Tok Pisin: Regular Print

Updated ? hours ago # views See on WACS
HOSEA
HOSEA
1 1 Dispela tok bilong God Yawe i kam long Hosaia pikinini man bilong Beri, taim Usia, Jotam, Ahas na Hesekia ol wanwan i bin i stap king bilong Juda na Jeroboam pikinini man bilong Joas i stap king bilong Israel. 2 Tok bilong God Yawe i kam long Hosaia olsem, ''Go painim wanpela pamuk meri na yu maritim. Bai yu karim pikinini em i olsem kaikai bilong dispela pasin. Dispela graun i pulap wantaim pasin pamuk na ol manmeri i stap longwe long God. 3 Olsem na Hosaia i go na maritim Goma pikinini meri bilong Diblam, em i kisim bel na karim wanpela pikinin man. 4 God Yawe i tokim Hosaia, ''Kolim em Siril. Klostu taim bai mi mekim save long lain bilong Sehu ol i bin kilim ol man long Siril na bai mi bagarapim kingdom bilong Israel. 5 Long dispela taim bai mi pinisim strong bilong ami bilong Israel long ples daun bilong Jesril.'' 6 Goma i karim wanpela pikinini meri. God Yawe i tokim Hosaia olsem, ''Kolim nem bilong em Loruama, bai mi no inap marimari long ol Israel na lusim sin bilong ol. 7 Bai mi sori long ol Juda na kisim bek ol long strong bilong mi God Yawe. Mi no inap kisim ol long strong bilong banara o bainat o ol samting bilong pait''. 8 Loruama i bikpela pinis na Goma i karim narapela moa pikinini man. 9 Na God Yawe i tokim Hosaia, ''Kolim em Loami, em i olsem, yu i no bilong mi na mi i no God bilong yu. 10 Namba bilong ol Israel bai i olsem wesan long nambis we yupela i no inap long kaunim. 'Ol i bin kisim tok bipo olsem, ol i no manmeri bilong God, tasol nau ol i kamap manmeri bilong God i gat laip.' 11 Ol manmeri bilong Juda na Israel bai i bung wantaim na makim wanpela lida bilong ol. Bikpela strong na amamas bai i stap long dei bilong Jesril.
2 1 Tokim ol brata bilong yu olsem, 'Ol manmeri bilong mi!' na long ol susa bilong yu olsem, 'Mi i bin soim yu pinis long pasin bilong sori.''' 2 Kotim mama bilong yu, kotim em long wanem em i no meri bilong mi na tu, mi no man bilong em. Larim em i lusim dispela pamuk pasin long em yet na mekim pasin pamuk wantaim ol marit man namel long ol susu bilong em. 3 Sapos nogat, bai mi brukim klos bilong em na larim em i stap as nating na bai ol i lukim skin bilong em olsem long dei mama i karim em. Bai mi mekim em i olsem ples nating, olsem graun i drai long hot san na bai mi mekim em i dai long dring wara. 4 Bai mi no inap sori long ol pikinini bilong em, long wanem, ol pikinini i kamap long pamuk pasin. 5 Long wanem, mama bilong ol i bin stap olsem pamuk meri na meri husait i karim ol i kamapim sem pasin. Em i tok, "Bai mi go bihainim ol man husait mipela i mekim pasin pamuk wantaim, long wanem ol i givim mi bret na wara, gras bilong sipsip na gutpela klos, wel na wain." 6 Olsem na bai mi pasim olgeta hap rot bilong dispela meri wantaim nil nil gras. Bai mi wokim strongpela banis na bai em i nogat rot bilong em. 7 Dispela meri bai i bihainim ol man em i mekim pasin pamuk wantaim tasol em i no inap winim bel bilong ol. Em bai painim ol tasol em i no inap lukim ol. Nau em bai i tok,"Bai mi i go bek long namba wan man bilong mi, pastaim mi i bin stap gut na nau ol man i les long mi." 8 Long wanem, dispela meri i no save olsem mi tasol i save givim em kaikai, nupela wain na wel na mi man husait i kapsaitim silva na gol antap long em, nau em i kisim ol dispela samting na givim i go long Bal, dispela giaman god . 9 Olsem na bai mi i kisim bek kaikai bilong mi long taim bilong kaikai i redi long kisim na nupela wain bilong mi long taim em i mao. Bai mi kisim bek gras bilong sipsip na gutpela laplap long haitim sem bilong em. 10 Na bai mi i rausim ol klos bilong em na em bai i stap as nating long ai bilong ol man i mekim pasin pamuk wantaim em na no gat wanpela man bai i rausim em long han bilong mi. 11 Na tu bai mi i mekim olgeta amamas bilong em i pinis, ol taim bilong bikpela kaikai, ol amamas bilong em long ol nupela mun, ol Sabat bilong em na olgeta arapela ol bung bilong amamas samting em i makim. 12 "Bai mi i bagarapim wain na ol fik diwai bilong em, long dispela em i bin tok, 'Dispela i pei ol man i mekim pasin pamuk wantaim mi i givim mi.' Bai mi mekim ol i kamap olsem bikbus na ol wel abus bai i kaikaim ol. 13 Bai mi mekim save long dispela meri long taim bilong bikpela kaikai bilong ol giaman god, Bal. Taim em i mekim ofa bilong kamapim gutpela smel i go long ol, taim em i putim moa bilas antap long em yet wantaim ol rin na ol ston i dia tumas na i lusim mi na bihainim ol man em i save mekim pasin pamuk wantaim. God Yawe yet i tokaut olsem." 14 Olsem na nau bai mi kisim em bek. Bai mi kisim em i go long hap man i no stap na bai mi toktok isi long em. 15 Bai mi i givim em bek ol gaden wain bilong em na ples daun bilong Akor olsem dua i gat gutpela kaikai bihain. Em bai i harim mi olsem em i save mekim taim em i stap yangpela meri yet. Olsem long dispela taim em i bin kam aut long graun bilong Isip. 16 "God Yawe i tok aut olsem, insait long dispela taim bai yu kolim mi, 'Man bilong mi,' na yu no inap tru kolim mi, 'Bal, giaman god bilong mi.' 17 Bai mi i rausim ol nem bilong ol Bal long maus bilong em na em i no inap moa tingim ol nem bilong ol.'' 18 "Long dispela dei bai mi i mekim tok promis long ol wantaim ol wel abus bilong ol graun na ol pisin bilong skai wantaim ol samting i save wokabaut long graun long bel. Bai mi rausim ol bunara, bainat na bikpela pait long ples graun na bai mi mekim yu i slip gut wantaim bel isi. 19 Bai mi tok promis long stap olsem man bilong yu oltaim. Bai mi tok promis long stap olsem man bilong yu insait long stretpela pasin, stap aninit long lo, tok promis long stap tru wantaim wanbel pasin. 20 Bai mi i mekim strongpela promis tru long stap tru na yu bai save long God Yawe. 21 Long dispela dei bai mi i bekim tok bilong yu. God Yawe i tok aut olsem, bai mi i bekim tok long ol heven na ol bai i bekim tok bilong ples graun. 22 Graun bai i bekim tok long kaikai em i kamapim, nupela wain na wel na ol bai i bekim tok bilong Jesril. 23 Bai mi i planim em long graun bilong mi yet na bai mi i gat bel isi long ol lain husait i no painim bel isi. Bai mi tokim ol lain bilong narapela olsem, 'Yupela i lain manmeri bilong mi,' na bai ol i tok olsem long mi, 'Yu God bilong mi."'
3 1 God Yawe i tokim mi, "Go na laikim meri bilong yu, ol narapela man i save laikim em, em i meri bilong bagarapim marit. Laikim em tru long bel bilong yu olsem tasol mi God Yawe i laikim tru ol manmeri bilong Israel, maski ol i bihainim ol narapela god na i ol laikim ol switpela ofa ol i kukim pinis." 2 Orait mi baim em bilong mi yet long 160- silva koin na 220 kilo bilong drai plawa na 115-kilo bilong bali rais. 3 Na mi tokim em, bai yu i stap wantaim mi long olgeta dei. "Yu bai i no moa i stap olsem pamuk meri o meri bilong narapela man, olsem tasol mi bai i stap wantaim yu." 4 Ol manmeri bilong Israel bai stap nating long sampela dei i nogat King, pikinini bilong king, ol ofa i save givim long alta, ston pos, bros kapa o haus bilong god giaman bilong ol. 5 Bihain bai ol Israel i kam bek na painim God Yawe, em God bilong ol na Devit King bilong ol, long las dei ol bai kam brukim skru long God Yawe na long marimari bilong em.
4 1 Yupela ol manmeri bilong Israel, harim gut tok bilong God Yawe. God Yawe i gat kot wantaim ol asples manmeri bilong dispela graun long wanem, ol i nogat stretpela pasin olsem gutpela tingting long tok tru na bihainim kontrak ol i bin mekim wantaim God long dispela graun. 2 Planti pasin nogut olsem tok nogut, giaman, kilim man i dai na pasin pamuk i stap long dispela hap. Ol manmeri i bin brukim pinis ol mak ol bai go long en, olsem na ol man i dai klostu klostu. 3 Graun i go drai na olgeta samting i stap long dispela hap i pinis olgeta. Ol animol i stap long bikpela hap graun na ol pisin i stap antap long skai na tu ol fish long solwara i pinis olgeta. 4 Tasol noken larim wanpela kisim yu i go long kot na sutim tok long ol arapela nating. Long wanem, yupela ol pris i mas stap long kot long pasin na toktok yupela i bin mekim. 5 Yupela ol pris bai pundaun long dei taim na ol profet tu bai pundaun wantaim yupela long nait taim na bai mi bagarapim mama bilong yupela. 6 Ol manmeri bilong mi i bin bagarap, long wanem ol i nogat gutpela tingting. Maski yupela i stap olsem pris long mi, bai mi les na rausim yupela taim yupela i laik kam long mi, long wanem yupela ol pris i bin les long kisim gutpela tingting bilong mi. Maski mi stap olsem God bilong yupela, yupela i lus tingting long lo bilong mi, olsem na bai mi lus tingting tu long ol pikinini bilong yupela. 7 Taim ol pris i kamap planti, ol i mekim planti moa sin long mi. Ol i senisim gutpela nem bilong ol wantaim sem. 8 Ol kaikai long ol sin bilong ol manmeri bilong mi, olsem na ol i hangre moa long mekim pasin nogut. 9 Wankain pasin tasol mi bai mekim long ol manmeri na ol pris tu. Bai mi mekim save long ol long pasin nogut bilong ol na givim pe long ol wanem pasin ol i bin mekim. 10 Ol bai i kaikai tasol ol bai hangre yet, ol bai mekim pasin pamuk tasol ol bai i no inap painim amamas na gutpela sindaun, long wanem ol i bin go longwe tru long God Yawe. 11 Ol i laikim tumas pasin pamuk na dring planti moa wain long wanem ol dispela pasin i rausim ol gutpela tingting bilong ol pinis. 12 Ol manmeri bilong mi i askim ol god giaman ol bin katim long diwai na ol stik bilong wokabaut i givim ol toktok bai i kamap bihain taim. Olsem na tingting bilong pasin pamuk i bin stiaim ol i go long rot nogut na ol i kamap olsem ol meri bilong mekim pasin pamuk na ol i no stap stretpela long ai bilong God. 13 Ol i kukim ol ofa na mekim gutpela smel antap long maunten na aninit long ol diwai ok, diwai pola na diwai pain long wanem ples i kol na gutpela tru. Olsem na ol pikinini meri bilong yu na ol meri bilong ol pikinini man bilong yu i mekim pasin pamuk yet. 14 Bai mi i no inap mekim save long ol pikinini meri bilong yu na long ol meri bilong pikinini man bilong yu taim ol i makim rot long mekim pasin pamuk. Long wanem, ol man tu i makim rot pinis long mekim pasin pamuk wantaim ol dispela pamuk meri, olsem na ol i kukim ofa inap bai ol i mekim ol pasin i no stret wantaim ol dispela pamuk meri. Orait ol dispela manmeri husat i no luksave na bihainim, ol bai i tromoi ol i go daun long bagarap. 15 Maski yupela ol Israel i mekim pasin pamuk, ol lain Juda mas noken kisim hevi nating. Yupela i noken go long Gilgal na noken go long Betel na tok nating olsem, "God Yawe i stap laip oltaim." 16 Israel i bin mekim ol pasin wantaim strongpela bel, wankain olsem bikhet bulmakau. Olsem wanem bai God Yawe inap kisim ol i go long ples i gat gutpela gras olsem ol sipsip i stap long gutpela gras? 17 Ifraim i putim em yet wantaim ol god giaman, olsem na larim em i stap em yet. 18 Maski ol strongpela wain bilong ol i pinis, ol i mekim pasin pamuk yet olsem dispela meri i bosim na laikim tru sem bilong ol. 19 Ol win bai karamapim dispela meri long han bilong em na ol bai i sem long ol ofa ol i bin mekim.
5 1 "Harim yupela ol pris! Harim gut, haus bilong Israel! Harim gut, ol manmeri bilong Israel! Hevi bai kamp long yupela olgeta. Yupela i bin kamap olsem samting nogut long Mispa na umben i stap op antap long Tabo. 2 Ol birua i sanap pinis long ples bilong kilim ol animol, tasol mi bai mekim ol i kisim taim. 3 Mi save long Efraim, Israel i no hait long mi. Efraim, yu nau kamap olsem pamuk meri, Israel em i bagarap. 4 Pasin bilong ol i mekim ol ino inap kam bek long God, tingting bilong ol i pulap wantaim pasim pamuk na ol i no save long God Yawe. 5 Israel, long pasin bilong apim yu yet i save givim hevi long yu, olsem na Israel wantaim Efraim bai tupela pundaun long sin bilong ol na Juda tu bai pundaun wantaim tupela. 6 Bai ol i go wantaim ol sipsip na bulmakau bilong ol long painim God Yawe, tasol ol bai i no inap painim em, long wanem em i lusim ol pinis. 7 Ol i no stap stret wantaim God Yawe, ol i kisim pikinini nating long rot. Amamas bilong nupela mun bai bagarapim ol hariap tru wantaim graun bilong ol. 8 Winim trampet i go long Gebea na long Rama. Nois bilong pait i stap long Bet Aven, 'Benjamin bai mipela bihainim yu' . 9 Efraim, long dispela dei bai yu kisim bikpela bagarap. Namel long ol manmeri bilong Israel mi tokaut long wanem samting bai kamap. 10 Ol lida man bilong Juda i wankain olsem ol lain i save surukim ston mak. Mi bikpela bai kapsaitim belhat bilong mi long ol olsem wara. 11 Efraim yu bagarap pinis, yu kisim belhat bilong bikpela, long wanem yu bin amamas long bihainim ol giaman god. 12 Olsem tasol bai mi bagarapim ol Efraim na Juda olsem binatang i save bagarapim ol. 13 Taim Efraim lukim sik bilong em na Juda lukim bagarap bilong em, Efraim i go long Asiria na Juda salim tok i go long stronpela king. Tasol em i no inap long oraitim sik bilong ol manmeri bilong yu. 14 Bai mi kamap strongpela laion bilong Efraim na olsem yangpela laion bilong ol manmeri bilong Juda. Mi bai inap tru long brukim na i go na mi bai karim ol igo na bai nogat wanpela man bai i helpim ol. 15 Bai mi go bek long as ples bilong mi, inap ol tokaut long sin bilong ol na painim mi. Long bel bilong ol trutru ol i painim pes bilong mi, long dispela hevi.
6 1 "Kam, yumi go bek long God Yawe. Em i bin brukim yumi i go liklik tasol em bai oraitim yumi, em i bin bagarapim yumi tasol em bai pasim ol sua bilong yumi wantaim ol hap laplap. 2 Bihain long tupela de em bai kisim bek yumi, em bai i kirapim yumi long namba tri de na yumi bai i stap wantaim em. 3 Kam na yumi ken save long God Yawe, larim yumi mas strong long save long God Yawe. Kam bilong em i olsem san i kam antap long moning taim, em bai kam long mipela olsem liklik ren bilong moning taim na olsem liklik ren bilong mekim kaikai i kamap i save givim wara long graun." 4 Efraim, bai mi mekim wanem wantaim yu? Juda, bai mi mekim wanem wantaim yu? Pasin bilong bilip bilong yupela i olsem klaut bilong moning taim, kain olsem ol liklik wara i stap antap long ol gras long moning taim i save go pinis taim san i kam antap long en. 5 Olsem na mi bin katim ol i go liklik wantaim ol profet, mi bin kilim ol wantaim bainat long maus bilong mi. Ol toktok bilong yupela i olsem lait i save lait i kam aut. 6 Mi laikim pasin bilong bilip tru na i no pasin bilong mekim ofa, save bilong God Yawe i antap moa long pasin bilong mekim ofa. 7 Wankain olsem Adam ol i brukim kontrak bilong mi, ol i no bihainim tok bilong mi. 8 Giled em i biktaun bilong ol man i save mekim pasin nogut wantaim lek mak bilong ol i pulap wantaim blut. 9 Olsem ol stilman i wetim ol sampela lain, ol pris i stap wantaim long kamapim dai long rot i go long Sekem na long dispela ol i kamapim bikpela sem pasin tru. 10 Insait long ol lain bilong Israel mi bin lukim ol samting nogut tru. Ol pamuk pasin bilong Efraim i stap long hia na ol manmeri bilong Israel i kamap doti. 11 Na long yu ol lain Juda tu, taim bilong kamautim kaikai em ol i makim pinis, long taim mi bai kamapim gen ol gutpela samting long ol manmeri bilong mi.
7 1 Taim mi laik oraitim Israel long ol bagarap bilong em, ol sin bilong Ifraim i save kamap ples klia wantaim ol pasin nogut bilong Samaria, ol i save giamanim ol man, brukim haus na stilim ol samting na pulim ol samting bilong ol man long rot. 2 Long bel bilong ol, ol i no save olsem mi save long olgeta pasin nogut bilong ol. Pasin nogut bilong ol i kamap bikpela long ai bilong mi. 3 Ol i save mekim ol pasin nogut na giamanim king na ol ofisa bilong em bai ol i amamas. 4 Ol i lain bilong mekim pasin pamuk, olsem man bilong kukim bret i save mekim paia long hatim aven bilong em i stap na wetim bret i solap na em bai kukim long aven. 5 Long wanpela bikpela dei bilong king, ol ofisa i spak nogut tru long wain. King i spak nogut tru wantaim ol. 6 Tingting bilong ol long kamapim ol pasin nogut i hat moa olsem aven. Long nait belhat bilong ol i olsem bikpela smok bilong paia na long moning taim em i lait i go antap olsem lait bilong paia. 7 Ol i hat tumas olsem aven na ol i save kilim dai ol hetman bilong ol. Olgeta king bilong ol i dai pinis na i nogat man i save beten long mi. 8 Ifraim i go i kam na poromanim ol planti kantri. Ifraim i olsem wanpela bret ol i no kukim gut 9 Ol man bilong narapela hap i daunim strong bilong em pinis na em yet i no save long dispela. Em i lapun pinis na em yet i no save long dispela. 10 Pasin bilong ol Israel long apim nem bilong ol i kotim ol yet, ol i lukim dispela tasol ol i no tanim bel na kam bek long God Yawe, God bilong ol. 11 Ifraim i olsem balus pisin, tingting bilong em i no klia gut, olsem na em i singaut long Isip bai ol i helpim em na bihain ol i flai i go long Asiria bai ol i helpim ol. 12 Taim ol i go, bai mi tromoi umben bilong mi long ol na kisim ol olsem ol pisin long skai na bai mi mekim save long olgeta wantaim. 13 Bai ol i bagarap, long wanem ol i go longwe long mi pinis. Bikpela bagarap bai kamap long ol. Mi laik helpim ol, tasol ol i bikhet na sakim tok bilong mi na giamanim mi. 14 Ol i no beten long mi wantaim olgeta bel bilong ol, ol i slip long bet tasol na krai sori. Ol i givim baksait long mi long pasin bilong bung wantaim long mekim ol ofa long wit na wain na mekim giaman lotu long god giaman. 15 Mi yet i bin skulim ol long pait na givim strong long ol, tasol ol i pasim tok long mekim nogut long mi. 16 Ol i gat hevi ol i save kam long mi, tasol ol i no kam long mi, God Antap Tru. Ol i olsem banara i slek pinis. Ol ofisa bilong ol i save mekim ol tok nogut tru, olsem na ol bai dai long bainat. Long Isip bai ol i mekim dispela tok long ol na tokpilai na lap.
8 1 ''Winim biugel long maus bilong yu! Wanpela tarangau i kam long haus bilong God Yawe, bilong wanem ol manmeri bilong mi i brukim tok kontrak na givim baksait long lo bilong mi. 2 Ol i krai long mi olsem, 'God bilong mipela, mipela ol manmeri bilong Israel i save long yu.' 3 Tasol Israel i no laik long mekim gutpela pasin olsem na ol birua bai bihainim em. 4 Ol i putim ol king tasol i no long tingting bilong mi. Ol i makim ol pikinini man bilong king tasol i no wantaim save bilong mi. Wantaim ol silva na gol bilong ol, ol i mekim dispela ol pasin long ol bai i kisim bagarap. 5 Samaria, mi no laikim ol bulmakau bilong yu. Belat bilong mi i olsem paia i lait antap long ol dispela manmeri. Hamaspela taim ol bai stap wantaim pasin nogut? 6 Dispela ol god giaman i kam long Israel, God Yawe i no wokim ol dispela god giaman, em ol wokman i mekim na em i no God! Olsem na god giaman bilong Samaria bai bruk i go liklik, liklik. 7 Long wanem ol manmeri i planim win na ol i kamaut strongpela win. Wit i sanap i nogat het bilong en, em i no save karim gut kaikai. Sapos em i kamap bikpela, ol man long narapela hap bai bagarapim ol. 8 Ol i daunim Israel, olsem na Israel i stap long olgeta hap long kantri olsem ol lain i nogat wok long en. 9 Ol i go antap long Asiria olsem ol wel donki long laik bilong em yet. Efrem i baim ol man long narapela hap long helpim em. 10 Maski taim ol i baim ol man long ol narapela kantri, nau mi bai bungim ol wantaim. Ol bai stat long bagarap, long wanem ol i bihainim pasin nogut bilong ol pikinini man bilong king. 11 Long wanem Efrem i gat planti ol alta bilong mekim ofa, tasol ol i kamap olsem alta bilong mekim pasin nogut. 12 Mi inap long raitim lo bilong mi long helpim ol 10 000-pela taim tasol ol bai i lukim olsem samting ol i no save long en. 13 Long sekrifais ol i mekim olsem ofa long mi, ol i mekim sekrifais long mit na kaikaim ol, tasol mi God Yawe i no save kisim dispela ofa. Nau mi bai mekim save long ol pasin nogut bilong ol na ol bai i go bek long Isip. 14 Israel i lusim tingting long mi, man i mekim ol na wokim ol haus king. Juda i mekim strongpela banis long ol biktaun, tasol mi bai salim paia long ol biktaun na em bai bagarapim olgeta samting bilong ol.
9 1 Noken belgut Israel, wankain olsem ol arapela manmeri amamas. Yu no bihainim mi gut na lusim mi God. Yu laikim tumas long baim ol pamuk meri taim ol i tokim yu long baim ol long ples bilong krungkutim wit 2 Tasol ples bilong krungkutim wit na wain i no inap pulimapim bel bilong ol, nupela wain bai i kamap samting nating long ol. 3 Ol i no inap stap longpela taim long graun bilong God Yawe, maski, Ifraim bai i go bek long Isip na wanpela dei ol bai i go insait long Asiria na kaikai ol kaikai i no klin . 4 Ol bai i no inap kapsaitim wain bilong ofa long God Yawe, wanpela samting tu i no inap amamasim em. Ofa bilong ol bai i kam wantaim krai na sori olsem kaikai bilong ol, ol lain husait i kaikai bai i bagarap. Long wanem kaikai bilong ol bai i bilong ol yet tasol, em i no inap kam long haus bilong God Yawe. 5 Bai yu mekim wanem long dispela dei em taim ol i makim bilong tingim bikpela dei, long dispela dei bilong bikpela God Yawe? 6 Lukim, sapos ol i ranawe long bagarap, Isip bai i bungim ol manmeri wantaim na Mempis bai i planim ol long graun. Long gol na silva- bilong ol bai bus na gras tasol bai i karamapim ol na rop i gat nil tasol bai kamap long haus sel bilong ol. 7 Tasol ol dei bilong kalabusim yu i wok long kam. Larim ol Israel i mas save long ol dispela samting. Profet em longlong na man i save mekim ol gutpela pasin i go longlong tu, long wanem ol pasin nogut bilong yupela i kamapim bikpela birua. 8 Profet em i wasman bilong God bilong mi long Ifraim. Tasol olgeta rot bilong em bai i kamap olsem pisin i hariap tru long holim samting na birua wantaim em insait long haus bilong God Yawe. 9 Ol i go insait tru long pasin nogut bilong ol yet wankain olsem long taim bilong Gibea. God Yawe bai i singaut long tingim ol nogut bilong ol na em bai i bekim pei long sin bilong ol. 10 God Yawe i tok, ''Taim mi painim Israel, em bai wankain olsem man i painim ol wain long ples nating. Olsem diwai fik i save karim namba- wan taim long nupela mun, Long wankain pasin tasol mi painim ol papa bilong yupela. Tasol ol i go long Bal Beor na ol i givim ol yet long god giaman. Ol i kamap wankain olsem dispela god giaman. 11 Olsem long Ifraim, biknem na gutpela bilong ol bai flai i go olsem pisin. Bai nogat taim bilong karim pikinini, ol mama i no inap gat bel moa, tingting long kamapim pikinini bai nogut tu. 12 Maski ol i kamapim ol pikinini, bai mi rausim ol i go inap olgeta i pinis. Sori long ol taim mi givim baksait long ol! 13 Mi bin lukim Ifraim, wankain olsem taia, kamap antap long gutpela gras, tasol Ifraim bai i kisim ol pikinini bilong em i go long wanpela man husat bai i kilim ol olgeta.'' 14 Givim ol, God Yawe, bai yu givim wanem long ol? Givim ol pen na hevi long bel bilong ol na givim susu i nogat milk 15 ''Long as bilong ol pasin nogut insait long Gilgal, dispela taim mi bin stat long givim baksait long ol. Bilong wanem long kainkain sin bilong ol Bai mi rausim ol long haus bilong mi. Bai mi no inap laikim ol moa, olgeta ol opisa bilong ol i save sakim tok tasol. 16 Ifraim i gat sik na as bilong rop em i drai pinis, ol i no karim kaikai moa. Maski sapos ol i gat ol pikinini, Bai mi kilim olgeta pikinini ol i laikim tumas.'' 17 God bilong mi bai i rausim ol long wanem ol i no bihainim na harim tok bilong em. Ol bai i kamap ol manmeri bilong raunraun namel long ol kantri.
10 1 Israel em i stap gut olsem diwai wain na i karim planti kaikai bilong en. Taim kaikai i wok long kamap planti, planti alta ol wokim tu. Taim graun i kamapim planti kaikai, pos i kamap gut moa. 2 Bel bilong ol i giaman, nau ol i mas karim asua bilong ol. God Yawe bai i daunim na bagarapim alta na pos bilong ol god giaman tu. 3 Na nau, bai ol i tok," Mipela no gat king, mipela no pret long God Yawe, na wanpela king, bai em i mekim wanem long mipela?" 4 Ol mekim ol tok i no gat kaikai na mekim kontrak long tok nogut na giaman. Olsem na stretpela pasin i kamap olsem gras nogut long hap graun. 5 Ol lain asples bilong Sameria bai pret long ol pikinini kau bilong Bet Aven. Ol manmeri i krai long ol, olsem ol pris bilong giaman god i save amamas long ol strong bilong ol, tasol ol i no stap moa. 6 Ol bai i karim ol i go long Asiria olsem presen bilong bikpela king. Efraim bai sem, na Israel tu bai sem long god giaman bilong en. 7 Ol bai bagarapim king bilong Sameria, olsem hap pipia bilong diwai i stap antap long wara. 8 Ol pasin nogut i save go antap bai bagarap. Dispela em sin bilong ol Israel! Ol nil nil gras na ol pipia gras bai i gro antap long ol alta bilong ol. Ol manmeri bai i toktok long ol maunten, "Karamapim mipela!" na long ol liklik maunten, "Pundaun long mipela!" 9 "Israel, yu mekim sin inap long taim bilong Gibea, Na yu stap yet long dispela pasin. Bai bikpela pait i no inap winim ol pikinini man i mekim sin long Gibea? 10 Taim mi gat laik long en, bai mi stretim pasin bilong ol. Ol kantri bai i bung wantaim na bel nogut long ol na kalabusim ol long ol pasin nogut. 11 Ol i lainim Efraim pinis na em i gat amamas long brukim wit. Olsem na bai mi putim hap plang long nek bilong en. Bai mi putim hap plang long nek bilong Efraim, Juda bai digim graun, Jekop bai pulim stik em yet. 12 Planim stretpela pasin bilong yu yet, na kamautim kaikai bilong i stap tru long kontrak. Brukim graun yu no brukim yet, em taim bilong painim God Yawe, inap em i kam na mekim stretpela pasin olsem ren, antap long yu. 13 Yu bin digim na planim pasin nogut, na yu kamautim pasin bilong sakim tok. Yu bin kaikai frut bilong giaman long wanem yu putim bilip na tingting bilong yu long ol tingting bilong yu yet na planti soldia. 14 Olsem na bikpela pait bai kirap namel long ol manmeri bilong yu. Na bai ol strongpela biktaun bilong yupela bai bagarap. Em bai bagarap olsem Salman i bin bagarapim Bet Abel long taim bilong pait, long taim ol i krungutim ol mama na ol pikinini. 15 Em bai kamap long yu, Betel, long ol bikpela pasin nogut bilong yu. Taim tulait i kamap king bilong Israel bai pinis tru olgeta.
11 1 "Taim Israel i stap yaungpela man mi laikim em na mi singautim pikinini man bilong mi i kam autsait long Isip. 2 Planti taim gen ol i singaut na planti taim gen ol i go longwe long mi. Ol i mekim ofa long Bal na smuk bilong paia i go long god giaman. 3 Olsem na mi husait i lainim Efraim long wokabaut. Olsem na mi husait i bin hapim han bilong em, tasol ol i no save olsem mi save lukautim ol. 4 Mi soim ol long werim klos bilong man, wantaim rop bilong laikim. Mi bin olsem wanpela husait i bin putim hap plang long nek na pilim pen na mi go daun na givim kaikai long ol. 5 Bai ol i no inap i go bek long graun bilong ol Isip? Ol Asiria inap i go antap na lukautim ol long wanem ol i no laik long kambek long mi? 6 Bikpela bainat bai pundaun long biktaun na bagarapim ol bikpela ain i pasim bikpela dua bilong ol, em bai bagarapim ol long wanem ol i pasim tok. 7 Ol manmeri bilong mi ol i save tasol ol i givim baksait long mi. Maskitaim ol i singaut long Bikpela i Antap tru, i nogat wanpela man bai inap long helpim ol. 8 Olsem wanem bai mi givim baksait long yu, Efrem? Olsem wanem bai mi lusim yu i go, Israel? Olsem wanem bai mi mekim yu i olsem Siboim? Bel bilong mi i pulap i pulap long sori. 9 Mi no inap long karim belhat bilong mi i go na mi no inap gen long bagarapim Efrem. Long wanem mi yet mi God Yawe na mi no man nating, mi stretpela God Yawe namel long yupela, na bai mi no inap kam insait wantaim belhat. 10 Ol bai bihainim God Yawe na ol bai singaut olsem ol laion. Taim em i singaut, ol pikinini bilong em bai kam wantaim pret long hap san i go daun. 11 Ol bai i kam wantaim bikpela pret olsem ol pisin long Isip na olsem pisin balus long olgeta hap bilong Asiria. Mi bai mekim ol i stap long haus bilong ol, dispela em God Yawe i tok. 12 Efrem i raunim mi na haus bilong Israel wantaim giaman pasin. Tasol ol Juda bai bihainim mi God Yawe na em bai i bilip long mi, God Holi."
12 1 Efreim i save bihainim win bilong hap sankamap. Olgeta de em i save giaman na mekim nogut long ol arapela man. Ol i mekim kontrak wantaim Asiria na karim oliv wel i go long Isip. 2 God Yawe i gat wanpela kot tu bilong bagarapim ol Juda na em bai mekim nogut long Jekop long wanem samting em i bin mekim, em bai i bekim pe long ol pasin nogut bilong em. 3 Insait long bel bilong mama, Jekop i holim strong lek bilong brata bilong em na long taim em i kamap bikpela man, em i pait wantaim God. 4 Em i pait wantaim ensel na winim em. Em i krai na askim long blesing bilong em. Em i bungim God long Betel na long dispela hap God i toktok wantaim em. 5 Dispela em i God Yawe, em God i gat olgeta strong, bai yumi i kolim em olsem. 6 Olsem na tanim i go bek long God bilong yupela. Holim strong bilip bilong yupela na bihainim ol lo na wetim God bilong yupela long olgeta de. 7 Ol man bilong wok bisnis i save giaman na skelim ol samting long han bilong ol yet na ol i laikim tumas long giamanim ol man i kam salim samting long ol. 8 Efreim i tok, ''Bai mi i gat planti samting tru, mi bin painim ol moni samting bilong mi yet. Long olgeta wok mi mekim ol bai i no inap painim wanpela asua bilong mi na wanem samting em i olsem sin mi bin mekim.'' 9 "Mi God Yawe, God bilong yupela long graun bilong ol Isip. Bai mi mekim yupela i stap insait long ol haus sel wankain olsem long taim bilong mekim pati na amamas ol i bin makim. 10 Mi bin toktok long ol profet na givim planti driman bilong yupela long ol. Long maus bilong ol profet bai mi mekim ol tok bokis. 11 Sapos i gat ol man bilong mekim pasin nogut i stap long Gileat, tru tumas ol dispela man i nogat wok bilong ol. Long Gilgal ol i mekim ofa wantaim ol bulmakau na ol alta bilong ol bai luk olsem ol man i bungim ol ston insait long ol bikpela baret i stap long ol hap graun. 12 Jekop i ranawe i go long graun bilong ol Aram, Israel i wok long wanem em i laik maritim wanpela meri olsem na em i lukautim planti sipsip bilong baim meri bilong em. 13 God Yawe i kisim ol Israel i go aut long Isip long han bilong wanpela profet na long han bilong dispela profet em i was long ol. 14 Efreim i bin mekim God Yawe i belhat nogut tru long em. Olsem na Bikpela bilong em bai lusim em wantaim blut bilong em yet na givim baksait long em bilong wanem em i bin sakim tok.
13 1 "Ol manmeri i hariap long bihainim tok, taim ol lain Efraim i toktok. Em i save apim nem bilong em yet long ai bilong Israel, tasol ol i gat asua na ol i dai long wanem ol i save lotu long giaman god Bal. 2 Tasol nau ol i mekim planti sin moa. Ol man bilong kamapim piksa i mekim gut tru piksa bilong ol god giaman long silva. Ol narapela manmeri i tok, 'Dispela ol lain i save givim kis na lotu long piksa bilong kau.' 3 Ol i kamap olsem klaut bilong monin i pinis taim san i kamap, ol i kamap olsem wara bilong monin i pinis taim san i kamap, ol i kamap olsem pipia bilong wit win i save winim i go aut long hap bilong brukim wit na ol i kamap olsem smuk long paia i kamap na pinis. 4 Tasol Mi God Yawe God bilong yupela mi bin kisim yupela i kam aut long graun bilong Isip. Yupela i noken lotu long ol narapela god, yupela i mas lotu long mi tasol, yupela i mas save olsem i nogat wanpela man inap long kisim bek yupela. 5 Mi bin lukautim yupela long dispela ples wesan nating. 6 Taim mi givim yupela planti kaikai, yupela i kaikai na bel i pulap na taim yupela i pulap, yupela i hamamas long yupela yet na lusim tingting long mi. 7 Bai mi kamap olsem wanpela laion na bikpela wel pusi i was long rot long killim yupela, 8 Bai mi pait long yupela olsem mama bea ol i kisim pikinini bilong em. Bai mi brukim bros bilong yupela na bai mi brukim bodi bilong yupela i go liklik olsem laion na bikpela wel abus i save mekim. 9 Husat inap long helpim yupela, ol lain Israel, taim mi bagarapim yupela? 10 King bilong yupela i stap we na inap long helpim yupela insait long ol biktaun bilong yupela? Nogat wanpela king o lida man yupela i askim mi long givim yupela inap long helpim yupela? 11 Mi givim yupela wanpela king wantaim belhat bilong mi na mi rausim em long wanem mi belhat long yupela. 12 Ol lain Efraim i mekim kain kain pasin nogut tru, 13 Bikpela pen olsem mama i laik karim pikinini bai kamap long em, tasol bai em kamap olsem longlong pikinini man na taim mama i laik karim em bai em i no laik kam aut long bel bilong mama. 14 Bai mi helpim ol na ol i no inap go long ples bilong ol dai man? Bai mi savim ol long dai? Nogat, bai yupela i dai na bai yupela i pinis olgeta. Bai mi no inap long marimari long yupela." 15 Efraim i gat planti gutpela samting namel long ol brata bilong em tasol i gat wanpela win bai i kam olsem long ples san i kamap, em win bilong God Yawe bai i kam olsem long ples drai na draim ol hul wara bilong ol Efraim. Ol birua bai kisim olgeta gutpela samting bilong em i go. 16 Samaria bai i sem long ol pasin nogut em i mekim long God bilong em. Ol birua bai kilim ol long bainat, ol bai tromai ol pikinini bilong ol i go daun long graun na killim ol i dai na brukim bel bilong ol meri i gat bel.
14 1 Israel, go bek gen long God Yawe, yupela i pundaun long asua bilong yupela yet. 2 Harim tok bilong God Yawe na kam bek long em. Tokim em, "Rausim olgeta asua bilong mipela na kisim wanem i gutpela, olsem bai mipela i givim prut long maus bilong mipela i go long yu. 3 Ol lain Asiria bai i no inap sevim mipela, bai hos bilong ol i no inap helpim yumi long pait.Tu bai yumi no inap tok long wanem han bilong yumi i wokim, 'Yu god bilong mipela,' long yu ol manmeri nogat papamama i kisim bel isi." 4 "Bai mi oraitim ol na bai ol i no inap ranawe, Mi bai laikim ol nating tru wantaim bel isi. 5 Long ol Israel mi bai kamap olsem liklik ren i wetim gras long moning, bai ol i kamap olsem naispela flaua na bai ol i putim rop bilong ol i go daun tru olsem bikpela diwai sida bilong Lebanon. 6 Em bai tromoi han bilong en i go aut, naispela bilong en bai i olsem diwai Oliv na smel bilong en bai i kamap Sida bilong Lebanon. 7 Ol manmeri i stap aninit long en bai kam bek gen, ol bai grow olsem liklik sit na karim flaua olsem rop wain. Biknem bilong em bai i olsem wain bilong Lebanon. 8 Efraim, wanem moa bai mi mekim wantaim ol god giaman? Bai mi bekim toktok bilong em na lukautim em. Mi olsem diwai saiprus, lip bilong en i stap grin olgeta taim, long mi yu save kisim prut." 9 Husait bilong yupela bai lukim na save long dispela ol samting? Husait i luksave long dispela ol samting na bai i save long ol? Rot bilong God Yawe i save stret olgeta, ol stretpela lain tasol bai i wokabaut long en, tasol ol lain bilong sakim tok bai i pundaun.