Farsi (Persian): translationNotes Print

Updated ? hours ago # views See on WACS

معرفی

کتاب پیدایش

بخش ۱: اطلاعات کلی

رئوس مطالب کتاب پیدایش

۱. از آفرینش تا برج بابل

  • سرگذشت آفرینش آسمان‌ها و زمین (۱: ۱- ۴: ۲۶)
  • سرگذشت آدم (۵: ۱- ۶: ۸)
  • سرگذشت نوح (۶: ۹- ۱۱: ۹)
  • سرگذشت سام (۱۱: ۱۰- ۱۱: ۲۶)
  • سرگذشت تارح (۱۱: ۲۷- ۱۱: ۳۲)

۲. سرگذشت نیاکان نخستین[پاتْریارْخ‌ها]

  • سرگذشت ابراهیم (۱۲: ۱- ۲۵: ۱۱)
  • سرگذشت اسماعیل(۲۵: ۱۲- ۲۵: ۱۸)
  • سرگذشت اسحاق، با تمرکز بر یعقوب (۲۵: ۱۹- ۳۵: ۲۹)
  • سرگذشت عیسو (۳۶: ۱- ۳۷: ۱)
  • سرگذشت یعقوب با تمرکز بر یوسف (۳۷: ۲- ۵۰: ۲۶)
پیدایش در چه مورد است؟

پیدایش با روایت کردن سال‌های اولیه آفرینش آغاز می‌شود. این کتاب در مورد آفرینش آسمان‌ها، زمین و نخستین انسان‌ها توسط خدا سخن می‌گوید. همچنین در مورد اولین گناه انسان سخن گفته است. گناه سبب شد انسان‌ها از خدا جدا شوند و نهایتاً بمیرند. پیدایش ۱- ۱۱ به طور خلاصه در مورد رویدادهای مهمی که در طول صدها سال رخ داده‌اند، سخن می‌گوید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/other.html#death)

کتاب پیدایش همچنین در مورد شروع تشکیل قوم خدا است. پیدایش ۱۲- ۵۰ در مورد نحوه وفاداری خدا به ابراهیم و نسل او سخن می‌گوید. نسل ابراهیم به اسم عبرانیان و بعدها به اسم قوم اسرائیل شناخته شدند. این دسته از افراد یهوه را می‌پرستیدند و قوم او هستند.

پیدایش با زندگی نسل ابراهیم در مصر و امید آنها برای بازگشت به سرزمین موعود به پایان می‌رسد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promisedland)

اسم این کتاب چطور باید ترجمه شود؟

«پیدایش» به معنای آغاز است، پس مترجمین باید چنین انگاره‌ای را در ترجمه خود بازتاب دهند. اسامی مانند «آغاز همه چیز» مناسب هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

نویسنده پیدایش کیست؟

نویسندگان عهد عتیق و عهد جدید، موسی را به عنوان نویسنده پیدایش معرفی می‌کنند. از زمان‌های دور یهودیان و مسیحیان موسی را نویسنده پیدایش، خروج،اعداد، لاویان و تثنیه می‌دانستند.

بخش ۲: مفاهیم مهم مذهبی و فرهنگی در این باب

عهدهای ذکر شده در کتاب پیدایش چه هستند؟

عهد، پیمان و توافقی رسمی بین دو طرف است که هر دو باید به مفاد آن عمل کنند.

خدا در پیدایش سه عهد بسته است. خدا در عهد خود با آدم، وعده برکت و فراوانی را به او داد. آدم اجازه خوردن میوه درخت معرفت نیک و بد را نداشت. خدا وعده داد که اگر آدم از فرمان او نااطاعتی کند او خواهد مرد.

خدا در عهد خود با نوح وعده داد که دیگر هرگز جهان را با سیل نابود نکند.

خدا وعده داد که نسل ابراهیم را تبدیل به قوم[ملتی] بزرگ کند. او همچنین وعده داد که از آنها حفاظت کند و سرزمینی به آنها دهد.

هدف خدا از کتاب پیدایش چه بود؟

کتاب پیدایش می‌گوید که خدا جهانی بسیار نیکو را خلق کرد. اگرچه این جهان به واسطه گناه انسان ملعون گردید. اما پیدایش نشان می‌دهد که خدا همچنان بر دنیا تسلط کامل دارد.

کتاب پیدایش همچنین آغاز نقشه خدا برای برکت دادن همه دنیا را شرح می‌دهد. چنین امری هنگام بسته شدن عهد خدا با ابراهیم نمایان می‌شود. خدا با این عهد ابراهیم و نسل او را برگزید تا قوم او باشند. خدا وعده داد که جهان را به واسطه نسل ابراهیم برکت دهد.

سنت ارث در کتاب پیدایش چگونه توصیف شده است؟

در چندین قسمت از کتاب پیدایش رسم برکت یافتن پسر پس از مرگ پدر بیان شده است. ابراهیم پسرش، اسحاق، را برکت داد و او را جد و سلف قوم اسرائیل ساخت. گرچه، اسماعیل، پسر دیگر ابراهیم، برکات آسمانی را دریافت نکرد. به همین منوال پسر بزرگتر اسحاق، عیسو، برکات را دریافت نکرد. پسر کوچکتر اسحاق، یعنی یعقوب، به جای برادر بزرگترش صاحب آن برکات شد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless)

همچنین رسم بود مردان، ثروت مادی و زمین‌های خود را بین فرزندان پسر تقسیم کنند. همه به جز پسر بزرگتر، سهمی مساوی می‌بردند. نخست‌زاده [پسر] دو برابر دیگران سهم می‌برد. سهم او دو برابر بود. عیسو سهم خود را برای دریافت سهمی دو برابر، تسلیم نمود.

کتاب پیدایش گناه و شر را چگونه معرفی می‌کند؟

پیدایش گناه را عملی ضد کلام خدا و طرق او توصیف کرده است. این کتاب شر را نقطه مقابل نیکویی توصیف می‌کند.

گناه و شرارت همه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. چنین امری هنگامی که آدم در باغ عدن از خدا نااطاعتی می‌کند، آغاز می‌شود.

بخش ۳: مسائل مهم ترجمه

یکی از روش‌هایی که کتاب پیدایش شروع بخش مهمی را نشان‌گذاری می‌کند چیست؟

کتاب پیدایش از عبارت عبری استفاده می‌کند که ترجمه ULB آن را «این است سرگذشت»، «اتفاقات مربوط به» یا «اینها بودند نسل» ترجمه کرده‌ است. اطلاعاتی که در این قسمت‌ها ذکر شده احتمالاً از منابعی بسیار قدیمی‌تر موسی گرفته شده‌اند. این قسمت‌ها در ۲: ۴؛ ۵: ۱؛ ۶: ۹؛ ۱۰: ۱؛ ۱۱: ۱۰، ۲۷؛ ۲۵: ۱۲، ۱۹؛ ۳۶: ۱، ۹؛ ۳۷: ۲.

اگر مترجمین ترجیح می‌دهند که این قسمت را فقط به دو روش ترجمه کنند، پیشنهاد می‌دهیم که از عباراتی چون «این است سرگذشت» یا «این است اطلاعات درباره» استفاده کنند. اگرچه بهتر است برخی از قسمت‌ها «این‌ها هستند نسل» ترجمه شوند.

چرا ترجمه شروع هر قسمت روایی در کتاب پیدایش دشوار است؟

معمولاً نویسنده در کتاب پیدایش آن چه قرار است روی دهد را در ابتدا خلاصه می‌کند. سپس در آیات بعدی، آنچه روی داده است را با جزئیات تعریف می‌کند. امثال چنین روشی را می‌توانید در پیدایش ۱: ۱، ۶: ۲۲، ۱۸: ۱، ۲۱: ۱ و ۲۲: ۱ ببینید.

اگرچه در بسیاری از زبان‌ها خلاصه در آخر آورده می‌شود و چنین ساختار ارجح است. ممکن است مترجمین در این مورد روشی دیگر را پیش بگیرند. برای مثال، در پیدایش ۱: ۱ («در ابتدا، خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید»)، ممکن است مترجمین این قسمت را به این شکل ترجمه کنند: «این است طریقی که خدا آسمان‌ها و زمین را در آغاز آفرید»

تفاوت بین «مردم» و «مردمان» و «گروه‌های مردمی» چیست؟

«مردم» اشاره به کسانی دارد که به گروهی تعلق دارند، برای مثال «قوم اسرائیل.» کلمه «مردمان» (که در ترجمه ULB استفاده شده است) اشاره به چندین گروه مردمی دارد. هر یک از این گروه‌ها به زبان خود حرف می‌زدند، رسومات خود را داشتند و خدایان خود را می‌پرستیدند. برخی از اقوام دیگر در خاور نزدیک از اسرائيل، مصر، ادوم، مواب و عامون بودند.

عبارت «گروه‌های مردمی» (که در UDB استفاده شده) با «مردمان» در ترجمه ULB هم معنا است. مترجمین باید نزدیک‌ترین واژه معمول در زبان مقصد را به کار گیرند.

رابطه بین اشخاص و اقوامی که نامی مشابه دارند چیست؟

بسیاری از شخصیت‌ها در کتاب پیدایش در آخر نسل بسیاری پیدا کردند که آن گروه از ذریت نام جدشان را بر خود گرفتند. برای مثال، کوش نام شخصی بود. اما «کوش» نام قومی شد که نسل او تشکیل دادند. این قوم را «کوشیان» خواندند. مترجمین هنگام برگردان این کلمات باید در صورت امکان از کلماتی با نام‌های مشابه استفاده کنند. برای مثال «کوش» و «کوشیان» یا «موآب» و «موآبیان». در غیر این صورت مترجمین می‌توانند از کلماتی مانند «نسل کوش» یا «نسل موآب» استفاده کنند.

عبارات «تا به امروز» یا «از امروز» به چه معنا هستند؟

این عبارات توسط راوی به کار رفته‌اند تا به زمان نوشته شدن آنها اشاره کنند. مترجم باید «تا به امروز، زمانی که نوشته شده‌اند» یا «تا به امروز، زمان نوشته شدن اینها» اشاره به زمانی دارند که گذشته است. شاید تصمیم مترجم بر آن باشد که این عبارات را «تا به امروز، لحظه‌ای که این نوشته می‌شود» یا «تا امروز، زمان نوشته شدن این نوشته.» ترجمه کنند. این عبارات عبری در پیدایش ۱۹: ۳۷، ۱۹: ۳۸، ۲۲: ۱۴، ۲۶: ۳۳، ۳۲: ۳۲، ۳۵: ۲۰ ۴۷: ۲۶، ۴۸: ۱۸ آمده‌اند.

Genesis 1

نکات کلی پیدایش ۱

ساختار و قالب‌بندی

این باب نخستین روایت آفرینش دنیا توسط خدا را بیان می‌کند. این روایت الگویی خاص دارد: «خدا گفت...دید که نیکوست... شام‌ بود و صبح‌ بود، روزی‌ اول‌.» مترجمین باید در ترجمه خود چنین الگویی را حفظ کنند.

مفاهیم خاص در این باب

عالم[جهان هستی][دنیا]

روایت آفرینش عالم طبق ساختار زبان عبری باستان، انگاره‌هایی در مورد عالم هستی را بیان می‌کند: دور تا دور زمین و ژرفای آن را آب‌ها فرا گرفته بود. بر روی زمبن چیزی به سان گنبدی وسیع قرار داشت که «فلكی‌ نامیده می‌شد در میان‌ آب‌ها و آب‌ها را از آبها جدا می‌کرد»(۱: ۶) و بر فراز آب‌های بیشتری قرار داشت. مترجمین باید تصاویر بدیع این باب را در ترجمه خود حفظ کنند، اگرچه شاید خوانندگان در زبان مقصد، انگاره‌ای کاملاً متفاوت از عالم هستی داشته باشند.

شام و بامداد

کتاب پیدایش باب ۱ باور عبرانیان در مورد روز را معرفی می‌کند: طبق چنین باوری روز با غروب خورشید آغاز می‌شود و در طول شب و تا غروب روز بعد ادامه می‌یابد. این الگو باید در ترجمه رعایت شود، اگرچه خوانندگان شاید در زبان مقصد تعریفی متفاوت از «روز» داشته باشند.

مشکلات محتمل در ترجمه این باب

«در ابتدا[آغاز]»

برخی از زبان‌ها و فرهنگ‌ها در دنیا به نحوی از دنیا سخن می‌گویند که گویی همیشه بوده و آغازی نداشته است. اما «بسیاری پیش» با «در ابتدا» متفاوت است. مترجمین حتماً باید در ترجمه خود چنین امری را به درستی در ترجمه خود بازتاب دهند.

«خدا گفت: بشود»

این عبارت در این باب چندین بار تکرار می‌شود. ترجمه چنین عبارتی ممکن است سخت باشد چون به نظر، خدا با شخصی خاص سخن نمی‌گوید. اگر خدا با چیزی سخن می‌گوید، آن چیز هنوز وجود نداشته است. مترجمین باید روشی متعارف در زبان مقصد بیابند تا به انگاره‌ای که خدا با سخن گفت خلقتش را به هستی فرا خوانده اشاره کنند؛ خدا دنیا و هر چه در آن است را با فرمانی ساده خلق کرد.


Genesis 1:1

در ابتدا، خدا آسمانها و زمین‌ را آفرید

«این در مورد نحوه آفرینش آسمان‌ها و زمین توسط خدا در ابتدا است» این جمله خلاصه‌ای از مابقی این باب است و در برخی از زبان‌ها « در زمان‌های بسیار دور، خدا آسمان‌ها و زمین را خلق کرد» ترجمه می‌شود و باید به نحوی ترجمه شود که حقیقتاً روی دادن خلقت را نشان دهد و داستان نبودن آن را نشان دهد.

در ابتدا

این اشاره به آغاز دنیا و هر چیز که در آن است، دارد.

آسمان‌ها و زمین‌

«آسمان، زمین و هر چیز که در آن است»

آسمان‌ها

این کلمه اشاره به آسمان دارد.

Genesis 1:2

تهی‌ و بایر

خدا هنوز به جهان نظم نداده بود.

لجه‌[عمق]

«آب» یا «آب‌های عمیق» یا «آب‌های پهناور»

سطح‌ آب‌ها

«سطح آب» یا «آب»

Genesis 1:3

روشنایی‌ بشود

این یک فرمان است. خدا با فرمان دادن به روشنایی آن را به وجود آورد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

Genesis 1:4

خدا روشنایی‌ را دید كه‌ نیكوست‌

«خدا روشنایی را ملاحظه کرد و از آن خشنود بود.» «نیکو» یعنی «خشنود کننده» یا «مناسب»

روشنایی‌ را از تاریكی‌ جدا ساخت‌

«نور و تاریکی را جدا کرد» یا «زمانی را برای روشنایی و زمانی را برای تاریکی مقرر کرد»

Genesis 1:5

شام‌ بود و صبح‌ بود، روزی‌ اول‌

خدا چنین اعمالی را در روز اول وجود عالم هستی انجام داد.

شام‌ بود و صبح‌ بود

این قسمت اشاره به کل روز دارد. نویسنده به نحوی از کل روز سخن می‌گوید که گویی دو قسمت است. در فرهنگ یهودی روز با غروب خورشید آغاز می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

Genesis 1:6

فلكی‌ باشد در میان‌ آبها و آبها را از آبها جدا كند

این جملات فرامین هستند. خدا با فرمان دادن به فلک و جدا کردن آب‌ها به واسطه دستور خود، فلک را به وجود آورد و آب‌ها را از هم جدا کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

فلكی‌

فضای بزرگ و خالی است. یهودیان این فضا را مانند درون گنبد یا درون کاسه‌ای پشت و رو می‌دانستند.

میان‌ آب‌ها

«در آب»

Genesis 1:7

خدا فلك‌ را بساخت‌ و آب‌ها را...جدا كرد

«خدا به این طریق فلکی به وجود آورد و آب‌ها را جدا کرد.» هنگامی که خدا سخن گفت چنین اتفاقی افتاد. این جمله آن چه خدا هنگام سخن گفتن انجام داد را شرح می‌دهد.

چنین‌ شد

«چنین شد» یا «چنین اتفاقی افتاد.» درست همان طور روی داد که خدا فرمان داده بود. این عبارت در این باب چندین بار تکرار می‌شود و هر بار معانی مشابهی دارد.

Genesis 1:8

شام‌ و صبح‌

این قسمت اشاره به کل روز دارد. نویسنده به نحوی از کل روز سخن می‌گوید که گویی دو قسمت است. در فرهنگ یهودی روز با غروب خورشید آغاز می‌شود. ببینید این عبارت را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

روزی‌ دوم‌

این قسمت اشاره به روز دوم از آفرینش عالم دارد. ببینید «روزی اول» را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید و سپس در مورد مشابه ترجمه کردن این قسمت تصمیم بگیرید.

Genesis 1:9

آب‌ها...جمع‌ شود

شما می‌توانید فعل را به حالت معلوم ترجمه کنید. این قسمت یک دستور است. خدا با فرمان دادن به آب‌ها، آنها را گرد آورد. ترجمه جایگزین: «آبها...جمع شوند» یا «آبها...گرد هم آیند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

خشكی‌ ظاهر گردد

آب، خشکی را پوشاند. اکنون آب کنار می‌رود و خشکی ظاهر می‌گردد. این یک دستور است. خدا فرمان داد که خشکی ظاهر شود و بدینسان آن را ظاهر ساخت. ترجمه جایگزین: «خشکی ظاهر شود» یا «خشکی مشخص شود» یا «خشکی پدید آید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

خشكی‌

این اشاره به زمینی دارد که دیگر از آب پوشیده نیست و اشاره به زمینی خشک و آماده کشت ندارد.

چنین‌ شد

«چنین شد» یا «چنین اتفاقی افتاد.» درست همانطور روی داد که خدا فرمان داده بود. این عبارت در این باب چندین بار تکرار می‌شود و هر بار معانی مشابهی دارد. ببینید این عبارت را در <پیدایش ۱: ۷> به چه شکل ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:10

خشكی‌ را زمین‌

«قسمتی را که خشک بود ‘زمین‘ و»

خدا دید كه‌ نیكوست‌

شناسه مستتر فاعلی اشاره به زمین و دریا دارد. ببینید این عبارت را در <پیدایش ۱: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:11

زمین‌ نباتات‌ برویاند

این یک فرمان است. خدا با دادن چنین فرمانی زمین را به رویاندن گیاهان وا داشت. ترجمه جایگزین: «زمین، گیاهان برویاند» یا «گیاهان از زمین برویند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

زمین‌ نباتات‌ برویاند، علفی‌ كه‌ تخم‌ بیاورد و درخت‌... كه‌...میوه‌ آورد

«نباتات، هر درختی که دانه می‌آورد و هر درختی که میوه می‌آورد» یا «گیاهان... دانه آورند و...درختان میوه، میوه آورند.» «نباتات» واژه‌ای کلی است که همه گیاهان و درختان را شامل می‌شود.

علفی‌

گیاهانی هستند که اکثراً به جای ساقه‌ چوبی ساقه‌ای نرم دارند.

درخت‌ میوه‌ای‌ كه‌ موافق‌ جنس‌ خود میوه‌ آورد

«درختانی که میوه‌ای دانه‌دار به بار می‌آورند»

موافق‌ جنس‌ خود

این دانه‌ها گیاه و درختی مشابه گیاه و درختی که از آن گرفته شده‌اند تولید می‌کنند. گیاهان و درختان به این طریق «خود را تکثیر» می‌کنند.

چنین‌ شد

«چنین شد» یا «چنین اتفاقی افتاد.» درست همانطور روی داد که خدا فرمان داده بود. این عبارت در این باب چندین بار تکرار می‌شود و هر بار معانی مشابهی دارد. ببینید این عبارت را در <پیدایش  ۱: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:12

خدا دید كه‌ نیكوست‌

شناسه مستتر فاعلی اشاره به نباتات، گیاهان و درختان دارد. ببینید این عبارت را در پیدایش ۱: ۱۰ چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:13

شام‌ بود و صبح‌ بود

این قسمت اشاره به کل روز دارد. نویسنده به نحوی از کل روز سخن می‌گوید که گویی دو قسمت است. در فرهنگ یهودی روز با غروب خورشید آغاز می‌شود. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

روزی‌ سوم‌

این قسمت اشاره به روز سوم از آفرینش عالم دارد. ببینید «روزی اول» را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید و سپس در مورد مشابه ترجمه کردن این قسمت تصمیم بگیرید.

Genesis 1:14

نیرها در فلك‌ آسمان‌ باشند

این قسمت یک دستور است. خدا با دستور دادن به روشنایی آن را به وجود آورد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

نیرها در فلك‌ آسمان‌ باشند

«چیزهایی درخشان در آسمان» یا «چیزهایی که در آسمان می‌درخشند» این قسمت اشاره به خورشید، ماه و ستارگان دارد.

در فلك‌

«در فلک آسمان» یا «در فضایی عظیم در آسمان»

روز را از شب‌ جدا كنند

«برای جدا کردن نور از شب.» این قسمت یعنی «به ما کمک کند تا فرق بین روز و شب را تشخیص دهیم.» خورشید به معنای روز است و ماه و ستارگان اشاره به شب دارند.

برای‌ آیات‌...باشند

این یک فرمان است. خدا به آنها فرمان داد تا آیت باشند. ترجمه جایگزین: «آیات باشند» یا «نشان دهند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

برای‌ آیات‌

این قسمت به معنای چیزی است که آشکار می‌کند یا به چیزی اشاره می‌کند.

زمان‌ها و روزها و سال‌ها

خورشید، ماه و ستارگان گذشت زمان را نشان می‌دهند. چنین امری ما را قادر می‌سازد تا هفته، ماه یا سال روی دادن هر اتفاق را بدانیم.

زمان‌ها

زمان‌هایی که برای اعیاد و اعمال دیگر مردم اختصاص داده شده‌اند.

Genesis 1:15

نیرها در فلك‌ آسمان‌ باشند تا بر زمین‌ روشنایی‌ دهند

این یک فرمان است. خدا با فرمان دادن به ماه و خورشید و ستارگان آنها را وا داشت تا زمین را نورانی کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

بر زمین‌ روشنایی‌ دهند

«بر زمین روشنایی تابانده شود» یا «زمین را روشن کنند.» زمین از خود نوری ندارد ولی نور به آن تابنده می‌شود و آن نور را بازتاب می‌دهد.

چنین‌ شد

«چنین شد» یا «چنین اتفاقی افتاد.» درست همان طور روی داد که خدا فرمان داده بود. این عبارت در این باب چندین بار تکرار می‌شود و هر بار معانی مشابهی دارد. ببینید این عبارت را در <پیدایش ۱: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:16

خدا دو نیر بزرگ‌ ساخت‌

«خدا به این طریق دو روشنایی بزرگ را آفرید.» این جمله توضیح می‌دهد که خدا هنگام سخن گفتن چه کاری را انجام داد.

دو نیر بزرگ‌

«دو نور عظیم» یا «دو روشنایی درخشان» این دو روشنایی خورشید و ماه هستند.

سلطنت‌ روز

در این قسمت به نحوی از روشنایی مسلط بر روز سخن گفته شده که گویی حاکمی بر اعمال دیگران تسلط دارد. ترجمه جایگزین: «تا روشنایی را چون رهبر گروهی از مردم هدایت کند» یا «تا اوقات روز را نشانگذاری کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

روز

این قسمت اشاره به طول روز دارد.

نیر اصغر

«نور کمتر» یا «نور کم سوتر»

Genesis 1:17

در فلك‌ آسمان‌

«در آسمان»

Genesis 1:18

روشنایی‌ را از تاریكی‌ جدا كنند

«نور و تاریکی را جدا کرد» یا «زمانی را برای روشنایی و زمانی را برای تاریکی مقرر کرد.» ببینید این عبارت را در <پیدایش ۱: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

خدا دید كه‌ نیكوست‌

شناسه مستتر فاعلی اشاره به خورشید، ماه و ستارگان دارد. ببینید <پیدایش ۱: ۴> را چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:19

شام‌ و صبح‌

این قسمت اشاره به کل روز دارد. نویسنده به نحوی از کل روز سخن می‌گوید که گویی دو قسمت است. در فرهنگ یهودی روز با غروب خورشید آغاز می‌شود. ببینید کلمات مشابه را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

روزی چهارم‌

این قسمت اشاره به روز چهارم از آفرینش عالم دارد. ببینید «روزی اول» را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید و سپس در مورد مشابه ترجمه کردن این قسمت تصمیم بگیرید.

Genesis 1:20

آب‌ها به‌ انبوه‌ جانوران‌ پر شود

این یک فرمان است. خدا با دادن چنین فرمانی، جانداران را وا داشت تا آب‌ها را پر کنند و به این شکل آنها را به وجود آورد. شاید برخی از زبان‌ها برای اشاره به انواع ماهیان و موجودات آبزی یک کلمه داشته باشند. ترجمه جایگزین:‌ «آبها پر از جانداران شود» یا «حیوانات بسیاری که شنا می‌کنند در اقیانوس‌ها زندگی کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

پرندگان‌...پرواز كنند

این یک فرمان است. خدا با دادن چنین فرمان پرندگان را به پرواز کردن وا داشت.  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

پرندگان‌

«حیواناتی که پرواز می‌کنند» یا «موجودات پرنده»

فلك‌ آسمان‌

«فضای باز آسمان» یا «آسمان»

Genesis 1:21

خدا...آفرید

«خدا به این شکل آفرید»

نهنگان‌ بزرگ‌

«حیوانات عظیمی که در دریا زندگی می‌کنند»

موافق‌ اجناس‌ آنها

جانداران «موافق اجناس» مانند جاندارانی هستند که از آنها زاده شده‌اند. ببینید «جنس» را در <پیدایش ۱: ۱۱، ۱۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

همۀ پرندگان‌ بالدار

«هر پرنده‌ای که بال دارد» اگر قبلاً از کلمه‌ای که به پرندگان اشاره دارد، استفاده کرده‌اید شاید در زبان شما استفاده از عبارت «هر پرنده‌ای» متعارفتر باشد، چون همه پرندگان بال دارند.

خدا دید كه‌ نیكوست‌

شناسه فاعلی مستتر در فعل اشاره به پرندگان و ماهیان دارد. ببینید در <پیدایش ۱: ۴> این قسمت را چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:22

بركت‌ داده‌

«حیواناتی که خلق کرده است را برکت داده»

بارور و كثیر شوید

این برکت خدا است. او به جانداران آبزی گفت که جانداران بیشتری مانند خود تولید کنند تا تعداد آنها در دریا بیشتر شود. کلمه «کثیر شوید» نحوه «باروری» آنها را شرح می‌دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

كثیر شوید

تعدادتان زیاد شود.

پرندگان‌...كثیر بشوند

این یک فرمان است. خدا با دادن دستور ازدیاد به پرندگان آنها را وا داشت تا کثیر شوند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

پرندگان‌

«حیواناتی که پرواز می‌کنند» یا «موجودات پرنده.» ببینید عبارت مشابه را در <پیدایش ۱: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:23

شام‌ بود و صبح‌ بود

این قسمت اشاره به کل روز دارد. نویسنده به نحوی از کل روز سخن می‌گوید که گویی دو قسمت است. در فرهنگ یهودی روز با غروب خورشید آغاز می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

روزی‌ پنجم‌

این قسمت اشاره به روز پنجم از آفرینش عالم هستی دارد. ببینید «روزی اول» را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید و سپس در مورد مشابه ترجمه کردن این قسمت تصمیم بگیرید.

Genesis 1:24

زمین‌، جانوران‌ را موافق‌ اجناس‌ آنها بیرون‌ آورد

«زمین جانداران به وجود آورد» یا «جانداران بسیاری بر زمین زندگی کنند.» این یک فرمان است. خدا با دادن چنین فرمانی به زمین، آن را به تولید جانداران وا داشت.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

موافق‌ اجناس‌ آنها

«تا هر نوع از حیوانات هم نوع خود را تولید کنند»

بهایم‌ و حشرات‌ و حیوانات‌ زمین‌

این نشان می‌دهد که خدا همه حیوانات زمین را خلق کرده است. اگر زبان شما روشی دیگر برای دسته‌بندی جانوران دارد، می‌توانید از آن استفاده کنید یا از همین گروه‌های جانوری استفاده کنیم.

بهایم‌

حیواناتی که انسان‌ها از آنها مراقبت می‌کنند.

حشرات‌

«حیوانات کوچک»

حیوانات‌ زمین‌

«حیوانات وحشی» یا «حیوانات خطرناک»

چنین‌ شد

«چنین شد» یا «چنین اتفاقی افتاد.» آنچه خدا دستور داد انجام شود، به همان طریق که باید انجام شود. این عبارت در این باب چندین بار تکرار می‌شود و هر بار معانی مشابهی دارد. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۱: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:25

خدا حیوانات‌ زمین‌ را...بساخت‌

«خدا حیوانات را به این شکل...ساخت» [خدا حیوانات را به این روش...آفرید]

دید كه‌ نیكوست‌

شناسه مستتر فاعلی اشاره به موجودات زنده[جانداران] زمین دارد. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۱: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:26

شبیه‌ ما بسازیم‌

کلمه «ما» اشاره به خدا دارد. خدا می‌گوید که قصد انجام چه کاری را دارد. ضمیر «ما» جمع است. دلایل محتمل برای استفاده از ضمیر جمع: ۱) حالت جمع ضمیر نشان می‌دهد که خدا اموری را با فرشتگان در میان می‌گذارد، فرشتگانی که بخشی از آسمان او هستند یا ۲) حالت جمع انگاره وجود خدا به حالت تثلیث مقدس را پیش‌بینی می‌کند. برخی این قسمت را «بسازم[بیافرینم]» یا «خواهم ساخت» ترجمه می‌کنند. اگر می‌خواهید این قسمت را به این روش ترجمه کنید در پانوشت به جمع بودن این کلمه اشاره کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-pronouns)

آدم‌

«نوع بشر»

بصورت‌ ما و موافق‌ شبیه‌ ما

این دو عبارت یک معنا دارند و تاکید می‌کنند که خدا نوع بشر را مانند خود خلق کرده است. این آیه نحوه شباهت انسان‌ها به خدا را بیان نمی‌کند. خدا جسم ندارد، پس این قسمت به معنای شباهت ظاهری به خدا نیست. ترجمه جایگزین: «تا واقعاً شبیه ما باشند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-pronouns)

حكومت‌ نماید

«سلطنت می‌کند» یا «اقتدار دارد بر»

Genesis 1:27

خدا آدم‌ را...آفرید. او را...آفرید

این دو جمله یک معنا دارند و تاکید می‌کنند که خدا انسانها را به شباهت خود خلق کرده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

خدا آدم‌ را...آفرید

نحوه‌ آفرینش آدم[انسان] توسط خدا با نحوه آفریش مابقی خلقت متفاوت بود. در ترجمه خود به طور مشخص ذکر نکنید که انسان را مانند آیات قبلی، با سخن گفتن خلق کرد.

Genesis 1:28

خدا ایشان‌ را بركت‌ داد

کلمه «ایشان» اشاره به مرد و زن دارد که خدا خلق کرده است.

بارور و كثیر شوید

خدا به زن و مرد گفت که کسانی مثل خود به بار آورند تا زمین از کسانی چون آنها پر شود. کلمه «کثیر شود» نحوه «باروری» را توضیح می‌دهد. ببینید در <پیدایش ۱: ۲۲> این قسمت را چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

زمین‌ را پر سازید

زمین را از انسان‌ها پر سازید.

Genesis 1:30

اطلاعات کلی:

خدا همچنان سخن می‌گوید.

همۀ پرندگان‌ آسمان‌

«همه پرندگانی که در آسمان پرواز می‌کنند»

كه‌ در آنهـا حیـات‌ است‌

«که حیات است» این عبارت تاکید می‌کند که نوع حیات حیوانات از گیاهان متفاوت است. گیاهان نفس نمی‌کشند و به عنوان غذای حیوانات از آنها استفاده می‌شود. مقصود از «حیات»، حیات فیزیکی است.

چنین‌ شد

«چنین شد» یا «چنین اتفاقی افتاد.» آنچه خدا دستور داد انجام شود، به همان طریق که باید انجام شود. این عبارت در این باب چندین بار تکرار می‌شود و هر بار معانی مشابهی دارد. ببینید این عبارت را در <پیدایش ۱: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 1:31

[بنگر، این]

«درست و مهم است: هر»

بسیار نیكـو بود

خدا هنگام نگریستن به خلقت خود آن را «بسیار نیکو» دید. ببینید «نیکو بود» را در <پیدایش ۱: ۱۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

شام‌ و صبح

این قسمت اشاره به کل روز دارد. نویسنده به نحوی از کل روز سخن می‌گوید که گویی روز دو قسمت است. در فرهنگ یهودی روز با غروب خورشید آغاز می‌شود. ببینید این کلمات را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

روز ششـم‌

این قسمت اشاره به روز ششم از وجود عالم هستی دارد.  ببینید «روزی اول» را در <پیدایش ۱: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید و سپس در مورد مشابه ترجمه کردن این قسمت تصمیم بگیرید.

Genesis 2

نکات کلی پیدایش ۲

ساختار و قالب‌بندی

پیدایش ۲: ۱- ۳ پایان نخستین روایت از آفرینش است که در باب قبلی آغاز شده است. دومین روایت در پیدایش ۲: ۴ آغاز می‌شود که بسیار متفاوت و از زبانی متعارف‌تر برای تعریف کردن داستان آفرینش استفاده شده است که الگویی مشخص و عبارات تکرار شونده دارد. مترجمین باید سعی کنند که تفاوت بین دو قسمت را در ترجمه خود بازتاب دهند.

مفاهیم خاص در این باب

روایت دوم از آفرینش در پیدایش ۲: ۴- ۲۵

پیدایش ۲: ۴- ۲۵ روایتی از آفرینش را بیان می‌کند که نسبت به پیدایش ۱: ۱- ۲: ۳ نقطه نظری متفاوت را پیش می‌گیرد. روایت دوم تکمیل کننده روایت اول است و نباید متضاد با آن در نظر گرفته شود.

یهوه، نام خدا

«یهوه»، نام شخصی خدا در عهد عتیق است که برای اولین بار در این باب استفاده می‌شود. مترجمین باید بر نحوه ارائه این کلمه در ترجمه خود تصمیم‌گیری کنند. مسیحیان دو هزار سال است که سنتاً کلمه «خداوند» را به جای آن به کار می‌برند و همچنان در کتاب مقدس کاتولیک‌ها استفاده از این واژه الزامی است. البته در استفاده از کلمه «خداوند» که لقبی برای خدا است با کاستی رو به رو هستیم، چون این کلمه نامی شخصی نیست.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#yahweh)

مترجمین که برگردان آنها مورد استفاده کلیسای کاتولیک است می‌توانند آوانویسی کلمه «یهوه» را در نظر داشته باشند و در حد امکان این کلمه را در زبان مقصد آوانویسی کنند.

یا مترجمین می‌توانند از واژگانی که در زبان مقصد به خدای متعال اشاره دارند استفاده کنند، برای مثال «آن عظیم»، «حاکم همگان»، «آنکه هرگز نمی‌خوابد» و... این اسامی القابی توصیفی هستند و نامی شخصی نیستند، پس هنگام استفاده از آنها با کاستی مشابه در به کارگیری کلمه خداوند رو به رو هستیم.

مترجمین همچنین می‌توانند استفاده همزمان از آوانویسی کلمه «یهوه» و لقبی پر معنا برای اشاره به خدای متعال در زبان مقصد را مد نظر داشته باشند. باید برای ترجمه نام «یهوه» در کل کتاب مقدس از روشی یکپارچه استفاده کنید.

باغ عدن

این باغ برای کشت سبزیجات یا زمینی زراعی نبود. بلکه زمینی وسیع با درختان میوه بارور و گیاهان برگدار و نظایر آن بود که قابل خوردن بودند. رودخانه‌ جاری از باغ عدن، حس قداست آن مکان را القا می‌کند؛ در خاور نزدیک باستان، معابد دارای باغ‌ها و نهرها بودند. در مکاشفه ۲۲: ۱- ۲۲ در تخت پادشاهی خدا در اورشلیم جدید، همراه با رودخانه‌ای جاری از آن توصیف شده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#holy)


Genesis 2:1

آسمان‌ها

«آسمان» یا «سپهر»

همۀ لشكر آنها تمام‌ شد

«تمام جاندارانی که در آنها هستند» یا «تمام اجماع جاندارانی که در آنهاست»

تمام‌ شد

این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «خدا خلقت آنها را تمام کرد»[خدا آفرینش آنها را به پایان رساند]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 2:2

در روز هفتم‌، خدا از همۀ كار خود كه‌ ساخته‌ بود، فارغ‌ شد

«خدا به هیچ وجه در روز هفتم کار نکرد»

فارغ‌ شد

این یک اصطلاح است. ترجمه جایگزین: «تمام کرد»[به پایان رساند]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

در روز هفتم‌ از همۀ كار خود...آرامی گرفت

«در آن روز کار نکرد»

Genesis 2:3

خدا روز هفتم‌ را مبارك‌ خواند

معانی محتمل: ۱) خدا سبب شد که روز هفتم نتیجه خوبی به بار آورد یا ۲) خدا گفت که روز هفتم نیکو است.

تقدیس‌ نمود

«آن را جدا کرد» یا «آن را مال خود خواند»

در آن‌ آرام‌ گرفت‌

«در آن روز کاری نکرد»

Genesis 2:4

اطلاعات کلی:

مابقی کتاب پیدایش، نحوه خلقت انسان‌ در روز ششم توسط خدا را بیان می‌کند.

این‌ است‌ پیدایش‌ آسمان‌ها و زمین‌

«این است روایت [آفرینش]ّ آسمان‌ها و زمین» یا «این است داستان آسمان‌ها و زمین.» معانی محتمل: ۱) این خلاصه رویدادهایی است که در پیدایش ۱: ۱- ۲: ۳ توصیف شده‌اند یا ۲) این قسمت رویدادهایی را معرفی می‌کند که در پیدایش ۲ توصیف شده‌اند. در صورت امکان این قسمت را به نحوی ترجمه کنید که مخاطبین هر دو معنای ذکر شده را برداشت کنند.

بساخت‌

«یهوه خدا آفرید»[در فارسی انجام شده]. نویسنده در این باب از خدا به اسم «خدا» یاد می‌کند اما در باب ۲ از خدا به اسم «یهوه خدا» یاد می‌کند.

در روزی‌ كه‌ یهوه‌، خدا، ... بساخت‌

«وقتی یهوه، خدا... آفرید.» کلمه «روز» اشاره به کل زمان آفرینش دارد و به روزی خاص اشاره ندارد.

یهوه

نام خدا است که بر قومش در عهد عتیق آشکار شده است. برای ترجمه کلمه «یهوه» به صفحه‌ای مراجعه کنید که نحوه ترجمه آن را توضیح داده است.

Genesis 2:5

هیچ‌ نهال‌ صحرا

هیچ بوته‌ای در بیابان رشد نمی‌کند که حیوانات بتوانند آن را بخورند.

هیچ‌ علف‌ صحرا

هیچ گیاهی مانند نباتات یا سبزیجاتی برای خوردن حیوانات و انسان‌ها وجود نداشت.

نروییده‌ بود

دست به هر کاری بزند تا گیاهان به خوبی رشد کنند.

Genesis 2:6

مه‌

معانی محتمل: ۱) ماده‌ای شبیه شبنم یا مه صبحگاهی  یا ۲) چشمه‌هایی از آبهای زیر زمینی

روی‌ زمین‌

«تمام زمین»

Genesis 2:7

آدم‌ را...بسرشت‌

«انسان...را سرشت» یا «انسان... را شکل داد» یا «انسان...را آفرید»

آدم‌ ..آدم

«نوع بشر...انسان» یا «شخص...آن شخص.» این قسمت به طور خاص اشاره به فردی مذکر ندارد.

بینی‌

«بینی او»

روح‌ حیات‌

«دمی که زنده می‌کند.» کلمه «حیات» اشاره به حیات جسمانی دارد.

Genesis 2:8

باغی‌

احتمالاً باغی درختان میوه یا ناحیه‌ای پوشیده از انواع درختان است.

به طرف‌ مشرق‌

در شرق

Genesis 2:9

درخت حیات

«درختی که به انسان‌ها حیات می‌بخشد»

زندگی

این قسمت به معنای «حیات ابدی» یا «حیاتی است که پایان نمی‌یابد»[حیاتی بی‌پایان]

درخت‌ معرفت‌ نیك‌ و بد

«درختی که به انسان‌ها توان درک نیکویی و شرارت را می‌دهد» یا «درختی که انسان‌ها از آن می‌خورند و می‌توانند نیکویی و بدی را تشخیص دهند»

نیك‌ و بد

آرایه ادبی است که اشاره به دو حد غایی و هر چه ما بین آنهاست دارد. ترجمه جایگزین:‌ «همه چیز، از جمله نیکویی و شر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

در وسط باغ‌

«در میان باغ.» دو درختی که درست در وسط باغ هستند.

Genesis 2:10

نهری‌ از عدن‌ بیرون‌ آمد

آن باغ در عدن بود. روخانه همچنان از داخل باغ به بیرون جاری بود. «رودخانه‌ای که از میان باغ برای آبیاری آن جاری بود»

Genesis 2:11

فیشون‌

تنها در این قسمت از کتاب مقدس به این رودخانه اشاره شده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

تمام‌ زمین‌ حویله‌

«تمام سرزمینی که به آن حویله می‌گوید.» مکانی در صحرای عربستان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

در آنجا طلاست‌

این عبارت، اطلاعاتی در مورد حویله‌ ارائه می‌دهد. برخی از زبان‌ها این قسمت را در قالب دو جمله جدا ترجمه می‌کنند. ترجمه جایگزین: «در حویله‌ طلا هست»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

Genesis 2:12

در آنجا مروارید و سنگ‌ جَزَع‌ است‌

«آنجا» به منظور تاکید در اول جمله قرار گرفته است. ترجمه جایگزین: «جایی است که مروارید و سنگ جزع می‌یابند»

مروارید[صمغ]

صمغی که از درخت بیرون می‌آید و بویی خوش دارد. صمغ ماده‌ای چسبناک است که از برخی درختان بیرون می‌آید و می‌توان آن را سوازند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

سنگ‌ جَزَع‌

«سنگ جَزَع.» جزع نوعی سنگ زیبا است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

Genesis 2:13

جیحون‌

تنها در این قسمت از کتاب مقدس به این رودخانه اشاره شده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

تمام‌ زمین‌ كوش‌ را احاطه‌ می‌كند

آن رودخانه تمام زمین را نپوشانده بود، ولی در بخش‌های مختلف آن راه خود را باز کرده بود.

تمام‌ زمین‌ كوش‌

«تمام سرزمینی که به آن کوش می‌گویند» [تمام سرزمینی به نام کوش]

Genesis 2:14

که به طرف‌ شرقی‌ آشور جاری‌ است‌

«به طرف سرزمینی جاری شد که در شرق شهر آشور است.» رودخانه حدّقل[ دجله] از شمال تا به جنوب جاری است. عبارت «که بطرف شرقی آشور جاری است» اطلاعاتی در مورد رودخانه دجله به ما ارائه می‌دهد. برخی از زبان‌ها این قسمت را  دو جمله جدا ترجمه می‌کنند. ترجمه جایگزین: «در شرق آشور جاری است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

Genesis 2:15

باغ‌ عدن‌

«باغی که در عدن بود»

تا كار آن‌ را بكند

«تا آن را برویاند.» این به معنای انجام هر کاری جهت رشد خوب گیاهان است.

آن‌ را محافظت‌ نماید

تا علیه هر اتفاق بدی آن را مراقبت کند.

Genesis 2:16

از همۀ درختان‌ باغ‌

«میوه همه درختان در آن باغ»

[تو]

این ضمیر و مشتقات آن مفرد هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

بی‌ممانعت‌ بخور

«بی محدودیت بخور»

Genesis 2:17

اما از درخت‌ معرفت‌ نیك‌ و بد زنهار نخوری‌

این کلمات فرمانی که در آیه ۱۵ با «از همۀ درختان‌ باغ‌ بی‌ممانعت‌ بخور» آغاز شده است را تکمیل می‌کنند. در برخی از زبان‌ها ذکر آنچه ممنوع است و سپس بیان آنچه مجاز است، متعارفتر به نظر می‌رسد؛ درست همانطور که در UDB انجام شده است.

درخت‌ معرفت‌ نیك‌ و بد

«درختی که به انسان‌ها قابلیت درک نیکویی و شر را می‌دهد» یا «درختی که انسان‌ها را قادر می‌کند تا نیکویی‌ها و بدی‌ها را بشناسند». ببینید در پیدایش ۲: ۹ چگونه ترجمه کرده‌اید.

زنهار نخوری‌

«اجازه نمی‌دهم بخوری» یا «نباید بخوری»

Genesis 2:18

برایش‌ معاونی‌ موافق‌ وی‌ بسازم‌

«برای او یاوری[یاری] خلق می‌کنم که مناسب او باشد»

Genesis 2:19

هر حیوان‌ صحرا و هر پرندۀ آسمان‌

کلمه «صحرا» و «آسمان» به مکانهایی اشاره دارند که معمولاً حیوانات و پرندگان در آن یافت می‌شوند. ترجمه جایگزین: « از همه نوع حیوانات و پرندگان»

Genesis 2:20

همۀ بهایم‌

«تمام حیواناتی که انسان‌ها از آنها مراقبت می‌کنند»

برای‌ آدم‌ معاونی‌ موافق‌ وی‌ یافت‌ نشد

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «همراهی مناسب نداشت»[همراهی نداشت که مناسب وی باشد] [یاری نداشت که مناسب او باشد]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 2:21

خوابی‌ گران‌ بر آدم‌ مستولی‌ گردانید

«سبب شد انسان به خوابی عمیق فرو رود.» خوابی گران زمانی از خواب است که شخص به راحتی مشوش یا بیدار نمی‌شود.

گوشت‌

این قسمت اشاره به بخش نرم بدن مانند پوست و ماهیچه دارد.

Genesis 2:22

[با آن دنده]...زنی بنا کرد

«از آن دنده...زنی سرشت.» دنده ماده‌ای بود که خدا زن را از آن خلق کرد.

Genesis 2:23

همانا این است‌ استخوانی‌ از استخوان‌هایم‌ و گوشتی‌ از گوشتم‌

«همانا[ درنهایت] این استخوان‌ها مانند استخوان‌های من هستند و تن او مانند تن من است.» بعد از اینکه درمیان تمامی جانداران به دنبال شریکی گشت و کسی را نیافت، در آخر کسی را مثل خود دید که می‌توانست یار او باشد. آدم احتمالاً تسلی و شادی عظیم خود را ابراز می‌کرد.

از این‌ سبب‌ "نسا" نامیده‌ شود، زیرا كه‌ از انسان‌ گرفته‌ شد

شاید لازم باشد که مترجم در پانوشت توضیح دهد «کلمه عبری برای ‘زن’هم آوا با کلمه معادل برای ‘مرد‘ به نظر می‌رسد.

Genesis 2:24

اطلاعات کلی:

آنچه در ادامه آمده، توسط نویسنده نوشته شده است و سخنان آن مرد نیست.

از این‌ سبب‌ مرد

«به این خاطر است که مرد»

مرد پدر و مادر خود را ترك‌ كرده‌

«مرد دیگر در خانه پدر و مادر خود زندگی نخواهد کرد.» این به طور کل به مردان اشاره دارد و به مردی خاص در زمانی خاص اشاره ندارد.

یك‌ تن‌ خواهند بود

این اصطلاح به نحوی در مورد رابطه جنسی سخن می‌گوید که گویی بدن آن دو با هم یکی می‌شوند. ترجمه جایگزین: «دو بدن آنها یکی می‌شوند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 2:25

هر دو برهنه‌ بودند

«آنها» اشاره به مرد و زنی دارند که خدا خلق کرده است.

برهنه‌

«لباس نپوشیده»

خجلت‌ نداشتند

«در مورد برهنه بودن خجالت نمی‌کشیدند» [نسبت به برهنگی شرمگین نبودند]

Genesis 3

نکات کلی پیدایش ۳

ساختار و قالب‌بندی

این باب بیان روایت دوم از آفرینش را که در پیدایش ۲: ۴ آغاز شده، ادامه می‌دهد. اما بخش جدیدی از این روایت در ۳: ۱ شروع می‌شود. در ترجمه ULB نوشته شده «مار از همۀ حیوانات‌ صحرا كه‌ خداوند خدا[یهوه] ساخته‌ بود، هُشیارتر بود»؛ علت این است که کتاب مقدس، مار را در این روایت به این شکل معرفی می‌کند. اگرچه بسیاری از زبان‌ها روشی دیگر برای معرفی شخصیت‌های جدید در داستان دارند، مثلاً «یکی از حیوانات وحشی[وحوش] که توسط خدا آفریده شده، مار بود» یا «این در مورد مار است، یکی از حیوانات وحشی که خدا خلق کرده است»

محققان معمولاً با نام «سقوط» یا «سقوط انسان» به رخدادهای این باب اشاره می‌کنند چون در اینجاست که گناه وارد خلقت می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)

مفاهیم خاص در این باب

لعنت‌ها

خدا در این باب مرد، زن و آن مار را به خاطر گناهان لعن می‌کند. لعن کردن عموماً شامل فرا خواندن مجازات خدا بر انسان یا چیزی می‌شود. اگرچه در این باب خود خدا عمل لعن کردن را انجام ‌می‌دهد. مسلم است که او از طرف کسی دیگر لعن را بر مرد، زن و مار اعلام نمی‌کند. بلکه وعده می‌دهد که خود آنها را مجازات می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#curse)

مار

اکثر محققان بر این باورند که مار همان شیطان است، اگرچه نام او در این باب نیامده است. مجاز[انگاره][تصویر] مار در نقاط دیگری از کتاب مقدس به کار رفته است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#satan and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit))


Genesis 3:1

[حال][حالا][اکنون]ّ

نویسنده بخش جدیدی از داستان را آغاز می‌کند.

هُشیارتر

«حیله‌گرتر» یا «در دروغ گفتن جهت کسب خواسته خود هوشیارتر بود»

آیا خدا حقیقتاً گفته‌ است‌ كه‌...باغ‌؟

مار تظاهر می‌کرد که از وضع چنین قانونی توسط خدا تعجب کرده است. این پرسش بدیهی را می‌توانید به صورت جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «تعجب کرده‌ام که خدا گفته، ‘تو...باغ‘»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

نخورید

شناسه مستتر فاعلی جمع است و اشاره به مرد و زن دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Genesis 3:2

می‌خوریم‌

«اجازه داریم که بخوریم» یا «اجازه خوردن داریم»

Genesis 3:3

لكن‌ از میوۀ درختی‌ كه‌ در وسط باغ‌ است‌، خدا گفت‌ از آن‌ مخورید و آن‌ را لمس‌ مكنید، مبادا بمیرید

این کلمات پایان شرح فرمان خدا توسط حوا هستند. این توضیحات با کلمات «از میوه» در آیه ۲ آغاز شدند. حوا به شیطان گفت که خدا اجازه انجام چه کاری را داده و سپس به او گفت که خدا اجازه انجام چه کاری را نداده است. برخی از زبان ها ممکن است اول آنچه غیر مجاز دانسته شده را بیان کنند و سپس آنچه بر آنها روا داشته شده را ذکر کنند، درست همان‌طور که در ترجمه UDB انجام شده است.

مخورید...كنید، مبادا بمیرید

شناسه مستتر فاعلی اشاره به مرد و زن دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

مخورید

«نباید بخورید» یا «نخورید»

لمس‌ مكنید

«نباید به آن دست بزنید» یا «و آن را لمس نکنید»

Genesis 3:4

نخواهید مرد

این کلمات اشاره به مرد و زن دارد پس زوج یا جمع هستند.   (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Genesis 3:5

شما

این کلمه و مشتقات آن اشاره به مرد و زن دارند پس زوج یا جمع هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

چشمان‌ شما باز شود

«چشمان شما باز خواهند شد.» این اصطلاح یعنی «آگاه خواهید شد» یا «امور جدیدی را خواهید فهمید.» چنین معنایی را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «مثل آن خواهد بود که چشمانتان باز می‌شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

عارف‌ نیك‌ و بد خواهید بود

«نیک و بد» آرایه ادبی است که اشاره به دو حد غایی و هر چه مابین آنهاست دارد. ببینید «نیک و بد» را در <پیدایش ۲: ۹> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «دانستن همه امور، از جمله نیکی و شرارات»[دانستن همه امور از جمله نیکی و بدی]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

Genesis 3:6

به نظر خوشنما

«نگریستن به درخت خوشایند بود» یا «نگاه کردن به آن خوشایند بود» یا «بسیار زیبا بود»

آن‌ درخت‌ برای‌ خوراك‌ نیكوست‌

«آن زن میوه درخت را می‌خواست چون آن میوه می‌توانست شخص را حکیم سازد» یا «او میوه درخت را می‌خواست چون آن میوه او را قادر می‌ساخت که آنچه درست و آنچه غلط است را درک کند، درست همان‌طور که خدا قادر به انجام چنین کاری است»

Genesis 3:7

چشمان‌ هر دوِ ایشان‌ باز شد

«سپس چشمان آنها باز شد.» این اصطلاح یعنی «آگاه شدند» یا «فهمیدند.» ببینید «چشمان شما باز شود» را در <پیدایش ۳: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

به‌ هم‌ دوخته‌

کنار هم گذاشتند و احتمالاً از تاک به عنوان نخ استفاده کردند.

برگ‌های‌ انجیر

اگر مخاطبین شما نمی‌دانند برگ انجیر چیست می‌توانید «برگ‌های بزرگ درخت انجیر» یا «برگ درختان» را به جای آن به کار برید.

سترها برای‌ خویشتن‌ ساختند

چنین کردند چون شرمنده بودند. شما می‌توانید اطلاعات ضمنی را مثل ترجمه UDB بیان کنید. ترجمه جایگزین: «خود را پوشانیدند چون خجالت می‌کشیدند» [خود را پوشاندند چون شرمسار بودند]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 3:8

در هنگام‌ وزیدن‌ نسیم‌ نهار

«هنگامی از روز که نسیمی خنک می‌وزد»

از حضور خداوند خدا

«در نظر یهوه خدا» یا «تا یهوه خدا آنها را نبیند» یا «از یهوه خدا»

Genesis 3:9

كجا هستی‌؟

«چرا سعی می‌کنی از من مخفی شوی؟» خدا می‌دانست انسان کجاست. آدم هنگام پاسخ به خدا جای خود را نمی‌گوید ولی در عوض دلیل مخفی شدن خود را می‌گوید.

هستی‌

خدا در آیات ۹ و ۱۱ با مرد سخن می‌گوید. زبان‌هایی که حالت مفرد «تو» را دارند بهتر است در این قسمت از آن استفاده کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Genesis 3:10

آوازت‌ را در باغ‌ شنیدم‌

«صدایت را شنیدم»[صدایی که در آوردی را شنیدم]

Genesis 3:11

كه‌ تو را آگاهانید

خدا پاسخ این سوال را می‌دانست. او به ترتیبی سوالات را پرسید که آدم را مجبور به اعتراف به نااطاعتی از خدا کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

از آن‌ نخوری‌، خوردی‌؟

خدا مجدداً از اتفاق روی داده آگاه بود. این سوال را به نحوی ترجمه کنید که نشان دهد خدا آدم را به نااطاعتی متهم می‌کند. این جمله را می‌توانید به صورت جمله خبری بیان کنید. ترجمه جایگزین: «باید از...خورده باشی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 3:13

این‌ چه‌ كار است‌ كه‌ كردی‌؟

خدا می‌دانست زن چه کرده است. او هنگام پرسیدن این سوال به آن زن فرصت داد تا به کرده خود اعتراف کند و همچنین یاس خود را از کرده آن زن بیان می‌کند. بسیاری از زبان‌ها از پرسش‌های بدیهی به منظور توبیخ کردن یا منع کردن استفاده می‌کنند. در صورت امکان از حالتی استفاده کنید که یاس را نشان دهد. شما می‌توانید این قسمت را در قالب جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «کاری بسیار بد کرده‌اید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 3:14

ملعون‌تر هستی‌!

«تو تنها ملعونی.» کلمه «لعن» به منظور تاکید بر تضاد بین برکت خدا بر حیوانات و لعن بر مار در ابتدای جمله آمده است. این جمله «قاعده لعن» یا طریقی است که لعن‌ها بیان می‌شوند. خدا با بیان این لعن سبب روی دادن آن شد.

از جمیع‌ بهایم‌ و از همۀ حیوانات‌ صحرا

«تمام حیوانات اهلی و وحشی»

بر شكمت‌ راه‌ خواهی‌ رفت‌

«بر زمین بر شکمت حرکت می‌کنی.» کلمات «بر شمکت» در ابتدا آمده‌اند تا بر تضاد بین حیواناتی که بر چهار پا راه می‌روند و نحوه‌ای که مار بر شکم می‌خزد تاکید کند. این نیز بخشی از نحوه بیان لعن است.

خاك‌ خواهی‌ خورد

«خاک خواهی خورد»[در فارسی انجام شده] کلمه «خاک» جهت تاکید در ابتدا آمده است. این کلمه بر تضاد میان گیاهان روییده از زمین که خوراک حیوانات است و غذای آلوده بر زمین که خوراک مار است، تاکید می‌کند. این نیز بخشی از نحوه بیان لعن است.

Genesis 3:15

عداوت‌ در میان‌ تو و زن‌

یعنی مار و زن دشمن می‌شوند.

ذُرّیت‌

کلمه «ذریت» اشاره به آنچه دارد که مرد در زن قرار می‌دهد و سبب ایجاد فرزند در زن می‌شود. مانند کلمه «زاده» می‌تواند اشاره به یک شخص داشته باشد ولی سعی کنید از کلمه‌ای استفاده کنید که مفرد باشد و در عین حال به چند نفر اشاره کند.

او سر تو را خواهد كوبید...پاشنه وی

«او» و «وی» اشاره به نسل آن زن دارند. اگر کلمه «ذریت»‌ را جمع ترجمه کرده‌اید می‌توانید این قسمت را «آنها سر تو را خواهند کوبید...پاشنه خود را» ترجمه کنید؛ در این صورت استفاده از پانوشت و توضیح این که کلمه «آنها» و مشتقات آن به منظور ترجمه ضمیری مفرد به کار رفته‌اند را مد نظر داشته باشید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-pronouns)

كوبید

«له می‌کند» یا «ضربه می‌زند» یا «حمله می‌کند»

Genesis 3:16

اَلَم‌ و حمل‌ تو را بسیار افزون‌ گردانم‌

«درد تو را افزون می‌کند» یا «درد تو را تشدید می‌کنم»

حمل‌ تو

«در زادن کودکان» یا «هنگامی که فرزندان به دنیا می‌آوری»

اشتیاق‌ تو به‌ شوهرت‌ خواهـد بود

«تو برای شوهرت میلی شدید خواهی داشت.» معنای محتمل: ۱) «می‌خواهی که با شوهرت باشی» یا ۲) «می‌خواهی شوهرت را کنترل کنی»

او بر تو حكمرانی‌ خواهد كرد

«ارباب تو خواهد بود» یا «او تو را کنترل خواهد کرد»

Genesis 3:17

آدم‌

اسم آدم با کلمه عبری برای «مرد[انسان]» یکی است. برخی از ترجمه‌ها از کلمه «آدم» و برخی  از کلمه «مرد[انسان]» استفاده کرده‌اند. شما می‌توانید از هر یک از این کلمات به نحوی استفاده کنید که اشاره به یک شخص داشته باشند.

چون‌كه‌ سخن‌ زوجه‌ات‌ را شنیـدی‌

این یک اصطلاح است. ترجمه جایگزین: «از آن‌چه همسرت گفته اطاعت کرده‌ای»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

از آن‌ درخت‌ خـوردی‌

شما می‌توانید چیزی را که خورده‌اند در ترجمه خود ذکر کنید. ترجمه جایگزین: «میوه درخت را خوردند» یا «مقداری از میوه آن درخت خوردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

نخـوری‌

«نباید از آن بخوری» یا «از میوه آن نخور»

زمیـن‌ ملعون‌ شـد

کلمه «ملعون» جهت تاکید بر ملعون بودن زمینی که «نیکو» بوده (<پیدایش ۱: ۱۰>) در ابتدا آمده است. این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «من زمین را لعن می‌کنم»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

با رنـج‌

«با انجام کار سخت»

از آن‌ ...خـوردی‌

شناسه مستتر فاعلی در فعل اشاره به زمین دارد و کنایه از بخشی از گیاهان است که در زمین رشد می‌کنند و انسان‌ها از آن می‌خورند. ترجمه جایگزین: «آنچه از آن رشد کرده را خواهی خورد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 3:18

سبزه‌های‌ صحرا

معانی محتمل: ۱) «گیاهانی که در زمین از آنها مراقبت می‌کنی» یا ۲) «گیاهان خودرویی که در دشت‌ها رشد می‌کنند»

Genesis 3:19

به‌ عرق‌ پیشانی‌ات‌

«با انجام کار سختی که باعث عرق کردن چهره‌ات[صورتت] می‌شود»[به زحمتی که عرق بر روی تو می‌نشاند]

نان‌ خواهی‌ خورد

«نان» جزگویی است و به غذا اشاره داد. ترجمه جایگزین: «غذا خواهی خورد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

تا حینی‌ كه‌ به‌ خاك‌ راجع‌ گردی‌

«تا وقتی که بمیری و جسدت در زمین گذاشته شود.» در برخی از فرهنگ‌ها جسد مردگان را در گودالی در زمین می‌گذارند. زحمات انسان تا وقت مرگ و دفنش ادامه داشته و به پایان نمی‌رسد.

تو خاك‌ هستی‌ و به‌ خاك‌ خواهی‌ برگشت‌

من تو را از خاک ساختم تا بدنت باز تبدیل به خاک شود.» هر دو کلمه «خاک» را به یک کلمه ترجمه کنید تا نشان دهنده شرایط مشابه آغاز و پایان زندگی انسان باشد.

Genesis 3:20

آدم‌

برخی از ترجمه‌ها از کلمه «مرد[انسان]» استفاده می‌کنند.

آدم‌ زن‌ خود را حوا نام‌ نهاد

«نام زن خود را حوا گذاشت» یا «اسم زنش را حوا گذاشت»

حوا

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند «نام حوا شبیه کلمه عبری ‘حیات‘ است.»

جمیع‌ زندگان‌

«زندگان» اشاره به انسان‌ها دارد. ترجمه جایگزین: «تمام انسان‌ها» یا «تمام انسان‌های زنده»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Genesis 3:21

رخت‌ها...از پوست‌

«لباسی از پوست... حیوانات ساخت»

Genesis 3:22

انسان‌

معانی محتمل: ۱) خدا به یک انسان، یعنی آن مرد، اشاره می‌کند یا ۲) خدا به طور کلی به نوع بشر اشاره می‌کند پس این کلمه می‌تواند به معنای آن مرد و همسرش باشد. با وجود اینکه مخاطب خدا یک نفر بود ولی آنچه می‌گفت مربوط به هر دوی آنها می‌شد.

مثل‌ یكی‌ از ما

«مثل ما.» ضمیر «ما» جمع است. ببینید «بسازیم» را در <پیدایش ۱: ۲۶> چطور ترجمه کرده‌اید.

عارف‌ نیك‌ و بد

«نیک و بد» آرایه ادبی است که اشاره به دو حد غایی و هر چه ما بین آنهاست دارد. ببنید «نیک و بد» را در <پیدایش ۲: ۹> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین:‌ «دانستن همه چیز، از جمله نیکویی و شر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

مبادا

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «من به او اجازه نمی‌دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

درخت‌ حیات‌

«درختی که به انسان‌ها حیات می‌بخشد.» ببینید <پیدایش ۲: ۹> را چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 3:23

زمینی‌ را كه‌ از آن‌ گرفته‌ شده‌ بود

«خاک چون از خاک گرفته شده بود.» این قسمت اشاره به مکانی خاص که خدا در زمین، انسان را از آن ساخته ندارد.

كار زمینی‌ را ...بكند

این یعنی کاری را که برای رشد کامل گیاهان نیاز بود، انجام دهند. ببینید <پیدایش ۲: ۵> را چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 3:24

پس‌ آدم‌ را بیرون‌ كرد

«خدا مرد را مجبور به ترک باغ کرد.» این قسمت اشاره به <پیدایش ۳: ۲۳> دارد، جایی که می‌گوید «پس‌ خداوند خدا، او را از باغ‌ عدن‌ بیرون‌ كرد.» خدا آن مرد را برای بار دوم از باغ بیرون نکرد.

تا طریق‌ درخت‌ حیات‌ را محافظت‌ كند

«تا انسان‌ها را از رفتن به سوی درخت حیات باز دارد»

شمشیر آتشباری‌

معانی محتمل: ۱) شمشیری که شعله‌ای از آن بیرون می‌آمد یا ۲) شعله آتشی که شکل شمشیر به خود گرفته بود. زبان‌هایی که کلمه‌ای برای شمشیر ندارند، می‌توانند از نیزه یا پیکان به جای آن استفاده کنند.

Genesis 4

نکات کلی پیدایش ۴

ساختار و قالب‌بندی

بیشتر متنِ این باب به حالت نثر نوشته شده است ولی ۴: ۲۳- ۲۴ آیاتی منظوم هستند. مترجمین می‌توانند این آیات را به حالت منظوم یا حداقل با کلامی موزون ترجمه کنند تا از مابقی متن متمایز به نظر آیند.

مفاهیم خاص در این باب

انتقام

موضوع انتقام در این باب از اهمیت خاصی بر خوردار است. جوامع یهودی باستان در صورت به قتل رسیدن کسی به اقوام مقتول اجازه انتقام جویی می‌دادند. بعد از اینکه قائن برادر خود، هابیل را به قتل رساند، می‌پنداشت که در برابر چنین خطری بی‌دفاع است چون از مصونیت الهی رانده شده بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/other.html#avenge)

موضوع انتقام با سخنان لَمَك‌ ادامه می‌یابد. کسی که ضارب خود را کشته است: «زیرا مردی‌ را كشتم‌ به سبب‌ جراحت‌ خود، و جوانی‌ را به سبب‌ ضرب‌ خویش‌ اگر برای‌ قائن‌ هفت‌ چندان‌ انتقام‌ گرفته‌ شود، هر آینه‌ برای‌ لَمَك‌، هفتاد و هفت‌ چندان‌» (پیدایش ۴: ۲۳- ۲۴)


Genesis 4:1

آدم...حوا را بشناخت

روشی مودبانه برای اشاره به رابطه جنسی آن مرد با حوا است. باید در زبان خود از آرایه ادبی به‌گویی برای ترجمه این قسمت استفاده کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

آدم‌

«انسان» یا «آدم»

مردی‌... نمودم‌

کلمه «مرد» عموماً فردی مذکر را توصیف می‌کند و اشاره به کودک یا فرزند ندارد. اگر چنین امری سبب سردرگمی مخاطبین می‌شود، می‌توانید این قسمت را «فرزند ذکور» یا «پسر» یا «پسر بچه» یا «فرزند پسر» ترجمه کنید.

قائن‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند «نام قائن مانند کلمه عبری ‘حاصل کردن‘ است. حوا نام او را قائن گذاشت چون او را حاصل کرده بود.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 4:2

او...را زایید

زمان سپری شده بین تولد قائن و هابیل مشخص نیست. شاید دو قلو بوده ‌اند یا هابیل بعد از این که حوا مجددا باردار شد به دنیا آمده است. در صورت امکان از عبارتی استفاده کنید که میزان زمان سپری شده را نشان ندهد.

كاركُن‌ زمین‌

این به معنای دست زدن به هر اقدام لازم برای رشد مناسب گیاهان است. ببینید <پیدایش ۲: ۵> را چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 4:3

[مقرر شد]

این عبارت شروع بخش جدیدی از داستان را نشانگذاری می‌کند. اگر زبان شما روشی برای انجام این کار دارد می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید.

و بعد از مرور ایام‌

معانی محتمل: ۱) «بعد از گذشت زمانی» یا ۲) «در زمان مناسب»

محصول‌ زمین‌

این قسمت اشاره به غذایی دارد که از گیاهان تحت مراقب او می‌روید. ترجمه جایگزین: «محصولات» یا «محصول زراعی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 4:4

پیه‌

این کلمه اشاره به قسمت چرب گوسفندانی دارد که کشته است. چنین قسمتی بهترین بخش حیوان بود. ترجمه جایگزین: «برخی از قسمت چرب آنها» [بخشی از چربی‌های آنها را]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

منظور داشت‌

«پسندیده می‌نگریست بر»[مطلوب می‌نگریست بر] یا «خشنود بود از»

Genesis 4:5

منظور نداشت‌

« بر... با نظر لطف نمی‌نگریست» یا « از... خشنود نبود»

به‌ شدت‌ افروخته‌ شده‌

برخی از زبان‌ها اصطلاحاتی چون «سوخت» یا «خشم او سوخت[از خشم می‌سوخت]» را جهت توصیف عصبانیت به کار می‌برند.

به زیر افكند

این یعنی حالت چهره او خشم یا حسادت او را نشان می‌داد. برخی از زبان‌ها برای توصیف حالت چهره شخص هنگام عصبانیت اصطلاحی خاص دارند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 4:6

چرا خشمناك‌ شدی‌؟ و چرا سر خود را به زیر افكندی‌؟

خدا از این پرسش بدیهی استفاده می‌کند تا به قائن بگوید که خشم و سر افکندگی او اشتباه است. همچنین احتمالاً خدا به این واسطه قصد داشته که به قائن فرصت اعتراف کردن بدهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 4:7

اگر ...مقبول‌ نمی‌شدی‌؟

خدا از این پرسش بدیهی استفاده کرد تا به قائن آنچه را که باید می‌دانست یادآوری کند. ترجمه جایگزین: «می‌دانی اگر آنچه درست است را انجام دهی، تو را خواهم پذیرفت»[می‌دانی اگر کار درست را انجام دهی تو را خواهم پذیرفت]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

اگر ...نكردی‌.. تو بر وی‌ مسلط شوی‌

خدا به نحوی از گناه سخن می‌گوید که گویی گناه، شخص است. ترجمه جایگزین: «اما اگر آنچه درست است را انجام ندهی، بر گناه بیشتر مایل می‌شوی و سپس گناه بیشتری می‌کنی. باید از اطاعت آن اجتناب کنی» [اما اگر کار درست را انجام ندهی، میل تو بر گناه افزون می‌شود و بیشتر گناه می‌کنی. باید از اطاعت آن دوری کنی] (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

گناه‌ بر در...در كمین‌ است‌

گناه در این قسمت مانند جانوری وحشی و خطرناک توصیف شده که منتظر است تا فرصت حمله به قائن را بیابد. ترجمه جایگزین: «بسیار عصبانی می‌شوی و قادر نیستی که گناه نکنی [قادر نیستی از گناه دست کشی]»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

گناه‌

زبان‌هایی که اسمی برای «گناه» ندارند می‌توانند آن را «میل به گناه کردن» یا «کارهای بدی که می‌خواهید انجام دهید» ترجمه کنند.

بر وی‌ مسلط شوی‌

یهوه به نحوی از میل قائن به گناه سخن می‌گوید که گویی شخصی است که قائن باید بر آن حکومت کند. ترجمه جایگزین: «باید آن را کنترل کنی تا گناه نکنی»[باید بر آن تسلط یابی تا گناه نکنی]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

Genesis 4:8

قائن‌ با برادر خود هابیل‌ سخن‌ گفت‌

برخی از ترجمه‌ها به وضوح آنچه قائن به برادر خود گفته است را بیان می‌کند. اگر در ترجمه‌های قبلی به زبان شما چنین اطلاعاتی ذکر شده‌ می‌توانید همان روش را پی‌گیرید. ترجمه جایگزین: «قائن به برادر خود هابیل گفت ‘به دشت‌ها برویم‘»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-textvariants and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

برادر

هابیل برادر کوچکتر قائن بود. در برخی از زبان‌ها «برادر کوچکتر» متعارف‌تر به نظر می‌رسد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بر برادر خود هابیل‌ برخاسته‌

بر خاستن بر علیه کسی، اصطلاحی به معنای حمله کردن به آن شخص است. ترجمه جایگزین: «حمله کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 4:9

برادرت‌ هابیل‌ كجاست‌؟

خدا می‌دانست قائن برادر خود، هابیل، را کشته است ولی او از قائن چنین سوالی را پرسید تا قائن پاسخ دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

مگر پاسبان‌ برادرم‌ هستم‌؟

قائن از این پرسش بدیهی استفاده کرد تا مجبور به گفتن حقیقت نشود. این قسمت را می‌توانید در قالب جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «من پاسبان برادرم نیستم!» یا «می‌دانی که وظیفه من مراقبت از برادرم نیست!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 4:10

چه‌ كرده‌ای‌؟

خدا از پرسش بدیهی استفاده می‌کند تا به این واسطه قائن را توبیخ کند. این قسمت را می‌توانید در قالب جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «آنچه کرده‌ای هولناک است» [کاری وحشتناک کرده‌ای] (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

خون‌ برادرت‌ از زمین‌ نزد من‌ فریاد برمی‌آورد!

خون هابیل کنایه از مرگ است و به نحوی بیان شده که گویی فریاد می‌زند تا خدا قائن را مجازات کند. ترجمه جایگزین: «خون برادرت مثل کسی است که بر من فریاد بر می‌آورد تا قاتل او را مجازات کنم» [خون برادرت مثل کسی فریاد می‌زند که می‌خواهد آن کس که او را کشته را مجازات کنم]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 4:11

اكنون‌ تو ملعون‌ هستی‌ از زمینی‌

این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «تو را لعن می‌کنم تا نتوانی خوراکی از زمین برویانی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

كه‌ دهان‌ خود را باز كرد تا خون‌ برادرت‌ را از دستت‌ فرو برد

خدا به نحوی از زمین سخن می‌گوید که گویی کسی است که خون هابیل را می‌نوشد. ترجمه جایگزین: «که در خون برادرت تر شده»[که در خون برادرت خیسانده شده است]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

از دستت‌

«دست» اشاره به قائن دارد و بر اینکه او شخصاً برادرش را کشته تاکید می‌کند. ترجمه جایگزین:‌ «هنگامی که او را کشتی [خونش] ریخته شد» یا «از تو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 4:12

كار زمین‌ كنی‌

این به معنای دست زدن به هر اقدام لازم برای رشد مناسب گیاهان است. ببینید پیدایش ۲: ۵ را چطور ترجمه کرده‌اید.

همانا قوت‌ خود را دیگر به‌ تو ندهد

زمین به نحوی توصیف شده که گویی شخصی قوت خود را از دست می‌دهد. ترجمه جایگزین: «زمین خوراک نمی‌رویاند»[زمین غذایی تولید نمی‌کند]

(See:  https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

پریشان‌ و آواره‌

شما می‌توانید این کلمات را با هم ترکیب کنید. ترجمه جایگزین: «بی‌خانمانی آواره»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hendiadys)

Genesis 4:14

از روی‌ تـو پنهـان‌ خواهـم‌ بـود

«روی تو» اشاره به حضور خدا دارد. ترجمه جایگزین: «نخواهم توانست که با تو حرف بزنم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

پریشـان‌ و آواره‌

ببینید <پیدایش ۴: ۱۲> را چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 4:15

هفـت‌ چنـدان‌ انتقـام‌ گرفتـه‌ شـود

این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «هفت بار از او انتقام خواهم گرفت» یا «آن شخص را هفت برابر تو مجازات می‌کنم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

وی‌ را نكشــد

«به او حمله نکند»

Genesis 4:16

از حضور خداونـد بیـرون‌ رفـت‌

اگرچه یهوه همه جا حضور دارد اما این اصطلاح به نحوی بیان شده که گویی قائن از او دور شده است. ترجمه جایگزین: «از جایی که یهوه سخن گفت، دور شد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

نـود

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند «کلمه نود به معنای ‘آواره‘ است.»

Genesis 4:17

قائن‌ زوجۀ خود را شناخت‌

روشی مودبانه است که به رابطه جنسی قائن با همسرش اشاره دارد. شما می‌توانید در زبان خود از آرایه ادبی به‌گویی استفاده کنید. ببینید <پیدایش ۴: ۱> را چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

شهری‌ بنا می‌كرد

«قائن شهری ساخت»

Genesis 4:18

برای‌ خنوخ‌ عیراد متولد شد

در این قسمت به طور ضمنی به رشد خنوخ و ازدواج کردن او با زنی اشاره شده است. ترجمه جایگزین: «خنوخ بزرگ شد و ازدواج کرد و پدر پسری به نام عیراد شد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

عیراد

اسم مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 4:19

عاده‌...ظِلَّه‌

این دو اسامی زنان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 4:20

عاده‌

ببینید نام این زن را در <پیدایش ۴: ۱۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

وی‌ پدر خیمه‌نشینان‌ و صاحبان‌ مواشی‌ بود

معانی محتمل: ۱) «او اولین کسی بود که در چادر زندگی کرد»[او اولین خیمه نشین بود] یا ۲) «او و نسلش در چادر زندگی کردند»

خیمه‌نشینان‌ و صاحبان‌ مواشی‌ بود

کسانی که هم در چادر زندگی می‌کنند و هم از حیوانات مراقبت می‌کنند.

Genesis 4:21

وی‌ پدر همۀ نوازندگان‌ بربط‌ و نی‌ بود

معانی محتمل: ۱) «او اولین کسی بود که چنگ و نی نواخت» یا ۲) «او و نسلش اولین کسانی بودند که چنگ و نی نواختند»

Genesis 4:22

ظِلَّه‌

ببینید نام این زن را در <پیدایش ۴: ۱۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

توبل‌ قائن‌

این نام مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

صانع‌ هر آلت‌ مس‌ و آهن‌

«کسی که ابزار از بُرنز و آهن می‌سازد»

آهن‌

فلزی بسیار مستحکم که از آن ابزار و اسلحه ساخته می‌شود.

Genesis 4:23

عاده‌ و ظله‌

ببینید اسم این زنان را در <پیدایش ۴: ۱۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

قول‌ مرا بشنوید!...سخن‌ مرا گوش‌ گیرید!

لَمَك‌ جهت تاکید حرف خود را دو بار تکرار می‌کند. «سخن مرا» جزگویی از کل شخص است. ترجمه جایگزین: «با دقت به من گوش دهید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

مردی‌ را ...به سبب‌ جراحت‌ خود، و جوانی‌ را به سبب‌ ضرب‌ خویش‌

لَمَك‌ یک نفر را کشته بود. این دو عبارت یک معنا دارند و جهت تاکید بر قطعیت عمل او تکرار شده‌اند. ترجمه جایگزین: «جوانی را...چون من را زخمی کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Genesis 4:24

اگر برای‌ قائن‌ هفت‌ چندان‌ انتقام‌ گرفته‌ شود، هر آینه‌ برای‌ لَمَك‌

لَمَك‌ می‌دانست که خدا هفت برابر از قائن انتقام می‌گیرد. ترجمه جایگزین: «از آنجا که خدا قاتل قائن را هفت برابر مجازات می‌کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

هر آینه‌ برای‌ لَمَك‌، هفتاد و هفت‌ چندان‌

این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «هر کس که من را می‌کشد، خدا هفتاد و هفت برابر او را مجازات می‌کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

هفتاد و هفت‌

۷۷

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 4:25

آدم‌...زن‌ خود را شناخت‌

روشی مودبانه برای اشاره به رابطه جنسی آن مرد با حوا است. باید در زبان خود از آرایه ادبی به‌گویی برای ترجمه این قسمت استفاده کنید. ببینید چنین عبارتی را در <پیدایش ۴: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

گفت‌: «خدا نسلی‌ دیگر به‌ من‌ قرار داد»

دلیل اینکه نام او را شیث گذاشتند همین است. چنین موضوعی را می‌توانید به روشنی در ترجمه خود بیان کنید. ترجمه جایگزین: «توضیح داد، ‘خدا فرزندی دیگر به من داد‘»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

شیث‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند «این اسم شبیه کلمه عبری معادل ‘داد‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 4:26

شیث‌ نیز پسری‌ متولد شد

این اطلاعات را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «همسر شیث فرزند پسری به دنیا آورد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

به‌ خواندن‌ اسم‌ یهوه‌

این اولین مرتبه‌ای است که مردم خدا را به اسم «یهوه» صدا می‌زنند. شما می‌توانید چنین موضوعی را در ترجمه خود به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «تا خدا را با استفاده از نام یهوه بپرستند» [تا خدا را با بردن نام یهوه بپرستند]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 5

نکات کلی پیدایش ۵

ساختار و قالب‌بندی

این باب اولین فهرست ذریتها در کتاب مقدس را ارائه می‌دهد. این فهرست به هیچ وجه ساده نیست، چون نویسنده درباره هر شخص نظر شخصی خود را بیان می‌کند. مترجمین باید به نحوی ترکیب‌بندی کنند که چنین موضوعی در زبان مقصد به وضوح بازتاب داده شود. شما می‌توانید هر شخص را در پاراگرافی جداگانه معرفی کنید، درست همان‌طور که در ترجمه UDB و ULB انجام شده است.


Genesis 5:1

اطلاعات کلی:

این قسمت فهرست نسل آدم را بیان می‌کند.

به‌ شبیه‌ خدا او را ساخت‌

این عبارت به معنای آن است که خدا نوع بشر[انسان] را شبیه خود آفرید. این آیه نحوه شباهات انسان به خدا را ذکر نمی‌کند. خدا جسم ندارد، پس این جمله اشاره به شباهت فیزیکی ندارد. ببینید «شبیه ما بسازیم» را در <پیدایش ۱: ۲۶> را چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «تا واقعاً مثل ما باشند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-pronouns)

Genesis 5:2

در روز آفرینـش‌

این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «وقتی که او آنها را خلق کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 5:3

صد و سی‌

مترجمین می‌توانند این کلمه را به حروف بنویسند[در فارسی انجام شده]. (ترجمه ULB و UDB هنگامی که عدد سه کلمه یا بیشتر است از ارقام برای بیان آن استفاده می‌کنند اما اگر عدد یک یا دو حرف باشد آن عدد را به حروف می‌نویسند.)

پسری‌...آورد

« صاحب پسر شد»

به‌ شبیه‌ و به صورت‌ خود

این دو عبارت هم معنا هستند و به منظور یادآوری شباهت انسان به خدا استفاده شده‌اند. ببینید عبارت مشابه را در <پیدایش ۱: ۲۶> چطور ترجمه کرده‌اید.

شیث‌

ببینید این اسم را در <پیدایش ۴: ۲۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 5:4

هشتصد سال‌

مترجمین می‌توانند جهت بیان این عدد از ارقام استفاده کنند و آن را «۸۰۰» بنویسند. (ترجمه ULB و UDB هنگامی که عدد سه کلمه یا بیشتر است از ارقام برای بیان آن استفاده می‌کنند اما اگر عدد یک یا دو حرف باشد آن عدد را به حروف می‌نویسند.)

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

پسران‌ و دختران‌ [بیشتری] آورد

«صاحب پسران و دختران بیشتری شد»

Genesis 5:5

پس‌...مرد

این عبارت در طول این باب تکرار می‌شود. از کلمه‌ای متداول برای «مردن» استفاده کنید.

آدم‌ كه‌ زیست‌، نهصد و سی‌ سال‌ بود

«آدم نهصد و سی سال زندگی کرد.» انسان‌ها مدت طولانی زندگی می‌کردند. از کلمه‌ای متدوال  برای اشاره به «سال‌ها» استفاده کنید. ترجمه جایگزین: «آدم کلاً ۹۳۰ سال زندگی کرد»[آدم جمعاً ۹۳۰ سال زندگی کرد]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:6

صد و پنج‌ سال‌

«صد و پنج سال»[۱۰۵ سال]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

اَنوش‌ را آورد[پدر انوش شد]

«پدر» در این قسمت اشاره به پدر واقعی فرد دارد نه پدر بزرگ. ترجمه جایگزین: «پسرش انوش را آورد»

اَنوش‌

نام شخص است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 5:7

هشتصد و هفت‌ سال‌

«۸۰۷ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

پسران‌ و دختران‌ [بیشتری] آورد

«صاحب پسران و دختران بیشتری شد»

Genesis 5:8

شیث‌، نهصد و دوازده‌ سال‌ بود كه‌ مرد

«شیث نهصد و دوازده سال زندگی کرد.» شیث ۹۱۲ سال زندگی کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

[سپس] مرد

این عبارت در طول این باب تکرار می‌شود. از کلمه‌ای متدوال برای «مردن» استفاده کنید.

Genesis 5:9

اطلاعات کلی:

سوابق  ذکر شده در پیدایش ۵: ۶- ۲۷ ساختاری مشابه دارند. این آیات را مطابق [پیدایش ۵: ۶- ۸](۵: ۶- ۸) ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

نود سال‌

«۹۰ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:10

هشتصد و پانزده‌ سال‌

«۸۱۵ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:11

نهصد و پنج‌ سال‌

«۹۰۵ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:12

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۵: ۶- ۲۷ ساختاری مشابه دارند. این آیات را مطابق <پیدایش ۵: ۶- ۸> ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

هفتاد سال‌

«۷۰ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:13

هشتصد و چهل‌ سال‌

«۸۴۰ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:14

نهصد و ده‌ سال‌

«۹۱۰ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:15

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۵: ۶- ۲۷ ساختاری مشابه دارند. این آیات را مطابق <پیدایش ۵: ۶- ۸> ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:18

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۵:‌ ۶- ۲۷ ساختاری مشابه دارند. این آیات را مطابق <پیدایش ۵: ۶- ۸> ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:21

مَتوشالَح‌ را آورد

«پسری به نام مَتوشالَح‌ آورد»

مَتوشالَح‌

نام مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 5:22

خنوخ‌...با خدا راه می‌رفت

راه رفتن با کسی استعاره از داشتن رابطه‌ای نزدیک با آن شخص است. ترجمه جایگزین: «خنوخ رابطه‌ای نزدیک با خدا داشت» یا «خنوخ در اتحاد با خدا زندگی می‌کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

پسران‌ و دختران‌ آورد

«پدر پسران و دختران بیشتری شد»

Genesis 5:23

خنوخ‌، سیصد و شصت‌ و پنج‌ سال‌ بود

«خنوخ سیصد و شصت سال زندگی کرد.» خنوخ جمعاً ۳۶۵ سال زندگی کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:24

نایاب‌ شد

کلمه «او» اشاره به خنوخ دارد. او دیگر بر زمین نبود.

خدا او را برگرفت‌

یعنی خدا خنوخ را برد تا با او(خدا) باشد.

Genesis 5:25

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۵:‌ ۶- ۲۷ ساختاری مشابه دارند. این آیات را مطابق پیدایش ۵: ۶- ۸ ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

لَمَك‌

این شخص با مردی لَمَک نام که در <پیدایش ۴: ۱۸> آمده متفاوت است.

Genesis 5:28

صد و هشتاد و دو سال‌

«۱۸۲ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

پسری‌ آورد

«صاحب پسر شد»

Genesis 5:29

نوح‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «این اسم مثل کلمه عبری برای ‘استراحت کردن‘ است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

از اعمال‌ ما و از محنت‌ دست‌های‌ ما

لَمَك‌ یک سخن را دو بار ادا می‌کند تا بر سختی کار خود تاکید کند. ترجمه جایگزین: «از بسیار سخت کار کردن به دست‌های خود» [از زحمت بسیار کشیدن با دست‌هایمان] [به خاطر زحمت بسیاری که به دستان کشیدیم]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 5:30

پانصد و نود و پنج‌ سال‌

«۵۹۵ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:31

لَمَك‌، هفتصد و هفتاد و هفت‌ سال‌ بود كه‌ مرد

«لَمَك‌ هفتصد و هفتاد و هفت سال زندگی کرد.» لَمَك‌ جمعاً ۷۷۷ سال زندگی کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 5:32

آورد

«پسر دار شد.» این قسمت نمی‌گوید که پسران در یک روز یا روزهای متفاوت به دنیا آمده‌اند.

سام‌ و حام‌ و یافِث‌

بهتر است فهرست فرزندان پسر را به ترتیب تولد ننویسید چون در مورد ترتیب تولد آنها توافقی وجود ندارد. این قسمت را به نحوی ترجمه نکنید که این فهرست به ترتیب سن به نظر برسد.

Genesis 6

نکات کلی پیدایش ۶

ساختار و قالب‌بندی

نویسنده این باب در ۶: ۲۲ چکیده اتفاقاتی که در ادامه روی می‌دهند را بیان می‌کند. نویسنده در باب بعدی خلاصه‌ای از رویدادهایی را بیان می‌کند که برای اولین بار اتفاق افتاده‌اند. اگر این جملات و رویدادهای پیرامون آنها به دقت ترجمه نشوند ممکن است سبب شوند که مخاطبین فکر کنند این اتفاقات به جای یک بار، دو یا سه بار روی داده‌اند. مترجمین باید دقت کنند که مخاطبین چنین برداشتی نکنند.


Genesis 6:1

و واقع‌ شد

این عبارت به منظور نشانگذاری بخش جدیدی از داستان استفاده شده است. اگر زبان شما روشی برای انجام چنین کاری دارد، می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید.

دختران‌ برای‌ ایشان‌ متولد گردیدند

این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «زنان دختران به دنیا آوردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 6:2

پسران‌ خدا

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «مشخص نیست که این کلمات اشاره به موجودات آسمانی یا انسان‌ها دارند. در هر صورت مخلوقات خدا هستند.» برخی باور دارند که این کلمات اشاره به فرشتگان یا ارواح شریر یا دیوهایی دارد که علیه خدا طغیان کرده‌اند. اما برخی دیگر بر این باورند که اشاره به حاکمین قدرتمند دارد و گروهی دیگر بر این باورند که اشاره به نسل شیث دارد.

Genesis 6:3

روح‌ من‌

یهوه در این قسمت در مورد خود و روح او سخن می‌گوید که روح خدا است.

[تن][جسم]

یعنی بدن فیزیکی آنها روزی خواهد مرد.

صد و بیست‌ سال‌ خواهد بود

«صد وبیست سال زندگی خواهند کرد.» معنای محتمل: ۱) طول عمر معمول انسان‌ها به ۱۲۰ سال کاهش یافته است. ترجمه جایگزین: «بیش از ۱۲۰ سال زندگی نخواهند کرد.» یا ۲) در ۱۲۰ سال آینده همه خواهند مرد. ترجمه جایگزین: «فقط ۱۲۰ سال زندگی خواهند کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 6:4

تنومند

انسان‌های قد بلند و عظیم‌الجثه

در آن‌ ایام‌[در انگلیسی متفاوت است]

«تنومندان به دنیا آمدند زیرا »

پسران‌ خدا

ببینید این قسمت را در <پیدایش ۶: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

ایشان‌ جبارانی‌ بودند

«این تنومندان مردان قدرتمندی بودند که در زمان‌های دور زندگی می‌کردند» یا «مدت‌ها قبل، این فرزندان رشد کردند و تبدیل به جنگجویان قدرتمندی شدند»

جبارانی‌

مردانی که شجاع و در جنگ پیروزمند بودند.

مردان‌ نامور

«مردان مشهور»

Genesis 6:5

هر تصور از خیال‌های‌ دل‌

«هر چیز که دل آنها می‌خواست به آن فکر کند» [هر چیز که در خیال خود خواهان اندیشیدن به آن بودند]

خیال‌های‌ دل‌ وی‌

نویسنده به نحوی از دل سخن می‌گوید که گویی بخشی از بدن است که فکر می‌کند. شاید زبان شما کلمه‌ای غیر از «دل» برای اشاره به افکار اشخاص داشته باشد. ترجمه جایگزین: «افکار باطنی یا پنهان»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 6:6

دل‌ خود محزون‌ گشت‌

نویسنده به نحوی از دل سخن می‌گوید که گویی بخشی از بدن است که غم را احساس می‌کند. شاید زبان شما کلمه‌ای غیر از «دل» برای اشاره به عواطف داشته باشد. ترجمه جایگزین: «در این مورد بسیار غمگین بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 6:7

انسـان‌ را كه‌ آفریـده‌ام‌، از روی‌ زمین‌ محو سازم‌

نویسنده به نحوی از کشته شدن انسان‌ها به دست خدا سخن می‌گوید، که گویی خدا لکه‌ای را از سطحی پاک می‌کند. ترجمه جایگزین: «انسان را نابود خواهم کرد تا کسی بر سطح زمین نماند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

انسـان‌ را كه‌ آفریـده‌ام‌، از روی‌ زمین‌ محو سازم‌

برخی از زبان‌ها می‌توانند این قسمت را در دو جمله جداگانه ترجمه کنند. ترجمه جایگزین: «انسان را آفریدم. آنها را خواهم زدود» [در فارسی انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

محو سازم‌

«کاملاً نابود می‌کنم.» در این قسمت «محو سازم» بار منفی دارد چون خدا در مورد نابود کردن انسان‌ها به دلیل گناهان بسیار سخن می‌گوید.

Genesis 6:8

نـوح‌ در نظـر خداوند التفـات‌ یافـت‌

عبارت «التفات یافت» اصطلاحی به معنای تایید شدن توسط کسی است. چشمان اشاره به دیدن و دیدن اشاره به افکار یا داوری دارد. ترجمه جایگزین: «یهوه با نظر لطف به نوح می‌نگریست» یا «یهوه از نوح خشنود بود»

See:) https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 6:9

اطلاعات کلی:

این قسمت داستان نوح را آغاز می‌کند که تا باب ۹ ادامه می‌یابد.

این‌ است‌ پیدایش‌ نوح‌

«این است سرگذشت نوح»

با خدا راه‌ می‌رفت‌

ببینید این قسمت را در <پیدایش ۵:‌ ۲۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 6:10

نوح‌ سه‌ پسر آورد

«نوح سه پسر داشت» یا «زن نوح سه پسر[به دنیا] آورد»

سام‌ و حام‌ و یافث‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام پسران به ترتیب تولد آنها ذکر نشده است»

Genesis 6:11

زمین‌

معانی محتمل: ۱) کسانی که بر زمین زندگی می‌کردند یا ۲) «خود زمین»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

فاسد گردیده‌

در این قسمت به نحوی از بدکاران سخن گفته شده که گویی غذایی هستند که فاسد می‌شود. ترجمه جایگزین: «فاسد شد» یا «خبیث بود»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

به نظر خدا

معانی محتمل: ۱) «در دیدگان خدا»[از نظر خدا] یا ۲) «در حضور یهوه» همان‌طور که در <پیدایش ۴: ۱۶> انجام شده است.

زمین‌ از ظلم‌ پرشده‌ بود

نویسنده به نحوی از خشونت سخن می‌گوید که گویی می‌توان آن را در ظرفی گذاشت و زمین را آن ظرف در نظر گرفته است. ترجمه جایگزین: «و تندخویان بسیاری بر زمین بودند» یا «چون زمین پر از بدکاران شد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 6:12

[اینک بنگرید]

این کلمه ما را نسبت به اطلاعات تعجب‌آوری که در ادامه می‌آید، آگاه می‌کند.

[هر جسدی]

معانی محتمل «هر جسدی»: ۱) تمام نوع بشر یا ۲) تمام موجودات فیزیکی از جمله انسان‌ها و حیوانات

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

اینك‌ فاسد شده‌ است‌

در مورد نحوه رفتار شخص مانند معبر یا جاده سخن گفته شده است. ترجمه جایگزین: «از نحوه زندگی که خدا انتظار داشت دست کشیدند» یا «شرورانه رفتار کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 6:13

[هر جسدی]

ببینید چنین کلماتی را در <پیدایش ۶: ۱۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

زمین‌ به سبب‌ ایشان‌ پر از ظلم‌ شده‌ است‌

«مردم در هر جای زمین تندخو هستند»

ایشان‌ را با زمین‌ هلاك‌ خواهم‌ ساخت‌

«هر دوی آنها و زمین را نابود می‌کنم» یا «هنگامی که زمین را نابود کنم آنها را نیز نابود خواهم کرد»

Genesis 6:14

كشتی‌ای‌

این قسمت اشاره به جعبه‌ای بزرگ دارد که حتی در طوفانی شدید بر آب شناور می‌ماند. «قایقی عظیم» یا «کشتی» یا «کرجی»

چوب‌ كوفر

نوع این درخت دقیقاً مشخص نیست. «چوبی که برای ساخت قایق از آن استفاده می‌شد» یا «چوب خوب»

به‌ قیر بیندا

دلیل چنین کاری را می‌توانید به روشنی در ترجمه خود بیان کنید. ترجمه جایگزین: « آن را قیراندود کردند» یا «بر آن قیر مالیدند» یا «آن را با قیر پوشانیدند تا ضد آب شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

قیر

مایعی غلیظ، چسبناک یا روغنی است که بیرون قایق را از آن آغشته می‌کردند تا آب از شکاف‌های موجود در چوب وارد قایق نشود.

Genesis 6:15

ذراع‌

ذراع واحد اندازه گیری و کمتر از نیم متر است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bdistance)

سیصد ذراع‌

«۱۳۸ متر.» شما می‌توانید از روش اندازه گیری عبرانی[یهودی][اسرائيلی] که در ULB آمده یا واحد اندازه گیری متریک در UDB یا واحد اندازه گیری که در زبان مقصد معمول است استفاده کنید، در صورت استفاده از مورد آخر باید مقیاس‌ها را در زبان مبدا و مقصد بدانید و می‌توانید در پانوشت بنویسید: «سیصد ذراع حدود ۱۳۸ متر است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bdistance)

پنجاه‌ ذراع‌

«بیست و سه متر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bdistance)

سی‌ ذراع‌

«چهارده متر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bdistance)

Genesis 6:16

روشنی‌ای‌ برای‌ كشتی‌

احتمالاً سقفی نوک تیز یا شیروانی است. هدف این است که از سرنشینان و محتویات کشتی محافظت کند.

ذراعی‌

ذراع از نیم متر کمتر است. ببینید در <پیدایش ۶: ۱۵> این قسمت را چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bdistance)

در جنب‌ آن‌ بگذار

«عرشه پایینی، میانی و بالایی» یا «سه عرشه داخل»

طبقات‌

«عرشه» یا «سطح»

Genesis 6:17

زیرا اینك‌

خدا از چنین عبارتی جهت تاکید بر آنچه که در ادامه می‌گوید استفاده می‌کند. «توجه کن» یا «به آنچه می‌خواهم بگویم گوش دهید»

من‌ طوفان‌ آب‌ را بر زمین‌ می‌آورم‌

در برخی از زبان‌ها «فرستادن» از «آوردن» متعارف‌تر به نظر می‌رسد. همچنین می‌توانید از روش متعارف استفاده نکنید و به جای آن از کلمه «سبب شدن» استفاده کنید. ترجمه جایگزین:‌ «می‌خواهم سیلی از آب بفرستم» یا «می‌خواهم سیلی ایجاد کنم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

هر جسدی‌

«جسد» اشاره به همه مخلوقات جسمانی از جمله انسان‌ها و حیوانات دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

كه‌ روح‌ حیات‌ در آن‌ باشد

«روح» [نفس][دم] اشاره به حیات دارد. ترجمه جایگزین:‌‌ «که زنده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 6:18

عهد خود را با تو استوار می‌سازم‌

«عهدی بین تو و من بسته می‌شود»

با تو

با نوح

به‌ كشتی‌ در خواهی‌ آمد

«وارد کشتی می‌شوی.» برخی از ترجمه‌ها می‌نویسند «به داخل کشتی خواهی رفت.»

Genesis 6:19

از هر ذی‌جسدی‌، جفتی‌ از همه‌ به‌ كشتی‌ در خواهی‌ آورد

«باید دو نوع از هر جاندار را به کشتی بیاوری»

حیوانات‌

حیوانی که خدا خلق کرده است.

هر ذی‌جسدی‌

ببینید این کلمه را در <پیدایش ۶: ۱۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 6:20

به‌ اجناس‌ آنها

«از هر نوع»

از همۀ حشـرات‌ زمین‌

این قسمت اشاره به حیوانات کوچکی دارند که بر روی زمین حرکت می‌کنند.

دو دو از همه‌

این قسمت اشاره به دو از هر نوع پرنده و حیوان دارد.

نزد تو

این قسمت اشاره به نوح دارد و مفرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

زنـده‌ نگاه‌ داری‌

«تا بتوانی آنها را زنده نگه داری»‌

Genesis 6:21

خود ...تو

این کلمات اشاره به نوح دارند و مفرد هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

آذوقه‌ای‌ كه‌ خورده‌ شـود

«غذایی که انسان‌ها و حیوانات می‌خورند»

Genesis 6:22

پس‌ نوح‌ چنین‌ كرد و به‌ هرچـه‌ خـدا او را امر فرمـود، عمل‌ نمـود

این دو جمله یک معنا دارند. جمله دوم شرح جمله اول و تاکید بر اطاعت نوح از خدا است. این دو جمله موازی را می‌توانید با هم ترکیب کنید. ترجمه جایگزین: «پس نوح هر کاری را که خدا به او فرمان داده بود، انجام داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Genesis 7

نکات کلی پیدایش ۷

ساختار و قالب‌بندی

نویسنده در این باب همچنان از الگویی استفاده می‌کند که به آن واسطه رویدادهایی را خلاصه می‌کند که قبلاً آنها را شرح داده یا رویدادهایی تکراری‌ را که قبلاً رخ داده‌اند، بیان می‌کند. دقت در ترجمه این بخش الزامی است تا مخاطبین فکر نکنند این رویدادها در داستان چندین بار رخ داده‌اند. هنگام ترجمه به آیات ۷: ۵، ۱۰، ۱۳ و ۱۷ توجهی خاص به خوبی باید توجه کنید.

مفاهیم خاص در این باب

حیوانات و پرندگان پاک

نوح برخی از حیوانات و پرندگان «پاک» که با خود داشت را برای خدا قربانی کرد (۸: ۲۰). این حیوانات و پرندگان بعدها از نظر عبرانیان قابل خوردن و قربانی کردن به حساب آمدند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#clean)

آب زیر و روی زمین

دلیل سیل بارش باران بسیار از آسمان و آبی که از زیر زمین بیرون می‌آید، بیان شده است؛ چون عبرانیان باستان، زمین را آرمیده بر دریا توصیف می‌کردند. آنها همچنین آسمان را مکانی بالای زمین توصیف می‌کردند که در خود آب زیادی جا داده و هنگامی که خدا به آن اجازه می‌دهد، می‌بارد. مترجمین نباید به منظور هم‌خوان سازی متن با باور مخاطبین خود در مورد دنیا، سعی به تغییر چنین توصیفی داشته باشند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#heaven)


Genesis 7:1

اطلاعات کلی:

رویدادهای این باب بعد از ساخت کشتی، جمع آوری غذا و قرار دادن آن در کشتی توسط نوح، رخ داده‌اند.

به‌ كشتی‌ در آیید

«به کشتی...وارد شوید» بسیاری از ترجمه‌ها این قسمت را «به داخل کشتی...بروید» ترجمه کرده‌اند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

تو

کلمه «تو» اشاره به نوح دارد و مفرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

اهل خانه‌ات‌

«خانواده‌ات»

به‌ حضور خود عادل‌ دیدم‌

یعنی که خدا نوح را پارسا[عادل] می‌دید.

در این‌ عصر

این قسمت اشاره به همه کسانی دارد که در یک عصر زندگی می‌کنند. ترجمه جایگزین: «میان همه کسانی که اکنون زندگی می‌کنند» [در زمره همه انسان‌هایی که در این دوران زندگی می‌کنند]

Genesis 7:2

با خود بگیر[با خود ببر]

«بگیر.» بسیاری از ترجمه‌ها این عبارت را «تو خواهی گرفت»[تو خواهی برد] ترجمه کرده‌اند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

بهایم‌ پاك‌

حیواناتی بودند که خدا به انسان‌ها اجازه خوردن و قربانی کردن آنها را داده بود.

بهایم‌ ناپاك‌

حیواناتی بودند که خدا به انسان‌ها اجازه خوردن و قربانی کردن آنها را نداده بود.

Genesis 7:3

تا نسلی‌... نگاه‌ داری‌

«تا فرزندانی آورند که...زنده خواهند ماند» یا «تا بعد از سیل، حیوانات به زندگی کردن ادامه دهند»

Genesis 7:4

چهل‌ روز و چهل‌ شب‌

این قسمت اشاره به چهل روز کامل دارد. مقصود هشتاد روز نیست. ترجمه جایگزین: «چهل روز و شب» [چهل شبانه روز]

موجود

این قسمت اشاره به حیات جسمانی دارد.

Genesis 7:6

اطلاعات کلی:

آیات ۶- ۱۲ برای بار دوم تکرار می‌شوند و جزئيات بیشتری از نحوه سوار شدن نوح، خانواده او و حیوانات بر کشتی در <پیدایش ۷: ۱- ۵> ارائه می‌دهند. این رویدادی جدید نیست.

بر زمین‌ آمد

«رخ داد» یا «بر زمین آمد»

Genesis 7:7

از آب‌ طوفان‌

«به خاطر سیلی که آمد» یا «تا از سیل فرار کنند»

Genesis 7:8

اطلاعات کلی:

آیات ۶- ۱۲ برای بار دوم تکرار می‌شوند و جزئيات بیشتری از نحوه سوار شدن نوح، خانواده او و حیوانات بر کشتی در پیدایش ۷: ۱- ۵ ارائه می‌دهند. این رویدادی جدید نیست.

بهایم‌ پاك‌

حیواناتی بودند که خدا به انسان‌ها اجازه خوردن و قربانی کردن آنها را داده بود.

بهایم‌ ناپاك‌

حیواناتی بودند که خدا به انسان‌ها اجازه خوردن و قربانی کردن آنها را نداده بود.

Genesis 7:9

دودو

جفت نر و ماده از هر حیوان سوار بر کشتی شدند.

Genesis 7:10

واقع‌ شد

این عبارت به منظور نشان‌گذاری رویداد مهمی در داستان استفاده شده است: آغاز سیل. اگر زبان شما روشی برای انجام چنین کاری دارد می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید.

بعد از هفت‌ روز

«بعد از هفت روز» یا «هفت روز بعد»

آب‌ طوفان‌ بر زمین‌ آمد

اطلاعات ضمنی «باران شروع شد» را می‌توانید به روشنی در ترجمه خود بیاورید. ترجمه جایگزین: «باران آغاز شد و آب ناشی از سیل بر زمین آمد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 7:11

اطلاعات کلی:

آیات ۶- ۱۲ برای بار دوم تکرار می‌شوند و جزئيات بیشتری از نحوه سوار شدن نوح، خانواده او و حیوانات بر کشتی در پیدایش ۷: ۱- ۵ ارائه می‌دهند. این رویدادی جدید نیست.

در سال‌ ششصد از زندگانی‌ نوح‌

«وقتی نوح ششصد ساله بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

در روز هفدهم‌ از ماه‌ دوم‌

چون موسی نویسنده این کتاب است این قسمت احتمالاً اشاره به ماه دوم از تقویم عبرانی[یهودی] دارد. چنین برداشتی قطعی نیست. (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-hebrewmonths and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

در همان‌ روز

این قسمت به روز خاصی اشاره دارد که باران شروع شده است. این عبارت تاکید می‌کند که رویدادها هنگام سر رسیدن زمان آنها سریع رخ دادند.

چشمه‌های‌ لجۀ عظیم‌ شكافته‌ شد

«آب سریعاً از زیر زمین به روی زمین آمد»

لجۀ عظیم‌

این کلمه اشاره به دریا دارد که فکر می‌کردند زیر زمین است.

روزن‌های‌ آسمان‌ گشوده‌

این قسمت اشاره به باران دارد. آسمان را سقفی توصیف کرده که آب را بالا نگه می‌دارد و از سقوط آن بر زمین جلوگیری می‌کند. هنگام گشوده شدن پنجره یا دری در آسمان آب از آن طریق به زیر ریخته می‌شود. ترجمه جایگزین: «آسمان گشوده شد» یا «درهایی در آسمان گشوده شد»

Genesis 7:12

باران‌

اگر زبان شما کلمه‌ای برای نشان دادن میزان باران دارد، اگر مناسب است می‌توانید از آن کلمه در این قسمت استفاده کنید.

Genesis 7:13

اطلاعات کلی:

آیات ۱۳- ۱۸ برای بار سوم است که تکرار می‌شوند و جزئیاتی در مورد نحوه سوار شدن نوح، خانواده او و حیوانات در پیدایش ۷: ۱- ۵ ارائه می‌دهند. این رویدادی جدید نیستند.

در همان‌ روز

«دقیقاً در همان روز.» این کلمات اشاره به روزی دارند که باران آغاز شده است. آیات ۱۳- ۱۶ به عملی اشاره دارند که نوح درست قبل از آغاز باران انجام داده است.

Genesis 7:14

همۀ حیوانات‌...همۀ بهایم‌...همۀ حشرات...همۀ پرندگان‌

در این چهار گروه فهرست شده همه انواع حیوانی ذکر شده‌اند. اگر زبان شما روشی دیگر برای دسته‌بندی حیوانات دارد، می‌توانید از آن روش استفاده کنید. ببینید <پیدایش ۱: ۲۴> را چطور ترجمه کرده‌اید.

حشراتی‌

این کلمه اشاره به حیواناتی دارد که بر زمین می‌خزند، حیواناتی چون جوندگان، حشرات، مارمولک و مار.

به‌ اجناس‌ آنها

«تا هر نوع از حیوانات هم نوع از خود تولید کند.» ببینید <پیدایش ۱:‌۲۴> را چطور ترجمه کرد‌ه‌اید.

Genesis 7:15

اطلاعات کلی:

آیات ۱۳- ۱۸ برای بار سوم تکرار می‌شوند و جزئیات بیشتری در مورد نحوه سوار شدن نوح، خانواده او و حیوانات که در <پیدایش ۷: ۱- ۵> آمده‌اند ارائه می‌دهد. این رویدادی جدید نیستند.

دو دو از هر ذی‌ جسدی‌

«جسد» اشاره به حیوانات دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

كه‌ روح‌[دم] حیات‌ دارد

«روح» [دم] [نفس] اشاره به حیات دارد. ترجمه جایگزین: «که زندگی کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

نزد نوح‌...در آمدند

کلمه «آمدند» را می‌توان «رفتند» ترجمه کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

از هر ذی‌ جسدی‌

«جسد» اشاره به حیوانات دارد. ترجمه جایگزین: «از هر نوع حیوان»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 7:16

آنهایی‌

معنای کامل را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «بعد از اینکه به کشتی وارد شدند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 7:17

اطلاعات کلی:

آیات ۱۳- ۱۸ برای بار سوم تکرار می‌شوند و جزئیات بیشتری در مورد نحوه سوار شدن نوح، خانواده او و حیوانات که در <پیدایش ۷: ۱- ۵> آمده‌اند ارائه می‌دهد. این‌ رویدادی جدید نیست.

آب‌ همی‌ افزود

«آب بسیار عمیق شد.» این اتفاق در طول ۴۰ روزی روی داد که باران مدام می‌بارید.

كشتی‌ را برداشت‌

«سبب شناور شدن کشتی شد»

از زمین‌ بلند شد

«سبب شد کشتی از زمین بلند شود» یا «کشتی بر آبهای عمیق شناور شد»

Genesis 7:19

آب‌ بر زمین‌ زیاد و زیاد غلبه‌ یافت‌

«آب کل زمین را گرفت»

Genesis 7:20

پانزده‌ ذراع‌

«شش متر.» ببینید این کلمات را در <پیدایش ۶: ۱۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 7:21

بر زمین‌ حركت‌ می‌كرد

«حرکت کردند» یا «گشتند»‌

هر ذی‌جسدی‌ كه‌ بر زمین‌ حركت‌ می‌كرد

این قسمت اشاره به همه حیواناتی دارد که در دسته‌های بزرگ بر زمین حرکت می‌کنند.

Genesis 7:22

هركه‌ دم‌ روح‌ حیات‌ در بینی‌ او بود

«بینی» اشاره به تمام حیوانات یا انسان‌ها دارد. ترجمه جایگزین: «هر کس که نفس می‌کشید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

دم‌ روح‌ حیات‌

کلمات «دم» و «حیات» اشاره به قدرتی دارند که سبب می‌شود انسان‌ها و حیوانات زنده بمانند

See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 7:23

هر موجودی‌ را كه‌ بر روی‌ زمین‌ بود...از زمین محو شدند

شما می‌توانید در صورت لزوم این قسمت را به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «تا همه مخلوقات...نابود شوند» یا «تا سیل همه جانداران را کاملاً از بین ببرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

محو شدند

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «خدا همه را نابود کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

از زمین

«تا دیگر بر زمین نباشند»

همراه‌ وی‌...ماند

«انسان‌

ها و حیواناتی که با او بودند»

باقی‌ ماند

«باقی ماند» یا «زندگی کردند» یا «زنده ماندند»

Genesis 8

نکات کلی پیدایش ۸

ساختار و قالب‌بندی

برخی از ترجمه‌های آیات منظوم را در سمت چپ و با فاصله بیشتری از مابقی متن قرار می‌دهند تا خواندن آنها آسان‌تر شود. ترجمه ULB چنین کاری را با آیه منظوم در ۸: ۲۲ انجام می‌دهد که بخشی از سخن یهوه به نوح است.

مفاهیم خاص در این باب

آب سیل‌ها

آبها بعد از سیل عظیم کاسته شدند. چون خدا آب زیادی بر زمین جاری کرد؛ این قسمت به نحوی خاص توصیف شده است.

کوه‌های آرارات

مشخص نیست که کوه آرارات در کدام منطقه واقع است. بسیاری باور دارند که در ترکیه کنونی واقع شده است.


Genesis 8:1

نوح...را به یاد آورد

«نوح را...به خاطر آورد» یا «تصمیم گرفت که به... نوح کمک کند»

كشتی‌

این قسمت اشاره به جعبه‌ای بزرگ دارد که حتی در طوفانی شدید بر آب شناور می‌ماند. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۶: ۱۴> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «قایقی عظیم» یا «کشتی» یا «کرجی»

Genesis 8:2

چشمه‌های‌ لجه‌ و روزن‌های‌ آسمان‌ بسته‌ شد

«آب دیگر از زمین بیرون نمی‌آمد و باران قطع شده بود.» این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «خدا چشمه‌های عمیق و دریچه‌های آسمان را بست»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

چشمه‌های‌ لجه‌

«آب از زیر زمین.» ببینید <پیدایش ۷:‌ ۱۱> را چطور ترجمه کرده‌اید.

روزن‌های‌ آسمان‌ بسته‌ شد

این قسمت اشاره به قطع شدن باران دارد. آسمان را سقفی توصیف کرده که آب را بالا نگه می‌دارد و از سقوط آن بر زمین جلوگیری می‌کند. هنگام بسته شدن پنجره یا دری در آسمان آب دیگر از آن طریق پایین نمی‌ریزد. ببینید «روزن‌های آسمان» را در پیدایش ۷: ۱۱ چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «آسمان بسته شد» یا «درهای آسمان بسته شدند»

Genesis 8:4

قرار گرفت‌

«زمین آمد» یا «بر خشکی ایستاد»

روز هفدهم‌ از ماه‌ هفتم‌

از آنجا که موسی نویسنده این کتاب است، احتمالاً اشاره به ماه هفتم از تقویم عبرانی دارد. اما چنین برداشتی قطعی نیست.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-hebrewmonths and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

Genesis 8:5

ماه‌ دهم‌

از آنجا که موسی نویسنده این کتاب است، احتمالاً اشاره به ماه دهم از تقویم عبرانی دارد. اما چنین برداشتی قطعی نیست.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-hebrewmonths and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

روز اول‌ از ماه‌

«روز اول از ماه دهم»

ظاهر گردید

این قسمت را می‌توانید در ترجمه خود گویاتر بیان کنید: «بر سطح آب ظاهر گردید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 8:6

و واقع‌ شد

این عبارت شروع بخش جدیدی از داستان را نشان‌گذاری می‌کند. اگر زبان شما روشی برای انجام این کار دارد، می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید. ترجمه جایگزین: «چنین شد که... »

واقع‌ شد بعد...دریچۀ كشتی‌ را كه‌ ساخته‌ بود

عبارت «که ساخته بود» اشاره به پنجره دارد. برخی از زبان‌ها این عبارت را از جمله جدا می‌کنند: «نوح پنجره‌ای برای قایق ساخته بود. چنین شد که بعد از چهل روز آن پنجره را باز کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

Genesis 8:7

زاغ‌

پرنده‌ای سیاه که بیشتر گوشت حیوانات مرده را می‌خورد.

در تردد می‌بود

یعنی آن زاغ به کشتی در رفت و آمد بود.

تا آب‌ از زمین‌ خشك‌ شد

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «تا وقتی که آبها خشک شدند» یا «تا وقتی که آب خشک شد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 8:8

كبوتر را از نزد خود رها كرد

اگر از ضمائر مذکر برای «کبوتر» استفاده می‌کنید[ در فارسی کاربردی ندارد]، می‌توانید نام نوح را بیاورید تا از سوء برداشت جلوگیری کنید: «نوح کبوتر را فرستاد»

Genesis 8:9

برای‌ كف‌ پای‌ خود

«فرود آمد» یا «نشست.» یعنی آن کبوتر فرود آمد تا استراحت کند.

پای‌ خود...برگشت‌...و گرفته

کلمه «کبوتر» در زبان اصلی نویسنده مونث است. شما می‌توانید این عبارت را با ضمائری چون «این...این...این» یا «او...او...او را»، ترجمه کنید، انتخاب هر یک از این ضمائر بسته به نحوه اشاره به کبوتر در زبان شما دارد.

وی‌

اگر در زبان شما برای کلمه «کبوتر» از ضمیر مذکر استفاده می‌شود می‌توانید جهت جلوگیری از سوء برداشت، نام نوح را بیاورید: «نوح کبوتر را فرستاد،»، «نوح دستش را دراز کرد» و ....

Genesis 8:10

هفت‌ روز دیگر نیز درنگ‌ كرده‌

«هفت روز دیگر منتظر ماند»

Genesis 8:11

اینك‌

«توجه کنید» یا «مهم است»

برگ‌ زیتون‌ تازه‌

«برگی که از درخت زیتون کنده بود»

[کنده بود]

«شکسته بود»

Genesis 8:12

نزد وی‌ برنگشت‌

در صورت عدم درک دلیل چنین امری می‌توانید دلیل آن را به روشنی بیان کنید: «دوباره بازنگشت چون جایی برای فرود آمدن پیدا کرد»

(See:https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 8:13

[واقع شد]

این عبارت به منظور نشان‌گذاری شروع بخش جدیدی از داستان استفاده شده است. اگر زبان شما روشی دیگر برای انجام چنین کاری دارد، می‌توانید استفاده از آن را مد نظر قرار دهید.

در سال‌ ششصد و یكم‌

«وقتی نوح ۶۰۱ ساله بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

یكم‌ در روز اول‌ از ماه‌ اول‌

از آنجایی که موسی این کتاب را نوشته، ممکن است که این قسمت اشاره به ماه اول از تقویم عبرانی داشته باشد. اما چنین برداشتی قطعی نیست.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-hebrewmonths and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

اینك‌ روی‌ زمین‌ خشك‌ بود

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «آب‌های پوشیده بر زمین خشک شدند» یا «باد آب‌های پوشیده بر زمین را خشک کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

پوشش‌ كشتی‌

این قسمت اشاره به پوششی دارد که مانع ورود باران به کشتی می‌شد.

اینک

کلمه «اینک» به ما می‌گوید که به اطلاعات مهمی که در ادامه می‌آید توجه کنیم.

Genesis 8:14

در روز بیست‌ و هفتم‌ از ماه‌ دوم‌

«در بیست و هفتمین روز از ماه دوم.» این قسمت احتمالاً اشاره به ماه دوم از تقویم عبرانی دارد. اما چنین برداشتی قطعی نیست.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-hebrewmonths and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

زمین‌ خشك‌ شد

«زمین کاملاً خشک بود»

Genesis 8:16

بیرون‌ شو

«ترک کن.» برخی از ترجمه‌ها نوشته‌اند «بیرون برو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

Genesis 8:17

بیرون‌ آور

«بِبر.» برخی از ترجمه‌‌ها نوشته‌اند «بیرون بیاور»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

هر ذی‌جسدی‌

«هر نوع موجود زنده‌ای» [هر نوع جانداری.] ببینید «هر جسدی» را در <پیدایش ۶: ۱۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

بارور و كثیر شوند

این یک اصطلاح است. ببینید <پیدایش ۱: ۲۸> را چطور ترجمه کرده‌اید. خدا می‌خواست انسان‌ها و حیوانات تولید مثل کنند تا تعداد آنها زیاد شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 8:18

نوح‌...بیرون‌ آمدند

برخی از ترجمه‌ها نوشته‌اند «نوح بیرون رفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

Genesis 8:19

به‌ اجناس‌ آنها

«در دسته‌ای از هم نوعان خود»

Genesis 8:20

مذبحی‌ برای‌ خداوند بنا كرد

«مذبحی ساخت و تقدیم به یهوه کرد» یا «مذبحی برای پرستش یهوه ساخت.» احتمالاً آن را با سنگ ساخته بود.

بهیمۀ پاك‌...پرندۀ پاك‌

«پاک» یعنی که خدا اجازه داده بود که این حیوانات به عنوان قربانی تقدیم شوند. برخی از حیوانات چون «ناپاک» خوانده می‌شدند به عنوان قربانی به کار نمی‌رفتند.

قربانی‌های‌ سوختنی‌

نوح حیوانات را کُشت و سپس آنها را کاملاً سوزاند و به خدا تقدیم کرد. ترجمه جایگزین: «حیوانات را برای تقدیم به یهوه سوزاند»

Genesis 8:21

بوی‌ خوش‌

این کلمه اشاره به بوی خوب گوشت کباب شده دارد.

در دل‌ خود گفت‌

«دل» اشاره به افکار و عواطف خدا دارد.

زمین‌ را بسبب‌ انسان‌ لعنت‌ نكنم‌

«به زمین آسیبی جدی نزنم»

بسبب‌ انسان‌

این قسمت را می‌توانید گویاتر در ترجمه خود بیان کنید: «چون انسان گناهکار است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

دل‌ انسان‌ از طفولیت‌ بد است‌

«از سال‌های نخستین [زندگی خود] مایل به شرارت هستند» یا «هنگام جوانی، می‌خواهند شرارت کنند»

خیال‌ دل‌ انسان‌

کلمه «دل» اشاره به افکار، عواطف، امیال و اراده انسان‌ها دارد. ترجمه جایگزین: «گرایش آنها» یا «عادت آنها»

از طفولیت‌

این کلمه اشاره به کودکان بزرگتر دارد. ترجمه جایگزین: «از جوانی خود»

Genesis 8:22

مادامی‌ كه‌ جهان‌ باقی‌ است‌

«تا جهان باقیست» یا «تا وقتی که زمین پا بر جاست»

زرع‌

«فصل کاشت»

سرما و گرما، و زمستان‌ و تابستان‌

این کلمات اشاره به شرایط عمومی هوا در طول سال دارند. مترجمین می‌توانند از عباراتی استفاده کنند که در زبان مقصد متداول است.  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

تابستان‌

زمان گرم و خشک سال

زمستان‌

سرما، خیسی یا هنگامی از سال که برف می‌بارد

موقوف‌ نخواهد شد

«از وجود داشتن باز نمی‌ایستند» یا «روی دادن آنها متوقف نمی‌شود.» شما می‌توانید این جملات را به حالت مثبت نیز بیان کنید. ترجمه جایگزین: «ادامه خواهد یافت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

Genesis 9

نکات کلی پیدایش ۹

ساختار و قالب‌بندی

برخی از ترجمه‌ها نقل قول، دعا یا سرودهای طولانی را از مابقی متن جدا می‌کنند. ترجمه ULB و بسیاری از ترجمه‌های انگلیسی دیگر در پیدایش ۹: ۶- ۷ با قرار دادن این آیات در سمت چپ و ایجاد فاصله بیشتر از مابقی متن چنین کاری را انجام می‌دهد. آنها همچنین آیات ۹: ۲۵- ۲۷ را جدا می‌کنند. این آیات شامل دو نقل قول می‌شوند.

برخی از ترجمه‌ها آیات منظوم را در سمت راست و با فاصله بیشتری از مابقی متن قرار می‌دهند تا خواندن آنها آسانتر شود. ULB این کار را با آیات منظوم ۹: ۶ و ۹: ۲۵- ۲۷ انجام می‌دهد.

مفاهیم خاص در این باب

رابطه انسان با حیوانات

در رابطه انسان‌ها و حیوانات بر زمین تغییری برجسته ایجاد می‌شود. ظاهراً قبل از سیل، انسان‌ها و حیوانات در سازگاری کامل با یکدیگر زندگی می‌کردند. بعد از سیل، حیوانات از انسان‌ها ترسان شدند و انسان‌ها اجازه خوردن حیوانات را پیدا کردند. کاری که قبلاً اجازه انجام آن را نداشتند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

زندگی در خون

این باب مفهومی را ارائه می‌دهد که طبق آن در خون حیوان و انسان حیات وجود دارد. طبق طرز فکر عبرانی، خون نشان از وجود حیات در جانداران است. چنین تصویری[مجازی][انگاره‌ای] در کل کتاب مقدس دیده می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#life and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#blood)

عهد با نوح

خدا با نوح عهدی بست. این عهد وعده‌ای بی‌قید و شرط از سوی خداست که طبق آن او دیگر هرگز جهان را به وسیله سیل نابود نخواهد کرد. رنگین کمان‌ها نشانی همیشگی از وعده خدا هستند. (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise)

برهنگی پدر

دیده شدن برهنگی پدر در فرهنگ نوح غیر قابل قبول بود. درست نبود که حام برهنگی پدر را به برادرانش نشان داد. عمل حام توهین آمیز یا نامحترمانه بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

«بارور و كثیر شوید و زمین‌ را پر سازید»

فرمانی است که خدا داده است. او انتظار داشت که نوح از او اطاعت کند.


Genesis 9:1

بارور و كثیر شوید و زمین‌ را پر سازید

این برکت خدا است. خدا به نوح و خانواده‌ او گفت که تولید مثل کنند تا تعداد آنها فراوان شود. کلمه «کثیر شوید» نحوه «بارور شدن» را شرح می‌دهد. ببینید این فرامین را در <پیدایش ۱: ۲۸> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 9:2

خوف‌ شما و هیبت‌ شما بر همۀ حیوانات‌ زمین‌...و بر همۀ ماهیان‌ دریا خواهد بود؛ به‌ دست‌ شما تسلیم‌ شده‌اند

نویسنده به نحوی از خوف و هیبت سخن می‌گوید که گویی اشیایی هستند که می‌توان آنها را بر حیوانات قرار داد. ترجمه جایگزین: «هر حیوان زنده‌ای ...همه ماهیان دریا از هیبت شما خواهند ترسید»[هر حیوان زنده‌ای...و همه ماهیان دریا از شما بیمناک خواهند بود]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

خوف‌ شما و هیبت‌ شما

«خوف» و «هیبت» اساساً یک معنا دارند و بر نحوه ترس حیوانات از نوع بشر تاکید می‌کنند. ترجمه جایگزین: «ترسی مهیب از شما» یا «ترسی کوبنده از شما»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

همۀ حیوانات‌ زمین‌

اولین گروه از چهار گروهی هستند که نویسنده فهرست آنها را نوشته است و خلاصه‌ای از مابقی حیوانات ذکر شده نیست.

پرندگان‌

واژه‌ای متداول است که اشاره به جانداران پرنده دارد. ببینید <پیدایش ۱: ۲۱> را چطور ترجمه کرده‌اید.

بر هر چه‌ بر زمین‌ می‌خزد

این کلمه شامل همه حیوانات کوچک می‌شود. ببینید چنین کلماتی را در <پیدایش ۱: ۲۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

به‌ دست‌ شما تسلیم‌ شده‌اند

این دست اشاره به کنترل کردن دارد. این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «تسلیم سلطه آنها شدند» یا «آنها را تحت سلطه قرار دادم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 9:3

اطلاعات کلی:

خدا همچنان با نوح و پسرانش سخن می‌گوید.

Genesis 9:4

جان...خون

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «خون نمادی از حیات است.» آنها همچنین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «خدا به انسان‌ها فرمان داد که هنگام وجود خون در بدن حیوان از گوشت آن نخورند. باید اول خون او را تخلیه کنند، سپس از آن بخورند.»

Genesis 9:5

اطلاعات کلی:

خدا همچنان با نوح و پسرانش سخن می‌گوید.

هر آینه‌ انتقام‌ خون‌ شما

این قسمت خون انسان را با خون حیوان در تضاد قرار می‌دهد (<پیدایش ۹: ۴>)

هر آینه‌ انتقام‌ خون‌ شما را برای‌ جان‌ شما خواهم‌ گرفت‌

در این قسمت به طور ضمنی به ریخته شدن خون اشاره شده است. ترجمه جایگزین: «اگر کسی سبب ریخته شدن خون شما شود» یا «اگر کسی خون شما را بریزد» یا «اگر کسی شما را بکُشد» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

جان‌

این کلمه اشاره به حیات جسمانی دارد.

انتقام‌ جان‌...خواهم‌ گرفت‌

در این قسمت در اصل از عبارت «بهایش را طلب می‌کنم» استفاده شده که اشاره به مرگ قاتلین دارد نه پول. ترجمه جایگزین: «از هر کس که شما را بکشد، بهایش را خواهم گرفت»

از دست‌

کلمه «دست» اشاره به کسی دارد که مسئول روی دادن اتفاقی است. (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

از دست‌ هر حیوان‌ آن‌ را خواهم‌ گرفت‌

«بهایش را از هر حیوانی که جان شما را بگیرد، طلب خواهم کرد»

از دست‌ هر حیوان‌ آن‌ را خواهم‌ گرفت‌. و از دست‌ انسان‌، انتقام‌ جان‌ انسان‌ را از دست‌ برادرش‌ خواهم‌ گرفت‌

«بهایش را از هر کس که زندگی شما را بگیرد، طلب خواهم کرد»

از دست‌

این عبارت اشاره به آن شخص دارد و از ساختاری بسیار شخصی استفاده کرده است. ترجمه جایگزین: «از آن مرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

برادر

«برادر» اشاره کلی به اقوام دارد مثلاً اعضای یک قبلیه، طایفه یا گروهی از مردم.

Genesis 9:6

هر كه‌ خون‌ انسان‌ ریزد، خون‌ وی‌ به‌ دست‌ انسان‌ ریخته‌ شود

خون ریختن استعاره از کشتن شخص است. یعنی اگر آن شخص کسی را بکشد، کسی دیگر آن قاتل را خواهد کشت. اگرچه «خون» در این قسمت معنایی مهم دارد و در صورت امکان باید در ترجمه استفاده شود. عبارت «خون ریزد» را به کلماتی ترجمه کنید که در زبان مقصد نشان از دست دادن خون بسیار باشد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

زیرا خدا انسان‌ را به‌ صورت‌ خود ساخت‌

«زیرا خدا انسان را آفرید تا شبیه او باشد» یا «زیرا انسان را شبیه خود خلق کردم»

Genesis 9:7

بارور و كثیر شوید

این برکت خدا است. خدا به نوح و خانواده‌ او گفت که تولید مثل کنند تا تعداد آنها فراوان شود. کلمه «کثیر شوید» نحوه «بارور شدن» را شرح می‌دهد. ببینید این فرامین را در پیدایش ۱: ۲۸ چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 9:8

خدا نوح‌ و پسرانش‌ را با وی‌ خطاب‌ كرده‌

خدا سخن گفتن با آنها را از قبل آغاز کرده بود. این عبارت تغییری را تغییر آنچه خدا در ادامه می‌گوید را نشانگذاری می‌کند. ترجمه جایگزین: «خدا همچنان با نوح و پسرانش سخن می‌گوید» یا «سپس خدا در ادامه می‌گوید»

Genesis 9:9

اینك‌ من‌

این عبارت در زبان انگلیسی به منظور نشان‌گذاری به کار رفته است. به این واسطه تغییر سخن خدا از آنچه نوح و پسران باید انجام دهند به آنچه او باید انجام دهد نشان‌گذاری می‌شود.

عهد خود را با شما...استوار سازم‌

«بین تو و من عهدی بسته شود.» ببینید در <پیدایش ۶: ۱۸> این قسمت را چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 9:11

اطلاعات کلی:

خدا همچنان با نوح و پسرانش سخن می‌گوید.

عهد خود را با شما استوار می‌گردانم‌

«به این وسیله عهدی با شما می‌بندم.» ببینید کلمات مشابه را در <پیدایش ۶: ۱۸> چطور ترجمه کرده‌اید.

هر...جسد

معانی محتمل «هر...جسد»: ۱) تمام انسان‌ها یا ۲) تمام جانداران، از جمله انسان‌ها و حیوانات. ببینید این کلمات را در <پیدایش ۶: ۱۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

طوفان‌ بعد از این‌ نباشد تا زمین‌ را خراب‌ كند

«طوفانی نخواهد آمد که زمین را نابود کند.» سیل جاری می‌شود ولی همه زمین را نابود نمی‌کند.

Genesis 9:12

نشان‌

یعنی آنچه را که وعده داده، یادآور می‌شود.

عهد...نسلاً بعد نسل

این عهد نوح، خانواده‌اش و هر نسلی که بعد از آنها می‌آیند را در بر می‌گیرد.

Genesis 9:14

اطلاعات کلی:

خدا همچنان با نوح و پسرانش سخن می‌گوید.

هنگامی‌ كه‌

«هر وقت.» رویدادی است که بارها رخ خواهد داد.

قوس‌ در ابر ظاهر شود

مشخص نیست که چه کسی رنگین کمان را می‌بیند ولی چون وعده بین یهوه و انسان‌هاست، شاید لازم است که بگویید چه کسی رنگین کمان را می‌بیند، بهتر است هم نام یهوه و هم نام انسان‌ها را در ترجمه خود بیاورید. این قسمت را می‌توان به حالت معلوم ترجمه کرد. ترجمه جایگزین: «انسان‌ها و من رنگین کمان را می‌بینیم»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

قوس‌

باریکه‌ای رنگی از نور که هنگام تابش نور خورشید به قطرات باران ظاهر می‌شود.

Genesis 9:15

عهد خود را...بیاد خواهم‌ آورد

این به معنای آن نیست که ممکن است خدا عهد خود را فراموش کند. ترجمه جایگزین: «به عهد خود فکر می‌کنم»

من‌ و شما

کلمه «شما» جمع است. خدا با نوح و پسران نوح سخن می‌گوید.

همۀ جانوران‌ ذی‌جسد می‌باشد

«هر جانداری»

هر ذی‌جسدی‌

معانی محتمل «هر جسد»: ۱) تمام انسان‌ها یا ۲) تمام جانداران، از جمله انسان‌ها و حیوانات. ببینید <پیدایش ۶: ۱۲> را چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 9:16

اطلاعات کلی:

خدا همچنان با نوح و پسرانش سخن می‌گوید.

تا بیاد آورم‌

«تا به خاطر آورم» یا «تا در مورد آن فکر کنم»

میان‌ خدا و همۀ جانوران‌

خدا در این قسمت سخن می‌گوید. ترجمه جایگزین: «بین من و هر جانداری»

از هر ذی‌جسدی‌

«هر موجود زنده‌ای.» ببینید <پیدایش ۹: ۱۵> را چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 9:17

خدا به‌ نوح‌ گفت‌

خدا قبلاً با نوح سخن گفته است. این عبارت بخش آخر آنچه خدا می‌گوید را نشان‌گذاری می‌کند. ترجمه جایگزین: «خدا با سخن گفتن با نوح حرف خود را به پایان می‌رساند» یا «پس خدا به نوح گفت»

Genesis 9:18

اطلاعات کلی:

آیات ۱۸- ۱۹ سه پسر نوح را معرفی می‌کنند که بخش مهمی از داستان بعدی هستند.

پدر

حام پدر واقعی کنعان بود.

Genesis 9:20

فلاحت‌

شخصی که به منظور فراهم آوردن خوراک، گیاهان پرورش می‌دهد.

Genesis 9:21

مست‌شد

«بیش از حد شراب نوشید»

عریان‌ گردید

متن میزان برهنگی نوح هنگام مست شدن و خوابیدن را مشخص نمی‌کند. عکس‌العمل پسرانش نشان می‌دهد که برهنگی او شرم‌آور بوده است.

Genesis 9:22

پدر خود را

این کلمه اشاره به نوح دارد.

Genesis 9:24

اطلاعات کلی:

نوح در آیات ۲۵- ۲۷ لعن بر پسر خود حام و برکت بر برادران او را اعلام می‌کند. آن‌چه نوح درباره آنها گفته است به نسل آنها نیز اطلاق می‌شود، درست همانطور که در ترجمه UDB مشخص شده است. برخی از ترجمه‌ها آیات منظوم را در سمت چپ و با فاصله بیشتر از مابقی متن قرار می‌دهند تا خواندن آنها آسان‌تر شود. ترجمه ULB چنین کاری را با آیات منظوم ۲۵- ۲۷ انجام می‌دهد. نوح در این آیات لعن و برکات را اعلام می‌کند.

از مستی‌ خود به‌ هوش‌ آمده‌

پس از شراب نوشیدن و مست شدن بیدار شد. او «هوشیار شد»

پسر كهترش‌

این کلمه اشاره به حام دارد. ترجمه جایگزین: «پسر کوچکترش، حام»

Genesis 9:25

كنعان‌ ملعون‌ با

«کنعان را لعن می‌کنم» یا «اتفاقات بدی برای کنعان بیافتد» [کنعان بد آورد] [بلایای بسیار بر سر کنعان آید]

كنعان‌

یکی از پسران حام بود. ترجمه جایگزین: «پسر کنعان حام»

برادران‌ خود را بندۀ بندگان‌ باشد

«فرومایه‌ترین غلام برادران» یا «کم اهمیت‌ترین غلام برادران»

برادران‌ خود

این کلمه می‌تواند به برادران کنعان یا کلاً به اقوام او اشاره داشته باشد.

Genesis 9:26

اطلاعات کلی:

در صورت امکان این آیات را طبق چنین ساختاری ترجمه کنید تا منظوم بودن آنها بر خواننده روشن شود.

یهوه‌ خدای‌ سام‌! و كنعان‌، بندۀ او باشد

«برکت بر یهوه، خدای سام باد» یا «یهوه، خدای سام، لایق ستایش است»

Genesis 9:27

كنعان‌ بندۀ او باشد

«کنعان غلام سام باشد.» این شامل نسل کنعان و سام نیز می‌شود.

خدا یافث‌ را وسعت‌ دهد

معانی محتمل: ۱) «خدا حدود یافث را عظیمتر سازد» یا ۲) «خدا سبب شود یافث نسل بسیار داشته باشد.

در خیمه‌های‌ سام‌ ساكن‌ شود

«در آرامش با سام زندگی کند.» این شامل نسل یافث و سام نیز می‌شود.

كنعان‌ بندۀ او باشد

«کنعان غلام یافث باشد.» این شامل نسل کنعان و یافث نیز می‌شود.

Genesis 10

نکات کلی پیدایش ۱۰

ساختار و قالب‌بندی

این باب ثبت شجره‌نامه‌ای را آغاز می‌کند. همچنین مکان گروه باستانی از انسان‌ها را ثبت می‌کند.

مفاهیم خاص در باب

آشور و نینوا

با این حال که این مکان‌ها احتمال دارد با آشوری که بعد در کلام ذکر می‌شود در یک جا قرار داشته باشند، اما یک پادشاهی نیستند.

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

«پسران‌ متولد شدند»

عبارتی غیر متدوال به معنای «فرزند کسی» بودن است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)


Genesis 10:1

این‌ است‌ پیدایش‌ پسران‌ نوح‌

«این است سرگذشت پسران نوح.» این جمله، مقدمه‌ای بر سرگذشت نسل نوح در پیدایش ۱۰: ۱- ۱۱: ۹ است.

Genesis 10:5

از اینان‌ جزایر امّت‌ها منشعب‌ شدند در اراضی‌ خود

«پسران یاوان و نسل او از هم جدا شدند و به مناطق ساحلی و جزایر نقل مکان کردند»

از اینان‌ جزایر امّت‌ها منشعب‌ شدند در اراضی‌ خود

این عبارت به کسانی اشاره دارد که در مناطق ساحلی و جزایر زندگی می‌کنند.

در اراضی‌ خود

«سرزمین خود.» مکان‌هایی هستند که مردم به آنجا نقل مکان و در آنجا زندگی کردند.

هر یكی‌ موافق‌ زبان‌

«هر گروه از مردم زبان خود را سخن می‌گفت» یا «گروه‌های مردمی تقسیم شدند و طبق زبان خود سخن می‌گفتند»

Genesis 10:6

مِصرایم‌

نام عبری «مصر» است.

Genesis 10:8

جبار شدن‌

معانی محتمل: ۱) «جنگاوری نیرومند» یا ۲) «مردی نیرومند» یا ۲) «حاکمی قوی»

Genesis 10:9

در حضور خداوند

معانی محتمل: ۱) «در دیدگان یهوه» یا ۲) «با کمک یهوه»

از این‌ جهت‌ می‌گویند

این کلمه مَثَلی را معرفی می‌کند. شاید زبان شما به روشی دیگر مَثَل را معرفی و بیان کند. ترجمه جایگزین: «این است دلیلی که مردم می‌گویند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

Genesis 10:10

ابتدای‌ مملكت‌

معانی محتمل: ۱) اولین مراکزی که گسترش داد یا ۲) شهرهای مهم

Genesis 10:11

از آن‌ زمین‌ آشور بیرون‌ رفت‌

«نمرود به آشور رفت»

Genesis 10:13

مِصرایم‌ لُودیم‌

فهرست نسل نوح ادامه می‌یابد.

مِصرایم‌

مِصرایم‌ یکی از پسران حام بود. نسل او اهالی مصر شدند. ٰمِصرای همچنین کلمه عبری به معنای مصر است.

Genesis 10:16

یبوسیان‌ و اَموریان‌ و جِرجاشیان‌

این اسامی اشاره به گروهی از مردم دارد که از نسل کنعان هستند.

Genesis 10:19

سرحد

مرزی بین سرزمین یک نفر و سرزمین شخص دیگر است.

از صیدون‌ به‌ سمت‌ جرار تا غَزَه‌ بود

در صورت لزوم می‌توانید به جنوب در ترجمه خود اشاره کنید. ترجمه جایگزین: «از شهر صیدون در شمال تا جنوب در شهر غزه که نزدیک جرار است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

به‌ سمت‌ سُدُوم‌ و عَمُورَه‌ و اَدْمَه‌ و صَبُوئیم‌ تا به‌ لاشَع‌

جهت «شرق» یا «مناطق داخلی» را می‌توانید در صورت لزوم مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «سپس در شرق به سمت سُدُوم‌ و عَمُورَه‌ و اَدْمَه‌ و صَبُوئیم‌ تا به‌ لاشَع‌»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 10:20

اینانند پسران‌ حام‌

کلمه «اینان» اشاره به اشخاص یا گروهی دارد که در <پیدایش ۶- ۱۹> فهرست شده‌اند.

برحسب‌...زبان‌های‌ ایشان‌

«طبق تفاوت‌های زبانی تقسیم‌بندی شدند»

در اراضی‌ و امّت‌های‌ خود

«در سرزمین آنها»

Genesis 10:24

اَرَفكشاد

اَرَفكشاد یکی از پسران سام بود.

Genesis 10:25

فالِج‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام فالِج‌ به معنای ‘تقسیم‘ است»

زمین‌ منقسم‌ شد

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «مردم زمین خود را تقسیم کردند» یا «مردم بر زمین از یکدیگر جدا شدند» یا «خدا، مردم زمین را تقسیم کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 10:26

یقْطان‌

یقْطان‌ یکی از پسرهای عابر بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 10:29

این‌ همه‌

«این همه» اشاره به پسران یقْطان‌ دارد.

Genesis 10:30

مسكن‌ ایشان‌

«سرزمینی که تحت سلطه دارند» یا «سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند»

Genesis 10:31

اینانند پسران‌ سام‌

«اینان» اشاره به نسل سام (پیدایش ۱۰: ۲۱- ۲۹) دارد.

Genesis 10:32

اینانند قبایل‌

این کلمه اشاره به همه کسانی دارد که در <پیدایش ۱۰: ۱- ۳۱> فهرست شده‌اند.

برحسب‌

«فهرست شده‌اند طبق»

از ایشان‌ امّت‌های‌ جهان‌، بعد از طوفان‌ منشعب‌ شدند

«از این قبایل، امت‌هایی تقسیم شده‌ و در سراسر زمین پراکنده شدند» یا «این قبایل از یکدیگر منقسم شدند و امت‌هایی را بر زمین به وجود آوردند.»

بعد از طوفان‌

این قسمت را می‌توانید روشن‌تر یا گویاتر بیان کنید. ترجمه جایگزین: «بعد از اینکه سیل زمین را نابود کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 11

نکات کلی پیدایش ۱۱

ساختار و قالب‌بندی

این باب داستانی است که سنتاً به نام «برج بابل» شناخته شده است.

هدف این باب پاسخ به چند سوال است: چرا انسان‌ها به زبان‌های مختلف سخن می‌گویند؟ چطور انسان‌ها در سراسر زمین پراکنده شدند؟ این باب مجازات شرح داده شده توسط خدا همچنین دلیل تقسیمات نژادی و قومی در جهان را توضیح می‌دهد.

مفاهیم خاص در این باب

سن انسان‌ها هنگام مردن

بعد از آن سیل، عمر انسان‌ها کوتاه‌تر شد. این باب با بیان کاسته شدن از عمر متوسط انسان‌ها آغاز می‌شود.

آرایه‌های ادبی مهم در این باب

انسان‌انگاری

جمله «خداوند نزول‌ نمود تا...ملاحظه‌ نماید» نوعی انسان‌انگاری است. یهوه همیشه می‌دانست بر زمین چه می‌گذرد. این جمله نشان می‌دهد یهوه می‌خواهد بر بشر داوری کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#judge)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

«بیایید شهری‌ برای‌ خود بنا نهیم‌، و برجی‌ را كه‌ سرش‌ به‌ آسمان‌ برسد»

انسان‌ها به خود مغرور شده بودند و با این عمل علیه خدا طغیان کردند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)


Genesis 11:1

و [اکنون]

این کلمه نشان می‌دهد که نویسنده بخش جدیدی از داستان را آغاز می‌کند.

تمام‌ جهان‌

این کلمات اشاره به همه انسان‌های زمین دارند. ترجمه جایگزین: «تمام انسان‌های زمین»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

یك‌ زبان‌ و یك‌ لغت‌ بود

این دو عبارت اساساً یک معنا دارند و بر سخن گفتن انسان‌ها به یک زبان تاکید می‌کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Genesis 11:2

كوچ‌ می‌كردند

«حرکت کردند»

از مشرق‌

معانی محتمل: ۱) «در شرق» یا ۲) «از شرق» یا ۳) «به مشرق.» «در شرق» انتخابی بهتر است چون شنعار در شرق جایی واقع شده که محققان باور دارند کشتی نوح به خشکی نشسته است.

سكنی‌ گرفتند

از نقل مکان دست کشیدند و زندگی خود را در یک مکان آغاز کردند.

Genesis 11:3

بیایید

اگر زبان شما روشی دیگر برای برانگیختن یا دستور آغاز کار به افراد دارد، می‌توانید از آن روش در این قسمت استفاده کنید.

خوب‌ بپزیم‌

انسان‌ها از خاک رُس آجر می‌سازند و آنها را در اجاقی گرما می‌دهند تا سخت و مستحکم شوند.

قیر

مایعی غلیظ، چسبناک و سیاه که از زمین بیرون می‌آید.

گچ‌

ماده‌ای غلیظ است که از آهک، خاک رُس، ماسه و آب ساخته می‌شود و برای چسباندن سنگ یا آجر به یکدیگر از آن استفاده می‌شود.

Genesis 11:4

نامی‌ برای‌ خویشتن‌ پیدا كنیم‌

«شهرت بیابیم» [معروف شویم] [اسم و رسمی بر هم زنیم]

نام

شهرت

پراكنده‌ شویم‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «از یکدیگر جدا می‌شویم و در جایی دیگر زندگی می‌کنیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 11:5

بنی‌آدم‌

«انسان‌ها»

نزول‌ نمود

اطلاعات در مورد جایی که از آنجا آمده را می‌توانید به روشنی در ترجمه خود بیان کنید: «از آسمان نزول کرد.» نحوه نزول او ذکر نشده است. کلمه‌ای را به کار ببرید که عموماً به معنای «نزول نمود» است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

ملاحظه‌ نماید

«ملاحظه کند» یا «از نزدیک بنگرد» [از نزدیک نگاه کند]

Genesis 11:6

جمیع‌ ایشان‌ را یك‌ زبان‌

همه انسان‌ها، گروه بزرگی بودند و به یک زبان سخن می‌گفتند.

این‌ كار را شروع‌ كرده‌اند

معانی محتمل: ۱) «شروع به انجام چنین کاری کردند» ، این بدان معناست که ساخت برج را آغاز کرده ولی کار را به پایان نرساندند، یا ۲) «این تنها اولین کاری است که انجام دادند»، این بدان معناست که در آینده کارهای بزرگتری انجام می‌دهند.

الان‌ هیچ‌ كاری‌ كه‌ قصد آن‌ بكنند، از ایشان‌ ممتنع‌ نخواهد شد

این قسمت را می‌توانید در قالب جمله‌ای مثبت بیان کنید. ترجمه جایگزین: «هر کاری که قصد آن را داشته باشند برای آنها ممکن خواهد بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

Genesis 11:7

اکنون[بیایید]

اگر زبان شما روشی دیگر برای برانگیختن یا دستور آغاز کار دادن به افراد دارد، می‌توانید از آن روش در این قسمت استفاده کنید. ببینید چنین عباراتی را در <پیدایش ۱۱: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

نازل‌ شویم‌

شناسه مستتر فاعلی در فعل جمع است ولی اشاره آن به خداست. برخی از زبان‌ها این جمله را «پایین روم» یا «پایین می‌روم» ترجمه می‌کنند. در صورت برگزیدن چنین روشی در پانوشت به جمع بودن شناسه مستتر[ضمیر] فاعلی اشاره کنید. ببینید «شبیه ما بسازیم» را در <پیدایش ۱: ۲۶> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-pronouns)

زبان‌ ایشان‌ را در آنجا مشوش‌ سازیم‌

یعنی یهوه سبب می‌شود همه انسان‌ها بر زمین دیگر به یک زبان سخن نگویند. ترجمه جایگزین: «زبان آنها را به هم ریزیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

تا سخن‌ یكدیگر را نفهمند

هدف از مشوش کردن زبان آنها همین بود. ترجمه جایگزین: «تا دیگر نتوانند سخن یکدیگر را بفهمند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 11:8

از آنجا

«از آن شهر»

Genesis 11:9

آنجا را بابل‌ نامیدند، زیرا كه‌ در آنجا خداوند لغت‌ تمامی‌ اهل‌ جهان‌ را مشوش‌ ساخت‌

نام شهر «بابل» شبیه کلمه‌ای به معنای «مشوش» به نظر می‌رسد. مترجمین به این مورد در پانوشت اشاره کنند.

لغت‌ تمامی‌ اهل‌ جهان‌ را مشوش‌ ساخت‌

یعنی یهوه سبب شد همه انسان‌های زمین دیگر به یک زبان سخن نگویند. ترجمه جایگزین: «زبان همه زمین را به هم ریخت»[زبان همه زمینیان را به هم ریخت]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 11:10

اطلاعات کلی:

مابقی این باب فهرستی از نسل سام تا به ابرام است.

پیدایش‌ سام‌

این جمله با فهرست نسل سام آغاز می‌شود.

طوفان‌

مقصود از این طوفان، سیلی است که زمان نوح آمده، هنگامی که انسان شرارت ورزید و خدا سیلی روانه کرد که زمین را پوشاند.

اَرْفَكشاد را [پدر شد]

«پسری به نام اَرْفَكشاد آورد» یا «پسرش، اَرْفَكشاد، به دنیا آمد»

اَرْفَكشاد

نام مردی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

صد...دو

« ۱۰۰... ۲» مترجمین می‌توانند این اعداد را عددی یا به حروف بنویسند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:11

پانصد

«۵۰۰.» مترجمین می‌توانند این عدد را به حروف یا عدد بنویسند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:12

شالح‌ را آورد

«پسرش به دنیا آمد»

شالح‌

نام مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 11:13

چهار صد و سه‌ سال‌

«۴۰۳ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:14

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۲۵ ساختاری مشابه دارند. ببینید این عبارات را در <پیدایش ۱۱: ۱۲- ۱۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:15

اطلاعات کلی:

این صفحه عمداً خالی گذاشته شده‌ است.

Genesis 11:16

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۲۵ ساختاری مشابه دارند. ببینید این عبارات را در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۱۳ چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:17

اطلاعات کلی:

این صفحه عمداً خالی گذاشته شده‌ است.

Genesis 11:18

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۲۵ ساختاری مشابه دارند. ببینید این عبارات را در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۱۳ چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:19

اطلاعات کلی:

این صفحه عمداً خالی گذاشته شده‌ است.

Genesis 11:20

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۲۵ ساختاری مشابه دارند. ببینید این عبارات را در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۱۳ چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:21

اطلاعات کلی:

این صفحه عمداً خالی گذاشته شده‌ است.

Genesis 11:22

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۲۵ ساختاری مشابه دارند. ببینید این عبارات را در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۱۳ چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:23

اطلاعات کلی:

این صفحه عمداً خالی گذاشته شده‌ است.

Genesis 11:24

اطلاعات کلی:

سوابق ذکر شده در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۲۵ ساختاری مشابه دارند. ببینید این عبارات را در پیدایش ۱۱: ۱۲- ۱۳ چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 11:25

اطلاعات کلی:

این صفحه عمداً خالی گذاشته شده‌ است.

Genesis 11:26

اَبرام‌ و ناحور و هاران‌

ترتیب تولد پسران او را نمی‌دانیم.

Genesis 11:27

این‌ است‌ پیدایش‌ تارح‌

این جمله مقدمه‌ای بر سرگذشت نسل تارح است. پیدایش ۱۱: ۲۷- ۲۵: ۱۱ سرگذشت نسل تارح به الاخص پسرش، ابراهیم، را بیان می‌کند. ترجمه جایگزین: «این است سرگذشت نسل تارح»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 11:28

هاران‌ پیش‌ پدر خود، تارَح‌ ...بمرد

یعنی پدر هاران، تارح، هنوز زنده بود که هاران مُرد. ترجمه جایگزین:‌ «هاران حین زنده بودن پدرش، تارح، مرُد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 11:29

زنان‌ برای‌ خود گرفتند

«با زنانی ازدواج کردند»

یسكَه

نام زن است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 11:30

[اکنون]

این کلمه مقدمه‌ای بر معرفی سارای است. شخصی که در باب‌های بعدی مهم می‌شود.

نازاد

این واژه اشاره به ناتوانی جسمی زن برای صاحب فرزند شدن یا حاملگی دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 11:31

خود

این کلمه اشاره به تارح دارد.

عروس‌ خود سارای‌، زوجۀ پسرش‌ ابرام‌

«عروسش سارای که همسر پسر او ابرام بود»

هاران‌....حران

دو اسم متفاوت هستند و در زبان عبری املایی متفاوت دارند. یکی از آنها به شخص و دیگری به شهری اشاره دارد. (حرف «ح» در نام شهر قوی‌تر از حرف «ه» در نام شخص تلفظ می‌شود.) شما می‌توانید این دو کلمه را متفاوت از یکدیگر بنویسید تا گویای چنین امری باشد.

Genesis 11:32

دویست‌ و پنج‌ سال‌ بود

«۲۰۵ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 12

نکات کلی پیدایش ۱۲

مفاهیم خاص در این باب

ابرام

وقتی خدا به ابرام گفت «از ولایت‌ خود، و از مولد خویش‌...بیرون‌ شو» ابرام چندین گروه مردمی جدید بنا گذاشت. این گروه‌ها از نسل ابرام بودند.

عهد خدا با ابراهیم

خدا با ابرام عهدی بست. این عهد بر اساس آنچه ابراهیم باید انجام می‌داد بسته نشد، بلکه تحقق وعده‌ها بر اساس عمل هر نسل از نسل او است. این وعده‌ها هنوز کاملاً به تحقق نرسیده‌اند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fulfill and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

«مرا بكشند»

ابرام می‌ترسید که مصریان با خود بگویند او خارجی است و با دیدن زن زیبایش، سعی بر کشتن او داشته باشند. با چنین اتفاقی سارای می‌توانست با هر کس دیگر ازدواج کند. ظاهراً کشتن یک خارجی بدون تعیین مجازات، کار راحتی بوده است. اگر ابرام می‌گفت که او خواهرش است، شاید آنها به او نیز التفات می‌کردند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#favor)


Genesis 12:1

اکنون

این کلمه بخش جدیدی از داستان را نشان‌گذاری می‌کند.

از مولد خویش‌ و از خانۀ پدر خود به سوی‌ زمینی‌ كه‌ به‌ تو نشان‌ دهم‌ بیرون‌ شو

«از سرزمین و از نزد خانواده خود برو»

Genesis 12:2

از تو امتی‌ عظیم‌ پیدا كنم‌

«تو» مفرد است و اشاره به ابرام دارد ولی ابرام معرف نسل او است. ترجمه جایگزین: «امتی عظیم را آغاز خواهم کرد» یا « از نسل تو امتی عظیم پدید می‌آورم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

نام‌ تو را بزرگ‌ سازم‌

کلمه «نام» اشاره به شهرت شخص دارد. ترجمه جایگزین: «تو را مشهور کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

تو بركت‌ خواهی‌ بود

کلمات «به دیگران» از مضمون برداشت می‌شود. ترجمه جایگزین: «برکتی برای دیگران خواهید بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Genesis 12:3

آن كه‌ تو را ملعون‌ خواند

«هرکس را که با شما به شکل ناشایستی رفتار کند، لعن می‌کنم» یا «هر کس را که با شما رفتار بدی داشته باشد، لعن می‌کنم»

از تو جمیع‌ قبایل‌ جهان‌ بركت‌ خواهند یافت‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «همه خانواده‌های زمین را به واسطه شما برکت می‌دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

از تو

«به خاطر تو» یا «چون تو را برکت دادم»

Genesis 12:5

اموال‌

شامل حیوانات و دارایی‌های بی‌جان می‌شود.

با اشخاصی‌ كه‌...پیدا كرده‌ بودند

معانی محتمل: ۱) «غلامانی که جمع کرده بودند» یا ۲) «کسانی که جمع کرده‌ بودند تا با آنها باشند»

Genesis 12:6

ابرام‌ در زمین‌ می‌گشت‌

چون ابرام سر خانواده بود، تنها نام او ذکر شده است. خدا به او فرمان داده بود تا خانواده‌‌اش را به آنجا ببرد. ترجمه جایگزین: «پس ابرام و خانواده‌اش از میان آن سرزمین رد شدند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

زمین‌

«سرزمین کنعان»

بلوطستان‌ موره‌

موره‌ نام مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 12:7

خداوند بر اَبرام‌ ظاهر شده‌

«یهوه چون بر او ظاهر شد»

Genesis 12:8

خیمۀ خود را برپا نمود

ابرام هنگام سفر همراهان بسیاری داشت. کسانی که در حال نقل مکان بودند در خیمه زندگی می‌کردند. ترجمه جایگزین: «چادر خود را بر پا کردند»

نام‌ یهوه‌ را خواند

«به نام یهوه دعا کرد» یا «یهوه را پرستید»

Genesis 12:9

ابرام‌...كوچید

شما می‌توانید بردن چادر همراه خود را در ترجمه ذکر کنید. «سپس ابراهیم چادر را جمع کرد و به سفر ادامه داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

به‌ سمت‌ جنوب‌

«به سمت ناحیه نگب» یا «به سمت جنوب» یا «به سمت جنوب صحرای نِگِب»

Genesis 12:10

قحطی‌ در آن‌ زمین‌ شد

محصولات در آن فصل رشد نمی‌کردند. چنین امری را می‌توانید به روشنی در ترجمه خود بیان کنید. ترجمه جایگزین: «کمبود غذا بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

در آن‌ زمین‌

«در آن منطقه» یا «در آن سرزمینی که ابراهیم زندگی می‌کرد»

فرود آمد

معانی محتمل: ۱) «بیشتر به سمت جنوب رفتند» یا ۲) «به سمت کنعان رفتند.» بهتر است از کلمات متدوالی استفاده کنید که اشاره به رفتن از مکانی مرتفع به مکانی پست‌تر دارند.

Genesis 12:12

مرا بكشند و تو را زنده‌ نگاه‌ دارند

دلیل کشته شدن ابرام را می‌توانید به روشنی در ترجمه خود بیان کنید: «آنها مرا خواهند کشت تا بتوانند با تو ازدواج کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 12:13

و جانم‌ بسبب‌ تو زنده‌ ماند

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «تا که به خاطر تو من را نکشند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 12:14

[و واقع شد که]

معانی محتمل: ۱) این عبارت به منظور نشان‌گذاری نقطه آغاز عملی به کار رفته است. اگر زبان شما روش دیگری برای انجام چنین کاری دارد می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید، یا ۲) «و چنین شد»

Genesis 12:15

امرای‌ فرعـون‌ او را دیدنـد

«مقامات فرعون، سارای را دیدند» یا «نمایندگان پادشاه او را دیدند»

وی‌ را به‌ خانۀ فرعـون‌ در آوردنـد

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «فرعون او را به خانه برد» یا «فرعون به سربازانش دستور داد که او را به خانه ببرند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

وی[آن زن]

سارای

خانۀ فرعـون‌

معانی محتمل: ۱) «خانواده فرعون» که همسر او می‌شود، یا ۲) «خانه فرعون» یا «کاخ فرعون»،  آرایه بِه‌گویی است و اشاره به آن دارد که سارای یکی از همسران فرعون می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 12:16

به خاطـر وی‌

«به خاطر سارای» یا «به خاطر او»

Genesis 12:17

به سبب‌ سارای‌، زوجۀ ابرام‌

این جمله را می‌توانید گویاتر در ترجمه خود بیان کنید. ترجمه جایگزین: «چون فرعون می‌خواست سارای، همسر ابرام، را ببرد تا همسر او شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 12:18

فرعـون‌ ابـرام‌ را خوانـده‌

«فرعون ابرام را صدا زد» یا «فرعون به ابرام دستور داد که نزد او بیاید»

چرا مرا خبر ندادی‌ كه‌ او زوجۀ توست‌؟

فرعون با استفاه از این سوال میزان خشم خود در مورد کار ابرام را نشان داد. همچنین شما می‌توانید این قسمت را در غالب جمله‌ای خبری  بیان کنید. ترجمه جایگزین: «کار وحشتناکی با من کردی!» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 12:20

آنگاه‌ فرعون‌ در خصوص‌ وی‌

«فرعون به مقامات در مورد ابرام دستور داد»

تا او را با زوجه‌اش‌ و تمام‌ مایملكش‌ روانه‌ نمودند

«مقامات، ابرام را همراه با همسر و دارایی‌ها از نزد فرعون فرستادند»

Genesis 13

نکات کلی پیدایش ۱۳

مفاهیم خاص در این باب

ایمان ابرام

چون منابع آن سرزمین نیاز خاندان لوت و ابراهیم را فراهم نمی‌کردند، آنها تصمیم گرفتند که هر یک راه خود را پیش گیرند. اگر چه زمین خوب کمیاب بود، ولی ابراهیم اجازه داد که لوت سرزمین بهتر را برگزیند، چون ابراهیم به تحقق وعده‌های خدا اطمینان داشت.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#trust and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fulfill and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise)

عهد خدا با ابرام

خدا با ابرام عهدی بست. این عهد بر اساس آنچه ابرام باید انجام می‌داد، بسته نشد، بلکه تحقق وعده‌ها بر اساس[به شرط] عمل هر نسل از نسل است. این وعده‌ها هنوز کاملاً به تحقق نرسیده‌اند. این باب همچنان بیان وعده‌ای که در باب قبل آغاز شده است را ادامه می‌دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

بنا کردن مذبح

ابرام مذبحی بنا کرد تا به یهوه قربانیان تقدیم کنند. مشخص است که ساخت مذبح نوعی عمل پرستشی به حساب می‌آید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)


Genesis 13:1

آمدند

«ترک کردند» یا «جدا شدند از»

به جنوب[نِگِب] آمدند

نگِب صحرایی در جنوب کنعان و در شرق مصر است . شما می‌توانید این موضوع را در ترجمه خود روشن کنید. ترجمه جایگزین: «به صحرای نگب بازگشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 13:2

ابرام‌ از مواشی‌ و نقره‌ و طلا، بسیار دولتمند بود

«ابرام حیوانات، نقره و طلای بسیار داشت»

مواشی‌

«احشام» یا «گله»

Genesis 13:3

طی‌ منازل‌ كرده‌

ابرام و خانواده‌اش مرحله به مرحله و منطقه به منطقه سفر می‌کردند. چنین موضوعی را می‌توانید در ترجمه خود به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «به سفر خود ادامه دادند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بدانجایی‌ كه‌ خیمه‌اش‌ در ابتدا بود

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند «مراجعه کنید به پیدایش ۱۲: ۸.» زمان سفر او را می‌توانید مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «به جایی که چادر خود را قبل از رفتن به مصر برپا کرده بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 13:4

نام‌ یهوه‌ را خواند

«در نام یهوه دعا کردند» یا «یهوه را پرستیدند.» ببینید چنین عبارتی را در <پیدایش ۱۲: ۸> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 13:5

و [اکنون]

این کلمه نشان می‌دهد که آنچه در ادامه می‌آید، اطلاعات پس زمینه‌ای است. چنین اطلاعاتی در درک رویدادهایی پیش رو به خواننده کمک می‌کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Genesis 13:6

زمین‌ گنجایش‌ ایشان‌ را نداشت‌

برای حیوانات آنها چراگاه و آب کافی وجود نداشت.

اندوخته‌های‌ ایشان‌

این کلمه شامل دام‌هایی می‌شود که نیاز به چراگاه و آب دارند.

نتوانستند در یك‌ جا سكونت‌ كنند

«نتوانستند با هم زندگی کنند»

Genesis 13:7

كنعانیان‌ و فَرِزّیان‌، ساكن‌ زمین‌ بودند

دلیل دیگری است که آن سرزمین توان رفع نیاز آنها را نداشت.

Genesis 13:8

زنهار در میان‌ من‌ و تو... نزاعی‌ نباشد

«بحث نکنیم»

نزاع

بحث یا دعوا

میان‌ شبانان‌ من‌ و شبانان‌ تو

«مراقبان حیوانات ما، دیگر با هم بحث نکنند»

زیرا كه‌ ما برادریم‌

«ما خانواده‌ایم»

برادر[خانواده‌]

«فامیل» یا «قوم و خویش.» لوت خواهر زاده ابراهیم بود.

Genesis 13:9

زمین‌ پیش‌ روی‌ تو نیست‌؟

این پرسشی بدیهی است که می‌توان آن را در قالب جمله خبری ترجمه کرد. ترجمه جایگزین: «تمام زمین در اختیار آنها خواهد بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

ملتمس‌ اینكه‌ از من‌ جدا شوی‌

ابراهیم مهربانانه با لوت حرف می‌زد و او را تشویق می‌کرد تا کاری را انجام دهد که به سود هر دوی آنها است. «بیا جدا شویم»

اگر به‌ جانب‌ چپ‌ روی‌، من‌ به سوی‌ راست‌ خواهم‌ رفت‌

معانی محتمل: ۱) «اگر به سمتی روی، من به طرف دیگر می‌روم» یا ۲) «اگر به شمال روی من به جنوب می‌روم.» ابرام به لوت اجازه داد بخشی از زمینی را که می‌خواهد، انتخاب کند و ابرام هر چه باقی می‌ماند را بر می‌گزید.

Genesis 13:10

تمام‌ وادی‌ اردن‌

این به طور کل اشاره به منطقه رودِ اردن دارد.

سیراب‌ بود

«آب بسیار داشت»

مانند باغ‌ خداوند و زمین‌ مصر

«مثل باغ یهوه یا مثل سرزمین مصر.» دو مکان متفاوت هستند.

باغ‌ خداوند

نام دیگر باغ عدن است.

باغ‌

از کلمه‌ای استفاده کنید که در <پیدایش ۲: ۸> برای «باغ» استفاده کرده‌اید.

قبل‌ از آنكه‌ خداوند سدوم‌ و عموره‌ را خراب‌ سازد

این جمله انتظار آنچه بعداً روی می‌دهد را ایجاد می‌کند. موضوع مورد بحث این جمله مهم است چون دلیل اسکان لوت در منطقه‌ای را توضیح می‌دهد که بعدها حاصلخیز نخواهد بود.

Genesis 13:11

[اقوام]

«قوم و خویش» یا «فامیل.» این کلمه اشاره به لوت و ابرام و اهل خانه آنها دارد.

Genesis 13:12

ابرام‌... ماند

«ابرام ...خانه‌ای بنا کرد» یا «ابرام...ماند»

زمین‌ كنعان‌

«سرزمین کنعان»

خیمه‌ خود را تا سدوم‌ نقل‌ كرد

معانی محتمل: ۱) «خیمه خود را نزدیک سدوم بر پا کرد» یا ۲) «خیمه خود را تا سدوم جابه جا کرد»

Genesis 13:14

بعد از جدا شدن‌ لوط‌ از وی‌

«بعد از اینکه لوت ابراهیم را ترک کرد»

Genesis 13:17

در طول‌ و عرض‌ زمین‌ گردش‌ كن‌

«در سراسر آن سرزمین قدم زنید»

Genesis 13:18

مَمْری‌

نام کسی بود که درختان بلوط مال او بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

حِبرون‌

نام مکانی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

مذبحی‌ برای‌ یهوه‌

«مذبحی برای پرستش یهوه»

Genesis 14

نکات کلی پیدایش ۱۴

ساختار و قالب بندی

برخی از ترجمه‌ها آیات منظوم را در سمت چپ و با فاصله بیشتری از مابقی متن قرار می‌دهند تا خواندن آنها آسان‌تر شود. ترجمه ULB این کار را با آیات منظوم ۱۴: ‍۱۹- ۲۰ انجام می‌دهد.

مفاهیم خاص در این باب

اسم مکان‌ها

گاهی نامی که برای اشاره به مکانی در کتاب مقدس استفاده می‌شود زمان نویسنده رواج داشته و در زمان وقوع آن داستان مکان مذکور چنین نامی نداشته است. برای مثال مکانی که در این باب به آن دان گفته می‌شود، در زمان وقوع حوادث مشروحه به این اسم معروف نبوده چون دان هنوز آنجا نرفته بود و در آنجا زندگی نمی‌کرد ولی موسی، نویسنده پیدایش، این مکان را به این نام می‌شناخت.

ملکیصدق

ملکیصدق کاهن و پادشاه بود. بدین خاطر نقشی مشابه عیسی می‌یابد. ملکیصدق در کتاب عبرانیان شخصیتی مهم است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#priest)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

خدای تعالی

ملکیصدق خدای متعال را می‌پرستید. این احتمالاً اشاره به یگانه خدای حقیقی دارد که خالق آسمان‌ها و زمین است و به نام یهوه شناخته می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#heaven)

Genesis 14:1

و واقع‌ شد

این عبارت به منظور نشانگذاری شروع بخش جدیدی از داستان استفاده شده است. اگر زبان شما روشی برای انجام این کار دارد می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید.

در ایام‌

«در دوران»

امرافل‌...اریوك‌...كَدُرلاعُمر...تدعال‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

شنعار...اَلاّسار...عیلام...امتها[گوُییم]

اینها اسامی مکان هستند. ببینید «شنعار» را در <پیدایش ۱۰: ۱۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 14:2

جنگ‌ كردند

«به جنگ رفتند» یا «جنگی را شروع کردند» یا «برای جنگ آماده شدند»

Genesis 14:3

این‌ همه‌ در وادی‌ سَدّیم‌ كه‌ بحرالمِلْح‌ باشد، با هم‌ پیوستند

شما می‌توانید همراهی سپاه با آنها را در ترجمه خود به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «این پنج پادشاه آخر و سپاهشان با هم متحد شدند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 14:4

دوازده‌ سال‌...بندگی‌ كردند

رویدادهایی که در آیات ۴- ۷ شرح داده شده‌اند، قبل از آیه ۳ رخ داده‌اند. شاید زبان شما روشی دیگر برای نشان دادن چنین امری داشته باشد.

كدرلاعمر را بندگی‌ كردند

احتمالاً به او مالیات می‌پرداختند و در سپاه او خدمت می‌کردند. ترجمه جایگزین: «تحت سلطه کدرلاعمر بودند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

شوریدند

«از خدمت او سر باز زدند» یا «دیگر به او خدمت نکردند»

Genesis 14:5

آمده‌...شکست دادند[حمله کردند]

چنین کردند، چون شاهان دیگر طغیان کردند.

رفائیان‌...زوزیان...ایمیان

اسامی گروه‌های مردمی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

عَشتَروت‌ قَرْنَین‌...هام... شاوه‌ قریتَین‌

اینها اسامی مکان‌ها هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

هام‌

این اسم در زبان عبری با اسم پسر نوح یکی نیست ولی در انگلیسی به یک شکل نوشته می‌شوند.

Genesis 14:6

حوریان‌

نام گروهی از مردم است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

سَعیر...ایل‌ فاران‌

اینها نام مکان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

ایل‌ فاران‌ كه‌ متصل‌ به‌ صحراست‌

این عبارت به خواننده کمک می‌کند تا بفهمد که ایل فاران کجاست. شما می‌توانید در صورت لزوم این قسمت را در دو جمله مجزا ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «ایل فاران. ایل فاران جایی نزدیک صحرا است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

Genesis 14:7

اطلاعات کلی:

آیات ۸ و ۹ آنچه در <پیدایش ۱۴: ۳> گفته شده را تکرار می‌کنند و همچنان رخدادهایی که هنگام اتحاد پادشاهان در جنگ روی داده‌ را تعریف می‌کنند.

برگشته‌...آمدند

شناسه مستتر فاعلی در «آمدند» اشاره به چهار پادشاه خارجی دارد که به منطقه کنعان حمله کردند. اسامی آنها امرافل‌، اریوك‌، كَدُرلاعُمر و تدعال‌ بود. ترجمه جایگزین: «برگشتند و رفتند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

اموریان‌ را نیز كه‌ در حَصّون‌ تامار ساكن‌ بودند

این عبارت می‌گوید که اموریان شکست خوردند. گروهی دیگر از اموریان بودند که در مکان‌های دیگر زندگی می‌کردند.

Genesis 14:8

ملك‌ بالع‌ كه‌ صُوغَر باشد

شهر بالع به صوغر نیز معروف بود. شما می‌توانید چنین موضوعی را در آخر جمله نیز مطرح کنید. «بالعِ پادشاه رفت و آماده جنگ شد. بالع صوغَر نیز نامیده می‌شد.»

صف‌آرایی‌ نمودند

«رزم آرایی کردند» یا «آماده جنگ شدند.» شاید برخی از مترجمین مجبور باشند که بگویند سپاه‌ها جنگیدند، درست همانطور که در UDB در آیه ۹ انجام شده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 14:9

چهار ملك‌ با پنج‌

نام آن پنج پادشاه اول آمده است به همین خاطر در برخی از زبانها متداول‌تر است که بگویند «پنج پادشاه علیه چهار»

Genesis 14:10

و [اکنون]

این کلمه مقدمه‌ای بر اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد دره سدوم است. شاید زبان شما روشی دیگر برای ارائه اطلاعات پس زمینه‌ای داشته باشد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

پر از چاه‌های‌ قیر بود

«چاه‌های قیر بسیار داشت.» گودال‌هایی در زمین که در آنها قیر بود.

قیر

مایعی غلیظی که از زمین بیرون می‌آید. ببینید <پیدایش ۱۱: ۳> را چطور ترجمه کرده‌اید.

ملوك‌ سدوم‌ و عموره‌

پادشاهان اشاره به خود آنها و ارتش آنها دارند. ترجمه جایگزین: «پادشاهان سدوم و عموره و ارتش آنها»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

در آنجا افتادند

معانی محتمل: ۱) برخی از سربازان آنها در چاه قیر افتادند یا ۲) خود پادشاهان در در گودال‌های قیر افتادند. چون <پیدایش ۱۴: ۱۷> می‌گوید که پادشاهان سدوم به دیدن ابرام رفتند پس صحت مورد اول محتمل‌تر است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

باقیان‌ به‌ كوه‌ فرار كردند

«کسانی که در جنگ نمردند و در گودال‌ها نیافتادند»

Genesis 14:11

سدوم‌ و عموره‌ را با تمامی‌ مأكولات‌

«سدوم» و «عموره» کنایه از ساکنین آن شهرهاست. ترجمه جایگزین: «ثروت مردم سدوم و عموره» یا «املاک مردم سدوم و عموره»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

مأكولات‌ آنها

«غذا و نوشیدنی آنها»

برفتند

«دور شدند»

Genesis 14:12

لوط‌، برادرزادۀ اَبرام‌ را كه‌ در سَدوم‌ ساكن‌ بود، با آنچه‌ داشت‌ برداشته‌، رفتند

عبارت «برادرزاده ابرام» و «که در سدوم ساکن بود» به خواننده اموری را یادآوری می‌کند که قبلاً در مورد لوت ذکر شده‌اند. ترجمه جایگزین: «لوت با همه دارایی‌اش را بر گرفتند. لوت برادر زاده ابرام بود و آن موقع در سدوم زندگی می‌کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

Genesis 14:13

یكی‌ كه‌ نجات‌ یافته‌ بود آمده‌

«مردی که از میدان جنگ فرار کرد و آمد»

ساكن‌ بود

«ابرام زندگی می‌کرد.» این قسمت اطلاعات پس زمینه‌ای را معرفی می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

با ابرام‌ هم‌ عهد بودند

«با ابرام هم عهد بودند» یا «پیمان صلحی با ابرام بستند»

Genesis 14:14

برادر [قوم و خویش] [فامیل]

این کلمه به برادر زاده ابرام، لوت، اشاره دارد.

سیصد و هجده‌...كارآزمودۀ

«سیصد و هجده مرد آموزش دیده»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

كارآزموده

«کسانی که به منظور جنگ آموزش دیده بودند»

خانه‌زادان‌

«کسانی که در خانه ابرام به دنیا آمده بودند.» آنها فرزندان غلامان ابرام بودند.

در عقب‌ ایشان‌...بتاخت‌

«آنها را تعقیب کرد»

دان‌

شهری در منتهای شمالی کنعان و دور از اردوگاه ابرام است.

Genesis 14:15

شبانگاه‌، او و ملازمانش‌، بر ایشان‌ فرقه‌ فرقه‌ شده‌

این قسمت احتمالاً اشاره به استراتژی جنگ دارد. «ابرام مردان را بین گروه‌های مختلف تقسیم کرد و از جهات مختلف به آنها حمله کردند»

Genesis 14:16

همۀ اموال‌

این کلمه اشاره به چیزهایی دارد که دشمنان از شهرهای سدوم و عموره دزدیده بودند.

اموال‌ او را

«اموال لوت که دشمنان از لوت دزدیده بودند»

با زنان‌ و مردان‌

«همان طور با زنان و دیگرانی که آن چهار پادشاه اسیر کرده بودند»

Genesis 14:17

مراجعت‌

مبدایی که از آن بازگشت کرده است را می‌توانید مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «به جایی برگشت که در آن زندگی می‌کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 14:18

ملكیصدق‌، مَلِكِ سالیم‌

اولین باری است که نامی از این پادشاه برده می‌شود.

نان‌ و شراب‌

مردم معمولاً نان و شراب می‌خوردند. ببینید «نان» را در <پیدایش ۳: ۱۹> و «شراب» را در <پیدایش ۹: ۲۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 14:19

او را مبارك‌ خوانده‌

ملکیصدق پادشاه ابرام را برکت داد.

مبارك‌ باد ابرام‌ از جانب‌ خدای‌ تعالی‌، مالك‌ آسمان‌ و زمین‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «خدای متعال، خالق آسمان و زمین، ابرام را برکت دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

آسمان‌

اشاره به مکانی دارد که خدا در آن ساکن است.

Genesis 14:20

متبارك‌ باد خدای‌ تعالی‌، كه‌...تسلیم‌ كرد

«خدای متعال چون ...داده است.» «تسلیم‌ كرد» اطلاعات بیشتری در مورد خدای متعال ارائه می‌دهد.

متبارك‌ باد خدای‌ تعالی‌

این روشی برای ستایش خدا است. ببینید «متبارک باد» را در <پیدایش ۹: ۲۶> چطور ترجمه کرده‌اید.

به‌ دستت‌

«در کنترل تو» یا «به قدرت تو»

Genesis 14:21

مردم‌ را به‌ من‌ واگذار

عبارت «مردم» اشاره به مردم سدوم دارد که دشمنان آنها را به اسارت گرفته بودند. ابرام آنها را نیز هنگام آزاد کردن لوت نجات داد.

Genesis 14:22

دست‌ خود را...برافراشتم‌

یعنی «سوگند خوردم» یا «قولی داده‌ام»[وعده‌ای داده‌ام]

Genesis 14:23

اطلاعات کلی:

این صفحه تعمداً خالی گذاشته شده است.

Genesis 14:24

مگر فقط آنچه‌ جوانان‌ خوردند

«فقط آنچه [مردان] جوانان من خورده‌اند را از شما می‌گیرم.» ابرام چیزی برای خود قبول نمی‌خواست ولی قبول داشت که سربازان مقداری از آذوغه را هنگام بازگشت از جنگ سدوم خورده‌اند.

بهرۀ...همراه‌ من‌ رفتند

معنای کامل این جمله را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «سهمی از املاک بدست آمده به کسانی تعلق دارد که به من در باز پس گرفتن آنها کمک کرده‌اند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

عانر و اشكول‌ و ممری‌

متحدین ابرام هستند (<پیدایش ۱۴: ۱۳>). چون با ابرام متحد بودند کنار او می‌جنگیدند. معنای کامل این جمله را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «متحدینم عانر، اشکول و ممری»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 15

نکات کلی پیدایش ۱۵

مفاهیم خاص در این باب

میراث

در خاور نزدیک باستان فرزندان شخص، املاک و زمین‌های والدین خود را به ارث می‌بردند. ابراهیم به تحقق عهد خدا شک داشت، چون فرزندانی نداشت که وارث دارایی‌های او باشند. چنین امری فقدان ایمان را می‌رساند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fulfill,https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#faith)

تحقق وعده

در خاور نزدیک باستان دو شخص با دو پاره کردن حیوان از وسط، قربانیِ مشابهی می‌گذراندند. طریقی بود که اعلام می‌کردند: «اگر به عهد وفادار نمانم، تن من نیز چنین شود.» رویدادهای ثبت شده در این قسمت نشان می‌دهند که خدا وعده خود را تحقق می‌بخشد و تنها او مسئول عملی کردن آن است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fulfill and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise)

عهد ابراهیم با خدا

خدا با ابرام عهدی بست. این عهد بر اساس آنچه ابراهیم باید انجام می‌داد بسته نشد بلکه تحقق وعده‌ها بر اساس[به شرط] عمل هر نسل از نوادگان است. این عهد هنوز کاملاً به تحقق نرسیده‌ است.


Genesis 15:1

بعد از این‌ وقایع‌

«این وقایع» اشاره به زمانی دارد که پادشاهان جنگیدند و ابرام لوط را نجات داد.

كلام‌ خداوند در رؤیا، به‌ ابرام‌ رسیده‌، گفت‌: «...مترس‌»

اصطلاح «کلام یهوه به ...رسیده» به منظور معرفی پیغام خاص خدا به کار رفته است. ترجمه جایگزین: «یهوه در رویا به ابرام پیغامی داده. او گفت: ‘...مترس» یا «خداوند این پیغام را در رویا به ابرام گفت: ‘...مترس»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

سپر...اجر

خدا از این دو استعاره استفاده کرد تا در مورد شخصیت و رابطه خود به ابرام بگوید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

من‌ سپر تو هستم‌

سربازان از سپر جهت مراقبت از خود در برابر دشمنان استفاده می‌کردند. ترجمه جایگزین: «مانند سپر از تو مراقبت می‌کنم» یا «من سپری هستم که از تو مراقبت می‌کنم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

اجر بسیار عظیم‌ تو

معانی محتمل: ۱) «من خود همه آنچه هستم که شما نیاز دارید» یا ۲) «هرچه نیاز داری را به تو می‌دهم»

اجر

نتیجه اعمال شخص است. به نظر می‌رسد که کنایه از برکات فیاضانه‌‌ای باشد که خدا به ابراهیم بخشیده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 15:3

ابرام‌ گفت‌: «اینك‌ مرا...ندادی‌»

«ابرام به سخن گفتن ادامه می‌دهد و گفت ‘چون مرا...ندادی‘»

Genesis 15:4

[پس، بنگر]

کلمه «بنگر» به بیان دوباره کلام یهوه به ابراهیم اشاره دارد.

كلام‌ خداوند به‌ وی‌ در رسیده‌، گفت‌: «این‌...»

اصطلاح «کلام خداوند...در رسیده» به منظور معرفی پیغامی خاص از خدا استفاده شده است. ببینید این اصطلاح را در <پیدایش ۱۵: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «یهوه به او پیغامی داد. او گفت، ‘این...» یا «یهوه این پیغام را به او گفت: ‘این...‘»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

وی‌ [این مرد]

این قسمت اشاره به ایلعازر دمشقی دارد.

كسی‌ كه‌ از صُلب‌ تو درآید

«آنکس که تو پدرش می‌شوی» یا «پسر خودِ تو.» خودِ پسر ابرام وارث او می‌شد.

Genesis 15:5

ستارگان‌ را بشمار

«ستارگان را بشمار»

ذُرّیت‌ تو چنین‌ خواهد بود

همان‌طور که ابرام قادر به شمردن ستارگان نبود در آینده نیز قادر به دلیل تعدد بسیار نسلش قادر به شمردن آنها نخواهد بود.

Genesis 15:6

به‌ خداوند ایمان‌ آورد

یعنی او را پذیرفت و به آنچه یهوه گفت که حقیقت است، ایمان داشت.

برای‌ وی‌ عدالت‌ محسوب‌ كرد

«یهوه ایمان ابرام را عدالت[ پارسایی] شمرد» یا «یهوه، ابرام را عادل[پارسا] شمرد، چون ابرام به او ایمان آورد»

Genesis 15:7

من‌ هستم‌ یهوه‌ كه‌ تو را از اور كلدانیان‌ بیرون‌ آوردم‌

یهوه آنچه را قبلاً برای ابراهیم انجام داده بود را به او یادآوری کرد تا ابراهیم بداند که یهوه قدرت عمل به وعده‌ای را که به او داده است، دارد.

به‌ ارثیت‌

«تا آن را دریافت کند» یا «تا آن را به مالکیت بگیرد»

Genesis 15:8

به‌ چه‌ نشان‌ بدانم‌

ابرام از یهوه در مورد قطعیت بخشیده شدن آن سرزمین به او، نشان بیشتری طلب می‌کرد.

Genesis 15:11

لاشخورها

«اجسام مرده حیوانات و پرندگان»

ابرام‌ آنها را راند

«ابرام پرندگان را دور کرد.» او اطمینان حاصل کرد که پرندگان اجساد حیوانات را نمی‌خورند.

Genesis 15:12

خوابی‌ گران‌ بر ابرام‌ مستولی‌ شد

این یک اصطلاح است. ترجمه جایگزین: «ابرام به خوابی عمیق فرو رفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

تاریكی‌ ترسناك‌ سخت‌

«تاریکی غلیظی که او را می‌ترساند»

او را فرو گرفت‌

«او را احاطه کرد»

Genesis 15:13

غریب‌

کسانی که در یک مکان هستند، ولی باید جایی دیگر زندگی کنند.

آنها را بندگی‌ خواهند كرد...ایشان‌ را مظلوم‌ خواهند داشت‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «مالکین آن زمین نسل شما را به بردگی می‌کشند.... به آنها ظلم خواهند کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 15:14

اطلاعات کلی:

یهوه همچنان در رویای ابرام با او سخن می‌گوید.

من‌ داوری‌ خواهم‌ كرد

«داوری» کنایه از اتفاقی است که بعد از داوری خدا روی می‌دهد. ترجمه جایگزین: «مجازات خواهم کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

که...بندگان‌ آنها خواهند بود

معنای کامل این جمله را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «که...نسل شما آنها را خدمت خواهند کرد.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

با اموال‌ بسیار

این یک اصطلاح است. ترجمه جایگزین: «امول بسیار» یا «ثروت فراوان»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 15:15

نزد پدران‌ خود...خواهی‌ رفت‌

روشی مودبانه برای اشاره به مردن شخص است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

نزد پدران‌ خود به‌ سلامتی‌ خواهی‌ رفت‌

کلمه «پدر» جزگویی از اجداد است. ترجمه جایگزین: «اجداد» یا «نیاکان پدری»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

در پیری‌ نیكو مدفون‌ خواهی‌ شد

«هنگام مرگ بسیار پیر می‌شوی و خانواده‌ات تو را دفن خواهند کرد»

Genesis 15:16

در پشت‌ چهارم‌

یک نسل اشاره به عمر صد ساله دارد. «بعد از چهارصد سال»

بدینجا خواهند برگشت‌

«نسل شما اینجا خواهند آمد.» نسل ابرام به آن سرزمین، جایی که ابرام زندگی می‌کرد، می‌آیند؛ سرزمینی که یهوه به او وعده داده بود.

هنوز تمام‌ نشده‌ است‌

«هنوز کامل نشده است» یا «قبل از مجازات آنها بدتر خواهد شد»

Genesis 15:17

واقع‌ شد

این کلمه ما را نسبت به اطلاعات غافلگیر کننده‌ای که در ادامه می‌آیند، آگاه می‌کند.

تنوری‌ پر دود و چراغی‌ مشتعل‌ از میان‌ آن‌ پاره‌ها گذر نمود

خدا چنین کرد تا به ابرام نشان دهد که با او عهدی می‌بندد.

از میان‌ آن‌ پاره‌ها

«از میان دو ردیف حیوانات دو پاره شده گذشت»

Genesis 15:18

عهد

خدا در این عهد به ابرام وعده برکت داد و گفت تا هنگامی که ابرام از او پیروی کند، برکات نیز ادامه خواهند داشت.

این‌ زمین‌ را

خدا با چنین سخنی آن سرزمین را به نسل ابرام بخشید. خدا چنین کرد، ولی نسل او تا سالیان بسیار به آن سرزمین نرفتند.

Genesis 15:19

قینیان‌ و قَنِّزیان‌ و قَدْمونیان‌

اینها اسامی گروه‌های مردمی[اقوام] ساکن در آن سرزمین‌ها هستند. خدا به نسل ابرام اجازه داد که به این اقوام غلبه کنند و زمین آنها را تصاحب کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 15:20

حِتّیان‌ و فَرِزیان‌ و رَفائِیان‌

اینها اسامی گروه‌های مردمی[اقوام] ساکن در آن سرزمین‌ها هستند. خدا به نسل ابرام اجازه داد که به این اقوام غلبه کنند و زمین آنها را تصاحب کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 15:21

اَمُوریان‌ و كنعانیان‌ و جرجاشیان‌ و یبوسیان‌

اینها اسامی گروه‌های مردمی[اقوام] ساکن در آن سرزمین‌ها هستند. خدا به نسل ابرام اجازه داد که به این مردم[اقوام] غلبه کنند و زمین آنها را تصاحب کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 16

نکات کلی پیدایش ۱۶

ساختار و قالب‌بندی

برخی از ترجمه‌ها آیات منظوم را در سمت چپ و با فاصله بیشتری از مابقی متن قرار می‌دهند تا خواندن آنها آسانتر شود. ترجمه ULB این کار را با آیات منظوم ۱۶: ۱۱- ۱۲ انجام می‌دهد.

مفاهیم خاص در این باب

چند همسری

ابرام هنگامی با هاجر ازدواج کرد که هنوز سارای همسر او بود. اگرچه ابرام اجازه همسرش را برای ازدواج داشت، ولی همچنان چنین کاری عملی غیر اخلاقی و گناه‌آلود به حساب می‌آمد. همچنین نشان از فقدان ایمان در ابرام بود. سارای فوراً به هاجر حسودی کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#faith and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#jealous and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)


Genesis 16:1

و [اکنون]

این کلمه‌ در زبان انگلیسی به منظور معرفی اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد سارای به کار رفته است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

كنیز

«خدمتکار دختر.» چنین خدمتکاری به زن خانه خدمت می‌کند.

Genesis 16:2

از زاییدن‌

«از زاییدن فرزندان»

از او بنا شوم‌

«خانواده خود را از طریق او بنا نهم»

ابرام‌ سخن‌ سارای‌ را قبول‌ نمود

«ابرام آنچه سارای گفت را انجام داد»

Genesis 16:4

خاتونش‌ بنظر وی‌ حقیر شد

«از خاتون خود متنفر شد» یا «ارزش خاتونش را از خود کمتر پنداشت»

خاتونش‌

این کلمه اشاره به سارای دارد. سارای بر خدمتکار خود سلطه داشت. ترجمه جایگزین: «مال خود او» یا ««سارای»

Genesis 16:5

ظلم‌ من‌ بر تو باد!

«ناعدالتی علیه من»

چون‌...در خود

«مسئولیت با توست» یا «اشتباه از توست»

كنیز خود را به‌ آغوش‌ تو دادم‌

سارای از کلمه «آغوش» استفاده کرد تا به هم‌خوابگی ابرام با آن کنیز اشاره کند. ترجمه جایگزین: «من به تو کنیز خود را می‌دهم تا با او همخوابه شوی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

در نظر او حقیر شدم‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «او از من متنفر شد» یا «از من متنفر شد» یا «پنداشت که از من بهتر است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

خداوند در میان‌ من‌ و تو داوری‌ كند

«می‌خواهم یهوه بگوید خطا از من است یا تو» یا «می‌خواهم یهوه تصمیم بگیرد که چه کسی بر حق است.» عبارت «داوری کند» یعنی تصمیم بگیرد که چه کسی در آن مشاجره بر حق است.

Genesis 16:6

اینك‌

«به من گوش بده» یا «توجه کن»

به‌ دست‌ تو

«تحت سلطه تو»

سارای‌ با وی‌ بنای‌ سختی‌ نهاد

«سارای با هاجر بدرفتاری کرد»

از نزد وی‌ بگریخت‌

«هاجر از دست سارای فرار کرد»

Genesis 16:7

فرشتۀ خداوند

معانی محتمل: ۱) یهوه خود را شبیه فرشته‌ای در آورد یا ۲) یکی از فرشتگان یهوه بود یا ۳) قاصد خدا بود (برخی از محققان بر این باورند که او عیسی بود). چون از این عبارت سوء برداشت می‌شود بهتر است آن را «فرشته یهوه» ترجمه کنید و از کلمه‌ای متداول برای «فرشته» استفاده کنید.

بیابان‌

مقصود از بیابان[حیات وحش] صحرا است. ترجمه جایگزین: «صحرا»

شور

نام مکانی در جنوب کنعان و شرق مصر است.

Genesis 16:8

كنیز

این کلمه اشاره به سارای دارد. خاتون خانه بر کنیز خود اقتدار داشت. ببیند «خاتون خود» را در <پیدایش ۱۶: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «صاحب من»

Genesis 16:9

فرشتۀ خداوند به‌ وی‌ گفت‌

«فرشته خداوند به یهوه گفت»

خاتون‌ خود

«سارای.» ببیند «خاتون خود» را در <پیدایش ۱۶: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 16:10

فرشتۀ خداوند

ببینید توضیحات مربوط به این عبارت را در <پیدایش ۱۶: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

فرشتۀ خداوند به‌ وی‌ گفت‌:....گردانم

شناسه مستتر فاعلی در «گردانم» اشاره به یهوه دارد. این نقل قول را به نحوی ترجمه کنید که مشخص شود فرشته یهوه[خداوند] چنین کرده است و از ضمیر «من» یا مشتقات آن هنگامی استفاده کنید که در متن به یهوه اشاره شده است.

به‌ حدی‌ كه‌ از كثرت‌ به‌ شماره‌ نیایند

«نسل بسیار به تو خواهم بخشید»

از كثرت‌ به‌ شماره‌ نیایند

«آنقدر که کسی نمی‌تواند آنها را بشمارد»

Genesis 16:11

فرشتۀ خداوند

ببینید توضیحات مربوط به این عبارت را در پیدایش ۱۶: ۷ چطور ترجمه کرده‌اید.

اینك‌ [بنگر]

«ببینید» یا «گوش دهید» یا «توجه کنید»

پسری‌ خواهی‌ زایید

«پسری به دنیا خواهی آورد»

نام‌ خواهی‌ نهاد

«او را نام خواهی نهاد.» شناسه مستتر فاعلی در «نهاد» اشاره به هاجر دارد.

اسماعیل‌ ...زیرا خداوند تظلم‌ تو را شنیده‌ است‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام ‘اسماعیل‘ یعنی ‘خدا شنیده است‘»

تظلم‌

ناراحتی و رنج بر او آمده است.

Genesis 16:12

او مردی‌ وحشی‌[الاغی وحشی] خواهد بود

این جمله توهین به حساب نمی‌آمد. شاید به آن معناست که اسماعیل مانند الاغی وحشی مستقل و قوی می‌شود. ترجمه جایگزین: «مثل الاغ وحشی میان مردان قوی خواهد بود»[در فارسی متفاوت انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

به‌ ضد هر كس‌

«دشمن همه انسان‌ها خواهد بود»

هر كس‌ به‌ ضد او

«همه دشمن او خواهند بود»

پیش روی ...ساكن‌ خواهد بود

همچنین می‌توانید به معنای «در خصومت با آنها زندگی می‌کند» باشد.

برادران‌ خود

«اقوام» یا «عضو دیگر خانواده»

Genesis 16:13

نام‌ خداوند را كه‌ با وی‌ تكلم‌ كرد

«یهوه، چون با او صحبت کرد»

آیا اینجا نیز...مرا می‌بیند

هاجر از پرسشی بدیهی استفاده می‌کند تا تعجب خود را از زنده ماندن پس از ملاقات با خدا ابراز کند. مردم می‌پنداشتند که در صورت ملاقات با خدا ممکن است بمیرند. دیدن در این قسمت اشاره به زندگی کردن دارد. ترجمه جایگزین: «تعجب می‌کنم که هنوز زنده‌ام...من»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 16:14

از این‌ سبب‌ آن‌ چاه‌ را «بِئَرلَحَی‌رُئی‌» نامیدند

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند «بِئَرلَحَی‌رُئی‌ یعنی ‘چاه آن زنده که مرا می‌بیند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

اینك‌ [بنگر] در میان‌ قادِش‌ و بارَد است‌

اینک [بنگر] توجه را به مطلع بودن نویسنده و خوانندگان از مکان آن چاه جلب می‌کند. ترجمه جایگزین: «در واقع، بین قادش و بارَد است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 16:15

هاجر...پسری‌ زایید

بازگشت هاجر نزد سارای و ابرام را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «پس هاجر رفت و زایمان کرد»[پس هاجر رفت و وضع حمل کرد]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

پسر خود را كه‌ هاجر زایید،... نام‌ نهاد

«پسری که هاجر زایید را ...نامید» یا «پسر خود و هاجر را...نامید»

Genesis 16:16

ابرام‌...بود

این قسمت اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد سن ابرام هنگام روی دادن این اتفاقات را ارائه می‌دهد. شاید زبان شما روشی خاص برای نشان‌گذاری اطلاعات پس زمینه‌ای داشته باشد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

هاجر اسماعیل‌ را برای‌ ابرام‌ بزاد

یعنی «پسر ابرام، اسماعیل، را به دنیا آورد.» تمرکز بر پسردار شدن ابراهیم است.

Genesis 17

نکات کلی پیدایش ۱۷

مفاهیم خاص در این باب

«پدر امت‌های بسیار»

ابرام قرار بود صاحب نسلی بسیار شود. آن قدر نسل او کثیر شدند که بسیاری از نوادگان مستقیم او امتها و ملت‌های بزرگی شدند.

عهد خدا با ابراهیم

خدا با ابرام عهدی بست. این عهد بر اساس آنچه ابراهیم باید انجام می‌داد بسته نشد، بلکه تحقق وعده‌ها بر اساس[به شرط] عمل هر نسل از ذریت او است. این عهد هنوز کاملاً به تحقق نرسیده‌ است. مهم است است که در این باب مشخصاً بگویید که اسحاق ،پسر ابراهیم، وعده‌ها را به ارث می‌برد نه اسماعیل.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fulfill and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise)

ختنه

ختنه رسمی غیر معمول در خاور نزدیک باستان بود. هدف از آن جدا کردن عبرانیان از مابقی دنیا بود. این رسم به منظور جدا کردن عبرانیان از مابقی جهان انجام می‌شد. این باب آغاز چنین سنتی میان ابراهیم و نسلش را ثبت می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#circumcise)

تغییر نام

تغییر در نام همیشه در نقطه‌ای بسیار مهم از زندگی شخصی فرد روی می‌دهد. شروع سنت ختنه رویدادی مهم در تاریخ قوم عبرانی به حساب می‌آمد.


Genesis 17:1

چون‌ ابرام‌ نود و نه‌ ساله‌ بود

این عبارت به منظور نشان‌گذاری بخش جدید از داستان استفاده شده است. اگر زبان شما روشی دیگر برای انجام چنین کاری دارد، می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید.

قادر مطلق‌

«خدای قادر مطلق» یا «خدایی که قادر مطلق است»

پیش‌ روی‌ من‌ بخرام‌

«خرامیدن» استعاره از زندگی است و «پیش روی» یا «در حضور» استعاره از اطاعت است. ترجمه جایگزین: «به نحوی زندگی کن که می‌خواهم» یا «از من اطاعت کن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 17:2

عهد خویش‌ را در میان‌ خود و تو خواهم‌ بست‌[پس من هم تایید خواهم کرد]

«اگر چنین کنید، من هم تایید خواهم کرد»

عهد خویش‌ را...خواهم‌ بست‌

«عهد خود را می‌بندم» یا «عهد خواهم بست»

عهد

خدا در این عهد وعده داد که ابراهیم را برکت دهد، ولی همچنین می‌خواست ابراهیم از او اطاعت کند.

تو را بسیار بسیار كثیر خواهم‌ گردانید

«تو را...کثیر خواهم گردانید» اصطلاحی به معنای آن است که نسلی بسیار به تو خواهم داد. ترجمه جایگزین: «نسل تو را فراوان خواهم کرد» یا «ذریتی بسیار فراوان به تو می‌بخشم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 17:3

ابرام‌ به‌ روی‌ در افتاد و خدا به‌ وی‌ خطاب‌ كرده‌

«ابرام خود را بر زمین انداخت» یا «ابرام فوراً بر روی زمین دراز کشید.» او چنین کاری را از روی احترام و اطاعت خدا انجام داد.

Genesis 17:4

اما من‌ اینك‌

خدا با استفاده از این عبارت آنچه را ابرام باید به عنوان بخشی از عهد خود با او انجام دهد، معرفی می‌کند.

اما من‌ اینك‌ عهد من‌ با توست‌

کلمه «اینک [بنگر]» قطعیت آنچه را که در ادامه می‌آید، می‌رساند: «عهد من با تو قطعی است»

پدر اُمّت‌های‌ بسیار

«پدر امت‌های فراوان» یا «آن کس که بعداً بسیاری از ملت‌ها نام او را بر خود خواهند گرفت»

Genesis 17:6

تو را بسیار بارور نمایم‌

«سبب می‌شوم نسلی بسیار داشته باشی»

امت‌ها از تو پدید آورم‌

«سبب می‌شوم  از نسل تو امت‌های بسیاری  پدیدار شوند»

پادشاهان‌ از تو به‌ وجود آیند

«میان نسل تو پادشاهان خواهند بود» یا «برخی از ذریت تو پادشاه خواهند شد»

Genesis 17:7

اطلاعات کلی:

خدا سخن گفتن با ابراهیم را ادامه داد.

ذُریتت‌ بعد از تو

«برای هر نسل»

عهد خویش‌ را...استوار گردانم‌

«عهدی که همیشه باقی می‌ماند»

تا تو را و بعد از تو ذریت‌ تو را خدا باشم‌

«خدای تو و نسل تو باشم» یا «عهد»

Genesis 17:8

كنعان‌ را...به‌ مِلكیتِ ابدی‌ دهم‌

«کنعان را، به عنوان ملکیتی ابدی» یا «کنعان را، تا همیشه مال تو باشد»

Genesis 17:9

و اما تو

خدا با استفاده از این عبارت آنچه را ابرام باید به عنوان بخشی از عهد خود با او انجام دهد، معرفی می‌کند.

عهد مرا نگاه‌ دار

«عهد من را بنگر» یا «عهد من را ارجمند بدار» یا «از عهد من اطاعت کن»

Genesis 17:10

این‌ است‌ عهد من‌

«لازمه عهد من است» یا «بخشی از عهد من است.» این جمله بخشی از وظیفه ابرام را که در این عهد را باید انجام دهد، معرفی می‌کند.

هر ذكوری‌ از شما مختون‌ شود

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «هر پسری از میان شما باید ختنه شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

هر ذكور

این کلمه اشاره به فرزندان مذکر دارد.

Genesis 17:11

گوشت‌ قَلَفۀ خود را مختون‌ سازید

برخی از جوامع، توصیفی نامشخص‌تر مانند «باید ختنه شوید» را ترجیح می‌دهند. اگر در ترجمه خود «مختون سازید» را استفاده کرده‌اید و چنین عبارتی شامل «بریده شدن گوشت قلفه» نیز می‌شود دیگر نیازی به تکرار آن ندارید. ترجمه جایگزین: «باید تمام فرزندان مذکر را ختنه کنید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

نشان‌ آن‌ عهد

«علامتی که وجود عهد را نشان می‌دهد.»

نشان‌

معانی محتمل: ۱) «نشان» یا ۲) «نشانی.» مورد اول یعنی فقط یک نشان بود و دومی به معنای احتمال وجود بیش از یک نشان است. کلمه «نشان» یادآور وعده خدا است.

Genesis 17:12

اطلاعات کلی:

خدا همچنان با ابراهیم سخن می‌گوید.

هر ذكوری‌

«هر فرزند مذکری»

از اولاد هر اجنبی‌ كه‌ از ذریت‌ تو نباشد

«در هر نسلی»

زرخرید

این کلمه اشاره به بردگان دارد. شما می‌توانید این قسمت را به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «هر مذکری که بخرید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 17:13

عهد من‌ در گوشت‌ شما...باشد

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «عهد من در تن تو نشان‌گذاری می‌شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

عهد جاودانی‌ باشد

«عهدی همیشگی باشد.» چون این عهد در تن آنها نشان‌گذاری شده بود، کسی نمی‌توانست آن را به راحتی پاک کند.

Genesis 17:14

هر ذكور نامختون‌ كه‌ گوشت‌ قَلَفۀ او ختنه‌ نشود

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. کلماتی که شاید در زبان شما از آنها برداشتی اشتباه شود را می‌توانید حذف کنید. ترجمه جایگزین: « فرزندان ذکوری که ختنه نکرده‌اید.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

هر ذكور نامختون‌...آن‌ كس‌ از قوم‌ خود منقطع‌ شود

معانی محتمل: ۱) «قَلَفۀ هر نامختونی را خواهم...برید» یا ۲) «می‌خواهم قَلَفۀ هر مذکر نامختون را...ببری»

از قوم‌ خود منقطع‌ شود

معانی محتمل: ۱) «کشت» یا ۲) «از جمع بیرون کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

عهد مرا شكسته‌ است‌

«از قوانین عهد من پیروی نکرده است.» بریده نبودن قَلَفۀ دلیل بیرون کردن او از جمع است.

Genesis 17:15

اما زوجۀ تو سارای‌

«اما» نفر بعدی را که خدا درباره او سخن می‌گوید، معرفی می‌کند.

Genesis 17:16

پسری‌ نیز از وی‌ به‌ تو خواهم‌ بخشید

«باعث خواهم شد که پسری برای تو بزاید»

امت‌ها از وی‌ به‌ وجود خواهند آمد

«نیاک همه امت‌ها خواهد شد» یا «نسل او امت‌ها خواهد گردید»

ملوك‌ امت‌ها از وی‌ پدید خواهند شد

«پادشاهان از او به وجود خواهند آمد» یا «برخی از نسل او پادشاهان امت‌ها خواهند بود»

Genesis 17:17

در دل‌ خود گفت‌

«با خود فکر کرد» یا «در سکوت با خود گفت»

آیا برای‌ مرد صد ساله‌ پسری‌ متولد شود

ابرام از این پرسش بدیهی استفاده می‌کند، چون باور به روی دادن چنین اتفاقی نداشت. ترجمه جایگزین: «قطعاً کسی که صد ساله است صاحب فرزند نمی‌شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

و ساره‌ در نود سالگی‌ بزاید؟

ابرام از این پرسش بدیهی استفاده می‌کند، چون باور به روی دادن چنین اتفاقی ندارد. عبارت «در نود سالگی» دلیل ناباوری ابراهیم را در مورد حامله شدن سارا می‌رساند. ترجمه جایگزین: «سارا که نود ساله است. آیا می‌تواند صاحب فرزند شود» یا «سارا که نود ساله است. قطعاً پسردار نمی‌شود!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

Genesis 17:18

اسماعیل‌ در حضور تو زیست‌ كند

«اسماعیل وارث عهدی شود که با من بسته‌ای» یا «شاید اسماعیل بتواند صاحب وعده برکت آن عهد شود.» ابراهیم آنچه را که باور داشت ممکن است روی دهد به زبان آورد.

Genesis 17:19

زوجه‌ات‌ ساره‌ برای‌ تو پسری‌ خواهد زایید

خدا چنین گفت تا باور ابراهیم نسب به صاحب پسر شدن سارا را اصلاح کند.

او را...نام‌ بنه‌

شناسه مستتر فاعلی اشاره به ابراهیم دارد.

Genesis 17:20

اما در خصوص‌ اسماعیل‌

«اما در» نشان می‌دهد که خدا از سخن گفتن درباره کودکی که قرار است به دنیا آید دست می‌کشد تا در مورد اسماعیل حرف بزند.

اینك‌ [بنگر]

«ببین» یا «گوش بده» یا «به آنچه می‌خواهم بگویم توجه کن»

بارور گردانم‌

این اصطلاح به معنای «سبب صاحب فرزند شدن» است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

او را بسیار كثیر گردانم‌

«سبب می‌شوم نسلی بسیار داشته باشد»

رئیس‌

«روسا» یا «حاکمین.» دوازده پسر اسماعیل با دوازده پسر یعقوب متفاوت هستند.

Genesis 17:21

لكن‌ عهد خود را با اسحاق‌ استوار خواهم‌ ساخت‌

خدا باز در مورد این عهد با ابراهیم سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که به عهد خود با اسحاق عمل می‌کند نه اسماعیل.

Genesis 17:22

چون‌ خدا از سخن‌ گفتن‌ با وی‌ فارغ‌ شد

«وقتی خدا با ابراهیم صحبت کرد»

از نزد ابراهیم‌ صعود فرمود

«خدا ابراهیم را ترک کرد»

Genesis 17:23

یعنی‌ هر ذكوری‌ كه‌ در خانۀ ابراهیم‌ بود

«هر فرزند ذکوری در خانه ابراهیم» یا «هر مذکری در خانه ابراهیم.» این کلمه اشاره به تمام مذکرها از هر سنی دارد: کودکان، پسران و مردان.

Genesis 17:27

همۀ مردان‌ خانه‌اش‌، خواه‌ خانه‌زاد، خواه‌ زرخرید از اولاد اجنبی‌، با وی‌ مختون‌ شدند

«این شامل کسانی می‌شود که در آن خانه به دنیا آمده‌اند و کسانی که از خارجی‌ها خریده شده‌اند»

زرخرید از اولاد اجنبی‌

این قسمت به غلامان یا بردگان اشاره دارد.

خرید[خریده شده]

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «کسانی که خریده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 18

نکات کلی پیدایش ۱۸

مفاهیم خاص در این باب

سه مرد

این سه مرد احتمالاً سه فرشته بودند. چنین امری از عکس‌العمل ابراهیم مشخص می‌شود. همچنین، به نظر می‌رسد که ابراهیم می‌دانست مستقیماً به واسطه این مردان با یهوه سخن می‌گوید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#angel and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بی‌ایمانی [ناباوری]

هنگامی که سارا خبر صاحب فرزند شدن خود را شنید، از روی بی‌ایمانی خندید چون می‌پنداشت که جهت صاحب فرزند شدن بسیار پیر است. او همچنین پرسشی بدیهی را برای نشان دادن ناباوری خود مطرح می‌کند. چنین پرسشی توهین به خدا به حساب می‌آید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#believe and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

ابراهیم در مکالمه خود با خدا نشان نمی‌دهد که نسبت به چنین اتفاقی بی‌ایمان[ناباور] است. اما در عوض از خدا رحمت می‌طلبد چون به شخصیت خدا اعتماد[توکل] دارد. او بر قدرت خدا در مورد تحقق بخشیدن به این امور در مورد سارا شک ندارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#trust)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

سن سارا

واضح است که سارا از نظر جسمانی دیگر نمی‌تواند صاحب فرزند شود. در طول زندگی زنان دوره‌ای طبیعی برای صاحب فرزند شدن وجود دارد و بعد از آن زنان دیگر قادر نیستند که صاحب فرزند شوند. متن فرض را بر این می‌گیرد که خواننده درک می‌کند سارا از چنین دورانی عبور کرده است. در زبان انگلیسی به آن «Menopause[یائسگی]» می‌گویند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)


Genesis 18:1

ممری‌

نام مردی است که صاحب بلوطستان بود.

به‌ در خیمه‌

«در دهانه چادر» یا «در ورودی چادر»

گرمای‌ روز

«گرمترین زمان روز»

Genesis 18:2

ناگاه‌ چشمان‌ خود را بلند كرده‌، دید كه‌ اینك‌ سه‌ مرد در مقابل‌ او ایستاده‌اند

«بالا را نگاه کرد و دید، سه مرد ایستاده‌اند»

و چون‌ ایشان‌ را دید

«تعجب کرد چون آنها را دید»

در مقابل‌ او

«نزدیک» یا «آنجا.» نزدیک او بودند ولی به حدی فاصله داشتند که می‌توانست به سوی آنها بدود.

رو بر زمین‌ نهاد

این قسمت به معنای خم شدن است تا به این واسطه نسبت به طرف مقابل عزت و احترام گذارد.

Genesis 18:3

مولا[ارباب]

لقبی است که از روی احترام استفاده می‌شود. معنای محتمل: ۱) ابراهیم می‌دانست که یکی از این مردان خداست یا ۲) ابراهیم می‌دانست که این مردان از طرف خدا آمده‌اند.

اگر منظور نظر تو شدم‌

«منظور نظر شدن» اصطلاحی به معنای تایید شدن یا خشنودی خداوند از اوست و «نظر تو» استعاره‌ است و اشاره به سنجش خداوند دارد. ترجمه جایگزین: «اگر من را سنجیده‌اید و تایید کرده‌اید» یا «اگر از من خشنود هستید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

نظر تو

ابراهیم با یکی از مردان سخن می‌گوید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

مگذر

«لطفاً فقط مگذر»

از نزد بندۀ خود مگذر

«از من.» ابراهیم با چنین اشاره کردن به خود احترام خود به مهمانانش را ابراز می‌کند.

Genesis 18:4

اندك‌ آبی‌ بیاورند

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «بگذار کمی آب برای شما بیاورم» یا «غلام من برای شما آب می‌آورد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

اندك‌ آبی‌

«مقداری آب.» کلمه «اندک» روشی مودبانه است که نشان دهنده سخاوت است. ابراهیم آب کافی به آنها می‌داد.

پای‌ خود را شسته‌

چنین رسمی به مسافرین کمک می‌کرد که  خستگی خود را از سفر در مسیر طولانی در کنند.

Genesis 18:5

لقمۀ نانی‌

«مقداری غذا.» «اندک[لقمه]» روشی مودبانه برای اشاره به سخاوتمندی بود. ابراهیم به آنها غذای کافی می‌داد.

شما

ابراهیم با هر سه مرد سخن می‌گفت، پس «شما» جمع است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Genesis 18:6

سه‌ كیل‌

حدود ۲۲ لیتر

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bvolume)

مَیدَه‌

احتمالاً نانی بود که سریعاً بر سنگی داغ می‌پخت. احتمالاً صاف یا گرد، مثل قرص نان کوچک یا رول شده بود.

Genesis 18:7

شتافت‌

«آن خادم با عجله رفت»

آن‌ را طبخ‌ نماید

«تا آن را ببرد و کباب کند»

Genesis 18:8

كره‌[سر شیر]

این کلمه اشاره به قسمتی از شیر دارد که سخت شده است. شاید ماست یا پنیر بوده است.

گوساله‌ای‌ را كه‌ ساخته‌ بود

«گوساله کباب شده»

پیش‌ روی‌ ایشان‌

«پیش روی بازدیدکنندگان»

Genesis 18:9

به‌ وی‌ گفتند

«سپس به ابراهیم گفتند»

Genesis 18:10

گفت‌: «البته‌... نزد تو خواهم‌ برگشت‌

شناسه فاعلی مستتر سوم شخص در «برگشت» اشاره به مردی دارد که ابراهیم او را در پیدایش ۱۸: ۳ «مولا» خطاب قرار می‌دهد.

زمان‌ حیات‌

«همین موقع، سال بعد» یا «حدوداً همین موقع سال بعد»

[اینک ببین]

این کلمه توجه ما را به اطلاعات غافلگیرکننده‌ای که در ادامه‌ می‌آیند، جلب می‌کند.

به‌ در خیمه‌

«در ورودی خیمه» یا «در ورودی چادر»

Genesis 18:12

آیا بعد از فرسودگی‌ام‌ مرا شادی‌ خواهد بود، و آقایم‌ نیز پیر شده‌ است‌؟

شاید بخواهید در ترجمه خود مشخص کنید که سارا از شادی ناشی از صاحب فرزند شدن سخن می‌گوید. سارا از این پرسش بدیهی استفاده کرد تا ناباوری خود از صاحب فرزند شدن را ابراز کند. ترجمه جایگزین: «من خسته و آقایم سالخورده است، پس نمی‌توانم باور کنم که شادی صاحب فرزند شدن را حس خواهم کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

فرسودگی‌ام‌

«آنقدر پیرم که نمی‌توانم صاحب فرزند شوم»

آقایم‌ نیز پیر شده‌

یعنی «از آنجا که همسرم نیز پیر است»

آقایم‌

لقبی از روی احترامی است که سارا برای خطاب قرار دادن شوهرش از آن استفاده می‌کرد.

Genesis 18:13

ساره‌ برای‌ چه‌ خندید و گفت‌: آیا فی‌الحقیقه‌ خواهم‌ زایید و حال‌ آنكه‌ پیر هستم‌؟

خدا با استفاده از این پرسش بدیهی نشان داد که از افکار سارا مطلع است و از آنها خشنود نیست. او پرسش بدیهی سارا را با کلماتی دیگر تکرار می‌کند.( پیدایش ۱۸: ۱۲). ترجمه جایگزین: «سارا اشتباه کرد که خندید و گفت ‘صاحب فرزند نمی‌شوم چون بسیار پیر هستم!‘»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 18:14

مگر هیچ‌ امری‌ نزد خداوند مشكل‌ است‌؟

«آیا چیزی هست که یهوه قادر به انجام آن نباشد؟» یهوه به نحوی از خود سخن می‌گوید که گویی با شخصی دیگر سخن می‌گوید تا به این وسیله عظمت و قادر بودن یهوه را به ابراهیم یادآوری کند. ترجمه جایگزین: «کاری نیست که من، یهوه، نتوانم انجام دهم!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

در وقت‌ موعود، موافق‌ زمان‌ حیات‌

«در زمان مقرر که بهار است»

Genesis 18:15

آنگاه‌ ساره‌ انكار كرده‌

«سارا با گفتن چنین حرفی انکار کرد»

گفت‌

«یهوه پاسخ داد»

نی‌، بلكه‌ خندیدی

«بله، خندیدی.» یعنی «نه، درست نیست؛ در واقع خندیدی»

Genesis 18:16

ایشان‌ را مشایعت‌ نمود

«آنها را به راه خود فرستاد» یا «تا از آنها ‘خداحافظی‘ کند.» مودبانه بود که هنگام رفتن مهمان، مقداری از مسیر را با او بروند.

Genesis 18:17

آیا آنچه‌ من‌ می‌كنم‌، از ابراهیم‌ مخفی‌ دارم‌؟

خدا با استفاده از پرسشی بدیهی امری بسیار مهم و کاری که به نفع ابراهیم بود را به او می‌گوید. ترجمه جایگزین: «آنچه می‌خواهم انجام دهم را از ابراهیم مخفی نمی‌کنم» یا «آنچه می‌خواهم انجام دهم را باید به ابراهیم بگویم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 18:18

جمله ارتباطی:

پرسش بدیهی که در آیه ۱۷ با کلمات «آیا آنچه» آغاز می‌شود در این قسمت به پایان می‌رسد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

حال‌ آنكه‌ از ابراهیم‌

پرسش بدیهی که در آیه ۱۷ با کلمات «آیا آنچه» آغاز می‌شود در این قسمت به پایان می‌رسد. خدا از این پرسش بدیهی استفاده می‌کند تا امری بسیار مهم و آنچه به نفع ابراهیم بود را به او بگوید. «نباید مخفی شوم و نخواهم شد...چون ابراهیم در او.» یا «باید و خواهم گفت...چون ابراهیم در او»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

حال‌ آنكه‌ از ابراهیم‌

«چون او»

جمیع‌ امت‌های‌ جهان‌ از او بركت‌ خواهند یافت‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «همه امت‌های زمین را به واسطه ابراهیم برکت می‌دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

از او بركت‌ خواهند یافت‌

«به خاطر ابراهیم برکت خواهند دید» یا «به خاطر ابراهیم برکت می‌بینند.» به منظور ترجمه «از او[در او]» ببینید «از تو» را در <پیدایش ۱۲: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 18:19

از خود امر خواهد فرمود

«تا او هدایت کند» یا «تا فرمان دهد»

تا طریق‌ خداوند را حفظ نمایند...تا خداوند آنچه‌ به‌ ابراهیم‌ گفته‌ است‌، به‌ وی‌ برساند

یهوه در مورد خود به نحوی سخن می‌گوید که گویی شخصی دیگر است. ترجمه جایگزین: «تا از آنچه من، یهوه، از او خواسته‌ام...آنچه را من، یهوه، گفته‌ام را به او برسانم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

طریق‌ خداوند را حفظ نمایند

«تا از فرامین یهوه اطاعت کنند»

عدالت‌ و انصاف‌ را بجا آورند

«با عمل به عدالت و انصاف.» این کلمات نحوه حفظ طریق یهوه[خداوند] را توصیف می‌کنند.

تا خداوند آنچه‌ به‌ ابراهیم‌ گفته‌ است‌، به‌ وی‌ برساند

«تا که یهوه ابراهیم را درست همان‌طور که گفته برکت دهد.» این قسمت اشاره به عهدی دارد که طبق آن ابراهیم برکت می‌یابد و امتی بسیار از او به وجود خواهد آمد.

Genesis 18:20

فریاد سُدوم‌ و عَموره‌ زیاد شده‌ است‌

این قسمت را می‌توانید با کلمات دیگر بیان کنید تا اسم معنای «فریاد» در قالب فعلی چون «متهم کردن» ترجمه شود. ترجمه جایگزین: «بسیاری سدوم و عموره را به شرارت کردن متهم می‌کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

خطایای‌ ایشان‌ بسیار گران‌

«بسیار گناه کرده‌اند»

Genesis 18:21

اكنون‌ نازل‌ می‌شوم‌

«به سدوم و عموره می‌روم»

نازل‌ می‌شوم‌ تا ببینم‌

«می‌روم تا بفهمم» یا «می‌روم تا تصمیم گیرم»

تا ببینم‌...این‌ فریادی‌ كه‌ به‌ من‌ رسیده‌

یهوه به نحوی در این مورد سخن می‌گوید که گویی فریاد و اتهامات که مردم رنج دیده بر زبان می‌آورند را شنیده است. این قسمت را می‌توان با کلماتی دیگر نوشت تا اسم معنای «فریاد» در قالب فعلی چون «متهم کردن» ترجمه شود. ترجمه جایگزین: «به قدر که مدعیان[متهمگران] آنها می‌گویند شرور هستند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

والاّ

«یا به آن اندازه که مدعیان می‌گویند شرور نیستند»

Genesis 18:22

از آنجا...توجه‌ شده

«از اردوگاه ابراهیم خارج شدند»

ابراهیم‌ در حضور خداوند هنوز ایستاده‌ بود

«ابراهیم و یهوه با همراه هم ماندند»

Genesis 18:23

نزدیك‌ آمده‌، گفت‌

«به یهوه نزدیک شد و گفت» یا «به یهوه نزدیکتر آمد و گفت»

هلاك‌ خواهی‌ كرد

ابراهیم به نحوی از نابود کردن انسان‌ها سخن می‌گوید که گویی خاک را جارو می‌کند. ترجمه جایگزین: «نابود می‌کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

عادل‌ را با شریر

«عادلان[پارسایان] را با شروران»

Genesis 18:24

اطلاعات کلی:

ابراهیم به سخن گفتن با یهوه ادامه می‌دهد.

شاید...باشند

«فرض بگیریم...که هستند»

آیا آن‌ را هلاك‌ خواهی‌ كرد و آن‌ مكان‌ را به خاطر آن‌ پنجاه‌ عادل‌ كه‌ در آن‌ باشند، نجات‌ نخواهی‌ داد؟

ابراهیم امیدوار بود که یهوه بگوید «هلاک نخواهم کرد.» ترجمه جایگزین: «فکر نمی‌کنم هلاک سازی. در عوض به خاطر آن پنجاه عادل[پارسا] آن مکان را به ایشان خواهی بخشید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

هلاك‌ خواهی‌ كرد

«آن را نابود می‌کنی.» ابراهیم به نحوی از هلاک ساختن مردم سخن می‌گوید که گویی با جارو آنها را می‌روبد. ترجمه جایگزین: «ساکنین آنجا را نابود خواهی کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

آن‌ مكان‌ را به خاطر آن‌ پنجاه‌ عادل‌ كه‌ در آن‌ باشند، نجات‌ نخواهی‌ داد

ابراهیم امیدوار بود که خدا بگوید «این مکان را به خاطر آن پنجاه عادل[پارسا] به حال خود وا خواهم گذاشت.»

آن‌ مكان‌ را...نجات‌ نخواهی‌ داد

«بگذار زندگی کنند»

به خاطر

«به جهت»

Genesis 18:25

حاشا از تو

«حاشا از تو» اصطلاحی به معنای کاری است که شخص هرگز نباید انجام دهد. ترجمه جایگزین: «هرگز نمی‌خواهم کاری این چنین کنی» یا «هرگز نباید این چنین کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

كه‌ مثل‌ این‌ كار

«کاری مثل کشتن» یا «چنین کاری، مانند کشتن»

عادلان‌ را با شریران‌ هلاك‌ سازی‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «باید با عادلان[پارسایان] همان رفتاری را داشته باشی که با شروران داشته‌ای»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

آیا داور تمام‌ جهان‌، انصاف‌ نخواهد كرد؟

ابراهیم با استفاده از این پرسش بدیهی آنچه انتظار داشت خدا انجام دهد را بیان می‌کند. ترجمه جایگزین: «داور کل زمین حتماً عدالت را به جا خواهد آورد» یا «از آنجا که داور کل زمین قطعاً انصاف را به جا می‌آورد!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

داور

معمولاً خدا را داور خطاب قرار می‌دهند، چون او داوری بی‌نقص است که تصمیمات نهایی در مورد غلط یا درست بودن را می‌گیرد.

Genesis 18:27

اینك‌ [بنگر]

عبارت «اینک [بنگر]» توجه را به اطلاعات غافلگیرکننده‌ای که در ادامه می‌آید، جلب می‌کند.

جرأت‌ كردم‌ كه‌... سخن‌ گویم‌

«جسارت من به خاطر سخن گفتن را ...ببخش» یا «عذر می‌خواهم که... جرات سخن گفتن یافتم»

به‌ خداوند

ابراهیم به نحوی احترام خود به یهوه را نشان می‌دهد که گویی با خود سخن می‌گوید. ترجمه جایگزین: «به تو، خداوندم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

خاك‌ و خاكستر

این استعاره انسان بودن ابراهیم را توصیف می‌کند کسی که می‌میرد و بدنش به خاک و خاکستر تبدیل می‌شود. ترجمه جایگزین: «تنها انسانی فانی» یا «به بی‌اهمیتی خاک و خاکستر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 18:28

پنجاه‌ عادل‌، پنج‌ كم‌ باشد

«فقط ۴۵ نفر»

پنج‌ كم‌

«پنج تن از عادلان کم باشد»

هلاك‌ نكنم‌

«سدوم را نابود نخواهم کرد»

Genesis 18:29

بدو عرض‌ كرده‌

«ابراهیم با یهوه سخن گفت»

در آنجا چهل‌ یافت‌ شوند

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم ترجمه کرد. شاید مجبور شوید که کلمه «عادلان[پارسایان]» که حذف به قرینه شده است را در ترجمه خود بیاورید. ترجمه جایگزین: «اگر چهل عادل پیدا کنید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

به‌ خاطر چهل‌

«به خاطر آن چهل نفر» یا «اگر چهل تن را بیابم.» شاید مجبور شوید که کلمه «عادلان[پارسایان]» که حذف به قرینه شده است را در ترجمه خود بیاورید. ترجمه جایگزین: «به خاطر آن چهل عادل[پارسا]» یا «اگر چهل عادل [پارسا] را آنجا پیدا کردی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

گفت‌

«یهوه پاسخ داد»

به‌ خاطر چهل‌ آن‌ را نكنم‌

«اگر چهل عادل بیابم به خاطر آن چهل تن شهر را نابود نمی‌کنم»

Genesis 18:30

سی‌ پیدا شوند

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم ترجمه کرد. شاید مجبور شوید که کلمه «عادلان[پارسایان]» که حذف به قرینه شده است را در ترجمه خود بیاورید. ترجمه جایگزین: «سی عادل[پارسا] پیدا شوند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Genesis 18:31

اینك‌

عبارت «اینک» توجه را به اطلاعات غافلگیرکننده‌ای که در ادامه می‌آیند، جلب می‌کند.

عرض‌ كنم‌

«جسارت من به خاطر سخن گفتن را...ببخش» یا «عذر می‌خواهم که... جرات سخن گفتن یافتم.» ببینید چنین عبارتی را در <پیدایش۱۸ :۲۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

بیست‌ در آنجا یافت‌ شوند؟

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. شاید لازم شود «عادلان» که حذف به قرینه شده است را در ترجمه خود بیاورید. ترجمه جایگزین: «بیست عادل هم اینجا پیدا نمی‌کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

به‌ خاطر بیست‌

«به خاطر آن بیست نفر» یا «اگر بیست نفر را پیدا کنم.» شاید لازم شود «عادلان» که حذف به قرینه شده است را در ترجمه خود بیاورید. ترجمه جایگزین: «به خاطر بیست عادل» یا «اگر بیست عادل پیدا شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Genesis 18:32

شاید ده‌ در آنجا یافت‌ شوند

«شاید آنجا ده تن عادل[پارسا] بیابید»

شاید ده‌

«شاید ده پارسا بیابید» یا «ده نیکو مرد»

گفت‌

«یهوه پاسخ داد»

به‌ خاطر ده‌

«اگر ده عادل[پارسا] را آنجا بیابم»

Genesis 18:33

خداوند...مراجعت کرد

در اصل از عبارت «به راه خود رفت» به جای «مراجعت کرد» استفاده شده است که به معنای ترک گفتن یا سفر را ادامه دادن است. ترجمه جایگزین: «یهوه رفت» یا «یهوه به سفر خود ادامه داد»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 19

نکات کلی پیدایش ۱۹

مفاهیم خاص در این باب

امیال شرورانه سدومیان

مردان سدوم می‌خواستند به اجبار با فرشتگانی که در هیبت مردان به شهر آمده بودند رابطه جنسی برقرار کنند. چنین عملی را «تجاوز» می‌خوانیم. میل آنها به خصوص چون لوط مجبور به مراقبت از مهمانان خود به هر قیمت بود، شرورانه‌تر به حساب می‌آمد. لوط حتی به قیمت قربانی کردن فرزندان خود می‌بایست از مهمانان خود مراقبت کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#evil)

مهمان نوازی

مهمان‌نواز یا مهربان بودن با مسافرین در خاور نزدیک باستان بسیار مهم بود. لوط با حفاظت کامل از مهمانانش در برابر اهل سدوم وفاداری خود را به آنها نشان داد.

آرایه‌های ادبی مهم در این باب

تضادها

احتمالاً ایمان و اعمال ابراهیم در باب ۱۸ با اعمال دنیوی اهل سدوم در تضاد قرار داده شده‌اند.


Genesis 19:1

دو فرشته‌

دو مردی که به سدوم رفتند (<پیدایش ۱۸: ۲۲>) فرشتگان واقعی بودند.

دروازۀ سدوم‌

«ورودی شهر سدوم.» شهری که با دیوارها احاطه شده بود و مردم از دروازه‌ها داخل آن شهر می‌شدند. دروازه، مکانی بسیار مهم در شهر بود. اشخاص مهم در آن مکان وقت می‌گذراندند.

رو بر زمین‌ نهاد

او بر زمین زانو زد و سپس پیشانی و بینی خود را بر زمین گذاشت.

Genesis 19:2

آقایان‌ من‌

واژه‌ای بود که لوط از روی احترام، فرشتگان را با آن خطاب قرار داد.

به‌ خانۀ بندۀ خود بیایید

«لطفاً بیایید و در خانه خادم خود بمانید»

خانۀ بندۀ خود

لوط خود را «بنده» خطاب قرار می‌دهد تا احترامش نسبت به آنها را نشان دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

پای‌های‌ خود را بشویید

مردم مایل بودند که بعد از سفر پای خود را بشویند.

بامدادان‌ برخاسته‌

«زود بیدار شد»

شب‌ را ...بسر بریم‌

وقتی آن دو فرشته چنین گفتند، فقط به خود اشاره داشتند و لوط شامل این سخن نمی‌شد. هر دوی آنها قصد داشتند شب را در میدان شهر بگذرانند. برخی از زبان‌ها از ضمیر منحصر[انحصاری] «ما» استفاده می‌کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

در كوچه‌

مکانی بیرون از خانه و جایی عمومی است.

Genesis 19:3

با او آمده‌

«برگشتند و با او رفتند»

Genesis 19:4

به‌ خواب‌ هنوز نرفته‌ بودند

«قبل از اینکه آن مردان در خانه لوط به خواب روند»

مردان‌ شهر، یعنی‌ مردم‌ سدوم‌

«مردان شهر که مردان سدوم باشند» یا فقط «مردان شهر سدوم»

خانۀ

«خانه لوط»

جوان‌ و پیر

«از جوانترین تا پیرترین.» یعنی «مردان از هر سنی» و اشاره به اهالی سدوم دارد که خانه لوط را احاطه کرده‌اند.

Genesis 19:5

نزد تو درآمدند

«که به درون خانه رفتند»

ایشان‌ را بشناسیم‌

این کلمات در اصل یعنی «خواهیم دانست که هستند»، ولی آن مردان از آرایه ادبی به‌گویی استفاده می‌کنند تا به طریقی دیگر بگویند «با آنها رابطه جنسی داشته باشیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 19:6

نزد ایشان‌

«پشت سر او» یا «بعد از اینکه رفت»

Genesis 19:7

ای‌ برادران‌ من‌، زنهار

«به شما التماس می‌کنم برادرانم»

برادران‌ من‌

لوط  با مردان آن شهر خودمانی سخن گفت تا به حرف او گوش دهند. ترجمه جایگزین: «دوستانم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

بدی‌ مكنید

«عملی شرورانه انجام ندهید» یا «چنین شرارتی نکنید»

Genesis 19:8

اینك‌ [ببنید]

«توجه کنید» یا «ببینید»

كه‌ مرد را نشناخته‌اند

«نشناختن مرد» روشی مودبانه برای اشاره به نداشتن رابطه جنسی دختران لوط با مردان است. شاید لازم باشد در زبان خود از آرایه ادبی به‌گویی استفاده کنید. ببینید کلمات مشابه را در <پیدایش ۴: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

آنچه‌ در نظر شما پسند آید

«هر چه به آن میل دارید» یا «هر چه که فکر می‌کنید درست است»

زیر سایۀ سقف‌ من‌

آن دو مرد مهمانان خانه لوط بودند، پس لوط باید از آنها محافظت می‌کرد. کلمه «سقف» جزگویی از کل خانه است و اشاره به حفاظت شدن توسط لوط دارد. ترجمه جایگزین: «به خانه من آمده‌اند و خدا از من انتظار دارد که از آنها حفاظت کنم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 19:9

دور شو

«کنار بایست» یا «از سر راه کنار برو»

این‌ یكی‌ آمد تا نزیل‌ ما شود

«آن کس که به عنوان غریبه اینجا آمده است[آن کس که اینجا بیگانه است]» یا «آن اجنبی که آمده تا اینجا زندگی کند»

این‌ یكی‌

«لوط.» مردان با یکدیگر سخن می‌گویند. اگر در زبان شما چنین امری نامشخص است می‌توانید به نحوی این قسمت را ترجمه کنید که مخاطب قرار گرفتن لوط توسط مردان مشخص باشد، درست همانطور که ترجمه UDB چنین انجام شده است.

[و] الان‌

گوینده انتظار نداشت که یک غریبه، مردم آن سرزمین را داوری کند. ترجمه جایگزین: «اما حتی اگر دلیل خوبی نداشته باشد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

تا نزیل‌ ما شود و پیوسته‌ داوری‌ می‌كند

«داور ما شود» اصطلاحی به معنای آن است که لوط به نحوی عمل می‌کرد که گویی می‌تواند به آن مردان بگوید چه عملی درست و چه عملی غلط است. ترجمه جایگزین: «طوری رفتار می‌کند که گویی اقتدار آن را دارد که به ما بگوید چه درست است و چه غلط» [طوری رفتار می‌کند که انگار اختیار آن را دارد که به ما بگوید چه درست است و چه غلط]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

الان‌ [ما]

«چون به ما می‌گویی چه درست است و چه غلط، ما اکنون»

با تو از ایشان‌ بدتر كنیم‌

آن مردان از اینکه لوط به آنها گفته «بدی مکنید»(<پیدایش ۱۹: ۷>) عصبانی شدند پس تهدید می‌کنند که شرورانه‌تر از آنچه لوط انتظار داشت عمل کنند. ترجمه جایگزین: «با تو کاری بدتر از آنها خواهیم کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

مرد، یعنی‌ لوط‌، به شدت‌ هجوم‌ آورده‌، نزدیك‌ آمدند تا در را بشكنند

معانی محتمل: ۱) «به آن مرد، یعنی لوط، نزدیک شدند تا به حدی که بتوانند در را بشکنند» یا ۲) آنها لوط را به سمت دیوار یا در خانه هل دادند و می‌خواستند در را بشکنند.

آن‌ مرد...یعنی‌ لوط‌

دو روشی است که به لوط اشاره می‌شود.

Genesis 19:10

آنگاه‌ آن‌ دو مرد

«ولی دو مهمان لوط» یا «ولی دو فرشته»

آنگاه‌ آن‌ دو مرد، دست‌ خود را پیش‌ آورده‌...درآوردند و در را بستند

شاید در زبان شما نیاز باشد که باز شدن در توسط آن مردان را ذکر کنید. ترجمه جایگزین: «مردان در را به قدری باز کردند تا بتوانند دست خود را بیرون برده، لوط را گرفته به درون کشند و سپس در را بستند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 19:11

مهمانان لوط ... به‌ كوری‌ مبتلا كردند

عبارت «به کوری مبتلا کرد» استعاره است؛ مسافرین جسماً به آن مردان آسیب نزدند. ترجمه جایگزین: «مسافرین لوط، آن مردان را کور کردند» یا «ایشان بینایی را از آنها گرفتند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

خُرد و بزرگ‌

«مردان از هر سنی.» این قیاس مخالف[Merism] تاکید می‌کند که مسافرین همه مردان را کور کردند. چنین امری ممکن است بیشتر به موقعیت اجتماعی اشاره داشته باشد تا سن. ترجمه جایگزین: «هم کوچک و هم بزرگ»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

Genesis 19:12

آن‌ دو مرد...گفتند

«سپس آن دو مرد... گفتند» یا «سپس فرشتگان... گفتند»

آیا كسی‌ دیگر دراینجا داری‌؟

«آیا اعضای خانواده دیگری در این شهر داری؟» یا «آیا اینجا فامیل دیگری داری؟»

هر كه‌ را در شهر داری‌

«اعضای خانواده دیگری که در این شهر زندگی می‌کنند»

Genesis 19:13

هلاك‌ خواهیم‌ ساخت‌

کلمه «ما» منحصر است. فقط دو فرشته آن شهر را نابود می‌کردند؛ لوط در نابودی شهر دخالتی نداشت. اگر زبان شما دارای حالت منحصر ضمیر «ما» است، می‌توانید در این قسمت از آن استفاده کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

فریاد شدید ایشان‌ به‌ حضور خداوند رسیده‌

شما می‌توانید این قسمت را با کلماتی دیگر بیان کنید تا اسم معنای «فریاد[اتهام]» در قالب فعل ترجمه شود. ببینید این کلمات را در <پیدایش ۱۸: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «بسیاری به یهوه گفته‌اند که مردم شهر شرارت می‌کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Genesis 19:14

لوط‌ بیرون‌ رفته

«لوط خانه را ترک کرد»

دامادان‌ خود كه‌ دختران‌ او را گرفتند

عبارت «[مردانی] که دختران او را گرفتند» معنای «دامادان» را شرح می‌دهد. ترجمه جایگزین: «کسانی که قرار بود با دخترانش ازدواج کنند» یا «نامزدان دختران او»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Genesis 19:15

هنگام‌ طلوع‌ فجر

«درست قبل از اینکه خورشید طلوع کند»

شتابانیده‌

«همین حالا برو»

مبادا در گناه‌ شهر هلاك‌ شوی‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «تا که یهوه هنگام مجازات مردم این شهر تو را نابود نکند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

در گناه‌ شهر هلاك‌ شوی‌

نابود شدن مردم شهر توسط خدا به نحوی بیان شده که گویی آنها را مانند خاک جارو می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

شهر

«شهر» نشان از مردم است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 19:16

چون‌ تأخیر می‌نمود

«اما لوط مردد بود» یا «ولی لوط نرفت»

آن‌ مردان‌...گرفتند

«پس آن دو مرد...گرفتند» یا «پس فرشتگان...گرفتند»

بر وی‌ شفقت‌ نمود

«بر لوط رحم کردند.» یهوه «شفیق[رحیم]» توصیف شده چون بر لوط و خانواده‌اش رحم کرد و آنها را هنگام نابود کردن سدوم، سالم نگاه داشت.

Genesis 19:17

چون‌ ایشان‌ را بیرون‌ آورده‌ بودند

«وقتی آن دو مرد خانواده لوط را بیرون آوردند»

جان‌ خود را دریاب‌

طریقی است که به دویدن به منظور زنده ماندن اشاره می‌کند. ترجمه جایگزین: «بدوید و جان خود را نجات دهید!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

از عقب‌ منگر

عبارت «در شهر» از مضمون برداشت می‌شود. ترجمه جایگزین: «به شهر نگاه نکن» یا «به عقب بر سدوم منگر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

در تمام‌ وادی‌

به معنای دشت رود اردن است. این کلمه اشاره کلی به ناحیه رود اردن دارد.

هلاك‌ شوی‌

از مضمون برداشت می‌شود که آنها همراه مردم شهر هلاک می‌شوند. این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «یا دیگر خدا شما را همراه مردم شهر نابود نخواهد کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

هلاك‌ شوی‌

نابودی مردم شهر توسط خدا به نحوی بیان شده که گویی خاک را جارو می‌کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 19:19

بنده‌ات‌ در نظرت‌ التفات‌ یافته‌ است‌

عبارت «التفات یافته» اصطلاحی به معنای تایید شدن توسط کسی است. «نظر» کنایه از دیدن است و دیدن اشاره به سنجیده شدن دارد. ترجمه جایگزین: «از من خشنود بوده‌ای»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

بنده‌ات‌

لوط با «بنده» خطاب قرار دادن خود، احترام خود نسبت به خدا را ابراز می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

احسانی‌ عظیم‌ به‌ من‌ كردی‌ كه‌ جانم‌ را رستگار ساختی‌

اسم معنای «احسان»‌ را می‌توانید در قالب صفتی مانند «مهربان» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «آنقدر با من مهربان بودی که زندگی من را نجات دادی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

من‌ قدرت‌ آن‌ ندارم‌ كه‌ به‌ كوه‌ فرار كنم‌، مبادا این‌ بلا مرا فرو گیرد و بمیرم‌

ناتوانی در فاصله گرفتن از سدوم هنگام نابودی شهر توسط خدا به نحوی بیان شده که گویی «بلا» شخصی است که لوط را تعقیب می‌کند و به او می‌رسد. ترجمه جایگزین: «من و خانواده‌ام قطعاً هنگام نابودی سدوم توسط خدا خواهیم مُرد، چون کوهستان بسیار دور است و تا رسیدن به آنجا در امان نخواهیم بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

جانم‌...من‌ قدرت‌ آن‌ ندارم‌ كه‌ به‌ كوه‌ فرار كنم‌...مرا فرو گیرد و بمیرم‌

به طور ضمنی اشاره شده که خانواده لوط همراه او می‌میرند. ترجمه جایگزین: «زندگی ما...نمی‌توانیم بگریزیم...ما را فرا گیرد خواهیم مرد»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 19:20

اِذن‌ بده‌ تا بدان‌ فرار كنم‌. آیا صغیر نیست‌، تا جانم‌ زنده‌ مان

لوط با استفاده از پرسشی بدیهی توجه فرشتگان را به کوچک بودن آن شهر جلب می‌کند. ترجمه جایگزین: «بگذار به آنجا فرار کنم. می‌بینی چقدر کوچک است. اگر بگذاری به آنجا رویم زنده خواهیم ماند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

اِذن‌ بده‌ تا بدان‌ فرار كنم‌

تقاضای کامل لوط را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «به جای نابود کردن آن شهر بگذار به آنجا فرار کنیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

تا جانم‌ زنده‌ ماند

در این قسمت به طور ضمنی اشاره شده که زندگی خانواده لوط همراه با او نجات می‌یابد. همچنین می‌توانید این جمله را به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «تا زنده بمانیم» یا «تا نجات یابیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 19:21

اینك‌ در این‌ امر نیز تو را اجابت‌ فرمودم‌

«آنچه می‌خواهی را انجام می‌دهم»

Genesis 19:22

هیچ‌ نمی‌توانم‌ كرد

این قسمت را می‌توانید گویاتر بیان کنید. ترجمه جایگزین: «نمی‌توانیم شهرهای دیگر را نابود کنیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

صوغر

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام شهر صوغر مانند کلمه عبری معادل «کوچک» به نظر می‌رسد. لوط آن شهر را در پیدایش ۱۹: ۲۰ نیز ‘کوچک‘ خوانده است. »

Genesis 19:23

آفتاب‌ بر زمین‌ طلوع‌ كرد

«آفتاب بر زمین بلند شد.» شما می‌توانید در ترجمه خود حالت تلویحی عبارت «بر زمین» را حفظ کنید. این عبارت در UDB ترجمه  نشده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

صُوغر

به طور ضمی اشاره شده که خانواده لوط همراه او هستند. ترجمه جایگزین: «وقتی لوط و خانواده‌اش وارد صوغر شدند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 19:24

خداوند بر سدوم‌ و عموره‌، گوگرد و آتش‌، از حضور خداوند از آسمان‌ بارانید

عبارت «از حضور خداوند[یهوه]» اشاره به قدرت خدا جهت سبب بارش گوگرد و آتش شدن بر شهر دارد. ترجمه جایگزین: «یهوه سبب شد گوگرد و آتش از آسمان بر سدوم و عموره ببارد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

گوگرد و آتش‌

این دو کلمه جهت توصیف یک شی[مقصود] [هدف] کنار هم به کار رفته‌اند. ترجمه جایگزین: «گوگرد سوزان» یا «بارانی آتشین»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hendiadys)

Genesis 19:25

آن‌ شهرها

این کلمه در ابتدا به سدوم و عموره و همچنین به سه شهر دیگر اشاره دارد.

جمیع‌ سكنۀ شهرها

«کسانی که در آن شهرها زندگی می‌کردند»

Genesis 19:26

ستونی‌ از نمك‌ گردید

«مثل مجسمه نمکین شد» یا «مثل سنگی بلند از نمک شد.» چون او از فرشته‌ای که به آنها گفته بود به پشت سر نگاه نکنند، نااطاعتی کرد تبدیل به مجسمه‌ای از سنگ نمک شد.

Genesis 19:28

اینک

کلمه «اینک» توجه را به اطلاعاتی که در ادامه می‌آیند جلب می‌کند.

چون‌ دود كوره‌

نشان دهنده مقدار فراوان دود است. ترجمه جایگزین: «مثل دود ناشی از آتشی عظیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

Genesis 19:29

اطلاعات کلی:

آیه ۲۹ خلاصه‌ای از این باب است.

خدا ابراهیم‌ را به‌ یاد آورد

دلیل نجات لوط توسط خدا را بیان می‌کند. «به یاد آور» طریقی دیگر برای بیان «به خاطر آوردن» است. ترجمه جایگزین: «خدا در مورد ابراهیم و رحم خود بر او اندیشید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

از آن‌ انقلاب‌ بیرون‌ آورد

«دور از نابودی» یا «دور از خطر»

Genesis 19:30

لوط‌ از صوغر برآمد و...در كوه‌ ساكن‌ شد

عبارت «از...بر آمد» استفاده شده تا بالاتر رفتن از کوه را نشان دهد.

Genesis 19:31

بزرگ‌...كوچك‌

«بزرگ» و «کوچک» صفات وابسته به اسم هستند که اشاره به ترتیب تولد دختران لوط دارند. ترجمه جایگزین: «اولین دختر لوت...آخرین دختر لوط» یا «دختر بزرگتر...دختر کوچکتر» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

به‌ ما در آید

این کلمات بِه‌گویی هستند که اشاره به روایط جنسی دارند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

برحسب‌ عادت‌ كل‌ جهان‌

«جهان» اشاره به مردم جهان دارد. ترجمه جایگزین: «درست همانطور که مردم انجام می‌دهند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 19:32

شراب‌ بنوشانیم‌

شما می‌توانید هدف مست کردن او را مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «شراب بنوشند تا مست شود» یا «با شراب مست شوند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

با او همبستر شویم‌

«همبستر شدن» با کسی به‌گوی است و اشاره به روابط جنسی با شخصی دیگر دارد. ترجمه جایگزین: «با او روابط جنسی خواهیم داشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

تا نسلی‌ از پدر خود نگاه‌ داریم‌

در این قسمت به نحوی از صاحب فرزند شدن لوط سخن گفته شده که گویی خانواده او خطی است که کشیده‌تر می‌شود. ترجمه جایگزین: «تا بتوانیم صاحب فرزندانی شویم که نسل پدر ما باشند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 19:33

با پدر خویش‌ هم‌خواب‌ شد

احتمالاً از آرایه ادبی به‌گویی استفاده شده است و اشاره به فعالیت جنسی دارد. ترجمه جایگزین: «با پدرش رابطه جنسی برقرار کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

از خوابیدن‌

معانی محتمل: ۱) این کلمات به معنای واقعی خود و مکمل «وقتی بلند شد» هستند. یا ۲) این کلمات به‌گویی هستند و اشاره به روابط جنسی دارند. ترجمه جایگزین: «وقتی با او رابطه جنسی داشت» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 19:34

امشب‌ نیز او را شراب‌ بنوشانیم‌ ... نسلی‌ از پدر

ببینید چنین عبارتی را در <پیدایش ۱۹: ۳۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

شراب‌ بنوشانیم‌

شما می‌توانید هدف شراب نوشانیدن به لوط را مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «تا هنگام مستی شراب بنوشند» یا «با شراب مست شوند» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

تا نسلی‌ از پدر خود نگاه‌ داریم‌

این قسمت به نحوی از نسل لوط سخن می‌گوید که گویی خانواده‌ او خطی هستند که طویل‌تر می‌شوند. ترجمه جایگزین: «تا بتوانیم صاحب فرزندانی شویم که نسل پدر ما باشند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 19:35

نوشانیدند ...برخاستن‌ وی‌

ببینید چنین عبارتی را در <پیدایش ۱۹: ۳۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

همخواب‌ وی‌ شد

احتمالاً به‌گویی است و اشاره به فعالیت جنسی دارد. ترجمه جایگزین: «با او رابطه جنسی برقرار کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

همخواب‌ وی‌ شد

معانی محتمل: ۱) این کلمات معنای حقیقی دارند و مکمل «وقتی بلند شد» هستند یا ۲) آرایه به‌گویی هستند و اشاره به فعالیت جنسی دارند. ببینید چنین کلماتی را در <پیدایش ۱۹: ۳۳> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «وقتی با او رابطه جنسی داشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 19:36

از پدر خود حامله‌ شدند

«از پدر خود حامله شدند» یا «از پدرشان صاحب فرزندان شدند»

Genesis 19:37

[شد]

«او هست»

تا امروز پدر موآبیان‌

«مردم موآب که اکنون زنده هستند»

تا امروز

«امروز» اشاره به زمانی دارد که نویسنده پیدایش در آن زندگی می‌کرد. نویسنده کتاب پیدایش سال‌ها پس از دورانی که خانواده لوط در آن زیسته و مرده بودند، متولد شده و کتاب را نوشته بود.

Genesis 19:38

بن‌عَمّی‌

نام فردی مذکر است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بنی‌عمون‌

«نسل عمون» یا «مردم عمون»

Genesis 20

نکات کلی پیدایش ۲۰

مفاهیم خاص در این باب

«او خواهر من است»

ابراهیم فکر می‌کرد اهل جِرار او را به چشم بیگانه می‌بینند و با دیدن همسر زیبایش او را بکشند تا ساره را تصاحب کنند. چنین امری امکان ازدواج ساره با کسی دیگر را فراهم می‌آورد. ظاهراً آن موقع کشتن بیگانه‌ و مجازات نشدن به آن خاطر آسان بود. اگر اهل جرار می‌پنداشتند که ساره خواهر ابراهیم است شاید التفات آنها شامل حال ابراهیم نیز می‌شد.   (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#favor)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

طعنه Irony

ابراهیم فکر می‌کرد مردم جِرار از یهوه ترسی ندارند ولی پادشاه هنگام رویارویی با یهوه نشان داد که از یهوه می‌ترسد. ولی خود ابراهیم هنگام گناه‌ورزی بر ضد یهوه ترسی از او نشان نداد. چنین موقعیتی را طعنه‌آمیز یا وارونه می‌نامند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fear and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)


Genesis 20:1

شور

منطقه بیابانی در شرق مرز مصر است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 20:2

فرستاده‌، ساره‌ را گرفت‌

«مردان خود را وا داشت که بروند و ساره را بیاورند»

Genesis 20:3

خدا...بر اَبی‌مَلِك‌ ظاهر شده‌

«خدا بر...ابی‌ملِک آمد»

اینك‌

«توجه کنید چون آنچه می‌خواهم به شما بگویم حقیقت و مهم است»

مرده‌ای‌

روشی مقتدرانه برای اشاره به مُردن پادشاه است. ترجمه جایگزین: «قطعاً به زودی خواهی مُرد» یا «تو را خواهم کشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

زوجۀ دیگری‌

«زنی متاهل»

Genesis 20:4

[اکنون]...به وی

این کلمه به منظور نشان‌گذاری تغییر در داستان به کار رفته است. داستان از موضوع را عوض می‌کند و به ارائه اطلاعات در مورد ابی‌ملک می‌پردازد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

ابی‌ملك‌...به‌ او نزدیكی‌ نكرده‌ بود

روشی مودبانه است که اشاره به نداشتن رابطه جنسی با ساره دارد. ترجمه جایگزین: «ابی‌ملک هنوز با ساره نخوابیده بود»[ابی‌ملک هنوز با او همبستر نشده بود] یا «ابی‌ملك‌ ساره را لمس نکرده بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

امتی‌ عادل‌

«امت» اشاره به مردم دارد. ابی‌ملك‌ نگران است که خدا او و همچنین امتش را مجازات کند. ترجمه جایگزین: «حتی مردمی که بی‌گناه هستند»[حتی بی‌گناهان]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 20:5

مگر او به‌ من‌ نگفت‌ كه‌ "او خواهر من‌ است‌"، و او نیز خود گفت‌ كه‌ "او برادر من‌ است‌؟

نقل قولی در نقل قول دیگر گنجانده شده است. شما می‌توانید نقل قول‌ها را به صورت نقل قول غیرمستقیم ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «آیا خود او نگفته که خواهر اوست؟ حتی خود او به من گفته که برادر اوست»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

مگر او به‌ من‌ نگفت‌ كه‌ "او خواهر من‌ است‌

ابی‌ملک از پرسشی بدیهی استفاده می‌کند تا آنچه ابراهیم از قبل می‌دانست را به او یادآوری کند. این قسمت را می‌توان در قالب جمله خبری بیان کرد. ترجمه جایگزین: «خود ابراهیم به من گفت ‘او خواهر من است‘» یا «ابراهیم گفت که او خواهرش است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

او نیز خود گفت‌

کلمات «او...خود»  جهت تاکید و جلب توجه به ابراهیم و ساره و سرزنش کردن آنها برای آنچه که روی داده کنار هم استفاده شده‌اند. (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rpronouns)

به‌ ساده‌ دلی‌ و پاك‌ دستی‌ خود این‌ را كردم‌

«دل» اشاره به افکار و نیات دارد. همچنین «دست» اشاره به اعمال او دارد. ترجمه جایگزین: «چنین کاری را با نیات و اعمال نیکو انجام داده‌ام» یا «این کار را به دور از افکار و اعمال شرورانه انجام داده‌ام»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 20:6

خدا وی‌ را...گفت‌

«خدا به ابی‌ملک... گفت»

به‌ ساده‌ دلی‌ خود كردی‌

«دل» اشاره به افکار و نیات شخص دارد. ترجمه جایگزین: «این اعمال را به نیات نیکو انجام دادی» یا «این اعمال را با نیات شر انجام ندادی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

او را لمس‌ نمایی‌

در این قسمت از آرایه ادبی به‌گویی استفاده شده و اشاره به برقرار کردن رابطه جنسی با ساره دارد. ترجمه جایگزین: «تا با او بخوابد»[تا با او همبستر شود]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 20:7

زوجۀ این‌ مرد

«همسر ابراهیم»

زنده‌ بمانی‌

«اجازه می‌دهم زنده بمانی»

هر كه‌ از آن‌ تو باشد

«تمام قومت»

Genesis 20:8

همۀ این‌ امور را به‌ سمع‌ ایشان‌ رسانید

«هر آنچه خدا به آنها گفت را به او گفت»

Genesis 20:9

به‌ ما چه‌ كردی‌؟

ابی‌ملك‌ از این پرسش بدیهی استفاده می‌کند تا ابراهیم را محکوم کند. ترجمه جایگزین: «به ما بد کردی!» یا «ببین چه بر سر ما آوردی!»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

به‌ ما

کلمه «ما» منحصر است و شامل ابراهیم و ساره نمی‌شود. اگر زبان شما حالت منحصر «ما» یا «به ما» را دارد می‌توانید از آن ضمائر در این قسمت استفاده کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

و به‌ تو چه‌ گناه‌ كرده‌ بودم‌...گناهی‌...آوردی‌؟

ابی‌ملک با استفاده از این پرسش بدیهی به ابراهیم یادآوری می‌کند که بر ضد او گناهی نورزیده است. ترجمه جایگزین: «بر ضد تو کاری نکرده‌ام که سبب... گناهی...شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

برمملكت‌ من‌ گناهی‌ عظیم‌ آوردی‌ و كارهای‌ ناكردنی‌ به‌ من‌ كردی‌؟

سبب گناه کسی شدن به نحوی بیان شده که گویی «گناه» چیزی است که می‌توان آن را بر شخصی قرار داد. ترجمه جایگزین: «من و قلمرو من را به چنین گناهی وا داشتی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

مملكت‌

«مملکت» اشاره به مردم دارد. ترجمه جایگزین: «بر مردم مملکت من»[بر اهل قلمرو من] [بر ساکنین قلمرو من]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

كارهای‌ ناكردنی‌ به‌ من‌ كردی‌؟

«نباید با من چنین می‌کردی»

Genesis 20:10

چه‌ دیدی‌ كه‌ این‌ كار را كردی‌؟

«چه چیز سبب شد که چنین کنی؟» یا «چرا چنین کردی؟» کرده ابراهیم را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «چرا به من گفتی ساره خواهر من است؟»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 20:11

زیرا گمان‌ بردم‌ كه‌ خداترسی‌ در این‌ مكان‌ نباشد، و مرا به‌ جهت‌ زوجه‌ام‌ خواهند كُشت‌

نقل قولی در نقل قول دیگر گنجانده شده است. این قسمت را می‌توان در قالب نقل قولی غیرمستقیم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «چون فکر کردم از آنجا که هیچ کس از خدا نمی‌ترسد، شاید کسی من را بکشد تا همسرم را تصاحب کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

خدا ترسی‌ در این‌ مكان‌ نباشد

«مکان» اشاره به مردم دارد. ترجمه جایگزین: «کسی در جِرار از خدا نمی‌ترسد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

خدا ترسی‌

این کلمه یعنی کسی با اطاعت از خدا احترام عمیق خود را به او نشان دهد.

Genesis 20:12

فی‌الواقع‌ نیز او خواهر من‌ است‌

«همچنین واقعاً خواهر من است» یا «همچنین ساره واقعاً خواهر من است»

دختر پدرم‌، اما نه‌ دختر مادرم‌، و زوجۀ من‌ شد

«یک پدر داریم ولی از دو مادر مختلف هستیم»

Genesis 20:13

اطلاعات کلی:

آیه ۱۳ ادامه پاسخ ابراهیم به ابی‌مِلک است.

خانۀ پدرم‌

«خانه» اشاره به خانواده ابراهیم دارد. ترجمه جایگزین: «پدرم و مابقی خانواده‌ام» یا «اهل خانه پدرم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

او را گفتم‌: احسانی‌ كه‌ به‌ من‌ باید كرد، این‌ است‌ كه‌ هر جا برویم‌، دربارۀ من‌ بگویی‌ كه‌ او برادر من‌ است‌

نقل قولی در نقل قول دیگر گنجانده شده است. این نقل قول‌ها را می‌توانید در قالب نقل قول غیرمستقیم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «به ساره گفتم می‌خواهم هر جا که می‌رویم به همه بگوید که خواهر من است و از این طریق وفاداری خود را به من نشان دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

Genesis 20:14

ابی‌ملك‌

«ابی‌ملک .... آورد»

Genesis 20:15

ابی‌ملك‌ گفت‌

«ابی‌ملک به ابراهیم گفت»

اینك‌ [بنگر]

«توجه کن چون آنچه می‌خواهم بگویم راست و مهم است»

زمین‌ من‌ پیش‌ روی‌ توست‌

طریقی دیگر برای گفتن «تمام سرزمین خود را در اختیار شما می‌گذارم» است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

هر جا كه‌ پسند نظرت‌ افتد، ساكن‌ شو

«هر جا می‌خواهی زندگی کن»

Genesis 20:16

هزار

«۱۰۰۰»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

پردۀ چشم‌ است‌، نزد همۀ كسانی‌ كه‌ با تو هستند

پول دادن به منظور اثبات بی‌گناهی ساره نزد دیگران به نحوی بیان شده که گویی ابی‌ملك‌ بر خطایی پوششی[پرده‌ای] قرار می‌دهد تا کسی قادر به دیدن آن نباشد. ترجمه جایگزین: «این را به او می‌دهم تا دیگرانی که با تو هستند بدانند خطایی نکردی»[این را به ابراهیم می‌دهم تا همراهان تو بدانند بی‌خطایی]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

نزد[در چشم]

اینجا در اصل از «در چشم» استفاده شده که اشاره به دیدن دارد و دیدن اشاره به افکار یا داوری[قضاوت] دارد. ترجمه جایگزین: «به نظر» یا «هنگام قضاوت»[هنگام داوری]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

نزد همۀ دیگران‌، پس‌ انصاف‌ تو داده‌ شد

عبارت مجهول «انصاف تو داده شود» را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «همه خواهند دانست که بی‌گناه هستی»[همه می‌فهمند که بی‌گناهی]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive

Genesis 20:18

رَحِم‌های‌...بسته‌ بود

«کاملاً از صاحب  فرزند شدن...ناتوان بودند» [به هیچ وجه نمی‌توانستند...صاحب فرزند شوند]

به خاطر ساره‌، زوجۀ ابراهیم‌

معنای کامل این قسمت را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «چون ابی‌ملک همسر ابراهیم را گرفته بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 21

نکات کلی پیدایش ۲۱

مفاهیم خاص در این باب

خشم ساره

بعد از اینکه ساره توانست صاحب فرزند شده و از ناباروری شفا یافت، ابراز خشم خود نسبت به پسر دیگر ابراهیم، یعنی اسماعیل را آغاز کرد. اسماعیل یادآور گناه او بود. خدا اسماعیل را برکت داد، اما  اسماعیل نتوانست وعده‌های بخشیده شده به ابراهیم را به ارث برد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sinhttps://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless)

ترک کردن اسماعیل

طبق قانون آن زمان، هاجر توانست با محروم ساختن خود از میراث ابراهیم، خود را از بندگی آزاد کند. هاجر به همین دلیل پسر خود را زیر آن درخت رها می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

معاهده

پادشاه غیر یهودی، ابی‌ملک، با ابراهیم عهد یا معاهده‌ای بست. شاید به دلیل تشخیص قدرت خدای ابراهیم چنین کرد، ولی دقیقاً دلیل آن مشخص نیست.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant)


Genesis 21:1

از ساره‌ تفقد نمود

«تفقد نمود» اشاره به کمک یهوه به ساره دارد. خداوند[یهوه] به ساره کمک کرد تا صاحب فرزند شود. ترجمه جایگزین: «یهوه به ساره کمک کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 21:2

از ابراهیم‌ ...پسری‌ زایید

«پسری برای ابراهیم...به دنیا آورد»

در پیری‌اش‌

«وقتی ابراهیم بسیار پیر بود»

در وقتی‌ كه‌ خدا به‌ وی‌ گفته‌ بود

«درست زمانی که خدا به او گفته چنین می‌شود»

Genesis 21:3

پسر مولود خود را، كه‌ ساره‌ از وی‌ زایید، اسحاق‌ نام‌ نهاد

«ابراهیم پسر تازه تولد یافته خود را اسحاق نام نهاد، پسری که از ساره متولد شده بود» یا «ابراهیم پسرتازه تولد یافته خود را اسحاق نامید»

Genesis 21:4

ابراهیم‌ پسر خود اسحاق‌ را، چون‌ هشت‌ روزه‌ بود

«ابراهیم وقتی پسرش، اسحاق، هشت روزه بود او را ختنه کرد»

هشت‌ روزه‌

«۸ روزه»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

او را امر فرموده‌ بود

«به ابراهیم فرمان داد که چنین کند»

Genesis 21:5

صد

«۱۰۰»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 21:6

خدا خنده‌ برای‌ من‌ ساخت‌

ساره از تعجب و شادی می‌خندید. چنین امری را می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «خدا سبب شد با شادی بخندم»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

هر كه‌ بشنود

آنچه مردم ممکن است بشنوند را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «هر کس در مورد آنچه خدا برای من کرده، می‌شنود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 21:7

كه‌ بود كه‌ به‌ ابراهیم‌ بگوید، ساره‌ اولاد را شیر خواهد داد

این پرسش بدیهی را می‌توانید در قالب جمله خبری بیان کنید. ترجمه جایگزین: «کسی به ابراهیم نگفته که ساره به فرزندان او شیر می‌دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

شیر خواهد داد

روشی مودبانه است و اشاره به شیر دادن به کودکان دارد. ترجمه جایگزین: «با شیر خود به کودک غذا داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 21:8

آن‌ پسر نمو كرد، تا او را از شیر باز گرفتند

کلمه‌ای که برای «از شیر باز گرفتن» استفاده شده، روشی مودبانه است که اشاره به پایان یافتن شیر خوردن نوزاد دارد. ترجمه جایگزین: «اسحاق رشد کرد و هنگام بی‌نیازی از شیر مادر، ابراهیم ضیافتی عظیم بر پا کرد.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 21:9

پسر هاجر مصری‌ را كه‌ از ابراهیم‌ زاییده‌ بود

نام پسر هاجر را می‌توانید در ترجمه خود بیاورید. ترجمه جایگزین: «اسماعیل، پسر هاجر مصری و ابراهیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

خنده‌ می‌كند

شما می‌توانید به روشنی در ترجمه خود پوزخند زدن یا خندیدن به اسحاق را ذکر کنید. ترجمه جایگزین: «به اسحاق می‌خندید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 21:10

به‌ ابراهیم‌ گفت‌

«ساره به ابراهیم گفت»

بیرون‌ كن‌

«بفرست بروند» یا «از دست آنها خلاص شو»

كنیز را با پسرش‌

این قسمت اشاره به هاجر و اسماعیل دارد. ساره احتمالاً به دلیل عصبانیتش آنها را به اسم صدا نمی‌زند.

با پسر من‌ اسحاق

«با پسرم اسحاق»

Genesis 21:11

این‌ امر، به نظر ابراهیم‌...بسیار سخت‌ آمد

«ابراهیم از آنچه ساره گفت...بسیار ناخشنود بود»

دربارۀ پسرش‌

«چون پسرش بود.» این قسمت به طور ضمنی اشاره به پسرش یعنی اسماعیل دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 21:12

دربارۀ پسر خود و كنیزت‌، به نظرت‌ سخت‌ نیاید

«به خاطر پسر و کنیزت ناراحت نشو»

هر آنچه‌ ساره‌ به‌ تو گفته‌ است‌، سخن‌ او را بشنو

«هر آنچه ساره در این مورد به تو می‌گوید را بشنو»

زیرا كه‌ ذریت‌ تو...خوانده‌ خواهد شد

«خوانده خواهد شد» یعنی خدا نسل اسحاق را همان نسلی محسوب می‌داشت که به ابراهیم وعده داده بود. این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «اسحاق نیاک نسل وعده داده شده به تو خواهد بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 21:13

پسر كنیز نیز اُمّتی‌ بوجود آورم‌، زیرا كه‌ او نسل‌ توست‌

«امت» یعنی خدا به او نسلی کثیر می‌دهد تا امتی بزرگ شوند. ترجمه جایگزین: «پسر آن کنیز را نیز پدر امتی عظیم می‌کنم» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 21:14

نان‌...از آب‌ گرفته‌

معانی محتمل: ۱) اشاره کلی به غذا دارد یا ۲) اشاره خاص به نان دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

مَشكی‌ از آب

«کیسه‌ای از آب.» مشک آب، ظرفی است که از پوست حیوانات ساخته شده است.

Genesis 21:15

چون‌ آب‌ مشك‌ تمام‌ شد

«وقتی کیسه از آب خالی شد» یا «وقتی همه آب را نوشیدند»

Genesis 21:16

به‌ مسافت‌ تیر پرتابی‌

اشاره به فاصله‌ای دارد که شخص، پیکانی را با استفاده از کمان پرتاب می‌کند. فاصله‌ای حدوداً ۱۰۰ متری است.

موت‌ پسر را نبینم‌

اسم معنای «موت» را می‌توانید به فعل «مردن» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «نمی‌خواهم ببینم که آن پسر می‌میرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

آواز خود را بلند كرد و بگریست‌

«آواز» اشاره به صدای بلند گریه دارد. «آواز خود را بلند کرد» یعنی با صدای بلند گریه کرد. ترجمه جایگزین: «بلند گریه و زاری کرد» یا «بلند گریه کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 21:17

آواز پسر

«صدای پسر را.» «صدا» در این قسمت اشاره به صدای گریه یا سخن گفتن پسر دارد. ترجمه جایگزین: «صدای اسماعیل»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

فرشتۀ خدا

«قاصدی از خدا» یا «قاصد خدا»

از آسمان‌

«آسمان» یعنی جایی که خدا در آن زندگی می‌کند.

تو را چه‌ شد؟

«مشکل چیست» یا «چرا گریه می‌کنی»

آواز پسر را در آنجایی‌ كه‌ اوست‌

«آواز» اشاره به صدای گریه یا سخن گفتن پسر دارد. ترجمه جایگزین: «صدای پسر بچه‌ای که آنجا دراز کشیده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 21:18

پسر را برداشته‌

«در ایستادن به پسر کمک کند»

از او اُمّتی‌ عظیم‌ بوجود خواهم‌ آورد

تبدیل کردن اسماعیل به امتی بزرگ، یعنی خدا به او نسل بسیاری می‌دهد که تبدیل به ملتی بزرگ می‌شوند. ترجمه جایگزین: «نسل او را تبدیل به امتی عظیم می‌کنم» یا «او را نیاک امتی عظیم می‌سازم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 21:19

خدا چشمان‌ او را باز كرد...دید

آگاه شدن هاجر توسط خدا برای توجه به چاه آب به نحوی بیان شده که گویی واقعاً چشمان خود را می‌گشاید. ترجمه جایگزین: «خدا سبب شد هاجر ببیند» یا «خدا به او نشان داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

مشك‌

«ظرفی که از پوست ساخته شده بود»‌ یا «کیسه»

پسر

«اسماعیل» یا «پسرک»

Genesis 21:20

خدا با آن‌ پسر می‌بود

عبارت «با...می‌بود» اصطلاح است و اشاره به آن دارد که خدا آن پسر را برکت می‌دهد و به او کمک می‌کند. ترجمه جایگزین: «خدا آن پسر را هدایت کرد» یا «خدا آن پسر را برکت داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

تیراندازی‌...گردید

«در استفاده از تیر و کمان بسیار ماهر شد»

Genesis 21:21

زنی‌...گرفت‌

«زنی...یافت»

Genesis 21:22

و واقع‌ شد در آن‌ زمان

این عبارت شروع بخش جدیدی از داستان را نشان‌گذاری می‌کند. اگر زبان شما روشی برای انجام این کار دارد، می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

فیكول‌

اسم مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

سپهسالار

«فرمانده سپاهش»

سپه...او

«او» اشاره به ابی‌ملک دارد.

خدا در آنچه‌ می‌كنی‌ با توست‌

عبارت «با توست» اصطلاح است. این اصطلاح یعنی خدا ابراهیم را یاری می‌رساند یا برکت می‌دهد. ترجمه جایگزین: «خدا هر چه می‌کنی را برکت می‌دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 21:23

اكنون‌ [پس]ّ

«اکنون» به معنای «زمان کنونی» نیست بلکه توجه را به لحظه‌ای مهم که در ادامه می‌آید جلب می‌کند. ترجمه جایگزین:‌ «پس»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

به‌ خدا سوگند بخور

این اصطلاح به معنای یاد کردن سوگندی صادقانه به مقامی بالاتر از خود است که در این موقعیت، آن مقام خداست. ترجمه جایگزین: «خدا را در عهد خود با من شاهد بگیر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

با من‌...خیانت‌ نخواهی‌ كرد

«که به من...دروغ نخواهی گفت»

نسل‌ من‌ و ذریت‌ من‌ خیانت‌ نخواهی‌ كرد

این قسمت را می‌توان به حالت مثبت بیان کرد. ترجمه جایگزین: «صادقانه با من و نسل من برخورد خواهی کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

برحسب‌ احسانی‌ كه‌ با تو كرده‌ام‌...عمل‌ خواهی‌ نمود

آن دو مرد عهدی با یکدیگر داشتند. اسم معنای «احسانی[وفاداری]» را می‌توانید در قالب صفاتی چون «وفادار» یا «امین» بیان کنید. ترجمه جایگزین: «آنقدر که با تو وفادار بوده‌ام، به من و این سرزمین وفادار باش»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

با زمین

«زمین» اشاره به مردم دارد. ترجمه جایگزین: «به مردم سرزمین»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 21:24

من‌ سوگند می‌خورم‌

این قسمت را می‌توانید همراه اطلاعات قابل درک از جمله پیشین، ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «سوگند می‌خورم که به اندازه‌ای که تو به من وفادار بودی به تو و قومت وفادار باشم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Genesis 21:25

ابراهیم‌ ابی‌ملك‌ را تنبیه‌ كرد

معانی محتمل: ۱) ابراهیم در مورد آنچه روی داده بود به ابی‌ملک شکایت کرد یا ۲) «ابراهیم ابی‌ملک را نیز توبیخ کرد»

به سبب‌ چاه‌ آبی‌ كه‌ خادمان‌ ابی‌ملك‌، از او به‌ زور گرفته‌ بودند

«چون خادمین ابی‌ملک یکی از چاه‌های ابراهیم را گرفته بودند»

از او به‌ زور گرفته‌ بودند

«از ابراهیم گرفتند» یا «کنترل آن را به دست گرفتند»

Genesis 21:26

تا امروز نشنیده‌ بودم‌

«اولین باری است که می‌شنوم»

Genesis 21:27

ابراهیم‌، گوسفندان‌ و گاوان‌ گرفته‌، به‌ ابی‌مَلِك‌ داد، و با یكدیگر عهد بستند

نشانی از دوستی و توافق ابراهیم با ابی‌ملک جهت عهد بستن است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Genesis 21:28

ابراهیم‌ هفت‌ بره‌ از گله‌ جدا ساخت‌

«ابراهیم هفت بره ماده را از گله جدا کرد»

Genesis 21:29

این‌ هفت‌ برۀ ماده‌ كه‌ جدا ساختی‌ چیست‌؟

«چرا این هفت بره را از گله جدا کردی؟» [این قسمت در آیه قبلی آمده]

Genesis 21:30

قبول‌ فرمای‌

«بگیر»[این قسمت در آیه قبلی آمده]

از دست‌ من‌

«دست» اشاره به ابراهیم دارد. ترجمه جایگزین: «از من»

[این قسمت در آیه قبلی آمده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

شهادت‌ باشد

شناسه مستتر فاعلی اشاره به هفت بره دارد.[این قسمت در آیه قبلی آمده]

تا شهادت‌ باشد

اسم معنای «شهادت» را می‌توانید به عنوان «ثابت کردن» بیان کنید. ترجمه جایگزین: «تا به همه ثابت کند»[این قسمت در آیه قبلی آمده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Genesis 21:31

آن‌ مكان‌ را بئرشبع‌ نامید

«ابراهیم آن مکان را»[این قسمت در آیه قبلی آمده]

بِئَرشِبَع‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «بِئَرشِبَع‌ ممکن است به معنای «چاه سوگند» یا «چاه هفتایی» باشد.[این قسمت در آیه قبلی آمده]

[هر دوی آنها]

«ابراهیم و ابی‌ملک»[این قسمت در آیه قبلی آمده]

Genesis 21:32

فیكول‌

نام مرد است. ببینید این اسم را در پیدایش ۲۱: ۲۲ چطور ترجمه کرده‌اید. [این قسمت در آیه قبلی آمده]

Genesis 21:33

شوره‌كزی‌[گز]

درختی همیشه سبز است که در صحرا رشد می‌کند. شما می‌توانید به شکلی متداول به آن اشاره کنید.[این قسمت در آیه قبلی آمده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

خدای‌ سرمدی‌

«خدایی که همیشه زنده است» [این قسمت در آیه قبلی آمده]

Genesis 21:34

ایام‌ بسیاری‌

«برای مدت طولانی» [این قسمت در آیه قبلی آمده]

Genesis 22

نکات کلی پیدایش ۲۲

مفاهیم خاص در این باب

قربانی کردن پسرش

اگر چه اسحاق تنها پسر ابراهیم نبود، ولی او وعده برکت که به ابراهیم داده شده بود را به ارث برد. احتمالاًاین می‌تواند توصیفی موازی از قربانی شدن پسر خدا، عیسی، به خاطر گناهان انسان باشد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)

تایید عهد

در کتب مقدس امری معمول است که پس از حوادثی مهم، وارثین عهد را تایید کند. چنین امری یادآور و موید عهد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

خدا ابراهیم‌ را امتحان‌ كرده‌

هنگام ترجمه کلمه «امتحان کردن» باید دقت بیشتری کنید. بهتر  است از کلمه‌ای چون «وسوسه شدن» استفاده نکنید، چون با موارد بسیاری همپوشانی معنایی دارد. چنین توصیه‌ای به خاطر آن است که کتاب مقدس نیز می‌گوید، خدا کسی را وسوسه نمی‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#test and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#tempt and James 2:13)


Genesis 22:1

و واقع‌ شد

این عبارت به منظور نشان‌گذاری بخش جدیدی از داستان استفاده شده است. اگر زبان شما روش دیگری برای انجام چنین کاری دارد، می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

بعد از این‌ وقایع‌

این عبارت اشاره به رویدادهای باب ۲۱ دارد.

خدا ابراهیم‌ را امتحان‌ كرده‌

در این قسمت به طور ضمنی اشاره شده که خدا ابراهیم را می‌آزماید تا از وفاداری ابراهیم به خود مطلع شود. معنای کامل این جمله را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «خدا وفاداری ابراهیم را آزمود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

لبیك‌

«بله گوش می‌دهم» یا «بله، چیست؟»

Genesis 22:2

پسر خود را که یگانه توست

اینجا به طور ضمنی اشاره شده که خدا می‌داند ابراهیم پسر دیگری به نام اسماعیل نیز دارد. چنین امری موکد آن است که اسحاق پسری است که خدا به ابراهیم وعده داده است. معنای کامل این قسمت را می‌توانید مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «تنها پسرت که به تو وعده دادم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

او را دوست‌ می‌داری‌

این موکد محبت ابراهیم به پسرش، اسحاق است.

زمین‌ موریا

«سرزمینی که به آن موریا می‌گویند»‌

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 22:3

الاغ‌ خود را بیار

«باری بر الاغ خود گذاشت» یا «آنچه برای سفر لازم داشت را بر الاغش گذاشت»

نوكران‌

«مردان جوان»

روانه‌ شد

«سفر خود را شروع کردند» یا «شروع به سفر کردند»

Genesis 22:4

در روز سوم‌

«سوم» عدد ترتیبی سه است. ترجمه جایگزین: «بعد از سه روز سفر کردن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

آن‌ مكان‌ را از دور دید

«مکانی را دید که خدا گفته بود»

Genesis 22:5

خادمان‌

«مردان جوان»

عبادت‌ كرده‌

مشتقات «ما» فقط اشاره به ابراهیم و اسحاق دارند و شامل آن مردان جوان نمی‌شوند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

بازآییم‌

«به تو بازگشت کنیم»

Genesis 22:6

بر پسر خود اسحاق‌ نهاد

«به اسحاق گفت که آن را حمل کند» [به اسحاق گفت که آن را بیاورد]

به‌ دست‌ خود گرفت‌

«دست خود» بر اینکه ابراهیم شخصاً آنها را حمل کرد، تاکید می‌کند. ترجمه جایگزین: «خود ابراهیم حمل کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

آتش‌

«آتش» اشاره به صفحه‌ای دارد که زغالی سوزان یا مشعل یا چراغی بر آن است. ترجمه جایگزین: «چیزی برای افروختن آتش»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

هر دو با هم‌ می‌رفتند

«با هم رفتند» یا «هر دوی آنها با هم رفتند»

Genesis 22:7

ای‌ پدر من‌

روشی مهربانانه‌ است که پسر با پدرش سخن می‌گوید.

لبیك‌

«بله گوش می‌دهم» یا «بله، چیست؟» ببینید در <پیدایش ۲۲: ۱> این قسمت را چطور ترجمه کرده‌اید.

پسر من

روشی مهربانانه است که پدر با پسرش سخن می‌گوید.

آتش‌

«آتش» اشاره به صفحه‌ای دارد که بر آن زغال سوزان یا مشعل یا چراغی قرار گرفته است. ببینید <پیدایش ۲۲: ۶> را چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

برۀ قربانی‌

«بره‌ای که به عنوان قربانی سوختنی تقدیم می‌کنید»

Genesis 22:8

خدا ... خود

کلمه «خود» موید فراهم آمدن بره توسط خدا است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rpronouns)

مهیا خواهد ساخت‌

«به ما می‌دهد»

Genesis 22:9

چون‌ بدان‌ مكانی‌ كه‌ خدا بدو فرموده‌ بود، رسیدند

«وقتی ابراهیم و اسحاق وارد آن مکان شدند»

بسته‌

«بست»

بر مذبح‌ گذاشت‌

«بر بالای هیزم‌هایی که بر مذبح بودند»

Genesis 22:10

دست‌ خود را دراز كرده‌، كارد را گرفت‌

«چاقو را برداشت»

Genesis 22:11

فرشتۀ خداوند

معانی محتمل: ۱) یهوه خود را به هیبت فرشته‌ای درآورد یا ۲) یکی از فرشتگان یهوه بود یا ۳) قاصدی مخصوص از سمت خدا بود (برخی از محققان باور دارند که آن فرشته خود عیسی بود). از آنجا که معنای این عبارت به خوبی درک نمی‌شود، بهتر است به سادگی آن را «فرشته یهوه[خداوند]» ترجمه کنید و از کلمه‌ای متداول به منظور اشاره به «فرشته» استفاده کنید. توضیحات مربوط به این عبارت را در <پیدایش ۱۶: ۷> ببینید.

از آسمان‌

این قسمت اشاره به جایی دارد که خدا در آن زندگی می‌کند.

لبیك‌

«بله، گوش می‌دهم» یا «بله، چیست؟» ببینید چنین عبارتی را در <پیدایش ۲۲: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 22:12

دست‌ خود را بر پسر دراز مكن‌، و بدو هیچ‌ مكن‌

عبارت «دست خود را...دراز نکن» روشی دیگر برای گفتن «به او آسیبی نرسان» است. خدا اساساً یک حرف را دو بار تکرار می‌کند تا بر اینکه ابراهیم نباید به اسحاق آسیب برساند، تاکید کند. ترجمه جایگزین: «به هیچ وجه به این پسر آسیب نرسان»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

زیرا كه‌ الان‌ دانستم‌...از من

«من» و مشتقات آن اشاره به یهوه دارند. نقل قول‌ها را به نحوی ترجمه کنید که فرشته یهوه از کلمه «من» هنگام اشاره به یهوه استفاده کند.

از خدا می‌ترسی‌

این کلمه اشاره به احترام بسیار به خدا و ابراز آن به واسطه اطاعت از او دارد.

دانستم‌ [آن را دیدم]

[چونکه دیدم]

پسر یگانۀ خود را از من‌ دریغ‌ نداشتی‌

«پسرت را از من...دریغ نکردی.» این قسمت را می‌توان به حالت مثبت بیان کرد. ترجمه جایگزین: «مایل بودی که پسرت را به من دهی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

چون‌كه‌ پسر یگانۀ خود را

اینجا به طور ضمنی اشاره شده که خدا می‌داند ابراهیم پسر دیگری به نام اسماعیل نیز دارد. چنین امری موکد آن است که اسحاق پسری است که خدا به ابراهیم وعده داده بود. ببینید چنین عبارتی را در <پیدایش ۲۲: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 22:13

دید كه‌ اینك‌

«دید اینک» توجه ما را به اطلاعات غافلگیرکننده‌ای که در ادامه می‌آیند، جلب می‌کند.

قوچی‌، در عقب‌ وی‌، در بیشه‌ای‌، به‌ شاخهایش‌ گرفتار شده‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «قوچی که شاخ‌هایش در بوته‌ها گرفتار شده بود» یا «قوچی که در بوته‌ها گرفتار شده بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

رفت‌ و قوچ‌ را گرفته‌

«ابراهیم رفت و قوچ را گرفت»

Genesis 22:14

[فراهم خواهد آورد...فراهم خواهد آورد][مهیا خواهد کرد...مهیا خواهد کرد]

از همان کلمه‌ای استفاده کنید که در <پیدایش ۲۲: ۸> برای «مهیا کردن» استفده کرده‌اید را به کار برید.

تا امروز

«حتی اکنون.» یعنی حتی زمانی که نویسنده این کتاب را نوشته بود.

دیده‌ خواهد شد[مهیا خواهد شد]

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «مهیا خواهد کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 22:15

فرشتۀ خداوند

معانی محتمل: ۱) یهوه خود را به هیبت فرشته‌ای درآورد یا ۲) یکی از فرشتگان یهوه بود یا ۳) قاصدی مخصوص از سمت خدا بود (برخی از محققان باور دارند که آن فرشته خود عیسی بود). از آنجا که معنای این عبارت به خوبی درک نمی‌شود بهتر است به سادگی آن را «فرشته یهوه[خداوند]» ترجمه کنید و از کلمه‌ای متداول به منظور اشاره به «فرشته» استفاده کنید. توضیحات مربوط به این عبارت را در <پیدایش ۱۶: ۷> ببینید.

بار دیگر

کلمه «بار دیگر[بار دوم]» عدد ترتیبی دو است. ترجمه جایگزین: «دوباره»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

از آسمان‌

کلمه آسمان، اشاره به جایی دارد که خدا در آن زندگی می‌کند.

Genesis 22:16

و گفت‌: « خداوند می‌گوید...

«این پیغام را از سمت یهوه گفته است» یا «کلام یهوه را اعلام کرده است.» روشی رسمی است که می‌گوید آنچه در ادامه می‌آید، مستقیماً از سوی خداست.

به‌ ذات‌ خود قسم‌ می‌خورم‌

«وعده دادم و خود شاهد خود هستم.» قسم خوردن به معنای به کار گرفتن نام چیزی یا کسی به عنوان بنیاد یا نیرویی است که طبق آن سوگند یاد می‌شود. کسی نیرومندتر از یهوه نیست تا بر او قسم بخورد.

این‌ كار را كردی‌

«از من اطاعت کردی»

پسر یگانۀ خود را دریغ‌ نداشتی‌

«جلوی پسر خود را نگرفتی.» این قسمت را می‌توان به حالت مثبت بیان کرد. ترجمه جایگزین: «مایل بودی پسرت را به من تقدیم کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

پسر یگانۀ خود

اینجا به طور ضمنی اشاره شده که خدا می‌داند ابراهیم پسر دیگری به نام اسماعیل نیز دارد. چنین امری موکد آن است که اسحاق پسر است که خدا به ابراهیم وعده داده است. ببینید عبارت مشابه را در <پیدایش ۲۲: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 22:17

هر آینه‌ تو را بركت‌ دهم‌

«قطعاً برکت می‌دهد»

ذریت‌ تو را كثیر سازم‌

«سبب می‌شوم نسلت مرتب افزونی یابند» یا «نسل تو را افزونی خواهم بخشید»

مانند ستارگان‌ آسمان‌، و مثل‌ ریگهایی‌ كه‌ بر كنارۀ دریاست‌

نسل ابراهیم را با ستارگان و شن یا ریگ‌های ساحل مقایسه می‌کند. درست همان طورکه کسی قادر به شمردن ستارگان یا دانه شن نبود، نسل ابراهیم نیز آن قدر فراوان می‌شوند که کسی قادر به شمردن آنها نخواهد بود. ترجمه جایگزین: «فرای آنچه که می‌توانید بشمارید»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

ستارگان‌ آسمان‌

کلمه «آسمان» اشاره به هر آنچه بالای زمین است دارد که شامل خورشید، ماه و ستارگان می‌شود.

دروازه‌های‌ دشمنان‌ خود را متصرف‌ خواهند شد

«دروازه» اشاره به کل شهر دارد. «متصرف شدن دروازه‌های دشمن» به معنای نابود کردن دشمنان است. ترجمه جایگزین: «بر دشمنان کاملاً پیروز می‌شوند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 22:18

اطلاعات کلی:

فرشته یهوه همچنان با ابراهیم سخن می‌گوید.

جمیع‌ امت‌های‌ زمین‌ بركت‌ خواهند یافت‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «من، خداوند، تمام مردم را بر همه زمین برکت می‌دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

امت‌های‌ زمین‌

«امت‌ها» اشاره به مردم هر امت دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

قول‌ مرا شنیدی‌

«قول» اشاره به سخن خدا دارد. ترجمه جایگزین: «از آنچه گفتی اطاعت کردی» یا «از من اطاعت کردی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 22:19

ابراهیم‌...برگشت‌

چون ابراهیم پدر خانواده بود فقط از او نام برده شده است، ولی به طور ضمنی اشاره شده که پسرش نیز با او رفت. معنای کامل این جمله را می‌توانید در ترجمه خود به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «ابراهیم و پسرش برگشتند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

نوكران‌

«مردان جوان»

آمدند

«آن مکان را ترک کردند»

در بئرشبع‌ ساكن‌ شد

چون ابراهیم پیشوای خانواده و غلامان بود، فقط اسم او در این قسمت آمده؛ ولی به طور ضمنی اشاره شده که آنها نیز همراه او بودند. شما می‌توانید معنای کامل این قسمت را به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «ابراهیم و مردمش در بِئَرشَبَع‌ ماندند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 22:20

و واقع‌ شد بعد از این‌ امور

«بعد از این رویدادها.» عبارت «این امور» اشاره به رویدادهای پیدایش ۲۲: ۱- ۱۹ دارند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

ابراهیم‌ خبر داده‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «کسی به ابراهیم گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

مِلْكَه‌ نیز برای‌ برادرت‌ ناحور، پسران‌ زاییده‌ است‌

«مِلْكَه‌ نیز فرزندی به دنیا آورد»

مِلْكَه‌

نام زنی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 22:21

یعنی‌ نخست‌زادۀ او عوص‌، و برادرش‌ بوز

«نام این نخست‌زاده عوص بود و نام مابقی فرزندانش، بوز برادرش و...»

عوص‌...بوز...قَمُوئیل‌... اَرام

اسامی مردان است. این قسمت را به نحوی ترجمه کنید که مشخص شود همه آنها به جز اَرام، پسران ناحور و مِلْكَه‌ هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 22:22

كاسَد و حَزُو و فِلداش‌ و یدلاف‌ و بَتُوئیل‌

اسامی مردان هستند. این قسمت را به نحوی ترجمه کنید که مشخص شود همه آنها به جز اَرام پسران ناحور و مِلْكَه‌ هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 22:23

بتوئیل‌، رِفقَه‌ را آورده‌ است‌

«بعدا بتوئیل‌ پدر رفقه[ربکا] شد»

این‌ هشت‌ را، ملكه‌ برای‌ ناحور، برادر ابراهیم‌ زایید

«این هشت نفر فرزندان ملكه‌ و ناحور یعنی برادر ابراهیم بودند.» این کلمه اشاره به فرزندانی دارد که در <پیدایش ۲۲: ۲۱- ۲۲> فهرست شده‌اند.

Genesis 22:24

كنیز او

«کنیز ناحور»

رَؤمَه‌

نام زنی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

زایید

«به دنیا آورد»

طابَح‌ و جاحَم‌ و تاحَش‌ و مَعَكَه‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 23

نکات کلی پیدایش ۲۳

مفاهیم خاص در این باب

شخصیت ابراهیم

تعامل ابراهیم با مردم، نشان‌دهنده آن است که ابراهیم بین مردم از احترام بسیاری برخوردار بود. چنین امری برای یک بیگانه غیر معمول و نشان از بزرگی شخصیت ابراهیم بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

تدفین

در دوران حیات ابراهیم تدفین امری معمول بود، ولی تنها ثروتمندان می‌توانستند اقوام خویش را به این شکل دفن کنند.


Genesis 23:1

ایام‌ زندگانی‌ ساره‌، صد و بیست‌ و هفت‌ سال‌ بود

«ساره ۱۲۷ سال زندگی کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

این‌ است‌ سال‌های‌ عمر ساره‌

برخی از ترجمه‌ها این جمله را ذکر نکرده‌اند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

Genesis 23:2

قریۀ اربع‌

نام شهری است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

ابراهیم‌ آمد تا برای‌ ساره‌ ماتم‌ و گریه‌ كند

«ابراهیم بسیار غمگین بود و چون ساره مرد بود، گریست»

Genesis 23:3

از نزد مِیت‌ خود برخاست‌

«برخاست و جنازه همسر خود را رها کرد»

بنی‌حِت‌

«بنی» اشاره به نسل حِت دارد. ترجمه جایگزین: «نسل حِت» یا «حِتی‌ها»[حتیان]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 23:4

نزد شما

چنین انگاره‌ای احتمالاً مربوط به مکان باشد. «در کشور شما» یا «اینجا»

به‌ ملكیت‌ من‌ دهید

«زمینی به من بفروشید» یا «اجازه دهید تکه زمینی بخرم»

میت‌ خود

صفت وابسته به اسم «میت» را می‌توانید در قالب صفت یا فعل ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «همسر مرده من» یا «همسرم که مرده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Genesis 23:5

بنی‌حت‌

«بنی[پسر]» اشاره به نسل حت دارد. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۳: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «نسل حت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 23:6

مولای‌ من‌

این عبارت به منظور ابراز احترام به ابراهیم استفاده شده است.

رئیس‌ خدا

این یک اصطلاح است. این اصطلاح به معنای «مردی قدرتمند» یا «رهبری قادر» است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

میت‌ خود را

صفت وابسته به اسم «میت» را می‌توانید در قالب فعل یا به سادگی «همسر» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «همسر شما که مرده است» یا «همسر شما»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

بهترین‌ مقبره‌های‌ ما

«بهترین مکان‌ها برای دفن» [بهترین نقاط برای تدفین]

قبر خویش‌ را از تو دریغ‌ نخواهد داشت‌

«محل دفن خود را از تو دریغ نمی‌کند» یا «از اینکه مقبره‌ات را به تو بدهد، سر باز زد»

Genesis 23:7

تعظیم‌ نمود

یعنی خم شد یا زانو زد تا فروتنی و احترام خود را نسبت به طرف مقابل نشان دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-symlanguage)

نزد اهل‌ آن‌ زمین‌، یعنی‌ بنی‌حت‌

«به پسران حت که در آن منطقه زندگی می‌کردند»

بنی‌حت‌

«بنی» اشاره به نسل حت دارد. ببینید این جمله را در <پیدایش ۲۳: ۳ چطو>ر ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «نسل حت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 23:8

میت‌ خود را

صفت وابسته به اسم «میت» را می‌توانید در قالب فعل یا به سادگی به «همسر» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «همسرم که مرده است» یا «همسرم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

عفرون‌ ...صوحار

اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 23:9

مغارۀ مَكفیله‌ را كه‌ از املاك‌ او در كنار زمینش‌ واقع‌ است‌

«غار او که در انتهای زمین مکفیله بود»

مغارۀ مَكفیله‌

«غاری در مکفیله.» مکفیله نام ناحیه یا منطقه‌ای بوده است. عفرون در مکفیله زمین و در آن زمین غاری را صاحب بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

به‌ ملكیت‌ من‌

این کلمات در مورد غار اطلاعاتی را ارائه می‌دهند. غار مال عفرون بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

كه‌ از املاك‌ او در كنار زمینش‌ واقع‌ است‌

این جمله همچنین در مورد غار اطلاعاتی به ما ارائه می‌دهد. غار در زمین عفرون واقع شده بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

در میان‌ شما...به‌ ملكیت‌ من‌ بسپارد

«جلوی همه شما...آن را به من بفروشد» یا «در حضور شما آن را... به من بفروشد»

به‌ ملكیت‌

«زمینی که مال من باشد و از آن استفاده کنم»

Genesis 23:10

[اکنون] عفرون‌ در میان‌ بنی‌حت‌ نشسته‌ بود

«اکنون» به منظور نشانگذاری تغییر سیر اصلی داستان به اطلاعات پس‌زمینه‌ای درباره عفرون استفاده شده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

عفرون‌

نام مردی است. ببینید <پیدایش ۲۳: ۸> را چطور ترجمه کرده‌اید.(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بنی‌حت‌

«بنی» اشاره به نسل حت دارد. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۳: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «نسل حت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

در مسامع‌ بنی‌حت‌

اسم معنای «مسامع» را می‌توانید در قالب افعالی چون «شنیدن» یا «گوش دادن» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «تا تمام پسران حت بتوانند بشنوند» یا «در حالیکه تمام پسران حت گوش می‌دادند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

همه‌ كه‌ به‌ دروازۀ شهر او داخل‌ می‌شدند

این قسمت به ما می‌گوید که کدام یک از پسران حت گوش می‌دادند. ترجمه جایگزین: «تمام آنانی که بر دروازه شهر جمع شده بودند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

دروازۀ شهر

دروازه شهر جایی بود که رهبران شهر جهت اخذ تصمیمات مهم گرد هم می‌آمدند.

شهر او

«شهری که در آن زندگی می‌کرد.» این عبارت نشان می‌دهد که عفرون مال آن شهر بود. این به معنای آن نیست که او صاحب شهر است.

Genesis 23:11

مولای‌ من‌

این عبارت به منظور ابراز احترام به ابراهیم به کار رفته است.

به حضور ابنای‌ قوم‌ خود

«حضور» اشاره به کسانی دارد که شاهد هستند. ترجمه جایگزین: «با هموطنان خود به عنوان شاهدین»[با همشهریان خود به عنوان شاهدین]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

ابنای‌ قوم‌ خود

«هم وطنانم» یا «همشهریان حتیایی»

قوم‌ خود

این عبارت نشان می‌دهد که عفرون بخشی از آن گروه مردمی[قوم] است. این کلمه به معنای رهبر بودن او نیست.

آن‌ را به‌ تو می‌بخشم‌. میت‌ خود را دفن‌ كن‌

«آن را به تو می‌بخشم تا مرده خود را دفن کنی»

میت‌ خود

صفت وابسته به اسم «میت» را می‌توان در قالب فعل یا به سادگی به «همسر» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «زنت که مرده است» یا «همسرت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Genesis 23:12

تعظیم‌ نمود

این به معنای خم شدن یا فروتنانه زانو زدن جهت ابراز احترام به طرف مقابل است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-symlanguage)

اهل‌ آن‌ زمین‌

«مردمی که در آن منطقه زندگی می‌کردند»

Genesis 23:13

به‌ مسامع‌ اهل‌ زمین‌

اسم معنای «مسامع» را می‌توانید در قالب افعالی چون «شنیدن» یا «گوش دادن» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «تا کسانی که آنجا زندگی می‌کردند بشنوند[تا ساکنین آنجا بشنوند]» یا «در حالیکه ساکنین آن منطقه گوش می‌کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

[اما] اگر تو راضی‌ هستی‌

کلمه «[اما]» تضادی را نشان می‌دهد. عفرون می‌خواهد زمین را به ابراهیم بدهد؛ ابراهیم نیز مایل به پرداخت بهای آن است. ترجمه جایگزین: «نه، بلکه اگر مایل هستی» یا «نه، بلکه اگر موافق هستی»

قیمت‌ زمین‌ را به‌ تو می‌دهم

«برای آن زمین پولی به تو می‌دهم»

میت‌ خود را

صفت وابسته به اسم «میت» را می‌توانید در قالب فعل یا به سادگی «همسر» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «همسرم که مرده است» یا «همسرم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Genesis 23:14

عفرون‌

اسم مردی است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۳: ۸> این قسمت را چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 23:15

ای‌ مولای‌ من‌، از من‌ بشنو

«مولایم، حرف من را بشنو» یا «آقای مهربانم، به من گوش بده»

مولای‌ من‌

این عبارت به منظور ابراز احترام به ابراهیم به کار رفته است.

قیمت‌ زمین‌ چهارصد مثقال‌ نقره‌ است‌، این‌ در میان‌ من‌ و تو چیست‌؟ میت‌ خود را دفن‌ كن‌

مقصود عفرون این بود که او و ابراهیم بسیار ثروتمند هستند و ۴۰۰ سکه نقره مبلغی ناچیز بود. این پرسش بدیهی را می‌توانید در قالب جمله خبری بیان کرد. ترجمه جایگزین: «تکه زمینی که ارزشی معادل چهارصد سکه نقره دارد. برای من و شما چیزی نیست»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

چهارصد مثقال‌ نقره‌

معادل ۴.۵ کیلو نقره بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bweight)

چهارصد

«۴۰۰»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

میت‌ خود را دفن‌ كن‌

صفت وابسته به اسم «میت» را می‌توانید در قالب فعل یا به سادگی «همسر» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «برو و همسرت که مرده است را دفن کن» یا «برو همسرت را دفن کن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Genesis 23:16

ابراهیم‌ سخن‌ عفرون‌ را اجابت‌ نمود

«ابراهیم نقره را وزن کرد و آن مبلغ را به عفرون داد» یا «ابراهیم به آن مبلغ نقره را شمرد و به عفرون داد»

گفته‌ بود، یعنی‌ چهارصد مثقال‌ نقرۀ

«مبلغ نقره‌ای که عفرون گفته بود»

در مسامع‌ بنی‌حت‌

اسم معنای «مسامع» را می‌توانید در قالب افعالی چون «شنیدن» یا «گوش‌ دادن» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «تا همه پسران حت بتوانند صدای او را بشنوند» یا «در حالیکه تمام فرزندان حت گوش می‌دادند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

بنی‌حت‌

«بنی» اشاره به نسل حت دارد. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۳: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «نسل حت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

رایج‌ المعامله‌

«با استفاده از نحوه وزن کردن مورد استفاده بازرگانان[با استفاده از روش بازرگانان برای وزن کردن].» این قسمت را می‌توانید در قالب جمله‌ای جدید بیان کنید. ترجمه جایگزین: «او نقره را مثل بازرگانان آن موقع وزن کرد»

Genesis 23:17

مَكفِیله‌

مَكفِیله‌ نام ناحیه یا منطقه‌ای بود. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۳: ۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

ممری‌

نام دیگر شهر حِبرون بوده است. شاید نام دوست ابراهیم، ممری، که از ساکنین آن شهر بود را بر آن شهر گذاشته بودند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

زمین‌ و مغاره‌ای‌ كه‌ در آن‌ است‌، با همۀ درختانی‌

این عبارت مقصود نویسنده از «زمین عفرون» را توضیح می‌دهد. فقط مقصود زمین نیست بلکه اشاره به غار و درختان در آن زمین نیز دارد.

مقرر شد

«ملک مال او شد»

Genesis 23:18

به‌ ملكیت‌ ابراهیم‌

این کلمات انگاره‌ای را به اتمام می‌رسانند که در «آیه ۱۷» با کلمات «مقرر شد» آغاز شده است. «هنگامی که ابراهیم آن را خرید، مال او شد» یا «بعد از اینکه ابراهیم آن را خرید، مال او شد»

به حضور بنی‌حت‌

«حضور» اشاره به کسانی دارد که شاهد بودند. ترجمه جایگزین: «با مردم حت که شاهد بودند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

بنی‌حت‌

«بنی» اشاره به نسل حت دارد. ببینید این عبارت را در <پیدایش ۲۳: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «نسل حت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

همه‌ كه‌ به‌ دروازۀ شهرش‌ داخل‌ می‌شدند

این اشاره به پسران حت دارد که دیدند ابراهیم زمین را خریده است. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۳: ۱۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

دروازۀ شهر

دروازه شهر جایی بود که رهبران شهر به منظور اخذ تصمیمات مهم یکدیگر را می‌دیدند.

شهرش

«شهری که در آن زندگی می‌کرد.» این عبارت نشان می‌دهد که عفرون مال آن شهر بود. این به معنای آن نیست که عفرون مالک شهر است.

Genesis 23:19

از آن‌ پس‌

«بعد از اینکه زمین را خرید»

مغارۀ صحرا

«غاری در آن زمین»

صحرای‌ مكفیله‌

«آن زمین در مکفیله...»

كه‌ حبرون‌ باشد

معانی محتمل: ۱) ممری اسم دیگری برای شهر حبرون بود یا ۲) حبرون قبلاً ممری نام داشت یا ۳) ممری نزدیک شهر بزرگتر حبرون بود، پس مردم آن را حبرون می‌خواندند.

Genesis 23:20

از جانب‌ بنی‌حت‌، به‌ ملكیت‌ ابراهیم‌ به‌ جهت‌ قبر مقرر شد

«هنگامی که او آن را از پسران حت خرید، محل دفن ابراهیم شد»

بنی‌حت‌

«بنی» اشاره به نسل حت دارد. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۳: ۳>  چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «نسل حت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 24

نکات کلی پیدایش ۲۴

ساختار و قالب‌بندی

برخی از ترجمه‌ها آیات منظوم را در سمت چپ و با فاصله بیشتری از مابقی متن قرار می‌دهند تا خواندن آنها آسان‌تر شود. ترجمه ULB این کار را با آیه منظوم ۲۴: ۶۰ انجام می‌دهد.

مفاهیم خاص در این باب

ازدواج با اقوام غیر

ابراهیم اجازه نمی‌داد پسرش با دختری از کنعان ازدواج کند، چون چنین وصلتی سبب می‌شد که پسرش، خدایان دیگر را بپرستد. ازدواج با اقوام دیگر و پرستش خدایان دروغی، اموری بودند که برای نسل ابراهیم مشکل ایجاد می‌کردند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#falsegod)

ثروت ابراهیم

نقاط بسیاری در این باب بر ثروت فراوان ابراهیم تاکید شده است. او بیش از۱۰ شتر و مقدار زیادی طلا داشت.

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

«دست‌ خود را زیر ران‌ من‌ بگذار»

بسیاری از محققان بر این باورند که در این جمله از آرایه ادبی به‌گویی استفاده شده است. گذاشتن دست بر آلت تناسلی مرد، روشی معمول برای ادای سوگندی مهم بود. چنین کاری نشان از قدرت و نسل بسیار بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)


Genesis 24:1

[اکنون][اینک]

این کلمه به منظور نشان‌گذاری شکست در سیر اصلی داستان استفاده شده است. نویسنده در این قسمت، بخش جدیدی از داستان را آغاز می‌کند.

Genesis 24:2

اكنون‌ دست‌ خود را زیر ران‌ من‌ بگذار

ابراهیم از خادمش می‌خواست که به انجام کاری سوگند بخورد. خادم با گذاشتن دست خود زیر ران ابراهیم نشان می‌داد که قطعاً به سوگند خود عمل می‌کند.

Genesis 24:3

تو را قسم‌ می‌دهم‌

این قسمت را می‌توان در قالب دستور بیان کرد. ترجمه جایگزین: «سوگند بخور» [قسم بخور]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

به‌ یهوه‌...قسم‌ می‌دهم‌

«قسم خوردن به کسی» یعنی از اسم او به عنوان بنیاد یا قدرتی استفاده کنند که بر آن سوگند می‌خورند. «یهوه را شاهد بگیر و به من قول بده»

خدای‌ آسمان‌ و خدای‌ زمین‌

«خدای آسمان و زمین.» کلمات «آسمان» و «زمین» کنار هم به کار رفته‌اند تا خلق شدن همه چیز به دست خدا را نشان دهند. ترجمه جایگزین: «خدای همه چیز در آسمان و زمین»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

آسمان

این به مکانی اشاره دارد که خدا در آن ساکن است.

از دختران‌ كنعانیان‌

«از زنان کنعانی» یا «از کنعانیان.» این کلمه اشاره به زنان کنعانی دارد.

میان‌ ایشان‌ ساكنم‌ نگیری‌

«میان کسانی که زندگی می‌کنم» شناسه مستتر فاعلی اشاره به ابراهیم، خانواده او و خادمانش دارد. ترجمه جایگزین:‌ «میان کسانی که زندگی می‌کنیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 24:4

بلكه‌...بروی‌

این قسمت را می‌توانید در قالب دستور بیان کنید. ترجمه جایگزین: «سوگند بخور...که می‌روی» یا «ولی...برو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

مولدم‌ [اقوام]

«خانواده‌ام»

Genesis 24:5

[اگر...چه]

«چه باید کنم اگر...»

راضی‌ نباشد كه‌ با من‌...بیاید

«دنبال من...نیاید» یا «از آمدن با من...امتناع ورزد»

آیا پسرت‌ را بدان‌ زمینی‌ كه‌ از آن‌ بیرون‌ آمدی‌، بازبرم‌؟

«آیا باید پسرت را جهت زندگی به سرزمینی ببرم که تو از آن آمده‌ای»

Genesis 24:6

زنهار، پسر مرا بدانجا باز مبری‌

عبارت «زنهار» بر فرمانی که در ادامه می‌آید تاکید می‌کند. «مراقب باش که پسرم رابه آنجا بازنگردانی» یا «قطعاً نباید پسرم را آنجا ببری»

Genesis 24:7

كه‌ مرا از خانۀ پدرم‌...بیرون‌ آورد

«خانه» اشاره به اعضای خانواده او دارد. ترجمه جایگزین: «که مرا از پدر و مابقی خانواده...دور کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

قسم‌ خورده‌

«سوگند خورده»

گفت‌: "كه‌ این‌ زمین‌ را به‌ ذریت‌ تو خواهم‌ داد

این قسمت نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. شما می‌توانید این را در قالب نقل قولی غیرمستقیم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «گفت که این سرزمین را به فرزندان من می‌دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

فرشتۀ خود را...خواهد فرستاد

شناسه مستتر فاعلی در فعل و «خود را» اشاره به یهوه دارند.

Genesis 24:8

اطلاعات کلی:

آیه هشت، ادامه سفارشات ابراهیم به آن خادم است.

اما اگر آن‌ زن‌ از آمدن‌ با تو رضا ندهد

«اما اگر آن زن از آمدن با تو سر باز زد.» ابراهیم به سوال خادم خود که در <پیدایش ۲۴: ۵> مطرح شده پاسخ می‌داد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hypo)

از این‌ قسم‌ من‌ بری‌ خواهی‌ بود

«از سوگندی که برای من خورده‌ای آزاد می‌شوی[از قید این سوگند آزاد می‌شوی].» در این قسمت به نحوی از عمل نکردن به سوگند سخن گفته شده که گویی شخص از جسمی که او را بسته، آزاد می‌شود. ترجمه جایگزین: «نیازی نیست آنچه که به آن سوگند خورده‌ای را انجام دهی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 24:9

دست‌ خود را زیر ران‌ آقای‌ خود ابراهیم‌ نهاد

چنین کاری نشان می‌دهد که قطعاً به سوگند خود عمل می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

برای‌ او قسم‌ خورد

«برای او سوگند خورد»

در این‌ امر

«در مورد تقاضای ابراهیم» یا «تا آنچه ابراهیم می‌گوید را انجام دهد»

Genesis 24:10

گرفته‌، برفت‌

جمله‌ای که با «گرفته» تمام می‌شود اطلاعاتی بیشتر در مورد آنچه خادم با خود به سفر می‌برد را ارائه می‌دهد. او قبل از راهی شدن همه را جمع کرد.

همۀ اموال‌ مولایش‌ به‌ دست‌ او بود

یعنی بسیاری از اموال نیکویی که اربابش می‌خواست به زنان خانواده بدهد را با خود برداشت.

گرفته‌، برفت‌

«گذاشت و رفت» یا «ترک کرد و رفت»

شهر ناحور

معانی محتمل: ۱) «شهری که ناحور در آن زندگی می‌کرد» یا ۲) «شهری به نام ناحور.» در صورت امکان این قسمت را بدون انتخاب یکی از معانی ذکر شده ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 24:11

شتران‌ خود را...خوابانید

شتر حیوانی با پاهای بلند است. او شتران را وا داشت تا پاهای خود را خم کنند و بر زمین دراز بکشند. «او شترها را خواباند»

چاه‌ آب‌

«چشمه آب» یا «چشمه»

كشیدن‌ آب‌

«آب گرفتن»

Genesis 24:12

و گفت‌

«سپس غلام گفت»

امروز مرا كامیاب‌ بفرما، و با آقایم‌ ابراهیم‌ احسان‌ بنما

شما می‌توانید چنین امری را با کلمه موصولی «با» بیان کنید. چنین امری خواسته خادم از خدا جهت وفاداری به عهد را نشان می‌دهد. ترجمه جایگزین: «با کامیاب ساختن من پایبندی خود به عهدت با ابراهیم را نشان بده» [در فارسی انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords)

كامیاب‌ بفرما

«من را موفق ساز.» آن خادم می‌خواست برای پسر ابراهیم همسری خوب پیدا کند. اسم معنای «کامیاب» را می‌توانید در قالب فعل ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «کمک کن تا موفق شوم» یا «من را قادر ساز تا آنچه برای انجامش آمده‌ام را انجام دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

با آقایم‌ ابراهیم‌ احسان‌ بنما

اسم معنای «احسان[وفادرای]» را می‌توانید «وفادار» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «بر عهدی که با اربابم ابراهیم بسته‌ای وفادار باش» یا «به اربابم ابراهیم وفادار باش»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Genesis 24:13

اینك‌ من‌...ایستاده‌ام‌

«می‌توانی ببینی که اینجا...ایستاده‌ام»

چشمۀ آب‌

«چشمه» یا «چاه»

دختران‌ اهل‌ این‌ شهر

«زنان جوان شهر»

Genesis 24:14

پس‌ چنین‌ بشود

«بگذار چنین بشود» یا «چنین کن»

آن‌ دختری‌ كه‌ به‌ وی‌ گویم‌: "سبوی‌ خود را فرودآر تا بنوشم‌"

نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. این قسمت را می‌توانید در قالب نقل قولی غیر مستقیم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «وقتی از زنی جوان اجازه می‌خواهم که آب از کوزه‌اش بنوشم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

سبوی‌ خود را فرودآر

زنان سبو[کوزه] را بر شانه خود حمل می‌کردند. آن زن[دختر] باید سبو[کوزه] را پایین می‌آورد تا آن مرد آب از آن بنوشد.

سبو

کوزه‌ای رُسی با اندازه‌ای متوسط که از آن برای ریختن و نگهداری مایعات به کار می‌رفت.

بدانم‌ كه‌ با آقایم‌ احسان‌ فرموده‌ای‌

اسم معنای «احسان[وفادرای]» را می‌توانید به «وفادار بودن» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «به عهد خود با ابراهیم وفادار بوده‌ای» یا «به عهد خود با اربابت ابراهیم وفادار بوده‌ای»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Genesis 24:15

[واقع شد که] [چنین شد که]

این عبارت به منظور نشانگذاری آغاز عملی به کار رفته‌ است. اگر زبان شما روشی برای انجام این کار دارد، می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید. [ در فارسی نیامده]

ناگاه [اینک] [بنگر]

این کلمه به منظور جلب توجه مخاطب به اطلاعات غافلگیرانه‌ای که در ادامه می‌آیند، استفاده شده است.

سبو

کوزه‌ای رُسی با اندازه‌ای متوسط است که برای نگهداری و ریختن مایعات از آن استفاده می‌شد. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۴: ۱۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

رِفقَه‌، دختر بتوئیل‌، پسر مِلكه‌، زن‌ ناحور، برادر ابراهیم‌، بیرون‌ آمد

«پدر رفقه[ربکا] بتوئیل بود. والدین بتوئیل مِلکَه و ناحور بودند. ناحور بردار ابراهیم بود»

بتوئیل‌

بتوئیل پدر رفقه بود. ببیند این اسم را در <پیدایش ۲۲: ۲۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

ناحور

نام مردی است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۱۱: ۲۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

مِلكه‌

مِلكه‌ همسر ناحور و مادر بتوئیل بود. ببیند این اسم را در <پیدایش ۱۱: ۲۹> چگونه ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 24:16

به‌ چشمه‌ فرورفت‌...بالا آمد

چشمه در نقطه‌ای پایین‌تر از محل ایستادن خادم قرار داشت.

Genesis 24:17

به‌ استقبال‌ او

«تا آن دختر [زن جوان] را ببیند»

جرعه‌ای‌ آب‌

«اندکی آب»

سبو

کوزه‌ای رُسی با اندازه‌ای متوسط است که برای نگهداری و ریختن مایعات به کار می‌رفت. ببینید این کلمه را در پیدایش ۲۴: ۱۴ چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 24:18

آقای‌ من‌

«قربان.» زن از واژه‌ای استفاده می‌کند که جهت ادای احترام به مرد استفاده می‌شود اگر چه آن زن کنیز آن مرد نیست.

بزودی‌ بر دست‌ خود فرودآورده‌، او را نوشانید

«سریعاً سبوی خود را پایین آورد.» آن زن سبو[کوزه] را بر شانه خود حمل می‌کرد. او باید آن را پایین می‌آورد تا به آن خادم آب دهد.

Genesis 24:19

بكشم‌

«آب خواهم آورد»

Genesis 24:20

پس‌ سبوی‌خود را...خالی‌ كرد

«پس سریعاً سبو...را خالی کرد»

آبخور

«آبخور حیوانات.» آبخور، ظرفی کشیده است که برای نوشیدن آب توسط حیوانات از آن استفاده می‌شود.

Genesis 24:21

آن‌ مرد

«خادم»

بر وی‌ چشم‌ دوخته‌ بود

«رفقه[ربکا] را نگاه می‌کرد» یا «آن زن جوان را نگاه کرد»

تا بداند

در کتاب مقدس معمولاً از آموختن چیزی مانند دیدن آن سخن گفته شده است. ترجمه جایگزین: «تا بدانند» یا «تا تعیین کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

سفر او را خیریت‌ اثر نموده‌ است‌

«هدف سفر خود را عملی کرده است» یا «سفراو را کامیاب ساخته است.» شما می‌توانید هدف خاص خادم از سفر را به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «زنی را به او نشان می‌داد که قرار بود زن اسحاق شود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

یا نه‌

شما می‌توانید اطلاعات برداشت شده از مضمون را بیان کنید. ترجمه جایگزین: «یا از سفرش سودی نبرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Genesis 24:22

حلقۀ طلای‌ نیم‌ مثقال‌ وزن‌

«حلقه‌ای که شش گرم وزن داشت.» وزن ارزش مادی حلقه را تعیین می‌کرد. ترجمه جایگزین: «حلقه بینی طلایی گران قیمت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bweight)

دو ابرنجین‌ برای‌ دست‌هایش‌، كه‌ ده‌ مثقال‌ طلا وزن‌ آنها بود

«دو دستبند طلا برای دستهایش که ۱۱۰ گرم وزن داشتند.» وزن نشان دهنده اندازه و ارزش آنها بود. ترجمه جایگزین: «دو دستبند طلا برای دست‌هایش»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bweight)

Genesis 24:23

دختر كیستی‌

«پدرت کیست»

آیا در خانۀ پدرت‌ جایی‌ برای‌ ما باشد

«آیا در خانه پدر تو جایی هست»

برای‌ ما

ظاهراً خادم ابراهیم در این سفر همراهانی داشت. «برای ما» اشاره به خادم و همسفرانش دارد ولی شامل مخاطبین او نمی‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

تا شب‌ را بسر بریم‌

«تا امشب بمانیم» یا «تا شب را آنجا بمانیم»

Genesis 24:24

وی‌ را گفت‌

«رفقه[ربکا] گفت» یا «آن زن جوان گفت»

وی‌ را

«به آن خادم»

من‌ دختر بتوئیل‌، پسر ملكه‌ كه‌ او را از ناحور زایید، می‌باشم‌

«بتوئيل پدر من است و والدین او ملکه و ناحور هستند»

Genesis 24:25

نزد ما كاه‌ و علف‌ فراوان‌ است‌

در این قسمت از مضمون برداشت می‌شود که کاه و علف برای شتران است. شما می‌توانید این اطلاعات ضمنی را در ترجمه خود به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «علف و کاه فراوانی برای شتران داریم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

جای‌ نیز برای‌ منزل‌

«تا امشب را بگذرانی» یا «جایی که بتوانی شب را بگذرانی»

برای‌ [شما]

«شما» اشاره به غلام و همسفرانش دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Genesis 24:26

آن‌ مرد

«آن خادم»

خم‌ شد

نشان از فروتنی در حضور خدا است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Genesis 24:27

لطف‌ و وفای‌ خود را از آقایم‌ دریغ‌ نداشت‌، و چون‌ من‌ در راه‌ بودم‌، خداوند مرا به‌ خانۀ برادران‌ آقایم‌ راهنمایی‌ فرمود

«لطف و وفای خود را از اربابم دریغ نداشت.» اسم معنای «لطف» و «وفا» را می‌توانید به «مهربان و وفادار بودن» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «از مهربان و وفادار بودن با اربابم باز نایستاد» یا «از وفادار بودن و امین بودن در قبال اربابم دست نکشید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

دریغ‌ نداشت‌

این قسمت را می‌توانید به حالت مثبت بیان کنید. ترجمه جایگزین: «همچنان نشان داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-litotes)

خانۀ برادران‌ آقایم‌

«فامیل آقایم» یا «طایفه اربابم»

Genesis 24:28

پس‌ آن‌ دختر دوان‌ دوان‌ رفته‌  اهل‌ خانۀ مادر خویش‌ را از این‌ وقایع‌ خبر داد

«اهل خانه» اشاره به همه کسانی دارد که در خانه مادر او زندگی می‌کردند. ترجمه جایگزین: «به خانه دوید و به مادر و همه کسانی که آنجا بودند گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

از این‌ وقایع‌

«هر چه تا به حال اتفاق افتاده است»

Genesis 24:29

[اینک]

این کلمه به منظور نشانگذاری شکست در سیر اصلی داستان استفاده شده است. نویسنده در این قسمت اطلاعات پس‌زمینه‌ای درباره رفقه[ربکا] را ارائه می‌دهد. نویسنده همچنین برادر او، لابان، را در داستان معرفی می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-participants)

Genesis 24:30

چون‌ آن‌ حلقه‌ ...را دید و سخنهای‌ خواهر خود، رفقه‌ را شنید

این امور قبل از اینکه آن مرد دوان دوان بیرون برود، رخ داده‌اند. این قسمت دلیل دویدن لابان به سوی آن مرد را بیان می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events)

سخن‌های‌ خواهر خود، رفقه‌ را شنید كه‌ می‌گفت‌ آن‌ مرد چنین‌ به‌ من‌ گفته‌ است‌، به‌ نزد وی‌ آمد

این قسمت را می‌توان در قالب نقل قولی غیر مستقیم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «وقتی رفقه[ربکا] آنچه آن مرد به او گفته بود را شنید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

اینک

کلمه «اینک[بنگر]» بر آنچه که در ادامه می‌آید، تاکید بیشتری می‌کند. «درست همانطور بود که او گفته بود»

Genesis 24:31

بیا

«داخل بیا» یا «وارد شو»

ای‌ مبارك‌ خداوند

«تو که یهوه برکتت داده است» [ای برکت یافته‌ خداوند]

بیا

کلمه «تو» اشاره به غلام ابراهیم دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

چرا بیرون‌ ایستاده‌ای‌؟

لابان از این سوال استفاده می‌کند تا خادم ابراهیم را به خانه دعوت کند. این سوال را می‌توانید در قالب جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «نیازی نیست که بیرون بایستی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 24:32

پس‌ آن‌ مرد به‌ خانه‌ درآمد

کلمه «آمد» را می‌توانید «رفت» ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

لابان‌ شتران‌ را باز كرد

مشخص نیست که چه کسی چنین کرده است. این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «خادمانِ لابان، بار شتران را خالی کردند» یا «بار از شتران برداشته شد»[در فارسی انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

كاه‌ و علف‌ به‌ شتران‌ داد، و آب‌...آورد

در این قسمت به عامل آن کار اشاره نمی‌کند. اگر می‌خواهید این قسمت را به حالت معلوم بیان کنید از «خادم لابان» به عنوان فاعل استفاده کنید. ترجمه جایگزین: «خادم لابان به شتران کاه و علوفه داد...و آب آورد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

شستن‌ پای‌هایش‌

«برای خادم ابراهیم و مردانی که همراه او بودند تا پای خود را بشورند»[برای خادم ابراهیم و همراهان او تا پاهای خود را بشورند]

Genesis 24:33

نهادند

شناسه مستتر فاعلی اشاره به خانواده لابان یا خادمین خانه‌اش دارد.

غذا پیش‌ او نهادند

«به آن غلام غذا داد»

تا مقصود خود را بازنگویم‌

«حرفم را نزنم» یا «دلیل اینجا بودنم را به شما نگویم»

Genesis 24:35

بزرگ‌ شده‌ است‌

کلمه «او» اشاره به ابراهیم دارد.

بزرگ‌ شده‌ است‌

«بسیار ثروتمند شد»

داده‌ است‌

شناسه مستتر فاعلی اشاره به یهوه دارد.

Genesis 24:36

اطلاعات کلی:‌

خادم ابراهیم همچنان با خانواده رفقه[ربکا] سخن می‌گوید.

پسری‌ برای‌ آقایم‌ زایید

«پسری زایید»

بدو داده‌ است

«اربابم به پسرش داده است»

Genesis 24:37

آقایم‌ مرا قسم‌ داد و گفت

«آقایم من را قسم داد تا آنچه که گفته را انجام دهم. او گفت»

از دختران‌ كنعانیان‌

این اشاره به زنان کنعانی دارد. ترجمه جایگزین: «از زنان کنعانی» یا «از کنعانیان»

كه‌ در زمین‌ ایشان‌ ساكنم‌

«میان کسانی که زندگی می‌کنم.» شناسه مستتر فاعلی در «ساکنم» اشاره به ابراهیم، خانواده او و خادمانش دارد. ترجمه جایگزین: «میان کسانی که زندگی می‌کنیم»[میان کسانی که ساکنیم]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 24:38

به‌ خانۀ پدرم‌

«به طایفه خودم»

Genesis 24:39

اطلاعات کلی:

خادم ابراهیم همچنان با خانواده رفقه[ربکا] سخن می‌گوید.

شاید آن‌ زن‌ همراه‌ من‌ نیاید؟

رخ داد چنین امری محتمل بود. ترجمه جایگزین: «اگر آن زن با من بازنگردد چه؟» یا «اگر آن زن با من باز نگردد، باید چه کنم؟» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hypo)

Genesis 24:40

به‌ حضور او سالك‌ بوده‌ام‌

در این قسمت به نحوی از خدمت کردن به یهوه سخن گفته شده که گویی ابراهیم به حضور او قدم می‌گذارد. ترجمه جایگزین: «که به او خدمت می‌کنم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

خیریت‌ اثر خواهد

«سفر تو را کامیاب خواهد کرد»

خانۀ پدرم‌

«خانواده»

Genesis 24:41

آنگاه‌ از قسم‌ من‌ بری‌ خواهی‌ گشت‌، چون‌ به‌ نزد قبیله‌ام‌ رفتی‌، هر گاه‌ زنی‌ به‌ تو ندادند، از سوگند من‌ بری‌ خواهی‌ بود

این موقعیتی فرضی است که ابراهیم رخ دادن آن را محتمل نمی‌پنداشت. معنای محتمل: ۱) «آزاد شدن از قید این سوگند فقط یک راه دارد: اگر نزد اقوام من بیایی[بروی] و آنها آن دختر را به تو ندهند، آن موقع از قید سوگند خود نسبت به من آزاد می‌شوی» یا ۲) طبق آیه ۴۰ «اگر نزد اقوام پدری من روی و آن دختر را بخواهی پس آنچه را که به تو گفته‌ام انجام داده‌ای. اگر او را به تو ندادند از قید سوگندت به من رها خواهی شد.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hypo)

از سوگند من‌ بری‌ خواهی‌ بود

«از سوگندی که نزد من یاد کردی، آزاد خواهی بود.» عمل نکردن به آن سوگند به نحوی بیان شده که گویی شخص از جسمی آزاد می‌شود که او را بسته است. ترجمه جایگزین: «نیازی نیست که بر آنچه نزد من به آن سوگند خوردی، عمل کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

چون‌ به‌ نزد قبیله‌ام‌ رفتی‌

زبان‌ها از کلمات آمدن و رفتن به طرق مختلفی استفاده می‌کنند. ترجمه جایگزین: «اگر به خانه اقوامم برسی» یا «اگر نزد اقوامم بروی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

Genesis 24:42

اطلاعات کلی:

خادم ابراهیم همچنان با خانواده ربکا سخن می‌گوید.

چشمه‌

«چاه»

Genesis 24:43

آن‌ دختری‌...بیرون‌ آید، و به‌ وی‌ گویم‌

خادم باز تقاضای خود را تکرار می‌کند. این دو مورد اولی هستند که او باید درباره زنی[دختری] که امید به آمدنش را دارد بگوید.

برای‌ كشیدن‌ آب‌

«تا آب بگیرد»

سبو

کوزه‌ای رُسی با سایزی متوسط است که برای نگه داشتن و ریختن آب از آن استفاده می‌شود. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۴: ۱۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 24:44

به‌ من‌ گوید: "بیاشام‌...شترانت‌

انگاره‌ای که در آیه ۴۳ با «پس‌ چنین‌ بشود كه‌ آن‌ دختری‌ كه‌...بیرون‌ آید» آغاز می‌شود در اینجا به پایان می‌رسد. این سومین چیزی است که خادم باید درباره زنی[دختری] که امید به آمدنش دارد بگوید.

او همان‌ زن‌ باشد

آن خادم تقاضای خود را به پایان می‌رساند.

Genesis 24:45

اطلاعات کلی:

خادم ابراهیم همچنان با خانواده رفقه[ربکا] سخن می‌گوید.

در دل‌ خود فارغ‌ نشده‌ بودم‌

در این قسمت به نحوی از در سکوت و در ذهن دعا کردن سخن گفته شده که گویی او در دل خود سخن می‌گوید. کلمه «دل» اشاره به افکار و ذهن دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

ناگاه‌ رفقه‌...آمد

«ناگهان رفقه آمد» یا «چون رفقه را دیدم که می‌آید»

سبو

کوزه‌ایسبو رُسی با سایز متوسط است که برای نگه داشتن و ریختن مایعات از آن استفاده می‌شد. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۴: ۱۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

به‌ چشمه‌ پایین‌ رفت‌

عبارت «پایین رفت» به دلیل پایینتر بودن مکان چاه از جایی که خادم بر آن ایستاده بود استفاده شده است.

چشمه‌

دریچه‌ای بر زمین که از آن آب تازه بیرون می‌آید.

Genesis 24:46

شترانت‌ را نیز آب‌ می‌دهم‌

«به شتران آب داد»

Genesis 24:47

اطلاعات کلی:

غلام ابراهیم همچنان با خانواده رفقه[ربکا] سخن می‌گوید.

دختر بَتُوئیل‌ بن‌ ناحور كه‌ مِلكَه‌، او را برای‌ او زایید

«پدرم بتوئيل است. والدین او ناحور و مِلکَه هستند.»

حلقه‌...ابرنجین‌ها

در این داستان همه این اقلام از طلا ساخته شده بودند. ببینید این آیات را در <پیدایش ۲۴: ۲۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 24:48

سجده‌ كرده‌

نشان از فروتنی در حضور خدا است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

به‌ راه‌ راست‌ هدایت‌ فرمود

«من را اینجا آورد»

که...هدایت‌ فرمود

حرف موصولی «زیرا» را می‌توانید در این قسمت به کار ببرید تا به این طریق دلیل پرستش خدا توسط خادم ابراهیم را توضیح دهید. ترجمه جایگزین: «زیرا یهوه من را هدایت فرمود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords)

دختر برادر آقای‌ خود را

این قسمت به بتوئیل پسر برادر ابراهیم، ناحور، اشاره دارد. [ در فارسی متفاوت انجام شده است]

Genesis 24:49

اطلاعات کلی:

خادم ابراهیم همچنان با خانواده رفقه[ربکا] سخن می‌گوید.

اكنون‌

کلمه «اکنون» به معنای «در این لحظه» نیست، ولی برای جلب توجه به نکته‌ای مهم که در ادامه می‌آید، استفاده شده است.

اكنون‌ اگر بخواهید با آقایم‌ احسان‌ و صداقت‌ كنید، پس‌ مرا خبر دهید

شما می‌توانید اسامی معنای «احسان[محبت]» و «صداقت[وفاداری]» را به فعل «محبت کردن» و صفت «صادق[وفادار]» ترجمه کنید. همچنین می‌توانید به روشنی بیان کنید که چگونه می‌توانستند «ثبات در محبت و وفاداری» را نشان دهند. ترجمه جایگزین: «با دادن رفقه[ربکا] به همسری پسرم ابراهیم به من بگویید که آیا اربابم را محبت می‌کنید و به او وفادار خواهید بود»[بگویید به من که آیا با به همسری دادن ربکا به پسر اربابم آیا او را محبت و وفا می‌کنید]  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

[شما]

مشتقات این کلمه اشاره به لابان و بتوئيل دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

اگر نه‌

اطلاعات برداشت شده را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اما اگر آماده نیستید که با استواری در محبت و وفاداری اربابم را خدمت کنید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

تا به طرف‌ راست‌ یا چپ‌ رهسپار شوم‌

معانی محتمل:‌ ۱) از اخذ تصمیم برای انجام کدام عمل به نحوی سخن گفته شده که گویی آن شخص جسماً به یک سو یا سویی دیگر تغییر مسیر می‌دهد. ترجمه جایگزین: «تا بدانم که چه باید بکنم» یا ۲) غلام ابراهیم می‌خواهد از لزوم سفر خود به جایی دیگر مطلع شود. ترجمه جایگزین: «تا سفر خود را ادامه دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 24:50

بتوئیل‌

او پدر لابان و رفقه[ربکا] بود.

این‌ امر از خداوند صادر شده‌ است‌

«یهوه سبب شد که چنین شود»[یهوه بانی همه این امور شد]

با تو نیك‌ یا بد نمی‌توانیم‌ گفت‌

آنها می‌گویند که اختیار تصمیم‌گیری بر نیکی یا بدی عمل خدا را ندارند. ترجمه جایگزین: «جرات نداریم آنچه یهوه انجامش را از تو خواسته قضاوت کنیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 24:51

اینك‌ رفقه‌[ربکا]

«می‌توانید ببینید که رفقه[ربکا] اینجاست» [رفقه را می‌توانید اینجا ببینید]

رفقه‌ حاضر است‌

«این هم از رفقه[ربکا]»

Genesis 24:52

سخن‌ ایشان‌

«آنچه لابان و بتوئیل گفته‌اند»

سجده‌ كرد

سجده کردن در برابر خدا نشان از پرستش است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Genesis 24:53

آلات‌ نقره‌ و آلات‌ طلا

«اقلام نقره و طلا» یا «آنچه از نقره و طلا ساخته شده است»

چیزهای‌ نفیسه‌

«هدایای گران» یا «هدایای ارزشمند»

Genesis 24:54

او و رفقایش‌

«غلام ابراهیم و مردان او»

شب‌ را بسر بردند

«آن شب آنجا ماندند»

بامدادان‌ برخاسته‌

«صبح روز بعد بر خواستند»

روانه‌ نمایید

«بگذارید بروم و برگردم»

Genesis 24:55

ده‌ روزی‌ بماند

«حداقل ده روز دیگر»

بعد از آن‌

«سپس»

Genesis 24:56

گفت‌

«غلام ابراهیم گفت»

بدیشان‌

«به برادر رفقه[ربکا] و مادرش»

مرا معطّل‌ مسازید

«تاخیر ایجاد ننمایید» یا «من را منتظر نگذارید»

خداوند سفر مرا كامیاب‌ گردانیده‌ است‌

اینجا در اصل از کلمه «راه» استفاده شده که اشاره به «سفر» دارد. ترجمه جایگزین: «یهوه بانی کامیابی سفر من شده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

مرا روانه‌ نمایید

«اجازه دهید که ترک کنم»[اجازه دهید که بروم]

Genesis 24:59

آنگاه‌ خواهر خود رفقه‌...را...كردند

«پس خانواده...رفقه را...فرستاد»

خواهر خود

رفقه خواهر لابان بود. ترجمه جایگزین: «اقوام آنها» یا «خواهر لابان»

دایه‌اش‌

این کلمه اشاره به کنیزی دارد که هنگام کودکی به او غذا داده و از وی مراقبت کرده بود و همچنان به او خدمت می‌کرد.

Genesis 24:60

خواهر ما

رفقه خواهر همه اعضای آن خانواده نبود. ولی آنها چنین او را خطاب می‌کردند تا محبتشان را به او نشان دهند. ترجمه جایگزین: «رفقه[ربکا] عزیز ما»

مادرِ هزار كرورها باش‌

«مادر» اشاره به نیاک دارد. ترجمه جایگزین: «نیاک میلونها نفر باشی» یا «نسل کثیر داشته باشی»

هزار كرورها

این به معنای تعداد بسیار یا غیر قابل شمارش است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

ذریت‌ تو، دروازۀ دشمنان‌ خود را متصرف‌ شوند

ارتشیان دروازه شهرهای دشمنان خود را در هم می‌شکنند و بر آن مردم غلبه می‌کنند. ترجمه جایگزین: «ذریت تو، کسانی که از آنها متنفر هستی را شکست دهند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 24:61

پس‌ رفقه‌ با كنیزانش‌ برخاسته‌، بر شتران‌ سوار شدند

«پس رفقه[ربکا] و کنیزانش رفتند و بر شتران نشستند»

پس‌ رفقه‌ با كنیزانش‌ برخاسته‌، بر شتران‌ سوار شدند

«به این طریق خادم ابراهیم رفقه[ربکا] را با خود برد و به آنجا که از آن آمده بود بازگشت»

Genesis 24:62

[اکنون]

این کلمه تغییری را در داستان نشانگذاری می‌کند. این تغییر در مورد یافتن همسری توسط آن خادم و بعد در مورد اسحاق سخن می‌گوید.[در فارسی نیامده]

بِئَرلَحَی‌رُئی‌

این نام چاه آبی در صحرای نگب است. ببینید چنین کلمه‌ای را در <پیدایش ۱۶: ۱۴> چگونه ترجمه کرده‌اید.

Genesis 24:63

اسحاق‌ برای‌ تفكر به‌ صحرا بیرون‌ رفت‌

«روزی بعد از ظهر اسحاق جهت اندیشیدن به صحرا بیرون رفت.» احتمالاً زمان زیادی از رفتن آن خادم و رفقه[ربکا] می‌گذرد چون راه زیادی پیش روی خود داشتند.

چون‌ نظر بالا كرد،[اینک] دید كه‌ شتران‌ می‌آیند

کلمه «[اینک]» توجه مخاطبین را به اطلاعات تعجب‌آوری که در ادامه می‌آیند جلب می‌کند. «وقتی بالا را نگریست از اینکه دید شتران می‌آیند تعجب کرد» [وقتی سر بالا آورد از دیدن آمدنِ شتران تعجب کرد]

Genesis 24:64

رفقه‌...دید

«رفقه بالا را...نگاه کرد»

از شتر خود فرود آمد

«از شتر پایین آمد»

Genesis 24:65

بُرقِع‌ خود را گرفته‌، خود را پوشانید

«پس روی خود را با برقع پوشانید.» نشان از احترام و نجابت در مقابل مردی است که قرار است با وی ازدواج کند. معنای کامل این قسمت را می‌توانید به روشنی بیان کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بُرقِع‌

تکه پارچه‌ای که برای پوشاندن سر، شانه و صورت از آن استفاده می‌شد.

Genesis 24:67

رفقه‌ را...آورد، و او را به‌ زنی‌ خود گرفته‌

هر دوی این عبارات به معنای ازدواج اسحاق با رفقه[ربکا] است. ترجمه جایگزین: «با رفقه ازدواج کرد» یا «او را به زنی گرفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

اسحاق‌...تسلی‌ پذیرفت‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «پس رفقه[ربکا] اسحاق... را تسلی داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 25

نکات کلی پیدایش ۲۵

ساختار و قالب‌بندی

برخی از ترجمه‌ها آیات منظوم را در سمت چپ و با فاصله بیشتری از مابقی متن قرار می‌دهند تا خواندن آنها آسان‌تر شود. ترجمه ULB این کار را با آیه منظوم ۲۵: ۲۳ انجام می‌دهد.

مفاهیم خاص در این باب

چند همسری

ابراهیم با زنی دیگر ازدواج کرد. چنین عملی گناه به حساب می‌آمد. رهبران عبرانی[یهودی] بسیار دیگری نیز چندین همسر اختیار کردند. چنین عملی را «چند‌همسری[تعدد زوجات]» می‌نامند و هرگز پذیرفته شده نبوده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)

میراث

در خاور نزدیک باستان میراث به پسر بزرگتر می‌رسید. اگرچه عیسو و یعقوب دوقلو بودند ولی مهم نخست زادگی عیسو بود. دریافت میراث پدری حق ذاتی او بود ولی با عملی ابلهانه این حق را تسلیم کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#birthright and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#foolish)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

عمل کردن خدا به وعده‌اش

خدا به ابراهیم وعده داده بود که نسل او را کثیر می‌سازد و خدا تحقق بخشیدن به این وعده را آغاز می‌کند. بسیاری از این فرزندان به واسطه همسران دیگر او به دنیا آمدند که تبدیل به گروه‌های بزرگی شدند. درک چنین امری بدون مابقی عهد عتیق و تاریخ ذکر شده در آن سخت است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)


Genesis 25:1

اطلاعات کلی:

See https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names.

Genesis 25:4

جملۀ اینها

این قسمت اشاره به تمام کسانی دارد که در آیات ۲- ۴ از آنها اسم برده شده است.

Genesis 25:5

ابراهیم‌ تمام‌ مایملك‌ خود را به‌ اسحاق‌ بخشید

«اسحاق همه مایملک ابراهیم را به ارث بُرد.» معمولاً پدر هنگام سالخوردگی میراث خود را تقسیم می‌کرد و این کار را به بعد از مرگ خود موکول نمی‌کرد.

Genesis 25:7

این‌ است‌ ایام‌ سال‌های‌ عمر ابراهیم‌، كه‌ زندگانی‌ نمود: صد و هفتاد وپنج‌ سال‌

«این است ....که زندگی کرد، صد و هفتاد و پنج سال.» ابراهیم ۱۷۵ سال زندگی کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 25:8

ابراهیم‌ جان‌ بداد

«ابراهیم نفس آخر را کشید و مُرد.» عبارات «آخرین نفس خود را کشید[جان بداد]» و «مُرد» اساساً یک معنا دارند. ترجمه جایگزین: «ابراهیم مُرد» [در فارسی انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

جان‌ بداد[آخرین نفس خود را کشید]

روشی مودبانه برای اشاره به مردن کسی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

پیر و سیر شده‌، بمرد

این دو عبارت اساساً یک معنا دارند و بر زندگی طولانی ابراهیم تاکید می‌کنند. ترجمه جایگزین: «وقتی که مدت بسیار طولانی زندگی کرد و پیر بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

پیر و سیر شده‌

در این قسمت به نحوی از زندگی طولانی سخن گفته شده که گویی ظرفی است که پر می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

به‌ قوم‌ خود ملحق‌ شد

یعنی بعد از مُردن ابراهیم روح او به همان مکانی رفت که ارواح خویشان فوت کرده‌اش رفته بودند. این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «به اعضای خانواده خود که مرده بودند پیوست»[به اعضای خانواده وفات کرده خود پیوست]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 25:9

مغارۀ مكفیله‌، در صحرای‌ عفرون‌

عفرون زمینی در مکفلیه و غاری در آن زمین داشت. ابراهیم زمین را از عفرون خرید.

مكفیله‌

مکفیله نام منطقه‌ای است. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۳: ۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

عفرون‌...صوحار

اینها اسامی مردان هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۲۳: ۸> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

در مقابل‌ ممری‌

مکفیله نزدیک ممری بود.

ممری

نام دیگر شهر حِبرون بود. احتمالاً نام ممری، دوست ابراهیم، که ساکن آن شهر بود را بر آن گذاشته بودند. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۳: ۱۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 25:10

صحرایی‌ كه‌ ابراهیم‌...خریده‌ بود

«ابراهیم این زمین را...خریده»

بنی‌حت‌

«نسل حت» یا «حتیان.» ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۳: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

ابراهیم‌...مدفون‌ شدند

این را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «آنها ابراهیم را دفن کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 25:11

بئرلَحَی‌رُئی‌

این اسم به معنای «چاه آن زنده که مرا می‌بیند» است. ببینید نام این مکان را در <پیدایش ۱۴: ۱۶> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 25:12

این است [اکنون]

این کلمه در زبان انگلیسی به منظور معرفی بخش جدیدی از داستان و اطلاعات در مورد اسماعیل به کار رفته است.

Genesis 25:13

اطلاعات کلی:

See https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names.

Genesis 25:16

اینانند پسران‌ اسماعیل‌، و این‌ است‌ نام‌های‌ ایشان‌ در بُلدان‌ و حله‌های‌ ایشان‌، دوازده‌ امیر، حسب‌ قبایل‌ ایشان‌

این قسمت را می‌توانید در قالب دو جمله مجزا بیان کنید. «اینان اسامی دوازده پسر اسماعیل می‌باشند. آنها طوایفی که نام‌های ایشان را بر خود داشتند را رهبری می‌کردند و هر یک روستا و اردوگاه خود را داشتند.»

دوازده‌

«۱۲»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

امیر

کلمه «امیر» یعنی آن مردان رهبر یا رئيس قبایل[طوایف] بودند؛ این به معنای شاهزاده بودن آنها نیست.

Genesis 25:17

مدت‌ زندگانی‌ اسماعیل‌، صد و سی‌ و هفت‌ سال‌ بود

«این است سن...اسماعیل، صد و سی و هفت سال.» اسماعیل ۱۳۷ سال زندگی کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

جان‌ را سپرده‌، بمرد

واژه «جان را سپرده[آخرین نفس خود را کشید]» و «مُرد» اساساً یک معنا دارند. ترجمه جایگزین: «مُرد»[در فارسی متفاوت انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

به‌ قوم‌ خود ملحق‌ گشت‌

یعنی بعد از مُردن اسماعیل، روح او به همان مکانی رفت که ارواح خویشان فوت کرده‌اش رفته بودند. این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «به اعضای خانواده خود که مرده بودند، پیوست»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 25:18

ساكن‌ بودند

«نسل او ساکن بودند»

از حویله‌ تا شور

«بین حویله و شور»

حویله‌

حویله جایی در صحرای عربستان بود. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲: ۱۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

به‌ سمت‌

«به جهت»

در مقابل‌ همۀ برادران‌ او افتاد

معانی محتمل: ۱) «در صلح با یکدیگر زندگی نکردند»، یا ۲) «دور از اقوام خویش زندگی کردند»

Genesis 25:19

این‌ است‌ پیدایش‌ اسحاق‌ بن‌ ابراهیم‌

این جمله مقدمه‌ای بر  سرگذشت نسل ابراهیم در پیدایش ۲۵: ۱۹- ۳۵: ۲۹ است. ترجمه جایگزین: «این است سرگذشت نسل اسحاق، پسر ابراهیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 25:20

چهل‌ ساله‌

«۴۰ ساله»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

رفقه‌...را به زنی‌ گرفت‌

«وقتی با رفقه... ادواج کرد»

بتوئیل‌

بتوئیل پدر رفقه[ربکا] بود. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۲: ۲۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

فدان‌ ارام‌

این اسم دیگر منطقه بین‌النهرین بود که حدوداً در عراق امروزی قرار دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 25:21

نازاد بود

«قادر به حامله شدن نبود»

زوجه‌اش‌ رفقه‌ حامله‌ شد

می‌توانید دوقلو حامله شدن رفقه را به روشنی بیان کنید: «رفقه، همسر او، دوقلو حامله بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 25:22

دو طفل‌ در رحم‌ او منازعت‌ می‌كردند

«کودکان در رحم او با هم سازش نداشتند» یا «کودکان یکدیگر را در رحم او هُل می‌دادند»[کودکان در رحم او یکدیگر را پس می‌زدند]

دو طفل...در رحم او

رفقه[ربکا] دو قلو حامله بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

پس‌ رفت‌ تا از خداوند بپرسد

«او رفت و از یهوه در این مورد پرسید.» مقصد او مشخص نیست. شاید او به جایی رفت که دعا کند یا قربانی بگذارند.

Genesis 25:23

به‌ وی‌ گفت‌

«به رفقه[ربکا] گفت»

دو امت‌...كوچك‌ را بندگی‌ خواهد نمود

زبان[ساختاری] شاعرانه است. اگر زبان شما روشی برای نشان دادن زبان[ساختار] شاعرانه دارد، می‌توانید در این قسمت از آن استفاده کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-poetry)

دو امت‌ در بطن‌ تو هستند

«دو امت» اشاره به دو فرزند او دارد. هر فرزند پدر یک اُمت می‌شود. ترجمه جایگزین: «از آن دوقلو دو اُمت به وجود می‌آید» [دو امت از دوقلو حاصل می‌شود]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

دو قوم‌ از رحم‌ تو جدا شوند

«دو قوم» اشاره به دو فرزند دارد. هر فرزند پدر یک قوم می‌شود. این قسمت را می‌توانید با فعل معلوم ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «وقتی این دو فرزند را به دنیا آوردی، آنها رقیب یکدیگر می‌شوند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

بزرگ‌، كوچك‌ را بندگی‌ خواهد نمود

معانی محتمل: ۱) «پسر بزرگتر، پسر کوچکتر را خدمت می‌کند» یا ۲) «نسل پسر بزرگتر، به نسل پسر کوچکتر خدمت می‌کنند.» در صورت امکان به نحوی این قسمت را ترجمه کنید که خوانندگان هر دو معنای ذکر شده برداشت کنند.

Genesis 25:24

اینک

«تعجب کرد که فهمید ...»

Genesis 25:25

سرخ‌ فام‌ بیرون‌ آمد

معانی محتمل: ۱) پوست او سرخ بود و موی فراوان بر بدن داشت یا ۲) موی سرخ بسیار بر بدن داشت. ترجمه جایگزین: «سرخ و پر از مو مانند جامه‌ای که از موی[پشم] حیوانی ساخته شده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

عیسو

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام ‘عیسو‘ مانند کلمه ‘پرمو‘ به نظر می‌رسد»

Genesis 25:26

پاشنۀ عیسو

«پشت پای عیسو را نگه داشته»

یعقوب‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام یعقوب یعنی ‘او که پاشنه می‌گیرد‘»

شصت‌ ساله‌

«۶۰ ساله»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 25:27

صیادی‌ ماهر...بود

«در شکار و کشتن حیوانات برای غذا مهارت یافت»

ساده‌ دل‌

«مردی آرام» یا «مردی کمتر فعال»

چادرنشین‌

این قسمت به نحوی از زمان سخن گفته که گویی کالایی است که شخص می‌تواند آن را مصرف کند. ترجمه جایگزین: «که اغلب در چادر خود می‌ماند.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 25:28

[اکنون] [اینک]

این کلمه به منظور نشانگذاری تغییری در تمرکز داستان و انتقال از سیر اصلی داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد اسحاق و ربکا به کار رفته است. [در فارسی انجام نشده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

اسحـاق‌...دوست‌ داشتی‌

«دوست داشتی» به معنای «التفات داشتن» یا «ترجیح دادن» است.

زیرا كه‌ صید او را می‌خورد

«چون حیواناتی را خورد که عیسو شکار کرده بود» یا «چون از خوردن حیوانات وحشی لذت می‌برد که عیسو صید کرده بود»

Genesis 25:29

یعقوب‌...می‌پخت‌

چون این شروع داستانی است که زمانی رخ داده است، برخی از مترجمین آن را با عبارت «روزی یعقوب...می‌پخت» آغاز می‌کنند درست به طریقی که در ترجمه UDB انجام شده است.

آش‌ می‌پخت‌

«غذا می‌جوشاند» یا «سوپ می‌پخت.» این سوپ از عدس آب پز درست می‌شد (<پیدایش ۲۵: ۳۴>).

عیسو وا مانده‌

«از گرسنگی ضعیف شده بود» یا «بسیار گرسنه بود»

Genesis 25:30

وامانده‌ام‌

«از گرسنگی ضعیف شده‌ام» یا «بسیار گرسنه‌ام»

ادوم‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام ادوم یعنی ‘قرمز‘»

Genesis 25:31

نخست‌زادگی‌

حق نخست زادگی شامل به ارث بردن اکثر ثروت پدر بود.

Genesis 25:32

من‌ به‌ حالت‌ موت‌ رسیده‌ام‌

عیسو جهت تاکید بر گرسنگی خود اغراق می‌کرد. ترجمه جایگزین: «آنقدر گرسنه هستم که حس می‌کنم ممکن است بمیرم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

مرا از نخست‌زادگی‌ چه‌ فایده‌؟

عیسو از این پرسش استفاده می‌کند تا ارجحیت غذا خوردن بر حق نخست زادگی را نشان دهد. این قسمت را می‌توانید در قالب جمله خبری بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اگر از گرسنگی بمیرم این میراث چه فایده‌ای برای من دارد!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 25:33

امروز برای‌ من‌ قسم‌ بخور

آنچه یعقوب می‌خواست عیسو به آن قسم بخورد را می‌توانید به روشنی بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اول به من سوگند بخور که حق نخست‌زادگی خود را به من می‌فروشی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 25:34

عدس‌

دانه‌هایی شبیه لوبیا هستند ولی سایز آنها کوچکتر و شکلی گرد و صاف دارند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

عیسو نخست‌زادگی‌ خود را خوار نمود

«عیسو نشان داد که ارزشی برای نخست‌زادگی خود قائل نیست»

Genesis 26

نکات کلی پیدایش ۲۶

مفاهیم خاص در این باب

توکل[اعتماد]

اسحاق هنگام بد شدن اوضاع در آن سرزمین به یهوه[خداوند] اعتماد[توکل][اتکا] نکرد بلکه در عوض به سرزمین مصر پناه برد. حتی وقتی نسل ابراهیم به وفاداری یهوه در عمل کردن به عهد اعتماد نداشتند، یهوه نسبت به عهد خود با ابراهیم وفادار ماند و اسحاق را برکت داد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#trusthttps://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#faithful and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fulfill and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant)

چاه‌ها[چشمه‌ها]

چاه‌ها[چشمه] در خاور نزدیک باستان اهمیت استراتژیک داشتند. بنابراین نشان از قدمت و نشان از برکت خدا بر اسحاق بودند.

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

«او خواهر من است»

اسحاق می‌ترسید که مصریان او را غریبه بپندارند و با دیدن همسر زیبایش سعی بر قتل او داشته باشند. چنین عملی امکان ازدواج رفقه[ربکا] با کس دیگری را فراهم می‌آورد. ظاهراً کشتن غریبه[خارجی] و مجازات نشدن در قبال آن قتل آن موقع کار آسانی بوده است. ابراهیم نیز چنین شرایطی را تجربه کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#favor)


Genesis 26:1

[اینک]

این کلمه به منظور نشانگذاری بخش جدیدی از داستان استفاده شده است.

قحطی‌...حادث‌ شد

«قحطی...آمد» یا «قحطی دیگر...آمد»

در آن‌ زمین‌

شما می‌‌توانید آنچه زمین به آن اشاره دارد را در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «در زمینی که اسحاق و خانواده‌اش زندگی می‌کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

در ایام‌ ابراهیم‌ بود

«در طول زندگی ابراهیم رخ داد» یا «هنگام زندگی ابراهیم اتفاق افتاد»

Genesis 26:2

اطلاعات کلی:

یهوه سخن گفتن با اسحاق را آغاز می‌کند.

بر وی‌ ظاهر شده‌

«بر اسحاق ظاهر شد»

به‌ مصر فرود میا

معمولاً هنگام اشاره به ترک کردن سرزمین موعود از فعل «فرود آمدن» به مکان دیگر استفاده می‌کردند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 26:3

زیرا كه‌ به‌ تو و ذریت‌ تو تمام‌ این‌ زمین‌ را می‌دهم‌

«زیرا این زمین را به تو و نسلت می‌دهم»

سوگندی‌ را كه‌ با پدرت‌ ابراهیم‌ خوردم‌، استوار خواهم‌ داشت‌

«آنچه که به پدرت ابراهیم وعده داده‌ام را انجام خواهم داد»

Genesis 26:4

اطلاعات کلی:

یهوه همچنان با اسحاق سخن می‌گوید.

ذریتت‌ را...كثیر گردانم‌

«سبب خواهم شد که...نسل تو فراوان شوند»

مانند ستارگان‌ آسمان‌

در این قسمت به نحوی از نسل اسحاق سخن گفته شده که گویی به تعداد ستارگان هستند. ببنید چنین عبارتی را در <پیدایش ۲۲: ۱۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

آسمان‌

این قسمت اشاره به آنچه که در آسمان می‌بینیم دارد مانند خورشید، ماه و ستارگان.

جمیع‌ امت‌های‌ جهان‌ بركت‌ خواهند یافت‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «من همه امت‌های زمین را برکت خواهم داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 26:5

ابراهیم‌ قول‌ مرا شنید و وصایا و اوامر و فرایض‌ و احكام‌ مرا نگاه‌ داشت‌

عبارت «قول مرا شنید» و «وصایا و اوامر و فرایض و احکام مرا نگه داشت» اساساً یک معنا دارند. ترجمه جایگزین: «ابراهیم از من اطاعت کرد و هر چه به او فرمان داده بودم را انجام داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

قول‌ مرا شنید

«قول» اشاره به یهوه دارد. ترجمه جایگزین: «از من اطاعت کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 26:6

پس‌ اسحاق‌ در جرار اقامت‌ نمود

چون اسحاق رهبر خانواده بود، تنها از او نام برده شده است. ترجمه جایگزین: «پس اسحاق و خانواده‌اش در جرار ساکن شدند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 26:7

ترسید كه‌ بگوید

«ترس» اشاره به حس ناخوشایندی دارد که هنگام رویارویی فرد با تهدید و خطر آسیب دیدن به او دست می‌دهد. «نگران بود که بگوید»

به‌ خاطر رفقه‌

«تا رفقه[ربکا] را ببرند»

Genesis 26:8

دید كه‌ اینك‌ اسحاق‌

کلمه «اینک» تعجب ابی‌ملک از دیدن اسحاق را نشان می‌دهد. ترجمه جایگزین: «از دیدن اسحاق تعجب کرد»

رفقه‌، مزاح‌ می‌كند

معانی محتمل: ۱) او مانند شوهر، همسر خود را لمس می‌کرد یا ۲) او به مانند شوهر با رفقه[ربکا] بگو و بخند می‌کرد.

Genesis 26:9

ابی‌ملك‌، اسحاق‌ را خوانده‌

ابی‌ملک کسی را فرستاد تا به اسحاق بگوید که او می‌خواهد اسحاق را ببیند. ترجمه جایگزین: «ابی‌ملک کسی را فرستاد تا اسحاق را پیش او آورد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

چرا گفتی‌ كه‌ خواهر من‌ است‌؟

این نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. شما می‌توانید این جمله را در قالب نقل قولی غیر مستقیم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «چرا گفتی که او خواهر توست؟»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

برای‌ [گرفتن] وی

«تا بتواند او را بدست آورد»

Genesis 26:10

این‌ چه‌ كار است‌ كه‌ با ما كردی‌؟

ابی‌ملک با استفاده از این سوال اسحاق را توبیخ می‌کند. ترجمه جایگزین: «نباید با ما چنین می‌کردی!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

نزدیك‌ بود كه‌ یكی‌ از قوم‌ با زوجه‌ات‌ همخواب‌ شود

«همخواب شدن» به‌گویی از داشتن «رابطه جنسی» است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

بر ما جرمی‌ آورده‌ باشی‌

این جمله به نحوی از سبب گناه کسی شدن سخن گفته که گویی «گناه» جسمی است که بر کسی گذاشته می‌شود. ترجمه جایگزین:‌ «سبب می‌شوی که با گرفتن زن مردی دیگر، گناه کنیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

بر ما

«بر ما» اشاره به ابی‌ملک و قومش دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

Genesis 26:11

كسی‌ كه‌ متعرض‌ این‌ مرد...بشود

«متعرض[لمس کردن]» یعنی به نحوی او را لمس کند که سبب آسیب به وی شود. ترجمه جایگزین: «هرکس به این مرد آسیب بزند» [در فارسی متفاوت]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

هر آینه‌ خواهد مرد

ابی‌ملک هر کس که سعی بر صدمه زدن به اسحاق یا رفقه[ربکا] داشته باشد را می‌کشد. این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین:‌ «او را می‌کُشم» یا «به مردانم دستور می‌دهم تا او را بکشند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 26:12

اطلاعات کلی:

این بخش جدیدی از داستان را آغاز می‌کند. این قسمت داستان را از جایی که اسحاق، رفقه[ربکا] را خواهر خود خطاب قرار می‌دهد تغییر می‌کند و نحوه ثروتمند شدن اسحاق و حسادت‌ورزی فلسطینیان را مطرح می‌کند.

در آن‌ زمین‌

«در جرار»

صد چندان‌

یعنی «صد برابر بیش از آنچه که کاشته است.» این قسمت را می‌توانید به «محصول بسیار» ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 26:13

آن‌ مرد بزرگ‌ شده‌

«اسحاق، ثروتمند شد» یا «او ثروتمند شد»

آناًفآناً ترقی‌ می‌نمود، تا بسیار بزرگ گردید

«آن قدر بدست آورد که بسیار ثروتمند شد»

Genesis 26:14

گوسفند

این شامل بزها نیز می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

[خانه‌ای بزرگ]

«خانه» اشاره به کارگران یا غلامان دارد. ترجمه جایگزین:‌ «خادمین بسیار»[در فارسی انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

فلسطینیان‌ بر او حسد بردند

«فلسطینیان بر او حسودی کردند» [فلسطینیان بر او حسد ورزیدند]

Genesis 26:15

[اینک]

این کلمه به معنای «در این لحظه» نیست بلکه نشان از شروع عملی در داستان است. شما می‌توانید این کلمه را به «پس» ترجمه کنید تا نشان دهید که این نتیجه رخداد <پیدایش ۲۶: ۱۲- ۱۴>  است. [در فارسی انجام نشده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords)

در ایام‌ پدرش‌ ابراهیم‌

عبارت «در ایام» اشاره به عمر شخص دارد. ترجمه جایگزین: «وقتی ابراهیم، پدر او، زندگی می‌کرد» یا «هنگام زندگی پدر او ابراهیم»

Genesis 26:16

ابی‌ملك‌...گفت‌

معانی محتمل: ۱) عمل دیگری برای مجبور کردن اسحاق و قومش به رفتن است. ترجمه جایگزین:‌ «سپس ابی‌ملک گفت» یا «نهایتاً ابی‌ملک گفت» یا ۲) ابی‌ملک چنین تصمیمی گرفت، چون دید که قوم او حسود هستند و نسبت به اسحاق رفتاری خشن دارند. ترجمه جایگزین: «پس ابی‌ملک گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords)

بسیار بزرگتر

«قوی‌تر از آنچه که هستیم»

Genesis 26:17

پس‌ اسحاق‌...برفت‌

چون اسحاق رهبر خانواده بود، تنها از او نام برده شده؛ ولی خانواده و خادمینش نیز همراه وی بودند. ترجمه جایگزین:‌ «پس اسحاق و اهل خانه‌اش رفتند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 26:18

اسحاق‌ از سر نو كند

«اسحاق» اشاره به اسحاق و خادمینش دارد. ترجمه جایگزین:‌ «اسحاق و خادمینش کندند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

که كنده‌ بودند

«که خادمین ابراهیم...کنده بودند»

در ایام‌ پدرش‌ ابراهیم‌

«هنگام زندگی پدر او ابراهیم» یا «وقتی ابراهیم، پدرش، زندگی می‌کرد»

فلسطینیان‌ آنها را...بسته‌ بودند

اسحاق به همین دلیل آنها را از نو کند. روش‌های مختلف برای ترجمه این قسمت: ۱) چون چنین امری اول روی داده شما می‌توانید این جمله را قبل از اینکه اسحاق چاه‌ها را از نو بکند، بیاورید؛ درست همانطور که در ترجمه UDB انجام شده است[در فارسی انجام شده] یا ۲) این جمله را می‌توانید با «اسحاق چنین کرد، چون فلیسطنیان...آنها را پر کرده بودند» شروع کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events)

آنها را...بسته‌بودند

«آنها را.... از خاک پر کردند»

Genesis 26:19

آب‌ زنده‌ای‌

این عبارت اشاره به چشمه طبیعی دارد که با کندن چاهی جدید آن را پیدا کردند. این منبع، آب تازه برای نوشیدن فراهم می‌آورد. ترجمه جایگزین:‌ «آب تازه»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 26:20

شبانان‌

کسانی که از گله مراقبت می‌کردند.

این‌ آب‌ از آن‌ ماست‌!

«از آن ما» اشاره به چوپانان جرار دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

عِسِق‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام عِسِق به معنی ‘بحث‘ یا ‘مجادله‘ است.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 26:21

و...كندند

«سپس...خادمین اسحاق کندند»

جنگ‌ كردند

«چوپانان جرار با چوپانان اسحاق بحث کردند»

نامید

«اسحاق نامید»

سِطنه‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام سِطنه به معنی ‘مخالف‘ یا ‘متهم کردن‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 26:22

رحوبوت‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام رحوبوت یعنی ‘جا باز کردن برای‘ یا ‘جا خالی کردن‘»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

ما را

اسحاق در مورد خود و اهل خانه‌اش حرف می‌زد.

Genesis 26:23

پس‌ از آنجا به‌ بِئرشَبَع‌ آمد

«[بالا] آمد» احتمالاً اشاره به رفتن به شمال دارد. این قسمت را به روانترین حالت ممکن در زبان خود ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «اسحاق آنجا را ترک گفت و به بِئرشَبَع‌ رفت»

Genesis 26:24

ذریت‌ تو را...خواهم‌ ساخت‌

«سبب می‌شوم نسلت فراوان شوند» یا «بانی ازدیاد نسل تو می‌شوم»

به خاطر بندۀ خود ابراهیم‌

«برای خادمم ابراهیم» یا شما می‌توانید معنای کامل این قسمت را در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «چون به خادم خود ابراهیم وعده داده‌ام که چنین می‌کنم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 26:25

مذبحی‌ در آنجا بنا نهاد

دلیل بنا شدن آن مذبح توسط اسحاق را می‌توانید مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «اسحاق مذبحی برای قربانی کردن برای یهوه ساخت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

نام‌ یهوه‌ را خواند

«خواند» به معنای دعا یا پرستش است. «نام» اشاره به یهوه دارد. ترجمه جایگزین: «بر یهوه دعا کرد» یا «یهوه را پرستید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 26:26

نزد او آمدند

«نزد اسحاق رفتند»

احزات‌

نام مردی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

اصحاب‌ خود

معانی محتمل: ۱) «دوست ابی‌ملک» یا ۲) «مشاور ابی‌ملک»

فیكول‌

نام مردی است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۱: ۲۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 26:28

گفتند

این کلمه اشاره به ابی‌ملک، احزات و فیکول دارد. یکی از آنها سخن گفت و دو تن دیگر با حرف او موافقت کردند. این به معنای صحبت کردن آنها با یکدیگر نیست. ترجمه جایگزین: «یکی از آنها گفت»

به‌ تحقیق‌ فهمیده‌ایم‌

«می‌دانیم» یا «مطمئنیم»

عهدی‌ با تو ببندیم‌

«پس می‌خواهیم عهدی ببندیم»

Genesis 26:29

بلكه‌ غیر از نیكی‌ به‌ تو نكردیم‌

شما می‌توانید این قسمت را مانند شروع جمله‌ای جدید ترجمه کنید. «فقط به تو نیکی کردیم»

مباركِ خداوند هستی‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «یهوه تو را برکت داده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 26:30

برای‌ ایشان‌ ضیافتی‌ برپا نمود، و خوردند و آشامیدند

غذا خوردن با هم بخشی از عهد با یکدیگر بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

برای‌ ایشان‌

«ایشان» اشاره به ابی‌ملک، احزات و فیکول دارد.

خوردند

شناسه مستتر فاعلی اشاره به ابی‌ملک، احزات و فیکول دارد. ترجمه جایگزین: «همه خوردند»

Genesis 26:31

بامدادان‌ برخاسته‌

«زود بیدار شدند»

Genesis 26:33

آن‌ را شَبَعه‌ نامید

«پس آن چاه را شَبَعه نامید.» مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام شَبعه شبیه کلمه ‘سوگند‘ به نظر می‌رسد.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بِئرشَبَع‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «بِئرشَبَع‌ ممکن است به معنی «چاه سوگند» یا «چاه هفت» باشد. (توضیحات <پیدایش ۲۱: ۳۲> را ببینید)

Genesis 26:34

اطلاعات کلی:

اکثر باب ۲۶ پیدایش در مورد اسحاق نوشته شده است. این آیات در مورد پسر بزرگتر او، عیسو، هستند.

چهل‌

«۴۰»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

زنی‌ گرفت‌

«ازدواج کرد.» شما می‌توانید در ترجمه خود ازدواج او با دو زن را مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «دو زن گرفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

یهودیه‌...بسمه‌

اینها اسامی زنان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بیری‌...ایلونِ

اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

حتی‌

«نسل حت» یا «نسلی از حت.» مردم حت، ذریت حت بودند.(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 26:35

ایشان‌ باعث‌ تلخی‌ جان‌ اسحاق‌ و رفقه‌ شدند

«ایشان» اشاره به  یهودیه و بسمه‌ دارد. در این قسمت به نحوی از سبب غم کسی شدن سخن گفته شده که گویی «تلخی[غم]» جسمی است که شخص می‌تواند آن را نزد کسی آورد. ترجمه جایگزین: «اسحاق را اندوهگین کردند» یا «اسحاق و رفقه[ربکا] به خاطر آنها تیره‌روز شدند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 27

نکات کلی پیدایش ۲۷

ساختار و قالب‌بندی

برخی از ترجمه‌ها آیات منظوم را در سمت چپ و با فاصله بیشتری از مابقی متن قرار می‌دهند تا خواندن آنها آسان‌تر شود. ترجمه ULB چنین کاری را با آیات منظوم  ۲۷: ۲۷- ۲۹ و ۲۷: ۳۹- ۴۰ انجام می‌دهد.

مفاهیم خاص در این باب

برکت

برکت پدر در خاور نزدیک باستان بسیار مهم بود. چنین برکتی شفاهی بود و الزام شرعی به همراه داشت. یعقوب قبلاً حق نخست زادگی عیسو را به دست آورده بود و ارث دو برابر از پول فروش زمین را که قرار بود به پسر بزرگتر برسد، برای خود تضمین کرده بود؛ در نتیجه او وعده‌های عهدی که یهوه با ابراهیم داده بود را به ارث می‌برد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#blesshttps://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#birthrighthttps://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant)


Genesis 27:1

چشمانش‌ از دیدن‌ تار گشته‌ بود

این قسمت به نحوی از نیمه کور بودن سخن می‌گوید که گویی چشم‌ها چراغ هستند و نور آن چراغ تقریباً از بین رفته است. ترجمه جایگزین: «تقریباً کور شد» یا «تقریباً کور بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

لبیك‌

«اینجا هستم» یا «گوش می‌دهم.» ببینید این جمله را در <پیدایش ۲۲: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 27:2

اینك‌[ببین]

عبارت «اینک[ببین]» بر آنچه که در ادامه می‌آید، تاکید بیشتری می‌کند. ترجمه جایگزین: «با دقت گوش کن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

وقت‌ اجل‌ خود را نمی‌دانم‌

در این قسمت به طور ضمنی گفته شده که اسحاق از مرگ زود هنگام خود با خبر است. ترجمه جایگزین: «یکی از همین روزها می‌میرم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

اجل‌

این اشاره به مرگ جسمانی دارد.

Genesis 27:3

اطلاعات کلی:

اسحاق، سفارشاتی را به پسر بزرگتر خود می‌کند.

سلاح‌ خود

«تجهیزات شکار خود»

[تیردان]

محفظه‌ای برای نگهدای تیرهای کمان است. ترجمه جایگزین: «تیردان ترکش‌هایت» [در فارسی نیامده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

نخجیری‌ برای‌ من‌ بگیر

«حیوانی وحشی برای من شکار کن»

Genesis 27:4

خورشی‌ برای‌ من‌ چنان‌كه‌ دوست‌ می‌دارم‌ ساخته‌

«خورشی[خوشمزه]» اشاره به غذایی خوش طعم دارد. ترجمه جایگزین: «گوشتی خوش طعم که دوست دارم را برای من درست کن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

تو را بركت‌ دهد

در دوران عهد عتیق، پدر معمولاً رسماً بر فرزندان خود برکت را اعلام می‌کرد.

Genesis 27:5

جمله ارتباطی:

این آیه اطلاعات پس‌زمینه‌ای در مورد شرح رویدادهایی است که در ادامه می‌آیند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

چون‌

این آیه اطلاعات پس‌زمینه‌ای در مورد شرح رویدادهایی است که در ادامه می‌آیند. کلمه «چون[اکنون]» آغاز سخن نویسنده در مورد رفقه[ربکا] و یعقوب را نشان می‌دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

اسحاق‌ به‌ پسر خود عیسو سخن‌ می‌گفت‌، رفقه‌ بشنید

«رفقه[ربکا] شنید که اسحاق با پسر خود، عیسو، سخن می‌گوید»

به‌ پسر خود عیسو

عیسو پسر اسحاق و رفقه[ربکا] بود. نویسنده عیسو را «پسر خود» می‌خواند تا نشان دهد که اسحاق عیسو را بر یعقوب ترجیح می‌داد.[اشتباه تایپی در متن انگلیسی]

Genesis 27:6

جمله ارتباطی:

این آیه اطلاعات پس زمینه‌ای را که در آیه پنج با «رفقه بشنید» آغاز می‌شوند، ادامه می‌دهد. اطلاعات پس‌زمینه‌ای در مورد شرح رویدادهایی است که در ادامه می‌آیند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

رفقه‌ پسر خود یعقوب‌ را خوانده‌

این آیه اطلاعات پس زمینه‌ای که با کلمات «عیسو رفت...بیاورد» در آیه ۵ آغاز شده را ادامه می‌دهد. این اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد شرح رویدادهایی هستند که در ادامه می‌آیند. بعد از اینکه عیسو رفت، رفقه[ربکا] بر اساس شنیده‌های خود با یعقوب سخن می‌گوید. «پس هنگامی که عیسو رفت...آن را بیاورد، رفقه[ربکا] با یعقوب سخن گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

پسر خود یعقوب‌

یعقوب پسر اسحاق و رفقه[ربکا] بود. نویسنده یعقوب را «پسر خود» می‌خواند تا نشان دهد که رفقه[ربکا] یعقوب را بر عیسو ترجیح می‌دهد.

اینك‌

کلمه «اینک[ببین]» بر آنچه که در ادامه می‌آید تاکید بیشتر می‌کند. ترجمه جایگزین: «به دقت گوش بده»

Genesis 27:7

برای‌ من‌ شكاری‌ آورده‌، خورشی‌ بساز تا آن‌ را بخورم‌، و قبل‌ از مردنم‌ تو را در حضور خداوند بركت‌ دهم‌

نویسنده این کلمات را در آیه ۶ با «خطاب کرده» معرفی می‌کند. این قسمت نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. این را می‌توانید در قالب نقل قولی غیر مستقیم بیان کنید. «او به عیسو گفت که حیوانی وحشی شکار کند و گوشتی خوشمزه برای او درست کند که دوست دارد. سپس قبل از مرگش، پدرت عیسو را در حضور یهوه برکت خواهد داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

برای‌ من‌ شكاری‌ آورده‌

«حیوانی وحشی که شکار کرده‌ای را برای من بیاور»

خورشی‌ بساز

«گوشت خوش طعمی که دوست دارم را برای من درست کن.» ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۷: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

حضور خداوند

«در حضور یهوه تو را برکت دهم»

قبل‌ از مردنم‌

«قبل از اینکه بمیرم»

Genesis 27:8

اطلاعات کلی:

رفقه[ربکا] همچنان با پسر کوچکترش، یعقوب، سخن می‌گوید.

پس‌[اکنون]

این به معنای «در این لحظه» نیست بلکه جهت جلب توجه به نکته مهمی که در ادامه آمده به کار رفته است.

سخن‌ مرا بشنو در آنچه‌ من‌ به‌ تو امر می‌كنم‌

رفقه[ربکا] گفت «سخن مرا» تا به آنچه که در ادامه می‌گوید اشاره کند. ترجمه جایگزین: «از من اطاعت کن و آنچه می‌گویم را انجام بده»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 27:9

از آنها غذایی‌ برای‌ پدرت‌ به طوری‌ كه‌ دوست‌ می‌دارد، بسازم‌

کلمه «دوست می‌دارد» اشاره به غذایی خوش طعم دارد. ببینید این جمله را در <پیدایش ۲۷: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 27:10

آن‌ را نزد پدرت‌ ببر

«سپس آن را نزد پدرت ببر»

تا بخورد، و تو را قبل‌ از وفاتش‌ بركت‌ دهد

«بعد از اینکه آن را می‌خورد تو را برکت می‌دهد»

تو را...بركت‌ دهد

«برکت» اشاره به اعلام رسمی برکت پدر بر فرزندان دارد.

قبل‌ از وفاتش‌

«قبل از اینکه بمیرد»

Genesis 27:11

من‌ مردی‌ بی‌موی‌ هستم‌

«مردی لطیف پوست هستم» یا «پرمو نیستم»

Genesis 27:12

در نظرش‌ مثل‌ مسخره‌ای‌ بشوم‌

«فکر می‌کند که دروغگو هستم[می‌پندارد که دروغگویم]» یا «می‌فهمد که می‌خواهم فریبش دهم»

لعنت‌ به‌ عوض‌ بركت‌ بر خود آورم‌

در این قسمت به نحوی از لعنت و برکت سخن گفته شده که گویی بر شخص گذاشته می‌شوند. ترجمه جایگزین: «سپس به این خاطر من را لعن می‌کند و برکت نمی‌دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 27:13

ای‌ پسر من‌، لعنت‌ تو بر من‌ باد

«لعن تو بر من آید، پسرم.» لعن شدن به نحوی بیان شده که گویی جسمی است که بر شخص گذاشته می‌شود. ترجمه جایگزین: «لعن پدرت به جای تو بر من آید پسرم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

فقط سخن‌ مرا بشنو

رفقه[ربکا] گفت «سخن مرا» تا به آنچه که می‌گوید اشاره کند. ترجمه جایگزین: «آنچه به تو می‌گویم را اطاعت کن» یا «از من اطاعت کن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

آن‌ را برای‌ من‌ بگیر

«آن بزغاله‌ها را برای من بیاور»

Genesis 27:14

خورشی‌ ساخت‌ بطوری‌ كه‌ پدرش‌ دوست‌ می‌داشت‌

کلمه «خورشی[خوشمزه] اشاره به غذایی خوش طعم دارد. ببینید جمله مشابه را در <پیدایش ۲۷: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 27:16

پوست‌ بزغاله‌ها را، بر دستها...او بست

پوست بزغاله همچنان مو بر خود داشت.

Genesis 27:17

خورش‌ و نانی‌ كه‌ ساخته‌ بود، به‌ دست‌ پسر خود یعقوب‌ سپرد

«غذای لذیذ و نانی که پخته بود را به پسرش داد»

Genesis 27:18

لبیك‌

«بله، گوش می‌دهم» یا «بله، چیست؟» ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۲: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 27:19

آنچه‌ به‌ من‌ فرمودی‌ كردم‌

«آنچه به من گفته‌ای را انجام دادم»

از شكار من‌

«شکار» اشاره به حیوانات وحشی دارد که کسی صید می‌کند و می‌کشد. ببینید «شکار» را در <پیدایش ۲۷: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 27:20

گفت‌

«یعقوب پاسخ داد»

به‌ من‌ رسانید

اصطلاحی به معنای رویدادی است که خدا سبب آن می‌شود. ترجمه جایگزین: «کمک کرد تا هنگام شکار موفق شوم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 27:21

آیا تو پسر من‌ عیسو هستی‌ یا نه‌

«اگر واقعاً پسرم عیسو هستی»

Genesis 27:22

یعقوب‌ نزد پدر خود اسحاق‌ آمد

«یعقوب به پدرش اسحاق نزدیک شد»

آواز، آواز یعقوب‌ است‌

اسحاق در این قسمت از صدای یعقوب به عنوان معرفی برای یعقوب اشاره می‌کند. ترجمه جایگزین: «صدای تو شبیه یعقوب است»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

دست‌ها، دست‌های‌ عیسوست‌

اسحاق در این قسمت مانند شخص عیسو به دست‌های او اشاره می‌کند. ترجمه جایگزین: «اما دست‌های تو مثل دست‌های عیسو به نظر می‌رسند.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 27:24

گفت‌

اسحاق قبل از برکت دادن پسرش چنین سوالی پرسید. ترجمه جایگزین: «اما اسحاق نخست پرسید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events)

Genesis 27:25

شكار...خود بخورم‌

«شکار» اشاره به حیوان وحشی دارد که مردم صید می‌کنند و می‌کشند. ببینید «شکار» را در <پیدایش ۲۷: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

نوشید

«اسحاق نوشید»

Genesis 27:27

رایحۀ لباس‌ او را بوییده‌، او را بركت‌ داد

شما می‌توانید شباهت بوی لباس‌های او به لباس عیسو را در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «اسحاق لباس او را بویید و لباسش بوی عیسو را می‌داد پس اسحاق او را برکت داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بوییده‌

«اسحاق بویید»

رایحۀ

«بو»

او را بركت‌ داد

«سپس او را برکت داد.» این اشاره به اعلام رسمی برکت پدر بر فرزندان دارد.

همانا رایحۀ پسر من‌

«همانا» آرایه ادبی موکد است که به معنای درست بودن امری است. ترجمه جایگزین: «واقعاً بوی پسرم»

خداوند آن‌ را بركت‌ داده‌ باشد

کلمه «برکت داده شد» یعنی یهوه سبب رخ دادن اتفاقات خوب و ثمر آوردن شد. ترجمه جایگزین: «که یهوه سبب پربار بودن آن شد»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 27:28

اطلاعات کلی:

این برکت اسحاق است. او فکر می‌کرد که با عیسو سخن می‌گوید ولی در واقع با یعقوب حرف می‌زد.

فرماید

شناسه مستتر فاعلی مفرد است و اشاره به یعقوب دارد. اما برکت بر نسل یعقوب هم می‌آید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

شبنم‌ آسمان‌

«شبنم» قطره آبی است که هنگام شب بر گیاهان شکل می‌گیرد. چنین امری را می‌توانید در ترجمه خود روشن کنید. ترجمه جایگزین: «شبنم از آسمان برای آبیاری محصول تو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

فربه‌ زمین‌

در این قسمت از داشتن زمینی پر ثمر به نحوی سخن گفته شده که گویی زمین فربه یا ثروتمند می‌شود. ترجمه جایگزین: «خاک خوب برای تولید محصول»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

فراوانی‌ غله‌ و شیره‌[شراب تازه]

شما می‌توانید در صورت ناآشنا بودن مخاطبین خود با «غله» و «شیره[شراب تازه]» کلماتی اجمالی را به جای آنها استفاده کنید. ترجمه جایگزین: «مقدار زیادی غذا و نوشیدنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 27:29

تو...تو را

این ضمائر و مشتقات آنها مفرد هستند و اشاره به یعقوب دارند. اما نسل یعقوب نیز شامل این برکت می‌شوند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

طوایف‌ تو را تعظیم‌ كنند

«طوایف» اشاره به مردم دارد. ترجمه جایگزین: «مردم از تمام ملت‌ها تعظیم کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

تعظیم‌ نمایند

یعنی به منظور ادای احترام و ارج نهادن طرف مقابل، خم می‌شود. (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

بر برادران‌ خود سرور شوی‌

«ارباب برادران خود شو»

برادران‌ خود...پسران‌ مادرت‌

اسحاق مستقیماً این برکت را بر یعقوب اعلام می‌کند، اما چنین برکتی به نسل یعقوب نیز می‌رسد، کسانی که بر نسل عیسو و برادران دیگری که یعقوب ممکن است داشته باشد، حکومت می‌کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

پسران‌ مادرت‌ تو را تعظیم‌ نمایند

«پسران مادرت بر تو تعظیم خواهند کرد»

ملعون‌ باد هر كه‌ تو را لعنت‌ كند

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «خدا لعن کنندگان تو را لعن کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

هر كه‌ تو را مبارك‌ خواند، مبارك‌ باد

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «خدا برکت دهندگان تو را برکت دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 27:30

به‌ مجرد بیرون‌ رفتنِ یعقوب‌ از حضور پدر خود اسحاق‌

«تازه از چادر پدرش اسحاق بیرون رفته بود»

Genesis 27:31

خورشی‌

«گوشت خوش طعمی که دوست دارم.» ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۷: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

شكار پسر خود

«پسر خود» روشی مودبانه است که عیسو به آن طریق به غذایی که آماده کرده اشاره می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

شكار پسر خود

کلمه «شکار» اشاره به حیوانات وحشی دارد که مردم آنها را برای خوردن شکار می‌کنند. ببینید «شکار» را در <پیدایش ۲۷: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

مرا بركت‌ دهد

این کلمه اشاره به اعلام رسمی برکت پدر بر فرزندان دارد.

Genesis 27:32

به‌ وی‌ گفت‌

«به عیسو گفت»

Genesis 27:33

لرزه‌ای‌ شدید بر اسحاق‌

«اسحاق لرزید»

نخجیری‌ صید كرده‌

«نخجیر» اشاره به حیوان وحشی دارد که صید و کشته می‌شود. ببینید «شکار» را در <پیدایش ۲۷: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 27:34

نعره‌ای‌ عظیم‌ و بی‌نهایت‌ تلخ‌ برآورده‌

خشم عیسو شبیه طعمی تلخ بوده است. ترجمه جایگزین: «بلند گریه کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 27:35

بركت‌ تو را گرفت‌

این آرایه ادبی یعنی یعقوب آنچه متعلق به عیسو بود را گرفت. ترجمه جایگزین: «در عوض تو او را برکت دادم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 27:36

نام‌ او را یعقوب‌ بخوبی‌ نهادند

عیسو با استفاده از پرسشی بر خشم خود بر یعقوب تاکید می‌کند. ترجمه جایگزین: «یعقوب نام درستی برای برادر من است!» [این نام به او می‌آید]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

یعقوب‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام یعقوب یعنی ‘او که پاشنه می‌گیرد‘ نام ‘یعقوب‘ در زبان اصلی مانند کلمه‌ای به معنای ‘او که فریب می‌دهد‘ به نظر می‌رسد.»

نخست‌زادگی‌ مرا گرفت‌

در این قسمت به نحوی از [حق] نخست‌زادگی سخن گفته شده که گویی جسمی است که شخص می‌تواند آن را ببرد. ترجمه جایگزین: «آنچه زمانی حق ذاتی من بود چون مرا فریفت اکنون مال اوست»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

بركت‌ مرا گرفته‌ است‌

این قسمت به نحوی از برکت سخن می‌گوید که گویی جسمی است که از شخص گرفته می‌شود. ترجمه جایگزین: «اکنون هم تو را فریب داده تا به جای من برکت را دریافت کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

آیا برای‌ من‌ نیز بركتی‌ نگاه‌ نداشتی‌؟

عیسو می‌دانست که پدرش نمی‌تواند به آنچه یعقوب را برکت داده، او را برکت دهد. عیسو از اسحاق آنچه که یعقوب را به آن برکت نداده را جویا می‌شود تا اسحاق بتواند عیسو را به آنچه از برکات باقی مانده برکت دهد.

Genesis 27:37

پس‌ الان‌ ای‌ پسر من‌، برای‌ تو چه‌ كنم‌؟

اسحاق با استفاده از این سوال بر اینکه نمی‌تواند برای عیسو کاری کند، تاکید می‌کند. ترجمه جایگزین: «کاری نیست که بتوانم برای تو بکنم!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 27:38

به‌ من‌ نیز ای‌ پدرم‌ بركت‌ بده‌!

این قسمت را می‌توان به حالت مثبت بیان کرد. «پدرم، آیا برکت دیگری برای من داری»

Genesis 27:39

در جواب‌ او گفت‌

«به عیسو گفت»

اینك‌ مسكن‌

«توجه کن چون آنچه می‌خواهم بگویم هم حقیقت است و هم مهم: مسکن»

(دور) از فربه‌ی‌ زمین‌

این آرایه ادبی اشاره به حاصلخیزی زمین دارد. ترجمه جایگزین: «دور از حاصلخیزی خاک»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

شبنم‌ آسمان‌ از بالا

«شبنم» قطره آبی است که هنگام شب بر گیاهان تشکیل می‌شود. چنین امری را می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «شبنم از آسمان تا محصول تو را آب دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 27:40

[تو]...[تو را]

این ضمائر و مشتقات آنها مفرد هستند و اشاره به عیسو دارند، ولی نسل عیسو نیز شامل گفته‌های عیسو نیز می‌شوند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

به‌ شمشیرت‌ خواهی‌ زیست‌

«شمشیر» اشاره به خشونت دارد. ترجمه جایگزین: «تو از مردم دزدی می‌کنی و آنها را می‌کشی تا آنچه برای زندگی نیاز داری را به دست آوری»[تو مردم را غارت می‌کنی و به قتل می‌رسانی تا مایحتاج خود برای زندگی را به دست آوری]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

یوغ‌ او را از گردن‌ خود خواهی‌ انداخت‌

در این قسمت به نحوی از ارباب داشتن کسی سخن گفته شده که گویی کنترل ارباب بر شخص، یوغی است که شخص باید آن را حمل کند. ترجمه جایگزین: «خود را از کنترل او خارج می‌کنی»[خود را از یوغ سلطه او می‌رهانی]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 27:41

عیسو در دل‌ خود گفت‌

«دل» اشاره به خود عیسو دارد. ترجمه جایگزین: «عیسو به خود گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

ایام‌ نوحه‌گری‌ برای‌ پدرم‌ نزدیك‌ است‌

این قسمت اشاره به تعداد روزهایی دارد که شخص هنگام مرگ اعضای خانواده خود عزاداری می‌کند.

Genesis 27:42

رفقه‌، از سخنان‌ پسر بزرگ‌ خود، عیسو آگاهی‌ یافت‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «کسی به رفقه[ربکا] در مورد نقشه عیسو گفت»[کسی رفقه[ربکا] را از نقشه عیسو مطلع کرد]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

اینك‌

«ببین» یا «گوش بده» یا «به آنچه می‌خواهم به تو بگویم توجه کن»

خود را تسلی‌ می‌دهد

«حال خود را بهتر می‌کند»

Genesis 27:43

الان‌

این کلمه به معنای «در همین لحظه» نیست بلکه جهت جلب توجه به نکته‌ای که در ادامه می‌آید، استفاده شده است.

لابان‌...فرار كن‌

«سریعاً اینجا را ترک کن...و به نزد لابان برو»

Genesis 27:44

چند روز

«برای مدتی»

تا خشم‌ برادرت‌ برگردد

«تا وقتی که برادرت آرام شود»

Genesis 27:45

تا غضب‌ برادرت‌ از تو برگردد

در این قسمت به نحوی از دیگر خشمگین نبودن سخن گفته شده که گویی خشم به سوی دیگری تغییر مسیر می‌دهد و از شخص مورد غضب دور می‌شود. ترجمه جایگزین: «تا دیگر از من خشمگین نباشد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

چرا باید از شما هر دو در یك‌ روز محروم‌ شوم‌؟

رفقه[ربکا] جهت تاکید بر نگرانی خود از این سوال استفاده می‌کند. ترجمه جایگزین: «نمی‌خواهم هر دوی شما را در یک روز از دست دهم!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

چرا باید از شما هر دو در یك‌ روز محروم‌ شوم‌

در این قسمت به طور ضمنی اشاره شده که عیسو یعقوب را می‌کشد و سپس عیسو را به جرم قتل، اعدام می‌کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

محروم‌ شوم‌

روشی مودبانه است که اشاره به مردن پسرانش دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 27:46

از جان‌ خود بیزار شده‌ام‌

رفقه[ربکا] اغراق می‌کند تا بر حد ناراحتی خود از زنانی که عیسو با آنها وصلت کرده تاکید کند. ترجمه جایگزین: «به شدت ناراحتم»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

دختران‌ حِتّ

«این زنان حتی» یا «نسل حت»[فرزندان حت]

مثل‌ اینانی‌ كه‌ دختران‌ این‌ زمینند بگیرد

عبارت «دختران...این زمین» به معنای زنان محلی است. ترجمه جایگزین: «مثل زنانی که در این سرزمین زندگی می‌کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

مرا از حیات‌ چه‌ فایده‌ خواهد بود

رفقه[ربکا] با استفاده از این سوال تاکید می‌کند که اگر یعقوب با زنان حتّی ازدواج کند تا چه اندازه ناراحت خواهد شد. ترجمه جایگزین: «زندگی من ناگوار خواهد بود!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 28

نکات کلی پیدایش ۲۸

ساختار و قالب‌بندی

این باب با وجود اینکه یعقوب پدر خود را برای کسب برکتِ عیسو فریب داد، همچنان برکت را تکرار می‌کند تا نشان دهد که یعقوب برکت وعده داده شده به ابراهیم را به ارث می‌برد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise)

مفاهیم خاص در این باب

رویای یعقوب

یعقوب خواب یا رویایی دید. این رویا نشان می‌دهد که با وجود گناه یعقوب، خدا همچنان وعده‌های عهد ابراهیم را به یعقوب و نسل او می‌‌دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise)

بیت‌ئیل‌

شهری مهم برای ابراهیم و نسل او است. احتمالاً شهر بیت‌ئیل‌ از اهمیت الهیاتی برخوردار است.


Genesis 28:1

مگیر

«نباید بگیری»

Genesis 28:2

برخاسته‌...برو

«همین الان...برو»

فَدّانِ اَرام‌

نام دیگر منطقه بین النهرین است که تقریباً در عراق کنونی واقع شده است. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۵: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

خانۀ

این کلمه اشاره به نسل شخص یا اقوام دیگر او دارد. ترجمه جایگزین: «خانواده»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

بتوئیل‌

بتوئیل‌ پدر رفقه[ربکا] بود. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۲: ۲۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

پدر مادرت‌

«پدر بزرگت»

از دختران‌

«از دختران»

برادر مادرت‌

«دایی تو»

Genesis 28:3

اطلاعات کلی:

اسحاق همچنان با یعقوب سخن می‌گوید.

تو را بارور و كثیر سازد

«کثیر» نحوه «باور» شدن یعقوب توسط خدا را شرح می‌دهد. ترجمه جایگزین: «فرزندان و نسل بسیار به تو می‌دهد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

Genesis 28:4

بركت‌ ابراهیم‌ را به‌ تو دهد، به‌ تو و به‌ ذریت‌ تو با تو

این قسمت به نحوی از برکت یافتن کسی سخن گفته که گویی برکت جسمی است که بر شخص گذاشته می‌شود. اسم معنای «برکت» را می‌توانید فعل «برکت...دهد» ترجمه کنید.[در فارسی انجام شده] ترجمه جایگزین: «خدا تو و نسلت را چون ابراهیم برکت دهد» یا «خدا به تو و نسلت آنچه را که به ابراهیم وعده داده بود، ببخشد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

وارث‌ زمین‌...شوی‌

داده شدن سرزمین کنعان به یعقوب و نسل او مانند فرزندی بیان شده که پول یا مایملک پدری را به ارث می‌برد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

زمین‌ غربت‌ خود شوی‌[زمینی که در آن زندگی می‌کنی]

«زمینی که در آن می‌مانی»

خدا آن‌ را به‌ ابراهیم‌ بخشید

«که خدا به ابراهیم وعده داده است»

Genesis 28:5

فَدّانِ اَرام‌

نام دیگر منطقه بین النهرین است که تقریباً در عراق کنونی واقع شده است. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۵: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بن‌ بتوئیل‌

بتوئیل پدر رفقه[ربکا] بود. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۲: ۲۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 28:6

اطلاعات کلی:

داستان از یعقوب به عیسو تغییر می‌کند.

اما [اکنون]

این کلمه به منظور نشانگذاری تغییر داستان از اطلاعات پس‌زمینه‌ای به عیسو استفاده شده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

فَدّانِ اَرام‌

نام دیگر منطقه بین النهرین است که تقریباً در عراق کنونی واقع شده است. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۵: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

زنی‌...بگیرد

«زنی برای خود...بگیرد»

اسحاق‌ یعقوب‌ را بركت‌ داده‌

«عیسو دید که اسحاق، یعقوب را برکت داد»

مگیر

«نباید بگیری»

دختران‌ كنعان‌

«زنان کنعان» یا «زنان کنعانی»

Genesis 28:8

اطلاعات کلی:

ارائه اطلاعات پس‌زمینه‌ای در مورد عیسو ادامه می‌یابد.

عیسو دید

«عیسو متوجه شد»

دختران‌ كنعان‌ در نظر پدرش‌، اسحاق‌، بَدَند

«پدرش اسحاق زنان کنعانی را تایید نکرد»

دختران‌ كنعان‌

«زنان کنعان» یا «زنان کنعانی»

Genesis 28:9

پس‌...رفت‌

«به این خاطر...رفت»

علاوه‌ بر زنانی‌ كه‌ داشت‌

«به علاوه زنانی که از قبل داشت»

مَحلَت‌

نام یکی از دختران اسماعیل است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

نبایوت‌

نام یکی از پسران اسماعیل است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 28:10

اطلاعات کلی:

داستان به یعقوب باز می‌گردد.

Genesis 28:11

به‌ موضعی‌ نزول‌ كرده‌، در آنجا شب‌ را بسر برد، زیرا كه‌ آفتاب‌ غروب‌ كرده‌ بود

«او به جایی رسید چون خورشید غروب کرده بود و تصمیم گرفت که شب را آنجا بگذراند»

Genesis 28:12

خوابی‌ دید

«یعقوب خوابی دید»

بر زمین‌ برپا شده‌

«کف آن به زمین می‌خورد»

به‌ آسمان‌ می‌رسد

این کلمه اشاره به جایی دارد که خدا زندگی‌ می‌کند.

Genesis 28:13

[اینک ببین][آگاه باش]

کلمه «اینک» توجه ما را به اطلاعات غافلگیرکننده‌ای که در ادامه می‌آید، جلب می‌کند.

خداوند بر سر آن‌ ایستاده‌

معانی محتمل: ۱) «یهوه بر بالای پلکان ایستاده بود» یا ۲) «یهوه کنار یعقوب ایستاده بود»

پدرت‌ ابراهیم‌

«پدر» به معنای «نیاک» است. ترجمه جایگزین: «ابراهیم نیاک تو» یا «جدت ابراهیم»

Genesis 28:14

اطلاعات کلی:

خدا همچنان در رویای یعقوب با او سخن می‌گوید.

ذریت‌ تو مانند غبار زمین‌ خواهند شد

خدا نسل یعقوب را با غبار زمین مقایسه می‌کند تا بر تعداد بسیار آنها تاکید کند. ترجمه جایگزین: «آنقدر نسلت کثیر خواهد گشت که قادر به شمردن آنها نخواهی بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

به‌ مغرب‌...منتشر خواهی‌ شد

شناسه مستتر فاعلی در فعل مفرد است و اشاره به یعقوب دارد. یعقوب اشاره به نسل او دارد. ترجمه جایگزین: «نسل تو در مغرب پخش می‌شوند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

منتشر خواهی‌ شد

یعنی مردم مرزهای سرزمین خود را گسترش می‌دهند و سرزمین‌های بیشتری را اشغال می‌کنند.

به‌ مغرب‌ و مشرق‌ و شمال‌ و جنوب‌

این کلمات برای اشاره به «همه جهات» کنار هم استفاده شده‌اند. ترجمه جایگزین: «در همه جهات»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

از تو و از نسل‌ تو جمیع‌ قبایل‌ زمین‌ بركت‌ خواهند یافت‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «تمام خانواده‌ها و نسل تو بر زمین را به خاطر تو برکت می‌دهم» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 28:15

اینك‌...هستم‌

«توجه کن، چون آنچه می‌گویم راست و مهم است: من هستم»

به جا نیاورم‌، تو را رها نخواهم‌ كرد

«تا آنچه را گفته‌ام انجام ندهم، تو را ترک نخواهم کرد»

محافظت‌ فرمایم‌

«از تو مراقبت می‌کنم» یا «از تو حفاظت می‌کنم»

تو را بدین‌ زمین‌ بازآورم‌

«تو را به این سرزمین بر می‌گردانم»

Genesis 28:16

از خواب‌ بیدار شد

«از خواب بلند شد»

Genesis 28:17

خانۀ خدا...دروازۀ آسمان‌

عبارت «دروازه آسمان» نشان می‌دهد که این مکان ورودی «خانه خدا» و «ورودی مکانی است که خدا در آن زندگی می‌کند.»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

این‌ است‌ دروازۀ آسمان‌

در این قسمت به نحوی از ورودی مکانی که خدا در آن ساکن است سخن گفته شده که گویی قلمرویی واقعی است که کسی در را باز می‌کند و اجازه ورود دیگران به آن را می‌دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 28:18

ستونی‌

ستونی جهت یادبود است. این ستون سنگ بزرگ یا تخته سنگی است که بر انتهای خود قرار می‌گیرد.

روغن‌ بر سرش‌ ریخت‌

عملی نمادین است و اشاره به یعقوب دارد که ستون را به خدا تقدیم می‌کند. معنای کامل این قسمت را می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «روغن بر سر آن ریخت تا ستون را به خدا تقدیم کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 28:19

بیت‌ئیل‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام بیت‌ئیل به معنای ‘خانه خدا‘ است»

لوز

نام شهر است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 28:20

جمله ارتباطی:

یعقوب با یهوه عهدی می‌بندد.

نذر كرده‌

«عهدی بست» یا «صادقانه عهدی بست»

اگر خدا با من‌ باشد...رخت‌ تا بپوشم‌

یعقوب با استفاده از سوم شخص با خدا سخن می‌گوید. شما می‌توانید این قسمت را با استفاده از ضمائر دوم شخص ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «اگر بخواهی...رختی که به بپوشم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

مرا در این‌ راه‌ كه‌ می‌روم‌ محافظت‌ كند

این کلمه اشاره به سفر یعقوب برای یافتن همسر و برگشتن به خانه دارد. ترجمه جایگزین: «در این سفر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

مرا نان‌ دهد تا بخورم‌

«نان» اشاره کلی به غذا دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 28:21

اطلاعات کلی:

نذر با کلمات «اگر خدا با من‌ باشد...تا بپوشم» در آیه ۲۰ آغاز می‌شود و اینجا نیز ادامه می‌یابد.

تا به‌ خانۀ پدر خود به‌ سلامتی‌ برگردم‌، هرآینه‌ یهوه‌، خدای‌ من‌ خواهد بود

نذر با کلمات «اگر خدا با من‌ باشد...تا بپوشم» در آیه ۲۰ آغاز می‌شود و اینجا نیز ادامه می‌یابد. یعقوب با استفاده از سوم شخص با خدا سخن می‌گوید. شما می‌توانید این قسمت را با استفاده از ضمائر دوم شخص ترجمه کنید. «اگر با من باشی...تا بپوشم...به سلامتی برگردم...سپس تو خدای من خواهی بود که او را پرستش می‌کنم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

خانۀ پدر خود

«خانه» اشاره به خانواده یعقوب دارد. ترجمه جایگزین: «به پدرم و مابقی خانواده‌اش»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 28:22

سنگ [مقدس]

یعنی که آن سنگ آن مکان که خدا بر او ظاهر می‌شود را نشانگذاری می‌کند و جایی می‌شود که مردم خدا را پرستش می‌کند. ترجمه جایگزین: «خانه خدا» یا «مکان خدا»

Genesis 29

نکات کلی پیدایش ۲۹

ساختار و قالب‌بندی

این باب تنش بین همسران یعقوب، راحیل و لیه را تشریح می‌کند. این روایت تا باب بعد ادامه می‌یابد.

مفاهیم خاص در این باب

چوپانان

اگرچه دلیل دقیق عدم تمایل چوپانان برای آب دادن به گوسفندان مشخص نیست، ولی احتمالاً از روی تنبلی چنین نمی‌کردند. اعمال این چوپانان، با اعمال یعقوب در تضاد قرار گرفته است.

بوسیدن

در خاور نزدیک باستان معمول بود که اقوام با بوسیدن به یکدیگر سلام کنند. چنین بوسه‌ای به هیچ وجه جنسی نبود.

ازدواج

معمولاً در خاور نزدیک باستان مردان برای ازدواج با زنان، برای پدر آن زن کار می‌کردند تا چنین حقی را کسب کنند. مشخص نیست چقدر پدران، دختران کوچکتر خود را قبل از دختران بزرگتر برای ازدواج به شوهران می‌سپردند. همچنین ازدواج یعقوب با بیش از یک همسر، گناه به حساب می‌آمد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)


Genesis 29:1

المشرق‌

این به معنای مردم فدان‌ارام است که در سرزمین شرقی کنعان قرار گرفته است.

Genesis 29:2

و دید كه‌ اینك‌ در صحرا، چاهی‌ است‌، و بر كناره‌اش‌ سه‌ گلۀ گوسفند خوابیده‌

کلمه «اینک» آغاز رویداد دیگری را در داستان کلی نشانگذاری می‌کند. شاید زبان شما روشی برای انجام این کار داشته باشد.

از آن‌ چاه‌

«زیرا از آن چاه.» این عبارت تغییری را در داستان نشانگذاری می‌کند که داستان به ارائه اطلاعات پس‌زمینه‌ای در مورد طریقی که چوپانان به گله خود آب می‌دهند، می‌پردازد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

آب‌ می‌دادند

«چوپانان آب دادند» یا «کسانی که از گوسفندان نگهداری می‌کردند، آب می‌دادند»

دهنۀ چاه‌

«دهنه» روشی برای اشاره به ورودی چاه است. ترجمه جایگزین: «دریچه چاه»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 29:4

یعقوب‌ بدیشان‌ گفت‌

«یعقوب به چوپانان گفت»

برادرانم‌

روشی مودبانه برای سلام کردن به غریبه‌ها است.

Genesis 29:5

لابان‌ بن‌ ناحور

«بن» اشاره به نسل مذکر دارد. معنی محتمل دیگر «لابان نوه ناحور» است.

Genesis 29:6

به سلامت‌، و اینك‌ دخترش‌، راحیل‌، با گلۀ او می‌آید

«اینک ببین! راحیل دخترش با گوسفندان می‌آید»

Genesis 29:7

روز بلند است‌

«خورشید همچنان در آسمان است» یا «خورشید هنوز درخشان است»

جمع‌ كردن‌ مواشی‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «زیرا باید گله را جمع کنید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

جمع‌ كردن‌

این به معنای جمع کردن گله و شب نگه داشتن آنها در همانجاست. معنای کامل این قسمت را می‌توانید مشخص کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بچرانید

«در زمین علف بخورند»

Genesis 29:8

نمی‌توانیم‌...را آب‌ می‌دهیم‌

«باید صبر کنیم تا آنها را آب دهیم.» این احتمالاً به زمانبندی اشاره دارد، نه امکان انجام کار.

تا همۀ گله‌ها جمع‌ شوند

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «تا چوپانان دیگر گله را جمع کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

سر چاه‌

«سر» اشاره به ورودی چاه دارد. ترجمه جایگزین: «از چاه» یا «از ورودی چاه»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

گله‌ را آب‌ می‌دهیم‌

«سپس گله را آب می‌دهیم»

Genesis 29:10

خالوی‌

«دایی»

سر چاه‌

«سر» اشاره به ورودی چاه دارد. ترجمه جایگزین: «چاه[چشمه]» یا «ورودی چاه»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 29:11

یعقوب‌، راحیل‌ را بوسید

معمولاً در خاور نزدیک باستان با بوسه بر اقوام سلام می‌کردند، البته اکثراً مردان چنین کاری را انجام می‌دادند. اگر زبان شما روشی برای اشاره به سلامی پر احساس به اقوام دارد، می‌توانید از آن در این قسمت استفاده کنید. در غیر این‌صورت از کلمه‌ مناسب استفاده کنید.

به‌ آواز بلند گریست‌

یعقوب از خوشحالی گریست. معنای کامل این جمله را می‌توانید مشخص کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 29:12

برادر پدرش‌

«اقوام پدرش»

Genesis 29:13

خواهرزاده

«پسر خواهر»

او را در بغل‌ گرفته‌

«او را بغل کرد»

او را...بوسید

در خاور نزدیک باستان معمول بود که اقوام با بوسیدن به یکدیگر سلام کنند، گرچه چنین کاری اغلب بین مردان انجام می‌شد. اگر زبان شما روشی دارد که به آن وسیله به سلامی پر احساس اشاره می‌کنند از آن در این قسمت استفاده کنید. در غیر این‌صورت از کلمه‌ای که مناسب است، استفاده کنید.

او لابان‌ را از همۀ این‌ امور آگاهانید

«سپس یعقوب به لابان آنچه به راحیل گفته بود را گفت»

Genesis 29:14

استخوان‌ و گوشت‌ من‌

این عبارت یعنی با هم رابطه مستقیم داشتند. ترجمه جایگزین: «اقوام من» یا «عضوی از خانواده من»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 29:15

آیا چون‌ برادر من‌ هستی‌، مرا باید مفت‌ خدمت‌ كنی‌؟

لابان با استفاده از این سوال تاکید می‌کند که باید برای کار به یعقوب پول بپردازد. این سوال را می‌توانید در قالب جمله خبری بیان کنید. شما همچنین می‌توانید این قسمت را به حالت مثبت بیان کنید. ترجمه جایگزین: «گرچه از اقوام من هستی، ولی باید برای کاری که می‌کنی به تو پول بپردازم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-litotes)

Genesis 29:16

[اینک] لابان‌ را دو دختر بود

کلمه «[اینک]» به منظور نشانگذاری تغییر سیر داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد لابان و دخترانش به کار رفته است. [در فارسی انجام نشده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Genesis 29:17

چشمان‌ لیه‌ ضعیف‌ بود

معانی محتمل: ۱) «چشمان لیه زیبا بود» یا ۲) «چشمان لیه زشت بود»

Genesis 29:18

یعقوب‌ عاشق‌ راحیل‌ بود

کلمه «عاشق» اشاره به کشش رومانتیک بین زن و مرد دارد.

Genesis 29:19

او را به‌ تو بدهم‌، بهتر است‌ از آنكه‌ به‌ دیگری‌ بدهم‌

«بهتر از آن است که او را به مردی دیگر دهم»

Genesis 29:20

در نظرش‌ روزی‌ چند نمود

«اما زمان به نظر او چند روز می‌آمد»

به سبب‌ محبتی‌ كه‌ به‌ وی‌ داشت‌

«به خاطر محبتی که نسبت به او داشت» یا «به خاطر محبتش به وی»

Genesis 29:21

زوجه‌ام‌ را به‌ من‌ بسپار، كه‌ روزهایم‌ سپری‌ شد، تا به‌ وی‌ درآیم‌

عبارت «سپری شده» را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. این جمله خبری، تاکیدی است. ترجمه جایگزین: «زنم را به من بده تا با او ازدواج کنم، زیرا مدت زمانی که باید برای تو کار می‌کردم را به پایان رساندم!» یا «راحیل را به من بده تا با او ازدواج کنم زیرا هفت سال برای تو کار کردم»

  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 29:22

ضیافتی‌ برپا نمود

«ضیافت عروسی برای من آماده کن.» لابان احتمالاً به دیگران گفته بود تا برای او ضیافتی بر پا کنند. ترجمه جایگزین: «دیگران را وا داشت تا ضیافت عروسی برای وی آماده کند.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 29:23

که...او به‌ وی‌ درآمد

«که...با وی رابطه جنسی داشت.» شما می‌توانید از کلمات مودبانه دیگری استفاده کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 29:24

لابان‌ كنیز خود زلفه‌ را...کنیزی

نویسنده در این قسمت اطلاعات پس‌زمینه‌ای در مورد داده شدن زلفه به لیه توسط لابان را ارائه می‌دهد. احتمال زیاد او زلفه را قبل از ازدواج به لیه داد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

زلفه‌

نام کنیز لیه است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 29:25

اینك‌ لیه‌ است‌!

«یعقوب از اینکه لیه را با خود همخواب دید، تعحب کرد.» کلمه «اینک» تعجب یعقوب از آنچه دیده است را نشان می‌دهد.

چیست‌ كه‌ به‌ من‌ كردی‌؟

یعقوب با استفاده از این سوال خشم و تعجب خود را ابراز می‌کند. این پرسش بدیهی را می‌توانید در قالب جمله خبری بیان کنید. ترجمه جایگزین: «باورم نمی‌شود که با من چنین کرده‌ای!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

مگر برای‌ راحیل‌ نزد تو خدمت‌ نكردم‌؟

یعقوب با استفاده از این سوال درد خود از فریب خوردن توسط راحیل را ابراز می‌کند. این پرسش بدیهی را می‌توانید در قالب جمله خبری بیان کنید. ترجمه جایگزین: «بیش از هفت سال به تو خدمت کردم تا با راحیل ازدواج کنم!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 29:26

در ولایت‌ ما...بدهند

«در خانواده ما...نمی‌دهند»

Genesis 29:27

هفتۀ این‌ را تمام‌ كن‌

«هفته ضیافت عروسی لیه را تمام کن»

او را نیز به‌ تو می‌دهیم‌

معنای کامل این قسمت را می‌توانید مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «هفته آینده، راحیل را نیز به تو می‌دهیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 29:28

یعقوب‌ چنین‌ كرد، و هفتۀ او را تمام‌ كرد

«یعقوب آنچه لابان خواسته بود را انجام داد و جشن عروسی او را به پایان رساند»

Genesis 29:29

بلهه‌

نام کنیز راحیل است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 29:30

به‌ راحیل‌ نیز درآمد

«یعقوب با راحیل رابطه جنسی داشت.» شاید لازم باشد که از کلماتی مودبانه‌تر استفاده کنید. ببینید کلمات مشابه را در <پیدایش ۲۹: ۲۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

او را...دوست‌ داشتی‌

این قسمت اشاره به عشق رومانتیک بین مرد و زن دارد.

Genesis 29:31

لیه‌ مكروه‌ است‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «یعقوب لیه را دوست نداشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

مكروه‌ است‌

این مبالغه است و بر اینکه یعقوب راحیل را بیشتر از لیه دوست داشت، تاکید می‌کند. ترجمه جایگزین: «کمتر از راحیل دوست داشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

رحم‌ او را گشود

در این قسمت به نحوی از اینکه خدا سبب باردار شدن لیه می‌شود، سخن گفته شده که گویی خدا رحم او را می‌گشاید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

نازاد ماند

«نتوانست حامله شود»

Genesis 29:32

لیه‌ حامله‌ شده‌، پسری‌ بزاد

«لیه بچه دار شد و پسری به دنیا آورد»

او را رؤبین‌ نام‌ نهاد

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام روبین به معنای ‘ببین، پسری‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

خداوند مصیبت‌ مرا دیده‌ است‌

لیه درد عاطفی را تجربه می‌کرد، چون یعقوب او را رد کرده بود. اسم معنای «مصیبت» را می‌توانید به عنوان فعل ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «یهوه دید که زجر می‌کشم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Genesis 29:33

حامله‌ شده‌

«لیه حامله شد»

پسری‌ زایید

«پسری به دنیا آورد»

خداوند شنید كه‌ من‌ مكروه‌ هستم‌

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «یهوه شنید که شوهرم من را دوست ندارد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

پس‌ او را شمعون‌ نامید

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام شمعون به معنای ‘شنید‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 29:34

شوهرم‌ با من‌ خواهد پیوست‌

«شوهرم من را پذیرفت»

برایش‌ سه‌ پسر زاییدم‌

«سه پسر برای او به دنیا آوردم»

او را لاوی‌ نام‌ نهاد

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام لاوی به معنای ‘متصل‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 29:35

بار دیگر حامله‌ شده‌

«لیه باز حامله شد»

پسری‌ زایید

«پسری به دنیا آورد»

او را یهودا نامید

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام یهودا به معنای ‘ستایش[ستودن]‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 30

نکات کلی پیدایش ۳۰

ساختار و قالب‌بندی

این باب همچنان به بیان تنش میان راحیل و لیه می‌پردازد.

مفاهیم خاص در این باب

زنان و فرزندان آنها

در خاور نزدیک باستان مهم بود که زنان متاهل صاحب فرزندان بسیار شوند. مردم صاحب فرزندان بسیار نشدن زنان را مایع شرمساری وی می‌دانستند به همین خاطر راحیل و لیه همیشه به یکدیگر حسودی می‌کردند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#jealous)

پیسه‌ و ابلق‌[خط و خالدار]

گوسفندان پیسه‌ و ابلق،‌ ناقص به حساب می‌آمدند و از گوسفندان بدون خال ارزش کمتری داشتند. با اینکه یعقوب به لابان پیشنهادی عادلانه داد، ولی لابان سعی کرد با فریب، حق یعقوب را به او ندهد. یعقوب انتظار چنین خیانتی را می‌کشید.


Genesis 30:1

چون‌ دید كه‌ برای‌ یعقوب‌، اولادی‌ نزایید

«وقتی راحیل متوجه شد که نمی‌تواند حامله شود»

می‌میرم‌

راحیل با اغراق، میزان ناراحتی خود از فرزند نداشتن را نشان می‌دهد. ترجمه جایگزین: «حس می‌کنم که کاملاً بی‌ارزش هستم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

پسران‌ به‌ من‌ بده‌

«سبب شو تا باردار شوم»

Genesis 30:2

یعقوب‌ بر راحیل‌ افروخته‌ شد

در این قسمت به نحوی از خشم یعقوب سخن گفته شده که گویی آتش است. ترجمه جایگزین: «یعقوب بسیار از راحیل خشمگین بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

مگر من‌ به‌ جای‌ خدا هستم‌ كه‌ بار رحم‌ را از تو باز داشته‌ است‌؟

یعقوب با استفاده از این پرسش بدیهی، راحیل را توبیخ می‌کند. شما می‌توانید این قسمت را در قالب جمله خبری بیان کنید. ترجمه جایگزین: «من خدا نیستم! من مانع فرزنددار شدن تو نیستم!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 30:3

گفت‌

«راحیل گفت»

اینك‌

«ببین» یا «گوش بده» یا «به آنچه که می‌خواهم بگویم توجه کن»

اینك‌ كنیز من‌، بلهه‌!... من‌ نیز از او اولاد بیابم‌

آن زمان این روش طریقی شرعی[قانونی] بود که به آن واسطه زن نازا می‌توانست صاحب فرزند شود. معنای کامل این قسمت را می‌توانید مشخص کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بلهه‌

نام کنیز راحیل است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۹: ۲۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

بدو درآ

روشی مودبانه برای اشاره به داشتن رابطه جنسی است. شاید لازم باشد که در زبان خود از کلماتی دیگر استفاده کنید. ترجمه جایگزین: «با او رابطه جنسی داشته باش»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

بر زانویم‌

روشی که به آن طریق می‌گویند فرزندان متولد شده از بلهه متعلق به راحیل خواهند بود. ترجمه جایگزین: «برای من»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

من‌ نیز از او اولاد بیابم‌

«تا به این طریق او سبب فرزند دار شدن من شود»

Genesis 30:4

او به‌ وی‌ درآمد

روشی مودبانه است که اشاره به رابطه جنسی دارد. ترجمه جایگزین: «یعقوب با وی رابطه جنسی داشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 30:5

بلهه‌

نام کنیز راحیل است. ببیند این اسم را در <پیدایش ۲۹: ۲۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

پسری‌ برای‌ یعقوب‌ زایید

«پسری برای یعقوب به دنیا آورد»

Genesis 30:6

آواز مرا نیز شنیده‌

«راحیل نامی بر وی گذاشت»

او را دان‌ نام‌ نهاد

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام دان به معنای ‘او قضاوت کرد» است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 30:7

بلهه‌...باز حامله‌ شده‌

«بلهه...باز آبستن شد»

پسر دومین‌ برای‌ یعقوب‌ زایید

«پسر دوم برای یعقوب به دنیا آورد»

Genesis 30:8

به‌ كُشتی‌های‌ خدا با خواهر خود كشتی‌ گرفت

عبارت «کشتیها...کشتی گرفت» اصطلاحی است که برای تاکید استفاده شده است. این عبارت همچنین استعاره‌ است و به نحوی از تلاش راحیل برای صاحب فرزند شدن مانند خواهرش سخن گفته که گویی با لیه واقعاً‌ می‌جنگد. ترجمه جایگزین: «تلاش بسیار کردم تا مانند خواهرم، لیه، فرزندان داشته باشم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

غالب‌ آمدم‌

«پیروز شدم» یا «برنده شدم»

او را نفتالی‌ نام‌ نهاد

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام نفتالی به معنای ‘تقلای من‘ است»

Genesis 30:9

اما لیه‌ چون‌ دید

«وقتی لیه متوجه شد»

كنیز خود زلفه‌ را برداشته‌، او را به‌ یعقوب‌ به‌ زنی‌ داد

«او زلفه، کنیزش را به همسری یعقوب داد»

زلفه‌

نام کنیز لیه است. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۹: ۲۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 30:10

برای‌ یعقوب‌ پسری‌ زایید

«پسری برای یعقوب به دنیا آورد»

Genesis 30:11

به‌ سعادت‌!

«به فرخندگی!» یا «چه خوش اقبالی»

او را جاد نامید

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام جاد به معنای ‘خوشبخت‘ است.»

Genesis 30:12

زلفه‌

نام کنیز لیه است. ببیند این اسم را در <پیدایش ۲۹: ۲۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

پسر دومین‌ برای‌ یعقوب‌ زایید

«پسر دوم برای یعقوب به دنیا آورد»

Genesis 30:13

به‌ خوشحالی‌ من‌!

«چقدر برکت یافته‌ام» یا «چقدر خوشحالم»

دختران‌

«زنان» یا «زنان جوان»

او را اشیر نام‌ نهاد

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام اشیر به معنای ‘خوشحال‘ است.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 30:14

رؤبین‌ رفت‌

«روبین بیرون رفت»

در ایام‌ درو گندم‌

عبارت «در ایام» اصطلاحی است که اشاره به فصل یا زمانی از سال دارد. ترجمه جایگزین: «زمانی از سال که گندم درو می‌کنند» یا «حین درو گندم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

مهرگیاه‌های‌

میوه‌ای بود که می‌گفتند باروری و میل به رابطه جنسی با معشوقه را افزایش می‌دهد. ترجمه جایگزین: «میوه عشق»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

Genesis 30:15

آیا كم‌ است‌ كه‌ شوهر مرا

«آیا اهمیت نمی‌دهد که شوهر من را؟» این پرسش بدیهی را می‌توانید در قالب جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «آیا به اندازه کافی بد نیست که شوهرم.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

مرا نیز می‌خواهی‌ بگیری‌؟

این پرسشی بدیهی برای توبیخ راحیل استفاده شده است. این پرسش را می‌توانید در قالب جمله خبری بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اکنون می‌خواهی که!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

با تو بخوابد

«بخوابد» به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «سپس یعقوب با او رابطه جنسی بر قرار کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 30:16

به‌ من‌ درآ

«درآ» به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «باید با من رابطه جنسی داشته باشی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

تو را به‌ مهرگیاهِ پسر خود

«به بهای مهر‌گیاه پسرم.» ببینید «مهر‌گیاه» را در <پیدایش ۳۰: ۱۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 30:17

زایید

«حامله شد»

برای‌ یعقوب‌ زایید

«برای یعقوب پسر پنجمی زایید»

Genesis 30:18

خدا اجرت‌ به‌ من‌ داده‌ است‌

اینجا به نحوی از پاداش یافتن لیه توسط خدا سخن گفته شده که گویی لیه اربابی است که به کسی حقوق می‌دهد تا برای او کار کند. ترجمه جایگزین: «خدا حقم را به من داده است» یا «خدا به من پاداش داده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

اورا یساكار نام‌ نهاد

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام یساكار به معنای ‘پاداشی هست‘ می‌باشد.»

Genesis 30:19

لیه‌ حامله‌ شده‌

«لیه باز حامله شد»

پسر ششمین‌ برای‌ یعقوب‌ زایید

«پسر ششمی برای یعقوب به دنیا آورد»

Genesis 30:20

او را زبولون‌ نامید

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام زبولون‌ به معنای ‘شرافت[آبرو]‘ است»

Genesis 30:21

او را دینه‌ نام‌ نهاد

«دینه» نام دختر لیه است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 30:22

پس‌ خدا راحیل‌ را بیاد آورد، و...فرموده‌

عبارت «بیاد آورد» به معنای به خاطر آوردن است. این به معنای آن نیست که خدا راحیل را فراموش کرد، بلکه به این معنا است که تقاضای او را در نظر گرفت. ترجمه جایگزین: «خدا تقاضای راحیل را در نظر گرفت و آنچه می‌خواست را به او عطا کرد.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 30:23

خدا ننگ‌ مرا برداشته‌ است‌

اینجا به نحوی از دیگر شرمسار نبودن راحیل سخن گفته شده که گویی «ننگ» جسمی است که می‌توان آن را از شخص گرفت. اسم معنای «ننگ» را می‌توانید به «شرمگین بودن» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «خدا سبب شد که دیگر شرمسار نباشم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Genesis 30:24

او را یوسف‌ نامیده‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام یوسف به معنای ‘بیافزاید‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

خداوند پسری‌ دیگر برای‌ من‌ مزید خواهد كرد

پسران اول راحیل از بلهه، کنیز دیگر وی بودند.

Genesis 30:25

چون‌ راحیل‌، یوسف‌ را زایید

«پس از اینکه راحیل یوسف را به دنیا آورد»

Genesis 30:26

به‌ من‌ واگذار

«تا بتوانم بروم»

زیرا خدمتی‌ كه‌ به‌ تو كردم‌

یعقوب، لابان را از قراردادش مطلع می‌کند (<پیدایش ۲۹: ۲۷>). اسم معنای «خدمت» را می‌توانید در قالب فعلی چون «خدمت کرد» ترجمه کنید[در فارسی انجام شده] ترجمه جایگزین: «می‌دانی که به اندازه کافی خدمتت کرده‌ام»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Genesis 30:27

لابان‌ وی‌ را گفت‌

«لابان به یعقوب گفت»

كاش‌ كه‌ منظور نظر تو باشم‌

«نظر» یا «[چشم]» اشاره به دیدن دارد و دیدن اشاره به افکار یا داوری دارد. ترجمه جایگزین: «اگر باب میل تو باشم» یا «اگر از من خشنودی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

منظور نظر تو باشم‌

اصطلاحی به معنای تایید کسی توسط کسی دیگر است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

[صبر کن، چون]

«لطفاً بمان، چون»[در فارسی نیامده]

تَفَأُّلاً یافته‌ام‌

«به واسطه تلاش روحانی خود و جادوگری کردن در یافته‌ام»

به خاطر تو

«به واسطه تو»

Genesis 30:28

اجرت‌ خود را بر من‌ معین‌ كن‌

این قسمت را می‌توان گویاتر بیان کرد. ترجمه جایگزین: «بگو چقدر باید به تو بپردازم تا اینجا نگهت دارم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 30:29

وی‌ را گفت‌

«یعقوب به لابان گفت»

مواشی‌ات‌ چگونه‌ نزد من‌ بود

«چقدر دام‌های تو از زمانی که مراقبت آنها را به عهده گرفته‌ام بهتر شده‌ است»

Genesis 30:30

زیرا قبل‌ از آمدن‌ من‌، مال‌ تو قلیل‌ بود

«قبل از اینکه کارم را برای تو شروع کنم گله‌ات کوچک بود»

به‌ نهایت‌ زیاد شد

«اما اکنون که ثروتت بسیار افزایش یافته است»

و اكنون‌ من‌ نیز تدارك‌ خانۀ خود را كی‌ ببینم‌؟

«حالا کی باید از خانواده خود مراقبت کنم؟» یعقوب با استفاده از این سوال تاکید می‌کند که قصد رفع نیاز خانواده خود را دارد. این سوال را می‌توانید در قالب جمله خبری بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اکنون می‌خواهم از خانواده خود مراقبت کنم!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 30:31

تو را چه‌ بدهم‌؟

«چه می‌توانم به تو بدهم» یا «چه به تو بدهم.» این قسمت را می‌توانید گویاتر بیان کنید. ترجمه جایگزین: «چه می‌توانم به تو بدهم تا بمانی و برای من کار کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

اگر این‌ كار را برای‌ من‌ بكنی‌

کلمه موصولی «اگر[ولی]» را می‌توانید در آغاز سخن یعقوب بیاورید تا تضاد این سخن با آنچه قبلاً گفته است را نشان دهید. ترجمه جایگزین: «اما اگر این کار را برای من کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords)

این‌ كار

عبارت «این کار» اشاره به آنچه دارد که یعقوب در آیه ۳۲ پیشنهاد داده است.

شبانی‌...گلۀ تو را خواهم‌ نمود

«گله تو را غذا دهم و از آنها مراقبت کنم»

Genesis 30:32

هر میش‌ پیسه‌ و ابلق‌ و هر میش‌ سیاه‌ را از میان‌گوسفندان‌، و ابلق‌ها و پیسه‌ها را از بزها، جدا می‌سازم‌

«هر گوسفند خالدار و هر گوسفند سیاه و هر بز خالدار»

اجرت‌ من‌ خواهد بود

«این است قیمت اینجا ماندنم»

Genesis 30:33

در آینده‌ عدالت‌ من‌، بر من‌ شهادت‌ خواهد داد

«عدالت» به معنای «صداقت» است. در این قسمت به نحوی از «عدالت» سخن گفته شده که گویی شخص به نفع یا بر ضد کس دیگر شهادت می‌دهد. ترجمه جایگزین: «و بعداً از صداقت یا عدم صداقتم با خود آگاه می‌شوی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

از بزها، پیسه‌ و ابلق‌، و آنچه‌ از گوسفندان‌، سیاه‌ نباشد، نزد من‌ به‌ دزدی‌ شمرده‌ شود

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «اگر بزهایی بدون خال و گوسفندانی یافتی که سیاه نباشند، می‌توانی آنها را دزدی به حساب آوری»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 30:34

موافق‌ سخن‌ تو باشد

«همانطور باشد که می‌گویی» یا «آنچه که گفته‌ای را انجام می‌دهیم»

Genesis 30:35

مُخَطّط‌ و ابلق‌

«نوار و خال داشتند»

پیسه‌ و ابلق‌

«خالدار»

هر چه‌ سفیدی‌ در آن‌ بود

«هر بزی که سفیدی در خود داشت»

همۀ گوسفندان‌ سیاه‌

«تمام گوسفندان سیاه»

به‌ دست‌...سپرد

«دست» اشاره به کنترل یا مراقبت دارد. ترجمه جایگزین: «پسرانش را گماشت تا از آنها مراقبت کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 30:37

چوب‌های‌ تر و تازه‌ از درخت‌ كبوده‌ و بادام‌ و چنار

اینها درختانی با چوب سفید هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

خط‌های‌ سفید در آنها كشید، و سفیدی‌ را كه‌ در چوب‌ها بود، ظاهر كرد

«تکه‌ای از تنه درختان کند تا چوب سفید زیر آنها نمایان شود»

Genesis 30:38

آبخورها

ظرفهای بزرگ و رو باز هستند که برای نگه داشتن آب نوشیدنی حیوانات از آنها استفاده می‌شود.

Genesis 30:39

گله‌ها...می‌شدند

«حیوانات گله...حامله می‌شدند»

بزهای‌ مخطّط‌ و پیسه‌ و ابلق‌ می‌زاییدند

«اولادی خط و خال دار زاییدند»

Genesis 30:40

یعقوب‌...جدا كرد

شما می‌توانید در ترجمه خود روی دادن چنین اتفاقی در طول چندین سال را مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «یعقوب طی چند سال آینده ...جدا کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

روی‌...به سوی‌

«به سمت... نگاه کرد»

گله‌های‌ خود را جدا كرد

«گله‌های خود را مجزا کرد»

Genesis 30:41

پیش‌ [نظر] آنها

اینجا کلمه «نظر» اشاره به گوسفندان دارد و بر دیدن آنها تاکید می‌کند. ترجمه جایگزین: «تا گله بتواند ببیند»[در فارسی این کلمه نیامده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

در میان‌ چوب‌ها

«جلوی چوب‌ها»

Genesis 30:42

حیوانات‌ ضعیف‌

«حیوانات ضعیف‌تر»

پس‌ ضعیف‌ها از آن‌ لابان‌، و تنومندها از آن‌ یعقوب‌ شدند

«پس اولاد ضعیف‌تر به لابان تعلق داشتند در حالیکه اولاد قوی‌تر متعلق به یعقوب بودند» شما می‌توانید بیانی گویاتر از این موضوع  در ترجمه خود داشته باشید. ترجمه جایگزین: «پس اولاد ضعیف‌تر خط یا خالی بر خود نداشتند و متعلق به لابان بودند در حالیکه اولاد قوی‌تر خط یا خال بر خود داشتند و متعلق به یعقوب بودند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 30:43

آن‌ مرد

«یعقوب»

بسیار ترقی‌ نمود

«بسیار سود برد» یا «بسیار ثروتمند شد»

Genesis 31

نکات کلی پیدایش ۳۱

مفاهیم خاص در این باب

برکت خدا

یعقوب هنگام ترک فدان‌ ارام، ثروتمند بود. خدا علیرغم محکومیت تبعید وی از کنعان، همچنان او و خانواده‌اش را برکت می‌داد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless)

خدایان خانه

اگرچه بسیاری از محققان باور دارند که در تملک خدایان خانه بودن نشان از میراث است، اما چنین باوری درست به نظر نمی‌رسد. احتمالاً راحیل باور داشت که این بت‌ها باعث «خوش وقتی» و برکت یافتن آنها می‌شود. چنین کاری گناه بود چون باید به یهوه که از قبل به آنها وعده برکت داده بود، اعتماد می‌کردند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#falsegod and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)

مشکلات محتمل دیگر در این باب

طنز[طعنه]

پسران لابان شکایت می‌کردند که یعقوب با فریب، ارث پدرشان را از دست آنها در آورده است در صورتی که در واقع این پدر آنها  بود که می‌خواست با فریب، آنچه به یعقوب وعده داده بود را به او ندهد. یعقوب با برادر خود، عیسو نیز چنین رفتاری داشت. او با فریب برکت عیسو را از پدر خود گرفت.


Genesis 31:1

[اینک]

این کلمه به منظور نشانگذاری شکست در سیر اصلی داستان استفاده شده است. نویسنده اینجا بخش جدیدی از داستان را آغاز می‌کند.

سخنان‌ پسران‌ لابان‌ را شنید كه می‌گفتند

«یعقوب شنید که پسران لابان می‌گویند»

یعقوب‌ همۀ مایملك‌ پدر ما را گرفته‌ است‌

پسران لابان به خاطر خشم بسیار، اغراق می‌کردند. ترجمه جایگزین: «هر چه یعقوب برده به پدر ما تعلق دارد.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

Genesis 31:2

یعقوب‌ روی‌ لابان‌ را دید كه‌ اینك‌ مثل‌ سابق‌ با او نبود

این دو جمله اساساً یک معنا دارند. دومی چهره لابان را در آن لحظه توصیف می‌کند. ترجمه جایگزین: «یعقوب متوجه شد که لابان دیگر از او خشنود نیست»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Genesis 31:3

پدرانت‌

«پدر تو اسحاق و پدرت ابراهیم»

Genesis 31:4

یعقوب‌ فرستاده‌، راحیل‌ و لیه‌ را به‌ صحرا نزد گلۀ خود طلب‌ نمود

«یعقوب به دنبال راحیل و لیه فرستاد و به آنها گفت که او را در صحرا نزد گله ملاقات کنند»

Genesis 31:5

بدیشان‌ گفت‌

شما می‌توانید در این قسمت جمله جدیدی را آغاز کنید. ترجمه جایگزین: «او به آنها گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-sentences)

روی‌ پدر شما را می‌بینم‌ كه‌ مثل‌ سابق‌ با من‌ نیست‌

«متوجه شده‌ام که پدر شما دیگر از من خشنود نیست»

Genesis 31:6

شما می‌دانید كه‌ به‌ تمام‌ قوت‌ خود پدر شما را خدمت‌ كرده‌ام‌

«شما» اشاره به راحیل و لیه دارد. این قسمت همچنین بر آنچه که گفته می‌شود تاکید بیشتر می‌کند. ترجمه جایگزین: «خود شما می‌دانید که با تمام قوت به پدر شما خدمت کرده‌ام»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Genesis 31:7

مرا فریب‌ داده‌

«به من دروغ گفته» یا «با من عادلانه رفتار نکرده است»

اجرت‌ مرا

«آنچه گفته که به من می‌پردازد»

ضرری‌ به‌ من‌ رساند

معانی محتمل: ۱) آسیب جسمانی یا ۲) به هر طریق سبب رنج دیدن یعقوب شدن

Genesis 31:8

پیسه‌ها

«حیوانات خالدار»

گله‌ها مخطط‌ می‌زاییدند

«گله‌ها...می‌زاییدند»

مخطط

«حیوانات خط دار»

Genesis 31:9

پس‌ خدا اموال‌ پدر شما را گرفته‌، به‌ من‌ داده‌ است‌

«خدا این‌چنین حیوانات پدر شما را به من داد»

Genesis 31:10

اطلاعات کلی:

یعقوب همچنان داستان خود را برای لیه و راحیل تعریف می‌کند.

هنگامی‌ كه‌...حمل‌ می‌گرفتند

«هنگام فصل...جفت‌گیری»

گله‌ها حمل‌ می‌گرفتند

«گله‌ها» فقط اشاره به بزهای ماده دارند. ترجمه جایگزین: «با بزهای ماده گله، جفتگیری می‌کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

مخطط و پیسه‌ و ابلق‌

«خط دار و دارای خال کوچک و بزرگ»

Genesis 31:11

فرشتۀ خدا

معانی محتمل: ۱) خدا در هیبت انسان ظاهر شد یا ۲) یکی از قاصدان خدا ظاهر شد. چون معنای این عبارت نامشخص است بهتر است آن را «فرشته خدا» ترجمه کنید و برای «فرشته» از کلمه‌ای متداول در زبان خود استفاده کنید.

گفتم‌

«و من جواب دادم»

لبیك‌

«بله گوش می‌دهم» یا «بله، چیست؟» ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۲: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 31:12

اطلاعات کلی:

فرشته خداوند همچنان با یعقوب سخن می‌گوید (<پیدایش ۳۱: ۱۰>)

چشمان‌ خود را باز كن‌

روشی است که به آن طریق می‌گویند «بالا را نگاه کن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

با میش‌ها جمع‌ می‌شوند

«میش‌ها» اشاره به بزهای ماده دارد. ترجمه جایگزین: «که با بزهای ماده گله جفت‌گیری می‌کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

مخطط و پیسه‌ و ابلق‌

«خط و خال دارند»

Genesis 31:13

جایی‌ كه‌ ستون‌ را مسح‌ كردی‌

یعقوب بر ستون روغن ریخت تا آن را به خدا تقدیم کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

زمین‌ مُولَد خویش‌

«زمینی که در آن به دنیا آمده‌ای»

Genesis 31:14

راحیل‌ و لیه‌ در جواب‌ وی‌ گفتند

این به معنای در یک زمان سخن گفتن نیست، بلکه بر توافق با یکدیگر تاکید می‌کند.

آیا در خانۀ پدر ما، برای‌ ما بهره‌ یا میراثی‌ باقیست‌؟

راحیل و لیه با استفاده از این پرسش بر نبود میراث در خانه پدری تاکید می‌کنند. ترجمه جایگزین: «میراثی از پدر برای ما باقی نمانده است!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 31:15

مگر نزد او چون‌ بیگانگان‌ محسوب‌ نیستیم‌

آنها با استفاده از این پرسش خشم خود از رفتار پدرشان را نشان می‌دهند. این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «پدر ما با ما به جای دختران، مانند زنان غریبه رفتار کرد!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

زیرا كه‌ ما را فروخته‌ است‌

شما می‌توانید این قسمت را گویاتر بیان کنید. ترجمه جایگزین: «ما را به خاطر خود فروخته است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

نقد ما را تماماً خورده‌

اینجا از خرج کردن کامل پولی که لابان باید به دختران خود می‌داد به نحوی سخن گفته شده که گویی او حیوانی وحشی است و پول را مثل غذا خورده است. ترجمه جایگزین: «کاملاً پول ما را خرج کرده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 31:16

از آن‌ ما و فرزندان‌ ماست‌

«به ما و فرزندان ما تعلق دارد»

پس‌ اكنون‌

«اکنون» به معنای «در این لحظه» نیست بلکه برای جلب توجه به نکته‌ مهمی که در ادامه آمده استفاده شده است.

آنچه‌ خدا به‌ تو گفته‌ است‌

«همه آنچه خدا به تو گفته را انجام بده» به همه آنچه خدا به تو گفته عمل کن»

Genesis 31:17

فرزندان‌

یعقوب فرزندان خود را برد. این قسمت تنها پسران او را ذکر کرده است چون وارثین مهمی هستند. ترجمه جایگزین: «فرزندان وی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 31:18

تمام مواشی خود را ...برداشت

«تمام گله خود را...هدایت کرد.» «مواشی» اشاره به حیوانات اهلی دارد.

مواشی‌ حاصلۀ خود را كه‌ در فدان‌ ارام‌ حاصل‌ ساخته‌ بود

«مابقی گله خود که در فدان‌ ارام آنها را صاحب شده بود»

تا نزد پدر خود اسحاق‌ به‌ زمین‌ كنعان‌ برود

«به سرزمین کنعان مکان اسکان پدرش، اسحاق، رفت»

Genesis 31:19

اما لابان‌ برای‌ پشم‌ بریدن‌ گلۀ خود رفته‌ بود

«وقتی لابان رفت تا پشم گوسفندان گله خود را بتراشد»

Genesis 31:21

نهر

این اشاره به رود فرات دارد.

متوجه‌...شد

«سفر کرد... به سوی»

جَبَل‌ جلعاد

«کوه‌های جلعاد» یا «قله جلعاد»

Genesis 31:22

در روز سوم‌

طبق سنت یهوه روز رفتن را نیز می‌شمردند. ترجمه جایگزین: «دو روز بعد از اینکه رفت»

لابان‌ را خبر دادند

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «کسی به لابان گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

یعقوب‌ فرار كرده‌ است‌

چون یعقوب پیشوای خانواده بود، فقط از او نام برده شده است. شما می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید که خانواده او نیز همراهش بودند. ترجمه جایگزین: «که یعقوب با زنان و فرزندان خود فرار کرده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 31:23

برداشته‌

«پس لابان برد»

در عقب‌ او شتافت‌

«یعقوب را تعقیب کرد»

هفت‌ روز راه

لابان هفت روز پیاده رفت تا به یعقوب برسد.

بدو پیوست‌

«به او رسید»

Genesis 31:24

[اینک] شبانگاه‌، خدا در خواب‌ بر لابان‌ ارامی‌ ظاهر شده‌

کلمه «[اینک]» به منظور نشانگذاری تغییر داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد لابان استفاده شده است. ترجمه جایگزین: «آن شب خدا در خواب نزد لابان آمد» [در فارسی انجام نشده است]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

با حذر باش‌ كه‌ به‌ یعقوب‌ نیك‌ یا بد نگویی‌

عبارت «نیک یا بد» با هم به معنای «هر چه» است. ترجمه جایگزین: «چیزی نگو که به آن طریق سعی کنی مانع رفتن یعقوب شوی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

Genesis 31:25

پس‌ لابان‌ به‌ یعقوب‌ در رسید و یعقوب‌ خیمۀ خود را در جبل‌ زده‌ بود، و لابان‌ با برادران‌ خود نیز در جبل‌ جلعاد فرود آمدن

کلمه «پس[اینک]» به منظور نشانگذاری تغییر در داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد یعقوب و لابان استفاده شده است. ترجمه جایگزین: «وقتی لابان به یعقوب رسید، یعقوب اردوگاهی بر تپه بر پا کرده بود. سپس لابان و اقوامش بر تپه‌ای در جلعاد اردوگاه بر پا کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Genesis 31:26

دخترانم‌ را مثل‌ اسیرانِ شمشیر برداشته‌

لابان به نحوی از بُرده شدن خانواده خود توسط یعقوب به سرزمین کنعان سخن می‌گوید که گویی یعقوب آنها را به عنوان اسیر جنگی برده و آنها را مجبور کرده که با وی بروند. لابان اغراق می‌کند، چون عصبانی است و سعی می‌کند حس گناه را بر یعقوب القا کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

Genesis 31:27

مخفی‌ فرار كرده‌

«در خفا می‌گریزی»

با شادی‌

«با خوشحالی»

با...دف‌ و بربط

این سازها اشاره به موسیقی دارند. ترجمه جایگزین: «و با موسیقی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

دف‌

سازی به شکل دایره است و سطحی مانند طبل دارد که نوازنده می‌تواند بر آن بکوبد و با تکان دادن قطعات فلزی کنار آن را به صدا در آورد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

Genesis 31:28

پسران‌ و دختران‌ خود را ببوسم‌

اینجا در اصل از کلمه «نوه‌ها» استفاده شده که شامل دختران و پسران می‌شود. ترجمه جایگزین: «تا نوه‌های خود را ببوسم» [در فارسی متفاوت انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-gendernotations)

الحال‌ ابلهانه‌ حركتی‌ نمودی‌

«ابلهانه عمل نمودی»

الحال

این کلمه به معنای «در این لحظه» نیست بلکه برای جلب توجه به نکته‌ای که در ادامه می‌آید، استفاده شده است.

Genesis 31:29

در قوت‌ دست‌ من‌ است‌ كه‌ به‌ شما اذیت‌ رسانم‌

«شما» جمع است و اشاره به همه همراهان یعقوب دارد. ترجمه جایگزین: «همراهان بسیار دارم آنقدر که می‌توانم به همه شما آسیب رسانم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

با حذر باش‌ كه‌ به‌ یعقوب‌ نیك‌ یا بد نگویی‌

کلمات «نیک یا بد» با هم به معنای «هر چه» هستند. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۳۱: ۲۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

Genesis 31:30

رفتنی‌ بودی‌

شناسه مستتر فاعلی مفرد است و اشاره به یعقوب دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

به‌ خانۀ پدر خود

«خانه»‌ اشاره به خانواده دارد. ترجمه جایگزین: «تا با پدرت و مابقی خانواده خانه باشی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

خدایان‌ مرا

«بت‌هایم»

Genesis 31:31

سبب‌ این‌ بود كه‌ ترسیدم‌ و گفتم‌ شاید دختران‌ خود را از من‌ به‌ زور بگیری‌

«در خفا آنجا را ترک گفتم، چون می‌ترسیدم که دخترانت را به زور از من بگیری»

Genesis 31:32

نزد هر كه‌ خدایانت‌ را بیابی‌، او زنده‌ نماند

این جمله را می‌توانید به حالت مثبت بیان کنید. ترجمه جایگزین: «هرکس که خدایانت را دزدیده را می‌کشیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-litotes)

در حضور برادران‌ ما

کلمه «ما» اشاره به اقوام یعقوب دارد و شامل اقوام لابان نیز می‌شود. تمام اقوام با مراقبت از منصفانه و صادقانه بودن همه امور اطمینان حاصل می‌کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

آنچه‌ از اموال‌ تو نزد ما باشد، مشخص‌ كن‌ و برای‌ خود بگیر

«به دنبال آنچه که مال توست بگرد و آن را بردار»

زیرا یعقوب‌ ندانست‌ كه‌ راحیل‌ آنها را دزدیده‌ است‌

اینجا تغییر داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد یعقوب است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Genesis 31:33

دو كنیز

این کلمه اشاره به زلفه و بلهه دارد.

نیافت‌

«او بت‌های خود را نیافت»

Genesis 31:34

اما [اکنون] راحیل‌...بر آن

«[اکنون]» تغییر داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد راحیل را نشانگذاری می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

جهاز

نشیمنگاهی که بر پشت حیوان گذاشته می‌شود تا شخص بتواند بر آن بنشیند و حیوان را براند.

Genesis 31:35

آقایم‌

«آقایم» خواندن کسی روشی برای ارج نهادن آنها است.

در حضورت‌ نمی‌توانم‌ برخاست‌

«چون نمی‌توانم در حضور تو بایستم»

زیرا كه‌ عادت‌ زنان‌ بر من‌ است‌

این کلمه اشاره به زمانی از ماه دارد که زنان از رحم خود خونریزی می‌کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 31:36

یعقوب‌ در جواب‌ لابان‌ گفت‌

«یعقوب به لابان گفت»

تقصیر و خطای‌ من‌ چیست‌ كه‌ بدین‌ گرمی‌ مرا تعاقب‌ نمودی‌؟

عبارات «تقصیر...من چیست؟» و «خطای من...چیست؟» هر دو یک معنا دارند. یعقوب از لابان می‌خواهد خطایی که کرده را به او بگوید. ترجمه جایگزین:‌ «چه خطایی از من سر زده که به این شکل من را تعقیب می‌کنی؟»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

بدین‌ گرمی‌ مرا تعاقب‌ نمودی‌؟

کلمه «گرمی» اشاره به تعقیب فوری یعقوب به منظور دستگیری وی دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 31:37

از همۀ اسباب‌ خانۀ خود چه‌ یافته‌ای‌؟

«چه یافته‌ای که به تو تعلق دارد؟»

نزد برادران‌ من‌ و برادران‌ خود بگذار[نزد برادران ما]

کلمه «[ما]» اشاره به اقوام یعقوب دارد و شامل اقوام لابان نیز می‌شود. ترجمه جایگزین: «هر چه میابی را در حضور اقواممان بگذار» "

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

در میان‌ من‌ و تو انصاف‌ دهند

«میان من و تو» اشاره به یعقوب و لابان دارد. عبارت «انصاف دهند» یعنی تصمیم بگیرند در این بحث چه کسی بر حق است. ترجمه جایگزین: «باید بین هر دوی ما داوری کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

Genesis 31:38

اطلاعات کلی:

یعقوب همچنان با لابان سخن می‌گوید.

بیست‌ سال‌

«۲۰ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

میش‌ها

«گوسفند ماده»

نینداختند

این به معنای پایان زود هنگام و غیرمنتظره حاملگی و مزگ بره است.

Genesis 31:39

دریده‌ شده‌ای‌ را پیش‌ تو نیاوردم‌

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «وقتی حیوانی یکی از حیوانات تو را کشت، من [لاشه] دریده شده آن را نزد تو نیاوردم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

خود تاوان‌ آن‌ را می‌دادم‌ و آن‌ را از دست‌ من‌ می‌خواستی‌

اینجا به نحوی از ضرر شمردن حیوانات مرده لابان از گله خود سخن گفته شده که گویی باری است که باید بر دوش خود حمل کند. ترجمه جایگزین: «در عوض ضرر شمردن آن از گله خود، من آن را از گله خود ضرر می‌شمارم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 31:40

گرما در روز و سرما در شب‌، مرا تلف‌ می‌كرد

اینجا به نحوی از رنج بردن از گرمی و سردی هوا سخن گفته شده که گویی حیوانات یعقوب را می‌خورند. ترجمه جایگزین: «حتی هنگام گرمترین ساعات روز و سردترین ساعات شب با گله تو ماندم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 31:41

اطلاعات کلی:

یعقوب همچنان با لابان سخن می‌گوید.

بدین‌طور بیست‌ سال‌

«این ۲۰ سال اخیر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

چهارده‌ سال‌

«۱۴ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

اجرت‌ مرا ده‌ مرتبه‌ تغییر دادی‌

«ده بار آنچه قرار بود به او بپردازد را تغییر داد.» ببیند کلمه «اجرت» را در <پیدایش ۳۱: ۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 31:42

اگر خدای‌ پدرم‌، خدای‌ ابراهیم‌، و هیبت‌ اسحاق‌ با من‌ نبودی‌

یعقوب به یک خدا اشاره می‌کند نه سه خدای متفاوت. ترجمه جایگزین: «اگر خدای ابراهیم و اسحاق و پدرم با من نمی‌بود»

خدای‌ پدرم‌

کلمه «پدر» اشاره به والد او، اسحاق، دارد.

هیبت‌ اسحاق‌

کلمه «هیبت» اشاره به «ترس از یهوه» دارد که با اطاعت از او عمیقاً به او ادای احترام می‌کردند.

تهی‌ دست‌

این کلمه اشاره به چیزی نداشتن دارد. ترجمه جایگزین:‌ «با هیچ چیز»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

خدا مصیبت‌ مرا و مشقت‌ دست‌های‌ مرا دید

اسم معنای «مشقت» را می‌توانید به کلمه‌ای مانند «مشقت کشیده» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «خدا دید که چه سخت کار کردم و چگونه به من مشقت روا داشتی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Genesis 31:43

پس‌ الیوم‌، به‌ دختران‌ خودم‌ و به‌ پسرانی‌ كه‌ زاییده‌اند چه‌ توانم‌ كرد؟

لابان با استفاده از این سوال تاکید می‌کند که کاری از او ساخته نیست. این پرسش بدیهی را می‌توانید در قالب جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «اما کاری نیست که برای برگرداندن دخترم و نوه‌هایم بتوانم انجام دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 31:44

شهادتی‌ باشد

کلمه «شهادت» اشاره به شخص ندارد، بلکه مجاز است و اشاره به عهدی دارد که یعقوب و لابان با یکدیگر بستند و از این عهد به نحوی سخن گفته شده که گویی شخصی است که هنگام این توافق آنجا حضور دارد تا آنها به خوشی با یکدیگر رفتار کنند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

Genesis 31:45

ستون

این سنگ بزرگی بود که آن را بر انتهای خود قرار می‌دادند تا مکان رخداد اتفاقی مهم را نشانگذاری کنند.

Genesis 31:46

توده‌ای‌ ساختند

«آنها را بر یکدیگر گذاشتند»

در آنجا بر توده‌ غذا خوردند

غذا خوردن با هم، بخشی از بستن عهد با یکدیگر به حساب می‌آمد. معنای کامل این قسمت را می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 31:47

یجَرسَهْدوتا

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام یجَرسَهْدوتا به معنای ‘توده شاهد‘ در زبان لابان است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

جلعید

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام جلعید به معنای ‘توده شاهد‘ در زبان یعقوب است.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 31:48

این‌ توده‌ در میان‌ من‌ و تو شهادتی‌ است‌

این توده سنگ مانند شخص بر آنها شهادت نمی‌داد. ترجمه جایگزین: «این توده میان من و تو یادآور آن است که...»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

جَلعید

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام جلعید در زبان یعقوب ‘توده شاهد‘ است.. ببیند این کلمه را در <پیدایش ۳۱: ۴۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 31:49

مصفه‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام مصفه‌ به معنای ‘برج دیدبانی‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

وقتی‌ كه‌ از یكدیگر غایب‌ شویم‌

«از یکدیگر غایب شدن» اشاره به دیگر در حضور هم نبودن دارد. ترجمه جایگزین: «وقتی که دیگر با هم نیستیم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 31:50

هیچكس‌ در میان‌ ما نخواهد بود

کلمه «[ما]» اشاره به لابان و یعقوب دارد. ترجمه جایگزین: «حتی اگر کسی دیگر آنجا نباشد که ما را ببیند»

[اینک]

«ببین» یا «به یاد داشته باش» یا «به آنچه می‌خواهم بگویم توجه کن»

Genesis 31:52

این‌ توده‌ شاهد است‌ و این‌ ستون‌ شاهد است‌

این توده سنگ برای آنها نقش یادبود را داشت و نشان از حدی بود که به توافق صلح یعقوب و لابان اشاره می‌کرد. اینجا به نحوی از آنها سخن گفته شده که گویی شاهدینی از نوع بشر هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

Genesis 31:53

خدای‌ ابراهیم‌ و خدای‌ ناحور و خدای‌ پدر ایشان‌ در میان‌ ما انصاف‌ دهند

ابراهیم پدربزرگ یعقوب است. ناحور پدربزرگ لابان است. پدر ابراهیم و ناحور تارح است. همه آنها یهوه را نمی‌پرستیدند.

هیبت‌ پدر خود اسحاق

کلمه «هیبت» اشاره به یهوه دارد که اسحاق با اطاعت از او عمیقاً به او ادای احترام می‌کرد.

Genesis 31:54

برادران‌ خود را به‌ نان‌ خوردن‌ دعوت‌ نمود

با هم غذا خوردن بخشی از عهد به حساب می‌آمد. معنای کامل این قسمت را می‌توانید در ترجمه مشخص کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 31:55

بامدادان‌... روانه‌ شده‌

آیه ۵۵ اولین آیه در باب ۳۲ در متن اصلی عبری است ولی در باب ۳۱ نسخ امروزی آیه آخر باب ۳۱ قرار داده شده است. پیشنهاد می‌کنیم که از شماره گذاری کتاب مقدس در زبان مقصد پیروی کنید.

بركت‌ داد

این به معنای ابراز میل خود نسبت به رخ دادن امور مثبت و پر سود برای کسی است.

Genesis 32

نکات کلی پیدایش ۳۲

مفاهیم خاص در این باب

یعقوب به یهوه[خداوند] اعتماد[توکل][تکیه] نمی‌کند.

یعقوب به یهوه اعتماد نمی‌کند. او در عوض اعتماد به خدا، می‌ترسد که برادرش او و خانواده‌اش را بکشد. او باید می‌دانست که یهوه همچنان او و خانواده‌اش را برکت می‌دهد و از آنها مراقبت می‌کند. او باید بر وفاداری یهوه به عهد خود اعتماد می‌کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#trust and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenantfaith)

تغییر نام

در کتاب مقدس تغییر نام در نقطه مهمی از زندگی شخض روی می‌دهد. بازگشت یعقوب به کنعان رویدادی مهم در تاریخ مردم عبرانی[یهودیان] بود.

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

«مردی با وی...کشتی می‌گرفت»

محققان در مورد هویت کسی که با یعقوب کشتی گرفته، نظرات متفاوتی دارند. احتمالاً فرشته‌ای بوده، ولی برخی محققان باور دارند که یعقوب با عیسی، قبل از آمدنش بر زمین، کُشتی گرفته است. مترجمین برای حفظ ابهام هویت این شخص در ترجمه خود با مشکل رو به رو خواهند بود، چون کلمه «مرد» شخصی معمولی و زنده را توصیف می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)


Genesis 32:2

محنایم‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام محنایم‌ به معنای ‘دو اردوگاه‘ است»

Genesis 32:3

سعیر

ناحیه کوهستانی در منطقه عدوم است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 32:4

به‌ آقایم‌، عیسو چنین‌ گویید كه‌ بندۀ تو یعقوب‌ عرض‌ می‌كند با لابان‌ ساكن‌ شده‌، تاكنون‌ توقف‌ نمودم‌

این نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. این نقل قول مستقیم را می‌توانید در قالب نقل قول غیر مستقیم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «آنچه می‌خواهم به آقایم بگویید این است. به او بگویید که من...بازگشت خود را تا به حال به تاخیر انداخته‌ام»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

آقایم‌، عیسو

یعقوب از لحنی مودبانه استفاده می‌کند و برادرش را «آقایم» خطاب قرار می‌دهد.

بندۀ تو یعقوب‌

یعقوب با استفاده از لحنی مودبانه خود را «بنده تو» خطاب قرار می‌دهد.

Genesis 32:5

برای‌ من‌ گاوان‌...در نظرت

این قسمت نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است که با کلمات «به آقایم» در آیه ۴ آغاز می‌شود. نقل قول مستقیم را می‌توانید در قالب نقل قولی غیر مستقیم ترجمه کنید. «به آقایم عیسو می‌خواهم این را بگویید... به او بگویید که من تا به حال...به او بگویید که گاوان را...در نظرش»[در فارسی متفاوت انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

در نظرت‌ التفات‌ یابم‌

وقتی کسی در نظر دیگری التفات می‌یابد، شخص دوم اولی را تایید می‌کند. «نظر[چشمها]» کنایه از شخصی است که چیزی را می‌بیند و دیدن کسی استعاره از تصمیم گرفتن بر نیکی یا بدی آن فرد است. ترجمه جایگزین: «تا من را تایید کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 32:6

چهارصد نفر

«۴۰۰ مرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 32:7

ترسان‌

این کلمه اشاره به حس ناخوشایند شخصی دارد که در خطر آسیب دیدن توسط شخص دیگر قرار دارد.

متحیر

ناراحت، به هم ریخته

Genesis 32:8

به‌ دستۀ اول‌ برسد و آنها را بزند، همانا دستۀ دیگر رهایی‌ یابد

«دسته» اشاره به افراد دارد. ترجمه جایگزین: «تا به مردم در یک اردوگاه حمله کنند و سپس اردوگاهیان دیگر بگریزند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 32:9

ای‌ خدای‌ پدرم‌، ابراهیم‌ و خدای‌ پدرم‌، اسحاق‌، ای‌ یهوه‌

این اشاره به خدایان مختلف ندارد بلکه به یک خدا که همه آنها او را می‌پرستند اشاره می‌کند. ترجمه جایگزین: «یهوه، که خدای پدربزرگم ابراهیم و پدرم اسحاق است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

ای‌ یهوه‌ كه‌ به‌ من‌ گفتی‌ به‌ زمین‌ و به‌ مُولَد خویش‌ برگرد و با تو احسان‌ خواهم‌ كرد

اینجا نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. ترجمه جایگزین: «ای یهوه که گفتی باید به زادگاه و نزد خویشان خود بازگردم و تو مرا کامیاب خواهی کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

مُولَد خویش‌

«به خانواده خود»

با تو احسان‌ خواهم‌ كرد

«به تو نیکی خواهم کرد» یا «با تو خوب رفتار می‌کنم» [با تو به خوشی تا می‌کنم]

Genesis 32:10

كمتر هستم‌ از جمیع‌ لطف‌ها و از همۀ وفایی‌ كه‌ با بندۀ خود كرده‌ای‌

اسامی معنای «لطف‌ها» و «وفا» را می‌توانید به «وفاداری» و «باوفایی» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «لایق آن نیستم که به عهد خود وفادار مانی یا به من، بنده‌ات، وفا کنی» [در فارسی متفاوت انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

بندۀ خود

روشی مودبانه است که به این وسیله می‌گوید «به من»

الان‌ (مالك‌) دو گروه‌ شده‌ام‌

«شده‌ام» اصطلاحی به معنای صاحب شدن است. ترجمه جایگزین: «اکنون به اندازه‌ای افراد، گله و مایملک دارم که دو اردوگاه بر پا کنم» [در فارسی انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 32:11

مرا...رهایی‌ ده‌

«مرا... نجات ده»

از دست‌ برادرم‌، از دست‌ عیسو

کلمه «دست» اشاره به قدرت دارد. این دو عبارت اساساً یک معنا دارند. دومی مشخص می‌کند که برادر مورد خطاب یعقوب عیسو بوده است. ترجمه جایگزین: «از قوت برادرم، عیسو» یا «از برادرم عیسو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

از او می‌ترسم‌

«می‌ترسم که مبادا او»

Genesis 32:12

تو گفتی‌ هرآینه‌ با تو احسان‌ كنم‌ و ذریت‌ تو را مانند ریگ‌ دریا سازم‌

این قسمت نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. شما می‌توانید این را در قالب نقل قولی غیر مستقیم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اما گفتی که قطعاً مرا کامیاب می‌سازی و نسل من را به تعداد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

با تو احسان‌ كنم‌

«با تو نیکویی کنم» یا «با تو خوش رفتاری کنم»

ذریت‌ تو را مانند ریگ‌ دریا سازم‌

اینجا به نحوی از تعداد زیاد ذریت یعقوب سخن گفته شده که گویی تعداد آنها به اندازه دانه‌های شن ساحل دریا است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

از كثرت‌، آن‌ را نتوان‌ شمرد

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «که کسی قادر به شمردن آنها نخواهد بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 32:14

دویست‌

«۲۰۰»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

بیست‌

«۲۰»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 32:15

سی...چهل...ده

«۳۰...۴۰...۱۰»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

بچه‌های‌ آنها

«[ شترهای جوان]»

Genesis 32:16

آنها را دسته‌ دسته‌...به‌ [دست] نوكران‌ خود سپرد

«به [دست]» یعنی کنترل گله‌های خود را به نوکرانش سپرد. ترجمه جایگزین: «آنها را به گله‌های کوچک تقسیم کرد و کنترل هر یک را به نوکران خود سپرد» [در فارسی انجام شده است]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

در میان‌ دسته‌ها فاصله‌ بگذارید

«بگذارید هر گله از دیگری دور شود»

Genesis 32:17

فرموده‌

«دستور داده»

از تو پرسیده‌...كه‌ پیش‌ توست‌

این قسمت نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. این را می‌توان در قالب نقل قولی غیر مستقیم ترجمه کرد. ترجمه جایگزین: «از تو می‌پرسد که آقایت کیست، کجا می‌روی، این حیوانات که جلوی تو حرکت می‌کنند به که تعلق دارند...»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

از آن‌ كیستی‌

«آقای تو کیست؟»

اینها كه‌ پیش‌ توست‌ از آن‌ كیست‌؟

«این حیوانات پیش روی تو به که تعلق دارند؟»

Genesis 32:18

بدو بگو: این‌ از آن‌ بنده‌ات‌، یعقوب‌ است‌، و پیشكشی‌ است‌ كه‌ برای‌ آقایم‌، عیسو فرستاده‌ شده‌ است‌ و اینك‌ خودش‌ نیز در عقب‌ ماست‌

این قسمت نقل قولی گنجانده شده در نقل قول دیگر است. این را می‌توانید در قالب نقل قولی غیر مستقیم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «می‌خواهم به او بگویید که همه این ها از متعلقات یعقوب، بنده‌اش هستند و او آنها را به آقایش عیسو می‌دهد. بگویید یعقوب در راه است و برای دیدن او می‌آید.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

بنده‌ات‌، یعقوب‌

یعقوب با روشی مودبانه خود را بنده عیسو خطاب قرار می‌دهد.

برای‌ آقایم‌، عیسو

یعقوب با روشی مودبانه عیسو را آقای خود خطاب قرار می‌دهد.

در عقب‌ماست‌

«ما» اشاره به نوکری دارد که سخن می‌گوید و گله را نزد عیسو می‌آورد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

Genesis 32:19

همچنین‌ دومین‌ را...امر فرموده‌

«به گروه دوم...دستور دارد»

Genesis 32:20

نیز گویید: اینك‌ بنده‌ات‌

معانی محتمل: ۱) «و نیز خواهید گفت ‘بنده‌ات یعقوب‘ یا ۲) «و خواهید گفت ‘بنده‌ات یعقوب نیز‘»

او را بدین‌ ارمغانی‌ كه‌ پیش‌ من‌ می‌رود

«او را آرام خواهم کرد» یا «خشم او را رفع می‌کنم»

مرا قبول‌ فرماید

«با مهربانی من را خواهد پذیرفت»

Genesis 32:21

ارمغان‌، پیش‌ از او عبور كرد

«ارمغان» اشاره به هدیه‌ایست که نوکران بردند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

بسر برد

«او» بر نرفتن یعقوب با نوکران تاکید می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rpronouns)

Genesis 32:22

دو كنیز...ایشان‌

«دو کنیز...او» این دو زلیفه و بلهه هستند.

معبر

مکانی کم عمق در رودخانه است که می‌توان از آن عبور کرد.

یبوق‌

نام رودخانه‌ای است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 32:23

تمام‌ مایملك‌

«تمام آنچه داشت»

Genesis 32:24

تا طلوع‌ فجر

«تا سحر»

Genesis 32:25

كف‌ ران‌ یعقوب‌ در كشتی‌ گرفتن‌ با او فشرده‌ شد

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «آن مرد هنگام کشتی گرفتن با یعقوب به لگن او آسیب رسانید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

كف‌ ران‌

جایی است که استخوان ران به استخوان لگن متصل می‌شود.

Genesis 32:26

فجر می‌شكافد

«خورشید به زودی طلوع می‌کند»

بركت‌ ندهی‌

«برکت دادن» به معنای اعلام برکت رسمی بر کسی است که به این واسطه برای آن شخص رویدادهای نیکو رخ خواهد داد.

تا مرا بركت‌ ندهی‌، تو را رها نكنم‌

این قسمت را می‌توان به حالت مثبت بیان کرد. ترجمه جایگزین:‌ «قطعاً نه! باید اول مرا برکت دهی سپس می‌گذارم بروی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

Genesis 32:28

اسرائیل‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام اسرائيل به معنای ‘آن که با خدا دست و پنجه نرم می‌کند[آنکه با خدا کشتی می‌گیرد]‘ است.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

با انسان‌

«انسان» به طور کلی اشاره به مردم دارد.

Genesis 32:29

گفت‌: «چرا اسم‌ مرا می‌پرسی‌؟»

گفت‌: «چرا اسم‌ مرا می‌پرسی‌؟» پرسشی بدیهی است که به منظور نشان دادن تعجب و توبیخ کردن استفاده شده است. این پرسش همچنین سبب می‌شود که یعقوب بر اتفاقی که میان او و آن مرد هنگام کشتی گرفتن رخ داده، تعمق کند. ترجمه جایگزین: «نام من را از من نپرس!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 32:30

فِنیئیل‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام فِنیئیل‌ به معنای ‘روی[چهره] خدا‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

روبرو

«ربرو» بودن به معنای آن است که دو نفر حضوراً و از نزدیک یکدیگر را می‌بینند.

جانم‌ رستگار شد

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «زندگی را به من بخشید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 32:32

از این‌ سبب‌ بنی‌اسرائیل‌ تا امروز

این عبارت تغییر داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد نسل اسرائيل را نشانگذاری می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

تا امروز

این به معنای روزی است که نویسنده این را می‌نوشته است.

عِرق‌النساء را كه‌ در كف‌ ران‌ است‌

این اشاره به عضله‌ای دارد که استخوان ران را به کاسه لگن متصل می‌کند.

عِرق‌النسا

«کاسه ران»‌

نمی‌خورند

«از جا در رفته»

Genesis 33

نکات کلی پیدایش ۳۳

مفاهیم خاص در این باب

خوف[ترس] یعقوب

یعقوب از برادر خود می‌ترسید. او به عیسو احترام بسیار می‌گذاشت و سعی می‌کرد که خانواده خود را از عیسو در امان نگاه دارد. او از یهوه نمی‌ترسید و بر او توکل نمی‌کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fear and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#trust)

تبعیض قائل شدن  [به پنداری]

یعقوب نسبت به راحیل و یوسف تمایل خاص نشان می‌داد. او خانواده خود را به شکلی اداره می‌کرد که اعضای مورد علاقه وی نسبت به بقیه ارجحیت داشتند. راحیل و یوسف در مقابل حمله احتمالی عیسو بیش از مابقی حفاظت می‌شدند. یعقوب ترجیح می‌داد که همه بمیرند ولی جان این دو حفظ شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#favor and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)


Genesis 33:1

اینک

کلمه «اینک» توجه ما را به بخش تعجب‌آوری از داستان که در ادامه می‌آید جلب می‌کند.

چهارصد نفر

«۴۰۰ نفر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

آنگاه‌ فرزندان‌ خود را به‌ لیه‌ و راحیل‌ و دو كنیز تقسیم‌ كرد

این به معنای تقسیم مساوی فرزندان بین آن زنان نیست تا هر یک با تعداد مساوی فرزندان روند. یعقوب فرزندان را تقسیم کرد تا هر یک با مادر خود برود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

دو كنیز

«همسران کنیز.» این اشاره به بلهه و زلفه دارد.

Genesis 33:3

خود در پیش‌ ایشان‌ رفته‌

کلمه «خود» تاکید می‌کند که یعقوب تنها جلوی دیگران پیش می‌رفته است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rpronouns)

رو به‌ زمین‌ نهاد

«رو بر زمین نهادن» به معنای فروتنانه خم شدن جهت ادای احترام و حرمت نهادن به کسی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Genesis 33:4

به‌ استقبال‌ او آمد

«یعقوب را ملاقات کرد»

او را در بر گرفته‌، به‌ آغوش‌ خود كشید، و او را بوسید

این قسمت را می‌توانید در قالب جمله‌ای جدید ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «عیسو یعقوب را در بر گرفت، در آغوش گرفت و بوسید» [در فارسی انجام شده]

هر دو بگریستند

شما می‌توانید این قسمت را گویاتر ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «چون عیسو و یعقوب از دیدن یکدیگر خوشحال بودند گریستند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 33:5

زنان‌ و فرزندان‌ را بدید

«او زنان و کودکانی که با یعقوب بودند را دید»

فرزندانی‌ كه‌ خدا به‌ بنده‌ات‌ عنایت‌ فرموده‌ است‌

کلمه «بنده‌ات» روشی مودبانه است که یعقوب با آن به خود اشاره می‌کند. ترجمه جایگزین: «اینها فرزندانی هستند که خدا با مهربانی به من، بنده‌ات، داده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Genesis 33:6

كنیزان‌

«همسران کنیز.» این اشاره به بلهه و زلفه دارد.

تعظیم‌ كردند

این نشان از فروتنی و احترام در حضور شخص دیگری است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Genesis 33:8

از تمامی‌ این‌ گروهی‌ كه‌ بدان‌ برخوردم‌، چه‌ مقصود داری‌؟

«تمامی این گروه» اشاره به گروه نوکرانی دارد که از سوی یعقوب رفتند تا هدایا را به عیسو دهند. ترجمه جایگزین: «چرا تمام آن گروه‌ها را برای ملاقات من فرستادی»

تا در نظر آقای‌ خود التفات‌ یابم‌

عبارت «التفات یابم» اصطلاحی به معنای تایید شدن توسط شخصی دیگر است. همچنین «نظر» اشاره به داوری یا سنجش دارد. ترجمه جایگزین: «تا تو، آقایم، از من خشنود باشی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

آقای‌ خود

عبارت «آقای خود» روشی مودبانه برای اشاره به عیسو است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Genesis 33:9

مرا بسیار است‌

کلمات «حیوانات» و «املاک» از مضمون برداشت می‌شوند. ترجمه جایگزین: «به اندازه کافی احشام دارم» یا «املاک کافی دارم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Genesis 33:10

اگر در نظرت‌ التفات‌ یافته‌ام‌

«التفات یافتن» اصطلاحی به معنای تایید شدن توسط شخصی دیگر است. «نظر[چشمها]» کنایه از بینایی است و بینایی استعاره از سنجش است. ترجمه جایگزین: «اگر از من خشنود هستی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

پیشكش‌ مرا از دستم‌

«دست» اشاره به یعقوب دارد. ترجمه جایگزین: «این هدیه که به تو می‌دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

دستم‌

این قسمت را می‌توانید در قالب جمله‌ای جدید ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «این هدیه که به تو می‌دهم»

روی‌ تو را دیدم‌ مثل‌ دیدن‌ روی‌ خدا

معانی این تشبیه مشخص نیست. معانی محتمل: ۱) یعقوب به قدری از بخشیده شدن توسط عیسو خوشحال است که گویی خدا او را بخشیده است یا ۲) یعقوب به نحوی از دیدن برادر خود متعجب شده که گویی خدا را دیده است یا ۳) یعقوب به نحوی در حضور عیسو فروتن شده گویی که در حضور خدا فروتن شده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

دیدن‌ روی‌ خدا

«روی» اشاره به عیسو دارد. احتمالاً بهترین کار این است که روی را با «روی خدا» و «روبرو» در <پیدایش ۳۲: ۳۰> ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 33:11

به‌ حضورت‌ آورده‌ شد

این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «که نوکرانم برای تو آورده‌اند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

خدا به‌ من‌ احسان‌ فرموده‌ است‌

«خدا به خوبی با من رفتار کرده است» یا «خدا من را بسیار برکت داده است»

او را الحاح‌ نمود تا پذیرفت‌

طبق سنت برای بار اول هدیه را رد می‌کردند، ولی قبل از اینکه هدیه دهنده برنجد، هدیه را قبول می‌کردند.

Genesis 33:13

آقایم‌ آگاه‌ است‌

روشی مودبانه و رسمی برای خطاب قرار دادن عیسو است. ترجمه جایگزین: «تو، اربابم[آقایم]، می‌دانی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

اطفال‌ نازكند

معنای این را می‌توانید در ترجمه خود گویاتر بیان کنید. ترجمه جایگزین: «فرزندان برای سریع سفر کردن، کوچک هستند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

اگر آنها را یك‌ روز برانند

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «اگر آنها را مجبور کنیم که حتی برای یک روز سریع سفر کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 33:14

پس‌ آقایم‌ پیشتر از بندۀ خود برود

روشی مودبانه و رسمی است که یعقوب با آن به خود اشاره می‌کند. ترجمه جایگزین: «سرور من، من غلام تو هستم. لطفاً پیش روی من برو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

من‌ موافق‌ قدم‌ مواشی‌ كه‌ دارم‌

«به سرعتی که حیوانات تحت مراقبت من حرکت می‌کنند»

سعیر

ناحیه کوهستانی در منطقه عدوم است. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۳۲: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 33:15

چه‌ لازم‌ است‌؟

یعقوب با استفاده از این سوال تاکید می‌کند که نیازی نیست عیسو آن مردان را نزد او بگذارد. ترجمه جایگزین: «چنین نکن!» یا «نیازی نیست که چنین کنی!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

[خداوندم]

روشی مودبانه و رسمی برای اشاره به عیسو است. ترجمه جایگزین: «تو، آقایم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Genesis 33:17

سُكّوت‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام سُكّوت‌ به معنای ‘سرپناه‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

خانه‌ای‌ برای‌ خود بنا نمود

اینجا به طور ضمنی بیان شده که خانه برای خانواده او نیز بود. ترجمه جایگزین: «خانه‌ای برای خود و خانواده‌اش ساخت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

برای‌ مواشی‌ خود

«برای حیواناتی که از آنها مراقبت می‌کرد»

Genesis 33:18

اطلاعات کلی:

این شروع بخش جدیدی از داستان است. نویسنده کاری که یعقوب بعد از خوابیدن در سُكّوت‌ انجام داد را توصیف می‌کند.

چون‌ یعقوب‌ از فدان‌ ارام‌ مراجعت‌ كرد

«بعد از اینکه یعقوب فدان‌ ارام را ترک کرد»

پس‌ چون‌ یعقوب‌...آمد...فرود آمد

اینجا فقط از یعقوب نام برده شده چون وی پیشوای خانواده خود بود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

در مقابل‌ شهر فرود آمد

«نزدیک به شهر اردوگاه خود را بر پا کرد»

Genesis 33:19

قطعه‌ زمینی‌

«تکه زمینی»

حمور

این نام مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

پدر شكیم‌

شكیم‌ نام شهر و نام مردی است.

صد

«۱۰۰»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 33:20

ایل‌الوهی‌ اسرائیل‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام ایل‌الوهی اسرائيل به معنای ‘خدا، خدای اسرائيل‘ است.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 34

نکات کلی پیدایش ۳۴

مفاهیم خاص در این باب

اسرائيل

نام یعقوب به اسرائيل تغییر کرد. نسل یعقوب برکات وعده داده شده به او، اسحاق و ابراهیم را به ارث می‌برند. این اولین باری است که نسل او به طور کلی، قوم اسرائيل خطاب می‌شود. قوم اسرائيل با عهد ختنه شناخته می‌شوند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherithttps://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promisehttps://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#circumcise)

مشکلات محتمل دیگر در ترجمه این باب

اطلاعات ضمنی

یعقوب با بی‌تفاوتی به تجاوز دینه عکس‌العمل نشان می‌دهد. احتمالاً چون دینه دختر راحیل نبود، چنین رفتار کرد. عکس‌العمل وی غیر حکیمانه و نامناسب بوده است. این عمل مایع شرم کل خانواده بود. بنابراین پسران یعقوب، خطای پدر خود را اصلاح کردند و بر علیه حمور و شکیم نقشه کشیدند.

شکیم به دینه تجاوز کرد، ولی می‌گفت که دینه را دوست دارد. شکیم با تجاوز به دینه اطمینان حاصل کرد که کسی دیگر با او ازدواج نمی‌کند. این عشق نیست.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#wise and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#love and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)


Genesis 34:1

[اینک]

این کلمه به منظور نشانگذاری بخش جدیدی از داستان استفاده شده است.[در فارسی نیامده‌]

دینه‌

نام دختر لیه است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۰: ۲۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 34:2

حِوی‌

نام قومی است. ببینید کلمه «حویان» را در <پیدایش ۱۰: ۱۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

رئیس‌ آن‌ زمین‌

این عبارت اشاره به حمور می‌کند نه شکیم.در عین حال در این جا  واژه رئیس[ در انگلیسی پرنس یا شاهزاده] به معنای پسر شاه نیست. این یعنی حمور پیشوای مردم آن منطقه بود.

او را بگرفت‌ و با او همخواب‌ شده‌

معانی محتمل: ۱) «بگرفت» و «همخواب شد» دو عمل جداگانه هستند. ترجمه جایگزین: «به او دست انداخت و با او رابطه جنسی برقرار کرد» یا ۲) «بگرفت» و «همخواب شد» نوعی آرایه ادبی است که در چنین حالتی دو کلمه برای توصیف یک عمل به کار می‌روند. ترجمه جایگزین: «به او تجاوز کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hendiadys)

همخواب‌ شده‌

این روشی مودبانه است و اشاره به روابط جنسی دارد. شاید مجبور شوید از کلماتی متفاوت در ترجمه خود استفاده کنید. ترجمه جایگزین: «با وی رابطه جنسی داشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 34:3

دلش‌...بسته‌ شده‌

«او بسیار... جذب دینه شد.» اینجا به نحوی از عشق شکیم به دینه سخن گفته شده که گویی این عشق او را مجبور می‌کند که نزد دینه رود. این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «بسیار مایل بود که با دینه باشد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

سخنان‌ دل‌آویز به‌ آن‌ دختر گفت‌

او سعی کرد آن دختر را قانع کند و می‌خواست آن دختر او را دوست داشته باشد.

Genesis 34:5

و [اینک] یعقوب‌

«[اینک]» تغییری را در داستان نشانگذاری می‌کند. این تغییر از سیر اصلی داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد یعقوب است. [در فارسی انجام نشده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

یعقوب‌ شنید كه‌...کرده است

شناسه مستتر فاعلی در «کرده است» اشاره به شکیم دارد.

بی‌عصمت‌ كرده‌ است‌

یعنی شکیم با مجبور کردن دینه به خوابیدن با خود، دینه را بی‌عفت و بی‌آبرو کرد.

سكوت‌ كرد

روشی است که به سکوت کردن یعقوب یا عدم اقدام وی در این مورد اشاره می‌کند.[در فارسی متفاوت انجام شده است]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 34:6

حمور....نزد یعقوب بیرون آمد

«حمور...رفت تا یعقوب را ببیند»

Genesis 34:7

خشم‌ ایشان‌ به‌ شدت‌ افروخته‌ شد

«به آنها توهین شد» یا «شوکه شدند»

قباحتی‌ در اسرائیل‌ نموده‌ بود

کلمه «اسرائيل» اشاره به تمام اعضای خاندان یعقوب دارد. قوم اسرائيل بی‌آبرو شده بودند. ترجمه جایگزین: «او خاندان اسرائيل را خوار کرده بود» یا «او باعث شرم خاندان اسرائيل شده بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

با دختر یعقوب‌ همخواب‌ شده‌

«با دختر یعقوب رابطه جنسی داشت»

این‌ عمل‌، ناكردنی‌ بود

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «زیرا نباید چنین عمل وحشتناکی را انجام می‌داد»‌

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 34:8

حمور ایشان‌ را خطاب‌ كرده‌

«حمور با یعقوب و پسرانش حرف زد»

شیفتۀ دختر

کلمه «شیفته»، اشاره به عشق رومانتیک بین زن و مرد دارد. ترجمه جایگزین: «او را دوست دارد و می‌خواهد با او ازدواج کند»

او را به‌ وی‌ به‌ زنی‌ بدهید

والدین در برخی از فرهنگ‌ها برای ازدواج فرزندان خود تصمیم‌گیری می‌کردند.

Genesis 34:9

با ما مصاهرت‌ نموده‌

مصاهرت به معنای ازدواج کردن با کسی از نژاد، جمع، مذهب یا طایفه‌ای دیگر است. ترجمه جایگزین: «به کسان خود اجازه ده با ما ازدواج کنند»

Genesis 34:10

زمین‌ از آن‌ شما باشد

«آن زمین در اختیار شما خواهد بود»

Genesis 34:11

شكیم‌ به‌ پدر...آن‌ دختر گفت‌

«شکیم به پدر دینه، یعقوب، گفت»

در نظر خود مرا منظور بدارید و آنچه‌ به‌ من‌ بگویید، خواهم‌ داد

عبارت «منظور بدارید» اصطلاحی به معنای تایید شدن توسط شخصی دیگر است. نظر، اشاره به دیدن و دیدن، اشاره به افکار یا داوری شخص دارد. ترجمه جایگزین: «در صورت تایید من آنچه می‌خواهی را به تو می‌دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 34:12

مِهر

طبق سنت، برخی از اقوام مرد هنگام ازدواج با دختر به خانواده او پول، ملک، گله و هدایای دیگر برای ازدواج اهدا می‌کرد.

Genesis 34:13

پسران‌ یعقوب‌ در جواب‌ شكیم‌ و پدرش‌ حمور به‌ مكر سخن‌ گفتند

اسم معنای «مکر» را می‌توانید به فعلی چون «دروغ گفت» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «اما پسران یعقوب به شکیم و حمور هنگام پاسخ دادن دروغ گفتند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

دینه‌ را بی‌عصمت‌ كرده‌ بود

یعنی شکیم با مجبور کردن دینه به خوابیدن با خود دینه را بی‌عفت و بی‌آبرو کرد. ببینید «بی‌عصمت» را در <پیدایش ۳۴: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 34:14

بدیشان‌ گفتند

«پسران یعقوب به شکیم و حمور گفتند»

این‌ كار را نمی‌توانیم‌ كرد كه‌ خواهر خود را...بدهیم‌

«نمی‌توانیم با ازدواج دینه موافقت کنیم»

چون كه‌ این‌ برای‌ ما ننگ‌ است‌

«چون سبب شرم ما می‌شود.» کلمه «ما» اشاره به پسران یعقوب و تمام مردم اسرائيل دارد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

Genesis 34:16

دختران‌ خود را به‌ شما دهیم‌ و دختران‌ شما را برای‌ خود گیریم‌

یعنی به کسی از خانواده یعقوب اجازه خواهد داد که با کسی در زمین حمور ازدواج کند.

Genesis 34:18

سخنان‌ ایشان‌ بنظر حمور و بنظر شكیم‌ بن‌حمور پسند افتاد

«حمور و پسرش شکیم با سخن پسران یعقوب موافق بودند»

Genesis 34:19

در كردن‌ این‌ كار

«در ختنه شدن»

دختر یعقوب‌

«دختر یعقوب دینه»

زیرا كه‌ شیفتۀ دختر یعقوب‌ بود، و او از همۀ اهل‌ خانۀ پدرش‌ گرامی‌تر بود

این قسمت را می‌توان در قالب جمله‌ای جدید ترجمه کرد. شما می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید که شکیم می‌دانست مردان دیگر از روی احترام فراوان به وی، با ختنه شدن موافقت می‌کنند. ترجمه جایگزین: «شکیم می‌دانست که همه مردان در خانه پدرش با او موافقت خواهند کرد چون بین آنها محترمترین بود.»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 34:20

به‌ دروازۀ شهر خود

رهبران جماعت معمولاً جهت اخذ تصمیمات مهم بر دروازه شهر جمع می‌شدند.

Genesis 34:21

این‌ مردمان‌

«یعقوب، پسرانش و مردم اسرائيل»

با ما صلاح‌

«با ما» شامل حمور و پسرانش و همه کسانی می‌شود که بر دروازه شهر با آنها سخن می‌گفت.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

در این‌ زمین‌ ساكن‌ بشوند، و در آن‌ تجارت‌ كنند

«در این زمین زندگی و تجارت کنند»

اینك‌ زمین‌ از هر طرف‌ برای‌ ایشان‌ وسیع‌ است‌

شکیم از کلمه «اینک [واقعاً]» استفاده می‌کند تا بر جمله خود تاکید بیشتر کند. «زیرا قطعاً این زمین به حد کافی بزرگ است» یا «چون واقعاً زمین کافی برای آنها وجود دارد»

دختران‌ ایشان‌...بگیریم‌ و دختران‌ خود را بدیشان‌ بدهیم‌

این اشاره به ازدواج زنان یک قوم با مردان قوم دیگر دارد. ببینید عبارت مشابه را در <پیدایش ۳۴: ۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 34:22

اطلاعات کلی:

حمور و شکیم همچنان با بزرگان شهر سخن می‌گویند.

فقط بدین‌ شرط ایشان‌ با ما متفق‌ خواهند شد تا با ما ساكن‌ شده‌، یك‌ قوم‌ شویم‌ كه‌ هر ذكوری‌ از ما مختون‌ شود، چنانكه‌ ایشان‌ مختونند

«اگر تنها همه مردان میان شما مختون شوند همانطور که مردان اسرائیل مختون شده‌اند آنگاه در توافق بین ما زندگی کنند و با قوم ما متحد می‌شوند»

Genesis 34:23

آیا مواشی‌ ایشان‌ و اموال‌ ایشان‌ و هر حیوانی‌ كه‌ دارند، از آن‌ ما نمی‌شود؟

شکیم با استفاده از این سوال تاکید می‌کند که گله و املاک یعقوب به قوم شکیم تعلق خواهند داشت. شما می‌توانید این پرسش را در قالب جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «تمام حیوانات و املاک مال ما خواهند بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 34:24

هر ذكوری‌...مختون‌ شدند

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «پس حمور و شکیم ...همه مردان را ختنه کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 34:25

در روز سوم‌

«سوم» عدد ترتیبی سه است. شما می‌توانید بدون استفاده از عدد ترتبیبی به این روز اشاره کنید. ترجمه جایگزین: «بعد از دو روز»

See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

چون‌ دردمند بودند

«هنگامی که مردان شهر هنوز درد داشتند»

هر یكی‌ شمشیر خود را گرفته‌

«شمشیر خود را برداشتند»

بر شهر آمدند

«شهر» اشاره به مردم آن دارد. ترجمه جایگزین: «به مردم شهر حمله کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

دلیرانه‌...همۀ مردان‌ را كشتند

این را می‌توانید در قالب جمله‌ای جدید ترجمه کنید. «بی هیچ خطر....شمعون و لاوری همه مردان شهر را کشتند.»

Genesis 34:27

كشتگان‌

«جسد حمور، شکیم و همه مردان»

شهر را غارت‌ كردند

«همه چیز را در شهر دزدیدند»

زیرا خواهر ایشان‌ را بی‌عصمت‌ كرده‌ بودند

تنها شکیم دینه را بی‌عصمت کرده بود، ولی پسران یعقوب کل خانواده شکیم را به حساب آوردند و در شهر همه در قبال این عمل مسئول بودند.

بی‌عصمت‌ كرده‌ بودند

یعنی شکیم با مجبور کردن دینه به خوابیدن با خود دینه را بی‌عفت و بی‌آبرو کرد. ببینید «بی‌عصمت» را در پیدایش ۳۴: ۵ چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 34:28

گله‌ها...گرفتند

«پسران یعقوب... گله‌های مردم را گرفتند»

Genesis 34:29

تمامی‌ اموال‌ ایشان‌

«تمام مایملک و پول آنها»

همۀ اطفال‌ و زنان‌ ایشان‌ را به‌ اسیری‌ بردند

«تمام کودکان و همسران را اسیر کردند»‌

Genesis 34:30

به‌ اضطراب‌ انداختید

سبب اضطراب کسی شدن به نحوی بیان شده که گویی اضطراب جسم است و بر شخص گذاشته می‌شود. ترجمه جایگزین: «برای من مشکلات بسیار به وجود آوردید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

مرا نزد سكنۀ این‌ زمین‌...مكروه‌ ساختید

اینجا به نحوی از سبب انزجار اطرافیان از یعقوب سخن گفته شده که گویی پسران یعقوب، جسم او را بد بو ساخته‌اند. این قسمت را می‌توانید در قالب جمله‌ای جدید ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «مردم را از من بیزار کردید» [در فارسی متفاوت انجام شده است]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

من‌ در شماره‌ قلیلم‌، همانا بر من‌ جمع‌ شوند و مرا بزنند و من‌ با خانه‌ام‌ هلاك‌ شوم‌

کلمات «من» و «بر من» اشاره به اهل خانه یعقوب دارند. یعقوب چون پیشوای خانواده بود از کلمه «من» و «بر من» استفاده می‌کند. ترجمه جایگزین: «خانه من کوچک است...بر علیه ما و به ما حمله کنند سپس ما را هلاک سازند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

همانا بر من‌ جمع‌ شوند و مرا بزنند

«سپاهی تشکیل دهند و به من حمله کنند» یا «ارتشی جمع کنند و به ما حمله کنند»

هلاك‌ شوم‌

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «من را نابود خواهند کرد» یا «آنها ما را نابود خواهند کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 34:31

آیا او با خواهر ما مثل‌ فاحشه‌ عمل‌ كند؟

شمعون و لاوی با استفاده از این سوال بر خطای شکیم و لایق مرگ بودن وی تاکید می‌کنند. ترجمه جایگزین: «شکیم نباید با خواهر ما طوری رفتار می‌کرد که انگار فاحشه است!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 35

نکات کلی پیدایش ۳۵

مفاهیم خاص در این باب

تغییر نام

تغییر نام در کتاب مقدس در نقطه مهم زندگی شخص رخ می‌دهد. بازگشت یعقوب به کنعان رویدادی مهم در تاریخ مردم عبرانی[یهودیان] بود.

عهد

در این باب عهد خدا با ابراهیم تکرار می‌شود. این نشان می‌دهد که نسل یعقوب، وعده‌های این عهد را به ارث می‌برند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenant and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#inherit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#promise)


Genesis 35:1

به بیت‌ئیل‌ برآی‌

کلمه «برآی» به دلیل بالاتر بودن سطح بیت‌ئیل از شکیم به کار رفته است

مذبحی‌ [برای خدا] بساز

خدا با استفاده از سوم شخص در مورد خود سخن می‌گوید. ترجمه جایگزین: «برای من، خدای تو، مذبحی بساز»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Genesis 35:2

به‌ اهل‌ خانه‌...گفت‌

«به خانواده خود...گفت»

خدایان‌ بیگانه‌ای‌ را كه‌ در میان‌ شماست‌، دور كنید

«بت‌های خود را دور بیاندازید» یا «از شر خدایان دروغین خلاص شوید»

خویشتن‌ را طاهر سازید و رخت‌های‌ خود را عوض‌ كنید

مناسک طاهرسازی اخلاقی و جسمی، قبل از رفتن برای پرستش خدا بود.

رخت‌های‌ خود را عوض‌ كنید

لباس تازه بر تن کردن، نشان می‌دهد شخص قبل از رفتن به حضور خدا و نزدیک شدن به وی خود را طاهر کرده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Genesis 35:3

در روز تنگی‌ من‌

«در هنگام سختی» یا «هنگام مشکلات»

Genesis 35:4

دادند

«پس همه در خانه یعقوب دادند»‌ یا «پس همه خانواده و نوکران دادند»

در دست‌ ایشان‌ بود

«در دست ایشان» اشاره به مایملک آنها دارد. ترجمه جایگزین: «که در تملک آنها بود» یا «آنچه که داشتند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

گوشواره‌هایی‌ كه‌ درگوش‌های‌ ایشان‌ بود

«گوشواره‌های آنها.» معنای محتمل: ۱) طلای به کار رفته در  گوشواره‌ها ممکن بود برای ساخت بت‌ها استفاده شود یا ۲) این گوشواره‌ها را بعد از حمله به شهر شکیم و کشتن همه مردم به دست آوردند. گوشواره‌ها، آنها را یاد گناهنشان می‌انداخت.

Genesis 35:5

خوف‌ خدا بر شهرهای‌ گرداگرد ایشان‌ بود

اینجا به نحوی از ترسی که خدا بر مردم شهرها از یعقوب و خانواده‌اش القا می‌کند، سخن گفته شده که گویی خوف جسمی است که بر شهرها می‌افتد. اسم معنای «خوف» را می‌توانید «ترس» ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «خدا سبب شد ساکنان شهرهای اطراف از یعقوب و همراهان وی بترسند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

بر شهرها

«شهرها» اشاره به کسانی دارند که در آن شهرها زندگی می‌کردند. (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

بنی‌یعقوب‌

اینجا به طور ضمنی اشاره شده که کسی به خانواده یعقوب حمله نکرد. اما دو تن از پسران، شمعون و لاوی، به اقوام کنعانی شکیم بعد از این‌ که دختر یعقوب را گرفت و با وی خوابید، حمله می‌کنند. یعقوب می‌ترسید که آنها در <پیدایش ۳۴: ۳۰> به دنبال انتقام باشند. ترجمه جایگزین: «خانواده یعقوب» یا «اهل خانه یعقوب»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 35:6

لوز

این نام شهری است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۸: ۱۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 35:7

ایل‌بیت‌ئیل‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: :«نام ایل‌بیت‌ئیل‌ به معنای ‘خدای بیت‌ئیل‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

آنجا خدا بر وی‌ ظاهر شده‌ بود

«خدا خود را بر یعقوب شناساند»

Genesis 35:8

دبوره‌

این نام زنی است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

دایۀ رفقه‌

«دایه» زنی است که از فرزند زنی دیگر مراقبت می‌کند. دایه در خانواده بسیار محترم و مهم بود.

تحت‌ بیت‌ئیل‌ دفن‌ كردند

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «آنها او را پایینتر از بیت‌ئيل دفن کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

تحت‌ بیت‌ئیل‌

عبارت «تحت» به خاطر پایینتر بودن ارتفاع محل دفن او از بیت‌ئیل به کار رفته است.

الون‌باكوت‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام الون‌باكوت‌ به معنای ‘درخت بلوط، مکان گریستن‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 35:9

وقتی‌ كه‌ از فدّان‌ ارام‌ آمد

شما می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید که آنها در بیت‌ئیل بودند. ترجمه جایگزین: «بعد از اینکه یعقوب فدان‌ ارام را ترک کرد و در حالی که در بیت‌ئيل بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بركت‌ داد

«برکت دادن» به معنای اعلام رسمی برکت بر شخص و سبب رخ دادن اتفاقات خوب برای آن شخص است.

Genesis 35:10

نام‌ تو یعقوب‌ است‌ اما بعد از این‌ نام‌ تو یعقوب‌ خوانده‌ نشود

این را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اما نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 35:11

خدا وی‌ را گفت‌

«خدا به یعقوب گفت»

بارور و كثیر شو

خدا به یعقوب گفت صاحب فرزندان شود تا تعداد آنها بسیار شود. کلمه «کثیر شو» نحوه «بارور شدن» را شرح می‌دهد. ببینید چنین کلماتی را در <پیدایش ۱: ۲۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

امتی‌ و جماعتی‌ از امت‌ها از تو بوجود آیند

«امت» و «امت‌ها» اشاره به نسل یعقوب دارند که این ملتها را برقرارخواهند ساخت.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 35:13

از نزد وی‌ صعود نمود

اینجا از عبارت «صعود نمود» استفاده شده، چون معمولاً می‌پنداشتند خدا بالا یا بالای جهان ساکن است. ترجمه جایگزین: «خدا وی را ترک کرد»

Genesis 35:14

ستون

این ستون یادبود بود و از سنگی بزرگ یا تخته سنگی ساخته می‌شد که آن را بر انتهای خود قرار می‌دادند.

هدیه‌ای‌ ریختنی‌ بر آن‌ ریخت‌، و آن‌ را به‌ روغن‌ تدهین‌ كرد

چنین کاری نشان از آن است که وی این ستون را وقف خدا کرده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Genesis 35:15

بیت‌ئیل‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام بیت‌ئیل‌ به معنای ‘خانه خدا‘ است»

Genesis 35:16

افراته‌

نام دیگر شهر بیت لحم است.

زاییدنش‌ دشوار شد

«برای به دنیا آوردن فرزندش مشکل داشت»

Genesis 35:17

چون‌ زاییدنش‌ دشوار بود

«وقتی که درد زایمان به بیشترین حد خود رسید»

قابله‌

شخصی که هنگام زایمان زن به وی کمک می‌کند.

Genesis 35:18

در حین‌ جان‌ كندن‌، زیرا كه‌ مُرد

اینجا در اصل از «نفس آخر» استفاده شده که به معنای مردن است[در فارسی انجام شده]. ترجمه جایگزین: «درست قبل از مردنش وقتی که نفس آخر خود را می‌کشید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

بن‌اونی‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام بن‌اونی به معنای ‘پسر اندوه من‘ است» https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بن‌یامین‌

مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «نام بن‌یامین به معنای ‘پسر دست راست‘ است.» عبارت «درست راست» اشاره به مکانی می‌کند که مورد التفات خاص است.

Genesis 35:19

دفن‌ شد

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «آنها وی را دفن کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

در راه‌

«در جاده»

Genesis 35:20

بر قبر وی‌ ستونی‌ نصب‌ كرد

«هنوز تا به امروز نشانه قبر راحیل است»

تا امروز

«تا کنون.» این اشاره به زمانی دارد که نویسنده این کتاب را می‌نوشته است.

Genesis 35:21

اسرائیل‌ كوچ‌ كرد

اینجا به طور ضمنی اشاره شده که خاندان اسرائيل و نوکران همراه وی بودند. معنای کامل این قسمت را می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 35:22

همخواب‌ شد

این آرایه به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «با او رابطه جنسی داشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

بِلهَه‌

نام کنیز راحیل است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۹: ۲۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

و بنی‌یعقوب‌ دوازده‌ بودند

این جمله پاراگرافی جدید را آغاز می‌کند که در آیات بعدی ادامه می‌یابد.

دوازده‌

«۱۲ پسر»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 35:25

بلهه‌

نام کنیز راحیل است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۹: ۲۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 35:26

زلفه‌

نام کنیز لیه است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۹: ۲۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

كه‌ در فدان‌ ارام‌ برای‌ او متولد شدند

اینجا به طور ضمنی اشاره شده که این امر شامل بنیامین که در زمین کنعان نزدیک بیت لحم به دنیا آمده نمی‌شود. چون اکثر آنها در فدان‌ ارام به دنیا آمده‌اند فقط نام آن شهر آورده شده است. معنای کامل این قسمت را می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «که در فدان‌ ارام به دنیا آمدند به جز بنیامین که در زمین کنعان به دنیا آمده بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 35:27

یعقوب‌ نزد...اسحاق ...آمد

«آمد» را می‌توانید به «رفتن» ترجمه کنید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-go)

ممری‌

این نام دیگر شهر حبرون است. شاید نام دوست ابراهیم، ممری، که ساکن آن شهر بود بر آن گذاشته شده است. بببیند این اسم را در <پیدایش ۱۳: ۱۸> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

قریۀ اربع‌

نام شهری است. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۲۳: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 35:28

صد و هشتاد سال‌ بود

«۱۸۰ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 35:29

اسحاق‌ جان‌ سپرد و مرد

«اسحاق نفس آخر خود را کشید و مرد.» عبارات «جان سپرد» و «مرد» اساساً یک معنا دارند. ببینید عبارات مشابه را در <پیدایش ۲۵: ۸> چطور ترجمه کرده‌اید. ترجمه جایگزین: «اسحاق مرد»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

جان‌ سپرد

روشی مودبانه است که اشاره به مرگ شخص می‌کند. ببینید این قسمت را در <پیدایش ۲۵: ۸> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

قوم‌ خویش‌ پیوست‌

این یعنی بعد از مرگ اسحاق، روح وی به جایی رفت که ارواح اقوام وی به آنجا رفته بودند. این قسمت را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «او به اقوامی پیوست که قبلاً مرده بودند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

پیر و سالخورده‌

عبارات «پیر» و «سالخورده» اساساً یک معنا دارند. این کلمات بر مدت طولانی زندگی او تاکید می‌کنند. ترجمه جایگزین: «بعد از مدت طولانی زندگی کردن و بسیار پیر شدن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

Genesis 36

نکات کلی پیدایش ۳۶

مفاهیم خاص در این باب

نسل عیسو

نسل عیسو در آینده به اسم قوم ادوم شناخته شدند. آنها همچنین به قومی بزرگ تبدیل شدند. این قوم در مابقی عهد عتیق نقشی برجسته ایفا می‌کند. خدا فیاضانه عیسو و نسل بسیار وی را برکت داد.

https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#grace

https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless


Genesis 36:1

پیدایش‌ عیسو كه‌ ادوم‌ باشد، این‌ است‌

«اینها نسل عیسو هستند که به آنها ادوم نیز می‌گویند.» این جمله مقدمه‌ای بر سرگذشت نسل عیسو در پیدایش ۳۶: ۱- ۸ است. ترجمه جایگزین: «این است سرگذشت نسل عیسو که آنها را ادوم نیز می‌خوانند»

https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit

Genesis 36:2

عاده‌ ...اهولیبامه‌

اینها اسامی همسران عیسو هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

ایلون‌ حتی

«ایلون از نسل حت» یا «ایلون یکی ازنسل حت.» این نام یک مرد است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۶: ۳۴> چطور ترجمه کرده‌اید. (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

عنی‌...صبعون‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

حوی‌

این اشاره به قومی بزرگتر دارد. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۱۰: ۱۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 36:3

نبایوت‌

این اسم یک مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بسمه‌

اسم یکی از همسران عیسو است. بببینید این اسم را در <پیدایش ۲۶: ۳۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

نبایوت‌

این اسم یکی از پسران اسماعیل است. ببیینید این کلمه را در <پیدایش ۲۸: ۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:4

عاده‌...بسمه

اینها اسامی همسران عیسو هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۲۶: ۲- ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

الیفاز...رعوئیل

اینها اسامی پسران عیسو هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:5

اهولیبامه‌

اینها اسامی زنان عیسو هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۳۶: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

یعوش‌...یعلام...قورح

اینها اسامی پسران عیسو هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:6

كه‌ در زمین‌ كنعان‌ اندوخته‌ بود

این اشاره به آنچه دارد که او هنگام سکونت در کنعان جمع کرده بود. ترجمه جایگزین: «که هنگام زندگی در زمین کنعان جمع کرده بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

به‌ زمین‌ دیگر رفت‌

یعنی به جای دیگر رفت که در آنجا زندگی کند. ترجمه جایگزین: «رفت تا در زمینی دیگر زندگی کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 36:7

اموال‌ ایشان‌

«اموال عیسو و یعقوب»

بسبب‌ مواشی‌ ایشان‌ گنجایش‌ ایشان‌ نداشت‌

این زمین به حدی وسعت نداشت که ظرفیت گله‌های یعقوب و عیسو را داشته باشد. ترجمه جایگزین: «به اندازه‌ای بزرگ نبود که از پس گله‌های آنها بر آید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

آن كه‌ با هم‌ سكونت‌ كنند

کلمه «سکونت» به معنای نقل مکان کردن به جایی دیگر برای زندگی است. ترجمه جایگزین: «به جایی که نقل مکان کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Genesis 36:9

این‌ است‌ پیدایش‌ عیسو

این جمله مقدمه‌ای بر سرگذشت نسل عیسو در پیدایش ۳۶: ۹- ۴۳ است. ترجمه جایگزین: «این است سرگذشت نسل عیسو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

در جبل‌ سعیر

یعنی آنها در تپه‌های اطراف سعیر زندگی کردند. معنای کامل این قسمت را می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «که در تپه‌های اطراف سعیر زندگی می‌کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 36:10

الیفاز...رعوئیل

اینها اسامی پسران عیسو هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۳۶: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

عاده‌...بسمه‌

اینها اسامی همسران عیسو هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۳۶: ۲- ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:11

تیمان‌ و اومار و صفوا و جعتام‌ و قناز

اینها اسامی پسران الیفاز هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:12

عمالیق‌

پسر الیفاز

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

تمناع‌

نام زن صیغه‌ای الیفاز است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:13

رعوئیل‌

این اسم یکی از پسران عیسو است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

نحت‌...زارع‌...شمه‌...مزه‌

اینها اسامی پسران رعوئیل هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بسمه‌

این اسم یکی از همسران عیسو است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:14

اهولیبامه‌

این نام یکی از همسران عیسو است. ببینید این اسم را <پیدایش ۳۶: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

عنی‌...صبعون

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

یعوش‌ و یعلام‌ و قورح‌

اینها اسامی پسران عیسو هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۳۶: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:15

الیفاز

این اسم یکی از پسران عیسو است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

تیمان‌ و اومار و صفوا و قناز

اینها اسامی پسران الیفاز هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:16

قورح‌...جعتام‌...عمالیق‌

اینها اسامی پسران الیفاز هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

عاده‌

این اسم یکی از همسران عیسو است. ببینید اسم او را در <پیدایش ۳۶: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:17

رعوئیل‌

این اسم یکی از پسران عیسو است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

نحت‌ و امیر زارح‌ و امیر شمه‌ و امیر مزه‌

اینها اسامی پسران رعوئیل هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۳۶: ۱۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

در زمین‌ ادوم‌

یعنی آنها در زمین ادوم زندگی کردند. ترجمه جایگزین: «که در زمین ادوم زندگی کردند» https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بسمه‌

این نام یکی از همسران عیسو است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:18

اهولیبامه‌

این اسم همسر عیسو است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

یعوش‌...یعلام‌...قورح‌

اینها اسامی پسران عیسو هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۳۶: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

عنی‌

این اسم یک مرد است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:20

سعیر

نام مرد و منطقه‌ای اطراف شهر است.

حوری‌

کلمه «حوری» اشاره به یک قوم دارد. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۱۴: ۶> چطور ترجمه کرده‌اید.

ساكن‌ آن‌ زمین‌ بودند

«که در زمین سعیر به نام ادوم زندگی می‌کردند»

لوطان‌ و شوبال‌ و صبعون‌ و عنی‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:21

دیشون‌ و ایصر و دیشان‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:22

لوطان‌...حوری‌ و هیمام‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

تمناع‌

این اسم یک زن است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:23

شوبال‌

این اسم یک مرد است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

علوان‌ و منحت‌ و عیبال‌ و شفو و اونام‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:24

صبعون‌

این نام یک مرد است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

ایه‌ و عنی‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:25

عنی‌...دیشون‌

اینها اسامی مردان هستند. ببینید «عنی» را در <پیدایش ۳۶: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

اهولیبامه‌

این اسم یک زن است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:26

دیشان‌...حمدان‌ و اشبان‌ و یتران‌ و كران‌

اینها اسامی مردان هستند. ببینید اسم «دیشان» را در <پیدایش ۳۶: ۲۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:27

ایصر...بلهان‌ و زعوان‌ و عقان‌

اینها اسامی مردان هستند. ببینید اسم «ایصر» را در <پیدایش ۳۶: ۲۰- ۲۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:28

دیشان‌...عوص‌ و اران‌

اینها اسامی مردان هستند. ببینید اسم «دیشان» را در <پیدایش ۳۶: ۲۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:29

حوریان

این اسم یک قوم است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۱۴: ۶> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

لوطان‌...شوبال‌...صبعون‌...عنی‌

اینها اسامی مردان هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۳۶: ۲۰> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:30

دیشون‌...ایصـر...دیشان‌

اینها اسامی مردان هستند. ببینید این اسامی را در <پیدایش ۳۶: ۲۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

زمیـن‌ سعیـر

این یعنی که در زمین سعیر زندگی کردند. ترجمه جایگزین: «از کسانی که در زمین سعیر زندگی کردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 36:32

بالع‌...بعور

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

نام‌ شهر

این یعنی این شهری بود که او در آن زندگی می‌کرد. ترجمه جایگزین: «نام شهری که او در آن زندگی می‌کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

دینهابه‌

این اسم مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:33

بالع‌ ...بوباب...زارح‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بصره‌

این اسم یک مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:34

یوباب‌

این اسم یک مرد است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۳۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

حوشام‌

این اسم یک مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

حوشام‌ از زمین‌ تیمانی‌ پادشاهی‌ كرد

این یعنی حوشام در زمین تیمانی ساکن بود. ترجمه جایگزین: «حوشام که در زمین تیمانی زندگی می‌کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

تیمانی‌

نسل مردی به نام تیمان.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:35

حوشام‌...هداد...بداد

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

نام‌ شهر

یعنی این شهر، شهری بود که در آن زندگی می‌کرد. ترجمه جایگزین:‌ «نام شهری که وی در آن زندگی می‌کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

عویت‌

این اسم مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:36

هداد...سَمْلَه‌

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

سَمْلَه‌ از مسریقه‌

«سَمْلَه‌ اهل مسریق»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

مسریقه‌

اینها اسامی مکانها هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:37

سَمْلَه‌

این اسم یک مرد است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۶: ۳۶> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

شاؤل‌ از رحوبوت‌ نهر در جایش‌ پادشاهی‌ كرد

شائول در رحوبوت زندگی می‌کرد. رحوبوت کنار رود فرات بود. چنین اطلاعاتی را می‌توانید در ترجمه خود بیان کنید. ترجمه جایگزین: «سپس شائول به جای وی حکومت کرد. او اهل رحوبوت بود که کنار رودخانه فرات قرار داشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

شاؤل‌

این اسم یک مرد است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

رحوبوت‌

این اسم مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:38

شاؤل‌... بعل‌ حانان‌...عكبور

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:39

بعل‌ حانان‌ ...عكبور...هدار...مطرد،...می‌ذاه

اینها اسامی مردان هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

نام‌ شهرش‌

این یعنی آن شهر جایی بود که در آن زندگی می‌کرد. ترجمه جایگزین: «نام شهری که در آن زندگی می‌کرد»https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

فاعو

این نام یک مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

مهیطبئیل‌

این نام یک زن است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

دختر مطرد، دختر می‌ذاهب‌

«او دختر مطرد و نوه می‌ذهاب بود»

Genesis 36:40

امرای‌

«پیشوایان طایفه»

حسب‌ قبائل‌ ایشان‌ و اماكن‌ و نامهای‌ ایشان‌

نام سران قبایل بر قبایل و محل اسکان هر یک گذاشته شده بود. ترجمه جایگزین: «نام آنها بر قبایل و مناطقی که در آن زندگی می‌کردند گذاشته شد. اینها اسامی ایشان هستند»https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

تمناع‌...علوه‌...یتیت‌

اینها اسامی اقوام هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:41

اهولیبامه‌...ایله‌...فینون‌

اینها اسامی اقوام هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:42

قناز...تیمان‌...مبصار

اینها اسامی اقوام هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 36:43

مجدیئیل‌...عیرام‌

اینها اسامی اقوام هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

مساكن‌ ایشان‌

«محل سکونت آنها» یا «مکان‌هایی که در آن زندگی می‌کردند»

همان عیسو پدر ادوم‌ است‌

این فهرست در اصل از کلمات عیسو «خواهد بود» استفاده می‌کند که اشاره به همه نسل وی دارد. ترجمه جایگزین: «این است فهرست نسل عیسو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Genesis 37

نکات کلی پیدایش ۳۷

ساختار و قالب‌بندی

این باب بیان سرگذشت پسران یعقوب را آغاز می‌کند. مابقی کتاب پیدایش بر پسران یعقوب، به خصوص یوسف تمرکز می‌کند. این باب در آغاز، یعقوب را به نام «اسرائیل» معرفی می‌کند.

مفاهیم خاص در این باب

به‌پندارگرایی[تبعیض]

به‌پندارگرایی تبعیض یعقوب تبدیل به مشکلی بزرگ برای پسران او شد. آنها همیشه نسبت به یوسف، پسر مورد علاقه یعقوب، حسادت می‌ورزیدند. جامه‌ زیبایی که یعقوب به یوسف داد رابطه بین یوسف و برادرانش را از بین برد. یوسف خواب دید که بر همه برادرانش سلطه مییابد گرچه پسر بزرگتر نبود. (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#favor)

قدرت خدا

سرگذشت یوسف بر قدرت خدا تمرکز می‌کند. خدا قادر است که قوم خود را علیرغم اعمال شرورانه برخی از آنها محافظت کند. او همچنین می‌توانند بر خلاف شرایط همچنان آنها را برکت دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#peopleofgod and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless)


Genesis 37:1

در زمین‌ غربت‌ پدر خود، یعنی‌ زمین‌ كنعان‌ ساكن‌ شد

«در زمین کنعان جایی که پدرش در آن زندگی می‌کرد»

Genesis 37:2

این‌ است‌ پیدایش‌ یعقوب‌

این جمله مقدمه‌ای بر سرگذشت فرزندان یعقوب در پیدایش ۳۷: ۱- ۵۰: ۲۶ است. کلمه «یعقوب» اشاره به کل خانواده او دارد.  ترجمه جایگزین: «این است سرگذاشت خاندان یعقوب»https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche

هفده‌ ساله‌

«۱۷ سال»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

بلهه‌

این اسم کنیز راحیل است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۹: ۲۹> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

زلفه‌

این اسم کنیز لیه است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۲۹: ۲۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

زنان‌

این زنان کنیزان لیه و راحیل بودند که برای یعقوب فرزندان به دنیا آوردند.

از بدسلوكی‌ ایشان‌ پدر را خبر می‌داد

«در مورد برادرانش گزارش بدهد»

Genesis 37:3

[اینک]

این کلمه به منظور نشان گذاری تغییر استفاده شده است. این تغییر از سیر اصلی داستان به اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد اسرائيل و یوسف است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

دوست‌ داشتی‌

این اشاره به محبت برادرانه یا محبت دوستانه یا محبت بین اعضای خانواده دارد. این محبت طبیعی بین دوستان یا اقوام است.

پیری‌ او

یعنی یوسف وقتی به دنیا آمد که اسرائيل مرد پیری بود. ترجمه جایگزین:‌ «که هنگام پیری اسرائيل به دنیا آمد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

برایش‌...ساخت‌

«اسرائيل برای...یوسف ساخت»

ردایی‌ بلند

«جامه‌ای زیبا»

Genesis 37:4

نمی‌توانستند با وی‌ به‌ سلامتی‌ سخن‌ گویند

«نمی‌توانستند مودبانه با وی سخن بگوید»

Genesis 37:5

یوسف‌ خوابی‌ دیده‌، آن‌ را به‌ برادران‌ خود باز گفت‌. پس‌ بر كینۀ او افزودند

خلاصه‌ای از اتفاقاتی است که در ۳۷: ۶- ۱۱ رخ داده‌اند.

بر كینۀ او افزودند

«و برادران یوسف حتی بیش از قبل از وی متنفر شدند»

Genesis 37:6

این‌ خوابی‌ را كه‌ دیده‌ام‌، بشنوید

«لطفاً به خوابی که دیده‌ام گوش دهید»

Genesis 37:7

اطلاعات کلی:

یوسف خواب خود را برای برادرانش تعریف می‌کند.

اینك‌

کلمه «اینک» توجه ما را به اطلاعات تعجب آوری که در ادامه می‌آیند جلب می‌کند.

می‌بستیم‌

شناسه مستتر فاعلی اشاره به یوسف دارد و شامل برادران وی نیز می‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

بافه‌ها می‌بستیم‌

کشاورزان گندم را بعد از درو، دسته‌بندی می‌کنند و بر روی هم می‌گذارند تا زمان جدا کردن دانه از ساقه فرا رسد.

[هان]

این کلمه نشان می‌دهد که یوسف از آنچه دیده تعجب کرده است. [در فارسی انجام نشده است]

بافۀ من‌ برپا شده‌، بایستاد، و بافه‌های‌ شما گرد آمده‌، به‌ بافۀ من‌ سجده‌ كردند

اینجا به نحوی از ایستادن بافه گندم و سجده کردن آنها سخن گفته شده که گویی انسان هستند. این بافه‌ها اشاره به یوسف و برادرانش دارند.  https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification

Genesis 37:8

آیا فی‌الحقیقه‌ بر ما سلطنت‌ خواهی‌ كرد؟ و بر ما مسلط خواهی‌ شد؟

هر دو این عبارات اساساً یک معنا دارند. برادران یوسف با استفاده از این پرسش‌ها، یوسف را استهزا می‌کنند. این پرسش‌ها را می‌توانید در قالب جملات خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «تو هرگز شاه ما نخواهی شد و ما هرگز بر تو تعظیم نمی‌کنیم!»

See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

بر ما سلطنت‌ خواهی‌ كرد؟

«ما» اشاره به برادران یوسف دارد و شامل خود یوسف نمی‌شود.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

به سبب‌ خواب‌ها و سخنانش‌

«به خاطر خواب‌هایش و آنچه گفته بود»

Genesis 37:9

خوابی‌ دیگر دید

«یوسف خواب دیگری دید»

یازده‌ ستـاره‌

«۱۱ ستاره»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Genesis 37:10

پدرش‌ او را توبیخ‌ كرده‌، به‌ وی‌ گفت‌

«پدرش او را توبیخ کرد و گفت» [در فارسی انجام شده]

این‌ چه‌ خوابی‌ است‌ كه‌ دیده‌ای‌؟ آیا من‌ و مادرت‌ و ...بر زمین‌ سجده‌ خواهیم‌ نمود؟

اسرائيل با استفاده از این پرسش، یوسف را تادیب می‌کند. این را می‌توان در قالب جمله خبری نوشت. ترجمه جایگزین:‌ «این خواب تو واقعی نیست. مادرت، برادرانت و من در حضور تو تعظیم نخواهیم کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 37:11

حسد

این به معنای خشمگین بودن به خاطر موفقیت یا محبوبیت شخصی دیگر است.

آن‌ امر را در خاطر نگاه‌ داشت‌

یعنی همچنان به معنای خواب یوسف فکر کرد. ترجمه جایگزین: «در مورد معنای احتمالی آن خواب اندیشید» https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom

Genesis 37:13

برادرانت‌ در شكیم‌ چوپانی‌ نمی‌كنند؟

اسرائيل با استفاده از این پرسش مکالمه را آغاز می‌کند. این را می‌توان در قالب جمله خبری ترجمه کرد. ترجمه جایگزین: «برادرانت در شکیم از گله مراقبت می‌کنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

بیا

اینجا به طور ضمنی بیان شده که اسرائيل از یوسف می‌خواهد خود را برای رفتن و دیدن برادرانش آماده کند. ترجمه جایگزین: «آماده شو»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

لبیك‌

او آماده رفتن است. «آماده‌ام که بروم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 37:14

او را گفت‌

«اسرائيل به یوسف گفت»

نزد من‌ خبر بیاور

اسرائيل می‌خواست یوسف برگردد و از وضعیت برادران و گله برای او خبر بیاورد. ترجمه جایگزین:‌ «بیا به من بگو چه یافته‌ای» یا «به من گزارش بده»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

از وادی‌

«از دره»

Genesis 37:15

اینك‌ او در صحرا آواره‌ می‌بود

«کسی یوسف را در صحرا آواره یافت»

اینك

این شروع رویدادی را در داستان کلی نشانگذاری می‌کند. احتمالاً کسانی از رویدادهای قبلی را نیز شامل می‌شود. شاید زبان شما روشی برای انجام این کار داشته باشد.

چه‌ می‌طلبی‌؟

«به دنبال چه هستی؟»

Genesis 37:16

مرا خبر ده‌

«لطفاً بگو کجا»

کجا چوپانی‌ می‌كنند

«از گله‌ خود چوپانی می‌کنند»‌

Genesis 37:17

دوتان‌

این نام مکانی است که در حدود ۲۲ کیلومتری شکیم قرار داشت.  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 37:18

او را از دور دیدند

«برادران یوسف او را هنگامی که دور بود دیدند»

با هم‌ توطئه‌ دیدند كه‌ اورا بكشند

«نقشه کشیدند تا او را بکشند»

Genesis 37:19

صاحب‌ خواب‌ها می‌آید

«آن‌که این خواب‌ها را دیده است، می‌آید»

Genesis 37:20

اكنون‌ بیایید

این کلمات نشان می‌دهند که برادران طبق نقشه خود عمل می‌کنند. ترجمه جایگزین: «پس اکنون»https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom

جانوری‌ درنده‌

«حیوان خطرناک» یا «حیوان وحشی»

خورد

با اشتها خورد

ببینیم‌ خواب‌هایش‌ چه‌ می‌شود

برادران یوسف نقشه قتل یوسف را داشتند، پس صحبت از به حقیقت پیوستن خواب او طعنه‌آمیز است، چون او هنگام به حقیقت پیوستن رویای خود دیگر مرده بود. ترجمه جایگزین: «به این طریق مطمئن می‌شویم که خواب او به حقیقت نمی‌پیوندد»https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-irony

Genesis 37:21

این‌ را شنید

«آنچه می‌گفتند را شنید»

از دست‌ ایشان‌

عبارت «دست ایشان» اشاره به نقشه برادران یوسف برای قتل وی دارد. ترجمه جایگزین: «از آنها» یا «از نقشه آنها»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

او را نكشیم‌

اینجا در اصل از عبارت «جان او را نگیریم» استفاده شده که به‌گویی از کشتن کسی است. ترجمه جایگزین: «یوسف را نکشیم»https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism

Genesis 37:22

خون‌ مریزید

شما می‌توانید فعل را به حالت منفی بیان کنید. همچنین «خون ریختن» به‌گویی از قتل کسی است. ترجمه جایگزین: «خونی نریزیم» یا «او را نکشیم» [در فارسی متفاوت انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-litotes and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

تا او را...رهانیده‌

این را می‌توانید در قالب جمله‌ای جدید ترجمه کنید: «روبین گفت که باید یوسف را نجات دهد»

از دست‌ ایشان‌

عبارت «دست ایشان» اشاره به نقشه برادران برای کشتن او دارد. ترجمه جایگزین: «از آنها» یا «از نقشه آنها»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

او را...رهانیده‌

«و او را باز گرداند»

Genesis 37:23

[و واقع شد که]

این عبارت برای نشانگذاری رویدادی مهمی در داستان به کار رفته است. اگر زبان شما روشی برای انجام این کار دارد، اینجا استفاده از آن روش را مد نظر داشته باشید.

ردای‌ بلند را كه‌ دربرداشت‌، از او كندند

«آنها ردای زیبای وی را از پاره کردند»

رختش‌

«ردای زیبا.» ببینید این کلمه را در <پیدایش ۳۷: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 37:25

پس‌ برای‌ غذا خوردن‌ نشستند

اینجا در اصل از کلمه‌ «نان» استفاده شده که به طوری کلی اشاره به غذا دارد[در فارسی انجام شده] ترجمه جایگزین: «نشستند تا غذا بخورند» یا «برادران یوسف برای غذا خوردن نشستند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

چشمان‌ خود را باز كرده‌، دیدند كه‌ ناگاه‌ قافلۀ

اینجا به نحوی از باز کردن چشمان سخن گفته شده که گویی واقعاً چشم‌های خود را بلند می‌کنند. کلمه «[اینک]» برای جلب توجه خواننده به آنچه که مردان می‌بینند به کار رفته است. ترجمه جایگزین: «بالا را نگاه کردند و ناگهان کاروانی را دیدند» در فارسی انجام نشده

بار دارند

حمل می‌کنند

بَلَسان‌

چاشنی

بَلَسان‌

ماده‌ای روغنی با بویی شیرین است که برای درمان و مراقبت از پوست به کار می‌رود. «دارو»

می‌روند تا آنها را به‌ مصر ببرند

«آنها را به مصر آورند.» این را می‌توانید گویاتر در ترجمه خود بیان کنید. ترجمه جایگزین: «آنها را برای فروش به مصرمی‌برند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 37:26

برادر خود را كشتن‌ و خون‌ او را مخفی‌ داشتن‌ چه‌ سود دارد؟

این را می‌توان در قالب جمله خبری نوشت. ترجمه جایگزین:‌ «با کشتن برادرمان و مخفی کردن خون وی سودی به دست نمی‌آوریم» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

خون‌ او را مخفی‌ داشتن‌

این آرایه ادبی اشاره به مخفی کردن مرگ یوسف دارد. ترجمه جایگزین: «قتل او را مخفی کردن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 37:27

به‌ این‌ اسماعیلیان‌

«به مردانی که نسل اسماعیل هستند»

دست‌ ما بر وی‌ نباشد

یعنی به او آسیب یا صدمه نرسانند. ترجمه جایگزین: «به او صدمه نزنند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

زیرا كه‌ او برادر و گوشت‌ ماست‌

«گوشت» کنایه است و اشاره به خویشاوندان دارد. ترجمه جایگزین: «او خویش خونی ماست»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

برادرانش‌ بدین‌ رضا دادند

«برادران یهودا به حرف او گوش دادند» یا «برادران یهودا با وی موافقت کردند»

Genesis 37:28

مدیانی‌...اسماعیلیان

هر دوی این اسامی اشاره به تاجرانی دارد که برادران یوسف ملاقات کردند.

به‌ بیست‌ پارۀ نقره‌

«برای ۲۰ تکه نقره»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

یوسف‌ را به‌ مصر بردند

«یوسف را به مصر بردند»

Genesis 37:29

رؤبین‌ چون‌ به‌ سر چاه‌ برگشت‌، و [اینک] دید كه‌ یوسف‌ در چاه‌ نیست‌

«روبین بر سر چاه بازگشت و از ندیدن یوسف تعجب کرد.» کلمه «[اینک]» نشان می‌دهد که روبین از نبود یوسف تعجب کرده است.

جامۀ خود را چاك‌ زد

عملی از روی ترس و غم است. این را می‌توانید گویاتر ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «آنقدر غمگین بود که لباس خود را درید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 37:30

طفل‌ نیست‌ و من‌ كجا بروم‌؟

روبین با مطرح کردن این سوال بر مشکل مفقود شدن یوسف تاکید می‌کند. شما می‌توانید این را در قالب جمله خبری بنویسید. ترجمه جایگزین: «این پسر نیست! حالا نمی‌توانم به خانه بازگردم!»‌https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion

Genesis 37:31

ردای‌ یوسف‌

این اشاره به لباس زیبایی دارد که پدر برای او درست کرده بود.

خون

«خون بز»

Genesis 37:32

ردای‌ بلند را فرستادند

«ردا را آوردند»

Genesis 37:33

او را خورده‌ است‌

«او را خورده است»‌

یقیناً یوسف‌ دریده‌ شده‌ است‌

یعقوب فکر می‌کرد که حیوانی وحشی بدن یوسف را دریده است. ترجمه جایگزین: «آن قطعاً یوسف را تکه تکه کرده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 37:34

یعقوب‌ رخت‌ خود را پاره‌ كرده‌

این عملی از روی ناراحتی و غم عمیق است. این را می‌توانید به روشنی بنویسید. ترجمه جایگزین: «یعقوب آنقدر نارحت بود که ردایش را درید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

پلاس‌ در بر [صلب] كرد

«[صلب]» اشاره به میانه بدن یا میان تنه دارد. ترجمه جایگزین: «پلاس به تن کرد» [در فارسی این کلمه نیامده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 37:35

برخاستند

اینجا به نحوی از آمدن کودکان نزد پدرشان سخن گفته شده که گویی «بر می‌خیزند.» ترجمه جایگزین: «نزد او آمدند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

تسلی‌ نپذیرفت‌

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «اما اجازه نداد آنها او را تسلی دهند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

نزد پسر خود به‌ گور فرود می‌روم‌

یعنی از اکنون تا هنگام مردنش سوگواری می‌کند. ترجمه جایگزین: «قطعاً هنگامی که می‌میرم و به عالم اموات نزول می‌کنم هنوز در حال سوگواری خواهم بود»

https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit

Genesis 37:36

مدیانیان‌...فروختند

«مدیانیان‌ یوسف را ...فروختند» [در فارسی انجام شده»]

سردار افواج‌ خاصه‌

«سردار سربازانی که از شاه حفاظت می‌کردند»

Genesis 38

نکات کلی پیدایش ۳۸

ساختار و قالب‌بندی

این باب بر پسر یعقوب، یهودا، تمرکز می‌کند.

مفاهیم خاص در این باب

«بر زمین انزال‌ كرد»

اونان باید نیاز بیوه برادر خود را رفع می‌کرد و وارثی به او می‌داد. این عبارت اشاره می‌کند که او از تامار استفاده کرد تا نیاز جنسی خود را رفع کند و قصد کمک به او را نداشت. چنین کاری گناه به حساب می‌آید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)

خدا نسل یهودا را حفظ کرد

زن کنعانی، تامار، پدر شوهر خود  را فریب داد تا با او رابطه جنسی بر قرار کند. اگر چنین اتفاقی رخ نمی‌داد یهودا صاحب نسلی نمی‌شد و خاندان وی ادامه نمی‌یافت. اگرچه اعمال تامار اشتباه بودند، ولی خدا از اعمال وی استفاده کرد تا قومش را حفاظت کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#peopleofgod)


Genesis 38:1

و واقع‌ شد در آن‌ زمان‌ كه‌ یهودا

این بخش جدیدی از داستان را معرفی می‌کند که تمرکز آن بر یهودا است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

نزد شخصی‌ عَدُلاّمی‌، كه‌ حیره‌ نام‌ داشت‌

حیره نام مردی است که در روستای عَدُلامی زندگی می‌کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 38:2

كه‌ مسمّی‌ به‌ شوعه‌ بود

شوعه زن کنعانی بود که با یهودا ازدواج کرد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

بدو درآمد

این به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «با وی رابطه جنسی داشت»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 38:3

آبستن‌ شده‌

«زن یهودا حامله شد»

او را عیر

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «پدرش او را عیر نامید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

عیر

پسر یهودا

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 38:4

پسری‌ زایید

«او را نامید»

اونان‌

«پسر یهودا»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 38:5

شیله‌

پسر یهودا

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

كزیب‌

این اسم یک مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 38:6

عیر

این اسم یکی از پسران یهودا است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۸: ۳> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 38:7

در نظر خداوند شریر بود

عبارت «در نظر» اشاره به دیده شدن شرارت عیر توسط یهوه[خداوند] دارد. ترجمه جایگزین: «شریر بود و یهوه شرارتش را دید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

خداوند او را بمیراند

یهوه او را به علت شرارتش کشت. چنین امری را می‌توانید در ترجمه خود گویاتر بیان کنید. ترجمه جایگزین: «پس یهوه او را کشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 38:8

اونان‌

این اسم یکی از پسران یهودا است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۸: ۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

به‌ زن‌ برادرت‌ درآی‌

این به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «با زن برادرش رابطه جنسی داشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

حق‌ برادر شوهری‌ را بجا آورده‌

این به سنتی اشاره دارد که اگر برادر بزرگتر قبل از صاحب پسر شدن بمیرد، برادر کوچکتر او با بیوه‌ برادر وفات کرده ازدواج و با وی رابطه جنسی برقرار می‌کند. وقتی زن صاحب پسر می‌شد، اولین پسر پسر برادر وفات کرده به حساب می‌آمد و میراث پدر خود را به ارث می‌برد.

Genesis 38:9

درآمد

این به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «با وی رابطه جنسی داشت» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 38:10

در نظر خداوند ناپسند آمد

عبارت «در نظر» اشاره به دیده شدن شرارت اونان توسط یهوه دارد. ترجمه جایگزین: «شرور بود و یهوه شرارتش را دید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

او را نیز بمیراند

یهوه او را کشت چون عمل او شرورانه بود. این قسمت را می‌توانید گویاتر بیان کنید. ترجمه جایگزین: «پس یهوه او را نیز کشت»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 38:11

عروس‌

«زن بزرگترین پسرش»

در خانۀ پدرت‌

این یعنی که او در خانه پدر خود زندگی می‌کرد. ترجمه جایگزین: «و در خانه پدر خود زندگی کنی»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

تا پسرم‌ شیله‌ بزرگ‌ شود

یهودا می‌خواست وقتی شیله بزرگ شد با تامار ازدواج کند. ترجمه جایگزین: «و وقتی شیله، پسرم، بزرگ شد، می‌تواند با تو ازدواج کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

شیله‌

این اسم یکی از پسران یهودا است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۸: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

گفت‌: «مبادا او نیز مثل‌ برادرانش‌ بمیرد

یهودا ترسید که اگر شیله با تامار ازدواج کند، او نیز مانند برادرانش بمیرد. ترجمه جایگزین: «زیرا یهودا ترسید، ‘اگر شیله با او ازدواج کند شاید شیله نیز مانند برادران خود بمیرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 38:12

شوعه‌

این اسم یک مرد است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۸: ۲> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

یهودا بعد از تعزیت‌ او

«وقتی یهودا دیگر غمگساری نمی‌کرد، او»

پشم‌‌چینان‌ گلۀ خود، به‌ تمنه‌ آمد

«تمنه جایی که مردان وی پشم گوسفندان را می‌تراشیدند»

تمنه‌

این اسم یک مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

او با دوست‌ خود حیرۀ عدلاّمی‌

«دوست او حیره، اهل عدلام، با او رفت»

حیرۀ عدلاّمی‌

«حیره» نام یک مرد است و «عدلام» نام روستایی است که او در آن زندگی می‌کرد. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۸: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 38:13

به‌ تامار خبر داده‌

این قسمت را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «کسی به تامار گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

اینك‌ پدر شوهرت‌

«گوش بده.» کلمه «اینک» برای جلب توجه تامار استفاده شده است.

پدر شوهرت‌

«پدر شوهرت»[ در فارسی انجام شده]

Genesis 38:14

عینایم‌

این اسم یک مکان است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

رخت‌ بیوگی

«لباس بیوگی» [در فارسی انجام شده]

چادر

پوششی بسیار نازک بود که زنان برای پوشاندن سر و صورت از آن استفاده می‌کردند.

خود را...پوشید

این یعنی خود را با لباسش پوشانید تا کسی او را نشناسد. طبق سنت لباس زنان تکه پارچه‌ای بلند بود آنقدر که می‌توانستند آن را به دور خود بپیچند. ترجمه جایگزین: «لباس خود را به دور پیچید تا کسی او را نشناسد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

به‌ دروازۀ[کناره جاده]

«کنار جاده» یا «بر مسیر» [در فارسی متفاوت انجام شده]

او را به‌ وی‌ به‌ زنی‌ ندادند

این را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «یهودا او را به همسری شیله نداد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 38:15

چون‌ یهودا او را بدید

«او را» اشاره به تامار دارد ولی خوانندگان باید بفهمند که یهودا نمی‌دانست زنی که می‌بیند، تامار است.

زیرا كه‌ روی‌ خود را پوشیده‌ بود

یهودا صرفا چون تامار صورت خود را پوشانده بود، او را فاحشه نپنداشت، بلکه او در عین حال در دروازه نشسته بود. ترجمه جایگزین: «چون سر خود را پوشانده و جایی که اغلب فاحشگان می‌نشستند، ننشسته بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 38:16

از راه‌ به‌ سوی‌ او میل‌ كرده‌

تامار بر کنار جاده نشسته بود. ترجمه جایگزین: « به جایی رفت که تامار بر کنار جاده نشسته بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

بیا تا

«با من بیا لطفاً» یا «اکنون بیا لطفاً»

Genesis 38:17

از گله‌

«از گله بزهایم»

Genesis 38:18

مهر و زُنّار...عصا

«مهر» به سکه‌ای شباهت دارد که بر آن نقش‌هایی نگاشته شده است و از آن برای منقوش کردن موم آب شده استفاده می‌شد. «زنار» نخی بود که از میان مهر رد می‌شد تا صاحب مهر بتواند آن را بر گردن خود آویزان کند. «عصا» تکه چوبی بلند بود که برای راه رفتن در مکان‌های ناهموار از آن کمک می‌گرفتند.

بدو درآمد

این به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «با او رابطه جنسی داشت»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

از وی‌ آبستن‌ شد

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «سبب حامله شدن او شد»https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 38:19

بُرقِع‌

پوششی بسیار نازک بود که زنان برای پوشاندن سر و صورت از آن استفاده می‌کردند. ببینید این کلمات را در <پیدایش ۳۸: ۱۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

رخت‌ بیوگی‌

«لباسی که بیوگان می‌پوشند.» ببینید این کلمات را در <پیدایش ۳۸: ۱۴> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 38:20

عدلامی‌

کسی که در روستای عدلام زندگی می‌کند. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۳۸: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

گرو را...بگیرد

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «گرو را پس بگیرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

از دست‌ آن‌ زن‌

«دست» تاکید می‌کند که آنها در تملک وی بودند. دست زن اشاره به آن زن دارد. ترجمه جایگزین: «از آن زن»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Genesis 38:21

عدلامی‌

شخصی که در روستای عدلام زندگی می‌کند. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۳۸: ۱> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

از مردمان‌ آن‌ مكان‌

«کسانی که آنجا زندگی می‌کردند»

فاحشه‌ای‌

«فاحشه‌ای که به معبد خدمت می‌کند»

عینایم‌

این اسم یک مکان است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۸: ۱۴> چطور ترجمه کرده‌اید.https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 38:23

مبادا رسوا شویم‌

وقتی مردم می‌فهمیدند چه شده یهودا را مسخره می‌کردند و به او می‌خندیدند. چنین امری را می‌توانید در ترجمه خود گویاتر بیان کنید. ترجمه جایگزین:‌ «یا غیر از آن مردم اگر از آنچه شده آگاه شوند به ما می‌خندند»

https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive

Genesis 38:24

[و واقع شد]

این عبارت برای نشانگذاری آغاز بخش جدیدی از داستان استفاده شده است.[در فارسی انجام نشدهّ]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

یهودا گفت‌

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «کسی به یهودا گفت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

عروس‌ تو تامار

«تامار، زن بزرگترین پسرت»

از [آن] زنا نیز آبستن‌ شده‌

کلمه «[آن]» اشاره به «زنا» دارد که او مرتکب آن شده است. ترجمه جایگزین: «او را آبستن کرده است» یا «او حامله است»[در فارسی انجام نشده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

وی‌ را بیرون‌ آرید

«او را اینجا بیاورید»

تا سوخته‌ شود

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «ما او را می‌سوزانیم تا بمیرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 38:25

چون‌ او را بیرون‌ می‌آوردند

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «وقتی که او را بیرون آوردند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

پدر شوهر خود

«پدر شوهر او»

مهر و زُنّار و عصا

«مهر» به سکه‌ای شباهت دارد که بر آن نقش‌هایی نگاشته شده است و از آن برای منقوش کردن موم آب شده استفاده می‌شد. «زنار» نخی بود که از میان مهر رد می‌شد تا صاحب مهر بتواند آن را بر گردن خود آویزان کند. «عصا» تکه چوبی بلند بود که برای راه رفتن در مکان‌های ناهموار از آن کمک می‌گرفتند. ببینید این کلمات را در <پیدایش ۳۸: ۱۸> چطور ترجمه کرده‌اید.

Genesis 38:26

شیله‌

اسم یکی از پسران یهودا است. ببینید این اسم را در <پیدایش ۳۸: ۵> چطور ترجمه کرده‌اید.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

و بعد او را دیگر نشناخت‌

این به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «دیگر با او رابطه جنسی نداشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 38:27

و چون‌ وقت‌...رسید

این عبارت برای نشانگذاری بخش جدیدی از داستان استفاده شده است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

اینك‌

کلمه «اینک» ما را از دوقلو حامله بودن تامار آگاه می‌کند. کسی قبلاً از این موضوع خبر نداشت.

Genesis 38:28

و چون‌ می‌زایید

عبارت «و چون» رویدادی مهم را در داستان نشانگذاری می‌کند. اگر زبان شما روشی برای انجام چنین کاری دارد می‌توانید استفاده از آن را مد نظر داشته باشید.

یكی‌ دست‌ خود را بیرون‌ آورد

«یکی از بچه‌ها دست خود را بیرون آورد»

قابله‌

شخصی است که در زایمان زن به وی کمک می‌کند. ببینید این کلمه را در <پیدایش ۳۵: ۱۷> چطور ترجمه کرده‌اید.

ریسمانی‌ قرمز

«نخ قرمز روشن»

دست‌ خود

«دور مچ»

Genesis 38:29

اینك‌

«اینک» توجه ما را به اطلاعات تعجب آوری که در ادامه می‌آیند جلب می‌کند.

چگونه‌ شكافتی‌؟

این جمله تعجب قابله را از زودتر بیرون آمدن کودک دوم نشان می‌دهد. ترجمه جایگزین: «پس این‌چنین راه خود را باز کردی!» یا «اول تو بیرون آمدی!»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

نام‌ نهاد

این را می‌توان به حالت معلوم بیان کرد. ترجمه جایگزین: «او را نامید»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

فارص‌

این اسم یک پسر است. مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «اسم فارص به معنای ‘شکافت‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 38:30

زارح‌

این اسم یک پسر است. مترجمین می‌توانند در پانوشت بنویسند: «اسم زارح به معنای ‘سرخ یا قرمز روشن‘ است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Genesis 39

نکات کلی پیدایش ۳۹

مفاهیم خاص در این باب

قدرت خدا

سرگذشت یوسف بر قدرت خدا تمرکز می‌کند. خدا قادر است قوم خود را علیرغم اعمال برخی از آنها محافظت کند. او همچنین می‌تواند آنها را علیرغم شرایط برکت دهد. این نشانی از وفاداری خدا به عهد خود است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#peopleofgodhttps://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#bless and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sign and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#covenantfaith)

شخصیت یوسف

پیدایش دوره زمانی را ثبت می‌کند که نیاکان و برادران یوسف با گناه دست و پنجه نرم می‌کردند. شخصیت یوسف در این باب راستین است. او با آنکه انجام کار درست برای او ضرر به همراه دارد ولی باز آن کار را انجام می‌دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)


Genesis 39:1

اسماعیلیانی‌ كه‌ او را بدانجا برده‌ بودند

هنگام سفر کردن به مصر همیشه می‌گفتند «پایین» به سوی مصر و هنگام رفتن به سرزمین موعود می‌گفتند «بالا» به سوی سرزمین وعده می‌رویم. این جمله را می‌توانید به حالت معلوم بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اسماعیلیان یوسف را به آنجا بردند» [در فارسی متفاوت انجام شده]

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Genesis 39:2

خداوند با یوسف‌ می‌بود

یعنی یهوه به یوسف یاری رساند و همیشه همراه او بود. ترجمه جایگزین: «یهوه یوسف را راهنمایی و کمک کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

در خانۀ آقای‌ مصری‌ خود ماند

نویسنده در این قسمت به نحوی از کار کردن در خانه ارباب سخن گفته که گویی کار در خانه وی، زندگی کردن در آن خانه است. ترجمه جایگزین: «در آن خانه کار می‌کرد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

آقای‌ مصری‌ خود

اکنون یوسف غلام فوطیفار شده است.

Genesis 39:3

آقایش‌ دید كه‌ خداوند با وی‌ می‌باشد

این یعنی ارباب آن خانه نحوه یاری رساندن یهوه به یوسف را دید. ترجمه جایگزین: «اربابش دید که یهوه به او کمک می‌کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

هر آنچه‌ او می‌كند، خداوند در دستش‌ راست‌ می‌آورد

«یهوه در هر آنچه او انجام می‌داد او را کامیاب می‌کرد» [یهوه سبب کامیابی وی در تمام اعمالش می‌شد]

Genesis 39:4

یوسف‌ در نظر وی‌ التفات‌ یافت‌

«التفات یافتن» به معنای تایید شدن توسط کسی دیگر است. اصطلاح «در نظر» اشاره به نظرات شخص دارد. معانی محتمل: ۱) فوتیفار از یوسف خوشنود بود» یا ۲) ترجمه جایگزین: «یهوه از یوسف خشنود بود»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

او را خدمت‌ می‌كرد

این یعنی یوسف غلام[خادم] شخصی فوتیفار بود.

او را به‌ خانۀ خود برگماشت‌ و تمام‌ مایملك‌ خویش‌ را بدست‌ وی‌ سپرد

«فوتیفار یوسف را مسئول خانه و مایملک خود قرار داد»

بدست‌ وی‌ سپرد

وقتی چیزی «بدست کسی» سپرده می‌شود یعنی که شخص مسئول مراقبت و حفظ آن است. ترجمه جایگزین: «یوسف را بر مراقبت آنها گماشت»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 39:5

و واقع‌ شد بعد از آنكه‌ او را بر خانه‌ و تمام‌ مایملك‌ خود گماشته‌ بود، كه‌ خداوند خانۀ آن‌ مصری‌ را بسبب‌ یوسف‌ بركت‌ داد

شاید لازم باشد که از کلمات «یوسف» و «آن مصری» قبل از ضمائری ارجاعی به آن دو استفاده کنید. [«او را» به یوسف  و شناسه مستتر فاعلی در «بود» اشاره به آن مصری دارد]  «آن مصری، یوسف را متصدی خانه و مایملک خود قرار داد و واقع شد که یهوه خانه آن مصری را به خاطر یوسف برکت داد.»

و واقع‌ شد بعد از آنكه‌

این عبارت به  این منظور به کار رفته تا خواننده را آگاه سازد این دو آیه اطلاعات پس زمینه‌ای هستند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

او را بر خانه‌ و تمام‌ مایملك‌ خود گماشته‌ بود

«فوتیفار یوسف را متصدی خانه و مایملک خود قرار داد»

بركت‌ داد

«برکت داد» یعنی سبب رخ دادن امور نیکو و سود بخش برای آن شخص یا امری مبارک شد.

بركت‌ خداوند بر

نویسنده اینجا به نحوی از برکتی که یهوه داده سخن می‌گوید که گویی پوششی است که بر چیزی قرار می‌گیرد. ترجمه جایگزین: «یهوه برکت داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

چه‌ در خانه‌ و چه‌ در صحرا بود

این اشاره به خانه، محصولات کشاورزی و احشام دارد. معنای کامل این جمله را می‌توانید در ترجمه خود مشخص کنید. ترجمه جایگزین: «خانه فوتیفار و تمام محصولات و احشام او»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Genesis 39:6

و آنچه‌ داشت‌ به‌ دست‌ یوسف‌ واگذاشت‌

وقتی چیزی «به دست کسی» سپرده می‌شود یعنی که شخص مسئول مراقبت و حفظ آن است. ترجمه جایگزین: «پس فوتیفار یوسف را مسئول مایملک خود قرار داد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

از آنچه‌ با وی‌ بود، خبر نداشت‌ جز نانی‌ كه‌ می‌خورد

نیازی نبود فوتیفار به امور خانه خود بیاندیشد؛ فقط باید در مورد آنچه می‌خورد تصمیم می‌گرفت. این قسمت را می‌توان به حالت مثبت بیان کرد. ترجمه جایگزین: «فوتیفار فقط می‌بایست به آنچه می‌خورد فکر کند. نیازی نبود که به امر دیگری مربوطه به خانه‌ خود بیاندیشد» (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit and https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

اکنون

کلمه «اکنون» شکستی را در سیر اصلی داستان نشانگذاری می‌کند. این شکست هنگامی رخ می‌دهد که نویسنده اطلاعات پس زمینه‌ای در مورد یوسف را ارائه می‌دهد.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

خوش‌ اندام‌ و نیك‌ منظر

این کلمات هر دو یک معنا دارند و به ظاهر خوب یوسف اشاره می‌کنند. او احتمالاً خوشرو و قوی بوده است. ترجمه جایگزین: «خوش‌سیما و نیرومند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

Genesis 39:7

بعد از این‌ امور واقع‌ شد كه‌

«و سپس.» این عبارت برای نشانگذاری رویدادی جدید به کار رفته است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

با من‌ همخواب‌ شو

این به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «با من رابطه جنسی داشته باش»  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 39:8

اینك‌

«گوش بده.» یوسف با استفاده از این کلمه توجه زن فوتیفار را به خود جلب می‌کند.

آقایم‌ از آنچه‌ نزد من‌ در خانه‌ است‌، خبر ندارد

«اربابم نسبت به آنچه در این خانه به عهده دارم نگرانی ندارد.» این را می‌توانید به حالت مثبت بیان کنید. ترجمه جایگزین: «اربابم در مورد امور این خانه به من اعتماد دارد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

به‌ دست‌ من‌ سپرده‌ است‌

وقتی چیزی «بدست کسی» سپرده می‌شود یعنی که شخص مسئول مراقبت و حفظ آن است. ترجمه جایگزین: «فوتیفار من را مسئول مایملک خود قرار داده»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Genesis 39:9

بزرگتری‌ از من‌ در این‌ خانه‌ نیست‌

نویسنده به نحوی از اختیارات فرد سخن می‌گوید که گویی بزرگی هستند. ترجمه جایگزین: «من بیش از هر کس در این خانه صاحب اقتدار هستم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

چیزی‌ از من‌ دریغ‌ نداشته‌، جز تو

این را می‌توانید به حالت مثبت بیان کنید. ترجمه جایگزین: «همه را جز تو به من سپرده است»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-litotes)

چگونه‌ مرتكب‌ این‌ شرارت‌ بزرگ‌ بشوم‌ و به‌ خدا خطا ورزم‌؟

یوسف این سوال را برای تاکید بر سخن خود به کار می‌برد. این قسمت را می‌توانید در قالب جمله خبری ترجمه کنید. ترجمه جایگزین: «قطعاً نمی‌توانم چنین عمل شرورانه و گناهی را بر ضد خدا انجام دهم»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Genesis 39:10

هر روزه‌ به‌ یوسف‌ سخن‌ می‌گفت‌

این یعنی مدام از یوسف می‌خواست که با او بخوابد. معنای کامل این قسمت را می‌توانید در ترجمه خود بیان کنید. ترجمه جایگزین: «مدام از یوسف می‌خواست که با او بخوابد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

با او بخوابد

این به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «تا با او رابطه جنسی داشته باشد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

نزد وی‌ بماند

«تا نزدیک او باشد»

Genesis 39:11

و روزی‌ واقع‌ شد كه‌

«و سپس.» این عبارت برای نشانگذاری رویدادی جدید در داستان به کار رفته است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

از اهل‌ خانه‌

«هیچ یک از مردان دیگری که در آن خانه کار می‌کردند»

Genesis 39:12

با من‌ بخواب‌

این به‌گویی است. ترجمه جایگزین: «با من رابطه جنسی داشته باش»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

گریخت‌ و بیرون‌ رفت‌

«سریعاً بیرون دوید» یا «سریعاً از خانه بیرون دوید»

Genesis 39:13

و چون‌

«سپس.» عبارت «و چون [واقع شد]» برای نشانگذاری رویداد بعدی به کار رفته است.

https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent

از خانه‌ گریخت‌

«سریعاً‌ از خانه بیرون دوید»

Genesis 39:14

مردان‌ خانه‌

«مردانی که در خانه او کار می‌کردند»

بنگرید

«ببینید» یا «گوش دهید» یا «به آنچه می‌خواهم بگویم توجه کنید»

نزد من‌ آمد تا با من‌ بخوابد

زن فوتیفار یوسف را متهم می‌کند که او را گرفته و می‌خواسته با او همخواب شود. «به اتاق من آمد تا با من رابطه جنسی داشته باشد»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 39:15

و چون‌ شنید كه‌ به‌ آواز بلند فریاد برآوردم‌

«وقتی شنید که فریاد می‌زنم.» عبارت «و چون [واقع شد]» برای نشانگذاری رویداد بعدی در داستان به کار رفته است.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

Genesis 39:16

آقایش‌

«ارباب یوسف.» این اشاره به فوتیفار دارد.

Genesis 39:17

بدین‌ مضمون‌ ذكر كرده‌

«به این شکل توضیح داد»

برای‌ ما آورده‌ای‌

کلمه «ما» اشاره به فوتیفار، همسر او و مابقی اهل خانه او دارد.  (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

تا مرا مسخره‌ كند

«تا من را ابله جلوه دهد.» کلمه «مسخره» به‌گویی از «بگیرد و هم خواب شود» است. ترجمه جایگزین: «آمد به جایی که بودم و سعی کرد من را مجبور به هم‌خوابگی با خود کند»

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Genesis 39:18

و چون‌

«سپس.» همسر فوتیفار با استفاده از این عبارت رویداد بعدی از روایت اقدام یوسف برای خوابیدن با خود را نشانگذاری می‌کند.

(See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

بیرون‌ گریخت‌

«سریعاً بیرون دوید»

Genesis 39:19

پس‌ چون‌

«و سپس.» این عبارت رویدادی جدید را در داستان نشانگذاری می‌کند.

(See: