modekai long dua bilong haus king, olsem Modekai i no laik sanap o brukim skru na em i no pret, olsem na em i belhat nogut tru long Modekai. 10 Maski Haman i daunim belhat bilong em na i go long haus bilong em. Em i singautim ol wanlain bilong em i kam bung wantaim meri bilong em sires. 11 Haman i tokim ol long ol planti samting em i gat, namba bilong ol pikinini bilong em, ol biknem na namba king i givim em na tokim ol olsem em i antap long ol arapela opisa na ol wokman bilong king. 12 Haman i tok, ''Kwin Esta i no singautim ol arapela man tasol mi long go wantaim king long kaikai em i redim. Maski long tumora tu bai mi sindaun klostu long em wantaim king gen. 13 Tasol mi no pilim amamas long ol dispela samting taim mi lukim Modekai dispela Juda i save sindaun long dua bilong haus king.'' 14 Orait Seres meri bilong em i tokim Haman wantaim ol wanlain bilong em, ''Larim ol i ken planim longpela pos inap 23 mita longpela bilong en i go antap. Long moning taim tokim king long ol i ken hangamapim Modekai long dispela longpela pos.Orait bihain yu go amamas wantaim king long dispela bung kaikai. ''Haman i amamas long dispela tok na i kirapim ol man long mekim dispela wok.
6 1 Long dispela nait king i no inap long slip. Em tokim ol wokboi bilong em long kisim i kam ripot bilong wok i bin kamap aninit long lukautim bilong em na ol i ritim strong dispela ripot i go long king. 2 Ol i painim aut olsem Modekai i bin tokim stori bilong Bigtana na Teres, em tupela ofisa bilong king husait i save lukautim bikpela dua, em tupela tasol i laik bagarapim king Asueras. 3 Na king i askim, "Wanem samting bai givim biknem na luksave i go long Modekai long em i mekim dispela?" Yangpela wokman bilong king i tok, "Nogat wanpela samting ol i mekim long em." 4 King i tok, "husait i stap insait long banis?" Haman i kam insait long narapela autsait banis bilong haus bilong king na i tokim em olsem, em i laik hangamapim Modekai long rop antap long pos em i sanapim long em. 5 Wokboi bilong king i tokim em, "Haman i sanap insait long banis."Na king i tok, "Larim em i kam insait." 6 Taim Haman i kam insait, king i tokim em olsem "Wamem samting bai yumi mekim long givim biknem i go long man husait king i save hamamas long em?" Na Haman i tokim em yet olsem, "Husait em bai narapela man moa bai king i hamamas na givim namba na biknem i go long em moa long mi?" 7 Haman i tokim king olsem "Long husait man king i gat hamamas long givim namba na biknem, 8 Orait kisim ol klos king i save werim na tu hos king i save sindaun long en na putim hat king long het bilong em. 9 Givim dispela klos na hos i go long ofisa bilong king husait i gat gutpela nem. Larim ol i bilasim dispela man husait king i gat hamamas long givim namba na biknem, larim ol kisim em long hos i raunim olgeta hap long biktaun. Larim ol i tokaut long pes bilong em, 'Dispela kain samting i save kamap olsem, taim king i save hamamas long givim biknem i go long wanpela man!'" 10 Olsem na king i tokim Haman, "Hariap, kisim ol klos na hos, olsem yu yet i tokim pinis na mekim dispela long Modekai dispela man Juda, husait i save sindaun long dua bilong king. Noken abrusim wanpela samting olsem yu bin tokim." 11 Orait Haman i kisim klos na hos. Em i bilasim Modekai na kisim em long hos i go long olgeta liklik rot bilong biktaun. Em tokaut long pes bilong em olsem, "Dispela kaim samting i save kamap taim king i hamamas long givim biknem." 12 Modekai i kam bek long dua bilong king. Tasol Haman i hariap tru i go long haus bilong em na karamapim het bilong em wantaim laplap na krai nogut tru. 13 Haman i tokim Seres meri bilong em na tu ol wantok bilong em long wanem ol samting i kamap long em. Ol wokman bilong em husait i gat gutpela save bilong skelim toktok na meri bilong em Seres i tokim em olsem "Sapos Modekai em man husait yu brukim skru long en, em man Juda, yu no inap tru long daunim em, tasol bai yu i stap aninit long em." 14 Taim ol i wok long toktok wantaim em i stap, ol ofisa bilong king i kam kamap. Ol i hariap long kisim Haman i go long kaikai pati bilong Esta i redim.
7 1 Olsem na king Seksis wantaim Haman i go long kaikai na dring wantaim kwin Esta. 2 Long namba tu dei ol i kam bung bilong dring na kaikai, taim ol wokman i kapsaitim wain na givim ol, king Haman i tokim Esta olsem, "Kwin Esta, yu laikim wanem samting? Yu tokim mi na bai mi givim yu wanem samting yu askim. Sapos yu askim long hap bilong olgeta samting mi lukautim, bai mi givim yu." 3 Orait Kwin Esta i bekim tok, "King, sapos yu luksave long mi na amamas long mi, sevim laip bilong mi. Em wanem mi askim na mi laik yu bai mekim long ol manmeri bilong mi tu. 4 Long wanem ol man i bin salim mipela long ol birua bai bagarapim mipela na kilim mipela i dai. Sapos ol i bin salim mipela olsem ol wok man na meri nating, mi no inap long toktok long wanem dispela samting i no inap long mekim yu tingting planti." 5 Orait King Seksis i askim Kwin Esta olsem, "Husait dispela man i gat tingting nogut pulap long bel bilong em long mekim dispela samting na em i stap long we?" 6 Esta i tokim dispela king olsem, "Dispela birua bilong mipela em Haman, dispela man bilong narapela hap i pulap wantaim tingting nogut!" Haman i pret nogut tru long ai bilong king na Kwin Esta. 7 King i belhat nogut tru na i lusim wain na i kirap i go aut long flawa gaden i stap long haus bilong em long kamapim tingting, wanem samting em bai i mekim long em. Tasol Haman i stap bek na i tok strong na askim Esta long sevim laip bilong em. Long wanem em i luksave pinis olsem king i bin kamapim tingting long kilim em. 8 Bihain king i kam bek long flawa gaden i stap long haus bilong em na i go insait rum bilong haus ol i bin kapsaitim wain na givim em. Haman i pundaun i go daun long sia Kwin Esta i sindaun long en. King i tok olsem, "Em bai mekim pasin pamuk wantaim kwin long ai bilong mi insait long haus bilong mi, a?" Taim king i tok orait long kilim em, ol wokman bilong king i karamapim pes bilong Haman. 9 Orait Habona, wanpela was ami ofisa bilong king i tok olsem, "I gat hap diwai bilong kilim man na hangamapim i stap autsait long haus bilong Haman. Dispela hap diwai em 23 mita longpela bilong en i go antap. Em yet Haman i bin mekim long hangamapim Modekai, em man husait i mekim gutpela tok lukaut long sevim king." Na king i tok, "Kilim em na hangamapim em long dispela hap diwai." 10 Olsem na ol i hangamapim Haman antap long hap diwai em i bin redim long hangamapim Modekai Na belhat bilong king i go daun.
8 1 Long dispela dei yet, King Ahasarus i givim olgeta samting bilong Haman, dispela birua bilong ol lain Juda long Kwin Esta na Modekai i stat long mekim wok bilong king, long wanem Esta i tokim king olsem Modekai i wan blut bilong em. 2 Na king i givim Modekai dispela ring bilong putim mak, em i bin kisim bek long Haman. Na Esta i givim tok orait long Modekai i mas lukautim olgeta samting bilong Haman. 3 Na Esta i toktok long king gen. Em i krai na putim pes bilong em i go daun long graun na tokim king long stopim dispela tingting nogut Haman dispela man bilong lain Agaik i putim long bagarapim ol lain Juda. 4 Orait na king i holim gol stik bilong em na i poinim long Esta na em i kirap na sanap long pes bilong king. 5 Na em i tok, "Sapos dispela i amamasim king na mi lukim olsem dispela samting i orait long king, bai mi amamas long ai bilong yupela na tok raitim pas na stopim dispela tok Haman pikinini man bilong Hamedata bilong Agaik i raitim bilong bagarapim ol lain Juda husait ol i stap long olgeta hap provins king i lukautim. 6 Bilong wanem bai mi lukluk tasol na ol manmeri bilong mi bai bungim hevi na ol bai kisim bagarap?" 7 King Ahasarus i tokim Kwin Esta na Modekai dispela man Juda olsem, "Lukim, mi givim pinis Haman na famli bilong en long han bilong Esta long ol bai hangamapim em long pos, bilong wanem em i laik bagarapim ol lain Juda. 8 Raitim wanpela pas i go long ol lain Juda long nem bilong king na putim ring mak bilong king. Olgeta tok ol i raitim pinis long nem bilong king na putim ring mak bilong king na bai i nogat senis." 9 Olsem na ol wokman bilong king i kam bung long dei 23 bilong namba tri mun bilong mun Sivan. Na Modekai i raitim strongpela tok i go long olgeta Juda olsem. Na em i raitim dispela tok i go long olgeta bikpela wokman bilong provins stat long India i go long Kus em 127 provins, long dispela olgeta provins ol i raitim i go long ol manmeri long tokples bilong ol yet na tu ol i raitim long tokples bilong ol lain Juda. 10 Modekai i raitim pas long nem bilong king Ahasarus na i putim ring mak bilong king. Na em i salim dispela pas long ol man i save ron hariap long hos na mekim wok bilong king, long ol hos we ol i save kamapim ol nupela hos long mekim wok bilong king tasol. 11 King i givim tok orait long olgeta manmeri bilong lain Juda i stap long ol biktaun olsem, yupela i mas bung wantaim na pait. Na ol man bilong narapela ples i laik bagarapim yupela, Yupela i mas kilim dispela ol man na kilim tu meri na ol pikinini bilong ol na kisim ol samting bilong ol na lukautim yupela yet. 12 Dispela samting i mas kamap long olgeta provins King Ahasarus i lukautim long en, long namba 13 dei bilong 12 mun em mun Ada. 13 Dispela toksave i mas i go long olgeta manmeri olsem wanpela strongpela lo. Ol Juda i mas redi long pait wantaim ol birua long dispela taim. 14 Ol man i save kisim ol hos bilong king na mekim ol wok bilong king.Ol i no weit, ol i go hariap tru. Na dispela toksave bilong king i kam long haus king long Susa. 15 Olsem na Modekai i lusim hap bilong king i save i stap long en na em i werim blu na waitpela klos ol king i save werim na em i werim hat king wantaim pepolpela klos na olgeta manmeri bilong taun Susa i singaut na amamas. 16 Ol manmeri bilong Juda i pulap wantaim bel isi, amamas na biknem. 17 Toksave bilong king i inapim olgeta biktaun na ol Juda i pulap long amamas na ol i malolo na mekim bikpela kaikai. Planti manmeri bilong dispela ples i laik stap olsem ol Juda, long wanem ol i gat pret long ol lain Juda.
9 1 Nau insait long namba 12 mun, em i mun Ada, long namba 13-dei taim bilong King Seksis i laik givim ol lo bilong king i kam aut, long dispela dei ol birua bilong ol lain Juda i redi long bosim na lukautim ol tasol dispela i tanim. Ol Juda i bosim ol lain husat i no save laikim ol. 2 Ol Juda i bung insait long ol biktaun bilong ol long olgeta provins bilong king Seksis bilong pait long ol lain husat i laik bringim bagarap antap long ol. Nogat wanpela man bai sanap long pait wantaim ol bilong wanem pret i kisim olgeta manmeri. 3 Olgeta ofisa bilong ol provins, ol gavana bilong ol provins, ol gavana na o man i save lukautim ol samting bilong king i helpim ol Juda bilong wanem ol i pret long Modekai. 4 Modekai em i stap bikman insait long haus bilong King na biknem bilong em i go long olgeta provins olsem Modekai i wok long kamap strong tru. 5 Ol Juda i go pait long ol birua bilong ol wantaim bainat na kilim na bagarapim ol na mekim wanem samting ol i laik mekim long ol lain i no save laikim ol. 6 Insait long strongpela banis bilong Susa yet, ol Juda i kilim na bagarapim 500 man. 7 Ol i kilim Parsandata, Dalfon na Aspata. 8 Porata, Adalia na Aridata, 9 Parmasta, Arisai, Aridai na Vaisata, 10 na ol 10-pela pikinini man bilong Haman, pikinini man bilong Hamedata, birua bilong ol Juda. Tasol ol i no kisim ol kago na moni bilong ol. 11 Long dispela dei namba bilong ol lain ol i bin kilim insait long strongpela banis bilong Susa, ol i toksave i go long king. 12 King i tokim Kwin Esta. Ol Juda i kilim 500 man insait long strongpela banis bilong Susa, wantaim ol 10-pela pikinini man bilong Haman. Wanem gen bai ol i mekim long olgeta provins bilong king? Nau wanem moa em askim bilong yu? Em bai mi givim long yu. 13 Esta i tok, "Sapos em i inapim tru laik bilong king, larim ol Juda husat i stap insait long Susa bai i ken karim ol lo bilong dispela de long tumoro tu na larim ol bodi bilong 10-pela pikinini man bilong Haman bai hangamap long diwai bilong hangamapim ol man." 14 Olsem na king i tok orait long ol dispela samting bai kamap. Ol i kisim tok orait insait long Susa na ol i hangamapim 10-pela pikinini man bilong Haman. 15 Ol Juda husat i stap long Susa i kam bung wantaim long namba 14-dei bilong mun Adar na kilim 300 moa man insait long Susa.Tasol ol i no kisim ol kago na moni bilong ol. 16 Olgeta lain Juda husat i stap insait long ol provins bilong king i kam bung wantaim long pait long laip bilong ol na ol i kisim bel isi long ol birua bilong ol na kilim 75,000 bilong ol lain husat i no save laikim ol tasol ol i no putim han antap long ol gutpela samting bilong ol lain ol i kilim. 17 Dispela i kamap long namba 13- dei bilong mun Adar. Long namba 14 -dei ol i malolo na mekim dispela de olsem de bilong pati na amamas. 18 Tasol ol Juda husat i stap insait long Susa i kam bung wantaim long namba 13-de na namba 14-de. Long namba 15-de ol i malolo na mekim olsem de bilong pati na amamas. 19 Dispela em i as tingting ol Juda i stap long ples na husat i mekim haus long ol taun i save lukim namba 14-de bilong mun Adar olsem de bilong amamas na pati na olsem de bilong givim kaikai olsem presen i go long wanpela arapela. 20 Modekai i raitim ol dispela samting na salim pas i go long olgeta Juda husat i stap insait long olgeta provins bilong King Seksis long klostu na longwe wantaim, 21 olsem bilong ol Juda i mas tingim 14 na15-de bilong mun Adar long olgeta yia. 22 Em ol dispela dei taim ol Juda i kisim bel isi long ol birua bilong ol na mun taim wari bilong ol i tanim na kamap amamas na krai bilong ol bai tanim i go long de bilong amamas. Ol bai mekim ol dispela de i kamap olsem de bilong pati na amamas na givim kaikai olsem presen i go long wanpela arapela na givim presen i go long ol manmeri i sot long samting. 23 Olsem na ol Juda i no malolo long mekim pati na amamas ol i bin statim, ol i mekim olsem Modekai i bin raitim pas i go long ol. 24 Long dispela taim, Haman pikinini man bilong Hamedata bilong kantri Agag em birua bilong olgeta Juda i pasim tok long bagarapim ol Juda na em i tromoi Pur long brukim na bagarapim ol. 25 Tasol taim ol dispela tok i kamap long yau bilong King, em i raitim pas na tok orait olsem ol dispela tingting nogut Haman i kamapim long bagarapim ol Juda mas tanim i kam long het bilong em yet olsem na em yet wantaim ol pikinini man bilong em i mas hangamap long diwai bilong hangamapim ol man. 26 Olsem na ol i kolim dispela ol de Purim bihainim nem Pur. Bilong wanem olgeta samting ol i raitim insait long dispela pas na olgeta samting ol i bin lukim na i bin kamap long ol, 27 ol Juda i tok orait long nupela kastom na wok bilong ol. Dispela kastom em bilong ol tasol, ol tumbuna pikinini bilong ol na olgeta manmeri husat i bihainim ol. Bai ol i amamasim dispela tupela de long olgeta yia. Ol bai amamas long laik bilong ol yet na long wankain taim long wanwan yia. 28 Dispela em ol de ol i mas amamasim na lukim na bihainim long olgeta lain pikinini, olgeta femili, olgeta provins na olgeta biktaun. Dispela ol Juda na ol lain pikinini bilong ol bai i no inap stop long tingim na lukim ol dispela de bilong Purim, olsem na ol bai i no inap long lusim tingting long ol. 29 Kwin Esta, pikinini meri bilong Abihail na Modekai man Juda i rait wantaim olgeta strong na pawa bilong strongim dispela namba tu pas bilong Purim. 30 Ol i salim ol pas i go long olgeta Juda insait long 127 provins long kingdom bilong Ahasuerus wantaim gutpela tingting na tok tru. 31 Dispela ol pas i strongim ol dei bilong Purim long taim ol i makim, Modekai man bilong Juda na Kwin Esta i tokim ol Juda long bihainim. Ol Juda i orait long bihainim long ol yet na ol pikinini bilong ol wankain olsem ol i orait long taim bilong lusim kaikai na sori. 32 Dispela tok oda bilong Esta i strongim dispela lo bilong Purim na ol i raitim i go insait long buk.
10 1 Nau King Seksis i tokim ol manmeri bilong em long bikpela graun i go olgeta long nambis na long ol ples arere long solwara bai ol i givim takis long em. 2 Olgeta samting em i bin kamapim long strong bilong em yet, wantaim olgeta ol kago samting na biknem bilong Modekai we king i bin givim long em, i stap insait long stori buk bilong ol king bilong Midia na Pesia. 3 Modekai bilong ol lain Jew i bin kamap namba tu bilong King Seksis. Em i bikpela man tumas namel long ol lain Jew na planti manmeri i save long em wantaim ol planti brata bilong em, bilong wanem em i save toktok strong long gutpela sindaun bilong ol.