Tok Pisin: Regular

EZRA
EZRA
1 1 Long nambawan yia bilong Sairus, king bilong Pesia, God Yawe inapim tok bilong em i bin mekim long maus bilong Jeremaia na dispela em i kirapim tru spirit bilong Sairus. Em i salim tok i go long olgeta hap long kingdom bilong em. Dispela tok em i bin raitim i tok olsem, 2 Sairus, king bilong Pesia i tok olsem, God Yawe, God bilong Heven, i givim mi pinis olgeta kingdom bilong graun na em i makim mi long wokim wanpela haus bilong em long Jerusalem long Judia. 3 Husait tru long lain manmeri bilong em (God bilong em bai i stap wantaim em) i ken i go antap long Jerusalem na wokim haus bilong God Yawe, em God bilong Israel, em God i stap insait long Jerusalem. 4 Ol manmeri bilong wanem hap long kingdom i stap laip yet long dispela ples, ol inap long bringim gol na silva, ol gutpela samting na ol animel, ofa bilong givim wantaim bel i kam long haus bilong God long Jerusalem. 5 Nau ol hetman bilong tumbuna lain bilong Juda na Benjamin, ol pris na ol Livai na olgeta husait God i bin kirapim spirit bilong ol i go na wokim haus bilong em i kamap. 6 Ol lain husait i stap klostu, ol tu i bin helpim ol wantaim silva na gol samting, kago bilong ol, animel bilong ol na ol samting i dia tumas na ol ofa ol i givim wantaim bel bilong ol. 7 Sairus king bilong Pesia tu i bin salim ol samting bilong haus bilong God Yawe i kam, em ol samting Nebukadnesa i bin rausim long Jerusalem na putim long haus bilong ol god giaman. 8 Sairus i putim ol dispela samting long han bilong Mitretdat man bilong lukautim moni, husait i kaunim na stretim bilong Sesbasa, lida man bilong Juda. 9 Dispela i soim namba bilong ol, 30 gol dis, 1,000 dis silva na 29 ol arapela dis, 10 30 dis gol , 410 ol liklik dis silva na 1,000 moa bilong ol arapela samting. 11 Bungim olgeta wantaim em i olsem 5,400 gol na silva samting. Sesabasa i bin kisim olgeta samting taim ol kalabus lain bilong Babilon i go long Jerusalem.
2 1 Dispela em ol lain manmeri i stap long provins na i go bek long Jerusalem taim ol i lusim kalabus bilong King Nebukatnesa long Babilon na ol i go bek long wanwan biktaun bilong ol long Jerusalem na long Judia. 2 Ol i kam wantaim Serubabel, Josua, Nehemaia, Seraia, Rilaia, Modekai, Bilsan, Mispa, Bikvai, Rehum na Bana. Dispela em i nem bilong ol man bilong ol lain Israel. 3 Ol lain tumbuna bilong Paros i gat 2,172 man. 4 Ol lain tumbuna bilong Sefatia i gat 372 man. 5 Ol lain tumbuna bilong Ara i gat 775 man. 6 Ol lain tumbuna bilong Pahat Moap i kamap long lain tumbuna bilong Jesua na Joap i gat 2,812 man. 7 Ol lain tumbuna bilong Elam i gat 1,254 man. 8 Ol lain tumbuna bilong Satu i gat 954 man. 9 Ol lain tumbuna bilong Sakai i gat 760 man. 10 Ol lain tumbuna bilong Bani i gat 642 man. 11 Ol lain tumbuna bilong Bebai i gat 623 man. 12 Ol lain tumbuna bilong Asgat i gat 1,222 man. 13 Ol lain tumbuna bilong Adonikam i gat 666 man. 14 Ol lain tumbuna bilong Bikwai i gat 2,056 man. 15 Ol lain tumbuna bilong Adin i gat 454 man. 16 Ol lain man bilong Ata i kamap long lain bilong Hesekaia i gat 98 man. 17 Na ol lain tumbuna bilong Besai i gat 323 man. 18 Ol lain tumbuna bilong Jora i gat 112 man. 19 Na ol lain man bilong taun Hasum i gat 223 man. 20 Ol lain man bilong taun Gibar i gat 95 man. 21 Na ol lain man bilong taun Betlehem i gat 123 man. 22 Ol lain man bilong taun Netofa i gat 56 man. 23 Ol lain man bilong taun Anatot i gat 128 man. 24 Ol lain man bilong taun Asmavet i gat 42 man. 25 Na ol lain man bilong taun Kiriat Arim na taun Kefira na long taun Birot i gat 743 man. 26 Ol lain man bilong taun Rama na long Geba i gat 621 man. 27 Ol lain man bilong taun Mikmas i gat 122 man. 28 Na ol lain man bilong taun Betel wantaim Ai i gat 223 man. 29 Ol lain man bilong taun Nebo i gat 52 man. 30 Na ol lain man bilong taun Makbis i gat 156 man. 31 Ol man bilong narapela taun Elam i gat 1,254 man. 32 Na ol man bilong taun Harim i gat 320 man. 33 Ol lain man bilong taun Lot, taun Hadit wantaim taun Ono i gat 725 man. 34 Na ol man bilong taun Jeriko i gat 345 man. 35 Ol man bilong taun Sena i gat 3,630 man. 36 Nem na namba bilong ol lain pris i go bek long Jerusalem, em ol tumbuna bilong Jedaia long lain famili bilong Jesua i gat 973 man. 37 Ol lain tumbuna bilong Imer i gat 1,052 man. 38 Ol lain tumbuna bilong Pasur i gat 1,247 man. 39 Ol tumbuna lain bilong Harim i gat 1,017 man. 40 Nem na namba bilong ol lain Livai i go bek long Jerusalem long lain tumbuna bilong Jesua na Katmiel bilong lain tumbuna bilong Hodavaia i gat 74 man. 41 Na ol lain bilong singim song na mekim musik long haus bilong God long lain tumbuna bilong Asap i gat 128 man. 42 Ol lain tumbuna bilong lain i save was long dua bilong haus bilong God long lain bilong Salum, Ater, Talmon, Akup, Hatita na bilong Sobai i gat 139 man olgeta. 43 Nem bilong ol lain man ol i makim bilong wok long haus bilong God, em ol lain tumbuna bilong Siha, Hasufa, Taboat, 44 Keros, Siaha, Padon, 45 Lebana, Hagaba, Akub, 46 Hagab Salmai na Hanan. 47 Ol tumbuna bilong Gidel i olsem, Gahar, Reaia, 48 Resin, Nekoda, Gasam, 49 Usa, Pasea, Besai, 50 Asna, Meunim na Nefusim. 51 Ol lain tumbuna bilong Bakbuk i olsem, Hakufa, Harhur, 52 Baslut, Mehida, Harsa, 53 Barkos, Sisera, Tema, 54 Nesia na Hatifa. 55 Ol lain tumbuna bilong ol wokman bilong Solomon. Dispela em ol lain tumbuna bilong Sotai, Hasoferet, Peruda, 56 Jala, Darkon, Gidel, 57 Sefataia, Hatil, Pokeret Asebaim na Ami. 58 Ol tumbuna lain ol i makim long wok insait long haus bilong God na ol tumbuna lain bilong wokman bilong Solomon namba bilong ol i olsem 392 olgeta. 59 Ol lain i bin lusim taun Tel Mela, taun Tel Hasa, taun Kerup, taun Adon na long taun Imer, tasol dispela ol lain i no inap soim olsem ol i tumbuna bilong ol Israel. 60 Wantaim 652 lain man bilong ol lain tumbuna bilong Delaia, Tobia na Nekoda. 61 Na ol lain tumbuna bilong ol pris tu. Em ol lain tumbuna bilong Habaia, Hakos na Barsilai husait i maritim wanpela meri long ol pikinini meri bilong narapela Barsilai bilong Gileat na ol i kolim em long dispela nem bilong tambu papa. 62 Ol i painim tumbuna stori bilong ol tasol ol i no inap painim olsem na ol i no inap long mekim wok pris long wanem ol i lukim olsem ol i no stap klin. 63 Olsem na gavana i tokim ol long ol i noken kaikai liklik hap bilong ofa ol i mekim inap wanpela pris wantaim Urim na Tamim i tok orait. 64 Na olgeta lain i go bek i olsem 42,360, 65 ol i no kaunim wantaim wokman bilong ol na wokmeri olgeta dispela lain i olsem 7,337 na ol meri na man bilong mekim musik na singim song long haus bilong God i olsem 200. 66 Ol hos bilong ol i olsem 736. Ol hap kas bilong donki na hos ol i olsem 245. 67 Ol kamel i olsem 435 na ol donki i olsem 6,720. 68 Taim ol i go long haus bilong God Yawe long Jerusalem, sampela hetman bilong ol i laik givim sampela ofa wantaim bel i go long wokim dispela haus. 69 Ol i givim inap long skel bilong ol wok ol i mekim na ol samting ol i gat. Hevi bilong gol ol givim i olsem 500 kilo, silva i olsem 3,000 kilo na 100 klos bilong ol pris. 70 Olsem na ol pris na ol livai wantaim olgeta manmeri na ol lain bilong mekim musik na singsing wantaim ol wasman na ol wokman long haus bilong God i go stap long ol biktaun bilong ol. Na ol arapela manmeri bilong Israel olgeta i go bek na stap insait long ol biktaun bilong ol yet.
3 1 Em namba 7 mun bihain long ol manmeri bilong Israel i kam bek long biktaun bilong ol, taim ol i kam bung wantaim olsem wanpela lain manmeri long Jerusalem. 2 Jesua pikinini man bilong Josadak na ol brata bilong en ol pris, Serubabel pikinini man bilong sealtiel na ol brata bilong en i kirap na wokim alta bilong God bilong Israel long mekim ofa bilong paia i kukim olgeta olsem ol i raitim long lo bilong Moses man bilong Gog Yawe. 3 Orait na ol i wokim gen alta antap long lek bilong en wanwan, pret i stap antap long ol bilong wanem ol manmeri bilong dispela ples i pretim ol. Ol i mekim ofa bilong paia i kukim olgeta long God Yawe long moning na long apinun. 4 Na ol i bihainim tu ol pasin bilong amamas long ol samting i karamapim ol olsem lo ol i raitim na mekim ofa bilong paia i kukim olgeta long wan wan dei inap long lo i tok, wan wan dei wok ol inap long mekim long dispela dei ol i mekim long dispela dei. 5 Inap long skel, ol i bin gat ofa bilong paia i kukim olgeta long wan wan mun na ofa bilong olgeta apinun kaikai bilong amamas long God Yawe, wantaim olgeta amamas ofa. 6 Ol i stat long mekim ofa bilong paia i kukim olgeta long God Yawe long dei namba wan bilong namba 7 mun, maski haus lotu i no bin stap. 7 Olsem na ol i givim silva long ol man bilong katim ol ston na ol man bilong mekim ol gutpela bilas na piksa, ol i givim ol kaikai, wara na wel long ol man bilong Sidon na Tair, olsem bai ol i ken kisim diwai sida long Lebanon antap long sol wara i kam long Jopa, olsem tok orait king bilong Pesia, Sirus i givim ol 8 Orait long namba 2 mun bilong namba 2 yia bihain taim ol i kam long haus bilong God Yawe long Jerusalem, Serubabel pikinini man bilong Sealtiel, Jesua pikinini man bilong Josadak na ol narapela pris, ol Livai na ol lain husait i bin kam bek long kalabus i statim wok long Jerusalem. Ol i makim ol Livai 20 krismas na i go antap long wok long haus bilong God Yawe. 9 Jesua na ol pikinini man bilong em na ol brata bilong em, Katmiel na ol pikinini man bilong em, husait i kam long lain bilong Hodavia, pikinini man bilong Henadad na ol pikinini man na ol brata bilong ol olgeta i Livai, ol i bung wantaim long lukautim ol lain i wok long haus bilong God Yawe. 10 Ol man bilong wokim haus i stat long wokim strongpela as long haus bilong God Yawe. Dispela i mekim ol pris long sanap wantaim wok pris klos wantaim ol trampet na ol Livai pikinini man bilong Asap, long givim biknem long God Yawe wantaim samting bilong mekim musik ol i wokim long brass disk, wankain tasol olsem han bilong Devit, king bilong Israel i bin tokim ol. 11 Ol i singim song wantaim amamas na givim biknem na pulap tru long tok tank yu long God Yawe, ''Em i gutpela tumas, Em i bihainim tru promis bilong em long ol Israel i stap oltaim.'' Olgeta manmeri i singaut bikmaus wantaim amamas na givim biknem long God Yawe long wanem stat bilong as bilong haus lotu i bin stat pinis. 12 Tasol planti bilong ol pris, ol Livai na hetman i gat biknem, ol lain husait i lapun na i bin lukim dispela namba wan haus, taim ol strongpela as bilong dispela haus ol i bin putim long ai bilong ol, ol i krai bikmaus. Tasol planti manmeri i bin singaut bikmaus, amamas na givim biknem long God. 13 Long dispela as, ol manmeri i no inap long skelim na luksave olsem ol i pulap long amamas na ol i mekim nois wantaim amamas, long wanem ol manmeri i krai bikmaus wantaim amamas na dispela nois bilong ol manmeri i go long we tru na ol manmeri i harim.
4 1 Nau sampela ol birua bilong ol lain Juda na ol lain Benjamin ol i harim olsem ol manmeri ol i bin go kalabus ol i kam i stap na wokim tempel bilong God Yawe, God bilong ol Israel. 2 Olsem na ol i go toktok wantaim Serubabel na ol hetman bilong ol tumbuna lain famili. Ol i tok olsem long ol, ''Larim mipela i wok wantaim yupela, mipela i wan kain olsem yupela, mipela i laik i go klostu long God bilong yupela, bipo mipela i bin mekim ol ofa long em long taim Esahadon king bilong Asiria i bin kisim mipela kam long dispela ples.'' 3 Tasol Serubabel, Jesua na ol hetman bilong ol tumbuna lain famili ol i tok olsem, ''Mipela tasol mas wokim haus bilong God bilong mipela, i no yupela, long wanem em mipela tasol bai i wokim haus bilong God Yawe, God bilong mipela ol Israel, olsem King Sairus bilong Persia i bin tokim mipela.'' 4 Olsem na ol manmeri bilong dispela hap mekim pasin birua long ol lain Juda na ol Juda i pret long wokim haus, 5 Ol i givim gris moni long ol kaunsol long givim hevi na tok nogat long ol Juda long wokim haus. Ol i givim planti hevi long ol Juda long taim Sairus i stap king i go inap em i dai na i go moa yet long taim bilong Darius king bilong ol Persia. 6 Na taim Ahasuerus i stat long wok olsem king ol birua i raitim wanpela pas long em na sutim tok long ol manmeri bilong Juda na ol manmeri bilong Jerusalem. 7 Taim Artasekses i stap king, Bislam, Mitredat, Tabel na ol wantok bilong ol i raitim wanpela pas long Artasekses. Ol i bin raitim pas long tokples Aramaik na ol i tanim. 8 Rehum ofisa bilong ol ami na Simsai man bilong raitim ol pas tupela i raitim dispela pas olsem long Artasekses long wanem ol samting i wok long kamap long Jerusalem. 9 Orait Rehum, Simsai na ol pren bilong ol, em ol jas na ol arapela ol ofisa long gavaman, ol man bilong Persia, ol man bilong Erek na Babilon na ol man bilong Susa, em ol Elam, ol i raitim pas, 10 na ol manmeri husait Asupanipal, strongpela na gutpela king i bin rausim ol kam stap long Samaria wantaim ol arapela manmeri bilong Provins Hapsait long Bikpela Wara i kam bung wantaim ol. 11 Dispela em i wan kain tok i stap long pas ol i bin salim long Artasekses, ''Ol wokman bilong yu, ol man bilong Provins Hapsait long Bikpela Wara, i raitim olsem, 12 Larim king i mas save olsem ol Juda husait ol i lusim yu na kam i stap long Jerusalem ol i no laik wokbung wantaim mipela na ol i sakim tok na ol i laik wokim dispela biktaun bilong ol bikhet manmeri. Ol i wokim pinis ol banis na ol i stretim pinis ol graun bilong sanapim ol haus. 13 Nau larim king i mas save sapos ol i wokim dispela biktaun na ol i wokim banis pinis, ol manmeri bai ol i no inap givim ol samting na ol takis, ol bai i givim ol hevi na bagarap tasol long ol king. 14 Tru tumas mipela i bin kisim ol gutpela helpim i kam long haus bilong king, mipela bai i sem long lukim ol samting nogut i kamap long king. Em i olsem na mipela i wok long toksave long king, 15 long mekim wok long painim ol buk long haus bilong papa bilong yu na long strongim ol tok olsem dispela em biktaun bilong ol bikhet manmeri em ol bai i bagarapim ol king na ol provins. Em i bin kamapim planti hevi long ol king na long ol provins. Em i as ples tru bilong ol bikhet manmeri long bipo yet, Long dispela as tasol dispela biktaun ol i bin bagarapim olgeta. 16 Mipela i wok long toksave long king olsem sapos ol i wokim dispela biktaun na banis, orait long Provins Hapsait Long Bikpela Wara bai i nogat wanpela samting bilong yu bai i stap.'' 17 Olsem na king i bekim pas i go long Rehum na Simsai na ol pren bilong ol long Samaria na ol arapela ol i stap long Provins Hapsait long Wara. Long pas em i tok olsem, ''Larim bel isi i stap long yupela 18 Pas yu bin salim long mi ol i tanim tok na ol i ritim long mi. 19 Olsem na mi bin tokim ol long painim aut na ol i painim olsem long sampela yia i go pinis ol i bin bung na kros pait wantaim ol king. 20 Ol strongpela king ol i bin bosim Jerusalem na olgeta samting long Provins Hapsait long Wara ol i bin stap long strongpela han bilong ol. Ol samting na ol takis ol manmeri ol i bin givim i go long ol king. 21 Nau, yu mas pasim tok wantaim ol dispela man long pasim ol wok na ol i noken wokim dispela biktaun inap mi tok orait. 22 Yu mas was gut na yu noken lusim tingting. Bilong wanem yu no lukautim gut na larim dispela hevi i kamap na planti samting bilong king i bagarap na i lus? 23 Taim ol i ritim lo bilong King Atasiskis long ai bilong Rehum, Simsai na ol pren bilong ol i harim, ol i go hariap long Jerusalem na tok strong long ol Juda long noken wok moa long haus. 24 Olsem na ol wok long haus bilong God long Jerusalem ol pasim i stap i go inap long namba tu yia bilong king Darius bilong Persia.
5 1 Na bihain profet Hagai na profet Sekaraia pikinini man bilong Ido i bin tok profet long nem bilong God bilong Israel long ol lain Juda na Jerusalem. 2 Serubabel pikinini man bilong Seltiel na Jesua pikinini man bilong Josadak i bin kirap na stat long wokim haus bilong God long Jerusalem wantaim ol profet husait i bin stap wantaim em. 3 Na bihain Tatenai gavana bilong ol taun i stap insait long provinse i go olgeta long wara, Seta-Bosenai na ol wanwok bilong en i bin kam na tokim em olsem. "Husait i bin givim yu tok orait long mekim dispela haus na pinisim dispela ol banis?'' 4 Ol i bin tok tu olsem." Wanem nem bilong ol man i mekim dispela haus?" 5 Tasol ai bilong God i stap long ol sios lida bilong Juda na ol birua bilong en i no bin pasim em. Ol i bin weit long salim pas i go long king na harim tok orait i kam bek long ol dispela samting. 6 Dispela em i namba tu pas bilong Tatenai, gavana bilong ol taun i stap insait long provinse i go olgeta long wara, Seta-Bosenai na ol wanwok bilong en, ol i bin salim i go long king Dairus. 7 Ol i bin salim tok, raitim dispela tok i go long king Dairus, " Marimari na bel isi bai i stap wantaim yu. 8 Larim king i save olsem mipela i bin go long Juda long haus bilong Bikpela God. Ol i bin wokim wantaim bikpela ol ston, ol diwai na ol i putim long banis. Ol i bin mekim gutpela wok tru long han bilong ol. 9 Mipela i askim ol lida bilong sios, "Husait i bin givim yupela tok orait long mekim dispela haus na ol banis?' 10 Mipela i bin askim long nem bilong ol long yupela i ken save long nem bilong ol man husait i go pas. 11 Ol i bekim na tok olsem, 'Mipela ol wokman bilong husait em God bilong heven na graun, olsem na mipela i wok long mekim dispela haus ol i bin mekim long planti yia i go pinis taim bikpela king bilong Israel i bin wokim na pinisim. 12 Tasol, taim ol tumbuna bilong mipela i bel nogut long God bilong heven, em i givim ol i go long han bilong Nebukanesa king bilong Babilon na ol Kaldia i bagarapim dispela haus na kisim ol manmeri i go kalabus long Babilon. 13 Olsem na insait long namba wan yia taim Sairus i stap king bilong Babilon, em i pasim tok long mekim gen haus bilong God. 14 King Sairus i givim bek ol gol na silva samting long haus bilong God, Nebukanesa i bin kisim ol samting i kam long tempel long Jerusalem na putim long tempel bilong ol Babilon. Em i bungim olgeta samting na givim i go long Sesbasa em i gavana. 15 Em i tokim em olsem, "Kisim ol dispela samting na go putim bek insait long tempel bilong ol Jerusalem na stretim haus bilong God gen." 16 Na bihain Sesbasa i kam na statim as bilong haus bilong God long Jerusalem na ol i mekim tasol ol i no bin pinisim.' 17 Olsem na sapos dispela i amamasim king, orait ol bai i wok long painim aut long haus bilong bungim ol pepa na buk bilong Babilon. Na sapos bel na tingting bilong King Sairus i stap long dispela hap long wokim haus bilong God long Jerusalem. Larim king i salim tok i kam long yumi.
6 1 Olsem na king Darius i salim ol man long sekim ol buk insait long haus gavaman bilong Babilon . 2 Long biktaun Ekbatana bilong Media, i gat bikpela banis i raunim em, ol i painim wanpela buk i gat ol dispela tok, 3 Long namba wan yia bilong king Sairus, Sairus i pasim wanpela lo long wokim haus bilong God long Jerusalem, "Mekim dispela haus gen olsem ples bilong mekim ofa, putim ol ston long as bilong en, mekim longpela bilong em i go antap 26 mita na bikpela bilong em 26 mita, 4 wantaim tripela lain bilong ol traipela ston na wanpela lain bilong ol plang na ol i mas kisim mani long haus bilong king na baim ol samting na pei bilong ol wokman. 5 Nau ol i mas bringim bek ol gol na ol silva samting bilong haus bilong God, em ol dispela samting king Nebukanesa i bin kisim long tempel long Jerusalem i go long Babilon na i salim i kam bek long tempel long Jerusalem. Yupela i mas putim ol long haus bilong God.' 6 Orait Tatenai gavana bilong Taun Hapsait long Wara, Seta-Bosenai na ol poroman husait i stap long taun hapsait long wara, i stap longwei! 7 Larim wok bilong haus bilong God Yawe i stap olsem. Gavana wantaim ol het man bilong Juda bai i mekim haus bilong God long dispela ples. 8 Nau mi tok strong long yupela long mekim ol dispela samting long ol het man bilong Juda husait i mekim haus bilong God. Mani i kam long takis bilong king ol i kisim long ol taun i stap long hapsait long Wara bai yupela i yusim long baim ol wokman olsem na ol i no inap stopim wok bilong ol. 9 Yupela i mas givim ol pris long wanem ol samting ol i askim long en, ol yangpela bulmakau, man sipsip o pikinini sipsip bilong mekim ofa ol i kukim olgeta long paia i go long God bilong Heven, wit, sol, wain na oil. Yupela i mas givim ol dispela samting long ol long olgeta dei. 10 Mekim olsem na ol bai i bringim ol ofa i go long God bilong heven na ol bai i beten long helpim mi, king na ol pikinini man bilong mi. 11 Mi tok strong olsem sapos wanpela i sakim tok bilong mi ol i mas pulim aut wanpela plang long haus bilong em orait ol i mas putim em antap na sutim em i dai. Ol i mas kukim haus bilong em na em bai i kamap olsem hip bilong rabis long pasin bilong sakim tok. 12 Mi king Darius i mekim dispela strongpela tok na yupela i mas bihainim. Bai God husait i mekim nem bilong em i stap long dispela hap i daunim ol king na ol manmeri husait i apim han bilong em long senisim dispela lo o i bagarapim haus bilong God long Jerusalem." 13 King Darius i bin mekim dispela strongpela tok olsem naTetanai gavana bilong provins hapsait long wara, Seta Bosenai na ol poroman bilong em i mekim olgeta samting i bihainim tok bilong king Darius. 14 Na ol het man bilong Juda i mekim haus bilong God gut tru aninit long stia toktok bilong profet Hagai na Sekaria pikinini man bilong Ido. Ol i bihainim lo bilong God bilong ol Israel na ol lo bilong Sairus, Darius na Artaserksis king bilong ol Persia. 15 Long namba 6 yia bilong king Darius na long namba tri mun bilong Ada ol i pinisim haus bilong God. 16 Ol manmeri bilong Israel, ol pris, ol Livai na olgeta manmeri i kam aut long kalabus i amamas long makim dispela haus bilong God. 17 Ol i ofaim 100 bulmakau, 100 man sipsip na 400 pikinini sipsip long makim haus bilong God. Ol i ofaim 12-pela man meme olsem sin ofa bilong olgeta Israel long makim wanwan tumbuna lain bilong Israel. 18 Ol i makim ol pris na ol Livai na putim ol long grup long mekim wok insait long haus bilong God long Jerusalem olsem ol i raitim long Buk bilong Moses. 19 Olsem na ol manmeri husait i bin kam aut long kalabus i amamas na tingim dei bilong Pasova long namba 14 dei bilong namba wan mun. 20 Ol pris na ol Livai i klinim ol yet na kilim sipsip bilong mekim Pasova ofa bilong olgeta manmeri husait i bin kam aut long kalabus na bilong ol yet tu. 21 Ol manmeri bilong Israel husait i bin kam aut long kalabus i kaikai dispela Pasova mit wantaim ol arapela manmeri husait i lusim pasin nogut na i lotu long God Yawe, God bilong ol Israel. 22 Ol i amamas tru na i mekim kaikai bilong makim Dei bilong Bret I Nogat Yis long wanem God Yawe i mekim ol i amamas na i tanim tingting bilong king bilong Asiria long bel gut na strongim han bilong ol long wokim haus, haus bilong God bilong Israel.
7 1 Long dispela taim, king Artasases i bosim Pesia, Esra i lusim Babilon na kam bek. Ol tumbuna bilong Esra em Seraia, Asaria, Hilkia, 2 Salum, Sadok, Aitup, 3 Amaria, Asaria na Meraiot, 4 Saraia, Usi, Buki 5 Abisua, Fineas, Eliasar, em ol pikinini man bilong het pris Aaron. 6 Esra i lusim Babilon na kam bek, em i gutpela saveman bilong raitim ol lo Moses i bin kisim long God Yawe, God bilong Israel. Han bilong God Yawe i stap wantaim em olsem na King i givim em ol samting em i askim long en. 7 Sampela bilong ol tumbuna lain bilong Israel na ol pris, ol Livai, ol lain bilong singsing insait long tempel, ol wasman bilong bikpela dua na ol lain ol i makim ol long mekim wok insait long tempel. Ol i go long Jerusalem taim king Artasases i stap 7-pela yia. 8 Em i kam long Jerusalem long namba 5 mun bilong sem yia. 9 Em i lusim Babilon long namba wan de bilong namba wan mun. Em i kam long Jerusalem long namba wan de bilong namba 5 mun taim gutpela han bilong God i stap wantaim em. 10 Ezra i gat laik long kisim save long lo bilong God na i go lainim ol manmeri long lo bilong God Yawe. 11 King Artasases i mekim lo na givim i go long Esra dispela pris na saveman bilong lo husait i save lukautim lo na ol tok promis bilong God Yawe bilong lain Israel, 12 King bilong olgeta king em Artasases, na long pris Esra, save man bilong lo bilong God long heven, 13 Mi putim tok olsem, olgeta manmeri bilong Israel i stap long kingdom bilong mi wantaim ol pris na ol Livai bilong ol husait i laik go long Jerusalem, i mas go wantaim yu. 14 Mi, dispela king wantaim ol 7-pela kaunsel bilong mi i salim yu i go long Juda na Jerusalem long painim aut ol manmeri i bihainim lo bilong God o nogat, en i stap long han bilong yu. 15 Yu i mas kisim i kam ol silva na gol ol manmeri i givim olsem ofa i go long God bilong Israel, husait i save stap long Jerusalem. 16 Wantaim gutpela bel, yupela i mas givim silva na gol ol lain long Babilon i bin givim wantaim ol ofa ol manmeri na pris i putim long haus bilong God long Jerusalem. 17 Orait baim ol bulmakau man, ol sipsip man, ol yangpela sipsip wantaim wit na wine. Mekim ofa antap long alta i stap insait long haus bilong God long Jerusalem. 18 Wantaim ol hap silva na gol yu holim, mekim wanem yu na ol brata bilong yu i ting em i gutpela na bai i mekim God i bel gut. 19 Putim ol samting ol i bin givim long yu bilong mekim wok long haus bilong God bilong yu long Jerusalem. 20 Sapos yu i laikim sampela ol samting bilong mekim wok long haus bilong God, orait yu i ken kisim moni long haus moni bilong mi na baim ol dispela samting. 21 Mi, king Artasases, i mekim lo na tok klia long olgeta man bilong lukautim moni i stap long Provins na hapsait long Wara, taim Esra i askim long sampela ol samting em i laikim, yupela i mas givim long em. 22 Inap long 3,400-kilogrem silva, 2,200-grem wit, 2,400-lita wain na 2,400-lita wel wantaim sol i no gat mak bilong en. 23 Ol sampela tok i kam long lo bilong God long heven, bihainim na go lotu long haus bilong God. Bilong wanem na belhat bilong God bai i kamap long kingdom bilong mi na ol pikinini man bilong mi. 24 Mipela i toksave long ol, yu bai i no inap kisim takis long ol pris, ol Livai, ol man bilong pilai musik, ol wasman bilong geit, o manmeri ol i gat wok mak long mekim insait long haus bilong God na ol wokman long haus bilong God. 25 Esra, wantaim gutpela save God i givim long yu, yu mas makim ol Jas na ol man bilong harim na stretim hevi, husait i bai i ken stretim hevi bilong ol manmeri long provins na hap sait long wara na bosim ol lain husait i save long lo bilong God bilong yu. Yu mas lainim ol manmeri ol i no save long lo. 26 Mekim save long ol man husait i no bihainim lo bilong God na king, kilim ol i dai, o rausim ol long ples o rausim kargo bilong ol o putim ol long kalabus. 27 Litimapim nem bilong God Yawe, God bilong lain tumbuna bilong mipela, em i putim gutpela samting long bel bilong king long mekim haus bilong God Yawe i kamap gutpela long Jerusalem. 28 Na husait i bihainim kontrak bilong mi long ai bilong king, ol kaunsel na ol strongpela ofisa bilong em. God Yawe, God bilong mi i givim mi strong na mi inap long bungim ol lida man bilong Israel long go wantaim mi.
8 1 Dispela em ol hetman bilong ol famili bilong ol lain tumbuna husait i lusim Babilon wantaim mi long taim bilong King Ataseksis. 2 Gesom long lain bilong Finias. Daniel long lain bilong Itama. Hatus long lain bilong Devit, 3 husait i bilong lain bilong Sekania na Sekaraia husait i bilong lain bilong Paros na 150 man long lain bilong en i bin i kam wantaim em. 4 Elioenai, pikinini man bilong Serahia long lain bilong Pahat Moap, 200 man i bin i kam wantaim em. 5 Ben Jahasiel long lain bilong Satu, 300 man i bin i kam wantaim em. 6 Ebet, pikinini man bilong Jonatan long lain bilong Adin, 50 man i bin i kam wantaim em. 7 Jesaia, pikinini man bilong Atalia long lain Elam, 70 man i bin i kam wantaim em. 8 Sebadia, pikinini man bilong Mikael long lain bilong Sepatia, 80 man i bin i kam wantaim em 9 Obadia, pikinini man bilong Jehiel long lain bilong Joap, 218 man i bin i kam wantaim em. 10 Selomit, pikinini man bilong Josifia long lain bilong Bani, 160 man i bin i kam wantaim em. 11 Sekaraia, pikinini man bilong Bebai long lain bilong Bebai, 28 man i bin i kam wantaim em. 12 Johanan, pikinini man bilong Hakatan long lain bilong Asgat, 110 man i bin i kam wantaim em. 13 Ol lain bilong Adonikam i kam bihain. Dispela em nem bilong ol, Elifelet, Jeuel, Semaia na 60 man i bin i kam wantaim ol. 14 Utai na Sakur bilong lain Bigvai, 70 man i bin i kam wantaim ol. 15 Mi bungim ol lain bilong wokabaut long rot bilong wara i go long Ahava na mipela i stap tripela dei long dispela hap. Mi wok painim aut long ol manmeri na ol pris tasol mi i no painim ol lain bilong Livai long hap. 16 Olsem na mi salim i go long Eliesa ol dispela man, Ariel, Semaia, Elnatan, Jarib na narapela Elnatan, Natan, Sekaria na Mesulam, em ol hetman, Joiarib na Elnatan, em ol tisa. 17 Bihain mi salim ol i go long Ido, em hetman long Kasifia. Mi tokim ol wanem bai ol i toktok long Ido na ol lain famili bilong en, ol wokman bilong tempel i stap long Kasifia, olsem, salim i kam long mipela ol wokman bilong haus bilong God. 18 Long gutpela han bilong God ol i salim wanpela man i kam long mipela nem bilong en Serebia, man bilong lukautim gut ol samting. Em i bilong lain Mali, pikinini man bilong Levi em pikinini man bilong Israel. Em i kam wantaim 18-pela pikinini man na ol brata bilong em. 19 Hasabia i kam wantaim em. Jesaia tu, wanpela bilong ol pikinini man bilong Merari wantaim ol brata na ol pikinini man bilong em, 20 man olgeta. 20 Long ol lain bai i wok insait long tempel, husait Devit na ol ofisa bilong em i givim bilong helpim ol Livai em 220, nem bilong ol i stap long wanpela lista. 21 Bihain mi tokaut long lusim kaikai long Wara Ahava bilong daunim mipela yet long ai bilong God, long painim stretpela rot long em bilong mipela, ol pikinini bilong mipela na olgeta samting bilong mipela. 22 Mi bin sem long askim king long wanpela ami o ol soldia bilong sindaun antap long hos bilong was long mipela long ol birua long rot, pastaim mipela i tokim king. Han bilong God bilong mipela i stap antap long ol lain husait i painim em long gutpela tasol bikpela belhat i stap antap long ol lain i lusim tingting long em. 23 Olsem na mipela i lusim kaikai na tokim God long dispela na mipela i askim em. 24 Bihain mi makim 12-pela man long lida bilong ol pris, Serebia, Hasabia na 10-pela brata bilong ol. 25 Mi skelim i go long ol, silva, gol, ol samting na ol ofa bilong haus bilong God we king, ol kaunsel bilong en, ol ofisa bilong en na ol Israel i bin givim nating olsem ofa. 26 Olsem na mi skelim i go long han bilong ol, 22,100 kilo silva, 3,400 kilo ol samting ol i mekim wantaim silva, 3,400 kilo gol, 27 20 gol dis inap long mak bilong 8 kilo na 400 gram na tupela dis bras ol i wokim gut tru olsem gol. 28 Bihain mi tokim ol,"Yupela i stretim na klinim yupela yet long God Yawe, ol dispela samting tu, silva na gol em ol ofa long laik bilong yupela i go long God Yawe, em God bilong ol lain tumbuna bilong yupela. 29 Lukautim gut na holim ol inap taim yupela i skelim i go long ol lida bilong ol pris, ol Livai na ol hetman bilong ol tumbuna bilong lain Israel long Jerusalem insait long ol rum bilong haus bilong God. 30 Ol pris na ol Livai i kisim ol dispela silva, gol na ol narapela samting ol i skelim na putim ol gut bilong kisim i go long Jerusalem, long haus bilong God. 31 Mipela i go autsait long bikpela baret wara bilong Ahava long namba 12 dei bilong namba wan mun long i go long Jerusalem. Han bilong God bilong mipela i stap antap long mipela, em i was long mipela long han bilong ol birua na ol lain husait i laik bagarapim mipela long rot. 32 Na mipela i go insait long Jerusalem na stap tripela dei. 33 Bihain long namba 4 dei ol silva, gol na ol samting ol i skelim i go autsait long haus bilong God i go long han bilong Meremot, pikinini man bilong pris Uria, em i stap wantaim, Eliasa, pikinini man bilong Finias, Josabat, pikinini man Jesua na Noadia, pikinini man bilong Nidui, em i Livai. 34 Ol namba na hevi bilong olgeta samting i kamap gut na olgeta samting tu i stap gut. Olgeta hevi bilong dispela samting ol i raitim i go daun long buk long dispela taim. 35 Ol lain husait i kam bek long kalabus, ol lain manmeri i bin kalabus na kam aut i mekim ofa bilong paia i kukim olgeta i go long God bilong Israel, 12-pela bulmakau bilong olgeta Israel, 96 sipsip man, 77 pikinini sipsip na 12-pela meme man olsem ofa bilong sin. Olgeta i ofa bilong paia i kukim olgeta bilong God Yawe. 36 Bihain ol i givim ol lo bilong king i go long ol het pris na ol gavana bilong Provins i go long Hapsait bilong Wara na ol i helpim ol manmeri na haus bilong God.
9 1 Taim ol i lwokim ol dispela samting pinis, ol bosman i kam lukim mi na tok, "Ol lain Israel, na ol pris na Livai, ol i no istap longwe long pasin nogut bilong ol man bilong narapela hap graun wantaim pasin nogut bilong ol. Em ol lain Keinan, Hit, Peris, Jebus, Amon, Moab, Isip na Amor. 2 Ol Israel man kisim meri long narapela hap na marit i go i kam na bagarapim holi manmeri bilong Israel wantaim arapela lain. Ol bosman na ol lida i go pas long dispela pasin bilong sakim tok." 3 Taim mi harim dispela, mi brukim klos bilong mi wantaim bilas bilong lotu na pulim gras long het na kamautim mausgras bilong mi tu. Mi sindaun wantaim bikpela wari na tingting. 4 Ol lain husait i save pret long tok bilong God Yawe bilong Israel long pasin nogut bilong ol, i bung na i kam lukim mi i go i nap long apinun lotu taim mi sem pipia na i stap. 5 Tasol long apinun lotu, mi kirap gen long ol sem bilong mi wantaim ol brukbruk klos bilong mi na lotu bilas, na brukim skru na apim han i go antap long God Yawe. 6 Mi tok olsem, "God Yawe, mi sem na pilim nogut long apim pes bilong mi long lukim yu, bilong wanem pasin nogut i winim het bilong mipela na olgeta bikhet pasin i go antap long heven." 7 Long tumbuna taim ikam inap nau, mipela i stap long bikpela sem.Insait long pasin nogut bilong mipela, ol King na pris bilong mipela i go long han bilong king bilong dispela gaun, na bainat pinisim ol, ol i go insait long kalabus na olgeta nogut bilong mipela mekim mipela sem na bagarap i kam i nap nau. 8 Tasol nau long dispela liklik taim, bel isi na marimari bilong God Yawe i kam lusim mipela liklik hap lain husait istap wantaim em na mipela sanap strong long dispela ples holi. Na Yawe God em yet bai opim ai bilong mipela na givim gutpela malolo taim mipela istap long kalabus. 9 Mipela wokboi nating, tasol God Yawe i no lusim mipela, em surikim gutpela pasin bilong em i kam long mipela. Em wokim olsem long ai bilong King bilong Pesia long givim mipela nupela strong long wokim haus bilong God gen na stretim ol brukbruk hap. Em wokim olsem long givim mipela stronpela banis insait long Judah na Jerusalem. 10 Tasol nau, God Yawe bai mipela tok wanem long dispela bihain? Mipela lus tingting pinis long lo bilong yu, 11 em ol lo yu givim ol wokman bilong yu ol Profet na God Yawe yu i bin tok, "Graun yupela i laik i go insait na kisim em ol man istap pastaim i mekim nogut long en wantaim pasin nogut bilong ol. Graun em pulap long pasin nogut long olgeta hap. 12 Olsem na yupela i no gen givim pikinini meri i go long ol na kisim piknini meri bilong ol long maritim pikinini man bilong yupela na ino ken harim tok gris bilong ol long sindaun isi, olsem na yupela yet bai kisim gutpela kaikai long graun na ol pikinini bai kisim graun olgeta." 13 Tasol bihain long olgeta samting pundaun antap long mipela long bikhet pasin na sem bilong mipela, God Yawe, yu i no mekim save long mipela long nogut bilong mipela na mekim mipela kamap gut gen 14 na sapos mipela i sakim tok gen na brukim lo bilong yu na marit i go i kam wantaim ol arapela lain, bai yu belhat na pinisim mipela na ino inap larim sampela i stap na sampela i ranawe? 15 Yawe God bilong Israel, yu stret olgeta, mipela liklik hap lain tasol istap. Lukim! Mipela kamap long ai bilong yu wantaim olgate sem bilong mipela. I nogat wanpela i ken sanap long pes bilong yu, bilong wanem mipela olgeta i gat asua pinis long en.
10 1 Taim Esra beten na tok aut long asua bilong em, em i krai na daunim em yet long haus bilong God. I gat bikpela grup bilong ol man, meri na pikinini i kam bung klostu long em na ol tu i krai wantaim pain. 2 Sekania pikinini bilong Jeiel long ol lain tumbuna pikinini bilong Elam tokim Esra olsem, "Yumi bikhet long God na yumi maritim ol haiden meri tasol insait long dispela i gat rot God i ken helpim ol Isreal. 3 Olsem na yumi mekim tok kontrak wantaim God long rausim olgeta meri wantaim ol pikinini bilong ol, we tok bilong God i tok long em na toktok bilong ol husait i save pret na bihainim lo bilong God na larim em kamap olsem lo i tok. 4 Kirap, bilong wanem dispela samting bai yu bai mekim olsem na mipela stap wantaim yu. Yu mas stap strong na mekim dispela." 5 Olsem na Esra kirap na makim ol pris, Livai na ol Isreal long tok promis long mekim dispela pasin. Olsem na olgeta wanbel long mekim dispela promis. 6 Bihain Esra sanap long haus bilong God na i go insait long rum bilong Jeoanan pikinini bilong Eliasib. Em i no kaikai bret o drink wara, long wanem em i sori long husait man lusim bilip na stap insait long kalabus. 7 Olsem na ol salim tok i go long Juda na Jerusalem long olgeta man husait i kam bek long kalabus i mas kam bung long Jerusalem. 8 Husait ol i no kam insait long tripela dei, olsem ol hetman na lida i tok long em, orait ol hetman bai kisim olgeta samting bilong ol na bai i rausim ol long bikpela bung bilong ol man husait i kam bek long kalabus. 9 Long namba 20 dei long namba 9 mun, insait long 3 pela dei, olgeta man long Juda na ol lain bilong Benjamin i bum long Jerusalem. Olgeta man i sanap long 4 pela hap kona bilong ples bung long haus bilong God na guria long dispela tok na ren. 10 Pris Esra kirap na tok, " Yupela yet i sakim tok na maritim haiden meri na mekim sin bilong ol Isreal i kamap bikpela. 11 Tasol nau givim prais long Yawe, em God bilong tumbuna bilong yupela na yupela i ken bihanim tingting bilong em. Yupela i mas i stap longwe long ol manmeri bilong dispela graun na ol haiden meri." 12 Olgeta lain i bekim tok na singaut bikpela na tok, "Mipela bai mekim olsem yu tok. 13 Tasol i gat planti man na em taim bilong rain. Mipela nogat strong long sanap autsait na dispela em i no wan o tupela pela dei bilong wok, long dispela mipela i mekim bikpela sin long dispela samting. 14 Olsem na larim ol hetman bosim olgeta bung. Larim husait i tok orait long ol haiden meri long i kam na stap insait long biktaun mas kam long wanpela taim em bai i orait wantaim ol het man na ol lida i go inap belhat bilong God em i pinis." 15 Jonatan pikinini bilong Asael na Jaseia pikinini bilong Tikva ol i no wanbel long dispela, na tupela Levai Mesulam na Shabbetai i wanbel wantaim tupela. 16 Olsem na ol man i kam bek long kalabus na mekim dispela. Pris Esra makim ol man em ol hetman bilong ol tumbuna lain bilong em long nem bilong ol yet na ol i lukluk long dispela samting long namba wan dei long namba ten mun. 17 Long namba wan dei bilong namba wan mun ol panim aut pinis husait man i save stap wantaim ol haiden meri. 18 Namel long ol lain tumbuna bilong ol pris i gat sampela lain ol i save stap wantaim ol haiden meri. Namel long lain tumbuna bilong Jesua pikinini bilong Jehosadak na ol brata bilong en, em Masea, Eliese, Jarip na Gedalia. 19 Olsem na ol i gat tingting long rausim ol meri bilong ol i go. Tasol ol i save olsem ol i asua olsem na ol i kisim sipsip man na mekim ofa long rausim asua bilong ol. 20 Namel long ol lain tumbuna bilong Imer, Hanani na Sebadaia. 21 Namel long ol lain tumbuna bilong Harim, Masea, Elaija na Semaia, Jehiel na Usia. 22 Namel long lain tumbuna bilong Pasu, Elioennai, Masea, Ishmael, Netanel, Josabat na Elasa. 23 Namel long ol levai, Josabat, Simei, Kelaia em ol Kelita, Petaia, Juda na Eliesa. 24 Namel long ol man bilong singim song, Eliasib. Namel long ol man bilong was long geit, Salum, Telem na Uri. 25 Namel long ol arepela ol Isreal- long ol lain tumbuna pikinini bilong Paros, em Ramia, Isiah, Malijah, Mijamin, Eleasa na Benaia. 26 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Elam, em Matania, Sekeria, Jeiel, Abdi, Jeremot na Elisa. 27 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Satu, Elioenai, Eliasip, Matania, Jeremot, Sabad na Asisa. 28 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Bebai, em Jeoanan, Anania, Sabbai na Atlai. 29 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Bani, Mesulam, Maluk, Adaia, Jashup na Seal Jeremot. 30 Namel long ol lain tumbuna Pikinini bilong Pahat-Moab, Adna, Kelal, Benaia, Maaseia, Matania, Besalel, Binnui na Manase. 31 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Harim, em Eliesa, Isja, Malija, Semaia, Simeon, 32 Benjamin, Maluk, and Semaria. 33 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Hasum, em Matenai, Matata, Zabad, Elipelet,Jeremai, Manase na Simei. 34 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Bani, em Madai, Amram, Uel, 35 Benaia, Bedeia, Kelui, 36 Venia, Meremot, Eliasip, 37 Matania, Matenai, na Sasu. 38 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Binui em Simei, 39 Selemia, Neten, Adaia, 40 Meknedebai, Sasai, Sarai, 41 Asarel, Selemia, semaria 42 Salum, Ameria, na Josep. 43 Namel long ol lain tumbuna pikinini bilong Nebo, em Jeiel, Matitia, Sabad, Sebina, Sadai, Joel na Benaia 44 Olgeta bilong dispela man i maritim ol heiden meri na i gat pikinini wantaim sampela bilong ol.