Antambahoaka: reg

Apokalypsy
Apokalypsy
Toko 1

1 Itiky ny fagnambarana an'i Jesôsy Kristy zay nomen'Andriamanitra an'azy hampisehoana an'iregny irakany ny amin'ny raha marobe tsy mentsy hiseho. nampafantarany zany tamin'ny alalan'ny fandefany ny anjeliny ho an'i Jaona irakany. 2 Jaona de nagnamarina ny mikasika ny tenin'Andriamanitra sy iregny fijoroana vavolombelona mikasika an'i Jesôsy Kristy, amin'ny raha marobe zay hitany. 3 Sambatra ny olona zay mamaky mafy be, sy miteno ny zaka ity faminaniana ity, sady mitandrina zay vôsoratra ato agnatiny, satria efa akeky ny fotôna. 4 Jaona nandea agny amin'iregny fiangonana fito tagny Asia: Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny niany, sy taloha, ary ho avy, sady avy amin'iregny fanahy fito zay eo alohan'ny seza fipetrahany, 5 ary avy amin'i Jesôsy Kristy, zay vavolombelona marina, lahimatoa amin'ny maty, sady leiben'ny mpanjakan'ny tany. Ho an'i tia antsena sady nagnafaka antsena tamin'iregny fahotantsena tamin'ny ràny. 6 Izy de nagnano antsena ho fanjakana, mpisorona ho an'Andriamanitrany sy Iabany ho an'Azy ane ny voninahitra sy ny fahefana mandrakizay doria. Amena. 7 Igny, avy amin'ny rahogna Izy; de ny maso marobe ahita an'Azy, na de iregny nandefogna an'Azy aza. Ny firenena marobe ambony tany hitomagny an'Azy. Aika, Amena. 8 "Zaho no Alfa sy Omega," zakain'ny Tompo Andriamanitra, "De ny niany, sy taloha , ary ny ho avy, de ny Tsitoha." (Fagnamarinana: ny dikan-teny hafa taloha de mivaky ôtrany zao: "Zaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy fiafarana," zakain'ny Tompo Andriamanitra. 9 Zaho, Jaona rahalahinareo sy raika zay nizara taminareo tagnatin'ny fijalena sy fanjakana sady faharetana ao amin'i Jesôsy Kristy de tagny amin'ny nosy atao hoe Patmô nony tenin' Andriamanitra sy ny fijoroana vavolombelona ny mikasika an'i Jesôsy. 10 Zaho de nitaritin'ny Fanahy tamin'ny andron'ny Tompo. Naregny feo mafy ôtran'ny trompetra tafarako zaho. 11 Nagnano an'zany hoe: "Soraty amin'ny boky zay hitanao, ka alefaso agny amin'iregny fiangonana fito ho an'ny Efesôsy, Smyrna, Pergamôsy, Tyatira, Sardisy, Filadelfia, de Laodikia." 12 Nijery an'ny magnodidigna zaho niaragna hoe feon'iza zany mizaka aminaha zany, ka ndreka nitodika zaho de nahita fasiana jiro volamena fito. 13 Ka tantegnategn'ny fasiana jiro nisy raika mitovy amin'ny Zanak'olona, nagnatao akanjo lava tonga hatragny amin'ny tongotrany, de fehin-kibo volamena magnodidigna ny tratrany. 14 Ny lohany sy ny randrany de fotsy kara ny volona ondry, fotsy ôtrany rano mandry, sady ny masony kara ny lelan'afo. 15 Ny tongotrany magnaragnaragna ôtrany varahigna, mitovy amin'ny varahigna vôdio tamin'ny lafôro, ka ny feony kara feona rano be mikororoka. 16 De nanagna kintana fito tegny an-tàgnany ankavana Izy, ka sabatra roy lela maragnitra nivoaka tamin'ny vavany. Ny tarehiny de nazava ôtrany masoandro ndreka mirehitra. 17 Ndreka nahita an'Azy zaho, de lavo tamin'ny tongotrany kara olona maty. Nikasika anaha tamin'ny tàgnany ankavanana Izy ka nagnano hoe: "Aza matahotra. Zaho no vôlohany sady farany, 18 de i raika zay velona. Efa maty zaho, fa, velona ndreka mandrakizay! Ka Zaho managna ny laklen'ny fahafatesana sy ny Fiaignanan-kôtra. 19 Nony zany de soraty zay hitanao, ny amin'zao, sy zay hiseho afaran'zao. 20 Kara ny raha tsy fantatra mikasika an'iregny kintana fito zay hitanao tegny an-tàgnan-kavanako, sy iregny fasiana jiro volamena fito: "Ny kintana fito de iregny anjelin'ny fiangonana fito, ka ny fasiana jiro fito de iregny fiangonana fito.
Toko faha 2

1 Soraty ho an’ny anjelin’ny fengonana ao Efesosy hoe : "Itôgny ny zaka avy amin’ny raika zegny mitàna ny kintana fito amin’ny tanan-kavananany sady mandeha amin’ny fagnamboarana jiro volamena fito, 2 "Fantako zegny efa vitanao mban’ny asa mafy namboarinao sady ny feretanao maharitra. Fantako fa tsy afaka handefitra amin’ny olona ratsy anao. Fantako fa nitsapainao zegny mizaka an’iary zareo ho apostoly, nefa tsy izy, de hitanao iary zareo fa sandoka. 3 Fantako fa managna faharetana anao, sady nijaly mafy tegnany tratrin’ny agnarako, sady tsy nagneky resy. 4 Nefa manohitra anao aho azon’ny navelanao ny fitiavanao voalohany. 5 Tadidio amn’nizany arika ny pilasy nahalavo anao. Mivaloza de magnamboara ny raha zegny namboarinao voalohany. Fa ndreka tsy mivalo anao, de ho avy aminao aho sady hangala ny fangamboarana jironao amin’ny fipetrahany. 6 Kanefa izao ny atanao : "Halanao ny raha vitan’ny Nikolaita, sady efa halako my koa. 7 Zegny managna tadigny mba mitenoa zegny raha zakain’ny Fagnahy ho an’ny fengonana. Ho an’ny raika mandresy de homeko alalagna hihinagnazegny avy amin’ny hazon’ny fiaignana, zegny amin’ny paradisan’Andriamanitra."" 8 Soraty ho an’ny anjelin’ny fengonana any Smyrna hoe : "Itôgny ny zakan’ny raika voalohany sady farany, ny raika efa maty velogna ndreka : 9 "Fantako ny fahorenao mban’ny fasahirananao, nefa manan-draha anao. Fantako fa mizaka ratsy zegny mizaka ny tegnany fa Jiosy, nefa tsy izy aby. Synagogan’ny satana iary zareo. 10 Aza matahotra amin’ny zegny efa heretanao. Igny a ! Ny devoly de hanipy an’ny sanagny aminareo amin’ny tranomizigna mba hitsapana anareo, sady hijaly agnatin’ny folo andro anareo. Matokisa mandra-pahafaty, ka omeko anareo ny satro-boninahitran’ny fiaignana. 11 Zegny managna tadigny mba miteno zegny raha zakain’ny Fagnahy ho an’ny fengonana. Ny raika mandresy de tsy ho simban’ny fahafatesana faharoy."" 12 Soraty ho an’ny anjelin’ny fengonana any Pergamosy hoe : "Itôgny ny zakan’ny raika zegny managna sabatra roa lela : 13 "Fantako zegny hipetrahanao, de amin’ny zegny hipetrahan’ny seza fiandrianan’ny satana. Sady amin’izao de mitagna mafy ny agnarako anao. Fantako fa tsy nandà finônanao ny aminaha anao. Ndre tamin’ny andron’ny Antipasy vavolombelognako aza, sady nahatoky Anaha, zay nivonina taminareo, tamin’ny misy ny satana. 14 Fa managna raha zakaina bitaka aminao Aho : « Misy sanagny aminareo mitana mafy ny fampenaran’ny Balama, zay nampianatra an’i Balaka hametraka fandrangitana amason’ny zanak’Israely, mba hihinan’iary zareo ny hanina natao sorona ho an’ny sampy sady ho fijanganjangana. 15 Karan’izany my, misy sanagny aminareo egny mitagna mafy ny fampenaran’ny Nikolaita. 16 Mivaloza, raha izany ! Fa na tsy izany, de ho avy malaky aminareo agny Aho, sady hifaninagna amin’iary zareo aho miaraka amin’ny sabatran’ny vavako. 17 Zegny managna tadigny tokony mba hiteno zegny zakain'ny Fagnahy ho an'ny fengonana. Ho an'ny zegny mandresy, homeko ny sanagny amin'ny magnavony, sady homeko vato fotsy miaraka amin'ny agnaram-baovao voasoratra amin'ny vato, agnarana ts fantan'olona afa-tsy zegny mandray an'azy my."" 18 Soraty ho an’ny anjein’ny fengonana ao Tyatira hoe : ‘Itôgny ny zakan’ny zanak’Andriamanitra, zegny managna maso kara lelan’afomban’ny tongotra kara varahigna mangiragna : 19 "Fantako zegny vitanao : Ny fitiavanao mban’ny finônanao sady ny faretanao. Fantako fa zegny vitanao farany de betsaka raha mitaha amin’ny vitanao voalohany. 20 Kanefa zao no hanoherako anao : Leferinao ny viavy Zezebela, zay magnantso ny tegnany fa mpaminany viavy. Avy amn’ny fampenaranany de mamitaka ny mpanompoko izy mba hijangajanga sady hihinagna hanina atao sorona ho an’ny sampy. 21 Nagnome fotôna mba hivalozana Aho, kanefa tsy mety hibebaka ny amin’ny fijangajangany izy. 22 Igny a ! Hatako marary ambony fandrena eo izy, sady zegny mijanganjanga miaraka amin’azy de hampahoreko mafy, na tsy mivalo amin’ny asa ratsin’ny viavy igny iary zareo. 23 hivoniko ho faty ny zanagny, de ny fengonana maro aby de hahalala fa Izaho mahita ny fieritreretana mban’ny fihetsem-po. Homeko magnaraka ny asanareo tsitokatokagna aby anareo. 24 Fa ny aminareo zay tavela ao Tyatira, ny maro tsy mitagna ny fampenarana izao, sady tsy mahalala zegny agnantsovan’ny sanagny oe sain-dalin’i satana_ Izao ny raha zakaiko aminareo hoe : « Tsy vesarako entagna hafa anareo. » 25 Ndre izany aza, tsy mentsy mitàna mafy ny finônareo anareo mandra-peveko. 26 Ny raika zegny mandresy mban’ny zegny magnano zegny efa vitako , farany de homeko an’azy ny fahefana amin’ny firenena rehetra.' 27 Hanapaka amin’iary zareo miaraka amin’ny tangala vy izy, kara ny fagnatorotoana vilagna tagny no hagnapotehany an’iary zareo.' 28 Kara ny nandraisako avy amin’ny i Abako, no hagnomezako an’azy kintagna mandraigna my koa. 29 Zegny managna tadigny mba hiteno an’ny zegny zakain’ny Fagnahy ho an’ireo fengonana.""
Toko faha 3

1 Soraty ho an'ny anjelin'ny fiangonana agny Sardisy hoe : Karan'izao raha nizakain'ny managna ny Fanahy fiton'Andriamanitra mban'ny kintagna fito. "Fantako raha nataonao, malaza ho velogna anao, nefa anao de maty." 2 Mifohaza de amboary tsara zegny sisa tavela, fa efa ho faty, satria tsy hitako tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra ny asanao 3 Noho izany, de tadidio tsara zegny niresinareo sy zegny regninareo. Ekeo aby , de mivaloza. Fa ndreka tsy miambogna anareo, de ho tonga tampoka kara mpangalatra Aho, sady tsy fantanareo ny lera hahatongavako aminareo. 4 Fa misy agnaran'olona vitsivitsy agny Sardisy zay tsy nandoto ny akanjony. Handeha hiaraka aminaha magnatao lamba fotsy iary zareo, satria mendrika. 5 Ndregny raika maharesy de ho ampagnatofaina akanjo fotsy, sady tsy hofafako amin'ny bokin'ny Fiaignana mintsy ny agnarany, sady hozakaiko eo agnatrehan'ny Abako ny agnarany, de agnatrehan'ny anjelny koa. 6 Zegny manan-tadigny de aoka mba hiteno gny raha zakain'ny Fanahy amin'ny mpivavaka. 7 De soraty ho an'ny mpinon'ny fiangonana agny Filadelfia hoe :"Karan'izao gny raha nizakain'ny zegny masina sady marina_ Izy no mitana ny lakilen'i Davida, Izy my koa no mamoha de tsisy afaka magnidy ndre iza ndre iza, Izy aby koa magnidy de tsisy afaka mamoha ndre iza ndre iza. Fantako raha vitanareo. Sady efa nametrahako varangaragna mivoha eo alohanareo ka tsy afaka ahidin'iza n'iza. 8 Fantako koa fa managna hery bitaka anareo, fa nagneky ny raha nizakaiko sady tsy nandà ny agnarako. 9 Igny an! Zegny mpiasan'ny devoly mizaka fa Jiosy azareo de mametsy aby fa tsy izy zany azaro. Hataoko tonga hiankohoka an-tongotranao iary zareo, ka de hofantan'iary zareo fa nitia anao Aho. 10 Satria efa nitandrigna ny raha nizakaiko tamin'ny faharetana anareo, de harovako amin'ny andro fitsapana zay efa hotoga amin'izao tontolo izao, mba hitsapana an'ny ndregny mipetraka ambonin'ny tany. 11 Ho tonga tsy ho ela Aho. ka tano tsara zegny hanagnanao mba tsy hisy hangalaka ny satro-boninahitrao. 12 Ndregny mandresy de atoko andry amin'ny tempolin'Andriamanitrako, ka tsy hiala eo mintsy izy. Sady hosoratako amin'ny agnaran'Andriamanitrako ny agnaran'ny tanànan'Andriamanitrako (de jerosalema vaovao, zay mandrorogna avy agny an-danitra avy amin'Andriamaitrako), mban'ny agnarako vaovao. 13 Zegny manan-tadigny de aoka mba hiteno gny raha raha zakain'ny Fanahy amin'ny mpivavaka. 14 De soraty ho an'ny mpinon'ny fiangonana agny Laodika hoe : "Karan'izao gny raha nizakain'i Amena, lay vavolombelona matoky sady marina, lay mpanapaka ny zava-boarin'Andriamanitra. 15 Fantako raha namboarinareo, fa anareo de tsy mangatseka sady tsy mafana. Iriko de mba ho mangatseka na mafana anareo! 16 Satri anareo de matimaty fa tsy mafana sady tsy mangatseka de efa haloan'ny vavako sahady anareo. 17 De izaka anareo hoe :"Manan-karena aho, sady nanagna raha marobe, ka tsy miaragna na ino na ino koa."Kanefa de tsy fantanareo fa anareo de tena mijaly, mampalahelo, mahantra, tsy mahita sady mitanjaka. 18 Tenoy torohevitrako : mividiana volamena voadio tamin'ny afo amianaha mba ho lasa mpanan-karena anareo, de akanjo fotsy mamirapiratra mba ho afaka mampagnatao akanjo ny tegnanareo anareo ka tsy hisehoan'ny hegnatran'ny fitanjahanareo, de hagnosotra ny masonareo mba hahitra anareo. 19 Ndregny teko de ampiofaniko sady, hampenariko an'iary zareo aby ny fomba ndregny tokony hiaignan'iary zareo. Ka amin'izany de mazotoa sadymivaloza. 20 Igny Aho, mijoro ambarangaragna sady mampepeka.Ka zegny maregny ny feoko sady mamoha ny farangaragna, de ho tonga andragnony agny aho sady hiaraka hihinagna aminazy, de izy koa miaraka aminaha. 21 Ndregny raika mandresy, de homena anazy ny zo hipetraka miaraka aminaha eo amin'ny seza fiandrianako, karan'ny nandreseko koa sy nipetrahako tamin'ny Abako tamin'ny seza fiandrianana. 22 Zegny manan-tadigny de aoka mba hiteno gny raha zakain'ny Fanahy amin'ny mpivavaka.
Toko faha 4

1 Tafaran'zany raha zany de nijery zaho, ary nahita varagnaragna raika nisokatra tegny amin'ny lagnitra. Ny feo voalohany zay regniko de nikorana taminaha kara ny trompetra, nagnano hoe: "Miakara ety, de ho atoroko anao zay tsy metsy ho avy afaran'iregny raha iregny." 2 Nisy fotôna zaho voatariky ny Fanahy, de nahita fa nisy seza fiandrianana nipetraka tegny amin'ny lagnitra, nisy olona nipetraka tambonin'zany. 3 I raika zay nipetraka tamboniny de managna endrika Jaspy sy karneola. Nisy avana nagnodidigna ny seza fiandrianana. I avana igny de mitovy loko amina emeralda. 4 Nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo nagnodidigna ny seza fiandrianana, ary loholona efatra amby roapolo no nipetraka tambonin'iregny seza fiandrianana, niakanjo fotsy, niaraka tamin'ny satro-boninahitra volamena tegny amin'ny lohan'iary zareo. 5 Avy tamin'ny seza fiandrianana no nisy tsela-pahazavana, orana, ary kotro-baratra. Nisy jiro fito nirehitra talohan'ny seza fiandrianana, jiro zay fanahy fiton'Andriamanitra. 6 Talohan'ny seza fiandrianana de nisy ranomasina fitaratra, kara ny kristaly. Iregny raha managn'aigna efatra de tantegnantegnan'ny seza fiandrianana sy nagnodidigna an'zany, feno maso, talohany sy tan-damosigny. 7 Ny raha managn'aigna voalohany de kara ny liona, ny raha managn'aigna faharoy kara ny zanak'omby, ny raha managn'aigna fahatelo de managna endrika olona, ary ny raha managn'aigna fahaefatra kara ny voro-mahery miborigna. 8 Iregny raha managn'aigna efatra de samy managna elatra enina aby, feno maso ny ambony sy ny ambany. Andro aman'alina izy iregny de tsy mijanogna mizaka hoe: "Masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra Tsitoha zay nisy, sy misy, ary mbola ho avy." 9 Na ovena na ovena iregny raha managn'aigna de hognome voninahitra, laza, ary fisaorana an'i raika zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, i raika zay velona mandrakizay doria, 10 iregny loholona efatra amby roapolo de nampiankohoka ny tegnan'iary zareo eo alohan'ny raika zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Miankohoka eo amin'ny raika zay velona mandrakizay doria izy iregny, sady nanipy ny satro-boninahitr'iary zareo talohan'ny seza fiandrianana, mizaka hoe: 11 "Mendrika anao, ry Tomponay sy Andriamanitray, handray ny voninahitra sy ny laza ary ny hery. Fa Ianao no namorona ny raha maro be, ary tamin'ny alalan'ny sitraponao, de nisy izy iregny ary noforonina."
Toko faha 5

1 De hitako ny tagnana ankavananan'ny raika nipetraka tamin'ny seza fiandrianana, fa nisy taratasy vôsoratra taloha sy tafara. De nasena fitomboka tamina kase fito. 2 De hitako amin'izay ny anjely matanjaka nizaka tamin'ny feo mafibe hoe:"Iza tokony hanokatra ny horonan-taratasy sady hanataka ny tombo-kaseny?" 3 Tsisy olona tan-danitra na teto an-tany na tambanin'ny tany ka afaka hanataka ny horonan-taratasy na hamaky anazy. 4 Nitomagny mafibe aho satria tsy nisy olona mintsy mba hita mendrika hanokatra ny horon-taratasy na hamaky anazy. 5 Kanefa de nizaka taminaha ny raika tamin'ny loholona hoe:" Aza mitomagny. Igny. Ny liogna avy amin'ny fokon'i Joda, lay solofon'i Davida, de nandresy. Izy no afaka hanokatra ny horonan-taratasy mban'ny tombo-kase fito. 6 De hitako nisyZanak'ondry nitsangana tagnelagnelagny sezafiandrianana mban'ny raha managn'aigna efatra de tagnivon'ny loholona koa. Ôtran'ny hoe olona nivonina izy. Nanagna tandroka fito de maso fito izy; iary zareo no Fanahy fiton'Andriamanitra nalefa nagneran-tany. 7 De nandeha izy sady nangala ny horonan-taratasy tamin'ny tagnana ankavananan'ny tokana nipetraka tamin'ny sezafiandrianana. 8 Ndreka nalain'ny Zanak'ondry ny horonan-taratasy, gny raha managn'aigna efatra mban'ny loholona efatra amby roapolo de nampenkohoka ny tegnany takekiny teo aby iary zareo. Sady samy nanagna lokanga sy lovia volamena feno emboka mangitra aby gny tsitokatokana tamin'iary zareo, de vavakan'ny mpino. 9 De nihira hira vaovao iary zareo ka nagnano hoe:" Mendrika handray ny horonan-taratasy anao sady hanataka ny tadin'io. Fa anao de nivonina, sady tamin'ny rànao nividianana an'ny olon'Andriamanitra avy tamin'ny foko, fizakana, olona, mban'ny firenena marobe. 10 Nataonao fanjakana sady mpisorona iary zareo mba hanompo an'Andriamanitra, sady hanjaka ambonin'ny tany." 11 Avy eo de hitako sady regniko feon'anjely marobe nagnodidigna ny sezafiandrianana mban'ny raha managn'aigna sy ny loholona. Ny fitambaran'iary zareo de agnalignaligna. 12 Nizaka tamin'ny feo mafibe iary zareo hoe:" Mendrika an'i Zanak'ondry nivovina anie ny handray fahefana, harena, fahendrena, hery, laza, voninahitra, mban'ny dera." 13 De regniko aby gny raha vôforona marobe io na gny tan-danitra na tambonin'ny tany mban'ny tambanin'ny tany na gny tan-dranomasina sy gny raha marobe tagnatiny-nizaka hoe:" Ho an'Ilay tokana mipetraka amin'ny sezafiandrianana sy ho an'Ilay Zanak'ondry, anie ny dera, ny laza, ny voninahitra, mban'ny fahefana hibeko, mandrakizay doria." 14 De gny raha managn'aigna efatra, nizaka hoe:"Amena!" De gny loholona nenkohoka sady nivavaka.[Fagnamarihana: Ny sasagny amin'ny fandikana teny taloha de mivaky hoe:"Gny loholona roy amby efapolo de nenkohoka sady nanompo an'ilay tokana velogna mandrakizay doria."]
Toko faha 6

1 Ndreka namoha ny raika tamin'iregny tombokase fito ny Zanak'Ondry de nijery zaho, ka naregny ny raika tamin'iregny raha managn'aigna efatra tamin'ny feo hôtran'ny kotroka nizaka hoe: "Malaky! 2 Nijery zaho de nisy sôvaly fotsy teo. Ny mpideban'zany de nitagna tsipika, ka namena satro-boninahitra izy. Nivôka hôtran'ny mpandresy izy mba handresy. 3 Ndreka namoha ny tom-bokase faharoy ny Zanak'Ondry, de naregny ny raha managn'aigna faharoy zaho nizaka hoe:Malaky!" 4 De nisy sôvaly hafa nivôka, mirehitra mena. Ny mpideban'zany no namena alalana hangala ny fiadanana amin'ny tany, mba hifamono ny olony. Io mpideba io de namena sabatra lebe. 5 Ndreka namoha ny tombo-kase fahatelo ny Zanak'Ondry, de naregny raha managn'aigna fahatelo zaho ny zaka hoe: "Malaky!" Nahita sôvaly mintina zaho, ny mpideban'zany de nitàgna fandànjana tegny an-tagnany. 6 Naregny kara ny feo tamin'ny raha managn'aigna efatra zaho nizaka hoe: "Ny vary eran'ny fatram-bary ho an'ny denary raika. Ka aza ratena ny menaka sy ny divaigna." 7 Ndreka namoha ny tombo-kase fahefatra ny Zanak'Ondry, de naregny ny feon'ny raha managn'aigna fahefatra zaho nizaka hoe: "Malaky! 8 De nahita sôvaly kosatra zaho. ny mpideba an'zany de natao hoe fahafatesana, ka reo fasagna de nagnaraka an'azy.Namena alalana amin'ny ampaha-efatra ny tany iary zareo, mba hamono amin'ny sambatra, mosary sy aretina, sady amin'ireo bibidia ny tany. 9 Ndreka namoha ny tombo-kase fahadimy ny Zanak'Ondry, de hitako tambany alitara ny fagnahin'iregny zay nivonina nony tenin'Andriamanitra sy ny fijorona vavolombelona zay notànan'iary zareo. 10 Nihoaika tamin'ny feo mafy iary zareo hoe: " mba ovena ry tompon'ny raha marobe, masina sy marina, no hitsaranao iregny zay miaigna eto an'tany, sady hamalenao ho faty ny rànay? 11 De namena akanjo lava ny tsiraidraika avy tamin'iary zaro, de nozakaina iary zareo fa tokony handigny bitabitaka mbara-pahazoana ny isa fenon'iary zareo mpiara-mivavaka sy ralahy de ny anakavin'iary zareo zegny tokony hovonoina iary zareo, hôtra ny namonoana an'zareo. 12 Ndreka namoha ny tombo-kase fahenina ny Zanak'Ondry, de nijery zaho ka nisy horohoron-tany lebe. Lasa mintina hôtrany ny lamba fisônana ny masoandro, ka ny volana feno manana de hôtrany rà. 13 Ny kitana tegny amin'ny lanitra de latsaka tamin'ny tany, hôtra ny aviavy mandraraka ny voany manta ndreka tsofiny rivotra mafy. 14 Ny lanitra de lasa hôtra ny taratasy vôhorogna. Ny vohitra sy ny nosy marobe de nalaina tamin'ny toerany. 15 Aveo ny mpanjakan'ny tany sy ny olona lebe, sy ny jeneraly, ny mpanankarena, ny mahery, de ny hafa marobe, ny andevo sy ny tsy andevo, nivony tanatin'ny lava-bato sy tamin'ny vatompin'ny vohitra. 16 Nizaka tamin'ny vohitra sy tamin'ny vatolampy iary zareo hoe: "Milatsaha aminay! Avonio ny tavan'Iray zegny mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny fahavigniran'ny Zanak'Ondry zahay. 17 Fa tonga ny andro leben'ny fahavigniranan'iary zareo. Iza no havita hadigny?"
Toko faha 7

1 Tafaran'izany de nahita anjely efatra nitsangana tamin'ny zoro tany efatra aho, nanohitra mafy ny rivotra efatran'ny tany, mba tsy hisy rivotra magnagnina amin'ny tany, amin'ny ranomasina, na hifanohitra amin'ny kakazo marobe. 2 Nahita anjely hafa aho niakatra avy tantsignanana, zay nanagna ny tombo-kasen'Andriamanitra velona. Nihoaika tamin'ny feo mafy tamin'ny anjely efatra zay nahazo alalagna handratra ny tany mban'ny ranomasina izy hoe: 3 "Aza ratena ny tany, ny ranomasina na ny kakazo mandra-pagnasentsena ny tombo-kase amin'ny handrignan'ny mpanompon'Andriamanitrantsena." 4 Naregny ny isan'iary zareo zegny vôtombo-kase aho: 144,000, ny vôtomboka-kase avy tamin'ny fokon'ny olon'israely maro: 5 Roy arivo sy ray aligna no vôtombo-kase avy tamin'ny fokon'i Joda, roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Robena, roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Gada, 6 roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Asera, roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Naftaly, roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Manase. 7 roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Simeona, roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Isakara, 8 roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Zebolona, roy arivo sy ray aligna avy tamin'ny fokon'i Benjamina no vôtombo-kase. 9 Tafaran'ny raha io de nizaha aho, de nisy olona marobe zay tsy vô hisa--- avy tamin'ny firenena, foko; olona; sady fizakana marobe--- nitsangana talohan'ny seza fiandrianana de talohan'ny Zanak'ondry. Nagnano ankanjo lava fotsy sady mitàna sampan-drofia tamin'ny tagnan'iary zareo, 10 de nagnantso mafy tamin'ny feo mafy iary zareo nagnano hoe: "Ny famonjena de an'Andrimanitrantsena zay mipetraka ambonin'ny seza fiandrianana, sy an'ny Zanak'ondry!" 11 Ny anjely marobe nitsangana magnodidigna ny seza fiandrianana sady magnodidigna ny loholona sady ny raha- managn'aigna efatra, de iary zareo de nampandondogna ny tarehin'iary zareo talohan'ny seza fiandrianana. Nivavaka tamin'Andriamanitra iary zareo 12 nagnano hoe: "Amena! Dera, voninahitra, hakantena, fisôrana, fahefana, mban'ny hery anie ho an'Andriamanitra mandrakizay doria! Amena!" 13 Avy eo ny raika tamin'ny loholona io nagnotany anaha hoe: "Iza io, mekanjo kanjolava fotsy, sady avy aza iary zareo? 14 Hoy aho tamin'Azy: ""Tompoko, Anao mahafantatra," de hoy Izy taminaha: "Io no hvôka avy amin'ny Fahoriana Lehibe. Nisasan'iary zareo ny akanjolavany sady nofotsena tamin'ny ran'ny Zanak'ondry. 15 Avy amin'izany antony izany, de eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra iary zareo, sady mivavaka amin'Azy magnalignandro amin'ny tempoliny. Ny raika zegny nipetraka tamin'ny seza fiandrianana de hamelatra ny lainy amin'iary zareo. 16 Tsy ho mosarena koa iary zareo, na hangetaheta ndreka, Tsy hamely an'azy ny masoandro, na ny hafanana mandoro. 17 Fa ny Zanak'ondry eo antegnategnan'ny seza fiandrianana no ho mpiambina an'iary zareo sady hitari-dalagna an'azy io agny amin'ny loharanon'ny rano velona, sady hofafan'Andriamanitra ny ranomaso marobe amin'ny mason'iary zareo."
Toko faha 8

1 Ndreka nitatain'ny Zanaka ondry ny tobom-kase fahafito, de nisy fahanginana tan-danitra tagny teo amin'ny antsasakadiny teo. 2 Aveo de hitako ny anjely fito zay nitsangana teo alohan'Andriamanitra, sady nomena trompetra fito iary zareo. 3 Nisy anjely hafa tonga, nitàna kopy volamena fondorôna ditin-kakazo magnitra, nitsangana tambonin'ny alitara. Ditin-kakazo amgnitra maro no namena an'azy mba hagnomezany an'izany mban'ny vavakan'ny mpino marobe eo ambonin'ny alitara volamena fandorôna ditin-kazo magnitra alohan'ny sezam-boninahitra eo. 4 Ny setrokan'ny ditin-kakazo magnitra, mban'ny vavakan'ny mpino, de niakatra te alohan'Andriamanitra avy amin'ny tagnan'ny anjely. 5 Nangala kopy fandorôna ditin-kakazomagnitra ny anejly sady namena an'izany tamin'ny afo aveo amin'ny alitara. Aveo natsipiny tamin'ny tany izany, sady nisy kotro-baratra, kotroka, tselatra, mban'ny horohoron-tany. 6 Ny anjely fito zay nanagna ny trompetra fito de niomagna hitsoka an'izany. 7 Nitsoka ny trompetrany ny anjely vôlohany, de nisy havandra mban'ny afo mifangaro rà. Natsipy tambonin'ny tany taty zany mba ho may ny ampahatelon'izany, may ny ampahatelon'ny hazo, de may aby koa ahi-mentso. (Fagnamarihana: Ny sanagny amin'ny dikan-teny taloha de mangala ny hoe: "mba ho may ny ampahatelon'izany .") 8 Nitsoka ny trompetrany ny anjely faharoy, sady nisy raha kara ny tendriombohitra lehibe nisy afo nirehitra natsipy tan-dranomasina tagny. Nanjary rà ny ampahatelon'ny ranomasina, 9 maty ny ampahatelon'ny raha managn'aigna tan-dranomasina tao, sady rava ny ampahatelon'ny sambo. 10 Nitsoka ny trompetrany ny anjely fahatelo, de nisy kintagna lehibe nilatsaka avy tan-danitra, mirehitra kara fanilo, tamin'ny ampahatelon'ny ony mban'ny loharano. 11 Raha mafaitra no agnaran'ny kintagna. Nanjary nafaitra ny ampahatelon'ny rano, sady olona maro no:maty tamin'ny rano nanjary nafaitra igny. 12 Nitsoka ny trompetrany ny anjely faha-efatra, de niova ny ampahatelon'ny masoandro, kara ny ampahatelon'ny volana mban'ny ampahatelon'ny kintagna.Noho izany de nanjary mintigna ny ampahatelon'io; tsisy hazavana ny ampahatelon'ny andro mban'ny ampahatelon'ny alina. 13 Nizaha aho, sady naregny voro-mahery nijotso tantegnantegnan'ny lanitra, nagnantso tamin'ny feo mafy hoe: '"Loza, loza,loza, ho an'ny zegny mipetraka ambonin'ny tany, noho ny feona trompetra sisa zay hitsofin'ny anjely telo io."
Toko faha 9

1 Nampagneno ny trompetrany ny anjely fahadimy. Nahita kintana avy agny an-danitra aho zay nilatsaka tegny amin'ny tany. Lay kintana no nomena ny lakilen'ny lavaka tsy hita popoka. 2 Nivoainy ny lavaka tsy hita popoka, de niakatra ny vovoka nivoaka tamin'ny lavaka kara vovoka avy amin'ny lafôro be. Nivadika matroka ny masoandro mban'ny agnina noho ny vovoka nivoka avy tagny an-davaka. 3 Avy amin'ny vovoka no nitongavan'ny valala teto ambonin'ny tany, sady nomena hery kara ny an'ny hala teto ambonin'ny tany iary zareo. 4 Nizakaina iary zareo mba tsy handratra ny ahitra teto ambonin'ny tany na ny raha maniry mentso na kakazo, fa ny olona zegny tsy managna tombo-kasen'Andrimanitra eo amin'ny handrignan'iary zareo my. 5 Tsa nahazo alalagna ny hamono an'io olona io iary zareo, fa hampijaly an'iary zareo mandrapa-tapitra ny dimy volana my. Ny fanaitaignan'iary zareo de kara ny fagnkeran'ny hala ndreka magnekitra olona. 6 Amin'izany andro izany de hiaragna fahafatesana ny olona, fa tsy ahita an'izany. Tena te ho faty iary zareo, nefa hilefa an'iary zareo ny fahafatesana. 7 Kara ny sôvaly nomagnina tamin'ny ady ny valala. Tamin'ny lohan'iary zareo de nisy raha kara satro-boninahitra volamena, ka ny tarehin'iary zareo de kara tarehin'olombelona. 8 Nanagna randragna kara randram-biavy iary zareo, sady kara nifin'ny liogna ny nifin'iary zareo. 9 Nanagna ferovan-tratra kara fervan-tratra vy iary zareo, ka ny feon'ny elatran'iary zareo de kara ny feon'ny kalesy mban'ny sôvaly maro mihazakazaka ho agny amin'ny ady. 10 Nanagna rambo magnekitra kara hala io iary zareo; amin'ny rambon'iary zareo no misy ny hery handratra ny olona mandritra ny dimy volana. 11 Nanagna mpanjaka iary zareo de ny anjelin'ny lavaka tsy hita popoka. Ny agnarany tamin'ny fizakana Hebreo de Abadona, de ny agnarany amin'ny fizakana grika de i Apoliona. 12 Dila ny loza voalohany. Ka! afaran'izao de mbola hisy loza roy ho tonga. 13 Nampagneno ny trompetrany ny anjely fahaenina, de naregny feo nivôka tamin'ny tandroky ny alitara volamena zay efa nisy teo agnatrehan'Andriamanitra aho. 14 Sady nizaka tamin'ny anjely fahaenina ny feo magnano hoe: "Avotsory ny anjely efatra izay mifatotra any amin'ny tegnarano lehiben'ny Eofrata." 15 Ny anjely efatra zay nomagnina tamin'ny zany lera zany, de nivahaina hamono ny ampahatelon'ny olombelona. 16 Ny isan'ny miaramila nideaba sôvaly de 200,000,000. Naregny an'io isa io aho. 17 Karan'izany no fomba naitako ny sôvaly tamin'ny fahitako mban'ny zegny nideba tamin'iary zareo teo. Ny ferovan-tratran'iary zareo de menabe, manga antitra de solifara mavo. Nitovy tamin'ny lohan'ny liogna ny lohan'ny sôvaly,ka ny nivôka avy tam-bavan'iary zareo de afo, vovoka de solifara. 18 Sady ny ampahatelon'ny olona de matin'ny loza telo: ny afo, ny vovoka, de ny solifara zay nivôka avy tam-bavan'iary zareo. 19 Ka ny herin'ny sôvaly de avy tamin'ny vavan'iary zareo mban'ny rambon'iary zareo - ka ny rambon'iary zareo de kara bibilava, sady nanagna loha zay afaka mahavôratra olona iary zareo. 20 Ny olombelona sisa, zegny tsy matin'io loza io, de tsy nivalo tamin'ny asa vitan'iary zareo, na nijanogna nanompo ny demony mban'ny sampy volamena, volafotsy, varaigna, vato, de kakazo - ny raha tsy ita maso, regny, na mandeha. 21 Iary zareo de tsy mbola nivalo tamin'ny famonoan'olona, ny famosavena, ny fijangajangana mban'ny fangalarana namboarin'iary zareo.
Toko faha 10

1 Aveo zaho de nahita anjely matanjaka hafa avy tagny andanitra. Tagnaty rahona izy, sady nisy havana tambonin'ny lohany. Ny tarehiny de kara môsoandro de ny tongotrany de kara andry afo. 2 Mitana horagnan-taratasy bitaka mivelatra tan-tagnany izy, sady mametraka ny tongotrany havanana amin'ny ranomasina amban'ny tongotrany havia amin'ny tany. 3 Aveo izy de nihoaika tamin'ny feo mafy kara ny fieron'ny liona. Ndreka nihoaika izy, de nikotraka mafy tamin'ny feony ny kotroka fito. 4 Ndreka nikotroka ny kotroka fito, de tandalam-panoratana zaho, ka naregny feo avy tagny an-danitra zaho nizaka hoe: "Tano ho tsiambaratelo zay nozakain'ny kotroka fito. Aza soratana zany." 5 Aveo hitako ny anjely nitsangana tamboniny ranomasina amban'ny tany, nanangana ny tagnany akavanana tagny an-danitra. 6 Izy nifanta tamin'i raika velona mandrakizay doria, zay namorona ny lagnitra, de ny tany amban'ny ranomasina de zay raha maro be agnatin'ireo, ka ny anjely nizaka hoe: "Tsy hisy fandigniasana koa. 7 Fa amin'ny andro raika ndreka hampagneno ny trompetra ny anjely fahafito, de ho tanteraka ny misterin' Andriamanitra, kara ny nagnambarany tamin'ny mpaminany mpanompony." 8 Ny feo regniko zay avy agny an-danitra nizaka taminaha ndreka hoe: "Mandiana, alay ny horognan-taratasy mivelatra an-tagnan'ny anjely mitsangana ambony ranomasina amban'ny tany. 9 Aveo de dila nandea tamin'ny anjely zaho de nizaka taminazy mba hameny anaha ny horognan-taratasy bitaka. Nizaka izy taminaha: "Alay ny horognan-taratasy de hoano. Hampafaitra ny an-kibonao zany, fa ao ambavanao de ho mamy kara ny tintely zany." 10 Nalaiko tan-tagnan'ny anjely ny horognan-taratasy bitaka de nohaniko zany. Mamy kara tintely tam-bavako zany, de nanjary nafaitra ny tam-bavako. 11 Aveo nisy olona raika nizaka taminaha hoe: "Tsy metsy maminagny ndreka anao momban'iregny olona maro, ny firenena, ny fizaka, de ny mpanjaka."
Toko faha 11

1 Namena volotara mba hampiasaina kara ny tangala zaho. Nozakaina tamiko hoe: "Mitsangana de refeso ny tempolin' Andriamanitra de ny alitara, sady ny mivavaka ao. 2 Aza refesina ny tokotany avelan'ny tempoly, fa namena an'i reo jetilisa zany. Hagnitsaka ny tanàna masina mandritra ny roy amby efapo volana iary zareo 3 Hameko ny vavolombeloko roy ny fahefana haminany mandritra ny 1,260 andro, nisikina lamba fisaonana. 4 Ny vavolombelogna reo de kakazon'ôliva roy de ny fitoeran-jiro roy zay nitsangana takaiky ny tompon'ny tany. 5 Namisy olona misafidy handratra an'azy reo, de mivôka afo ny vavan'iary zareo de hinagna ny fahavalon'iary zareo. Niza niza magniry ny handratra an'Azy reo de tsy mentsy ho vonoina amin'ny fomba zany. 6 Ny vavolombelona reo de managna fahefana hagnidy ny lagnitra mba tsy handatsak'orana mandritra ny andro haminanian'iary zareo. Managna fahefana hamadika ny rano ho tonga rà sady hamely ny tany amin'ny akarazagna loza marobe na vena na vena teny iary zareo. 7 Ndreka ho vita ny fijoroan'iary zareo vavolombelogna, de miakatra avy agny agnaty lavaka tsy takam-parany ny bibidia hiady de hanohitra an'azareo. 8 Hivalapatra egny andalagnan'ny tanàn-dehibe ny fatin'iary zareo (zay antsovana my koa hoe Sodoma de Egypta) zay namantsihana ny Tompon'iary zareo. 9 Hijery ny fatin'iary zareo mandritra ny telo andro sy tapany ny olona, ny foko, fizaka, mban'ny firenena marobe. de tsy avelan'iary zareo hatao ampasagna ny faty. 10 Reo zay miaigna ambon'ny tany de hankalaza sady hifaly amin'iary zareo. Hifandefa fagnomezana mintsy aza iary zareo satri nampijaly zay didikin'ny miaigna tambon'ny tany ny mpaminagny roy igny. 11 ka afaka teloandro sy tapany de hiditra ao amin'iary zareo ny fofognaign' Andriamanitra, de amin'ny tongotrany no hitsanganan'iary zareo. De hotogna amin'ny zay mahita an'azy ny havakana lebe. 12 Aveo de haregny feo mafy avy agny an-danitra iary zareo mizaka hoe: "Makara atiky!" Aveo de hiakatra agny an-dagnitra agnaty ny rahogna iary zareo, na mbola mijery tany ny fahavalon'iary zareo. 13 Amin'ny ora zany de hisy horohorontany mafy, de hirodana ny ampahafolon'ny tanàna. Fito arivo ny olona ho fatin'ny horohorontany, de hovaka ratsy ny olona sisa tsy maty de hagnome voninahitra an'Andriamanitry ny lagnitra. 14 Dila ny loza faharoy. Io! Fa nalaky tonga ny loza fahatelo. 15 Aveo de nampagneno ny trompetrany ny anjely fahafito, de nisy feo mafy nizaka hoe: "Ho tonga fanjakan'ny Tompontsena de ny Kristiny ny fanjakan'izao tontolo zao. Izy no hanjaka mandrakizay doria." 16 Aveo ny loholona efatra amby roapolo zay nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'iary zareo tankatrehan'Andriamanitra de nampiakohotra ny tegnan'iary zareo. Nakalaza an'Andriamanitra iary zareo. 17 Nizaka iary zareo: "Magnome fisaorana Anao zahay, ry Tompo AndriamanitraTsitoha, ny amin'izao amban'ny taloha, satria nangala ny herinao lebe anao de nanomboka nanjaka. (Fagnamarihana: Ny sanagny amin'ny dikan-teny taloha de mivaky hoe: Ny mpanjaka ny marobe, ny amin'izao amban'ny taloha, de ny ho avy, fa nidikan-teny amin'ny fotôgn'zao de tsy karan'izany.) 18 Vignitra mafy ny firenena, nefa tonga ny fahavigniranao. Tonga ny fotôgna hitsarana ny maty de hamalianao tsara ny mpaminany mpiasanao, ny mpino, de reo zay natahotra ny agnaranao, na ny tsisy dikany na ny mahery. Tonga ny fotôgna handringanana ny manimba ny tany." 19 aveo de nisokatra ny fiangonan'Andriamanitra tagny andagnitra de hita ny fiaran'ny fagnekena agnatin'ny fiangonana. Nisy tsela-pahazavana, kotroka, kotrokorana, horohorontany, de havandra mavety tao.
Toko faha 12

1 De nisy famantarana agnona be no hita tan-danitra tagny : viavy nagnatao masoandro, de ny volana tambanin’ny tongotrany, sady nisy satro-boninahitra vita tamin’ny kintagna roy ambin’ny folo tamin’ny lohany. 2 Bevohoka izy, sady nihoaika mafy fa efa ho teraka, azon'ny efa magnifa-kibo. 3 Avy eo de nisy famantarana hafa koa niseho tan-danitra: Igny an! Nisy dragona mena ngejabe nanagna loha fito sy tandroka folo, sady nisy satro-boninahitra fito tamin'ny lohany. 4 Ny rambogny de nifaoka ny ampahatelon'ny kitagna tamin'ny lanitra de natsipiny tamin’ny tany. Avy eo de nitsangana talohan’ny viavy efa ho teraka igny teo i dagona igny, hihinagna ny zanagnany raha vantany vô teraka. 5 Niteraka zaza lilahy izy, zay hanapaka ny firenena marobe miaraka amin’ny tangala vy. Ny zanagny de nalaina nalaky ho agny amin’Andriamanitra sady ho amin’ny seza fiandrianany, 6 de nilefa viavy igny nandeha amin’ny tany maigna tsisy olona, sady efa nisy pilasy nomagnin’Andriamanitra ho an’azy, ka de ho vôkarakara mandritran’ny 1260 andro agny izy. 7 De nisy ady tan-danitra tagny. Mickaela mban’ny anjeliny de niady tamin’ny dragona ; de ny dragona mban’ny anjeliny namaly ady. 8 Fa tsy de natanjaka ny dragona ka resy. Ka de tsisy pilasy ho an’azy mban’ny anjeliny koa tan-danitra tagny. 9 Ny dragona agnona be igny _zay menaragna taloha nantsovana hoe devoly na satana, ny namitaka an’izao tontolo izao _ de natsipy tambonin’ny tany, de ny anjeliny de natsipy miaraka tamin’azy. 10 Aveo de naregny feo mafy tan-danitra ho : « Amin’izao de tongan'ny famonjena, ny hery, ny fanjakan’Andriamanitrantsena mban’ny fahefan’ny Kristiny. Fa ny magnampanga ny rahalahintsena de natsipy tambany tagny, ny raika zegny magnampanga an’iary zareo magnalignandro agnatrehan’Andriamanitrantsena. 11 Iary zareo de nandresy avy tamin’ny ràn’ny Zanak’ondry mban’ny teny fijoroan’iary zareo vavolombelona, fa tsy nankamamy ny fiaignanany koa iary zareo ndre de ho faty aza. 12 Avy amin’izany, mifalea, anareo ry lanitra, mban’ny zegny mipetraka amin’Azy ao. Feno havignirana izy, azon’ny fantany manko fa bitaka ny fotoana hanagnany. 13 Ndreka nahalala ny dragona fa nalavo tamin’ny tany izy, de nagnanjaka ny viavy niteraka zaza lilahy izy. 14 Fa ny viavy igny de nomena elatra roin’ny voromahery agnona be, ka de afaka nagnembogna nandeha amin’ny pilasy nikarakaraina ho an’azy tamin’ny tany tsisy olona tagny. Io ny pilasy hitsinjovana an’azy, agnatin’nytelo taona sy tapany_ mba tsy hitan’ny menaragna. 15 Namoaka rano kara tegnarano tamin’ny vavany ny menaragna igny, zay hifaoka ny viavy igny. 16 Fa ny tany nagnampy an’ny viavy igny. Nivohain’ny tany ny vavany de natelignany ny riaka navoakan’ny vavan’ny dragona igny. 17 De vignitra tamin’ny viavy igny ny dragona de nenga sady niaragna ady tamin’ny ambin’ny taranagny io, zay mankàto ny didin’Andriamanitra sady mitagna ny fijoroana vavolombelona momba an’i Kristy. 18 Aveo de nitsangana tambonin’ny fasikan’ny ranomasina ny dragona igny.
Toko faha 13

1 De nahita bibi-dia aho niakatra avy tamin'ny ranomasina. Nanagna tandroka folo sy loha fito. Ka tamin'ny tandrokany de nisy diadema folo, sady nisy agnarana fagnasahana aby. 2 Ny bibi-dia itako de kara amboadia. Ny tongony de kara tongotra bera, de ny vavany kara vavana liogna. De nomen'ny dragona anazy ny heriny, sy ny seza fiandrianany, mban'ny fahefana lebe hanapaka. 3 Ny lohan'ny bibi-dia raika de kara efa maty, nefa sitragna ny ratra seka nahafaty anazy. De gaga ny tany marobe ndreka nagnaraka ny bibi-dia. 4 Ary de nenkohoka tamin'ny dragona iary zareo, satria izy no nagnome ny fahefany ho an'ny bibi-dia. De nenkohoka tamin'ny bibi-dia koa iary zareo de nizaka hoe :"Iza karan'ny bibi-dia?" de "Iza afaka miady aminazy?" 5 Nomena vava afaka mizaka fireharehana mban'ny fagnasahana ny bibi-dia. De nomena alalana izy mba hagnatanteraka fahefana mandritran'ny efatra amby efapolo volana. 6 Sady nanokatra ny vavany hagnasa an'Andriamanitra ny bibi-dia : ka nagnasa ny agnarany, ny toerana hipetrahany mban'izay mipetraka agny an-danitra. 7 De navela hiady tamin'ny mpino izy ka handresy anazy ny bibi-dia.Sady nomena anazy koa ny fahefana manerana ny foko, ny olona, ny fiteny, mban'ny firenena marobe. 8 Hiankohoka aminazy aby ny olona marobe zegny mipetraka ambonin'ny tany, de zegny tsy voasoratra agnarana tamin'ny Bokin'ny Fiainana zay an'ny Zanak'ondry, zay efa nivonina nandritra ny famoronana iazao tontolo izao. 9 Zegny man-tadigny, de tokony hiteno. 10 Na misy nalaina babo, de handeha amin'ny fahababoany izy. Na misy nivonina tamina sabatra, de amina sabatra koa hamonina anazy. Ity de fagnangizana ho an'ny faharetana mban'ny finoana ho an'ny zegny masina. 11 De nahita bibi-dia hafa koa aho niakatra avy tambanin'ny tany. Izany de nanagna tandroka roy kara zanak'ondry, sady nizaka kara dragnona. 12 Nampihariny aby ny fahefana marobe nanagnan'ny bibi-dia vôlohany teo agnatrehany, ka ny tany mban'ny zegny mipetraka aminazy de tereny iankohoka amin'ny bibi-dia vôlohany- de ny raika nahafaka seky maty tamin'ny ratra nahazo anazy igny. 13 Nagnano fahagagana marobe izy. De nandatsaka afo avy tan-danitra ho amin'ny tany tagnatrehan'ny olona. 14 Ka tamin'ny alalan'ny famantarana io de nomena alalagna agnano an'izany izy, de namitaka an'ny zegny nipetraka tambon'ny tany izany.Ka nizaka an'io tamin'iary zareo mba hagnano sary ho voninahitry ny bibi-dia zay vôratran'ny sabatra nefa de vologna my. 15 De navela asena aigna ny sarin'ny bibi-dia mba ahafahan'ny sary mizaka ka zegny tsy magneky miankohoka amin'ny bibi-dia de nivonina. 16 Sady niforisen'izany andray marika ami'ny tagnana ankavanana na amin'ny andrigna aby ny tsirai-draika, na madinika, na lehibe, na manankarena na mahantra, na andevo na tsy andevo, 17 mba tsy hisy olona hahazo hividy na hivarotra mandra-pazahoany ny marikan'ny bibi-dia, izany de agnisan'ny fagnatoroana ny agnarany. 18 Izany de mitaky fahakantena. Na misy olona manan-tsaigna, aoka mba hagnisa ny iasan'ny bibi-dia izy. Fa io de fisain'olona. Ny isany de 666.
Toko faha 14

1 Nizaha zaho ka nahita ny Zanak'ondry nitsangana tamin'ny tendrombohitra Ziona. Niaraka tamin'Azy iregny 144.000 zay nanagna ny agnarany sy ny agnaran'ny Iabany voasoratra eo amin'ny handrignan'iary zareo. 2 Naregny feo avy agny an-dagnitra kara ny fikororohan'ny rano be sy orana mafy zaho. Ny feo regniko my koa de kara ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. 3 Nihira hira vaovao talohan'ny seza fiandrianana sy talohan'iregny raha managn'aigna efatra sy iregny loholona iary zareo. Tsy nisy niza niza afaka nianatra ny hira afa-tsy iregny 144.000 zay nifidianina teto an-tany my. 4 Iregny de olona zay tsy nandoto ny tegnan'iary zareo tamin'ny viavy, fa nitana ny tegnany madio ara-nofo iary zareo. Zany de zay nagnaraka ny Zanak'ondry na aiza na aiza andehanany. Izy iregny de nifidianina avy tamin'ny olombelona kara ny voaloham-bokatra ho an'Andramanitra sy ho an'ny Zanak'ondry. 5 Tsy nisy afetsena hita tamin'ny molotr'iary zareo, tsy manan-tsigny iary zareo. [Fagnamarihana: "Ny dikan-teny sanagny magnampy hoe: " talohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra"] 6 Nahita anjely hafa nagnembogna ambony zaho, zay nanagna ny hafatra mandrakizain'ny vaovao mahafaly zakaina amin'zay miaigna ambonin'ny tany amin'ny firenena, foko, ary ny olona maro be. 7 Nagnatso tamin'ny feo mafy izy hoe: "Matahora an'Andriamanitra ary magnomeza voninahitra an'Azy. Fa tonga ny oran'ny fitsarany. Mivavaha amin'Azy, ny raika zay nagnano ny lagnitra, ny tany, ny ranomasina, ary ny loharano." 8 Nisy anjely hafa- ny anjely faharoy- nagnaraka nizaka hoe: "Lavo, lavo Babylôna leibe, zay nandresy lahatra iregny firenena maro be mba hihinana ny divaignan'ny fitondran-tegna malotony." 9 Nisy anjely hafa- anjely fahatelo- nagnaraka an'azy iregny, nizaka tamin'ny feo mafy hoe: "Naha misy mivavaka amin'ny bibidia sy ny sariny, ary mandray ny marika eo amin'ny handrignany na eo amin'ny tàgnany, 10 de hihinagna ny sanagny amin'ny divaignany fahavigniran'Andriamanitra my koa izy, divaigna tsy nifagnaro zay nararaka tagnatin'ny kapôky ny havignirany. Ny olona zay mihinana an'zany de hampijaliana amin'ny afo sy solifara eo alohan'iregny anjely masin'Andriamanitra sy eo alohan'ny Zanak'ondry. 11 Ny setroka avy amin'ny fijalian'iary zareo de miakatra mandrakizay doria, sady tsy manam-pahataperana andro aman'alina iary zareo- iregny mpanompon'ny bibidia sy ny sariny iregny, ary ny olona maro be zay mandray ny mariky ny agnarany. 12 Ity de antso ho an'ny faharetana maharitr'iregny zay masina, iregny zay mankatoa iregny didin'Andriamanitra sady mino an'i Jesôsy." 13 Naregny feo avy agny an-dagnitra zaho nizaka hoe: "Soraty zao: Sambatra ny maty zay maty ao amin'ny Tompo." "Aika", hoy ny Fanahy, "mba ahafahan'izy iregny miala robika amin'ny asan'iary zareo, fa ny vitan'iary zareo de hagnaraka an'iary zareo." 14 Nizaha zaho, ary nisy rahogna fotsy. Nipetraka tamin'ny rahogna ny raika kara ny zanak'olona. Nanagna satro-boninahitra volamena tamin'ny lohany sy antsy maragnitra egny an-tàgnany izy. 15 De nisy anjely hafa nivôka ny fiangonana sady nagnatso tamin'ny feo mafy an'ny mipetraka eo amin'ny rahogna nagnano hoe: "Raiso ny antsinao ka manomboa mambely. Fa tonga ny fotôna hambelezana, satria masaka ny vokatry ny tany." 16 Ary ny raika zay nipetraka tamin'ny rahogna nampandroso ny fambelezany teto an-tany, ka nivilezina ny tany. 17 Nisy anjely hafa nivôka avy tam-piangonana tagny an-dagnitra; nanagna antsy maragnitra my koa izy. 18 Mbola nisy anjely hafa koa nivôka ny alitara fagnorôna ditin-kazo magnitra, zay nanagna fahefana amin'ny afo. Nagnatso tamin'ny feo mafy be an'ny iregny zay nanagna antsy maragnitra izy hoe: "Raiso ny antsinao maragnitra ary aotroy iregny sampahom-boaloboka avy amin'ny voaloboky ny tany, fa iregny voaloboka de efa masaka zao." 19 Nampandroso ny fambilezany tamin'ny tany i anjely igny ary nagnotroka ny vokatry ny voaloboky ny tany. Natsipiny tagnatiny famiazam-boaloboka leiben'ny fahavigniran'Andriamanitra zany. 20 Ny famiazam-boaloboka de nidisahina tagny ivelagnin'ny tanàna, ary ny rà de niraraka avy ao amin'zany ka tonga hatregny amin'ny hamboasan'ny lamboridin-tsôvaly, zay 1.600 kilômetatra
Toko faha 15

1 Avy eo de nahita famantarana hafa agnonabe sady mampitolagaga tamin'ny lanitra aho: Nisy anjely fito miaraka amin'ny loza fito, de loza fito farany, fa amin'iregny no hahatanteraka ny fahavigniran'Andriamanitra. 2 De hitako aby zegny niseho tamin'ny ranomasina fitaratra namperesina tamin'ny afo. Nitsangana takekin'ny ranomasina zegny nandresy an'ny bibidia mban'ny sariny, sy ny isa mampiseho ny agnarany. Iary zareo de nitana lokanga nomen'Andriamanitra anazareo. 3 De nihirain'iary zareo ny hiran'i Mosesy, lay mpanompon'Andriamanitra, sy ny hiran'ny Zanak'ondry hoe:" Ngezabe sady mampitolagaga ny asanao, Tompo Andriamanitra, lay Ambony indrindra. Marina sady mahitsy ny lalagnanao, ry Mpanjakan'ny firenena. 4 I zovy tsy hatahotra Anao, ry Tompo, ka tsy hagnome voninahitra ny agnaranao? Fa Anao raika my no masina. Ny firenena marobe de ho tonga hivavaka aminao satria ny asanao marina de efa nizakaina." 5 Tafaran'io raha io de hitako fa nivoha ny tempoly tan-danitra managna ny fijoroana vavolombelogna. 6 Nivôka avy tamin'ny toerana masina be ny anjely fito mitana ny loza fito. Sady magnatao akanjo madio, lamba mamirapiratra sady misy fehin-kibo volamena magnodidigna ny tratran'iary zareo. 7 Raika tamin'ny raha managn'aigna efatra nagnome an'ny anjely fito lovia volamena fito feno fahavigniran'Andriamanitra, Ilay velogna mandrakizay doria. 8 De feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra mban'ny heriny ny tempoly. Ka tsy nisy nahazo niditra tao na iza na iza mandra-pahatanteraka ny loza fito nandaon'ny anjely fito.
Toko faha 16

1 Naregny feo mafy nagnatso avy tan-tempoly zaho de nizaka tamin'ny anjely fito hoe: "Mandana ka araraho amin'ny tany ny kopy fito feno ny hatezeran'Andriamanitra." 2 Dila ny anjely voalohany de nandraraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny tany; ratra ratsy sy marary no tonga tamin'ny olona zengy nanagna ny marika ny bibi-dia, iregny zegny nankalaza ny sariny. 3 Ny anjely faroy nandraraka ny tamin'ny kopin'ny tamin'ny ranomasina. Ka lasa rà izany, hôtra ny ràn'olona maty, de maty ny raha-managn-aigna marobe tan-dranomasina. 4 Ny anjely fahatelo nandraraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny tegnarano sy ny loharano, de lasa rà. 5 Regniko ny anjelin'ny rano magnano hoe:"Marina Anao_ny ankehitriny sy taloa, Ny Ray Masina_satria efa notsarainao raha io. (Fagnamarihana: Ny antontan-taratasy sasagny taloa de mamaky hoe: "Marina Anao, Tompo_Ny ankehitriny sy taloa de ny hoavy, satria efa notsarainao raha io.") 6 Satria ny rà ny mpino mban'ny mpaminany no nalatsak'iary zareo, de namenao rà hoanina iary zareo ." 7 Regniko ny alitara namaly hoe: "Aika, Tompo Andriamanitra lebe, ny fitsaranao de marina sady mahitsy." 8 Ny anjely faefatra nandraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny masoandro,de afaka nagnoro ny olona tamin'ny afo zany. 9 May ny hafanana be iary zareo, ka nizaka ratsy ny anaran'Andriamanitra, zay managna ny fahefana amin'io loza io. Tsy nivalo tamin'ny iary zareo na nagnome voninahitra an'Azy. 10 Aveo ny anjely fahadimy nandraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny seza fiandranany bibi-dia, de nandrakotra ny fajakany ny hizigna. Nihota ny lelany iary zareo nony fijalena. 11 De nizaka ratsy an' Andriamanitra ny lanitra iary zareo, non'ny fijalena mban'ny ratran'iary zareo, de mbola nandà ny hivalo tamin'ny ratsy vitany iary zareo. 12 Ny anjely faha-enina nandraraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny tegnarano lebe, ny Eofrata. Noritina zany mba hagnomagnana ny lalana ho an'ny mpanjaka zay tonga avy tantsignianana. 13 Nahita fanahy telo maloto karany boketra zaho zay nivoaka avy tambavan'ny dragona, de avy tambavan'ny bibi-dia, sady tambavan'ny mpaminagny sandoka. 14 Fanahy ny devoly magnano famatarana mahavarena iary zareo. nandea tamin'ny mpanjakan'izao tontolo zao iary zareo mba hangotrika an'azy miaraka ho amin'ny adin'ny andro leben'Anandrimatra Ambony indridra 15 ("Itiky! avy karany mpangalatra zaho! sambatra zay mivavaka, miaro ny fitafeny mba tsy hivôka miboridagna izy de hitan'iary zareo ny famegnarany.") 16 Nandosin'iary zareo nandea tamin'ny toerana zay atao hoe Hara-magedona iary zareo 17 aveo ny anjely fahafito nandraka ny tamin'ny kopiny tamin'ny rivotra. de nisy feo mafy nivôka avy tam-piangonana sady avy tamin'ny seza fiandrianana, magnano hoe: "'Vita zany!" 18 Nisy tselatra, kotrooka, kotro-baratra, sady horohoron-tany mafy, horohorotany lebe noho zay efa nisy hatramin'zay nampisy olona teto an-tany, ka de mafy ny horohoron-tany zany. 19 Nizara ho telo ny tanàna lebe, sady rava ny tanàna ny firenena. Aveo Andriamanitra nagnatso mba hatsiaro an'i Babylona lebe, de nameny an'io tanàna io ny kapôka feno divagna vita tamin'ny firehitran'ny fahavignirany. 20 Fôgna ny nosy marobe, de tsita koa ny vohitra. 21 Nisy havadra mavety, milanja amin'na taleta raika eo, nijotso avy tandanitra agny ho amin'ny olona. Nagnozogna an'Anandriamanitra iary zareo non'ny loza avy tamin'ny havandra satria mafy tegnany ny loza zany.
Toko faha 17

1 raika tamin'ny anjely fito zegny nitàna ny kopy volamena fito nagnatogna sady nizaka taminaha hoe: " Malaky, ho atoroko anao ny sazin'ny mpijangajanga be zay mipetraka ambony rano. 2 Niaraka tamin'azy nampijangajanga an'ny mpanjakan'ny tany. Ny divaignan'ny fijangajangana no mahamamo ny mponinan'ny tany. 3 Avy eo ny anjely nitondra anaha tamin'ny Fagnahy tany amin'ny karakaraina, de nahita viavy nipetraka tambony bibi-dia de managna loha fito mban'ny tandroka folo. 4 Ny viavy de nekanjo voloparasy de mena sady vôravaka volamena, vato sarobidy, sady vato soa. Izy de nitàna tamin'ny tagnany kapoaka volamena feno ny raha mampadikidiky mban'ny tsy fahadiovan'ny fijangajangany. 5 Tamin'ny handrignany no nisy agnarana managna dikany mivony vôsoratra hoe: "Babilôna be, ny renin'ny mpijangajanga mban'ny raha mampadikidikin'ny tany." 6 Nahita aho fa ny viavy de mamon'ny ràn'ny mpino mban'ny martiry ho an'ny Jesôsy. Ndreka nahita an'azy aho, de tena gaga. 7 Fa ny anjely nizaka taminaha hoe: "Magnino na gaga anao? Hazavaiko anao ny dikan'ny viavy mban'ny bibidia zay mitondra an'azy, ny bibidia zay managna loha fito sy tandroka folo. 8 Ny bibi-dia zay hitanao de misy, fa tsisy amin'izao, fa andalam-piakarana avy agny amin'ny farany ambanin'ny lavaka tsy maso. Avy eo de miaigna ambony tany, ny zay tsy vôsoratra amin'ny Bokin'ny Fiaignana hatramin'ny namorognana an'izao tontolo izao ny agnarany- ho gaga iary zareo ndreka hahita fa ny bibi-dia de misy, fa tsisy koa amin'izao, fa andalam-pihaviana 9 Magnantso saigna zay manam-pahendrena zany. Ny loha fito de vohitra fito zay hipetrahan'ny viavy. 10 Izy io my koa de mpanjaka fito. Mpanjaka dimy no lavo, raika no misy, sady ny hafa de mbola tsy tonga; ndreka tonga izy, de fe-potôna bitaka my no hipetrahany 12 Ny tandroka folo zay hitanao de mpanjaka folo zay mbola tsy nandray fanjakana, fa hahazo fahefana kara ny mpanjaka miaraka amin'ilay bibi-dia- mandritran'ny adiny raika iary zareo. 13 Feresan-tsaigna zany, sady iary zareo de hagnome ny hery mban'ny fahefan'iary zareo ny bibi-dia. 14 Hanangagn'ady manohitra ny Zanak'ondry iary zareo. Fa ny Zanak'ondry no handresy an'iary zareo satria Izy no Tompon'ny tompo, sady Mpanjakan'ny mpanjaka- de miaraka amin'azy ny vôantso, ny vôfidy, mban'ny manam-pinôna." 15 Hoy ny anjely taminaha: "Ny rano zegny hitanao, tamin'ny nipetrahan'ny mpijangajanga, no olona, vondron'olona, firenena, de fizakana. 16 Ny tandroka folo zay hitanao-iary zareo mban'ny bibi-dia de halaigna an'ny mpijangajanga. Ho atàn'iary zareo lao sady matanjaka izy, handrota ny nofony iary zareo, de handoro an'azy tanteraka amin'ny afo. 17 Fa Andriamanitra efa nametraka an'izany tamin'ny faneken'iary zareo hagnome ny herin'iary zareo hitondrana bibidia mandra-pahatanterakan'ny zakan'Andriamanitra.
Toko faha 18

1 Tafaran'io raha io de nahita anjely hafa tonga nijotso avy agny an-danitra aho. Nanagna fahefana lehibe izy, sady namirapiratra noho ny voninahitrany ny tany. 2 Nioaika tamin'ny feo mafy izy, nbizaka hoe: "Lavo, lavo ny Babylona lehibe! Nanjary tonga toera-ponenan'ny demony, felofana ho an'ny fagnahy maloto de felofana ho an'ny vorogna maloto sady madikidiky marobe. 3 Fa ny firenena marobe de nihinagna ny divaignan'ny fitondran-tegna malotony. Ny mpanjakan'ny tany de nagnano fitondran-tegna maloto tamin'azy. Ny mpivarotra ny tany de nanjary mpanan-karena tamin'alalan'ny fomba fiaignany amin'ny nofo." 4 Aveo de naregny feo hafa avy tan-danitra aho, mizaka hoe: "Menga amin'azy, zegny olon' anaha, mba ts hizarany ny fahotany aminareo, sady tsy hahaonareo ny lozany. 5 Efa nivory kara ny amboasan'ny lanitra ny fahotany, sady Andriamanitra mahatadidy ny asa ratsiny. 6 Mamalia an'azy kara ny namalian'ny hafa, de valio indroy ambonin'ny efa vitany, tamin'ny kapôka zegny efa nofenooiny, de fenoy indroy ho an'azy. 7 kara ny nagnomezany voninahitra ny tegnany say niaigna tagnatin'ny fiafena, ameo an'azy ny fampijalena mban'ny alahelo ampy an'azy. Fa izy nizaka tam-pony hoe: 'Nipetraka kara mpanjaka viavy aho. Tsy maty vady aho, sady tsy hisaona mandrakizay.' 8 Noho izany de ho avy amin'ny andro raika ny aretina mandripaka: ny fahafatesana, ny fisaonana, mban'ny mosary. Horôn'ny afo izy, fa ny Tompo Andriamanitra de mahery, sady Izy no mpitsara azy." 9 Ny mpanjakan'ny tany zegny nijangajanga sady nandeha tsy amperitreretana niaraka tamin'azy de hitomagny sady henkohoka agnatrehany ndreka hahita ny setrokan'ny fagnasazena an'iary zareo. 10 Hitsangana lavitra iary zareo, hatahotra ny fijaleny, hizaka hoe: "Loza, loza ho an'ny tanàna lehibe, Babylona, ny tanàna mahery, fa amin'ny ora iray de avy ny sazinareo." 11 Ny mpivarotra ny tany de mitomagny sady misaogna ho an'azy, satria tsy nisy olona niady varotra ho an'azy koa- 12 varotra volamena, volafotsy, vato sarobidy, firavaka, lamban-drongony tena tsara, volomparasy, landy, mena, ny karazana kakazo ala, ny fanaka ivoara, ny fanaka marobe vita avy amin'ny kakazo sarobidy, varahigna, vy, marbra, 13 kanelina, raha magnitra, ditin-kakazo, miora, hagnitra, divaigna, menaka, koba tsara toto, vary, biby fiompy mban'ny ondry, sôvaly mban'ny kalesy, ny andevo mban'ny fagnahin'olona. 14 Ny vokatra zegny tenao tamin'ny herinao marobe de henga aminao. Ny entagnano lefo vidy mban'ny namirapiratra de nanjavogna, sady tsy ho hota mandrakizay koa. 15 Ny mpivarotra ny entegna zegny tonga mpanan-karena avy amin'azy de henga amin'azy lavitra noho ny fatahorana ny fijaleny, hitomagny sady hisaogna mafy. 16 Hizaka iary zareo hoe: "Loza, loza ho an'ny tanàna lehibe zegny nisikina tamin'ny lamban-drongony tena tsara, volomparasy, mena sady niravahana tamin'ny volamena, firavaka sarobidy, mban'ny vatosoa! 17 Agnatin'ny adiny raika de ho fôgna zany harena marobe zany. "Ny kapitenin-tsambo marobe, ny mandeha egny ambonin'ny ranomasina aby igny, tantsambo, mban'ny zegny mipetraka an-dranomasina, de hitsangana alavitra. 18 Nioaika iary zareo vô nahita ny setrokan'ny fagnasazena. Nizaka iary zareo hoe: "Tanàna ino kara tanàna lehibe?" 19 Nanipy vovoka tan-dohany izy, sady nioaika mafy, nitomagny, sady nisaogna, nagnano hoe: "Loza; loza ho an'ny tanàna lehibe zegny nisy an'ny olona nanagna ny sambo an-dranomasina de nanjary mpanan-karena avy amin'ny harenany. Fa tagnatin'ny adiny raika de simba izany." 20 Mifalia amin'azy, ny lanitra, anareo mpino, apostôly, mban'ny mpaminany, fa Andriamanitra nitondra ny fitsaranareo tamin'azy!" 21 Anjely mahery raika nangala vato kara vato be sady ananipy an'izany tan-dranomasina, de nizaka hoe: "Amin'izany fomba izany, Babylona, ny tanàna lehibe, harodagna arahina herisetra, sady tsy ho hiita koa. 22 Ny feo natàn'ny lokanga, mpitendry mozika, mpitsoka sodina,mban'ny trompetra de tsy ho regny aminao koa. Ny mpagnano asa-tagnana isan-karazany de tsy hita aminao koa. Tsy hisy feon'ny vato fikosoham-bary ho regny koa eo aminao. 23 Ny fahazavan'ny jiro, de tsy hamirapiratra aminao koa. Ny feon'ny mampakatra mban'ny ampakarina de tsy ho regny aminao koa, fa ny mpivarotranareo no andrian'ny tany, sady ny firenena de vôfitaka tamin'ny famosavenareo. 24 Tamin'azy no nahitana ny ràn'ny olona zegny voavono tambonin'ny tany teto."
Toko faha 19

1 Tafaran'izany raha izany de naregny kara feona fokonolona mafy be tsy tambo isaina tagny an-danitra aho nagnano hoe: "Aleloia. Ny famonjena, ny voninahitra , sy ny hery de an'Andriamanitrantsena. 2 Ny fitsarany dfe marina sady mahitsy, fa nitsara ny mpivaro-tegna lehibe zay nagnaratsy ny tany tamin'ny fijangajangana Izy. Namaly faty ny ran'iary zareo mpiasany, zay nalatsagny izy". 3 Nizaka fagnindroiny iary zareo hoe: "Aleloia! Ny vovoka de miakatra avy aminazy mandrakizay doria". 4 Ny loholona efatra amby roapolo amban'ny zegny raha managn'aigna efatra de niondrika sady nanompo an'Andriamanitra zay nitometra tamin'ny seza fiandrianana. Nizaka iary zareo: " Amena. Aleloia!" 5 De nisy feo nivôka avy tamin'ny seza fiandrianana, nagnano hoe: "Derao Andriamanitrantsena, anareo marobe mpiasany, anareo zegny matahotra Anazy, na ny bitaka na ny agnonabe." 6 De naregny kara feon'olona marobe, kara ny fireondreognan'ny rano be, mban'ny filatsahan'ny oram-be, nagnano hoe: "Aleloia! Fa manjaka ny Tompo, Andriamanitra zay manapaka amin'ny marobe. 7 Oka antsena hifaly sady ho ravoravo ka hagnome voninahitra Anazy satria tonga ny fagnamboarana ny fanambadenan'ny Zanak'ondry, de ny ampekaria efa miomagna. 8 Nomena alalagna hagnatao lamba rongony mamirapiratrasady madio izy" (ny lamba rongony de ny asa marin'ny olo-masina). 9 Ilay anjely nizaka taminaha hoe: "Soraty izao: Sambatra ireo izay nasaina tamin'ny fety fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Nizaka taminaha ko izy hoe: " Io de zakan'Andriamanitra marina." 10 Niankohoka tamin'ny tongotrany teomba hanompo Anazy aho, de nizaka izy taminaha: " Aza magnano an'izao! Izaho de mpiara-manompo aminao mban'ny rahalahinao zay mitana ny fijorôna vavolombelona momba ani Jesôsy. Manompoa an'Andriamanitra, fa ny fijorôna vavolombelona momba an'i Jesoa de ny fagnahin'ny faminaniana." 11 De nahita ny lanitra nidagnadagnaaho nijery nisy sôvaly fotsy. Ny mpideba an'izany de nantsovana hoe: matoky sady marina. Amin'ny fahamarinana no hitsarany mban'ny hiadiany. 12 Ny masony de kara lelan'afo afo, de amin'ny lohany eo misy satro-boninahitra maro. Managna agnarana vaosoratra aminazy eo zay tsisy mafantatra afa- tsy izy my izy io. 13 Magnatao akanjo lava zay najoboka tamin'ny ra izy, ka ny agnarany de nantsovana hoe ny zakan'Andriamanitra. 14 Ny mpiady tan-danitra de nagnaraka anazy tamin'ny sôvaly fotsy, magnatao akanjo lamba rongony fotsy sady madio. 15 Avy amin'ny vavany ao no ivoan'ny sabatra maragnitra zay havoazany ny firenena, de hanapaka an'iary zareoamin'ny tehina vy izy. Magnitsaka amin'ny famiazan'ny fahavigniran'Andriamanitra Tsitoha izy. 16 Managna agnarana voasoratra amin'ny akanjo lavany eo amin'ny feny izy hoe: "Mpanjakan'ny mpanjaka sady Tompon'ny tompo. 17 Naita anjely nitsangana tamin'ny masoandro aho. nagnantso mafy ny voro- manidina any ambony izy hoe: "Malaky, mivorovoroa ho amin'ny feti-ben'Andriamanitra. 18 Malaky ihinagna ny vatagnan'iary zareo mpanjaka, ny vatagnan'ny mpitari-tafika, ny vatagnan'ny lilahy matanjaka, ny vatagnan'ny sôvaly mban'ny zegny mpideba an'izany, ny vatagnan'ny lilahy marobe, na ny afaka na ny andevo, na ny bitaka na ny agnonabe ." 19 De nahita ny bibi-dia mban'ny mpanjakan'ny tany niaraka tamin'ny tafikan'iary zareo aho. Nitambatra iary zareo mba hiady amin'ny raika zay nideba ny sôvaly mban'ny tafika anazy. 20 Voasambotra lay bibi-dia mban'ny mpaminany sandoka zay nagnano famantarana tagnatrehany. Tamin'io famantarana io ny no namitahany an'iary zareo zegny nandray ny mariky ny bibi-dia mban'iary zareo zegny nanompo ny sariny. Izy roy io de natipy velona tagnatin'ny farihin'afo mirehitra solifara. 21 Ny sisa tavela tamin'iary zareode nivonina tamin'ny sabatra zay nivôka tamin'ny vavan'ny raika zay nideba ny sôvaly. Niohanin'ny vorogna marobe ny fatin'iary zareo.
Toko faha 20

1 De nahita anjely nijotso avitagny andagnitra aho. Nanagna ny lakilen'ny lavaka tsy hita fiafarana, sady nanagna rojo vy lebe tan-tagnany izy. 2 Nanambotra ny dragona izy, na ny manaragna ela, de ny devoly, na satana, de nifihezina arivo taona. 3 Na tsipiny tamin'ny lavaka tsy hita farany izy, nahidiny zany de naseny tombo-kase taminazy, Na mboarina zany mba tsy hamitahany ny firenena maro koa mandra-pahatapitry ny arivo taona. Afaran'zany, de tsy metsy halefa fotôna bitabitaka izy. 4 Sady nahita seza fiandrianana maro zaho. Nipetraka tamboniny reo zay namena fahefana mitsara. Hitako ny fanahin'ireo zay notapahin-doha noho ny fijorôna vavolombelona momba an'i Jesôsy sady nohon'ny tenin'Andriamanitra. Tsy nandondogna tamin'ny bibi-dia amban'ny sariny mako iary zareo, sady nandà ny handray ny marikan'ny bibi-dia tamin'ny andrignany na tamin'ny tagnany. De velogna ndreka iary zareo, ka nanjaka niaraka tamin'i Kristy mandritran'ny arivo taona. 5 Ny sisan'ny maty de tsy velona mandra-pahatapitran'ny arivo taona. Zany no fitsanganana vôlohany. 6 Sambatra sady masina zay olona managna anjara amin'ny fitsanganana vôlohany! Eo agnatrehan'ny zany de tsy manan-kery ny fahafatesana faha roy. Iary zareo de ho mpisorogna an'Andriamanitra amban'ny Kristy sady hanjaka miaraka Aminazy mamdritra ny arivo tana. 7 Ndreka tapitra ny arivo taona, de ho tatahina tam-pigadrana Satana. 8 Hivôka izy mba hamitaka ny firenena maro egny amin'ny vazan-tany efatra - Goga de Magoga - mba hitondra an'iary zareo miaraka ho agny amin'ny ady. Iary zareo de ho maro kara ny ranomasina. 9 Niakatra tambon'ny tany lemaka iary zareo de nagnodidigna ny tobin'ny mpino, ny tanàna malala. Nefa nisy afo nidigna avy tagny an-danitra ka de nandripaka an'iary zareo. 10 Ny devoly, zay namitaka an'iary zareo, de natsipy tamin'ny farihy afo solifara, toerana zay hanipizana ny bibi-dia amban'ny mpaminany sandoka. sady ho ampijalena andro aman'alina mandrakizay mandrakizay iary zareo. 11 De nahita seza fiandrianana fotsy lebe zaho de ny nipetraka tamboniny teo. Ny tany amban'ny lanitra de nilefa ny fagnatrehany, ne fa tsisy toerana andehanan'iary zareo. 12 Na hita ny maty zaho - ny lebe amban'ny bitaka - nitsangana talohan'ny seza fiandrianana, de nivilarina ny boky. Ka nisy bboky raika novelarina - De ny Bokin'ny fiaignana. Ny maty de nitsaraina arakazay vôsoratra tamin'ny boky io, araka ny asany. 13 Ny ranomasina de namôka ny maty tagnatiny. Ny fahafatesana amban'ireo fiainan-tsy hita de namôka ny maty zay tamin'iary zareo, ka ny maty de notsaraina araka ny raha namboariny. 14 Ny fahafatesana amban'ny fiainan-tsy hita de natsipy tamin'ny farihy afo. Zany no fahafatesana faharoy - de ny farihy afo. 15 Raha nisy anarana tsy hita vôsoratra amin'ny Bokin'ny fiainana, de natsipy tamin'ny farihy afo.
Toko faha 21

1 Aveo zaho nahita lagnitra ambana tany vaovao, ka fôgna ny lagnitra amban'ny ny tany voalohany, ka tsisy koa ny ranomasina. 2 Hitako ny tanàna masina, de Jerosalema vaovao, zay nijotso avy tagny an-dagnitra, avy amin'Andriamanitra, vôhomagna kara ny ampipôziavina ho an'ny vadiny. 3 Haregny feo mafy avy tamin'ny seza fiandrianana zaho mizaka hoe: "Io! Eo amin'ny olona ny toeran'ny taberna bitaka an'Andriamanitra, de hiaigna miaraka amin'iary zareo izy. Ho olony iary zareo, ka Andriamanitra tegnany no hiaraka amin'iary zareo ka Izy ho Andriamanitr'iary zareo. 4 Hamafa ny ranomaso marobe amin'ny mason'iary zareo Izy, ka de Tsy hisy fafatesana koa, na alahelo, na tomagny, na fanaitanana. Efa dila ny raha taloha. 5 Ny raika nipetraka tambon'ny seza fiandrianana nizaka hoe: "Io! Namboariko vaovao ny raha marobe." Nizaka Izy: "Soraty zao satria ny zaka Io de mahatoky sy marina." 6 Nizaka Izy tamiko hoe: "Efa vita raha Io! Izaho no Alfa sady Omega, ny fanombohana sady fiafarana. Zay tehinan-drano de ameko ho anina maimaim-pôgna avy amin'ny loharano ny fiaignana. 7 Zay mandresy de handova ny raha Io, de zaho no ho Andriamaniny, ka izy ho zanako. 8 Fa ny osana, Tsy manam-pinoana, mahadikidiky, mpamono olona, mpijangajanga, mpagnano ody, mpanomposampy,sady mpandainga, de agny amin'ny farihy mirehitr'afo solifara no petrahan'iary zareo. Zay no fahafatesana faharoy." 9 Nagnatogna an'ahy ny raika tamin'ny anjely fito, ny raika nanagna ny kopy fito feno ny loza fito farany, de nizaka izy hoe: "Avy atiky. Hatoroko anao ny ampakarina, ny vadin'ny Zanak'ondry." 10 Aveo de nandaony tamin'ny Fanahy tagny amin'ny vohitra ambo zaho de natorony ahy ny Jerosalema tanàna masina midina avy tan-dagnitra tamin'Andriamanitra. 11 Nanagna ny voninahitr'Andriamanitra i Jerosalema, de ny famirampiratany de kara ny vato tsara sarobidy, kara ny vato kristalina jaspy madio. 12 Nanagna rindrigna ambo lebe miaraka tamin'ny vavahady roy ambin'ny folo, miaraka tamin'ny anjely roy ambin'ny folo tamin'ny zanak'Israely. 13 Nisy vavahady telo tantsignianana,de tavaratra, de ny tatsimo ambin'ny tandrefana. 14 Nanagna fototra roy ambin'ny folo ny rindrignin'ny tanàna, ka tamin'io no nisy ny anarana apôstôlin'ny Zanak'ondry roy ambin'ny folo. 15 Ny raika zay nikorana tamina de nanagna fandrefesana volotara vita tamina volamena mba handrefesana ny tanàna, de ny vavahadiny, ambin'ny rindrignany 16 Mitovy amina efa-joro i tanàna igny; mitovy ny lavany sy ny sakany. Nandrefy ny tànana tamin'ny fandrefesana volotara Igny Izy, roy arivo metatra ny halavany (mitovy ny halavany, mbamin'ny sakany, de ny hamboasany). 17 De nandrefy ny rindrignan'zany koa izy, 114 hakiho ndreka refesin'ny olona (de refin'ny anjely my koa zany). 18 Vita tamina jaspy i rindrigna igny de tamina volamena tsisy fagnarony, kara ny fitaratra madio. 19 Ny fototra ny rindrigna igny de nasena tamin'iregny karazagna vato sarobidy marobe. Ny vôlohany de jaspy, ny faharoy safira, ny fahatelo kalkedôna, ny fahaefatra emeralda, 20 ny fahadimy sardôniksa, ny fahenina, karneôla, ny fahafito krysôlita, ny fahavalo beryla, ny fahasivy tôpaza, ny fahafolo krysôprasô, ny faha raika ambin'ny folo jacinta, ny faha roy ambin'ny folo ametysta. 21 Ny vavahady roy ambin'ny folo de vato soa roy ambin'ny folo; ny tsirairaika tamin'iregny vavahady de vita tamin'ny vato soa raika. Ny làlam-be tan-tanàna de volamena tsisy fagnarony, ôtrany fitaratra magnarahara. 22 Tsy nahita fiangonana tamin'ny tanàna zaho, satria Tompo Andriamanitra Tsitoha mbaminy Zanak'ondry no fiangonany. 23 Ny tanàna de tsy nilana masoandro na volana mba hampazava amin'zany satria ny voninahitr'Andriamanitra de nanazava tamin'zany, de ny Zanak'ondry no jiron'zany. 24 Handea amin'zany fahazavan'zany tanàna zany iregny firenena. Iregny mpanjakan'ny tany de hitondra ny hatsaran'iary zareo ho ao amin'zany. (Fagnamarihana: Ny antotan-taratasy taloha sanagny de mivaky hoe: "Iregny firenena zay vôvonjy de handea amin'ny fahazavan'zany tanàna zany.") 25 Tsy ihidy zany vavahady zany mandrapatapitra ny andro, de tsy hisy alina agny. 26 Hitondra ny fahatsarana mbaminy hajan'iregny firenena ao amin'zany iary zareo, 27 de tsy hisy maloto hiditra amin'zany mihitsy. Tsy hisy niza niza hagnano raha mahamegnatra amban'na mamitaka hiditra ao, fa zay vôsoratra agnarana amin'ny Bokin'ny Zanak'ondrin'ny fiaignana my.
Toko faha 22

1 Natoron’ny anjely anaha ny tegnaranon’ny fiaignana, madio karan’ny kristaly. Izany de migororoka avy amin’ny seza fiandrianan’andriamanitra mban’ny zanak’ondry 2 mamakivaky antegnategnan’ny lalagnan’ny tanana eo. De ny andaniny roy amin’ny tegnarano de samy misy ny kakazon’ny fiaignana, mamoa karazana hisiny roy ambin’ny folo, say izany de mamoa ny hisiny isam-bolana. Ny ravin’ny kakazo izany de natao hagnafahana ny firenena maro. 3 Ka tsy hisy koa ny voahozogna. ny seza fiandrianan’andriamanitra mban’ny zanak’ondry de ho amin’ny tanana, ary ny mpanompony de hanomo an’azy. 4 Hahita ny endrikan'iary zareo, sady ny agnarany de eo amin’ny handrignan’iary zareo. 5 Ka tsisy alina koa ; iary zareo de tsy mila fahazavan’ny jiro ndre de masoandro koa satria ny tompo andriamanitra no hazava amin’iary zareo. sady hanjaka mandrakizay tanteraka iary zareo. 6 Nizaka ny anjely taminaha: "ny raha ny zakaina io de azo atokisana sady marina. Ny Tompo, ny Andriamanitran’ny fagnahin’ny mpaminany, de nandefa ny anjeliny mba hagnatoro zegny raha tsy mentsy hitranga tsy ho ela amin’ny mpanompony." 7 Igny a ! Efa akeky ny fieveko ! Sambatra zegny mankato ny zakan’ny famianiana amin’ny boky ity." 8 Izaho, jaona, ny raika zay naregny sady nahita an’ny raha io. ndreka naregny sady nahita an’izany aho, de nondrika tamin’ny tongotran’ny anjely n tegnako mba hidera an’azy, ny anjely nagnatoro anaha an’ny raha io. 9 De nizaka izy taminaha : "Aza magnano an’izany ! Fa mpanompo akamanao miaraka aminao aho, miaraka amin’ny mpaminany rahalahinao, sady miaraka amin’ny zegny mankàto ny zakan’ny boky ity. Miderà an’Andriamanitra!" 10 De nizaka izy taminaha: "Aza asena tombo-kase ny zakan’ny faminaniana amin’ny boky ity. Fa efa akeky ny fotoana. 11 Zegny magnano ny tsy marina, avelay izy hanohy ny tsy fahamarinana. Zegny maloto fiaigna, avelay izy hanohy ny fiagnanany maloto. Zegny marina, avelay izy hanohy ny fagnamboarana marina. Zegny masina, avelay izy hanohy ny fahamasinana." 12 "Igny a ! Efa akeky ny fieveko. Ny valisoako de miaraka aminaha, mba hamaleko ny tsitokatokana mitovy amin’ny raha vitany. 13 Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sady farany, ny fendohana sady fefarana. 14 Sambatra zegny manasa ny akanjon’iary zareo. Mba hahazo alalagna mihinagna avy amin'ny hazon'ny fiaignana sady hiditra amin'ny tanàna de aveo amin'ny vavahady; (Fagnamarihana: Na tokony: "Sambatra zegny manasa ny akanjon'iary zareo." Ny antontan-taratasy hafa taloha de mivaky hoe : " Sambatra zegny magnano ny didiny.") 15 Fa ambelagny ny amboa, ny mpagnano ody, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, mban’ny zegny tia mametsy sady mpametsy. 16 Izaho, Jesôsy, de nandefa ny anjeliko mba hagnambara aminareo ny raha ho an’ny fengonana. Izaho fototrany sady taranakan’ny Davida, ny kintagna mamirampiratra mandraigna." 17 Ny Fagnahy mban’ny ampekarina magnano hoe : « Avia ! » Zegny maregny tokony hizaka hoe : « Avia ! » Ndre iza ndre iza mangetaheta, tokony hagnatonga , sady ndre iza ndre iza magniry an’izany, tokony hahazo maimaimpôgna ny ranon’ny fiaignana. 18 Izaho de magnambara amin’ny zegny maregny ny zakan’ny faminaniana amin’ny boky ity : "Na misy magnampy an’io, Andriamanitra hagnampy loza ho an’azy zay voasoratra amin’ny boky ity. 19 Na misy mangala ny faminaniana vôzaka amin’ny boky ity, Andriamanitra de hangala ny anjarany amin’ny kakazon’ny fiaignany mban’ny tanàna masina zay voasoratra agnatin’ny boky ity." (Fagnamarihana : Ny antontan-taratasy taloha de mivaky hoe : "Andriamanitra hangala ny anjarany amin’ny Bokin’ny Fiaignana de amin’ny tanàna masina zay voaosoratra amin’ny boky ity.") 20 Nizaka ny raika magnambara ny raha io : « Aika! Efa akeky ny feveko. » Amena! Tongava, ry Tompo Jesôsy! 21 Ho amin’ny olona maro ane ny fahasoavan’ny Tompo Jesôsy. Amena.