मराठी (Marathi): translationNotes Print

Updated ? hours ago # views See on WACS

मत्तयकृत शुभवर्तमानाची प्रस्तावना

भाग 1: सर्वसाधारण प्रस्तावना

मत्तयकृत शुभवर्तमानाची रूपरेषा

 1. येशू ख्रिस्ताचा जन्म आणि त्याच्या सेवेची सुरुवात (1:1-4:25)

 2. डोंगरावरील येशूचे प्रवचन (5:1-7:28)

 3. आरोग्य देण्याच्या द्वारे येशू देवाच्या राज्याचे वर्णन करतो (8:1-9:34)

 4. सेवाकार्य आणि देवाचे राज्य याविषयी येशूची शिकवण (9:35-10:42)

 5. देवाच्या राज्याच्या शुभवर्तमानाविषयी येशूची शिकवण. येशूवरील झालेल्या विरोधाची सुरुवात (11:1-12:50)

 6. देवाच्या राज्याविषयी येशूने दिलेले दाखले (13:1-52)

 7. येशूला झालेला विरोध आणि देवाच्या राज्याविषयी झालेला गैरसमज (13:53-17:57)

 8. देवाच्या राज्यामधील जीवनाविषयी येशूची शिकवण (18:1-35)

 9. येशूचे यहूदिया मधील सेवाकार्य (19:1-22:46)

 10. शेवटचा न्याय आणि तारण याविषयी येशूची शिकवण (23:1-25:46)

 11. येशूचे वधस्तंभी खिळणे,त्याचे मरण आणि पुनरुस्थान (26:1-28:19)

मत्तयचे पुस्तक काय आहे ?

नवीन करारामधील चार पुस्तकांपैकी मत्तय हे एक पुस्तक आहे जे येशूच्या जीवनाविषयी वर्णन करते. या शुभवर्तमानाच्या लेखकांनी येशू कोण होता आणि त्याने काय केले ह्याच्या वेगवेगळ्या पैलूंविषयी लिहिले आहे. मत्तयमध्ये येशू हा मसीहा आहे हे दर्शवले आहे, आणि देव त्याच्या द्वारे इस्राएलचे तारण करेल. मत्तयमध्ये येशूने मसीहा विषयीच्या जुन्या करारामधील भविष्यवाण्यांची पूर्णता केल्याचे वरचेवर स्पष्ट केले आहे .याचा अर्थ असा की त्याचे वाचक हे सर्वप्रथम यहूदी असावेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#christ)

भाषांतरकारांनी या पुस्तकाच्या शीर्षकाचे भाषांतर कसे करावे?

भाषांतरकार कदाचित या पुस्तकाला त्याच्या मूळ शीर्षकाने, “मत्तयकृत शुभवर्तमान”, किंवा “मत्तयचे शुभवर्तमान.” किंवा स्पष्ट असे शीर्षक त्याच्या साठी निवडले जाईल, जसे, मत्तयने येशूविषयी लिहिलेले शुभवर्तमान आहे.” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

मत्तयचे शुभवर्तमान कोणी लिहिले?

पुस्तक लेखकाचे नाव स्पष्ट करत नाही. असो, आदीच्या ख्रिस्ती वेळेमध्ये, पुष्कळ ख्रिस्ती लोकांची कल्पना होती की लेखक हा मत्तय आहे.

भाग 2: धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्वाच्या संकल्पना

स्वर्गाचे राज्य काय आहे ?”

ज्या प्रकारे शुभवर्तमानाच्या दुसऱ्या लेखकांनी देवाच्या राज्याविषयी लिहिले आहे त्या प्रकारे मत्तय स्वर्गाच्या राज्याविषयी लिहितो. स्वर्गाच्या राज्यामध्ये देव सर्वत्र सर्व लोकांवर व निर्मिती वर राज्य करतो. ज्या लोकांचा तो राज्यामध्ये स्वीकार करतो ते आशीर्वादित होतील. ते देवा सोबत सर्वदा राहतील.

येशूच्या शिकवणीच्या पद्धती कोणत्या होत्या?

लोक येशूला रब्बी म्हणून संबोधत असत. रब्बी म्हणजे देवाच्या नियम शास्त्राचा शिक्षक होय. इस्राएल मधील इतर धार्मिक शिक्षकांसमान येशूची शिकवण होती. त्याचे विद्यार्थी होते जे जिथे तो जात असे त्या ठिकाणी ते ही जात असत. त्या विद्यार्थांना शिष्य म्हंटले जात असे. त्याने अनेकदा दाखले सांगितले. दाखले ह्या कथा आहेत ज्यामधून नैतिक धडे शिकवले जातात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#lawofmoses आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#disciple आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#parable)

भाग 3: भाषांतरातील महत्वाच्या समस्या

सारांशित शुभवर्तमान (सिंनोप्टिक गॉस्पल्स) कोणते आहेत?

मत्तयकृत शुभवर्तमान, मार्ककृत शुभवर्तमान आणि लुककृत शुभवर्तमान यांना सारांशित शुभवर्तमान म्हणतात कारण त्यामध्ये पुष्कळ सारखे शास्त्रभाग आहेत. “सारांशित” हा शब्द म्हणजे “एकत्र पाहणे.“

त्या वचनांना समांतर गणले जाते जे दोन किंवा तीन शुभवर्तमानमध्ये एकसारखे आढळतात. सारांशित शास्त्र भागाचे भाषांतर करताना, भाषांतर करणाऱ्यांनी तेच शब्द एकसारखे भाषांतर करावे.

येशूने स्वतःचा “मनुष्याचा पुत्र” असा उल्लेख का केला आहे?

शुभवर्तमानमध्ये, येशू स्वतःला “मनुष्याचा पूत्र” म्हणवतो. हा शास्त्रभाग दानीएल 7:13-14 मधील आहे. या शास्त्रभागामध्ये एका व्यक्तीचे वर्णन “मनुष्याचा पुत्र” असे केले आहे. याचा अर्थ तो व्यक्ती मनुष्या सारखा दिसणारा होता. देवाने मनुष्याच्या पुत्राला सर्व राष्ट्रावर सर्वकाळ शासन करण्याचा अधिकार दिला. आणि सर्व लोक सर्वकाळ त्याची आराधना करीत राहतील.

येशूच्या काळातील यहूदी “मनुष्याचा पूत्र” हे शिर्षक कुणासाठीही वापरत नसत. त्यामुळे, येशूने ते स्वतः साठी वापरले यासाठी की तो खऱ्या अर्थाने कोण होता हे त्यांना समजावे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sonofman)

पुष्कळ भाषेमध्ये “मनुष्याचा पुत्र” असे भाषांतर करणे कठीण असू शकते. वाचकांचा अचूक भाषांतरामध्ये गैरसमज होऊ शकतो. भाषांतरकार त्याच्यासाठी वैकल्पिक शब्द वापरू शकतात जसे “मानव”. शिर्षकाचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी तळटीप समाविष्ट करणे मदतीचे होईल.

मत्तयकृत शुभवर्तमानामधील वचनामध्ये मुख्य समस्या कोणत्या आहेत? खालील वचने पवित्र शास्त्राच्या जुन्या प्रतीमध्ये आढळतात पण नवीन प्रती मध्ये समाविष्ट केलेली नाहीत:

 • “जे तुम्हाला शाप देतात त्यांना आशीर्वाद द्या, जे तुमचा तिरस्कार करतात त्यांचे चांगले करा” (5:44)
 • “कारण राज्य आणि सामर्थ्य आणि गौरव सर्वकाळ तुझी आहेत. आमेन “(6:13)
 • “पण या सारखे दुष्ट आत्मे प्रार्थना आणि उपवासाविना जात नाहीत” (17:21)
 • “कारण मनुष्याचा पुत्र हरवलेले शोधावयास व तारावयास आला आहे” (18:11)
 • “बोलावलेले पुष्कळ आहेत पण निवडलेले थोडके आहेत” (20:16)
 • “अहो परुश्यांनो व नियम शास्त्राच्या शिक्षकांनो, ढोग्यांनो केवढी तुमची दुर्दशा, कारण विधवांची घरे तूम्ही खाऊन टाकता, ढोंगी पणाने लांब प्रार्थनेचा दिखावा करता. यामुळे तुम्हास अधिक शिक्षा होईल.” (23:14)

भाषांतरकारांना सूचना आहे की या वचनांचा समावेश करू नये. तरी, जुन्या पवित्र शास्त्राच्या प्रतीमध्ये एक किंवा अधिक भागांचा समावेश असेल, तर भाषांतरकार त्यांचा समावेश करू शकतात. जर त्यांचा समावेश केला असेल तर ते आयताकार ([]) रखान्या मध्ये असावेत यासाठी की ते मत्तयकृत शुभवर्तमान मधील मूळचे नाहीत हे दर्शविण्यासाठी आहे. (पहा : https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-textvariants)

Matthew 1

मत्तय 01सर्व साधारण नोंदी

रचना आणि स्वरुप

काही भाषांतरकार जुन्या करारातील पाना पासून ते वचनाच्या शेवट पर्यंत अवतरण चिन्ह देतात. ULT 1:23 मधील अवतरीत गोष्टीसाठी देतात.

या अध्याय मधील विशेष संकल्पना

वंशावळ

वंशावळ ही एक यादी आहे जी एका व्यक्तीच्या पूर्वजांची किंवा वंशजांची नोंद ठेवते. म्हणजे योग्य व्यक्तीची राजा म्हणून निवड करण्यासाठी यहूदी लोक वंशावळीचा उपयोग करत असत. कारण फक्त राजाचा मुलगाच राजा बनावा यासाठी ते करत असत. सर्वात महत्वाच्या लोकांजवळ त्यांच्या वंशावळीची नोंद होती.

या अध्यायातील महत्वाचे अलंकार

कर्मणी प्रयोगाचा उपयोग

मत्तय कर्मणी प्रयोगाचा उपयोग हेतूपूर्वक या अध्यायामध्ये करतो हे दर्शवण्यासाठी की मरीयेचे कोणत्याही व्यक्तीशी शारीरिक संबंध नव्हते. पवित्र आत्म्याच्या चमत्कारामुळे मरीया गर्भवती बनली. पुष्कळ भाषांमध्ये कर्मणी प्रयोग नाही,त्यामुळे त्या भाषेमधील भाषांतरकारांना तेच सत्य दुसऱ्या प्रकारे मांडावे लागत असे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 1:1

General Information:

लेखक येशूच्या वंशावळीने सुरवात करतो यासाठी की तो राजा दावीद आणि अब्राहाम यांचा वंशज आहे. वंशावळ पुढील प्रमाणे मत्तय 1:17.

The book of the genealogy of Jesus Christ

आपण हे एक पूर्ण वाक्य म्हणून भाषांतर करू शकता. वैकल्पिक भाषांतर: “येशू ख्रिस्ताच्या पूर्वजांची यादी”

Jesus Christ, son of David, son of Abraham

येशू, दावीद आणि अब्राहामामध्ये पुष्कळ पिढ्या होत्या. याठिकाणी “पुत्र” म्हणजे “वंशज” वैकल्पिक भाषांतर: “येशू ख्रिस्त, दावीदाचा वंशज, जो अब्राहमाचा वंशज होता”

son of David

काही वेळा “दावीदाचा पुत्र” हे वाक्य शिर्षक म्हणून वापरले जाते, पण या ठिकाणी येशूच्या पूर्वजांची ओळख देण्यासाठी वापरले आहे.

Matthew 1:2

Abraham was the father of Isaac

अब्राहाम इसहाकाचा बाप बनला किंवा “अब्राहामाला इसहाक मुलगा झाला’ किंवा अब्राहामाला इसहाक नावाचा मुलगा झाला. तूम्ही पुष्कळ प्रकारे भाषांतर करू शकता. या ठिकाणी तूम्ही कोणत्याही प्रकारे भाषांतर करू शकता, ते येशूच्या पूर्वजांच्या यादी प्रमाणे उत्तम भाषांतर असेल.

Isaac the father ... Jacob the father

या ठिकाणी “होता” हा शब्द समजून घेण्यात आला आहे. वैकल्पिक भाषांतर:”इसहाक पिता होता...याकोब पिता होता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 1:3

Perez ... Zerah ... Hezron ... Ram

पुरुषांची ही नावे आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Perez the father ... Hezron the father

या ठिकाणी “होता” हा शब्द समजून घेण्यात आला आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “पेरेस पिता होता ....हेस्त्रोन पिता होता ” (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 1:4

Amminadab the father ... Nahshon the father

या ठिकाणी “होता” हा शब्द समजून घेण्यात आला आहे. वैकल्पिक भाषांतर:”अम्मिनादाब पिता होता....नहशोन पिता होता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 1:5

Salmon was the father of Boaz by Rahab

सल्मोन हा बवाजाचा पिता होता, आणि बवाजाची आई राहाब होती किंवा “सल्मोन आणि राहाब बवाजाचे आई वडील होते”

Boaz the father ... Obed the father

या ठिकाणी “होता” हा शब्द समजून घेण्यात आला आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “बावाज पिता होता... ओबेद हा पिता होता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Boaz the father of Obed by Ruth

बावाज हा ओबेदाचा पिता होता, आणि ओबेदाची आई रुथ होती किंवा “बवाज आणि रुथ ओबेदाचे आई वडील होते”

Matthew 1:6

David the father of Solomon by the wife of Uriah

या ठिकाणी “होता “ हा शब्द समजून घेण्यात आला आहे . “दावीद हा शलमोनाचा पिता होता, आणि शलमोनाची आई उरीयाची पत्नी होती” किंवा “दावीद आणि उरीयाची पत्नी हे शलमोनाचे आई वडील होते” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

the wife of Uriah

उरीयाची विधवा. उरीयाच्या मृत्यू नंतर शलमोनाचा जन्म झाला.

Matthew 1:7

Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asa

“होता” हा शब्द दोन्ही वाक्यामध्ये समजून घेण्यात आला आहे . वैकल्पिक भाषांतर: “रहबाम हा अबियाचा पिता होता, आणि अबिया हा आसाचा पिता होता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 1:10

Amon

काही वेळेस “आमोस” हे भाषांतर करण्यात आले आहे.

Matthew 1:11

Josiah was an ancestor of Jechoniah

“पूर्वज” या शब्दासाठी निश्चित शब्द वापरू शकतो, आजी आजोबा यांच्या आधी जर एखादा व्यक्ती जगला असेल तर “पूर्वज” हा शब्द तंतोतंत वापरू शकतो. वैकल्पिक भाषांतर: “योशीया हा यखन्याचा पिता होता”

at the time of the deportation to Babylon

जेव्हा त्यांवर बाबेल देशामध्ये जाण्यास दबाव टाकण्यात आला किंवा “जेव्हा बाबेल देशाने त्यांचा पाडाव करून बाबेल देशास जाण्यास भाग पाडले. “जर तुमच्या भाषेला निर्देशित करण्याची गरज आहे की बाबेल देशास कोण गेले, तर तूम्ही सांगू शकता “इस्राएल” किंवा “इस्राएल जे यहूदामध्ये राहत होते.”

Babylon

या ठिकाणी याचा अर्थ बाबेल देश, फक्त बाबेल शहर नाही.

Matthew 1:12

After the deportation to Babylon

याच शब्दांचा वापर करा जे तूम्ही मत्तय 1:11 मध्ये वापरले.

Shealtiel was an ancestor of Zerubbabel

शल्तीएल हा जरुब्बाबेलचा आजोबा होता.

Matthew 1:15

Connecting Statement:

लेखक येशूच्या वंशावळीचा शेवट करतो ज्याची सुरवात मत्तय 1:1 मध्ये होती.

Matthew 1:16

Mary, by whom Jesus was born

हे कर्तरी प्रयोगामध्ये वापरले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “मरीया, जिने येशूला जन्म दिला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

who is called Christ

हे कर्तरी प्रयोगामध्ये वापरले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “ज्याला लोक ख्रिस्त म्हणत” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 1:17

fourteen

14 (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

deportation to Babylon

त्याच शब्दांचा वापर करा जे तूम्ही वापरले मत्तय 1:11.

Matthew 1:18

General Information:

याद्वारे नवीन गोष्टीच्या भागाची सुरवात होते ज्यामध्ये येशूच्या जन्माविषयीच्या घटनांचे लेखकाने वर्णन केले आहे.

His mother, Mary, was engaged to marry Joseph

त्याची आई, मरीया, जिचा योसेफ याच्याशी विवाह ठरला होता. आई वडील सर्वसाधारणपणे मुलांचे विवाह ठरवतात. वैकल्पिक भाषांतर: “मरीयेचे आई वडील, येशूची आई, जिचा योसेफाशी लग्नाचा करार झाला होता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

His mother, Mary, was engaged

जेव्हा मरीयाची योसेफाशी मागणी झाली होती तेव्हा येशूचा जन्म झाला नव्हता हे स्पष्ट होईल अशा प्रकारे भाषांतर करा. वैकल्पिक भाषांतर: “मरीया, जी येशूची आई होती तिची मागणी झाली होती” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

before they came together

त्यांचा विवाह होण्याआधी. याचा असा उल्लेख होऊ शकतो की मरीया आणि योसेफ यांचे एकत्र झोपणे. वैकल्पिक भाषांतर: “ते एकत्र झोपण्याआधी” असे आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

she was found to be pregnant

हे कर्तरी प्रयोगामध्ये नमूद केले असावे. वैकल्पिक भाषांतर: “त्यांना जाणीव झाली की तिला मुल होणार आहे” किंवा “असे घडले की ती गर्भवती होती” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

by the Holy Spirit

कोणत्याही मनुष्या सोबत झोपण्याआधी पवित्र आत्म्याने मरियेला मुलास जन्म देण्यासाठी सक्षम बनवले.

Matthew 1:19

Joseph, her husband

अद्याप योसेफाने मरीयेशी लग्न केले नव्हते, पण जेव्हा एक पुरुष आणि स्त्री एकमेकांशी विवाह करण्याचे वचन देतात, जरी ते एकत्र राहत नसतील तरी यहूदी त्यांना पती पत्नी गृहीत धरतात. वैकल्पिक भाषांतर: “योसेफ, मरीयेशी विवाह करणार होता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

divorce her

विवाह करण्याची योजना रद्द करतात

Matthew 1:20

As he thought

जसा योसेफाने विचार केला

appeared to him in a dream

जेव्हा योसेफ स्वप्न पाहत होता तेव्हा त्याच्या कडे आला

son of David

या ठिकाणी “पुत्र” म्हणजे “पूर्वज”

the one who is conceived in her is conceived by the Holy Spirit

हे कर्तरी प्रयोगामध्ये नमूद केले असावे. वैकल्पिक भाषांतर: “पवित्र आत्म्याने मरीयेला गर्भवती करण्यास कारणीभूत केले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 1:21

She will give birth to a son

कारण देवाने दूत पाठवला, दूतास ठाऊक होते की बाळ हे मुलगा आहे.

you will call his name

तू त्याचे नाव ठेव किंवा “तू त्याला नाव दे.” ही आज्ञा आहे.

for he will save

भाषांतरकारांनी तळटीप लिहावी की ‘येशू’ हे नाव म्हणजे’ प्रभू वाचवतो.”

his people

हे यहूद्याना दर्शवते.

Matthew 1:22

General Information:

लेखक यशया संदेष्टाच्या पुस्तकातून हे दर्शवतो की येशूचा जन्म वचनानुसार होता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

All this happened

दूत पुन्हा बोलला नाही. दूत काय बोलला असावा याचे महत्व आता मत्तय स्पष्ट करत आहे.

what was spoken by the Lord through the prophet

हे कर्तरी प्रयोगामध्ये नमूद केले असावे. वैकल्पिक भाषांतर : “प्रभूने पुष्कळ वर्षाआधी संदेष्ट्याला जे लिहून ठेवण्यास सांगितले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the prophet

तेथे पुष्कळ संदेष्टे होते. मत्तय यशया विषयी बोलत आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “यशया संदेष्टा” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 1:23

Behold ... Immanuel

या ठिकाणी मत्तय यशया संदेष्ट्याने भाकीत केलेले सांगत आहे.

Behold, the virgin

लक्ष द्या, कारण मी जे सांगणार आहे ते सत्य आणि महत्वाचे आहे: कुमारी

Immanuel

हे एका पुरुषाचे नाव आहे. (पहा : https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

which means, ""God with us.

हे यशयाच्या पुस्तकामध्ये आढळत नाही. मत्तय “इम्मानुएल” या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करत आहे. तूम्ही हे एक वेगळे वाक्य म्हणून भाषांतर करू शकता. वैकल्पिक भाषांतर: “या नावाचा अर्थ म्हणजे ‘आमच्या बरोबर देव आहे.”

Matthew 1:24

Connecting Statement:

लेखक येशूच्या जन्माविषयीच्या घटनांच्या वर्णनाचा शेवट करत आहे.

as the angel of the Lord commanded

दूताने योसेफाला सांगितले मरीयेला आपली पत्नी करून घे आणि बाळाचे नाव येशू ठेव.

he took her as his wife

त्याने मरीयेशी लग्न केले.

Matthew 1:25

he did not know her

ही एक सौम्य शब्दात सांगण्याची पद्धत आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “त्याने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले नाहीत” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

to a son

एका पुल्लिंगी बाळासाठी किंवा “तिच्या मुलासाठी.” याची खात्री करून घ्या की योसेफ या ठिकाणी वास्तविक पिता म्हणून चित्रित केलेला नाही.

Then he called his name Jesus

योसेफाने बाळाचे नाव येशू ठेवले

Matthew 2

मत्तय 02 सर्वसाधारण नोंदी

रचना आणि स्वरूप

काही भाषांतरामध्ये काव्यात्मक ओळ ही पुढील वाक्याच्या वचनामध्ये बसवली जाते जेनेकरून ते वाचण्यासाठी सोपे असेल. ULT हे 6 आणि 18, या वचनामधील काव्यात्मक गोष्टीशी करते, जी वचने जुन्या करारामधील आहेत.

या अध्यायामधील विशेष संकल्पना

“त्याचा तारा”

या शब्दांचा उल्लेख कदाचित तारा यासाठी होतो ज्यावरती विद्वान लोक इस्राएलाच्या नवीन राज्याचे चिन्ह असा विश्वास ठेवतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sign)

या अध्यातील भाषांतराच्या इतर संभाव्य अडचणी

“विद्वान लोक”

इंग्रजी भाषांतरामध्ये या वाक्याचे भाषांतर करण्यासाठी पुष्कळ वेगवेगळ्या शब्दांचा उपयोग केला जातो. त्या शब्दांमध्ये “मागी” आणि “ज्ञानी लोक” असा समावेश आहे. ते लोक विद्वान किंवा ज्योतिषी असावेत. जर तूम्ही करु शकता, तर तूम्ही त्यासाठी सर्वसाधारण शब्द “विद्वान लोक” भाषांतर करावे.”

Matthew 2:1

General Information:

या ठिकाणी गोष्टीच्या नवीन भागाची सुरवात होते आणि अध्यायाच्या शेवटा पर्यंत ती चालू आहे. हेरोदाने यहूद्यांच्या नवीन राजाला मारण्याच्या प्रयत्नाविषयी मत्तय आम्हाला सांगते.

Bethlehem of Judea

बेथलहेम शहर यहूदीया प्रांतात आहे

in the days of Herod the king

जेव्हा हेरोद त्या ठिकाणी राजा होता

Herod

हे सम्राट हेरोदाला संदर्भित करते.

learned men from the east

पूर्वेकडील लोक जे ताऱ्यांचा अभ्यास करणारे होते

from the east

दूर देशाहून यहूदीयाच्या पूर्वेस

Matthew 2:2

Where is he who was born King of the Jews?

ताऱ्यांचा अभ्यास करून त्या लोकांना माहित झाले की जो राजा होणार आहे तो जन्मला आहे. तो कोठे आहे याचा ते शोध घेत होते. वैकल्पिक भाषांतर: “एक बाळ जे यहूद्यांचा राजा होईल त्याचा जन्म झाला आहे. तो कोठे आहे?”

his star

ते हे म्हणत नव्हते की ते बाळ त्या ताऱ्याचे खरे मालक होते. वैकल्पिक भाषांतर: “तो तारा जो त्याविषयी सांगतो” किंवा “तो तारा जो त्याच्या जन्माशी निगडीत आहे”

in the east

जसा तो पूर्वेकडे उदयास आला किंवा “जेव्हा आम्ही आमच्या देशामध्ये होतो”

worship

संभाव्य अर्थ 1)दैवी समजून त्या बाळाची आराधना करण्याचा त्यांचा हेतू, किंवा 2) त्या बाळाचा मानवी राजा म्हणून आदर करण्याचा होता. जर तुमच्या भाषेमध्ये दोन्ही अर्थाचे शब्द असतील, तर तूम्ही त्यांचा या ठिकाणी उपयोग करू शकता.

Matthew 2:3

he was troubled

तो चिंतातूर होता. हेरोद चिंतातूर होता की ते बाळ त्याच्या जागी राजा बनेल.

all Jerusalem

या ठिकाणी “यरुशलेम” लोकांना दर्शवते. आणखी, “सर्व” म्हणजे “पुष्कळ”. या गोष्टीला महत्व देण्याची अतिशयोक्ती मत्तय करत आहे की किती लोक चिंतातूर आहेत. वैकल्पिक भाषांतर: “यरुशलेम मधील पुष्कळ लोक” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

Matthew 2:4

General Information:

6 वचनामध्ये, मुख्य याजक आणि शास्त्री मीखा संदेष्ट्याच्या वचनाचा उपयोग करून हे दाखवतात की ख्रिस्त यरुशलेममध्ये जन्मास येईल.

Matthew 2:5

In Bethlehem of Judea

बेथलहेम शहर यहूदीया प्रांतात आहे

this is what was written by the prophet

हे कर्तरी प्रयोगामध्ये नमूद केले असावे. वैकल्पिक भाषांतर: “हेच ते जे खुप आधी संदेष्ट्यानी लिहून ठेवले आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 2:6

you, Bethlehem, ... are not the least among the leaders of Judah

मीखा यरुशलेम मधील लोकांशी बोलत आहे जसे ते त्याच्या सोबत आहेत पण ते सोबत नाहीत. आणखी, ते कनिष्ट नाहीत” याचे होकारार्थी वाक्यामध्ये भाषांतर होऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “तूम्ही, बेथेलहेम निवासी,..यहूदिया प्रांतातील अती महत्वाच्या नगरातील तुमचे नगर आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-apostrophe आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-litotes)

who will shepherd my people Israel

एक मेंढपाळ म्हणून मीखा त्या सरदाराविषयी बोलत आहे. याचा अर्थ तो लोकांचे मार्गदर्शन करेल आणि काळजी घेईल. वैकल्पिक भाषांतर: “जसा मेंढपाळ मेंढराचे मार्गदर्शन करतो तसे तो माझे लोक इस्राएल ह्यांचे मार्गदर्शन करील” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 2:7

Herod secretly called the learned men

याचा अर्थ इतर लोकांना माहिती न होता हेरोद ज्ञानी लोकांशी बोलला.

men to ask them exactly what time the star had appeared

हे एक प्रत्यक्ष अवतरण म्हणून भाषांतर करू शकतो. वैकल्पिक भाषांतर: “पुरुषांनो, आणि त्याने त्यांना विचारले, ‘अगदी कोणत्या वेळी तो तारा प्रगट झाला?” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

what time the star had appeared

ते हे सूचित करते की ज्ञानी लोकांनी तारा कधी प्रगट झाला होता ते त्याला सांगितले. वैकल्पिक भाषांतर: “कोणत्या वेळी तो तारा प्रगट झाला. पहिल्यांदा तारा जेव्हा प्रगट झाला तेव्हा ज्ञानी लोकांनी हेरोदाला सांगितले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 2:8

young child

हे येशूला दर्शवते.

bring me word

मला कळवा किंवा “मला सांगा” किंवा “मला परत बातमी द्या”

worship him

पहा हे जसे तूम्ही मत्तय 2:2.मध्ये भाषांतर केले आहे.

Matthew 2:9

After they

नंतर ज्ञानी लोक

they had seen in the east

त्यांनी पूर्वेकडे वर आलेले पाहिले होते किंवा “त्यांनी त्यांच्या देशात पाहिले होते”

went before them

त्यांना मार्गदर्शन केले किंवा “त्यांना घेऊन गेले ”

stood still over

थांबला

where the young child was

त्या ठिकाणी जेथे लहान मुल होते

Matthew 2:11

Connecting Statement:

येथे हा देखावा मरीया, योसेफ, आणि लहान मुल येशू राहत असलेल्या घराकडे वळतो.

They went

ज्ञानी लोक निघून जातात

They fell down and worshiped him

त्यांनी गुडघे टेकले आणि आपली मस्तके लवून नमन केले. हे त्यांनी येशूला आदर देण्यासाठी केले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

their treasures

येथे “खजिना” हा शब्द ते वापरत असलेल्या पेटी किंवा थैल्या याला दर्शवते. वैकल्पिक भाषांतर; “डबे कि जे त्यांचे खजिने ठेवण्यास वापरण्यात आले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 2:12

God warned them

मग, देवाने ज्ञानी लोकास इशारा दिला. कारण देवाला ठाऊक होते की हेरोद बाळाचा घात करण्यास पाहत होता.

dream not to return to Herod, so

हे प्रत्यक्ष अवतरण म्हणून भाषांतरीत केले जावू शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “स्वप्नामध्ये, बोलला, ‘हेरोद राजाकडे परत जाऊ नका,’ म्हणून” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

Matthew 2:13

General Information:

15 वचनामध्ये, मत्तय हे दाखवण्यासाठी होशेय संदेष्ट्याचे उदाहरण देतो की ख्रिस्त मिसरमध्ये वेळ घालवेल.

they had departed

ज्ञानी लोक निघून जातात

appeared to Joseph in a dream

योसेफ स्वप्न पाहत असता त्याच्याकडे आला

Get up, take ... flee ... Remain ... you

देव योसेफाशी बोलत आहे, जेनेकरून हे सर्व एकवचनी स्वरुपात असावे. . (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

until I tell you

या विधानाचा पूर्ण अर्थ स्पष्ट केला जाऊ शकतो. वैकल्पिक भाषांतर: “जोपर्यंत मी तुम्हाला सांगतो तोपर्यंत परत येणे सुरक्षित आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

I tell you

येथे “मी” हे देवाला दर्शवतो. देवदूत देवाकडून बोलत आहे.

Matthew 2:15

He remained

ते हे सुचवते की योसेफ, मरीया आणि येशू मिसरमध्ये राहिले. वैकल्पिक भाषांतर: “ते राहिले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

until the death of Herod

हेरोदाच्या मरणापर्यंत मत्तय 2:19. हे वाक्य मिसरमध्ये त्यांच्या राहण्याच्या कालावधीचे वर्णन करते आणि असे म्हणत नाही की हेरोद या वेळी मरण पावला.

Out of Egypt I have called my son

मी माझ्या पुत्राला मिसर देशामधून बोलावले आहे

my son

होशेय मध्ये हे इस्राएल लोकांशी संबंधित आहे. मत्तय असे म्हणतो की येशू देवाचा पूत्र आहे ही सत्यता आहे. मुलासाठी एक शब्द वापरुन त्याचे भाषांतर करा की ते एकुलता एक पुत्र किंवा पहिला पुत्र असे दर्शवू शकेल.

Matthew 2:16

General Information:

ह्या घटना हेरोदाच्या मृत्यूच्या आधी घडल्या, जे मत्तयने मत्तय 2:15. मध्ये नमूद केल्या आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events)

Connecting Statement:

येथे हे दृश्य परत हेरोदाकडे वळते आणि सांगते की त्याने काय केले जेव्हा त्याला समजले की ज्ञानी लोकांनी त्याची फसवणूक केली.

he had been mocked by the learned men

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “ज्ञानी लोकांनी त्याला फसवून लज्जास्पद केले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

He sent and killed all the male children

हेरोदाने मुलांना स्वतः मारून टाकले नाही. वैकल्पिक भाषांतर: “त्याने आपल्या सैनिकांना सर्व मुलांना ठार मारण्याची आज्ञा दिली” किंवा “त्याने सर्व मुलांना मारुन टाकण्यासाठी सैनिक पाठविले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

two years old and under

2 वर्ष आणि त्यापेक्षा लहान (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

according to the time

वेळेनुसार

Matthew 2:17

General Information:

मत्तय हे दाखवण्यासाठी यिर्मया संदेष्ट्याचे उदाहरण देतो की बेथेलहेम प्रातांतील सर्व मुलांचा मृत्यू शास्त्रवचनानुसार होता.

Then was fulfilled

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “हे पूर्ण झाले” किंवा “हेरोदाचे कार्य पुर्ण झाले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

what had been spoken through Jeremiah the prophet

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “जे परमेश्वराने यिर्मया संदेष्ट्याद्वारे फार पूर्वी सांगितले होते” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 2:18

A voice was heard ... they were no more

मत्तय यिर्मया संदेष्ट्याच्या पुस्तकातील शब्द वापरत आहे.

A voice was heard

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “लोकांनी आवाज ऐकला” किंवा “मोठ्याने आवाज झाला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Rachel weeping for her children

पुष्कळ वर्षांपूर्वी राहेल जगली होती. ही भविष्यवाणी राहेलला दाखवते जी तिच्या वंशजांसाठी रडत मरण पावली.

she refused to be comforted

हे कर्तरी स्वरुपात सांगता येईल. वैकल्पिक भाषांतर: “कोणीही तिला सांत्वन देऊ शकले नाही” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

because they were no more

कारण मुले निघून गेली होती आणि परत कधीच येणार नाहीत, ते मृत आहेत हे सांगण्याचा ‘ते नाहीत” हा एक सौम्य मार्ग आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “कारण ते मेलेले होते” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Matthew 2:19

Connecting Statement:

येथे हे दृश्य मिसरकडे येते, जेथे योसेफ, मरीया, आणि लहान येशू राहत आहेत.

behold

हे मोठ्या गोष्टीतील दुसऱ्या घटनेची सुरवात दर्शवते. यामध्ये कदाचित पूर्वीच्या घटनांपेक्षा वेगवेगळ्या लोकांचा सामावेश होऊ शकतो. तुमच्या भाषेमध्ये हे करण्याचा मार्ग असावा.

Matthew 2:20

those who sought the child's life

येथे “मुलाच्या जीवाची मागणी” हे असे आहे की ते मुलाला मारून टाकण्याची इच्छा बाळगतात. वैकल्पिक भाषांतर: “ते लोक बाळाला ठार मारण्यासाठी त्याचा शोध करत होते” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

those who sought

हे राजा हेरोद आणि त्याचे सल्लागार यांना दर्शवतो.

Matthew 2:22

Connecting Statement:

हा मत्तय 2:1 मध्ये सुरु झालेल्या या भागाचा हा शेवट आहे . हेरोदाने यहूद्यांचा नवीन राजा मारण्याचा प्रयत्न केला.

But when he heard

पण जेव्हा योसेफाने ऐकले

Archelaus

हेरोदाच्या मुलाचे हे नाव आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

he was afraid

योसेफ घाबरला होता

Matthew 2:23

what had been spoken through the prophets

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “पुष्कळ वर्षाआधी परमेश्वर जे संदेष्ट्याद्वारे बोलला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

he would be called a Nazarene

येथे “तो “ येशूचा उल्लेख करतो. येशूच्या काळापूर्वी संदेष्ट्यानी त्याला मसीहा किंवा ख्रिस्त म्हणून संबोधले होते. वैकल्पिक भाषांतर: “लोक म्हणतील की ख्रिस्त एक नासरी आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Matthew 3

मत्तय 03 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

काही भाषांतरे जुन्या करारातील मजकुराचा उपयोग उरलेल्या मजकुरापेक्षा पानाच्या उजवीकडे ठेवतात. यूएलटी हे वचन 3 मधील घेण्यात आलेल्या सामग्रीसह करतात.

या अध्यातील विशेष संकल्पना

“पश्चातापास योग्य फळ द्या”

फळ हे शास्त्रवचनामध्ये सामान्य शब्द चित्र आहे. लेखक याचा वापर चांगल्या किंवा वाईट वर्तनाचे परिणाम वर्णन करण्यासाठी करतात. या अध्यायामध्ये चांगले फळ देवाच्या आज्ञा म्हणून देणारे परिणाम आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/other.html#fruit)

या अध्यायात आणखी संभाव्य भाषांतरातील अडचणी

“स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे”

हे कोणालाच ठाऊक नाही की “स्वर्गाचे राज्य’ अस्तित्वात किंवा जेव्हा योहानाने हे शब्द उच्चारले तेव्हा अजूनही येत आहे. इंग्रजी भाषांतरामध्ये “हाताशी आहे” या वाक्याशाचा वापर करतात परंतु हे शब्द भाषांतर करणे अवघड असू शकतात. इतर आवृत्यामध्ये “जवळ आले आहे” किंवा “जवळ येत आहे” असा वापर करतात.

Matthew 3:1

General Information:

ही गोष्टीच्या नवीन भागाची सुरवात आहे जेथे मत्तय बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाच्या सेवेविषयी सांगत आहे. अध्याय 3 मध्ये मत्तयने यशया संदेष्ट्याद्वारे लिहिलेली वचने वापरली आहेत की बाप्तिस्मा करणारा योहान येशूच्या सेवाकार्यासाठी तयार केलेला संदेशवाहक होता.

In those days

हे पुष्कळ वर्षा नंतर योसेफ आणि मरीया मिसर देश सोडून नासरेथला गेले. येशू कदाचित आपली सेवा सुरु करण्याच्या अगदी जवळ आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “काही काळानंतर” किंवा “काही वर्षानंतर”

Matthew 3:2

Repent

हे अनेकवचन आहे. योहान लोकांशी बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

the kingdom of heaven is near

वाक्य “स्वर्गाचे राज्य” हे परमेश्वर शासन करणारा आहे याचा उल्लेख करते. हे वाक्य केवळ मत्तयच्या पुस्तकात आहे. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत “स्वर्ग” हा शब्द वापरा. वैकल्पिक भाषांतर: “स्वर्गात आपला देव लवकरच स्वतःला राजा असल्याचे दर्शवेल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 3:3

For this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “जेव्हा यशया संदेष्ठा बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाविषयी बोलत होता तेव्हा तो म्हणाला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

The voice of one calling out in the wilderness

हे एक वाक्य म्हणून व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “अरण्यात ओरडणाऱ्याचा आवाज ऐकला “ किंवा “अरण्यात ओरडणाऱ्या कोणा एकाचा आवाज त्यांनी ऐकला”

Make ready the way of the Lord ... make his paths straight

या दोन वाक्यांचा अर्थ एकच आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Make ready the way of the Lord

प्रभूसाठी मार्ग तयार करा. हे केल्याने प्रभूचा संदेश ऐकण्यास तयार असल्याचे दर्शवते. लोक त्यांच्या पापाबद्दल पश्चाताप करून असे करतात. वैकल्पिक भाषांतर: “जेव्हा तो येईल तेव्हा प्रभूचा संदेश ऐकण्यास तयार राहा” किंवा “पश्चाताप करा” आणि प्रभूच्या येण्यास तयार राहा” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 3:4

Now ... wild honey

मुख्य कथेच्या ओळीमध्ये खंड चिन्हांकित करण्यासाठी “आता” हा शब्द वापरला जातो. येथे मत्तय बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाविषयी माहिती सांगतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

wore clothing of camel's hair and a leather belt around his waist

या कपड्यांचे प्रतिक आहे की योहान फार पूर्वीपासून संदेष्ट्या प्रमाणेच संदेष्टा होता, विशेषतः एलीया संदेष्टा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 3:5

Then Jerusalem, all Judea, and all the region

“यरुशलेम”, “यहूदिया” आणि “क्षेत्र “ हे त्या भागातील लोकांसाठी वापरलेली शब्दप्रणाली आहे. शब्द “सर्व” हा बहुतेक लोक बाहेर पडले यावर जोर देण्यासाठी एक अतिशयोक्ती आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “मग कदाचित “यरुशलेम”, यहूदिया” आणि त्या भागातील लोक “(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

Matthew 3:6

They were baptized by him

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “योहानाने त्यांना बाप्तिस्मा दिला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

They

हे यरुशलेम, यहूदिया आणि यार्देन नदीच्या आसपासच्या क्षेत्रातील येणाऱ्या लोकांशी संबंधित आहे.

Matthew 3:7

General Information:

बाप्तिस्मा करणारा योहान सदुकी आणि परुशी यांना दोष देण्यास प्रारंभ करतो.

You offspring of vipers, who

हे एक रूपक आहे. येथे “संतती” म्हणजे एक प्रकारचा विषारी साप आहे आणि ते वाईटाचे प्रतिनिधित्व करतात. हे एक वेगळे वाक्य म्हणून नमूद असावे. वैकल्पिक भाषांतर: “तूम्ही दुष्ट विषारी सापांनो! कोण” किंवा “तूम्ही विषारी सापासारखे आहात! कोण” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

who warned you to flee from the wrath that is coming?

परुशी व सदुकी यांना दोष देण्यास योहानाने एक प्रश्न केला कारण ते त्याला बाप्तिस्मा देण्यास सांगत होते जेणेकरून देव त्यांना शिक्षा करणार नाही, परंतु ते पाप करणे थांबवू इच्छित नव्हते. वैकल्पिक भाषांतर: “आपण यासारखे देवाच्या क्रोधापासून पळून जाऊ शकत नाही”. किंवा “मी तुम्हास बाप्तिस्मा देत आहे म्हणूनच देवाच्या क्रोधापासून तूम्ही पळून जाऊ शकता असा विचार करू नका.” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

flee from the wrath that is coming

देवाच्या क्रोधाचा उल्लेख करण्यासाठी “क्रोध”हा शब्द वापरला आहे कारण त्याचा क्रोध त्यापूर्वी होता. वैकल्पिक भाषांतर: “येणाऱ्या शिक्षेपासून दूर पळा” किंवा “बचाव करा कारण देव तुम्हास शिक्षा करणार आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 3:8

Bear fruit worthy of repentance

“फळ द्या” हा शब्द एखाद्या व्यक्तीच्या कृत्यांचा संदर्भ करणारे रूपक आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “तुमची कृती दाखवते की तूम्ही खरोखर पश्चाताप केला आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 3:9

We have Abraham for our father

अब्राहाम आपला पूर्वज आहे किंवा “आम्ही अब्राहामाचे वंशज आहोत.” यहूदी पुढाऱ्यांनी असा विचार केला की ते अब्राहामाचे वंशज आहेत म्हणून देव त्यांना शिक्षा करणार नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

For I say to you

योहान जे बोलणार होता त्यावर हे जोर देते.

God is able to raise up children for Abraham even out of these stones

देव या खडकातूनही शारीरिक वंशज निर्माण करू शकतो आणि अब्राहामाला देऊ शकतो

Matthew 3:10

Connecting Statement:

बाप्तिस्मा करणारा योहान सदुकी आणि परुशी यांना दोष देतच राहतो.

Already the ax has been placed against the root of the trees. So every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire

या रूपकाचा अर्थ देव पापी लोकास शिक्षा करण्यास तयार आहे. हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “परमेश्वराकडे त्याची कुऱ्हाड आहे आणि तो वाईट फळ देणारे कोणतेही वृक्ष तोडण्यास व त्यास जाळून टाकण्यासाठी तयार आहे” किंवा “एखादा व्यक्ती आपली कुऱ्हाड घेऊन वाईट फळ देणाऱ्या झाडाला कापून टाकण्यास तयार आहे, तुम्हाला तुमच्या पापाबद्दल शिक्षा देण्यास देव तयार आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 3:11

for repentance

तूम्ही पश्चाताप केला आहे हे दर्शवण्यासाठी

But he who comes after me

योहाना नंतर येणारा व्यक्ती येशू आहे.

is mightier than I

माझ्यापेक्षा अधिक महत्वाचा आहे

He will baptize you with the Holy Spirit and with fire

हे रूपक योहानाच्या पाण्याच्या बाप्तिस्म्याचे भविष्यातील अग्नीच्या बाप्तिस्म्याशी तुलना करते. याचा अर्थ योहानाचा बाप्तिस्मा केवळ प्रतीकात्मक त्यांच्या पापांना शुद्ध करतो. पवित्र आत्म्याद्वारे आणि अग्नीद्वारे बाप्तिस्मा घेण्याने लोक त्यांच्या पापापासून शुद्ध होतील. शक्य असेल तर, आपल्या भाषेत योहानाच्या बाप्तिस्म्याची तुलना करण्यसाठी “बाप्तिस्मा” हा शब्द वापरा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 3:12

His winnowing fork is in his hand to thoroughly clear off his threshing floor

हे रूपक नीतिमान लोकांना ख्रिस्त दुष्ट लोकांपासून वेगळे करेल अशा पद्धतीने जसा एक मनुष्य गव्हाचा दाना भूसातून वेगळा करतो अशी तुलना. वैकल्पिक भाषांतर: “ख्रिस्त हा एक असा मनुष्य आहे ज्याच्या हातात त्याचे सूप आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

His winnowing fork is in his hand

येथे “त्याच्या हातात” म्हणजे व्यक्ती कार्य करण्यास तयार आहे . वैकल्पिक भाषांतर: “ख्रिस्ताच्या हातात त्याचे सूप आहे कारण तो तयार आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

winnowing fork

गहू हवेत फेकून भूसा आणि गहू वेगवेगळे करण्याचे हे एक साधन आहे. धान्य परत खाली येते आणि वाऱ्याने भूस फेकली जाते. ते खुरट्याच्या आकारा सारखे असते पण लहान पातळ लाकडापासून बनलेले असते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

to thoroughly clear off his threshing floor

ख्रिस्त हा हातामध्ये सूप असणाऱ्या माणसासारखा आहे जो आपले खळे साफ करण्यास तयार आहे.

his threshing floor

त्याची जमीन किंवा “ती जागा जेथे तो धान्य आणि भूसा वेगळा करील”

gather his wheat into the storehouse ... burn up the chaff with fire that can never be put

परमेश्वर कसे धार्मिक लोकांना वाईट लोकापासून वेगळे करेल हे ते दाखवण्याचे एक रूपक आहे. धार्मिक शेतकऱ्याच्या भांडारातील गव्हासारखे स्वर्गात जातील, आणि जे लोक भुसासारखे आहेत त्यांना न विझणाऱ्या अग्नीने जाळून टाकील. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

can never be put out

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “कधीही जळून जाणार नाही” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 3:13

Connecting Statement:

जेव्हा बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाने येशूचा बाप्तिस्मा केला तेव्हा येथे दृश्य नंतरच्या काळात बदलले.

to be baptized by John

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “योहान त्याला बाप्तिस्मा देऊ शकेल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 3:14

I need to be baptized by you, and do you come to me?

येशूने केलेल्या विनंती बद्दल योहानाला आश्चर्य वाटले हे दर्शवण्यासाठी योहान एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक भाषांतर: “आपण माझ्यापेक्षा अधिक महत्वाचे आहात. मी तुम्हाला बाप्तिस्मा देऊ नये. आपण मला बाप्तिस्मा दिला पाहिजे.” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 3:15

for us

येथे “आम्ही” येशू आणि योहानाला दर्शवते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

Matthew 3:16

Connecting Statement:

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाच्या गोष्टीच्या भागाचा हा शेवट आहे. जेव्हा त्याने येशूला बाप्तिस्मा दिला तेव्हा काय घडले याचे वर्णन करते.

After he was baptized

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “योहानाने येशूला बाप्तिस्मा दिल्यानंतर” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

behold

येथे “पाहणे” हा शब्द आपल्याला खालील आश्चर्यकारक माहितीकडे लक्ष देण्याची सूचना देतो.

the heavens were opened to him

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “येशूने स्वर्ग उघडलेला पहिला” किंवा “देवाने येशूसाठी स्वर्गास उघडले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

coming down like a dove

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) हे केवळ एक वाक्य आहे की आत्मा कबुतराच्या स्वरुपात आहे किंवा 2) ही एक अशी कल्पना आहे जिच्यामध्ये आत्मा कबुताराप्रमाणे येशूवर येत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

Matthew 3:17

a voice came out of the heavens saying

येशूने स्वर्गातून आवाज ऐकला. येथे “आवाज” म्हणजे देव बोलत आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “देव स्वर्गातून बोलला” (पहा : https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Son

हे येशूसाठी महत्वाचे शीर्षक आहे जे देवाशी त्याच्या नातेसंबंधांचे वर्णन करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 4

मत्तय 04 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

काही भाषांतरे प्रत्येक काव्यात्मक ओळ वाचनासाठी सुलभ व्हावी यासाठी उर्वरित मजकुरापेक्षा कवितेच्या पलीकडे उजवीकडे ठेवतात. यूएलटी हे वचन 6, 15 आणि 16,मधील कविताशी असे करते जे शब्द जुन्या कारारतील आहेत.

काही भाषांतरे जुन्या करारातील उतारे उर्वरित मजकुरापेक्षा पृष्टाच्या अध्यायाच्या उजवीकडे ठेवतात. यूएलटी वचन 10 मधील उताऱ्यासह करते.

या अध्यायात भाषांतरातील अन्य संभाव्य अडचणी

”स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे”

जेव्हा येशूने हे शब्द बोलले की “स्वर्गाचे राज्य” अस्तित्वात होते किंवा अजून येत आहे हे कोणालाही माहित नव्हते. इंगजी अनुवाद अनेकदा “हाताशी” या वाक्यांशाचा वापर करतात परंतु हे शब्द भाषांतर करणे कठीण होऊ शकतात. इतर आवृत्या “जवळ आले आहे” किंवा “जवळ येत आहे” याचा वापर करतात.

”जर तू देवाचा पुत्र आहेस”

वाचकाने वचन 3 आणि 6 मधील शब्दांचा अर्थ समजला पाहिजे की येशू देवाचा पुत्र होता की नाही हे सैतानाला माहित नव्हते. देव आधीच म्हणाला होता की येशू त्याचा पुत्र होता (मत्तय 3:17), म्हणून येशू कोण होता हे सैतानाला माहिती होते. त्याला हेही माहिती होते की येशू दगडाच्या भाकरी बनवू शकतो, उंच ठिकाणावरून स्वतःला फेकून देऊ शकतो आणि त्याला दुखापत होऊ शकत नाही. येशूने या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करावा जेणेकरून तो देवाची आज्ञा मोडेल आणि सैतानाचे आज्ञापालन करेल. या शब्दाचा अनुवाद “कारण तु देवाचा पुत्र आहेस” किंवा तू देवाचा पुत्र आहेस”. आपण काय करु शकता हे मला दर्शवा.” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#satan आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sonofgod)

Matthew 4:1

General Information:

येथे मत्तयने गोष्टीच्या नवीन भागाची सुरवात केली ज्यामध्ये येशू 40 दिवस अरण्यात घालवतो, जेथे सैतान त्याला परिक्षेत पाडतो. 4 थ्या वचनामध्ये, अनुवादाच्या पुस्तकातील अवतरणाने येशू सैतानाला धमकावतो.

Jesus was led up by the Spirit

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “आत्म्याने येशूला नेले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

to be tempted by the devil

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “म्हणून सैतान येशूची परीक्षा घेऊ शकला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 4:2

he had fasted ... he was hungry

हे येशूला दर्शवते.

forty days and forty nights

40 दिवस आणि 40 रात्री. हा 24-तासांचा कालावधी होय. वैकल्पिक भाषांतर: “40 दिवस” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 4:3

The tempter

हे शब्द “सैतानाला” दर्शवतात (वचन 1). दोन्हीचे भाषांतर करण्यासाठी त्याच शब्दाचा वापर करावा लागेल.

If you are the Son of God, command

सैतानाला माहीत आहे असे समजूया की येशू देवाचा पूत्र आहे. संभाव्य अर्थ हे आहे की 1) हे येशूच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी चमत्काराची परीक्षा आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “तू देवाचा पुत्र आहेस म्हणून तू आज्ञा करू शकतो” किंवा 2) हे एक आव्हान किंवा आरोप आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “आज्ञा करून तू हे सिद्ध करून दाखव की तू देवाचा पुत्र आहेस”

the Son of God

हे येशूसाठी एक महत्वाचे शिर्षक आहे जे देवाशी त्याच्या नातेसंबंधाचे वर्णन करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

command these stones to become bread.

तूम्ही याला प्रत्यक्ष अवतरणाने भाषांतर करू शकता. वैकल्पिक भाषांतर: “या दगडांना सांग,भाकरी बना”. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

bread

येथे “भाकर” सामान्यत: अन्न होय. वैकल्पिक भाषांतर: “अन्न” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Matthew 4:4

It is written

हे कर्तरी प्रयोगात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “मोशेने बऱ्याच वर्षापूर्वी शास्त्रावचनात हे लिहिले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Man shall not live on bread alone

याचा अर्थ अन्नापेक्षा जीवनासाठी आणखी काहीतरी महत्वाचे आहे.

but by every word that comes out of the mouth of God

येथे “शब्द” आणि “तोंड” हे देव काय बोलतो याला दर्शवतात. वैकल्पिक भाषांतर: “पण देव जे काही सांगतो ते सर्व ऐकून” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 4:5

General Information:

6 वचनामध्ये, सैतान स्तोत्रसंहिता मधील उतारा घेतो जेणेकरून येशूला परीक्षेत पाडावे.

Matthew 4:6

If you are the Son of God, throw yourself down

सैतानाला हे ठाऊक आहे की येशू हा देवाचा पूत्र आहे. संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) हे येशूच्या स्वतः च्या फायद्यासाठी चमत्कार करण्याचा मोह आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “तू खरोखर देवाचा पूत्र आहेस म्हणून तू स्वतःला खाली फेकून देऊ शकतोस” किंवा 2) हे आव्हान किंवा आरोप आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “स्वतःला खाली फेकून तू खरोखर देवाचा पुत्र आहेस हे सिद्ध कर”

the Son of God

हे येशूसाठीचे महत्वपूर्ण शिर्षक आहे जे देवाशी त्याच्या नातेसंबधाचे वर्णन करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

throw yourself down

स्वतःला खाली पाड किंवा “खाली उडी मार”

for it is written

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “शास्त्रवचनात लेखकाने लिहिले आहे” किंवा “शास्त्रवचनात असे म्हटले आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

'He will command his angels to take care of you,' and

तुझी काळजी घेण्याची देव त्याच्या दूतांना आज्ञा देईल, आणि हे प्रत्यक्ष अवतरणाने भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “देव आपल्या दूतांना म्हणेल, “त्याची काळजी घ्या” आणि (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

They will lift you up

देवदूत तुला झेलून धरतील

Matthew 4:7

General Information:

7 वचनामध्ये, येशू सैतानाला अनुवादाच्या पुस्तकातील उताऱ्याने धमकावतो.

Again it is written

हे समजते की येशू पुन्हा शास्त्रवचनाचा वापर करत आहे. हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “पुन्हा, मी शास्त्र वाचनात मोशेने काय लिहिले आहे ते तुम्हाला सांगेन” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

You must not test

येथे ‘तू” कोणासही संदर्भित करते. वैकल्पिक भाषांतर: “एखाद्याची परीक्षा घेऊ नये” किंवा “कोणाचीही परीक्षा घेऊ नये”

Matthew 4:8

Again, the devil

नंतर, सैतान

Matthew 4:9

He said to him

सैतान येशूला म्हणाला

All these things I will give you

मी तुला या सर्व गोष्टी देईन. परीक्षक येथे इशारा करत आहे की तो “या सर्व गोष्टी “देईल फक्त थोड्याशा नव्हे.

fall down

आपला चेहरा जमिनीपर्यंत खाली कर. हे एक सामान्य कृती होती जी दर्शवते की एक व्यक्ती आराधना करत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Matthew 4:10

General Information:

10 वचनामध्ये, येशू पुन्हा सैतानाला अनुवादाच्या पुस्तकातील उताऱ्याने धमकावत आहे.

Connecting Statement:

सैतानाने येशूची परीक्षा कशी घेतली या गोष्टीच्या भागाचा शेवट.

For it is written

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “मोशेने देखील शास्त्रवचनात लिहिले आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

You will worship ... you will serve

दोन्ही उदाहरणे “आपण” हे एकवचनी आहे, ऐकणाऱ्या सर्वासाठी आज्ञा आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Matthew 4:11

behold

“पाहणे” हा शब्द आपल्याला महत्वपूर्ण माहितीकडे लक्ष देण्याची सूचना देतो.

Matthew 4:12

General Information:

हे गोष्ट एका नवीन भागाची सुरवात आहे ज्यामध्ये मत्तयने येशूच्या गालील मधील सेवेचे वर्णन केले आहे. ही वचने येशू गालील मध्ये कसा आला हे स्पष्ट करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Now

हा शब्द मुख्य कथेतील खंड चिन्हांकित करण्यासाठी येथे वापरला गेला आहे. मत्तय या ठिकाणी कथेतील नवीन भाग सांगत आहे.

John had been arrested

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “राजाने योहानाला अटक केली” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 4:13

in the territories of Zebulun and Naphtali

जुबुलून आणि नफताली ही बऱ्याच वर्षापूर्वी परराष्ट्रीयांनी इस्राएल देशावर नियंत्रण ठेवण्याआधी या प्रदेशामध्ये राहणाऱ्या जमातींची ही नावे आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 4:14

General Information:

15 आणि 16, वचनामध्ये मत्तय यशया संदेष्ट्याचा उतारा दर्शवितो की गालील मधील येशूची सेवा भविष्यवाणीची पूर्णता होती.

This happened

येशू कफर्णहूम मध्ये राहणार आहे याला दर्शविते.

what was said

हे कर्तरी स्वरूपामध्ये सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “देवाने काय म्हटले “(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 4:15

The land of Zebulun and the land of Naphtali ... Galilee of the Gentiles!

हे प्रांत त्याच क्षेत्राचे वर्णन करतात.

toward the sea

हा गालील समुद्र आहे.

Matthew 4:16

The people who sat

हे शब्द एकत्र येऊन वाक्याची सुरवात होऊ शकते “जुबुलूनचा प्रांत” (वचन 15). वैकल्पिक भाषांतर: “जुबुलून आणि नफतालीच्या प्रदेशात जेथे अनेक परराष्ट्रीय लोक राहत आहेत तेथे वसलेले लोक”

The people who sat in darkness have seen a great light

येथे “अंधार” हा देवाबद्दल सत्य न माहीत असने यासाठी वापरलेले रूपक आहे. आणि “प्रकाश” देवाच्या खऱ्या संदेशसाठी एक रूपक आहे जो लोकांना त्याच्या पापापासून वाचवितो. (पहा : https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

to those who sat in the region and shadow of death, upon them has a light arisen

याचा मूळ अर्थ वाक्याचा पहिला भाग म्हणूनच आहे .येथे “जे लोक प्रदेश आणि मृत्यूच्या सावलीत बसले “हे रूपक आहे. ते अशा लोकांना सूचित करते जे देवाला ओळखत नाहीत. हे लोक मरणाच्या आणि देवापासून कायमचे विभक्त होण्याच्या धोक्यात होते. (पहा : https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 4:17

the kingdom of heaven has come near

“स्वर्गाचे राज्य” हे वाक्य परमेश्वर राजा म्हणून राज्य करेल याला दर्शवते. हे वाक्य केवळ मत्तयच्या पुस्तकात आहे. शक्य असेल तर, आपल्या भाषेत “स्वर्ग” असा शब्द समाविष्ट करा. मत्तय 3:2 मध्ये आपण याचे भाषांतर कसे केले ते पहा. वैकल्पिक भाषांतर “आपला स्वर्गीय पिता लवकरच स्वतःला राजा म्हणवेल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 4:18

General Information:

गालील प्रांतातील येशूच्या सेवाकार्याविषयी एका नवीन कथेच्या भागाची सुरवात होते. येथे तो पुरुषांना त्याचे शिष्य होण्यासाठी एकत्र करायला सुरवात करतो.

casting a net into the sea

या विधानाचा पूर्ण अर्थ स्पष्ट करता येऊ शकतो. वैकल्पिक भाषांतर: “मासे पकडण्यास पाण्यात जाळी टाकणे” (पहा:https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 4:19

Come, follow me

येशू शिमोन आणि आंद्रिया यांना त्याचे अनुसरण करण्यास, त्याच्या बरोबर राहण्यास, आणि त्याचे शिष्य बनण्यास निमंत्रित करतो. वैकल्पिक भाषांतर: “माझे शिष्य व्हा”

I will make you fishers of men

या रूपकाचा अर्थ शिमोन आणि आंद्रिया लोकांना देवाचे सत्य संदेश शिकवतील, म्हणून इतर लोकही येशूचे अनुसरण करतील. वैकल्पिक भाषांतर: “जसे तूम्ही मासे गोळा करत होता तसे मी तुम्हाला माझ्यासाठी माणसे गोळा करण्यास शिकवेल” (पहा : https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 4:21

Connecting Statement:

येशू अधिक माणसांना त्याचे शिष्य बनण्यास बोलावतो.

He called them

येशूने योहान आणि याकोब यास बोलावले. या वाक्याचा अर्थ असा आहे की येशूने त्यांना त्याचे अनुसरण करण्यास, त्याचा बरोबर राहण्यास आणि त्याचे शिष्य बनण्यास निमंत्रित केले.

Matthew 4:22

they immediately left

त्याच क्षणी त्यांनी ते सोडले

left the boat ... and followed him

हे स्पष्ट असावे की हे जीवन बदलले आहे. हे लोक यापुढे मासे पकडणारे असणार नाहीत तर येशूचे अनुयायी बनण्यासाठी आपल्या उर्वरित आयुष्यामध्ये पारंपारिक व्यवसाय करणार नाहीत.

Matthew 4:23

(no title)

गालील प्रांतातील येशूच्या सेवेची सुरवात ही या कथेचा शेवटचा भाग आहे. ही वचने त्याने काय केले आणि लोकांनी कसा प्रतिसाद दिला हे सारांशीत करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-endofstory)

teaching in their synagogues

गालील प्रांतातील सभास्थानात शिक्षण देणे किंवा “त्या लोकांच्या सभास्थानात शिक्षण देणे”

preaching the gospel of the kingdom

येथे “राज्य” देवाला राजा म्हणून शासन करण्याला सुचित करते. वैकल्पिक भाषांतर: “सुवार्तेचा प्रसार करणे की देव स्वतःला राजा म्हणून दाखवेल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

every kind of disease and sickness

“रोग” आणि ”आजार” हे शब्द जवळचे आहेत परंतु शक्य असल्यास दोन भिन्न शब्दांचे भाषांतर केले पाहिजे. एखादया व्यक्तीला आजारी पाडणे म्हणजे “रोग” होय.

sickness

आजारी असण्याचे परिणाम म्हणजे शारीरिक दुर्बलता आणि व्याधी असणे.

Matthew 4:24

those possessed by demons

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “जे दुष्ट आत्म्याद्वारे नियंत्रित केले गेले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the epileptic

हे एखादया विशिष्ट व्यक्तीला फेफरे असल्याचे दर्शविते, पण तो आजार नव्हे. वैकल्पिक भाषांतर: “ज्यांना काही वेळा जबरदस्ती झाली होती” किंवा “जे काही वेळेस बेशुद्ध झाले आणि अनियंत्रित झाले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-genericnoun)

and paralytic

हे अशा व्यक्तीला दर्शवते ज्याला पक्षघात झाला होता, पण विशिष्ट पक्षघात नाही. वैकल्पिक भाषांतर: “आणि जो कोणी अपंग होता” किंवा “ जे चालू शकत नाहीत” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-genericnoun)

Matthew 4:25

the Decapolis

या नावाचा अर्थ “दहा शहरे”. हे गालील समुद्राच्या दक्षिण पूर्व भागाचे नाव आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Matthew 5

मत्तय 05 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

बरेच लोक मत्तय 5-7 अध्यायामधील वचनांना डोंगरावरील प्रवचन म्हणतात. हे येशूने शिकवलेला सर्वात मोठा धडा आहे. पवित्र शास्त्रामधील हा पाठ तीन अध्यायामध्ये विभागतो, परुंतु कधीकधी वाचक गोंधळात पडू शकतात. जर आपले भाषांतर अध्यायाचे विभागामध्ये विभाजन करत असेल, तर वाचकांना हे समजेल की संपूर्ण प्रवचन एक मोठा विभाग आहे .

मत्तय 5:3-10, या वचनांना धन्यवाद किंवा आशीर्वाद म्हणून ओळखले जाते,उर्वरित मजकुरापेक्षा पृष्ठाच्या उजव्या बाजूस उजवीकडे रचले जाते,प्रत्येक ओळ जिची सुरवात “आशीर्वादित” या शब्दाने होते.या पृष्ठावरील, शब्द ठेवण्याचा हा मार्ग या शिकवणीचा काव्यात्मक स्वरूपावर प्रकाश टाकतो.

या प्रवचनातील अनेक भिन्न विषयाबद्दल येशू बोलला, म्हणून जेव्हा जेव्हा येशूने हा विषय बदलला तेव्हा आपण वाचकांना अध्यायामध्ये एक रिक्त ओळ ठेवून मदत करू शकतो.

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

“त्याचे शिष्य”

अनुयायी किंवा शिष्य म्हणून येशूचे अनुसरण करणाऱ्या कोणाचाही उल्लेख करणे शक्य आहे. येशूने आपल्या अनुयायांपैकी बारा अनुयायांची जवळचे “बारा शिष्य” म्हणून निवडले नंतर त्यांना प्रेषित म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

Matthew 5:1

General Information:

3 वचनामध्ये, येशू जे लोक आशीर्वादित आहेत त्यांच्या वैशिष्ट्यांचे वर्णन करण्यास सुरुवात करतो.

Connecting Statement:

ही कथेमधील नवीन भागाची सुरुवात आहे ज्यामध्ये येशू त्याच्या शिष्यांना शिक्षण देण्यास सुरुवात करतो. हा भाग अध्याय 7 च्या शेवटी संपतो आणि त्याला डोंगरावरील प्रवचन म्हटले जाते.

Matthew 5:2

He opened his mouth

हे एक बोलणे आहे: वैकल्पिक भाषांतर: “येशू बोलू लागला “(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

taught them

“त्यांना “हा शब्द त्याचा शिष्यांना दर्शवतो.

Matthew 5:3

the poor in spirit

ह्याचा अर्थ असा आहे की जो नम्र आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “ज्यांना ठाऊक आहे की त्यांना देवाची गरज आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

for theirs is the kingdom of heaven

येथे “स्वर्गाचे राज्य” हे देवाच्या शासनाचा राजा म्हणून दर्शवते. हे वाक्य केवळ मत्तयच्या पुस्तकात आहे. शक्य असेल तर, आपण आपल्या भाषेमध्ये “स्वर्ग” असेच ठेवा. वैकल्पिक भाषांतर: “स्वर्गातील देव त्यांचा राजा होईल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 5:4

those who mourn

दुखी होण्याचे संभाव्य कारण म्हणजे 1)जगाचा पापी स्वभाव किंवा 2) त्यांची स्वतःची पापे किंवा 3) एखाद्याचा मृत्यू. तुमच्या भाषेमध्ये शोक करण्याकरिता आवश्यकता नसते तो पर्यंत निर्देश करू नये.

they will be comforted

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “देव त्यांना सांत्वन देईल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 5:5

the meek

सौम्य किंवा “जो त्यांच्या स्वतःच्या सामर्थ्यावर अवलंबून नाही”

they will inherit the earth

देव त्यांना संपूर्ण पृथ्वी देईल

Matthew 5:6

those who hunger and thirst for righteousness

हे रूपक जे लोक योग्य ते करण्यास उत्सुक आहेत त्या लोकांचे वर्णन करतो. वैकल्पिक भाषांतर: “जे लोक खाण्या पिण्याची जेवढी इच्छा करतात तेवढेच त्यांना सत्यात जगणे आवडते” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

they will be filled

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “देव त्यांना भरेल” किंवा “देव त्यांना तृप्त करेल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 5:8

the pure in heart

ज्या लोकांची अंतःकरणे शुद्ध आहेत. येथे “हृदय” हे एक मनुष्याचे अंतरिक अस्तित्व किंवा उद्देश यासाठी रूपक आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “ज्यांना केवळ देवाची सेवा करायची आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

they will see God

येथे “पहाणे” म्हणजे ते देवाच्या उपस्थितीत राहण्यास सक्षम असतील. वैकल्पिक भाषांतर: “देव त्यांना त्यांच्या बरोबर राहण्यास परवानगी देईल”

Matthew 5:9

the peacemakers

हे असे लोक आहेत जे एकमेकांना शांततेत राहण्यास मदत करतात.

for they will be called sons of God

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “देव त्यांना त्याची मुले म्हणेल” किंवा “ते देवाची मुले होतील” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

sons of God

“मुले” या शब्दाचा अनुवाद करणे सर्वोत्तम आहे म्हणजे आपली भाषा नैसर्गिकरीत्या मानवी मुलगा किंवा मूल यास संदर्भ देण्यासाठी वापरली जाते.

Matthew 5:10

those who have been persecuted

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “ते लोक ज्यांना इतर चुकीची वागणुक देतात” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

for righteousness' sake

कारण त्यांनी जे करावे अशी देवाची इच्छा आहे ते तसेच करतात

theirs is the kingdom of heaven

येथे “स्वर्गाचे राज्य” हे देव त्याच्या शासनाचा राजा असल्याचे दर्शवते. हे वाक्य केवळ मत्तयच्या पुस्तकात आहे. शक्य असेल तर, आपल्या भाषेत “स्वर्ग” असेच ठेवा. पहा मत्तय 5:3 मध्ये तूम्ही कसे भाषांतर केले आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “स्वर्गातील देव त्यांचा राजा होईल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 5:11

Connecting Statement:

येशूने आशीर्वादित असलेल्या लोकांच्या गुणधर्माचे वर्णन करणे संपवले.

Blessed are you

शब्द “तूम्ही” हा बहुवचनी आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

say all kinds of evil things against you falsely

सर्व प्रकारचे वाईट तुमच्या विषयी बोलतात किंवा “तुमच्या बद्दल वाईट गोष्टी बोलतात की जे सत्य नाहीत”

for my sake

कारण तूम्ही माझे अनुसरण करता किंवा माझ्यावर विश्वास ठेवता”

Matthew 5:12

Rejoice and be very glad

आनंद करा आणि “खुप उल्लास करा” याचा अर्थ जवळपास समान गोष्ट आहे. आपल्या ऐकणाऱ्यांना फक्त आनंदाने नव्हे तर शक्य असल्यास आनंद करण्यापेक्षा ही जास्त गोष्टी करायला पाहिजे अशी येशूची इच्छा होती. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

Matthew 5:13

Connecting Statement:

येशू हे शिकवायला सुरवात करतो की त्याचे शिष्य कशा प्रकारे मीठ आणि प्रकाश आहेत.

You are the salt of the earth

संभाव्य अर्थ असे आहेत 1) जसे मीठ अन्न चांगले बनवते, तसे येशूचे शिष्य जगाच्या लोकांना प्रभावित करतात जेणेकरून ते चांगले होतील. वैकल्पिक भाषांतर: “तूम्ही जगातील लोकासाठी मीठाप्रमाणे आहात” किंवा 2) जसे मीठ अन्न सुरक्षित ठेवते, तसे येशूचे शिष्य लोकांना भ्रष्ट होण्यापासून राखतात. वैकल्पिक भाषांतर: “जसे मीठ अन्नासाठी आहे, तसे तूम्ही जगासाठी आहात” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

if the salt has lost its taste

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) “मीठ जी गोष्ट करते ते करण्याचे सामर्थ्य जर मीठाने गमावले तर” किंवा 2) “जर मिठाने त्याचा खारटपणा गमावला असेल तर”. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

how can it be made salty again?

पुन्हा तो कसा उपयोगी ठरू शकतो? शिष्यांना शिकवण्यासाठी येशूने एक प्रश्न वापरला आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “ते उपयुक्त बनवण्याचा कोणताही मार्ग नाही” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

except to be thrown out and trampled under people's feet

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “लोकांनी ते रस्त्यावर फेकणे आणि त्यावर चालणे वगळता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 5:14

You are the light of the world

याचा अर्थ येशूचे अनुयायी देवाला ओळखत नाहीत अशा लोकांना देवाच्या सत्याचा संदेश आणतात. वैकल्पिक भाषांतर : “तूम्ही जगाच्या लोकांसाठी प्रकाश आहात” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

A city set on a hill cannot be hidden

रात्री जेव्हा काळोख आहे, लोक शहरातील दिवे चमकलेले पाहू शकतात. हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “रात्रीच्या दरम्यान, शहरातील चमकणाऱ्या प्रकाशाला कोणीही लपवू शकत नाही” किंवा “प्रत्येकाला शहरातील दिवे डोंगरावर दिसतात” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 5:15

Neither do people light a lamp

लोक दिवा लावून ठेवत नाहीत

put it under a basket

दिवा लावून टोपलीच्या खाली ठेवतात.हे फक्त लपविण्यासाठी प्रकाश करणे मूर्खपणाचे आहे जेणे करून लोकानी दिव्याचा प्रकाश पाहू नये.

Matthew 5:16

Let your light shine before people

याचा अर्थ येशूचे शिष्य अशा प्रकारे जगले पाहिजे की इतर लोक देवाच्या सत्याबद्दल शिकतील. वैकल्पिक भाषातर: “आपले जीवन लोकासमोर चमकत असलेल्या प्रकाशाप्रमाणे असावे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

your Father who is in heaven

“पिता” या शब्दाचे भाषांतर आपल्या भाषेत करणे चांगले आहे जे नैसर्गिकरित्या मानवी पित्याला दर्शविते.

Matthew 5:17

Connecting Statement:

जुन्या करारातील नियमांची पूर्णता कश्याप्रकारे करण्यासाठी तो आला आहे हे शिकविण्यास येशूने सुरुवात केली.

the prophets

हे शास्त्र वचनामध्ये संदेष्ट्यानी जे काही लिहिले त्याला संदर्भित करते. .( पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 5:18

truly I say to you

मी तुम्हास सत्य सांगतो. हे वाक्य येशू पुढे जे सांगत आहे त्यावर जोर देते.

until heaven and earth pass away

येथे “स्वर्ग” आणि “पृथ्वी” संपूर्ण विश्वाला दर्शवतात. वैकल्पिक भाषांतर: “जोपर्यंत विश्व टिकून आहे तोपर्यंत “(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

not one jot or one tittle

“काना” हे सर्वात लहान इब्री अक्षर होते, आणि अनुस्वार हे छोटेसे चिन्ह होते जे दोन इब्री अक्षरामधील फरक होता. वैकल्पिक भाषांतर: “अगदी लहान लिखित अक्षर किंवा शब्दाचा सर्वात लहान भाग” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

all things have been accomplished

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “सर्व काही घडले आहे” किंवा” देव सर्व गोष्टी घडवून आणतो” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

all things

“सर्व गोष्टी” हा शब्द नियमशास्त्रातील सर्वकाही दर्शवतो. वैकल्पिक भाषांतर: “नियमशास्त्रातील सर्वकाही” किंवा “नियमशास्त्रामधील लिहिलेले सर्वकाही” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 5:19

whoever breaks

जो कोणी अवज्ञा करतो किंवा जो कोणी दुर्लक्ष करतो

the least one of these commandments

या आज्ञामधील कोणतीही आज्ञा, अगदी कमी महत्वाची सुद्धा

whoever ... teaches others to do so will be called

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “जर कोणी इतरांना असे करण्यास शिकवतो, देव त्या व्यक्तीस बोलावेल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

least in the kingdom of heaven

“स्वर्गाचे राज्य” हे वाक्य देव शासनकर्ता राजा आहे हे दर्शवते. हे वाक्य केवळ मत्तयमध्ये आढळते. शक्य असेल तर आपल्या भाषेत “स्वर्ग” वापरा. वैकल्पिक भाषांतर: “स्वर्गीय राज्यात सर्वात कमी महत्वपूर्ण” किंवा ”स्वर्गातील देवाच्या शासनाधीन असलेले सर्वात कमी महत्वाचे असलेले” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

keeps them and teaches them

सर्व आज्ञा पाळतो आणि इतरांना आज्ञापालन शिकवतो

great

खूप महत्वाची

Matthew 5:20

For I say to you

पुढे येशू काय म्हणतो त्यावर हे भर देते,

you ... your ... you

हे सर्व अनेकवचनी आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

that unless your righteousness exceeds ... Pharisees, you will in no way enter

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “आपल्या धार्मिकतेपेक्षा जास्त असणे आवशक आहे ...परुश्यांना प्रवेश करण्यासाठी” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

Matthew 5:21

General Information:

येशू अशा लोकांच्या गटाशी बोलत आहे ज्यांनी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये. “मी तुम्हास सांगतो” किंवा “तूम्ही ऐकले आहे” यामध्ये “तूम्ही” अनेक वचन आहे. “तूम्ही” हा शब्द “मारु नका” यामध्ये एकवचन आहे, पण काही भाषांमध्ये त्याला अनेकवचन असणे आवशक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

जुना करार पूर्ण करण्यास येशू आला आहे हे तो शिकवण्यास सुरवात करतो. येथे तो खून आणि क्रोधाबद्दल बोलू लागतो.

it was said to them in ancient times

हे कर्तरी क्रियासह व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “पूर्वी जे राहत होते त्यास देव म्हणाला” किंवा “मोशे आपल्या पूर्वजांना खूप पूर्वी म्हणाला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Whoever kills will be in danger of the judgment

येथे “न्याय” हा शब्द न्यायाधीश एखादया व्यक्तीस मारणार आहे हे सुचवते. वैकल्पिक भाषांतर: “दुसऱ्या व्यक्तीस मारणाऱ्या मनुष्याला न्यायाधीश दोषी ठरवतो” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

kill ... kills

हा शब्द खुनास दर्शवितो, प्रत्येक प्रकारच्या हत्याकांडाला नाही.

will be in danger of the judgment

येशू मानवी न्यायाधीशाचा संदर्भ देत नाही तर आपल्या भावावर संतप्त झालेल्या व्यक्तीचा निषेध करणाऱ्या देवाला दर्शवतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 5:22

But I say

येशू देव आणि त्याच्या शब्दाशी सहमत होता, पण धार्मिक पुढाऱ्यानी देवाच्या वाचनाचा ज्या मार्गाने अवलंब केला त्याच्याशी सहमत नाही. “मी” हे परिणामकारक आहे. हे दर्शवते की, जे काही येशू म्हणत आहे ते देवाकडून आलेल्या मूळ आज्ञांना समान महत्व आहे. या वाक्याचा अशाप्रकारे अनुवाद करण्याचा प्रयत्न करा ज्यामध्ये जोर दर्शवतो.

brother

हे सहकारी विश्वासणाऱ्याना दर्शवते, एका बांधवाला किंवा शेजाऱ्याला नाही.

worthless person ... fool

जे योग्यरीत्या विचार करू शकत नाहीत अशा लोकासाठी अपमान आहे. “अयोग्य व्यक्ती” जवळजवळ “बुद्धिहीन” आहे, जेथे “मूर्ख” देवाकडे अवज्ञा करण्याच्या कल्पना जोडतो.

council

हे कदाचित स्थानिक परिषदे सारखे होते, यरुशलेम मधील मुख्य धर्मसभा नाही.

Matthew 5:23

you

अशा लोकांच्या गटानी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये याविषयी येशू बोलत आहे. “तूम्ही” आणि “तुमचे” या सर्व घटना एकवचनी आहेत, पण काही भाष्यामध्ये ते बहुवचनी असणे गरजेचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

offering your gift

आपल्या भेटवस्तू देणे किंवा “भेटवस्तू आणणे”

at the altar

ते हे सुचित करते की यरुशलेमच्या मंदिरामध्ये ही देवाची वेदी आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “मंदिरातील देवाच्या वेदीसाठी” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

there remember

जेव्हा तूम्ही वेदी समोर उभे असता तुम्हाला आठवते

your brother has anything against you

तूम्ही काही तरी केले आहे म्हणून दुसरा व्यक्ती तुमच्याशी रागावलेला आहे

Matthew 5:24

First be reconciled with your brother

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “प्रथम त्या व्यक्तीबरोबर समेट कर” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 5:25

Agree with your

अशा लोकांच्या गटांनी वैयक्तीकरित्या काय करावे आणि काय करू नये या विषयी येशू बोलत आहे. “तूम्ही” आणि “तुमचे” या घटना एकवचनी आहेत, पण काही भाषांमध्ये त्यांना अनेकवचन असणे गरजेचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

your accuser

हा असा व्यक्ती आहे जो दुसऱ्याने काहीतरी चुकीचे करण्यावर दोषी ठरवत आहे. तो चुकीचे करणाऱ्याला न्यायालयात नेऊन त्याचा न्याय होण्यासाठी दोष लावतो.

may hand you over to the judge

येथे “हाती देईल” म्हणजे एखादयाला दुसऱ्याच्या नियंत्रणाखाली देणे. वैकल्पिक भाषांतर: “न्यायाधीशाला त्याच्याशी सौदा करू द्या” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

the judge may hand you over to the officer

येथे “ हाती देईल” म्हणजे एका व्यक्तीला दुसऱ्याच्या नियंत्रणाखाली देणे. वैकल्पिक भाषांतर: “न्यायाधीश तुला अधिकाऱ्याकडे देईल” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

officer

ज्याच्याकडे न्यायाधीशाचा निर्णय देण्याचा अधिकार आहे असा व्यक्ती

you may be thrown into prison

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “अधिकारी तुला तुरुंगात टाकू शकेल” "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 5:26

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यात येशू पुढे काय म्हणणार आहे यावर जोर टाकण्यात आला आहे.

from there

तुरुंगातून

Matthew 5:27

General Information:

अशा लोकांच्या गटांनी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये याविषयी येशू बोलत आहे. “तूम्ही ऐकले आहे” आणि “मी तुम्हास सांगतो” मध्ये ‘तूम्ही” अनेकवचन आहे. “व्यभिचार करू नको” मध्ये “तूम्ही” हे समजू शकता, पण काही भाषांमध्ये त्याला अनेकवचन असणे गरजेचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू जुन्या कराराची पूर्णता करण्यासाठी कसा आला याबद्दल शिकवत आहे. येथे व्यभिचार आणि वासना याविषयी शिकविण्यास सुरवात करतो.

that it was said

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “देवाने म्हटले आहे’ किंवा “मोशेने म्हटले आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

commit

या शब्दाचा अर्थ म्हणजे क्रिया करणे किंवा काहीतरी करणे.

Matthew 5:28

But I say

येशू देवाशी आणि त्याच्या शब्दाशी सहमत होता, पण धार्मिक नेत्यांनी देवाच्या वचनाचे ज्याप्रकारे लागूकरण केले त्याच्याशी तो सहमत नव्हता “मी” हा शब्द प्रभावी आहे. यावरून हे समजते की येशू जे म्हणत आहे त्या देवाच्या मूळ आज्ञांना समान महत्व आहे. हे जोर दर्शवते अशा प्रकारे या वाक्यांशाचा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न करा. पहा तूम्ही मत्तय 5:22. मध्ये कसे भाषांतर केले आहे.

everyone who looks on a woman to lust after her has already committed adultery with her in his heart

हे रूपक असे दर्शवते की एक व्यक्ती स्त्री कडे वासनेने पाहतो तर तो व्यक्ती व्यभिचाराची कृती करणाऱ्या व्यक्ती प्रमाणे दोषी आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

to lust after her

तिच्या कडे वासनेने पाहतो किंवा “तिच्या सोबत झोपण्याची इच्छा आहे”

in his heart

येथे “हृदय” हे एका व्यक्तीच्या विचरांसाठी रूपक आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “त्याच्या मनामध्ये” किंवा “त्याच्या विचारांमध्ये” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 5:29

If your

अशा लोकांच्या गटानी वैयक्तिकरीत्या काय करावे आणि काय करू नये याविषयी येशू बोलत आहे. सर्व उदाहरणातील “तू” आणि “तूम्ही” एकवचनी आहेत, पण काही भाष्यांमध्ये त्यांना अनेकवचन असणे गरजेचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

If your right eye causes you to stumble

येथे “डोळा” एखाद्या व्यक्तीला काय दिसते ते सांगतो. आणि, “ठेच” हे “पापाचे” रूपक आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “तूम्ही जे काही पाहता ते तुम्हाला अडखळण बनते” किंवा “जे काही तूम्ही पाहता कारण तूम्ही पाप करता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणिhttps://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

right eye

याचा अर्थ सर्वात महत्वाचा डोळा, डाव्या डोळ्याच्या विरुद्ध आहे. तुम्हाला “योग्य” “चांगले” किंवा “उत्तम” असे अनुवाद करण्याची गरज आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

pluck it out

एखाद्याने पाप करण्याचे थांबवण्याकरिता जे काही केले पाहिजे ते करणे ही एक आज्ञा आहे. याचा अर्थ “ते जबरदस्तीने काढणे” किंवा “नष्ट करणे”. जर उजवा डोळा विशेषतः नमूद केलेला नसेल तर आम्हाला “आपले डोळे नष्ट कर” असे भाषांतर करावे लागेल. जर डोळे नमूद केले असतील तर आपल्याला “त्यांचा नाश कर” असे भाषांतर करावे लागेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

throw it away from you

त्यातून सुटका करा

one of your body parts should perish

तुम्हाला तुमचा शरीरातील एक भाग गमवावा लागेल

than that your whole body should be thrown into hell

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “की देवाने तुमचे पूर्ण शरीर नरकात फेकून द्यावे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 5:30

If your right hand causes

या उल्लेखामध्ये, हात हा संपूर्ण व्यक्तीच्या कृतींना दर्शवतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

right hand

याचा अर्थ सर्वात महत्वाचा हात डाव्या हाताच्या विरोधात आहे . तुम्हाला “योग्य” “चांगले” किंवा “मजबूत” असे भाषांतर करणे गरजेचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

cut it off

एका व्यक्तीस पाप करणे थांबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टीसाठी एक आज्ञा आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

Matthew 5:31

Connecting Statement:

येशू जुन्या कराराची पूर्णता करण्यास कसा आला आहे हे तो सातत्याने शिकवतो. येथे तो सूटपत्राबद्दल शिकवण्यास सुरुवात करतो.

It was also said

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “देव हे देखिल म्हणाला” किंवा “मोशे देखील म्हणाला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

sends his wife away

सूटपत्राविषयी सौम्य शब्दात सांगणे (पहा : https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

let him give

त्याने दिलेच पाहिजे

Matthew 5:32

But I say

येशू देवाशी आणि त्याच्या वचनाशी सहमत होता, परंतु धार्मिक पुढाऱ्यांनी ज्या प्रकारे देवाच्या वचनाचे लागूकरण केले त्याबद्दल तो सहमत नव्हता. “मी” हा शब्द परिणामकारक आहे. या वरून हे दर्शवते की येशूने जे म्हटले ते देवाच्या आज्ञा प्रमाणेच महत्वाचे आहे. या वाक्याचा अशा प्रकारे अनुवाद करण्याचा प्रयत्न करा ज्यामुळे तेथे जोर दर्शविला जातो. पहा तूम्ही मत्तय 5:22 मध्ये कसे भाषांतर केले आहे.

makes her an adulteress

जो मनुष्य एका स्त्रीला अयोग्य प्रकारे सूटपत्र देतो “तो त्या स्त्रीला व्यभिचार करण्यास कारण ठरतो”. पुष्कळ संस्कृतीमध्ये तिचा पुनर्विवाह होणे सामान्य गोष्ट आहे, पण सूटपत्र अयोग्य असेल तर, अशा रीतीने विवाह करणे व्यभिचार होय.

her after she has been divorced

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “तिच्या पती नंतर तिचे सूटपत्र झाले असेल” किंवा “सूटपत्र झालेली स्त्री” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 5:33

General Information:

अशा लोकांच्या गटांनी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये याविषयी येशू बोलत आहे. “तूम्ही ऐकले आहे” आणि “मी तुम्हास सांगतो” या मध्ये तूम्ही हे अनेकवचन आहे . “तू” आणि “तुमचे” हे शब्द “शपथ वाहू नका” आणि “आपल्या शपथा वाहून” या मध्ये एकवचन आहे पण काही भाषामध्ये त्यांना अनेकवचन असणे गरजेचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू जुन्या कराराची पूर्तता करण्यास कसा आला या बद्दल शिकवत आहे. येथे तो शपथ घेण्याबद्दल बोलण्यास प्रारंभ करतो.

Again, you

तरीसुद्धा, तू किंवा “येथे दुसरे उदाहरण आहे. तूम्ही”

it was said to those in ancient times

हे कर्तरी क्रियापदसह व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “देव बऱ्याच काळापूर्वी राहिलेल्यांना म्हणाला” किंवा “मोशेने बऱ्याच काळापूर्वी राहिलेल्या पूर्वजांना म्हणाला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Do not swear a false oath, but carry out your oaths to the Lord.

तूम्ही काहीतरी कराल अशी शपथ वाहू नका आणि नंतर ती तूम्ही पूर्ण करणार नाही. त्याऐवजी तूम्ही जे काही प्रभूसाठी कराल अशी परमेश्वराला शपथ वाहिली असेल ती पूर्ण करा.

Matthew 5:34

But I say

येशू देवाशी आणि त्याचा वचनाशी सहमत आहे, पण धार्मिक पुढाऱ्यांनी देवाच्या वचनाचे ज्याप्रकारे लागूकरण केले त्याच्याशी तो सहमत नव्हता. “मी” हा शब्द परिणामकारक आहे. या वरून हे सूचित होते की येशू जे म्हणतो त्याचे देखिल देवाच्या मूळ आज्ञा समान महत्व आहे. या वाक्याचा अशा प्रकारे अनुवाद करण्याचा प्रयत्न करा ज्यामध्ये जोर दर्शवतो. पहा तूम्ही मत्तय 5:22 मध्ये कसे भाषांतर केले आहे.

swear not at all

शपथ वाहूच नका किंवा “कोणत्याही गोष्टीची शपथ वाहू नका”

it is the throne of God

कारण देव स्वर्गातून राज्य करतो, येशू स्वर्गाविषयी बोलतो जसे ते एक सिंहासन आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “येथून देव राज्य करतो” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 5:35

Connecting Statement:

येशू वचन 34 पासून त्याचे शब्द सांगण्याचे पूर्ण करतो की लोकांनी शपथ वाहू नये.

nor by the earth ... city of the great King

येथे येशूच्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा लोक वचन देतात किंवा ते म्हणतात एखादी गोष्ट खरी आहे, तेव्हा त्यांनी त्याविषयी शपथ वाहू नये.काहीं लोक असे शिकवत होते की जर एकादी व्यक्ती देवाची शपथ घेते की तो काहीतरी करेल तर त्याने ते केले पाहिजे,परंतु जर त्याने स्वर्ग किंवा पृथ्वी अशा इतर गोष्टींची शपथ घेतली तर तो जे काही करत नाही ते कमी धोक्याचे आहे. येशू म्हणतो की स्वर्ग किंवा पृथ्वी किंवा यरुशलेमेची शपथ वाहने हे देवाची शपथ वाहण्यासारखे गंभीर आहे कारण त्यासर्व गोष्टी देवाच्या आहेत.

it is the footstool for his feet

या रूपकाचा अर्थ म्हणजे पृथ्वीदेखील देवाच्या मालकीची आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “ते पदासनासारखे आहे जिथे राजा आपले पाय ठेवतो” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

for it is the city of the great King

हे शहर देवाच्या मालकीचे आहे, महान राजा

Matthew 5:36

General Information:

आधी येशूने आपल्या ऐकणाऱ्यांना सांगितले की देवाचे सिंहासन, पदासन आणि पृथ्वीवरील घर हे शपथ घेण्यासाठी नाहीत. येथे तो म्हणतो की ते त्यांच्या डोक्याची देखील शपथ घेऊ शकत नाहीत.

your ... you

अशा लोकांच्या गटाशी येशू बोलत आहे ज्यांनी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये या विषयी बोलत आहे. या शब्दांचा सर्व उल्लेख एकवचनी आहे,पण काही भाषांमध्ये त्यांना अनेकवचन असणे गरजेचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

swear

हे शपथ घेण्याविषयी आहे. पहा तूम्ही मत्तय 5:34 मध्ये कसे भाषातर केले आहे.

Matthew 5:37

let your speech be 'Yes, yes,' or 'No, no.'

जर तुम्हाला “होय” म्हणायचे असेल तर “होय” म्हणा आणि “नाही” म्हणायचे असेल तर “नाही” म्हणा.

Matthew 5:38

General Information:

लोकांनी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये त्याबद्दल येशू लोकांच्या एका गटाशी बोलत आहे. शब्द “तूम्ही” हा “तूम्ही ऐकले आहे” आणि “मी तुम्हास सांगतो” यामध्ये अनेकवचन आहे. “तूम्ही” हा शब्द “जो कोणी तुला मारेल” आणि “ त्याच्या कडे वळ” या दोन्ही मध्ये एकवचनी आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू कशा प्रकारे तो जुना करार पूर्ण करण्यास आला आहे हे शिक्षण देण्याचे सुरु ठेवतो. येथे तो एखाद्या शत्रूविरुद्ध सूड उगवण्याविषयी बोलण्यास सुरु करतो.

that it was said

हे कर्तरी स्वरुपात नमूद केले जाऊ शकते. पहा तूम्ही मत्तय 5:27 मध्ये कसे भाषांतरित केले आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “की देव म्हणाला” किंवा “मोशे म्हणाला” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

eye for an eye, and a tooth for a tooth

मोशेच्या नियमशास्त्रात एका व्यक्तीला एखादया व्यक्तीने हानी पोहोचाविली असेल तर त्याचप्रकारे त्याला हानी पोहोचवावी, पण त्याच्या पेक्षा जास्त वाईट हानी पोहोचवू नये.

Matthew 5:39

But I say

येशू देव आणि त्याच्या वचनाशी सहमत होता पण धार्मिक पुढाऱ्यांनी ज्याप्रकारे वचनाचे लागूकरण केले त्याशी तो असहमत होता. शब्द “मी” हा परिणामकारक आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की येशू जे म्हणतो ते देवाच्या मूळ आज्ञासारखेच महत्वपूर्ण आहे. या वाक्याचे भाषांतर अशा प्रकारे केले पाहिजे ज्याने जोर दर्शविला जातो.

one who is evil

दुष्ट वक्ती किंवा “जो तुम्हाला हानिकारक आहे”

strikes ... your right cheek

येशूच्या संस्कृतीमध्ये एका माणसाच्या गालामध्ये मारणे म्हणजे अपमान होता. डोळा आणि हाताप्रमाणे उजवा गाल अधिक महत्वाचा आहे, आणि त्या गालावर मारणे भयंकर अपमान होता.

strikes

खुल्या हाताच्या मागच्या बाजूने मारणे

turn to him the other also

त्याला तुमच्या दुसऱ्या गालावर पण मारू द्या

Matthew 5:40

General Information:

लोकांनी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये या विषयी येशू लोकांचा गटाशी बोलत आहे.”तूम्ही” आणि “तुमचे” या शब्दाची घटना एकवचनी आहे. “तूम्ही” हा शब्द आज्ञेमध्ये “जा” “द्या”,आणि “दूर जाऊ नका”. काही भाषांमध्ये त्यांना अनेकवचन असण्याची आवश्यकता असू शकते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

coat ... cloak

“बंडी” ही शरीराच्या जवळ जड शर्ट किंवा स्वेटर सारखे घातले जात होते. “अंगरखा” हा दोघांमध्ये महत्वपूर्ण आहे,जो बंडीवरती उबदारपणासाठी तसेच रात्रीच्या समई पांघरून म्हणून वापरला जात होता.

let that person also have

त्या व्यक्तीसही ते द्या

Matthew 5:41

Whoever

जो कोणी. संदर्भ हे सुचित करते की तो रोमी सैनिकाबद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

one mile

हे एक हजार पाऊल आहे, जे रोमन सैनिकाने त्याच्यासाठी एखाद्याला काहीतरी आणण्यासाठी कायदेशीररीत्या आग्रहाने पाठवू शकतो. जर “मैल” हा शब्द गोंधळात पाडणारा असेल तर एक किलोमीटर किंवा अंतर असे भाषांतर केले जाऊ शकते.

with him

हे आपल्याला जाण्यास भाग पाडणाऱ्या व्यक्तीला दर्शविते

go with him two

तो तुला जेवढा मैल जाण्यास भाग पाडतो तेवढा जा, आणि आणखी दुसरा मैल जा. जर “मैल” हे गोंधळात पाडणारे असेल तर तूम्ही “दोन किलोमीटर” किंवा “दुप्पट पर्यंत” असे भाषांतर करू शकता.

Matthew 5:42

do not turn away from

कर्ज देणे नकारू नको. हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषातर: “उधार देणे”

Matthew 5:43

General Information:

लोकांनी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये या विषयी येशू लोकांच्या एका गटांशी बोलत आहे. शब्द “तूम्ही” हा “तूम्ही ऐकले आहे” आणि “मी तुम्हाला सांगतो” यामध्ये अनेकवचने आहेत. शब्द “तूम्ही” आणि “तुमचे” हे “तूम्ही तुमच्या शेजाऱ्यावरती प्रीती करावी आणि शत्रूचा द्वेष करावा”, या मध्ये एकवचनी आहे. पण काही भाषांमध्ये ते अनेकवचनी असणे आवशक आहे.या नंतर “तूम्ही” आणि “तुमचे” या घटना अनेकवचनामध्ये आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू जुन्या कराराची पूर्तता कशी करतो याबद्दल शिकवत आहे. येथे तो शत्रूवरील प्रीतीविषयी बोलत आहे.

that it was said

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. पहा तूम्ही मत्तय 5:27मध्ये कसे भाषांतर केले आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “देव म्हणाला की” किंवा “मोशे म्हणाला की” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

your neighbor

येथे “शेजारी” हा शब्द विशिष्ट “शेजाऱ्याला” दर्शवत नाही, पण एखादया समुदायाच्या सदस्याला किंवा लोक समूहाला दर्शवतो. हे असे लोक आहेत ज्यांना सहसा दयाळूपणे वागवण्याची इच्छा असते किंवा असे वाटते की त्यांनी किमान विश्वासणाऱ्यांना दयाळूपणे वागवले पाहिजे. वैकल्पिक भाषांतर: “आपले देशवासी” किंवा “आपल्या लोकांच्या गटातील लोक” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-genericnoun)

Matthew 5:44

But I say

येशू देवाशी आणि याच्या वचनाशी सहमत होता,परंतु धार्मिक पुढाऱ्यांनी देवाच्या वचनाचे जसे लागूकरण केले त्याच्या विषयी तो सहमत नव्हता. शब्द “मी” हा परिणामकारक आहे. यावरून हे सूचित होते की येशू जे म्हणतो त्याला देवाच्या मूळ आज्ञा समान महत्व आहे. या वाक्याचा अशा प्रकारे अनुवाद करण्याचा प्रयत्न करा ज्यामध्ये जोर दर्शवला जातो. आपण मत्तय 5:22 मध्ये हे कसे भाषांतरीत केले ते पहा.

Matthew 5:45

you may be sons of your Father

“मुले” हे त्याच भाषेत अनुवाद करणे चांगले आहे की आपली भाषा नैसर्गिकरीत्या मानवी पुत्रासाठी किंवा मुलासाठी वापरली जाईल.

Father

हे देवासाठी महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 5:46

General Information:

लोकांनी वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये याविषयी येशू लोकांच्या एका गटाशी बोलत आहे. “तूम्ही” आणि “तुमचे” हे घटक अनेकवचनी आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू जुन्या कराराच्या नियमांची पूर्णता कशी करतो हे शिकवणे संपवतो. या भागाची सुरुवात मत्तय 5:17 मध्ये झाली.

what reward do you get?

येशू हा प्रश्न लोकांना शिकवण्यासाठी वापरत असे की जे त्यांच्यावर प्रेम करणारे आहेत ते असे काही विशेष नाहीत की ज्यांना देव प्रतिफळ देईल. हा अलंकारिक प्रश्न एक वाक्य म्हणून भाषांतर केला जाऊ शकतो. वैकल्पिक भाषांतर: “तुम्हास प्रतिफळ मिळणार नाही”. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Do not even the tax collectors do the same thing?

हा अलंकारिक प्रश्न वाक्य म्हणून भाषांतर केला जाऊ शकतो. वैकल्पिक भाषांतर: “कर गोळा करणारे सुद्धा असेच करतात” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 5:47

what do you do more than others?

हा प्रश्न वाक्य म्हणून भाषांतर केला जाऊ शकतो. वैकल्पिक भाषांतर: “तूम्ही इतर लोकांपेक्षा काहीएक चांगले करत नाही” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

greet

हा एक साधारण शब्द आहे जो ऐकणाऱ्यांच्या कल्याणासाठी इच्छा दर्शवणारा आहे.

Do not even the Gentiles do the same thing?

हा प्रश्न वाक्य म्हणून भाषांतर केला जाऊ शकतो. वैकल्पिक भाषांतर: “परराष्ट्रीय सुद्धा असेच करतात” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 5:48

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 6

मत्तय 06 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

मत्तय 6 येशूच्या विस्तारित शिक्षणाला “डोंगरावरील प्रवचन” म्हणून ओळखले जाते.

तुमच्या इच्छेने 6:9-11मधील प्रार्थना पृष्ठावरील उजव्या बाजूच्या उर्वरित भागामध्ये ठेऊ शकता.

या प्रवचनातील इतर अनेक विषयाबद्दल येशूने स्पष्टीकरण दिले आहे, म्हणून जेव्हा येशू विषय बदलतो मजकूर वाचताना रिक्त ओळ टाकून वाचकांना मदत करू शकतो.

Matthew 6:1

General Information:

वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये याविषयी येशू लोक गटाशी बोलत आहे. “तूम्ही” आणि “तुमच्या” यामधील सर्व घटना अनेकवचनी आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना डोंगरावरील प्रवचनामध्ये शिक्षण देतो, ज्याची सुरवात मत्तय 5:3 मध्ये झाली. या भागामध्ये, येशू धार्मिकतेचे कार्य, दान, प्रार्थना,आणि उपवास या विषयी संबोधतो.

before people to be seen by them

जेणेकरून त्या व्यक्तीला पाहणारे लोक त्याचा सन्मान करतील. हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “लोकासमोर असे की ते आपल्याला पाहून आपण जे केले त्याचा सन्मान करतील” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Father

हे देवासाठी महत्वपूर्ण शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 6:2

do not sound a trumpet before yourself

या रूपकाचा अर्थ असा आहे की काहीतरी हेतुपुरस्सर करून लोकांचे लक्ष वेधून घ्यावे. वैकल्पिक भाषांतर: “कोणासारखे तरी गर्दी मध्ये मोठ्याने कर्णा वाजवून इतरांचे लक्ष स्वतः कडे आकर्षित करणाऱ्या प्रमाणे करू नका” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Truly I say to you

मी तुम्हास सत्य सांगतो. हे वाक्य पुढे येशू काय म्हणतो त्यावर भर देते.

Matthew 6:3

General Information:

वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये याविषयी येशू लोक गटाशी बोलत आहे. “तूम्ही” आणि “तुमचे” यातील घटना अनेकवचनी आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना देण्याविषयी सतत शिकवतो.

do not let your left hand know what your right hand is doing

हे संपूर्ण गुप्ततेसाठी रूपक आहे. जसे हात नेहमी एकत्रपणे काम करतात आणि इतर प्रत्येकवेळी काय करत आहेत यास “माहित” असे म्हटले जाऊ शकते, आपण जेव्हा गरिबांना देत आहोत तेव्हा आपल्या सर्वात जवळच्याला देखील समजू नये. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 6:4

your gift may be given in secret

हे कर्तरी स्वरुपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “इतर लोकांना समजल्या विना तूम्ही गरिबाला देऊ शकता” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 6:5

General Information:

वैयक्तिकरित्या काय केले पाहिजे आणि काय करू नये याविषयी येशू लोकांशी बोलत आहे. “तूम्ही” आणि “तुमचे” यातील घटना वचन 5 आणि 7 मध्ये अनेकवचनी आहे; 6 वचनामध्ये ते एकवचनी आहे, परंतु काही भाषांमध्ये त्यांना अनेकवचन असणे आवश्यक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू प्रार्थनेविषयी शिकवण्यास सुरवात करतो.

so that they may be seen by people

हे दर्शवतात की जे त्यांना पाहतात ते त्यांना मान देतील. हे कर्तरी स्वरुपात नमूद केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “जेणेकरून लोक त्यांना पाहतील आणि त्यांना सन्मान देतील” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. येशू पुढे काय म्हणतो यावर हे वाक्य जोर टाकते.

Matthew 6:6

enter your inner chamber. Shut the door

खाजगी ठिकाणी जा किंवा “तूम्ही एकटे असाल अशा ठिकाणी जा”

Father who is in secret

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1)कोणी देवाला पाहू शकत नाही. वैकल्पिक भाषांतर: “पिता, जो अदृश्य आहे” किंवा 2)देव प्रार्थनेच्या व्यक्ती बरोबर त्या खाजगी ठिकाणी आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “पिता, जो आपल्या सोबत खाजगी आहे ‘’

Father

हे देवासाठी विशेष शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

your Father who sees in secret

तुमचा पिता तूम्ही खाजगी मध्ये काय करता हे पाहील आणि

Matthew 6:7

do not make useless repetitions

संभाव्य अर्थ 1)पुनरावृत्ती निरुपयोगी आहे. वैकल्पिक भाषांतर: “सारख्या अर्थहीन गोष्टी पुन्हा पुन्हा सांगू नका” किंवा 2)जे वाक्य किंवा शब्द अर्थहीन आहेत. वैकल्पिक भाषांतर: “सतत अर्थहीन शब्दांची पुनरावृत्ती करू नका”

they will be heard

हे कर्तरी स्वरुपात नमूद केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “त्यांचे खोटे देव देखील त्यांचे ऐकतील” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 6:8

General Information:

वैयक्तिकरित्या लोकांनी काय प्रार्थना करावी याविषयी येशू लोकांशी बोलत आहे . पहिल्या वाक्यात “तूम्ही” आणि “तुमचे” हे शब्द अनेकवचन आहेत. प्रार्थने मध्ये “तूम्ही” आणि “तुमचे” हे शब्द एकवचन आहेत व देवाला दर्शवत आहेत, “हे आमच्या स्वर्गातील पित्या” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Father

हे देवासाठी महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 6:9

Our Father in heaven

ही प्रार्थनेची सुरवात आहे आणि येशू लोकांना देवाला कसे संबोधित करायचे ते शिकवत आहे.

may your name be honored as holy

येथे “तुझे नाव” देवाला स्वतः संबोधित करते. वैकल्पिक भाषांतर: “प्रत्येकाने तुम्हाला सन्मान द्यावा” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 6:10

May your kingdom come

येथे “राज्य” म्हणजे देवाला शासनाचा राजा म्हणून संदर्भित करते. वैकल्पिक भाषांतर: “प्रत्येकावर आणि प्रत्येक ठिकाणी तूच पूर्णपणे राज्य करावे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

May your will be done on earth as it is in heaven

हे कर्तरी स्वरुपात नमूद केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “पृथ्वीवरही तुझी इच्छा पूर्ण होवो जशी स्वर्गामध्ये होते अगदी तसेच सर्वकाही घडावे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 6:11

General Information:

हा प्रार्थनेचा भाग आहे जो येशू लोकांना शिकवत होता. “आम्ही” “आमचे” आणि “आपले” या घटना त्यांना दर्शवतात जे ही प्रार्थना करतात. ते शब्द देवाला दर्शवत नाहीत, ज्याकडे ते प्रार्थना करत आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

daily bread

येथे “भाकर” सामान्यतः अन्नाला दर्शवते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Matthew 6:12

debts

कर्ज म्हणजे एखादया व्यक्ती कडून उसने घेणे. हे पापासाठी रूपक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

our debtors

कर्जदार हा दुसऱ्या व्यक्तीला उसने देणारा आहे. हे आमच्या विरुद्ध पाप करणाऱ्या लोकासाठी रुपक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 6:13

Do not bring us into temptation

शब्द “मोह” एक संज्ञा, क्रियापद म्हणून वापरले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “आम्हाकडून चूकीच्या गोष्टी होऊ नये” किंवा “कोणीही आम्हाला पापात पाडण्याची इच्छा करू नये” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Matthew 6:14

General Information:

“तूम्ही” आणि “ तुमचे” या घटना अनेकवचनी आहेत. परंतु, प्रत्येक व्यक्ती इतराना क्षमा करणार नाही तर त्यांच्याशी काय घडेल तो हे सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

their trespasses

संज्ञा “गुन्हे” क्रिया म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “जेव्हा ते तुझा विरुद्ध अपराध करतील तेव्हा” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Father

हे देवासाठी महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 6:15

their trespasses ... your trespasses

भाववाचक नाम “अपराध” क्रिया म्हणून भाषांतर केले जाऊ शकते. वैकल्पिक भाषांतर: “जेव्हा ते तुझ्या विरुद्ध अपराध करतील....जेव्हा तूम्ही देवा विरुद्ध अपराध करता” किंवा “तुला हानी करणाऱ्या गोष्टी ते करतात...जेव्हा तूम्ही अशा गोष्टी करता ज्याने तुमच्या पित्याला राग येतो” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Matthew 6:16

General Information:

वैयक्तिकरित्या काय करावे आणि काय करू नये याविषयी येशू लोकांच्या गटाशी बोलत आहे. वचन 16 मध्ये येणारे “तूम्ही” हा शब्द अनेकवचनी आहे. वचन 17 आणि 18 येशू त्यांना उपवास करताना कसे वागावे हे शिकवतो,”तूम्ही” आणि “तुमचे” या घटना एकवचनी आहेत. काही भाषेमध्ये “तूम्ही” च्या सर्व घटनेत अनेकवचन असणे आवश्यक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू उपवास करण्याविषयी शिकवण्यास सुरवात करतो.

they disfigure their faces

ढोंगी लोक आपले चेहरे धुत नाहीत किंवा त्यांचे केस करत नाहीत. त्यांनी स्वत: कडे लक्ष वेधण्यासाठी हे केले आहे जेणेकरुन लोक त्यांना पाहतील आणि उपवास करण्याकरिता त्यांचा सन्मान करतील.

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

Matthew 6:17

anoint your head

आपल्या केसांमध्ये तेल लावा किंवा तुमचे केस वर करा. डोक्याला अभिषेक करणे हे आपल्या केसांची सामान्य काळजी घेणे होय. याचा अर्थ ख्रिस्त म्हणजे अभिषेक असा काहीच नाही. येशूचा म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की उपवास करोत किंवा न करोत ते लोक समान दिसत असले पाहिजेत.

Matthew 6:18

Father who is in secret

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) कोणीही देवला पाहू शकत नाही. वैकल्पिक अनुवादः पिता, जो अदृश्य आहे किंवा 2) देव त्या व्यक्तीबरोबर आहे जो गुप्तपणे उपवास करतो. वैकल्पिक अनुवाद: पिता, जो आपल्यासोबत खाजगी मध्ये आहे पहा [मत्तय 6: 6] (../06/06.md) मध्ये आपण याचे भाषांतर कसे केले ते पहा.

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

who sees in secret

जो आपण जे खाजगीरित्या करतो ते पाहतो. आपण [मत्तय 6: 6] (../ 06 / 06.एमडी) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.

Matthew 6:19

General Information:

वैयक्तिकरित्या काय करावे किंवा काय करु नये याविषयी येशू लोकांच्या गटाशी बोलत आहे. आपण आणि आपले सर्व घटना अनेकवचन आहेत, वचन 21 वगळता, ते एकवचन आहेत. काही भाषांमध्ये आपण आणि आपले या घटनेत अनेकवचन असणे आवश्यक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू पैसा आणि संपत्ती याबद्दल शिकवण्यास सुरुवात करतो.

treasures

संपत्ती, त्या वस्तू ज्याला एखादा व्यक्ती सर्वात जास्त महत्व देतो

where moth and rust destroy

जेथे कसर आणि गंज संपत्ती नाश करतात

moth

छोटा, उडणारा कीटक जो कापड नष्ट करतो

rust

तपकिरी पदार्थ जो कि धातुंवर बनलेला आहे

Matthew 6:20

store up for yourselves treasures in heaven

हे एक रूपक आहे म्हणजे पृथ्वीवरील चांगल्या गोष्टी करणे म्हणजे देव स्वर्गात तुमचे प्रतिफळ देईल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 6:21

there will your heart be also

येथे हृदय म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे विचार आणि आवड आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 6:22

General Information:

वैयक्तिकरित्या काय करावे किंवा काय करू नये याविषयी येशू लोकांच्या गटाशी बोलत आहे. आपण आणि आपले चे उदाहरण सर्व एकवचन आहेत, परंतु काही भाषांमध्ये त्यांना अनेकवचन असणे आवश्यक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

The eye is the lamp of the body ... with light

हे निरोगी डोळ्याची तुलना करते ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला रोगग्रस्त डोळे दिसतात ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला अंधत्व मिळते. हे आध्यात्मिक रूपाने संदर्भित एक रूपक आहे. बहुतेक वेळा यहूदी लोक लोभाचा संदर्भ घेण्यासाठी खराब डोळा हा शब्द वापरत असत. याचा अर्थ असा आहे की जर एखादी व्यक्ती देवाला पूर्णपणे समर्पित असेल आणि ज्या गोष्टी केल्या जातात त्या देव पाहतो किंवा पाहील तर तो जे बरोबर आहे ते करत आहे. जर एखादी व्यक्ती अधिक लोभी असेल तर तो वाईट करीत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

The eye is the lamp of the body

या रूपकाचा अर्थ म्हणजे डोळे एखाद्या व्यक्तीला पाहू देतात जसा दिवा व्यक्तीला अंधारात पाहण्यास मदत करतो. वैकल्पिक अनुवाद: दिव्याप्रमाणे, डोळा आपल्याला गोष्टी स्पष्टपणे पाहण्याची परवानगी देतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

eye

आपल्याला अनेकवचन, डोळे म्हणून भाषांतरित करावे लागेल.

Matthew 6:23

But if your eye ... how great is that darkness

हे निरोगी डोळ्याची तुलना करते ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला रोगग्रस्त डोळे दिसतात ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला अंधत्व मिळते. हे आध्यात्मिक रूपाने संदर्भित एक रूपक आहे. बहुतेक वेळा यहूदी लोक लोभाचा संदर्भ घेण्यासाठी खराब डोळा हा शब्द वापरत असत. याचा अर्थ असा आहे की जर एखादी व्यक्ती देवाला पूर्णपणे समर्पित असेल आणि ज्या गोष्टी केल्या जातात त्या देव पाहिल किंवा लक्ष्य देईल तर तो जे बरोबर आहे ते करत आहे. जर एखादी व्यक्ती अधिक लोभी असेल तर तो वाईट करीत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

if your eye is bad

हे जादूचा संदर्भ देत नाही. जे लोक लबाडी करतात त्यांच्यासाठी एक रूपक म्हणून ते यहूदी लोक नेहमी वापरत असत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

if the light that is in you is actually darkness, how great is that darkness!

जर तुमच्या शरीरात प्रकाश पडत असेल पण जर अंधार पडतो, मग तुमचे शरीर अंधारात आहे

Matthew 6:24

for either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other

या दोन्ही वाक्यांचा अर्थ मूलत: सारखाच आहे. ते यावर जोर देतात की एक व्यक्ती एकाच वेळी देवावर आणि पैशावर प्रेम करू शकत नाही आणि त्याला समर्पितही होऊ शकत नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

You cannot serve God and wealth

आपण एकाच वेळी देवावर आणि पैशावर प्रेम करू शकत नाही

Matthew 6:25

General Information:

येथे आपण आणि आपले हे घटक सर्व अनेकवचन आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

I say to you

यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

to you

लोकांनी वयक्तिकरित्या काय करावे किंवा काय करू नये याविषयी येशू लोकाच्या गटाशी बोलत आहे.

is not life more than food, and the body more than clothes?

येशू लोकांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: आपण जे खातो त्यापेक्षा जीवनात बरेच काही अधिक आहे आणि आपण जे परिधान करता त्यापेक्षा आपले शरीर अधिक आहे. किंवा स्पष्टपणे जे जीवनातील गोष्टी आहेत त्या अन्नापेक्षा जास्त प्रमाणात आहेत आणि कपड्यांपेक्षा शरीरामध्ये महत्वाचे गोष्टी आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 6:26

barns

पिक साठविण्यासाठी जागा

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Are you not more valuable than they are?

येशू लोकांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः आपण पक्ष्यांपेक्षा अधिक मौल्यवान आहात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 6:27

General Information:

येशू लोक गटाशी बोलत आहे ज्याबद्दल त्या व्यक्तींनी काय करावे किंवा काय करू नये आपण आणि आपले सर्व उदाहरणे अनेकवचन आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Which one of you by being anxious can add one cubit to his lifespan?

येशू लोकांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. येथे आपल्या आयुष्यासाठी एक गज जोडा हे एक व्यक्ती किती काळ जगेल यावर वेळ जोडण्यासाठी एक रूपक आहे. वैकल्पिक अनुवाद: आपल्यापैकी कोणीही चिंताग्रस्त होऊन आपल्या आयुष्यात काही वर्षे वाढवू शकत नाही. आपण आपल्या आयुष्यामध्ये एक मिनिट देखील जोडू शकत नाही! म्हणून आपल्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींबद्दल आपण चिंता करू नये. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

one cubit

एक गज अर्धा मीटरपेक्षा कमी आकाराचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bdistance)

Matthew 6:28

Why are you anxious about clothing?

येशू लोकांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: आपण काय घालावे याबद्दल काळजी करू नये. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Think about

विचार करा

lilies ... They do not work, and they do not spin cloth

येशू कपड्यांविषयी बोलतो, जणू काही कपडे परिधान करणारे लोक होते. सुंदर आणि रंगीबेरंगी फुले असलेले रोपटे हे रूपक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

lilies

लिली हे एक प्रकारचे जंगली फूल आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

Matthew 6:29

even Solomon ... was not clothed like one of these

येशू लिलीविषयी बोलतो, जणू काही ते कपडे परिधान करणारे लोक होते. सुंदर आणि रंगीबेरंगी फुले असलेले रोपट्यासाठी रूपक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

I say to you

यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

was not clothed like one of these

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: या लिलीसारखे सुंदर कपडे परिधान केलेले नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 6:30

so clothes the grass in the fields

येशू लिलीबद्दल गोष्टी बोलू लागला की जणू ते कपडे परिधान करणारे लोक होते. लिली हे सुंदर आणि रंगीबेरंगी फुले असलेले रोपट्याचे प्रतिक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

grass

जर आपल्या भाषेत एक शब्द आहे ज्यामध्ये “गवत” आणि आपण मागील वचनामध्ये “लिली” साठी वापरलेला शब्द समाविष्ट असेल तर आपण येथे त्याचा वापर करू शकता.

is thrown into the oven

त्या वेळी यहूदी त्यांचे अन्नपदार्थ शिजवण्यासाठी गवत वापरत असत. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: कोणीतरी ते अग्नीत फेकतो किंवा कोणीतरी त्यास जाळून टाकतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

how much more will he clothe you ... faith?

येशू हा प्रश्न लोकांना शिकवण्यासाठी वापरतो की देव त्यांना आवश्यक असलेल्या गोष्टी पुरवेल. वैकल्पिक अनुवादः तो नक्कीच आपल्याला पोशाख देईल ... विश्वास. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

you of little faith

तूम्ही जे अल्पविश्वास असणाऱ्यांनो. येशू लोकांना अशा प्रकारे संबोधित करतो कारण कपड्यांविषयी त्यांची चिंता त्यांना देवावरील फार कमी विश्वास प्रगट करते.

Matthew 6:31

Therefore

या सर्व कारणाने

What clothes will we wear

या वाक्यात, कपडे भौतिक संपत्ती दर्शवण्याचा एक भाग आहे. वैकल्पिक अनुवादः आमच्याकडे कोणती मालमत्ता असेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Matthew 6:32

For the Gentiles search for these things

ते काय खावे, प्यावे व कपडे घालावे याविषयी परराष्ट्रीय विचार करतात.

your heavenly Father knows that you need them

देव आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणार असल्याची येशू खात्री करुन देत आहे.

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 6:33

seek first his kingdom and his righteousness

येथे राज्य देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. वैकल्पिक अनुवाद: देवाची सेवा करण्याद्वारे स्वतःची चिंता करा, जो आपला राजा आहे आणि जे बरोबर आहे ते करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

all these things will be given to you

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: देव आपल्यासाठी या सर्व गोष्टी पूरवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 6:34

Therefore

या सर्व कारणाने

tomorrow will be anxious for itself

येशू ""उद्या""विषयी बोलतो की जणू एखादी व्यक्ती चिंता करू शकते. येशूचा अर्थ असा की एका व्यक्तीला पुढचा दिवस जेव्हा येईल तेव्हा एखाद्या व्यक्तीला काळजी करण्याची पुरेसे वेळ मिळेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

Matthew 7

मत्तय 07 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

या प्रवचनातील बऱ्याच वेगवेगळ्या विषयांबद्दल येशू बोलला, म्हणून जेव्हा आपण येशू हा विषय बदलेल तेव्हा मजकुरावर रिक्त ओळ टाकून वाचकांना मदत करू शकता.

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

मत्तय 5-7

बरेच लोक मत्तय 5-7 ला डोंगरावरील प्रवचन म्हणतात. येशूने शिकवलेला हा एक मोठा धडा आहे. पवित्र शास्त्र हा धडा तीन अध्यायांमध्ये विभागतात, परंतु हे वाचकांना गोंधळात टाकू शकते. जर आपले भाषांतर मजकूरात विभागलेले असेल तर वाचकांना हे समजेल की संपूर्ण प्रवचन एक मोठा विभाग आहे.

त्यांच्या फळांवरून तूम्ही त्यास ओळखाल

शास्त्रांमध्ये फळ ही एक सामान्य प्रतिमा आहे. याचा वापर चांगल्या किंवा वाईट कृत्यांच्या परिणामाचे वर्णन करण्यासाठी केला जातो. या अध्यायात, चांगले फळ म्हणजे देवाची आज्ञा म्हणून जगण्याचा परिणाम आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/other.html#fruit)

Matthew 7:1

General Information:

येशू लोकांच्या एका गटाशी बोलत आहे ज्याबद्दल त्यांनी काय केले पाहिजे आणि काय करू नये. आपण आणि आज्ञा या घटना अनेकवचनी आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना डोंगरावरील प्रवचनात सातत्याने शिकवितो, ज्याची सुरवात [मत्तय 5: 3] (../ 05 / 03.एमडी).मध्ये झाली.

Do not judge

येथे"" न्यायाधीशांचा कठोरपणे निषेध करणे किंवा दोषी घोषित करणे याचा मजबूत अर्थ आहे. वैकल्पिक अनुवादः लोकांची कठोरपणे निंदा करू नका (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

you will not be judged

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देव तुमची कठोरपणे निंदा करणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 7:2

For

वाचक 7: 2 मधील विधान समजू शकतील याची खात्री करा, जे 7:1 मध्ये येशूने म्हटले त्यानुसार आहे.

with the judgment you judge, you will be judged

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ज्याप्रकारे तुम्ही इतरांना दोष लावता त्याच प्रकारे देव तुम्हाला दोषी ठरवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

measure

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) हे दिले जाणारे दंड आहे किंवा 2) हा न्याय ठरवण्यासाठी वापरलेला दर्जा आहे.

it will be measured out to you

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देव ते आपल्या जमेस मोजेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 7:3

General Information:

लोकांनी काय करावे किंवा काय करू नये याविषयी येशू लोकांच्या गटाशी बोलत आहे. आपण आणि आपले चे उदाहरण सर्व एकसारखे आहेत, परंतु काही भाषांमध्ये त्यांना अनेकवचन असणे आवश्यक आहे.

Why do you look ... brother's eye, but you do not notice the log that is in your own eye?

इतर लोकांच्या पापांकडे लक्ष देण्याकडे आणि स्वतःकडे दुर्लक्ष करण्याच्या उद्देशाने येशू हा प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: आपण ... भावाचा डोळा पाहत आहात परंतु आपल्या स्वत: च्या डोळ्यातील मुसळ आपल्याला दिसत नाही. किंवा बघू नको ... भावाच्या डोळ्याकडे आणि तुझ्या डोळ्यातील मुसळाकडे दुर्लक्ष कर. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

the tiny piece of straw that is in your brother's eye

हे एक रूपक आहे जे एखाद्या सह विश्वासणाऱ्याच्या कमी महत्त्वाच्या दोषांचा संदर्भ देते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

tiny piece of straw

कुसळ किंवा तुकडा किंवा धुळीचा कण. सर्वसाधारणपणे एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यात पडणाऱ्या सर्वात लहान गोष्टीसाठी शब्द वापरतात.

brother

7: 3-5 मधील भावाच्या सर्व घटना एखाद्या सह-विश्वासणाऱ्या किंवा शेजारी नसलेल्या एखाद्या बांधवाचा उल्लेख करतात.

the log that is in your own eye

हे एखाद्या व्यक्तीच्या सर्वात महत्त्वाच्या चुकांसाठी एक रूपक आहे. एक मुसळ वास्तविकपणे एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यात जाऊ शकत नाही. येशू दुसऱ्या व्यक्तीच्या कमी महत्त्वपूर्ण दोषांशी व्यवहार करण्यापूर्वी एखाद्या व्यक्तीने आपल्या स्वतःच्या महत्त्वपूर्ण दोषांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे यावर जोर देत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

log

झाडाचा सर्वात मोठा भाग जो एखाद्याने कापलेला आहे

Matthew 7:4

How can you say ... your own eye?

इतर लोकांच्या पापांकडे लक्ष देण्याआधी लोकांना त्यांच्या पापांकडे लक्ष देण्याकडे आव्हान देण्यासाठी येशूने हा प्रश्न विचारला. वैकल्पिक अनुवाद: आपण आपलाच स्वतःच डोळा म्हणू नये. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 7:6

General Information:

लोकांनी वयक्तिकरित्या काय करावे किंवा काय करू नये याविषयी येशू लोकांच्या गटाशी बोलत आहे. आपण आणि आपले हे घटक अनेकवचन आहेत.

dogs ... hogs

यहूद्यांनी या जनावरांना गलिच्छ मानले आणि देवाने यहूद्यांना ते खाण्यास नकार दिला. ते दुष्ट लोकांसाठी रूपक आहेत जे पवित्र गोष्टींचा आदर करीत नाहीत. हे शब्द अक्षरशः भाषांतरित करणे चांगले राहील. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

pearls

हे गोल, मौल्यवान दगड किंवा मोत्यांप्रमाणेच असतात. ते देवाचे ज्ञान किंवा सर्वसाधारण मौल्यवान गोष्टींसाठी एक रूपक आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

they may trample

डुकरे पायदळी तुडवतील

then turn and tear

कुत्री नंतर वळतील आणि फाडतील

Matthew 7:7

General Information:

वैयक्तिकरित्या काय करावे किंवा काय करू नये याविषयी येशू लोकांच्या गटाशी बोलता आहे. आपण आणि आपले हे घटक एकवचन आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Ask ... Seek ... Knock

हे देवाला प्रार्थना करण्यासाठी रूपक आहेत. क्रियापद हे दर्शविते की आम्ही उत्तर देईपर्यंत प्रार्थना करत राहणे . जर आपल्या भाषेत एखादी गोष्ट पुढे चालू ठेवण्यासाठी एक स्वरूप असेल तर येथे वापरा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Ask

या प्रकरणातील एखाद्या व्यक्तीकडून गोष्टींची विनंती करा

it will be given to you

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः आपल्याला ज्याची गरज आहे ते देव देईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Seek

कोणालाही शोधा, या प्रकरणात देवाला

Knock

घराच्या आत किंवा खोलीत असलेल्या व्यक्तीने दरवाजा उघडावा अशी विनंती करण्यासाठी दरवाजा ठोठावणे एक विनम्र मार्ग होता. जर दार वाजविल्यास ते आपल्या संस्कृतीत अयोग्य असेल किंवा वाजवत नसतील तर लोक दरवाजा उघडण्यासाठी दरवाजे कसे वाजवतात ते वर्णन करा. वैकल्पिक भाषांतर: ""देवाला सांगा की त्याने दार उघडावे अशी आपली इच्छा आहे

it will be opened to you

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: देव ते आपल्यासाठी उघडेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 7:9

Or which one of you ... a stone?

येशू लोकांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः आपल्यामध्ये असा एकही व्यक्ती नाही ... एक दगड. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

a loaf of bread

याचा अर्थ सामान्यतः अन्न होय. वैकल्पिक अनुवादः काही अन्न (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

stone

हे नाम अक्षरशः भाषांतरित केले पाहिजे.

Matthew 7:10

fish ... snake

ही नामे अक्षरशः भाषांतरित करणे आवश्यक आहे.

Or if he asks for a fish, will give him a snake?

येशू लोकांना शिकवण्यासाठी दुसरा प्रश्न विचारतो. हे समजले जात आहे की येशू अद्याप एक मनुष्य आणि त्याचा मुलगा यांचा संदर्भ देत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: आणि तुमच्यामध्ये एकही व्यक्ती नाही जर तुमच्या मुलाने मासा मागितला तर तूम्ही त्याला साप द्याल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 7:11

General Information:

वैयक्तिकरीत्या त्यांनी काय करावे किंवा काय करू नये अविषयी येशू लोक गटाशी बोलत आहे. आपण आणि आपले हे घटक अनेकवचनी आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

how much more will your Father in heaven give ... him?

येशू लोकांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: मग स्वर्गातील पित्याने निश्चितपणे त्याला द्यावे ... (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 7:12

whatever things you want people to do to you

इतरांनी तुमच्याशी कसे वागावे अशी तूची इच्छा आहे

for this is the law and the prophets

येथे नियमशास्त्र आणि "" संदेष्टे "" मोशे आणि संदेष्ट्यांनी काय लिहिले आहे याला दर्शवते. वैकल्पिक अनुवाद: मोशे आणि संदेष्टे या शास्त्रवचनांमध्ये हे शिकवतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 7:13

General Information:

नाश करण्याच्या रुंद दाराच्या माध्यमातून किंवा जीवनासाठी एक अरुंद दरवाजाच्या मार्गे चालणारी ही प्रतिमा हे दर्शवते की लोक कसे जगतात आणि त्यांच्या जगण्याचे परिणाम काय. जेव्हा आपण भाषांतर करता तेव्हा द्वार आणि मार्गांच्या दोन मध्यातील फरकांवर जोर देण्यासाठी विस्तृत आणि व्यापक यासाठी संकीर्ण शक्य तितके वेगळे शब्द वापरा.

Enter through the narrow gate ... many people who go through it

रस्त्यावर प्रवास करणाऱ्या आणि फाटकामधून एका राज्यात प्रवेश करणाऱ्या लोकांची ही प्रतिमा आहे. एका राज्यात प्रवेश करणे सोपे आहे; दुसऱ्यामध्ये प्रवेश करणे कठीण आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Enter through the narrow gate

आपल्याला हे 14 व्या वचनाच्या शेवटी हलवावे लागेल: ""म्हणून, अरुंद दरवाजातून आत जा.

the gate ... the way

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) मार्ग एका राज्याच्या प्रवेशद्वाराकडे जाणारा रस्ता होय, किंवा 2) फाटक आणि मार्ग दोघेही राज्याच्या प्रवेशद्वाराशी संबंधित आहेत.

to destruction

हे भाववाचक नाम क्रियापदाने भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ज्या ठिकाणी लोक मरतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Matthew 7:14

Connecting Statement:

एक मार्ग किंवा दुसऱ्या मार्गावर जावे की नाही हे निवडण्यासाठी लोक कसे राहणार आहेत हे निवडण्याविषयी येशू पुढे म्हणतो.

to life

जीवन"" या भाववाचक नामाचे भाषांतर जिवंत हे क्रियापद वापरून केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः लोक जेथे राहतात त्या ठिकाणी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Matthew 7:15

Beware of

विरुद्ध सावध रहा

who come to you in sheep's clothing but are truly ravenous wolves

या रूपकाचा अर्थ असा आहे की खोटे संदेष्टे ते चांगले आहेत आणि लोकांना मदत करू इच्छितात परंतु ते खरोखर वाईट आहेत आणि लोकांना त्रास देतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 7:16

By their fruits you will know them

हे रूपक एखाद्या व्यक्तीच्या कृतीना संदर्भित करते. वैकल्पिक अनुवादः जसजसे आपण त्यावर वाढणारे फळ पाहून झाड ओळखता तसतसे ते कसे कार्य करतात त्याद्वारे आपण खोट्या संदेष्ट्यांना ओळखू शकाल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Do people gather ... thistles?

येशू लोकांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. लोकांना माहित आहे की उत्तर नाही असे आहे. वैकल्पिक अनुवाद: लोक गोळा करीत नाहीत ... काटेरी रोपटे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 7:17

every good tree produces good fruit

चांगले काम करणारे किंवा शब्द उत्पन्न करणाऱ्या चांगल्या संदेष्ट्यांना संदर्भ देण्यासाठी येशूने फळांच्या रूपकाचा उपयोग केला आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

the bad tree produces bad fruit

वाईट कृत्ये करणाऱ्या वाईट संदेष्ट्यांचा उल्लेख करण्यासाठी येशू फळांच्या रूपकाचा उपयोग करत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 7:19

Every tree that does not produce good fruit is cut down and thrown into the fire

खोट्या प्रेषितांचा उल्लेख करण्यासाठी येशूने फळाचे झाड एक रूपक म्हणून वापरले आहे. येथे, तो फक्त वाईट झाडांचे काय होईल हे सांगतो. याचा अर्थ असा आहे की खोट्या संदेष्ट्यांचेही असेच होईल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

is cut down and thrown into the fire

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: लोक तोडून टाकतात आणि आगीत जाळून टाकतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 7:20

you will recognize them by their fruits

त्यांचे"" शब्द संदेष्टे किंवा झाडे याचा संदर्भ घेऊ शकतो. या रूपकातून असे सूचित होते की झाडांचे फळ आणि संदेष्ट्यांचे कार्य दोन्ही चांगले किंवा वाईट आहेत हे प्रकट करतात. शक्य असल्यास, हे एका प्रकारे भाषांतरित करा जेणेकरुन ते दोन्ही झाडे आणि संदेष्ट्यांना संदर्भित केले जाऊ शकेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 7:21

will enter into the kingdom of heaven

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तय पुस्तकात वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषांतरामध्ये स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवाद: "" देव स्वर्गात राहतो जेव्हा तो स्वत: राजा असल्याचे दर्शवितो तेव्हा "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

those who do the will of my Father who is in heaven

जो कोणी माझ्या स्वर्गातील पित्याला पाहिजे ते करतो

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 7:22

in that day

येशू म्हणाला, त्या दिवशी त्याच्या ऐकणाऱ्यांना हे समजले की तो न्यायाच्या दिवसाचा संदर्भ देत होता. आपल्या वाचकांना अन्यथा समजले नाही तरच आपण न्यायाचा दिवस असे समाविष्ट केले पाहिजे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

did we not prophesy ... drive out demons ... do many mighty deeds?

लोकांनी या गोष्टी केल्यावर जोर देण्यासाठी त्या प्रश्नांचा उपयोग करतात. वैकल्पिक अनुवादः आम्ही भाकीत केले ... आम्ही भुते काढली ... आम्ही अनेक पराक्रमी कृत्ये केली. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

we

आम्ही"" यामध्ये येशू समाविष्ट नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

in your name

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) आपल्या अधिकाराने किंवा आपल्या सामर्थ्याने किंवा 2) कारण आम्ही तुम्हाला जे पाहिजे होते ते करत होतो किंवा 3) "" कारण आम्ही आपणास तसे करण्याचे सामर्थ्य मागितले होते "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

mighty deeds

चमत्कार

Matthew 7:23

I never knew you

याचा अर्थ असा आहे की तो व्यक्ती येशूचा नाही. वैकल्पिक अनुवादः “तूम्ही माझे अनुयायी नाही"" किंवा माझा आपल्याशी काही संबंध नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 7:24

Therefore

त्या कारणासाठी

my words

येथे शब्द म्हणजे येशू काय म्हणतो ते संदर्भित करतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

like a wise man who built his house upon a rock

जे लोक त्याच्या शब्दांचे पालन करतात त्यांच्या घराचे बांधकाम करणाऱ्यांशी येशू तुलना करतो, जिथे काहीही नुकसान होऊ शकत नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

rock

जमिनीच्या वरच्या बाजूस किंवा चिखलामधला एक मोठा दगड, मोठा खडक किंवा जमिनीच्या पृष्ठभागावर आणि मातीच्या खालचा मोठा खडक.

Matthew 7:25

it was built

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः त्याने ते बांधले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 7:26

Connecting Statement:

डोंगरावरील येशूच्या प्रवचनाचा हा शेवट आहे [मत्तय 5: 3] (../05/03.md).

like a foolish man who built his house upon the sand

येशूची मागील वचनापासून उपमा सुरू आहे. मूर्ख व्यक्तीची घरबांधनाऱ्या व त्याच्या शब्दांचे पालन न करणाऱ्या अशा लोकांशी तुलना करतात, एक मूर्ख वाळूच्या ठिकाणी घर बांधतो जेथे पाऊस, पूर, वारा वाळू झाडून नेऊ शकतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile). चालू

Matthew 7:27

fell

जेव्हा घर खाली पडते तेव्हा काय होते ते वर्णन करण्यासाठी आपल्या भाषेत सामान्य शब्द वापरा.

its destruction was complete

पाऊस, पूर, वारा यांनी संपूर्णपणे घर नष्ट केले.

Matthew 7:28

General Information:

डोंगरावरील प्रवचनात येशूच्या शिकवणीवर गर्दीमधील लोकांनी कसा प्रतिसाद दिला हे या वचनात वर्णन केले आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-endofstory)

It came about that when

हे वाक्य येशूच्या शिकवणीतून पुढे काय घडले ते सांगते. वैकल्पिक अनुवादः कधी किंवा ""नंतर

were astonished by his teaching

7:29 मध्ये हे स्पष्ट आहे की येशूने जे शिकवले त्यामुळे केवळ नाही तर त्याने शिकवलेल्या पद्धतीने देखील आश्चर्यचकित झाले. वैकल्पिक अनुवाद: ""त्यांनी शिकवलेल्या पद्धतीने आश्चर्यचकित झाले

Matthew 8

मत्तय 08 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

हा अध्याय नवीन विभाग सुरु करतो.

या अध्यायातील महत्वाच्या संकल्पना

चमत्कार

येशूने चमत्कार केले ज्यायोगे तो इतर गोष्टी नियंत्रित करू शकतो जे इतर लोक नियंत्रित करू शकत नाहीत. त्याने हेही दाखवून दिले की त्याची आराधना करणे उचित आहे कारण त्याने चमत्कार केले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#authority)

Matthew 8:1

General Information:

ही गोष्ट एका नव्या भागाची सुरुवात आहे ज्यामध्ये येशूने अनेक रोग बरे केले. हा विषय सातत्याने [मत्तय 9:35] (../09/35.md). (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent) मधून सुरु आहे

When Jesus had come down from the hill, large crowds followed him

येशू डोंगरावरुन खाली आला तेव्हा मोठा लोकसमुदाय त्याच्या मागे आला. गर्दीत कदाचित डोंगरावर त्याच्यासोबत असणारे लोक आणि जे लोक त्याच्याबरोबर नव्हते त्यांचाही समावेश होता.

Matthew 8:2

Behold

पहा"" हा शब्द आपल्याला एका नवीन गोष्टीतील व्यक्तीस सूचित करतो. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

a leper

ज्याला कुष्ठरोग झालेला होता किंवा ""ज्याला त्वचा रोग होता तो माणूस

bowed before him

येशूसमोर नम्र आदराचे हे एक चिन्ह आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

if you are willing

आपल्याला पाहीजे असल्यास किंवा आपण इच्छित असल्यास. कुष्ठरोग्याला हे माहिती होते की येशू मध्ये बरे करण्याचे सामर्थ्य आहे, परंतु येशू त्याला स्पर्श करू इच्छित होता हे त्याला ठाऊक नव्हते.

you can make me clean

येथे स्वच्छ म्हणजे बरे होण्यासाठी आणि पुन्हा समुदायात राहण्यास सक्षम असणे होय. वैकल्पिक अनुवाद: आपण मला बरे करू शकता किंवा कृपया मला बरे करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 8:3

Be clean

हे सांगून, येशूने त्या माणसाला बरे केले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-imperative)

Immediately he was cleansed

त्या क्षणी तो शुद्ध झाला

he was cleansed of his leprosy

शुद्ध हो"" असे येशूचा म्हणण्याचा परिणाम म्हणजे तो व्यक्ती बरा झाला होता. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः तो चांगला होता किंवा कुष्ठरोगाने त्याला सोडले किंवा कुष्ठरोग संपला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 8:4

to him

येशूने नुकत्याच बरे केलेल्या मनुष्याला हे दर्शवते

say nothing to any man

कोणालाही काही सांगू नको किंवा ""मी तुला बरे केले आहे असे कोणालाही सांगू नकोस

show yourself to the priest

यहूदी नियमशास्त्राने अशी अपेक्षा केली की त्या व्यक्तीने याजकांना बरी झालेली त्वचा दाखवली पाहिजे, जो नंतर त्याला लोकांकडे परत जाण्यास परवानगी देईल आणि इतर लोकांबरोबर राहील. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

offer the gift that Moses commanded, for a testimony to them

मोशेच्या नियमशास्त्रानुसार, कुष्ठरोगाने बरे झालेल्या एखाद्याने याजकांना धन्यवाद अर्पण केले पाहिजे. जेव्हा याजकाने भेट स्वीकारली तेव्हा लोकांना कळले की तो मनुष्य बरा झाला आहे. कुष्ठरोगी लोकांना बहिष्कृत केले गेले, समुदायापासून बंदी घालण्यात आली, जोपर्यंत त्यांना त्यांच्या उपचारांची साक्ष नव्हती. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

to them

हे संभाव्यतः 1) याजक किंवा 2) सर्व लोक किंवा 3) येशूचे टीकाकार असू शकतात. शक्य असल्यास, सर्वनामाचा वापर करा जे यापैकी कोणत्याही गटाचा संदर्भ घेऊ शकतील. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-pronouns)

Matthew 8:5

Connecting Statement:

येथे हे चित्र वेगळ्या ठिकाणी जाते आणि येशू दुसऱ्या व्यक्तीला बरे करतो याविषयी सांगते.

came to him and asked him

येथे त्याला म्हणजे येशूला दर्शवते.

Matthew 8:6

paralyzed

रोग किंवा झटक्यामुळे हलण्यास असमर्थ.

Matthew 8:7

Jesus said to him

येशू शताधीपतीला म्हणाला

I will come and heal him

मी तुझ्या घरी येतो आणि तुझ्या दासाला बरे करतो

Matthew 8:8

under my roof

ही एक म्हण आहे जे घराला संदर्भित करते.वैकल्पिक अनुवादः माझ्या घरात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

say the word

येथे शब्द एक आज्ञासाठी प्रतिनिधित्व करते. वैकल्पिक अनुवादः आज्ञा द्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

will be healed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः चांगले होईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 8:9

who is placed under authority

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः "" इतर कोणाच्या अधिकाराखाली आहे"" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

under authority ... under me

एखाद्याच्या “अधीन” असणे कमी महत्त्वाचे आहे आणि एखाद्याच्या आज्ञांचे पालन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 8:10

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात येशूने पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

I have not found anyone with such faith in Israel

येशूचे ऐकणाऱ्यांनी असा विचार केला असता की, यहूदी जे इस्राएलच्या देवाची लेकरे असल्याचा हक्क सांगतात त्यांना कोणापेक्षाही जास्त विश्वास असेल. येशू म्हणत आहे की ते चुकीचे आहेत आणि शताधीपतीचा विश्वास जास्त महान आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 8:11

you

येथे तूम्ही अनेकवचन आहे आणि [मत्तय 8:10] (../08/10.md) मध्ये जे त्याच्यामागे चालले होते त्याला संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

from the east and the west

पूर्व"" आणि पश्चिम विरुध्द वापर करणे सर्वत्र म्हणण्याचा एक मार्ग आहे. वैकल्पिक अनुवाद: सर्वत्र किंवा प्रत्येक दिशेने दूरपर्यंत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

recline at the table

त्या संस्कृतीतले लोक जेवताना मेजाच्या बाजूला झोपतात. हे वाक्य सूचित करते की मेजावरील सर्वजण कुटुंब आणि जवळचे मित्र आहेत. देवाच्या राज्यातील आनंद वारंवार बोलला जात होता जसे की लोक मेजवानी करत होते. वैकल्पिक अनुवाद: कुटुंब आणि मित्रांसारखे जगतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

in the kingdom of heaven

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून प्रगट करते. स्वर्गाचे राज्य हा वाक्यांश फक्त मत्तयच्या पुस्तकात वापरला आहे. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा आमचा देव स्वर्गात आहे तो दर्शवितो की तो राजा आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 8:12

the sons of the kingdom will be thrown

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देव राज्याच्या पुत्रांना फेकून देईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the sons of the kingdom

ची मुले"" हे वाक्य एक रुपक आहे, यहूदिया राज्यातील अविश्वासू यहूद्याना हे दर्शवते. येथे विडंबन देखील आहे कारण परराष्ट्रीयांचे स्वागत असेल तर मुले बाहेर फेकण्यात येतील. वैकल्पिक अनुवाद: ज्या लोकांनी देवाला त्यांच्यावर शासन करण्याची परवानगी द्यायला पाहिजे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-irony)

the outer darkness

येथे बाहेरील अंधार हे एक रुपक आहे जिथे देवाला जो नाकारतो त्याला अशा ठिकाणी पाठवतो. ही अशी जागा आहे जी पूर्णपणे देवापासून विभक्त आहे. वैकल्पिक अनुवादः देवापासून वेगळी अंधाराची जागा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

weeping and grinding of teeth

येथे दात खाणे ही एक प्रतिकात्मक कृती आहे, जी अत्यंत दुःख आणि छळ दर्शवते. वैकल्पिक अनुवाद: रडणे आणि त्यांचे अत्यंत दुःख दर्शवणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Matthew 8:13

so may it be done for you

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः म्हणून हे मी आपल्यासाठी करेन (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the servant was healed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः येशूने आपल्या दासाला बरे केले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

at that very hour

त्या योग्यवेळी येशू म्हणाला की तो सेवकाला बरा करेल

Matthew 8:14

Connecting Statement:

येथे हे दृश्य वेगळ्या ठिकाणी व वेळेमध्ये जाते आणि येशू दुसऱ्या व्यक्तीला बरे करतो याविषयी सांगते.

Jesus had come

येशूचे शिष्य कदाचित येशूबरोबर होते, परंतु येशूचे बोलणे आणि कार्य करणे या गोष्टींमध्ये लक्ष केंद्रित आहे, चुकीचे अर्थ टाळण्यासाठी आवश्यक असल्यासच शिष्यांचा परिचय द्या.

Peter's mother-in-law

पेत्राच्या बायकोची आई

Matthew 8:15

the fever left her

जर आपली भाषा या व्यक्तित्वास समजेल की बुद्धी विचार करू शकते आणि स्वतःवर कार्य करू शकते, तर ती बरी झाली किंवा येशुने तिला बरे केले असे भाषांतर केले जाऊ शकते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

got up

बिछान्याबाहेर आली

Matthew 8:16

General Information:

17 व्या वचनामध्ये मत्तय यशया संदेष्ठ्याच्या पुस्तकातील उताऱ्याचा वापर करत आहे हे दाखविण्यासाठी की येशूची आरोग्याची सेवा भविष्यवाणीची पूर्णता होती.

Connecting Statement:

येथे दृश्य त्या संध्याकाळ नंतर बदलते आणि येशू अधिक लोकांना बरे करतो आणि भुते काढतो.

When evening had come

कारण यहूदी लोक शब्बाथ दिवशी काम करीत नव्हते किंवा प्रवास करीत नव्हते, म्हणून संध्याकाळ शब्बाथ नंतर सूचित करतात. लोकांना संध्याकाळपर्यंत त्यांनी येशूकडे आणले. आपल्याला चुकीचा अर्थ टाळता यावा यासाठी शब्बाथचा उल्लेख करण्याची आवश्यकता नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

many who were possessed by demons

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ज्या लोकांना दुष्ट आत्मा लागला आहे किंवा अनेक लोक ज्यांना दुष्ट आत्म्यांनी नियंत्रित केले होते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

He drove out the spirits with a word

येथे शब्द हा आज्ञा आहे. वैकल्पिक अनुवादः त्याने आत्म्यांना सोडण्याची आज्ञा दिली (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 8:17

was fulfilled that which had been spoken by Isaiah the prophet

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: यशया संदेष्टाने इस्राएल लोकांसाठी केलेली भविष्यवाणी येशूने पूर्ण केली (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

took our sickness and bore our diseases

मत्तयने संदेष्टा यशयाच्या पुस्तकातील उतारा वापरला आहे. या दोन वाक्यांशाचा अर्थ मूलत: एकसारख्या गोष्टीचा आहे आणि त्याने आमच्या सर्व आजारांना बरे केले यावर भर दिला आहे. वैकल्पिक अनुवाद: जे आजारी होते त्यांना बरे केले आणि त्यांना चांगले केले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Matthew 8:18

Connecting Statement:

त्याच्या मागे जाण्याची इच्छा असलेल्या काही लोकांना येशूच्या प्रतिसादाबद्दल हे दृश्य बदलते आणि ते सांगते.

Now

मुख्य कथेमध्ये खंड चिन्हांकित करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. येथे मत्तय कथेचा एक नवीन भाग सांगण्यास सुरू करतो.

he gave instructions

त्याने आपल्या शिष्यांना सांगितले

Matthew 8:19

Then

याचा अर्थ असा कि येशूने सूचना दिल्यानंतर पण तो त्या नावेत येण्याआधी.

wherever

कोणत्याही ठिकाणी

Matthew 8:20

Foxes have holes, and the birds of the sky have nests

येशू या म्हणीद्वारे उत्तर देतो. याचा अर्थ असा आहे की वन्य प्राण्यांनाही कुठेतरी विश्रांती मिळते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

Foxes

कोल्हा हा कुत्र्यासारखा प्राणी आहे. ते घरट्यातील पक्षी आणि इतर लहान प्राणी खातात. आपल्या परिसरात कोल्हा अज्ञात असल्यास, कुत्रासारख्या प्राण्यांसाठी किंवा इतर केसाळ जनावरांसाठी सामान्य संज्ञा वापरा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

holes

कोल्हा जमीनीमध्ये राहण्यासाठी बिळे करतात. ज्या ठिकाणी आपण कोल्हा वापरत असलेल्या प्राण्यांसाठी योग्य शब्द वापरा.

the Son of Man

येशू स्वत: बद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

nowhere to lay his head

याचा अर्थ झोपण्याच्या जागेला दर्शवत आहे. वैकल्पिक अनुवादः स्वतःची झोपण्याची जागा नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 8:21

allow me first to go and bury my father

एका व्यक्तीच्या वडिलांचा मृत्यू झाला आहे की नाही हे अस्पष्ट आहे किंवा तो लगेच त्याला दफन करेल, किंवा जर माणूस त्याच्या वडिलांचा मृत्यू होईपर्यंत बराच वेळ थांबला तर त्याला तो दफन करू शकेल. मुख्य मुद्दा असा आहे की, येशूचे अनुसरण करण्याआधी त्याला दुसरे काही करायचे आहे.

Matthew 8:22

leave the dead to bury their own dead

येशूचा शब्दशः अर्थ असा नाही की मृत लोक इतर मृत लोकांना दफन करतील. मृतांचे याचा संभाव्य अर्थ: 1) जे लवकरच मरतात त्यांच्यासाठी हे एक रूपक आहे किंवा 2) जे येशूचे अनुकरण करीत नाहीत आणि आध्यात्मिकरित्या मृत आहेत त्यांच्यासाठी हे एक रूपक आहे. मुख्य मुद्दा असा आहे की शिष्याने येशूचे अनुसरण करण्यासाठी त्याला कशानेही वेळ होऊ नये. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 8:23

Connecting Statement:

येथे गोष्टीतील दृश्य येशूने वादळ शांत केले जेव्हा तो आणि त्याचे शिष्य गालील समुद्राला ओलांडतात त्या कडे वळते.

entered a boat

नावेमध्ये चढला

his disciples followed him

आपण वापरलेल्या शिष्य आणि अनुसरण करा साठी समान शब्द वापरण्याचा प्रयत्न करा जे ([मत्तय 8: 21-22] (./21.md)) मध्ये वापरले आहे.

Matthew 8:24

Behold

हे मोठ्या कथेतील दुसऱ्या भागाची सुरूवात आहे. आपल्या भाषेत हे दर्शविण्याचा एक मार्ग असू शकतो. वैकल्पिक अनुवाद: अचानक किंवा ""चेतावणीशिवाय

there arose a great storm on the sea

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः समुद्रात एक शक्तिशाली वादळ उदयास आले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

so that the boat was covered with the waves

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः म्हणून तर लाटामुळे तारू झाकू लागले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 8:25

woke him up, saying, ""Save us

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) त्यांनी प्रथम येशूला उठविले आणि नंतर ते म्हणाले, आम्हाला वाचवा किंवा 2) जेव्हा त्यांनी येशूला जागे केले होते तेव्हा ते आम्हाला वाचवा म्हणत होते.

us ... we

जर आपल्याला या शब्दांना समावेशी किंवा अनन्य म्हणून भाषांतरित करणे आवश्यक असेल तर समावेश करणे उत्तम आहे. शिष्यांना कदाचित असे म्हणायचे होते की त्यांना येशूचे शिष्य आणि स्वतःला बुडण्यापासून वाचवायचे होते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

we are about to die

आम्ही मरणार आहोत

Matthew 8:26

to them

शिष्यांना

Why are you afraid ... faith?

येशू हा वक्तृत्वपुर्ण प्रश्नांसह शिष्यांना दटावत होता. वैकल्पिक अनुवाद: आपण घाबरू नये ... विश्वास! किंवा घाबरण्यासारखे काही नाही ... विश्वास ठेवा! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

you of little faith

अहो अल्पविश्वासी लोकांनो. येशूने आपल्या शिष्यांना अशा प्रकारे संबोधित केले कारण वादळांविषयी त्यांची चिंता त्यांना दाखवते की त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याच्यावर थोडा विश्वास आहे. आपण [मत्तय 6:30] (../06/30.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.

Matthew 8:27

What sort of man is this, that even the winds and the sea obey him?

वारा आणि समुद्रदेखील त्याचे ऐकतात! हा कशा प्रकारचा मनुष्य आहे? हा वक्तृत्वपूर्ण प्रश्न दर्शवितो की शिष्य आश्चर्यचकित झाले. वैकल्पिक अनुवाद: हा माणूस आपण कधीही पाहिलेला मनुष्य नाही! अगदी वारा आणि लाटादेखील त्याच्या आज्ञा मानतात! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

even the winds and the sea obey him

लोकांसाठी किंवा जनावरांसाठी आज्ञापालन करणे किंवा त्याग करणे हे आश्चर्यकारक नाही, परंतु वारा व पाण्यासाठी आज्ञापालन करणे ही आश्चर्यकारक गोष्ट आहे. हे व्यक्तिमत्त्व नैसर्गिक घटकांना ऐकू आणि लोकांसारखे प्रतिसाद देण्यास सक्षम असल्याचे वर्णन करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

Matthew 8:28

Connecting Statement:

येथे लेखक येशू लोकांना बरे करतो या विषयाकडे परत येतो. हे येशूच्या एका अहवालापासून सुरू होते जो दोन दुष्ट आत्म्याने पिडीलेल्या पुरुषांना बरे करतो.

to the other side

गालील समुद्राच्या दुसऱ्या बाजूला

country of the Gadarenes

गदरेकरांचा देश हे नाव गदारा गावाच्या नावावरून ठेवले होते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

two men who were possessed by demons

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः दोन पुरुष ज्याला दुष्ट आत्म्यांनी ताब्यात घेतले किंवा दोन पुरुष ज्याला दुष्ट आत्मा नियंत्रित करत होते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

They ... were very violent, so that no traveler could pass that way

या दोन माणसांना नियंत्रित करणारे दुष्ट आत्मे इतके धोकादायक होते की त्या परिसरात कोणीही जाऊ शकत नव्हते.

Matthew 8:29

Behold

हे मोठ्या कथेतील दुसऱ्या भागाची सुरूवात आहे. आपल्या भाषेत हे दर्शविण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

What do we have to do with you, Son of God?

भुते एक प्रश्न वापरतात परंतु ते येशूचे विरोधी आहेत. वैकल्पिक अनुवाद: देवाच्या पुत्रा, आम्हाला त्रास देऊ नकोस! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Son of God

हे येशूसाठी एक महत्त्वाचे शीर्षक आहे, जे देवाशी त्याच्या नातेसंबंधाचे वर्णन करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Have you come here to torment us before the set time?

पुन्हा, दुष्ट आत्म्यांनी एक प्रश्नांचा प्रतिकूल मार्गाने उपयोग केला. वैकल्पिक अनुवादः देव आपल्याला दंड देईल तेव्हा त्याने निश्चित केलेल्या विशिष्ट वेळेसमोर आपल्याला दंड देण्याद्वारे आपण देवाची अवज्ञा करू नये. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 8:30

Now

मुख्य कथेमध्ये खंड चिन्हांकित करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. येथे मत्तय येशू येण्यापुर्वी तेथे डुकरांचा एक कळप होता त्याबद्दलची पार्श्वभूमी सांगतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Matthew 8:31

If you cast us out

हे सूचित केले आहे की दुष्ट आत्मे त्यांना माहिती होते की येशू त्यांना बाहेर काढणार आहे. वैकल्पिक अनुवाद: आपण आम्हाला बाहेर काढणार आहात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

us

हे फक्त दुष्ट आत्मे म्हणजे केवळ भुते आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

Matthew 8:32

to them

हे व्यक्तीच्या आतील दुष्ट आत्म्याला संदर्भित करते.

The demons came out and went into the pigs

दुष्ट आत्मे त्या मनुष्याला सोडून निघाले आणि डुकरांत प्रवेश केला

behold

यामुळे आम्हाला खालील आश्चर्यकारक माहितीकडे लक्ष द्यावे लागते.

rushed down the steep hill

जोरदार उतारावरून त्वरित खाली पळाले

they died in the water

पाण्यात पडले आणि बुडाले

Matthew 8:33

Connecting Statement:

येशूच्या या वृतांतातील दोन दुष्ट आत्म्यांनी ग्रासित असलेल्या व्यक्तींना बरे केले हे यावरून दिसून येते.

tending the pigs

डुकरांची काळजी घेणारे

what had happened to the men who had been possessed by demons

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ज्या लोकांना दुष्ट आत्म्यांनी नियंत्रित केले होते त्या माणसांना मदत करण्यासाठी येशूने काय केले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 8:34

Behold

हे मोठ्या कथेतील दुसऱ्या भागाची सुरूवात आहे. यात मागील प्रसंगापेक्षा भिन्न लोक समाविष्ट असू शकतात. आपल्या भाषेत हे दर्शविण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

all the city

शहर"" हा शब्द शहराच्या लोकांसाठी एक रुपक आहे. सर्व हा शब्द बहुतेक लोक किती बाहेर आले यावर जोर देण्यासाठी एक अतिशयोक्ती आहे. आवश्यक नाही कि प्रत्येक व्यक्ती बाहेर आला असावा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

their region

त्यांचे क्षेत्र

Matthew 9

मत्तय 09 सामान्य नोंदी

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

पापी

जेव्हा येशूच्या काळातील लोक पापी लोकाबद्दल बोलत होते तेव्हा ते मोशेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या लोकांबद्दल बोलत होते आणि त्याऐवजी त्यांनी चोरी किंवा लैंगिक पापांसारखे पाप केले. जेव्हा येशू म्हणाला की तो पापी लोकास बोलावण्यास आला होता, तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की जे लोक पापी आहेत तेच लोक त्याचे अनुयायी होऊ शकतात. बहुतेक लोक पापी म्हणून विचार करीत नसले तरीही हे खरे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)

या अध्यायातील अन्य संभाव्य अनुवाद अडचणी

कर्मणी प्रयोग

या अध्यायातील बरीच वाक्ये सांगतात की एखाद्या व्यक्तीने असे काही घडले नसताना त्याला हे कोणी घडवले ते सांगितले नाही. आपल्याला वाक्याचा अनुवाद करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते कार्य केलेल्या व्यक्तीबद्दल वाचकांना सांगेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

या अध्यायातील वक्तृत्वविषयक प्रश्न

या अध्यायातील वक्त्याने प्रश्न विचारले ज्याची त्यांना आधीच उत्तरे माहित आहेत. त्यांनी प्रश्नांना हे दर्शविण्यास सांगितले की ते ऐकणाऱ्यांशी समाधानी नव्हते किंवा त्यांना शिकवण्याची किंवा त्यांना विचार करायला लावले नाहीत. आपल्या भाषेत हे करण्याचा दुसरा मार्ग असू शकतो. (हे पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

नीतिसूत्रे

नीतिसूत्रे फार लहान वाक्ये आहेत जी सामान्यतः सत्य असलेल्या गोष्टींबद्दल बोलणे सोपे असतात अशा शब्दांचा वापर करतात. जे लोक नीतिसूत्रे समजतात त्यांना वक्त्याची भाषा आणि संस्कृती बद्दल बरेच काही माहित असणे आवश्यक आहे. जेव्हा आपण या अध्यायात नीतिसूत्रे भाषांतरित करता तेव्हा आपल्याला वक्ता वापरण्यापेक्षा बऱ्याच शब्दांचा वापर करावा लागेल जेणेकरून आपण ऐकणाऱ्यांना माहिती जोडू शकतो परंतु आपल्या वाचकांना माहिती नसते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

Matthew 9:1

Connecting Statement:

मत्तय, [मत्तय 8: 1] (../ 08 / 01.एमडी) मध्ये सुरू केलेल्या विषयावर परत येतो जेथे येशूने लोकांना बरे केले. येशूने एका पक्षघाती मनुष्याला बरे केल्याचे एक वृत्त आहे.

Jesus entered a boat

शिष्य येशूबरोबर असल्याचे सांगितले आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

a boat

हे कदाचित तीच नाव आहे जी [मत्तय 8:23] (../08/23.md). गोंधळ टाळण्यासाठी आवश्यक असल्यास आपल्याला हे निर्दिष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.

into his own city

जेथे तो राहत होता त्या शहरात. हे कफर्णहूमला दर्शवते.

Matthew 9:2

Behold

हे मोठ्या कथेतील दुसऱ्या भागाची सुरूवात आहे. यात मागील प्रसंगापेक्षा भिन्न लोक समाविष्ट असू शकतात. आपल्या भाषेत हे दर्शविण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

they brought

शहरातील काही पुरुष

their faith

हे मनुष्यांच्या विश्वासाला दर्शवते आणि पक्षघाती मनुष्याच्या विश्वासाचा समावेश असू शकतो

Son

तो मनुष्य येशूचा खरा मुलगा नव्हता. येशू विनम्रपणे त्याच्याशी बोलत होता. हे गोंधळात टाकणारे असेल, ते माझ्या मित्रा किंवा तरुण मुला देखील भाषांतरित केले जाऊ शकते किंवा वगळले जाऊ शकते.

Your sins have been forgiven

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: मी तुझ्या पापांची क्षमा केली आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 9:3

Behold

हे मोठ्या कथेतील दुसऱ्या भागाची सुरूवात आहे. यात मागील प्रसंगापेक्षा भिन्न लोक समाविष्ट असू शकतात. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

among themselves

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) प्रत्येकजण स्वतः विचार करीत होता, किंवा 2) ते एकमेकांबरोबर बोलत होते.

blaspheming

येशू केवळ देवच करू शकतो असे शास्त्री लोकांना वाटत असलेल्या गोष्टी करण्यास सक्षम असल्याचा दावा करीत होता.

Matthew 9:4

knew their thoughts

येशू एकतर अलौकिकपणे विचार करत होता किंवा त्यांना एकमेकांशी बोलत असल्याचे त्याला जाणवत होते हे येशूला ठाऊक होते.

Why are you thinking evil in your hearts?

येशूने या प्रश्नाचा उपयोग शास्त्री लोकांना धमकावण्यास केला. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

evil

हे नैतिक पाप किंवा दुष्टपणा आहे, खरं तर केवळ चुक नाही.

in your hearts

येथे अंतःकरणे त्यांचे मन किंवा त्यांच्या विचारांना दर्शवते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 9:5

For which is easier, to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'?

येशू या प्रश्नाचा उपयोग शास्त्री लोकांना विचार करण्यासाठी की तो पापांची क्षमा करू शकतो की नाही हे सिद्ध करू शकतील. वैकल्पिक अनुवाद: मी फक्त म्हणालो 'तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे.' 'उठ आणि चालु लाग' असे म्हणणे कठिण आहे, कारण मी त्याला बरे करू शकतो की नाही हे तो उठतो आणि चालतो की नाही या वरून सिद्ध होईल. "" किंवा "" कदाचित तू विचार करत असशील की ‘उठ आणि चालु लाग असे म्हणण्यापेक्षा 'तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे' असे म्हणणे सोपे आहे. ""(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

which is easier, to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up and walk'?

उतारा अप्रत्यक्ष उतारा म्हणून भाषांतरित केला जाऊ शकतो. वैकल्पिक अनुवादः एखाद्याने त्याच्या पापांची क्षमा झाली आहे किंवा त्याला उठण्यास व चालण्यास सांगणे सोपे आहे काय? किंवा आपल्याला असे वाटू शकते की त्याच्या पापांची क्षमा केली आहे यापेक्षा उठ आणि चाल सांगण्यापेक्षा क्षमा करणे सोपे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

Your sins are forgiven

येथे तुझ्या एकवचनी आहे. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः मी तुझ्या पापांची क्षमा केली आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 9:6

that you may know

मी तुम्हाला सिद्ध करू शकतो. तूम्ही अनेकवचन आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

your mat ... your house

येथे “तू "" एकवचनी आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

go to your house

येशू त्या मनुष्याला इतरत्र जाण्याची मोकळीक देत नाही. तो त्या माणसाला घरी जाण्याची संधी देत आहे.

Matthew 9:7

Connecting Statement:

येशूने एका पक्षघाती मनुष्याला बरे केल्याच्या गोष्टीचा शेवट होतो. मग येशू एका जकातदाराला त्याचा शिष्य होण्यास बोलावतो.

Matthew 9:8

who had given

कारण त्याने दिले होते

such authority

हे पापांची क्षमा घोषित करण्याचा अधिकार आहे.

Matthew 9:9

As Jesus passed by from there

हा वाक्यांश कथा एक नवीन भाग सुरूवातीस चिन्हांकित करतो. जर आपल्या भाषेत असे करण्याचा मार्ग असेल तर आपण येथे त्याचा वापर करण्याचा विचार करू शकता.

passed by

सोडून जात होता किंवा ""जात होता

Matthew ... him ... He

मंडळीची परंपरा म्हणते की हा मत्तय या शुभवर्तमानाचा लेखक आहे परंतु मजकूर त्याला आणि तो मला आणि मी पर्यंत सर्वनाम बदलण्याचे कोणतेही कारण देत नाही.

He said to him

येशू मत्तयला म्हणाला

He got up and followed him

मत्तय उठला आणि येशूच्या मागे गेला. याचा अर्थ मत्तय येशूचा शिष्य बनला.

Matthew 9:10

General Information:

ह्या घटना मत्तय जकातदाराच्या घरात घडल्या.

the house

हे कदाचित मत्तयचे घर आहे, परंतु ते येशूचे घरही असू शकते. गोंधळ टाळण्यासाठी आवश्यक असल्यासच स्पष्ट करा.

behold

हे मोठ्या कथेतील दुसऱ्या भागाची सुरूवात आहे. यात मागील प्रसंगापेक्षा भिन्न लोक समाविष्ट असू शकतात. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

sinners

ज्या लोकांनी मोशेच्या आज्ञेचे पालन केले नाही परंतु इतरांनी ज्याचा विचार केला ते अत्यंत वाईट पाप होते

Matthew 9:11

When the Pharisees saw it

जेव्हा परुश्यांनी पाहिले की येशू कर गोळा करणारे व पापी लोकांबरोबर जेवत आहे

Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?

येशू काय करत आहे याची टीका करण्यासाठी परुशी हा प्रश्न वापरतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 9:12

General Information:

हे प्रसंग मत्तय जकातदाराच्या घरात घडले.

When Jesus heard this

येथे हे म्हणजे कर गोळा करणारे आणि पापी लोकांबरोबर जेवण घेण्याविषयी परुश्यांनी प्रश्न विचारला.

People who are strong in body do not need a physician, only those who are sick

येशू एक म्हणीने उत्तर देतो. त्याचा अर्थ असा आहे की तो या प्रकारच्या लोकांबरोबर खातो कारण तो पापी लोकांना मदत करण्यास आला आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

People who are strong in body

जे लोक निरोगी आहेत

physician

वैद्य

those who are sick

एका वैद्याची आवश्यकता आहे"" हा वाक्यांश समजू शकतो. वैकल्पिक अनुवादः आजारी असलेल्या लोकांना वैद्याची गरज आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 9:13

You should go and learn what this means

येशू शास्त्रवचनांच्या उताऱ्याचा उपयोग करणार आहे. वैकल्पिक अनुवाद: ""शास्त्रवचनांमध्ये देवाने जे सांगितले तेच आपण समजून घ्यावे

You should go

येथे तूम्ही अनेकवचन आहे आणि परुश्यांना संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

I desire mercy and not sacrifice

शास्त्रवचनांतील होशेय संदेष्ट्याने जे लिहिले ते येशू वापर करत आहे. येथे, मी म्हणजे देव होय.

For I came

येथे मी येशूला दर्शवते.

the righteous

येशू उपरोधीक बोलणे वापरत आहे. त्याला असे वाटत नाही की जे लोक चांगले आहेत आणि पश्चात्ताप करण्याची गरज नाही. वैकल्पिक अनुवाद: जे लोक मानतात की ते धार्मिक आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-irony)

Matthew 9:14

Connecting Statement:

बाप्तिस्मा करणारा योहानाचे शिष्य सत्य घटना सांगतात की येशूचे शिष्य उपवास करीत नाहीत.

do not fast

नियमितपणे खाणे सुरू ठेवा

Matthew 9:15

Can wedding attendants be sorrowful while the bridegroom is still with them?

योहानाच्या शिष्यांना उत्तर देण्यासाठी येशू एक प्रश्न वापरतो. सर्वांनाच माहित होते की लोक विवाहसोहळ्या दरम्यान शोक करीत नाहीत आणि उपवास करीत नाहीत. येशू त्याच्या शिष्यांना शोक करीत नाही हे दर्शविण्यासाठी येशूने या म्हणीचा उपयोग केला कारण तो अजूनही त्यांच्या सोबत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

the days will come when

भविष्यात काही काळ हा संदर्भ देण्याचा एक मार्ग आहे. वैकल्पिक अनुवाद: वेळ येईल तेव्हा किंवा ""कधी तरी

the bridegroom will be taken away from them

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: वर यापुढे त्यांच्याबरोबर असू शकणार नाही किंवा कोणीतरी वराला घेऊन जाईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

will be taken away

येशू कदाचित स्वतःच्या मृत्यूचा संदर्भ देत आहे, परंतु भाषांतरामध्ये हे स्पष्ट केले जाऊ नये. विवाहाची प्रतिमा टिकवून ठेवण्यासाठी, हे सांगणे चांगले आहे की वर तेथे राहणार नाही.

Matthew 9:16

Connecting Statement:

योहानाच्या शिष्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर येशू पुढे देतो. त्याने दोन जुन्या गोष्टी आणि नवीन गोष्टी लोक एकत्र ठेवत नाहीत असे उदाहरण देऊन हे केले.

No man puts a piece of new cloth on an old garment

जुन्या कापडावर नवीन कापडाचा तुकडा कोणी लावत नाही किंवा ""लोक जुन्या कापडाचे तुकडे कापून नवीन कापडाचे तुकडे करीत नाहीत

an old garment ... the garment

जुने कपडे ... कपडे

the patch will tear away from the garment

ठिगळ कपड्यांपासून दूर फेकले जाईल, जर कोणी कपडे धुतले तर नवीन कापडांचे ठिगळ कमी होईल, परंतु जुने कपडे कमी होणार नाहीत. हे कपड्यांपासून ठिगळ फाडेल आणि मोठे छिद्र सोडून जाईल

the patch

ठिगळ नवीन कापडाचा तुकडा . ""जुन्या कापडाचे भोक झाकण्यासाठी वापरण्यात आलेला कापडाचा हा तुकडा आहे.

a worse tear will be made

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः हे ते फाटलेले अजून वाईट करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 9:17

Connecting Statement:

योहानाच्या शिष्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर येशू पुढे देतो.

Neither do people put new wine into old wineskins

योहानाच्या शिष्यांना उत्तर देण्यासाठी येशू आणखी एक म्हण वापरतो. याचा अर्थ [मत्तय 9: 16] (../09/16.md) मधील म्हणी प्रमाणेच आहे.

Neither do people put

कोणीही ओतले नाही किंवा ""लोकांनी कधीही ठेवले नाहीत

new wine

या द्राक्षरसाला दर्शवते की जे अद्याप आंबलेले नाही. आपल्या क्षेत्रातील द्राक्षे अज्ञात असल्यास फळांची सामान्य संज्ञा वापरा. वैकल्पिक अनुवादः द्राक्षाचा रस (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

old wineskins

या ठिकाणी कातडी पिशवीचा उल्लेख केला जातो जी ताणलेली आणि सुकलेली असते कारण ते आधीच द्राक्षरस आंबवण्यासाठी वापरली जात होती.

wineskins

द्राक्षरसाच्या पिशव्या किंवा कातडी पिशव्या. हे प्राणांच्या त्वचेपासून बनलेल्या पिशव्या होत्या.

the wine will be spilled, and the wineskins will be destroyed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: आणि हे कातडी पिशवी नष्ट करेल आणि द्राक्षरस वाहून जाईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the skins will burst

नवीन द्राक्षरस आंबतो आणि वाढतो तेव्हा, पिशवी फुगते कारण ते आता बाहेर पडू शकत नाही.

fresh wineskins

नवीन द्राक्षरसाची पिशवी किंवा नवीन कातडी पिशवी.हे द्राक्षरसाच्या पिशवीचा कोणीही वापर केला नाही याचा उल्लेख करते.

both will be preserved

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः हे दोन्ही द्राक्षरसाची पिशवी आणि द्राक्षरस सुरक्षित ठेवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 9:18

Connecting Statement:

येशू एक यहूदी अधिकाऱ्याच्या कन्येला मरणातून जिवंत करण्याच्या भागाची सुरवात करतो.

these things

येशूने योहानाच्या शिष्यांना उपवास करण्याच्या प्रश्नाला उत्तर दिले.

behold

पहा"" हा शब्द आपल्याला एका नवीन व्यक्तीस सूचित करतो. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

bowed down to him

यहूदी संस्कृतीत कोणीतरी आदर दाखवेल असा हा एक मार्ग आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

come and lay your hand on her, and she will live

यावरून असे दिसून येते की आपल्या मुलीस पुन्हा जिवंत करण्याचे सामर्थ्य येशूमध्ये होते.

Matthew 9:19

his disciples

येशूचे शिष्य

Matthew 9:20

Connecting Statement:

यहूदी अधिकाऱ्याच्या घराच्या मार्गावर असताना येशू दुसऱ्या स्त्रीला कसे बरे करतो याचे वर्णन करतो.

Behold

“पहा"" हा शब्द आपल्याला एका नवीन व्यक्तीस सूचित करतो. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

who suffered from a discharge of blood

जिला रक्तस्त्राव होत होता किंवा जिला वारंवार रक्त प्रवाह होता. तिचा गर्भाशयातून रक्तस्त्राव होतो तेव्हा तो सामान्य काळ नव्हता. काही संस्कृतीमध्ये ही घटना नम्रपणे मांडण्याचा संस्कृतींचा एक सभ्य मार्ग असू शकतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

twelve years

12 वर्षे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

his garment

त्याचे कपडे किंवा ""त्याने जे परिधान केले होते

Matthew 9:21

For she had said to herself, ""If only I touch his clothes, I will be made well.

येशूच्या वस्त्राला स्पर्श करण्याआधी तिने स्वतःला हे सांगितले. तिने येशूच्या वस्त्रांना स्पर्श का केला ते सांगते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-versebridge)

If only I touch his clothes

यहूदी नियम शास्त्रानुसार, तिला रक्तस्त्राव होत असल्यामुळे ती कोणालाही स्पर्श करू शकत नव्हती. तिने त्याच्या वस्त्रांना स्पर्श केला जेणेकरून येशूची शक्ती तिला बरे करेल आणि तरीही (तिला वाटले) की त्याला समजले नाही की तिने त्याला स्पर्श केला. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 9:22

But Jesus

अशी आशा होती की ती गुप्तपणे त्याला स्पर्श करू शकेल, पण येशू

Daughter

ती स्त्री येशूची खरी मुलगी नव्हती. येशू तिच्याशी विनम्रपणे बोलत होता. हे गोंधळात टाकल्यास, त्यास तरुण स्त्री असे भाषांतरित केले जाऊ शकते किंवा वगळले जाऊ शकते.

your faith has made you well

कारण तू माझ्यावर विश्वास ठेवलास, मी तुला बरे करीन

the woman was healed from that hour

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः येशूने तिला त्या क्षणी बरे केले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 9:23

Connecting Statement:

हे येशूच्या अहवालाकडे परत येते यहूदी अधिकाऱ्याच्या मुलीला पुन्हा जिवंत करणे.

the flute players and the crowds making much noise

मृत्यू झालेल्या एखाद्या व्यक्तीसाठी शोक करण्याचा हा एक सामान्य मार्ग होता.

flute players

पावा वाजवणारे लोक

Matthew 9:24

Go away

येशू बऱ्याच लोकांशी बोलत होता, म्हणून आपल्या भाषेत एखादे अनेकवचनी आज्ञा असेल तर वापरा.

the girl is not dead, but she is asleep

येशू शब्दांवर एक नाटकाचा वापर करत आहे. येशूच्या दिवसात मृत व्यक्तीला झोप म्हणून उल्लेख करणे सामान्य होते. पण तेथे ती मृत मुलगी उठून उभी होईल, जणू ती फक्त झोपलेली होती. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-euphemism)

Matthew 9:25

General Information:

वचन 26 हा सारांश आहे ज्यामध्ये येशूने मरणातून उठविलेल्या मुलीच्या परिणामाचे वर्णन केले आहे.

Connecting Statement:

येशूचा यहूदी अधिकाऱ्याच्या मुलीला परत जिवंत करण्याच्या भागाचा शेवट.

When the crowd had been put outside

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: येशूने लोकांना बाहेर पाठवले होते किंवा कुटुंबाने बाहेर लोकांना पाठविले होते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

got up

बिछान्या बाहेर आला. हे [मत्तय 8:15] (../08/15.md) सारखाच समान अर्थ आहे.

Matthew 9:26

The news about this spread into all that region

त्या संपूर्ण प्रदेशातील लोकांनी याबद्दल ऐकले की ""ज्या मुलीला जिवंत असल्याचे पाहिले आहे त्यांनी याबद्दल संपूर्ण क्षेत्रातील लोकांना सांगण्यास सुरूवात केली

Matthew 9:27

Connecting Statement:

येशु दोन आंधळ्या पुरषांना बरे करतो ह्या वृतांताची सुरुवात.

As Jesus passed by from there

येशू क्षेत्र सोडून जात होता म्हणून

passed by

सोडून जात होता किंवा ""जात होता

followed him

याचा अर्थ असा आहे की ते येशूच्या मागे चालत होते, इतकेच नव्हे की ते त्याचे शिष्य बनले होते.

Have mercy on us

ते हे सुचवते की त्यांची इच्छा होती की येशूने त्यांना बरे करावे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Son of David

येशू दावीदाचा वास्तविक पुत्र नव्हता, म्हणून त्याचे भाषांतर दावीदाचा वंशज असे होऊ शकते. तथापि, दावीदाचा पुत्र देखील मसीहासाठी एक शीर्षक आहे आणि लोक कदाचित या नात्याने येशूचे नाव घेत होते.

Matthew 9:28

When Jesus had come into the house

हे एकतर येशूचे स्वतःचे घर असू शकते किंवा [मत्तय 9: 10] (../09/10.md) घर असू शकते.

Yes, Lord

त्यांच्या उत्तरांची संपूर्ण सामग्री स्पष्ट केलेली नाही, परंतु ती समजली गेली आहे. वैकल्पिक अनुवाद: होय, प्रभू, आम्हाला विश्वास आहे की आपण आम्हाला बरे करू शकता (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 9:29

touched their eyes and said

त्याने एकाच वेळी दोन्ही माणसाच्या डोळ्यांना स्पर्श केला की नाही किंवा दुसऱ्याला स्पर्श करण्यासाठी फक्त त्याचा उजवा हात वापरला आहे हे स्पष्ट नाही. डाव्या हाताचा अपवित्र उद्देशासाठी वापर केला जात असे, म्हणूनच तो फक्त त्याचा उजवा हात वापरला असेल. तो त्यांना स्पर्श करीत असताना बोलला किंवा त्याने प्रथम स्पर्श केला आहे आणि नंतर त्यांच्याशी बोलला हे देखील स्पष्ट नाही.

Let it be done to you according to your faith

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: आपण विश्वास ठेवल्या प्रमाणे मी करू किंवा आपण विश्वास ठेवता म्हणून मी आपल्याला बरे करू (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 9:30

their eyes were opened

याचा अर्थ ते पाहण्यास सक्षम होते. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: देवाने त्यांचे डोळे बरे केले किंवा दोन आंधळे पुरुष पाहू शकले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

See that no one knows about this

येथे पहा म्हणजे खात्री करा. वैकल्पिक अनुवाद: याची खात्री करुन घ्या की याबद्दल कोणीही शोधत नाही किंवा मी तुम्हाला बरे केले आहे असे कोणालाही सांगू नका (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 9:31

But the two men

येशूने त्यांना काय करायला सांगितले त्या दोन माणसांनी केले नाही. ते

spread the news

त्यांना काय झाले ते त्यांनी पुष्कळ लोकांना सांगितले

Matthew 9:32

Connecting Statement:

येशू हा एक भूतग्रस्त व्यक्तीला बरे करीत होता जो बोलू शकत नव्हता आणि लोकांनी कसा प्रतिसाद दिला.

behold

पहा"" हा शब्द आपल्याला कथेतील एका नवीन व्यक्तीस सूचित करतो. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

a mute man ... was brought to Jesus

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: कोणीतरी मूक्या मनुष्याला ... येशूकडे आणले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

mute

बोलू शकत नाही

possessed by a demon

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ज्याला दुष्ट आत्मा लागला आहे किंवा ज्याला दुष्ट आत्म्याने नियंत्रित केले होते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 9:33

When the demon had been driven out

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: येशूने दुष्ट आत्म्याला जबरदस्तीने बाहेर काढले होते किंवा येशूने दुष्ट आत्म्याला सोडून जाण्याची आज्ञा केली होती (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the mute man spoke

मूका मनुष्य बोलू लागला किंवा मनुष्य जो मूका होता बोलू लागला किंवा मनुष्य जो आता निःशब्द नव्हता बोलू लागला.

The crowds were astonished

लोक आश्चर्यचकित झाले

This has never been seen

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: पूर्वी कधीही असे घडले नाही किंवा कोणीही पूर्वी कधीही असे काही केले नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 9:34

he drives out demons

त्याने भूतांना जाण्यास भाग पाडले

he drives

तो"" हे सर्वनाम येशूला दर्शवते.

Matthew 9:35

General Information:

वचन 36, कथेचा एक नवीन भाग सुरु करतो जिथे येशू शिष्यांना शिकवितो आणि त्यांना उपदेश करण्यास तसेच त्यांने जसे आरोग्य दिले तसे देण्यास पाठवतो.

(no title)

वचन 35 मध्ये गालीलमधील येशूच्या आरोग्याच्या सेवेविषयी भागाचा शेवट [मत्तय 8: 1] (../08/01.md) मध्ये आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-endofstory)

all the cities

सर्व"" हा शब्द असा आहे की येशू किती शहरात गेला. तो त्यांच्यापैकी प्रत्येकाकडे अपरीहार्यपणे गेला नाही. वैकल्पिक अनुवादः अनेक शहरे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

cities ... villages

मोठे गाव ... लहान गाव किंवा ""मोठी शहरे ... लहान शहरे

the gospel of the kingdom

येथे साम्राज्य देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. आपण हे [मत्तय 4:23] (../04/23.md) मध्ये कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः सुवार्ता घोषित करणे, की देव स्वत:ला राजा म्हणून दर्शवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

all kinds of disease and all kinds of sickness

प्रत्येक आजार आणि प्रत्येक रोग आणि आजारपण हे शब्द जवळून संबंधित आहेत परंतु शक्य असल्यास दोन भिन्न शब्दांचे भाषांतर केले पाहिजे. ”रोग"" म्हणजे एखाद्या व्यक्तीस आजारी पाडतात. आजारपणा हे शारीरिक दुर्बलता किंवा आजार आहे ज्यामुळे रोग होण्याची शक्यता असते.

Matthew 9:36

They were like sheep without a shepherd

या समस्येचा अर्थ असा की त्यांचेकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांच्याकडे एकही पुढारी नव्हता. वैकल्पिक अनुवादः लोकांकडे पुढारी नव्हता (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

Matthew 9:37

General Information:

मागील लेखात नमूद केलेल्या गर्दींच्या गरजा कशा पूर्ण केल्या पाहिजेत याबद्दल येशू आपल्या शिष्यांना सांगण्याकरता कापणीविषयी एक म्हण वापरतो.

The harvest is plentiful, but the laborers are few

जे काही पाहत आहे त्यास प्रतिसाद देण्यासाठी येशूने एक म्हण वापरली. येशूचा अर्थ असा आहे की तेथे बरेच लोक आहेत जे देवावर विश्वास ठेवण्यास तयार आहेत परंतु केवळ काही लोक त्यांना देवाच्या सत्याबद्दल शिकवितात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

The harvest is plentiful

एखाद्याला एकत्रित करण्यासाठी भरपूर योग्य अन्न आहे

laborers

कामगार

Matthew 9:38

pray to the Lord of the harvest

देवाची प्रार्थना करा कारण तो पिकाचा धनी आहे

Matthew 10

मत्तय 10 सामान्य नोंदी

या धड्यातील विशेष संकल्पना

बारा शिष्यांना पाठविणे

या अध्यायातील अनेक वचने येशूने बारा शिष्यांना कसे पाठविले हे वर्णन करतात. त्याने त्यांना स्वर्गाच्या राज्याविषयी आपला संदेश सांगण्यास पाठवले. ते फक्त इस्राएलमध्ये आपला संदेश सांगत असत आणि परराष्ट्रीयांना सांगत नसत.

या अध्यायात अन्य संभाव्य अनुवाद अडचणी

बारा शिष्य

खालील बारा शिष्यांची यादीः मत्तयमध्ये

शिमोन (पेत्र), आंद्रिया, जब्दीचा मुलगा याकोब, जब्दीचा मुलगा योहान, फिलिप्प, बर्थलमय, थोमा , मत्तय, अल्फीचा मुलगा याकोब, तद्दय, शिमोन झीलोत आणि यहूदा इस्कर्योत.

मार्कमध्ये:

शिमोन(पेत्र), आंद्रीया, जब्दीचा मुलगा याकोब व जब्दीचा मुलगा योहान (यांना त्याने बेनेरेगेश, ज्याचा अर्थ गर्जनेचे पुत्र हे नाव दिले.) फिलिप्प, बर्थलमय, मत्तय, थोमा, अल्फीचा मुलगा याकोब, तद्दय,शिमोन झीलोत आणि यहूदा इस्कर्योत.

लूक:

शिमोन (पेत्र), अंद्रिया, याकोब, योहान, फिलिप्प, बर्थलमय, मत्तय, थोमा, अल्फीचा मुलगा याकोब, शिमोन (ज्याला झीलोत म्हणत) ), याकोबाचा पुत्र यहूदा आणि यहूदा इस्कर्योत.

तद्दय कदाचित यहूदा असावा, याकोबाचा पूत्र.

स्वर्गाचे राज्य जवळ आले आहे

जेव्हा योहानाने हे शब्द उच्चारले तेव्हा कोणास ठाऊक नव्हते स्वर्गाचे राज्य अस्तित्वात होते किंवा येत आहे. इंग्रजी अनुवाद अनेकदा हाताशी या वाक्यांशाचा वापर करतात परंतु हे शब्द भाषांतर करणे कठीण होऊ शकतात. इतर आवृत्त्या जवळ येत आहे आणि जवळ आले आहेत वाक्यांश वापरतात

Matthew 10:1

Connecting Statement:

येशूने आपल्या बारा शिष्यांना त्याचे कार्य करण्यासाठी पाठविण्याबद्दलच्या एका अहवालापासून सुरुवात केली आहे.

called his twelve disciples together

त्याच्या 12 शिष्यांना बोलावले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

gave them authority

 1. रोग आणि आजार बरे करण्यासाठी 2) अशुद्ध आत्म्यांना बाहेर काढण्यासाठी हे अधिकार असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.

to drive them out

अशुद्ध आत्मा सोडण्यासाठी

all kinds of disease and all kinds of sickness

प्रत्येक रोग आणि प्रत्येक आजार. रोग आणि आजार हे शब्द जवळून संबंधित आहेत परंतु शक्य असल्यास दोन भिन्न शब्दांचे भाषांतर केले पाहिजे. रोग म्हणजे एखाद्या व्यक्तीस आजारी पाडतात. आजार हे शारीरिक दुर्बलता किंवा आजार आहे ज्यामुळे रोग होण्याची शक्यता असते.

Matthew 10:2

General Information:

येथे लेखक बारा प्रेषितांची नावे पार्श्वभूमी माहिती म्हणून देत आहे.

Now

मुख्य कथेमध्ये विराम चिन्हांकित करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. येथे मत्तय बारा प्रेषितांच्या पार्श्वभूमीची माहिती सांगतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

twelve apostles

हे [मत्तय 10: 1] (../10/01.md) मधील बारा शिष्य सारखाच गट आहे.

first

हे क्रमवारीत नाही, क्रमाने प्रथम आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

Matthew 10:3

Matthew the tax collector

मत्तय, एक जकातदार होता

Matthew 10:4

the Zealot

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) झिलोत हे एक शीर्षक आहे जे दर्शविते की तो यहूदी लोकांना रोमन साम्राज्यातून मुक्त करु इच्छित असणाऱ्या लोकांच्या गटाचा भाग होता. वैकल्पिक अनुवाद: देशभक्त किंवा राष्ट्रवादी किंवा 2) झीलोत हे एक वर्णन आहे जे दर्शविते की देवाचा सन्मान होण्यास तो उत्साही होता. वैकल्पिक अनुवादः उत्साही किंवा ""आवेशी

who would betray him

येशूचा विश्वासघात करणारा

Matthew 10:5

General Information:

5 व्या वचनात असे म्हटले आहे की त्याने बारा प्रेषितांना पाठवले आहे, पण त्याने त्यांना पाठविण्यापूर्वी या सूचना दिल्या. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events)

Connecting Statement:

येथे येशू आपल्या शिष्यांना सूचना देतो की शिष्यांनी काय करावे आणि काय अपेक्षा असावी जेव्हा ते उपदेश करण्यास जातात.

These twelve Jesus sent out

येशूने बारा जणांना पाठवले किंवा ""हे बारा पुरुष होते ज्यांना येशूने पाठवले होते

sent out

येशूने एका विशिष्ट उद्देशासाठी त्यांना पाठविले.

He instructed them

त्याने त्यांना काय करायला हवे ते सांगितले किंवा ""त्याने त्यांना आज्ञा दिली

Matthew 10:6

lost sheep of the house of Israel

हे एक रूपक आहे जे संपूर्ण इस्राएल राष्ट्राची तुलना मेंढपाळांपासून भटकलेल्या मेंढरांशी करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

house of Israel

हे इस्राएल राष्ट्राला संदर्भित करते. वैकल्पिक अनुवादः इस्राएलचे लोक किंवा इस्राएलचे वंशज (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 10:7

as you go

येथे तूम्ही अनेकवचन आहे आणि बारा प्रेषितांना संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

The kingdom of heaven has come near

स्वर्गाचे राज्य"" हे वाक्य देव स्वतःला शासन करणारा राजा म्हणून दर्शवते. हे वाक्य केवळ मत्तयच्या पुस्तकात आहे. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग हा शब्द वापरा. आपण [मत्तय 3: 2] (../03/02.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः आमचा देव स्वर्गात लवकरच राजा असल्याचे दर्शवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 10:8

Connecting Statement:

प्रचार करण्याच्या वेळी त्यांनी काय करावे हे येशू आपल्या शिष्यांना शिकवतो.

Heal ... raise ... cleanse ... cast out ... you have received ... give

ही क्रियापदे आणि सर्वनामे अनेकवचन आहेत आणि बारा प्रेषितांचा उल्लेख करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

raise the dead

ही एक म्हण आहे. वैकल्पिक अनुवादः मृत पुन्हा जिवंत होऊ द्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Freely you have received, freely give

शिष्यांना काय मिळाले होते किंवा काय द्यायचे ते येशूने सांगितले नाही. काही भाषांना ही माहिती वाक्यात आवश्यक आहे. येथे मुक्तपणे म्हणजे कोणताही मोबदला नाही. वैकल्पिक अनुवादः आपणास या गोष्टी मोफत मिळाल्या आहेत, त्यांना मोफत इतरांना द्या किंवा आपल्याला पैसे न देता हे प्राप्त झाले आहे, म्हणून पैसे न घेता इतरांना द्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Freely you have received, freely give

येथे प्राप्त एक रूपक आहे जे गोष्टी करण्यास सक्षम असल्याचे दर्शविते आणि देणे हे एक रूपक आहे जे इतरांसाठी गोष्टी करणे प्रस्तुत करते. वैकल्पिक अनुवादः आपणास या गोष्टी करण्याची क्षमता सहजपणे मिळाली आहे, इतरांसाठी ते मुक्त करा किंवा मी तुम्हाला या गोष्टी करण्यास सक्षम केले आहे, इतरांसाठी ते मुक्तपणे करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 10:9

your

हे बारा प्रेषितांना संदर्भित करते आणि त्यामुळे अनेकवचनी आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

gold, silver, or copper

हे धातू आहेत ज्यातून नाणी बनविल्या जातात. ही यादी पैशासाठी एक रुपक आहे, म्हणून आपल्या क्षेत्रात धातू अज्ञात असल्यास, पैसा म्हणून भाषांतरित करा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

purses

याचा अर्थ थैली किंवा पैशांची थैली असा होतो, किंवा पैशासाठी वापरल्या जाऊ शकतील अशा कोणत्याही गोष्टीचा संदर्भ असू शकतो. बेल्ट हा कंबरेच्या जवळ कपड्याची किंवा चामड्याची लांब पट्टी आहे. हे नेहमीच इतके रुंद होते की ते गुंडाळले जाऊ शकते आणि पैशासाठी वापरले जाऊ शकते.

Matthew 10:10

traveling bag

ही एकतर प्रवासासाठी वस्तू वापरण्यासाठी वापरली जाणारी पिशवी असू शकते किंवा एखाद्याने अन्न किंवा पैसे गोळा करण्यासाठी वापरलेली पिशवी असू शकते.

an extra tunic

आपण [मत्तय 5:40] (../05/40.md) मधील अंगरखा साठी वापरलेला शब्द वापरा.

laborer

कामकरी

his food

येथे अन्न म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आवश्यक असलेले काहीही. वैकल्पिक अनुवादः त्याला जे हवे आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Matthew 10:11

Connecting Statement:

प्रचार करण्याच्या वेळी त्यांनी काय करावे हे येशू आपल्या शिष्यांना शिकवतो.

Whatever city or village you enter

जेव्हा आपण एखाद्या शहरात किंवा गावात प्रवेश करता किंवा ""जेव्हा आपण कोणत्याही शहरात किंवा गावात जाता तेव्हा

city ... village

मोठे गाव ... लहान गाव किंवा मोठे शहर ... लहान शहर. आपण हे [मत्तय 9: 35] (../ 0 9 / 35.एमडी) मध्ये कसे भाषांतरित केले ते पहा.

you

हे अनेकवचन आहे आणि बारा प्रेषितांना सूचित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

worthy

योग्य"" व्यक्ती म्हणजे एक व्यक्ती जो शिष्यांचे स्वागत करण्यास तयार आहे.

stay there until you leave

विधानाचा पूर्ण अर्थ स्पष्ट केला जाऊ शकतो. वैकल्पिक अनुवादः तूम्ही त्या गावातून किंवा खेड्यातून जाईपर्यंत त्या व्यक्तीच्या घरी रहा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 10:12

As you enter into the house, greet it

शुभेच्या"" हा वाक्यांश म्हणजे घरासाठी अभिवादन. त्या दिवसात एक सामान्य अभिवादन या घरास शांती असो! येथे घर हे घरात राहणा-या लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. वैकल्पिक अनुवाद: आपण घरामध्ये प्रवेश करताच त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना शुभेच्छा द्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

you

हे अनेकवचन आहे आणि बारा प्रेषितांना सूचित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Matthew 10:13

your ... your

हे अनेकवचन आहे आणि बारा प्रेषितांना सूचित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

the house is worthy ... not worthy

येथे घर घरात राहणाऱ्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. योग्य व्यक्ती म्हणजे एक व्यक्ती जो शिष्यांचे स्वागत करण्यास तयार आहे. येशू या व्यक्तीची तुलना पात्र नाही अशा व्यक्तीशी करतो ज्याने शिष्यांचे स्वागत केले नाही. वैकल्पिक अनुवाद: त्या घरात राहणारे लोक तुमचे चांगले स्वागत करतात किंवा त्या घरात राहणारे लोक आपल्याला चांगले वागतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

let your peace come upon it

ते"" हा शब्द घरासाठी संदर्भित करतो, जे घरात राहणाऱ्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. वैकल्पिक अनुवाद: त्यांना आपली शांती प्राप्त करू द्या किंवा आपण त्यांना ज्या शांततेचा अभिवादन केले आहे त्यास त्यांना प्राप्त करू द्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

if it is not worthy

ते"" शब्द म्हणजे घर होय. येथे घर म्हणजे घरात राहणाऱ्या लोकांना प्रगट करते. वैकल्पिक अनुवादः ""जर ते तुमचे चांगले स्वागत करणार नाहीत तर "" किंवा ते आपल्याशी चांगले वागलेत नाहीत तर (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

let your peace come back to you

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) जर घर पात्र नसेल तर देव त्या व्यक्तीकडून शांतता किंवा आशीर्वाद परत घेईल किंवा 2) जर घर योग्य नसेल तर प्रेषितांना काहीतरी करावे असे वाटले होते, जसे की देवाने त्यांचा शांततेच्या शुभेच्छाचा आदर न करण्याबद्दल विचारणे. जर आपल्या भाषेत शुभेच्या किंवा त्याचे परिणाम परत घेण्याचा समान अर्थ असेल तर ते येथे वापरलेले असावे.

Matthew 10:14

Connecting Statement:

प्रचार करण्याच्या वेळी त्यांनी काय करावे हे येशू आपल्या शिष्यांना शिकवतो.

As for those who do not receive you or listen

जर त्या घरात किंवा शहरातील लोक आपल्याला स्वीकार करणार नाहीत किंवा ऐकणार नाहीत तर

you ... your

हे अनेकवचन आहे आणि बारा प्रेषितांना सूचित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

listen to your words

येथे शब्द म्हणजे शिष्यांनी काय म्हटले आहे ते संदर्भित करते. वैकल्पिक अनुवादः आपला संदेश ऐका किंवा “आम्हाला काय बोलायचे आहे ते ऐका"" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

city

तूम्ही ज्या प्रकारे [मत्तय 10:11] (../10/11.md) मध्ये भाषांतर केले तसेच केले पाहिजेत.

shake off the dust from your feet

आपण घर सोडता तेव्हा आपल्या पायांवरील धूळ झटकून टाका. हे एक चिन्ह आहे की देवाने त्या घराचा किंवा शहराच्या लोकांना नाकारले आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Matthew 10:15

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

it shall be more tolerable

दुःख कमी असेल

the land of Sodom and Gomorrah

सदोम व गमोरा येथे राहणाऱ्या लोकांना हे सूचित करते. वैकल्पिक अनुवाद: सदोम व गमोरा शहरात राहणारे लोक (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

that city

या शहरातील लोकांना असे सूचित करते की ते प्रेषिताचा स्वीकार करत नाही किंवा त्यांचा संदेश ऐकत नाही. वैकल्पिक अनुवादः शहरातील लोक आपला स्वीकार करीत नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 10:16

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना शिकवत आहे. येथे प्रचार करण्यासाठी बाहेर जाताना त्यांना सहन करणाऱ्या छळाबद्दल तो सांगू लागला.

See, I send

पहा"" हा शब्द पुढील गोष्टींवर भर देतो. वैकल्पिक अनुवाद: पहा, मी पाठवितो किंवा ऐका, पाठवा किंवा ""मी आपल्याला सांगणार असलेल्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. मी पाठवितो

I send you out

येशू एखाद्या विशिष्ट उद्देशासाठी त्यांना पाठवित आहे.

as sheep in the midst of wolves

मेंढरे ही असुरक्षित प्राणी आहेत ज्यावर कोल्हे नेहमीच हल्ला करतात. येशू सांगत आहे की लोक शिष्यांना त्रास देऊ शकतात. वैकल्पिक अनुवादः धोकादायक लांडग्यासारखे लोक किंवा धोकादायक जनावरांप्रमाणे कार्य करणाऱ्या लोकांमध्ये मेंढरे म्हणून कार्यरत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

be as wise as serpents and harmless as doves

येशू शिष्यांना सांगत आहे की त्यांनी लोकांमध्ये सावध आणि निरुपद्रवी असणे आवश्यक आहे. जर शिष्यांचे साप किंवा कबूतरांशी तुलना करणे गोंधळात टाकत असेल तर ते समजावून सांगणे चांगले आहे. वैकल्पिक अनुवाद: समजून घेउन आणि सावधगिरीने कार्य करा, तसेच निर्दोषपणा आणि सद्गुनाने कार्य करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

Matthew 10:17

Watch out for people! They will

हे दोन विधान कसे संबंधित आहेत हे दर्शविण्यासाठी आपण कारण सह भाषांतरित करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः लोकांसाठी पहा कारण ते करतील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords)

will deliver you up to

तुम्हाला नियंत्रणात ठेवेल

councils

स्थानिक धार्मिक पुढारी किंवा वडील जे एकत्रितपणे समाजात शांती ठेवतात

whip you

चाबकाने फटके मारतील

Matthew 10:18

you will be brought

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ते तुम्हाला आणतील किंवा ते तुम्हाला ओढत आणतील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

for my sake

कारण तूम्ही माझे आहात किंवा ""तूम्ही माझे अनुसरण करता

to them and to the Gentiles

त्यांना"" सर्वनाम एकतर “राज्यपाल आणि राजे"" किंवा आरोप करणाऱ्या यहूद्याना संदर्भित करते.

Matthew 10:19

Connecting Statement:

उपदेश करण्यासाठी बाहेर जात असताना त्यांचा छळ होईल याबद्दल येशू आपल्या शिष्यांना शिकवतो.

When they deliver you up

जेव्हा लोक तुम्हाला धर्मसभेत घेऊन जातात तेव्हा. येथे लोक सारखेच लोक आहेत [मत्तय 10:17] (../10/17.md).

you ... you

हे अनेकवचनी आहेत आणि बारा प्रेषितांचा उल्लेख करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

do not be anxious

काळजी करू नका

how or what you will speak

तूम्ही कसे बोलावे किंवा काय बोलू इच्छिता ते. दोन कल्पना एकत्र केल्या जाऊ शकतात: तुम्हाला काय म्हणायचे आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hendiadys)

for what to say will be given to you

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः पवित्र आत्मा तूम्ही काय बोलायचे ते सांगेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

in that hour

येथे तास म्हणजे बरोबर. वैकल्पिक अनुवादः तेव्हा किंवा त्या वेळी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 10:20

you ... your

हे अनेकवचनी आहेत आणि बारा प्रेषितांचा उल्लेख करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

the Spirit of your Father

आवश्यक असल्यास, हे आपल्या स्वर्गीय पित्याचा आत्मा म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते किंवा हे स्पष्ट करण्यासाठी एक तळटीप जोडली जाऊ शकते की हे पवित्र आत्म्याला सूचित करते आणि पृथ्वीवरील पित्याच्या आत्म्याशी नाही.

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

in you

तुझ्याद्वारे

Matthew 10:21

Connecting Statement:

उपदेश करण्यासाठी बाहेर जात असताना त्यांचा छळ होईल याबद्दल येशू आपल्या शिष्यांना शिकवतो.

Brother will deliver up brother to death

एक भाऊ आपल्या भावाला मृत्यूदंड देईल किंवा भाऊ आपल्या भावांना मारुन टाकेल. येशू काहीतरी बोलतो जे अनेक वेळा होईल.

deliver up brother to death

मृत्यू"" भाववाचक नाम क्रियापद म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ""भावाला अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन कर जे त्याची अंमलबजावणी करतील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

a father his child

या शब्दांचे संपूर्ण वाक्य म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः वडील आपल्या मुलाना मरणाच्या स्वाधीन करतील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

rise up against

विरुद्ध बंड किंवा ""विरुद्धात उठणे

cause them to be put to death

हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः त्यांना मृत्युदंड द्या किंवा अधिकारी त्यांना अंमलात आणू द्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 10:22

You will be hated by everyone

हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: प्रत्येकजण द्वेष करतील किंवा सर्व लोक तुमचा द्वेष करतील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

You

हे अनेकवचन आहे आणि बारा शिष्यांना संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

because of my name

येथे नाव म्हणजे संपूर्ण व्यक्ती होय. वैकल्पिक अनुवाद: माझ्यामुळे किंवा ”तूम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवता म्हणून"" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

whoever endures

जो कोणी विश्वासू राहतो

to the end

शेवट"" म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो तेव्हा, छळ संपल्यावर किंवा देव स्वत: राजा असल्याचे दर्शवितो त्या काळाच्या शेवटी. मुख्य मुद्दा असा आहे की ते आवश्यकतेपर्यंत सहन करतात

that person will be saved

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: देव त्या व्यक्तीचा बचाव करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 10:23

in this city

येथे हे एका विशिष्ट शहराचा संदर्भ देत नाही. वैकल्पिक अनुवादः ""एका शहरात

flee to the next

दुसऱ्या शहरात निघून जा

truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

Son of Man

येशू स्वत: बद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

has come

आगमन

Matthew 10:24

Connecting Statement:

उपदेश करण्यासाठी बाहेर जात असताना त्यांचा छळ होईल याबद्दल येशू आपल्या शिष्यांना शिकवतो.

A disciple is not greater than his teacher, nor a servant above his master

आपल्या शिष्यांना एक सामान्य सत्य शिकवण्याकरता येशूने एक म्हण वापरली आहे.लोक येशूशी जसे वागत होते तसेच शिष्यांशी लोकानी वागावे अशी अपेक्षा करू नये या गोष्टीवर येशू जोर देत आहे.(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

A disciple is not greater than his teacher

शिष्य नेहमी त्याच्या शिक्षकापेक्षा कमी महत्वाचा असतो किंवा ""त्याच्या शिष्यापेक्षा शिक्षक नेहमीच अधिक महत्वाचा असतो

nor a servant above his master

आणि सेवक त्याच्या मालकापेक्षा नेहमीच कमी महत्वाचा असतो किंवा ""मालक त्याच्या दासांपेक्षा नेहमीच महत्वाचा असतो

Matthew 10:25

It is enough for the disciple that he should be like his teacher

शिष्याने त्याच्या शिक्षकाप्रमाणे बनण्यासाठी समाधानी असावे

be like his teacher

जर आवश्यक असेल तर शिष्य कसे शिक्षक बनतात हे स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः जितके शिक्षकांना माहिती आहे तितके माहिती असावे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

the servant like his master

जर आवश्यक असेल तर, सेवक कसे मालक बनतो हे स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: दास त्याच्या मालकासारखाच महत्त्वाचा होण्यासाठी संतुष्ट झाला पाहिजे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

If they have called the master ... how much worse ... they call ... the members of his household

पुन्हा येशू यावर जोर देत आहे की लोकांनी त्याच्यावर अत्याचार केल्यामुळे त्याच्या शिष्यांनी अशी अपेक्षा केली पाहिजे की लोकांनी त्यांच्याशी अशा प्रकारे वाईट वागतील.

how much worse would be the names they call the members of his household

ज्या कुटुंबातील सदस्यांना बोलावले असेल ते नक्कीच वाईट होतील किंवा ""ते त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना बऱ्याच वाईट नावांने बोलावतील

If they have called

लोक म्हणतात म्हणून

the master of the house

येशू स्वतःसाठी हे एक रूपक म्हणून वापरत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Beelzebul

हे नाव एकतर असू शकतो 1) प्रत्यक्ष बालजबूल किंवा 2) त्याच्या मूळ भाषांतरात, शब्दाचा अर्थ”सैतान”.

his household

हे येशूच्या शिष्यांसाठी एक रूपक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 10:26

Connecting Statement:

उपदेश करण्यासाठी बाहेर जात असताना त्यांचा छळ होईल याबद्दल येशू आपल्या शिष्यांना शिकवतो.

do not fear them

येथे ते हा शब्द येशूच्या शिष्यांशी गैरवर्तणूक करणाऱ्या लोकांसाठी दर्शवला आहे.

there is nothing concealed that will not be revealed, and nothing hidden that will not be known

या दोन्ही विधानांचा अर्थ एकच आहे. लपवलेले किंवा लपलेले असणे म्हणजे गुप्त ठेवणे, आणि प्रकट होणे हे ज्ञात असल्याचे दर्शविते. येशू यावर भर देत आहे की देव सर्व गोष्टी ज्ञात करेल. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: लोकांनी लपविलेल्या गोष्टी देव प्रकट करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 10:27

What I tell you in the darkness, say in the daylight, and what you hear softly in your ear, proclaim upon the housetops

या दोन्ही विधानांचा अर्थ एकच आहे. येशूने शिष्यांना खाजगीरित्या काय सांगितले ते सर्वांना शिष्यांनी सांगणे आवश्यक आहे. वैकल्पिक अनुवाद: अंधारात मी तुला काय सांगतो ते लोकांना प्रकाशात सांगा आणि आपल्या कानात मंदपणे ऐकलेले घराच्या छपरावरून घोषित करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

What I tell you in the darkness, say in the daylight

येथे अंधार हा रात्री चे रूपक आहे जे खाजगी साठीचे एक रुपक आहे. दिवसाचा प्रकाश येथे सार्वजनिक साठी एक टोपणनाव आहे. वैकल्पिक अनुवाद: मी रात्री जे काही तुला खाजगी बोलतो, सार्वजनिकरित्या दिवसाच्या प्रकाशात सांगा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

what you hear softly in your ear

हा कुजबुजण्यासाठी संदर्भ देण्याचा एक मार्ग आहे. वैकल्पिक अनुवादः मी तुम्हाला काय सांगतो ते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

proclaim upon the housetops

येशू जिथे राहत होता तिथं घरबांधणी सपाट होती आणि लोक मोठ्याने ओरडत असल्याने कोणालाही ऐकू जाऊ शकत होते. येथे ""छतावरून "" म्हणजे असे कोणतेही स्थान आहे जेथे सर्व लोक ऐकू शकतात. वैकल्पिक अनुवाद: सर्वाना ऐकण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याने बोलणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 10:28

General Information:

आपल्या शिष्यांना कदाचित त्यांचा छळ होण्याची भीती बाळगू नये म्हणून त्याने येथे काही कारणे दिली आहेत.

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना उपदेश देताना सहन कराव्या लागणाऱ्या छळाविषयी सांगतो.

Do not be afraid of those who kill the body but are unable to kill the soul

आत्म्याला मारणारे लोक आणि आत्म्याला मारू न शकणारे लोक यांच्यामध्ये हे भेद करत नाही. कोणताही मनुष्य आत्म्याला मारू शकत नाही. वैकल्पिक अनुवाद: लोकांना घाबरू नका. ते शरीराला मारू शकतात परंतु आत्म्याला मारू शकत नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-distinguish)

kill the body

याचा अर्थ शारीरिक मृत्यू होऊ शकतो. जर हे शब्द अनावश्यक आहेत तर त्यांचे भाषांतर “ मारुन टाकणे"" किंवा इतर लोकांना मारणे म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते.

body

आत्मा किंवा आत्मा विरुद्ध, स्पर्श केला जाऊ शकतो त्या व्यक्तीचा भाग

kill the soul

याचा अर्थ शारीरिकदृष्ट्या मृत्यू झाल्यानंतर लोकांना हानी पोहोचविण्याचा याचा अर्थ होतो.

soul

एखाद्या व्यक्तीचा भाग ज्याला स्पर्श केला जाऊ शकत नाही आणि जो शरीराच्या मृत्यूनंतरही जगतो

fear him who is able

लोक देवाला घाबरू नये म्हणून स्पष्टीकरण देण्यासाठी आपण कारण जोडू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: देवाचे भय बाळगा कारण तो योग्य आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords)

Matthew 10:29

Are not two sparrows sold for a small coin?

येशू त्याच्या शिष्यांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न म्हणून ही म्हण सांगतो. वैकल्पिक अनुवाद: चिमण्यांबद्दल विचार करा. त्यांचे इतकेच मूल्य आहे की आपण त्या दोन लहान नाणे देऊन खरेदी करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

sparrows

हे खूप लहान आहेत, बी खाणारे पक्षी. वैकल्पिक अनुवादः लहान पक्षी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

a small coin

हे आपल्या देशात उपलब्ध असलेले सर्वात कमी मौल्यवान नाणे म्हणून भाषांतरित केले जाते. हे एक तांब्याच्या नाण्याचा संदर्भ आहे जो मजुरांसाठी दिवसाच्या मजुरीचा एक-सोळावा भाग आहे. वैकल्पिक अनुवादः ""फारच कमी पैसे

not one of them falls to the ground without your Father's knowledge

हे एक कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ""एक देखील चिमणी जेव्हा मरुन जाते आणि जमिनीवर पडते हे तुमच्या पित्याला ठाऊक आहे” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 10:30

even the hairs of your head are all numbered

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः आपल्या डोक्यावर किती केस आहेत हे देव ओळखतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

numbered

मोजले

Matthew 10:31

You are more valuable than many sparrows

अनेक चिमण्यांपेक्षा देव तुम्हाला अधिक मानतो

Matthew 10:32

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना सूचना देतो की त्यांना ज्या छळांचा सामना करावा लागणार आहे त्याला त्यांनी का घाबरु नये याची करणे सांगत आहे.

everyone who confesses me ... I will also confess before my Father

जो मला कबूल करतो ... मी माझ्या पित्यासमोर कबूल करतो की ""जर कोणी मला कबूल करतो ... मी माझ्या पित्यासमोर त्याला कबूल करेन

confesses me before men

इतरांना सांग की तो माझा शिष्य आहे किंवा ""मला इतर लोकांसमोर स्वीकारतो की तो माझ्याशी निष्ठावान आहे

I will also confess before my Father who is in heaven

तूम्ही समजलेली माहिती स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः माझ्या स्वर्गातील पित्यासमोर मी देखील कबूल करेन की ती व्यक्ती माझ्या मालकीची आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

my Father who is in heaven

माझा स्वर्गीय पिता

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 10:33

he who denies me ... I will also deny before my Father

जो मला नाकारतो ... मी माझ्या पित्यासमोरही नाकारतो किंवा ""जर कोणी माझा स्वीकार करीत नाही तर मी माझ्या पित्यासमोर त्याला नकार देईन

denies me before men

इतरांना नाकारतात की तो माझ्याशी निष्ठावान आहे किंवा ""तो माझा शिष्य आहे हे इतरांना कबूल करण्यास नकार देतो

I will also deny before my Father who is in heaven

आपण समजलेली माहिती स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः माझ्या स्वर्गातील पित्यासमोर मी नकार देईन की हा मनुष्य माझ्या मालकीचा आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 10:34

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना सूचना देतो की त्यांना ज्या छळांचा सामना करावा लागणार आहे त्याला त्यांनी का घाबरु नये याची करणे सांगत आहे.

Do not think

समजू नका किंवा ""आपण विचार करू नये

upon the earth

या पृथ्वीवर राहणाऱ्या लोकांना संदर्भित करते . वैकल्पिक अनुवाद: पृथ्वीवरील लोकांना किंवा लोकांकडे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

a sword

याचा अर्थ लोकांमध्ये विभागणे, लढाई करणे आणि हत्या होय. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 10:35

to set ... against

विरुद्ध लढण्यासाठी ...कारण ठरणे

a man against his father

एक मुलगा त्याच्या वडिलांविरूद्ध

Matthew 10:36

A man's enemies

एखाद्याचे शत्रू किंवा ""एक व्यक्तीचे सर्वात वाईट शत्रू

those of his own household

त्याच्या स्वत:च्या कुटुंबातील सदस्य

Matthew 10:37

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना सूचना देतो की त्यांना ज्या छळांचा सामना करावा लागणार आहे त्याला त्यांनी का घाबरु नये याची करणे सांगत आहे.

He who loves ... is not worthy

येथे तो म्हणजे सामान्यतः कोणत्याही व्यक्तीचा अर्थ. वैकल्पिक अनुवाद: ज्यांनी प्रेम केले आहे ... ते पात्र नाहीत किंवा जर तूम्ही प्रेम करता ...तूम्ही पात्र नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-gendernotations)

loves

प्रेमासाठी"" शब्द भावाच्या प्रेमाचा किंवा मित्राच्या प्रेमाचा होय. वैकल्पिक अनुवाद: काळजी घेते किंवा हे समर्पित आहे किंवा ""आवडते आहे

worthy of me

माझ्या मालकीचे असणे किंवा ""माझा शिष्य होण्यासाठी योग्य

Matthew 10:38

pick up his cross and follow after me

स्वतःचा वधस्तंभ घ्या आणि माझे अनुसरण करा. वधस्तंभ दुःख आणि मृत्यू यांचे प्रतिनिधित्व करते. वधस्तंभ उचलणे हा दुःख सहन करण्यास आणि मरण्यास तयार असल्याचे दर्शवितो. वैकल्पिक अनुवाद: दुःख आणि त्रासातही मरणापर्यंत माझे पालन करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

pick up

घ्या किंवा ""उचलून घ्या आणि वाहुन न्या”

Matthew 10:39

He who finds his life will lose it. But he who loses ... will find it

येशू आपल्या शिष्यांना शिकवण्यासाठी एक म्हण वापरतो. हे शक्य तितके कमी शब्दांसह भाषांतरित केले जावे. वैकल्पिक अनुवाद: ज्यांनी आपले जीवन मिळवले त्यांना ते गमावतील परंतु जे आपले आयुष्य गमावतात त्यांना ते मिळेल किंवा जर आपल्याला आपले जीवन सापडले तर आपण ते गमावतील परंतु जर आपण आपले आयुष्य गमावल्यास ...ते तुम्हाला सापडेल(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

finds

हे ठेवते किंवा जतन साठी एक रूपक आहे. वैकल्पिक अनुवाद: ठेवण्याचा प्रयत्न करतो किंवा जतन करण्याचा प्रयत्न करतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

will lose it

याचा अर्थ असा नाही की व्यक्ती मरेल. हे एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ असा की तो व्यक्ती देवाबरोबर आध्यात्मिक जीवन अनुभवणार नाही. वैकल्पिक अनुवादः खरे जीवन नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

who loses his life

याचा अर्थ मरणार नाही. हे एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ असा की एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या जीवनापेक्षा येशूचे महत्त्व अधिक मानले आहे. वैकल्पिक अनुवादः कोण स्वत: ला नकार देतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

for my sake

कारण तो माझ्यावर किंवा माझ्या वृतांतावर किंवा माझ्यामुळे माझ्यावर विश्वास ठेवतो. [मत्तय 10:18] (../10/18.md) मध्ये माझ्यासाठी म्हणून हीच कल्पना आहे.

will find it

या रूपकाचा अर्थ असा आहे की व्यक्ती देवासोबत आध्यात्मिक जीवन अनुभवेल. वैकल्पिक अनुवादः खरे जीवन मिळेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 10:40

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना सूचना देतो की त्यांना ज्या छळांचा सामना करावा लागणार आहे त्याला त्यांनी का घाबरु नये याची करणे सांगत आहे.

He who

तो"" हा शब्द सर्वसाधारणपणे कोणालाही सूचित करतो. वैकल्पिक अनुवादः जो कोणी किंवा कोणीही किंवा जो एक (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-gendernotations)

welcomes

याचा अर्थ एखाद्याचा पाहुणा म्हणून स्वीकार करणे.

you

हे अनेकवचन आहे आणि ज्या बारा प्रेषितांना येशू बोलत आहे त्याचे संदर्भ आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

He who welcomes you welcomes me

येशूचा अर्थ असा की जेव्हा कोणी आपले स्वागत करतो, तेव्हा त्याचे स्वागत केल्यासारखे आहे. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा कोणी आपले स्वागत करतो, तो माझे स्वागत करतो किंवा ""जर कोणी तुमचे स्वागत करतो तर तो माझे स्वागत करत आहे

he who welcomes me also welcomes him who sent me

याचा अर्थ असा की जेव्हा कोणी येशूचे स्वागत करतो, तेव्हा ते देवाचे स्वागत करण्यासारखे आहे. वैकल्पिक अनुवाद: ""जेव्हा कोणी माझे स्वागत करतो तेव्हा ते मला पाठविणारा देव ज्या पित्याने मला पाठवले आहे त्याचे स्वागत करतो "" किंवा ""जर कोणी माझा स्वीकार करतो तर ज्याने मला पाठविलेले त्या पित्याचे स्वागत केले आहे

Matthew 10:41

because he is a prophet

येथे तो स्वागत करणाऱ्या व्यक्तीचा संदर्भ देत नाही. ज्या व्यक्तीचे स्वागत केले जात आहे त्याचा संदर्भ देते.

a prophet's reward

देवाने संदेष्ट्याला दिलेल्या बक्षिसास दर्शवते, संदेष्ट्याने दुसऱ्या व्यक्तीला दिलेल्या बक्षीसास दर्शवत नाही.

he is a righteous man

येथे तो स्वागत करणाऱ्या व्यक्तीचा संदर्भ देत नाही. ज्या व्यक्तीचे स्वागत केले जात आहे त्याचा संदर्भ देते.

a righteous man's reward

देवाने धार्मिक व्यक्तीला दिलेल्या बक्षीसास दर्शवते, एक धार्मिक व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला दिलेले बक्षीस नाही.

Matthew 10:42

Connecting Statement:

येशूने आपल्या शिष्यांना काय करावे आणि त्यांनी प्रचार करण्यासाठी जाण्याची अपेक्षा केल्याबद्दल काय शिकवते ते सांगितले.

Whoever gives

जो कोणी देतो

one of these little ones

यापैकी कमीतकमी एक किंवा यापैकी सर्वात कमी महत्वाचे. येथे यापैकी एक या वाक्यांशाचा उल्लेख येशूच्या शिष्यांपैकी एक आहे.

because he is a disciple

कारण तो माझा शिष्य आहे. येथे तो एक देण्याऐवजी महत्त्वाची व्यक्ती म्हणून संदर्भित नाही.

truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

he will ... his reward

येथे तो आणि त्याचे हे देत असलेल्या व्यक्तीचा उल्लेख करतात.

he will in no way lose

देव त्याला नाकारणार नाही. ताब्यात घेण्यासारखे याचा काहीच संबंध नाही. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ""देव नक्कीच त्याला देईल

Matthew 11

मत्तय 11 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

काही भाषांतरे उर्वरित मजकुरापेक्षा पृष्ठाच्या उजवीकडे जुन्या कराराच्या उजवीकडील उतारा ठेवतात. यूएलटी हे 11:10 मधील उद्धृत सामग्रीसह करते.

काही विद्वान विश्वास ठेवतात की [मत्तय 11:20] (../../मत्तय / 11 / 20.md) ख्रिस्ताच्या सेवाकार्यामध्ये एक नवीन पायरी सुरू करते कारण इस्राएलने त्याला नकार दिला.

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

लपविलेले प्रकटीकरण

[मत्तय 11:20] (../../मत्तय / 11 / 20.md), येशू स्वतः ची आणि देव पित्याची योजना याविषयी माहिती देण्यास सुरु करतो तरी जे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात त्यांच्या पासून माहिती लपवली आहे (हे मत्तय 11:25) (../../ मत्तय / 11 / 25.md)

या अध्यायात इतर संभाव्य अनुवाद अडचणी

स्वर्गाचे राज्य जवळ आहे

योहानाने हे शब्द उच्चारताना स्वर्गाचे राज्य अस्तित्वात आले होते किंवा अद्याप येत आहे हे कोणालाही ठाऊक नाही. इंग्रजी अनुवाद अनेकदा हाताशी या वाक्यांशाचा वापर करतात परंतु हे शब्द भाषांतर करणे कठीण होऊ शकतात. इतर आवृत्त्या जवळ येत आहे आणि जवळ आले आहेत वाक्यांश वापरतात.

Matthew 11:1

General Information:

ही कथेच्या नवीन भागाची सुरवात आहे ज्यामध्ये मत्तयने बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाच्या शिष्यांना येशूने दिलेल्या प्रतिसादा विषयी सांगतो.

It came about that when

हे वाक्य येशूच्या शिकवणीतून पुढे काय घडले ते सांगते. वैकल्पिक अनुवादः मग किंवा ""नंतर

had finished instructing

शिक्षण पूर्ण केले किंवा ""आज्ञा देणे पूर्ण केले.

his twelve disciples

हे येशूच्या बारा निवडक प्रेषितांना संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

in their cities

येथे त्यांचे सर्वसाधारणपणे सर्व यहूदी लोकांना संदर्भित करते.

Matthew 11:2

Now

मुख्य कथेमध्ये विराम चिन्हांकित करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. येथे मत्तय कथेच्या एक नवीन भाग सांगण्यास सुरू करतो.

when John heard in the prison about

जेव्हा योहान, तुरुंगात होता तेव्हा त्याने ऐकले की जेव्हा कोणीतरी तुरुंगात योहानाला सांगितले. मत्तयने अद्याप वाचकांना हे सांगितले नाही की राजा हेरोदने बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाला तुरुंगात ठेवले होते, तर मूळ प्रेक्षक या गोष्टीबद्दल परिचित होते आणि येथे स्पष्ट माहिती समजली असती. मत्तय यानंतर बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल अधिक माहिती देईल, म्हणून येथे स्पष्टपणे उघड नाकारणे कदाचित सर्वोत्तम आहे.

he sent a message by his disciples

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाने आपल्या शिष्यांद्वारे येशूकडे संदेश पाठविला.

Matthew 11:3

said to him

त्याला"" हे सर्वनाम येशूला दर्शवते.

Are you the one who is coming

आम्ही ज्याची अपेक्षा करत आहोत ते तूम्हीच आहात काय. मसीहा किंवा ख्रिस्ताचा संदर्भ देण्याचा हा आणखी एक मार्ग आहे.

should we look for another

आपण इतर कोणाची अपेक्षा करावी का. आम्ही हे सर्वनाम फक्त योहानाच्या शिष्यांना नव्हे तर सर्व यहूदी लोकांसाठी संदर्भित करते.

Matthew 11:4

report to John

योहानाला सांगा

Matthew 11:5

lepers are being cleansed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ""मी कुष्ठरोग्यांना बरे करतो "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the dead are being raised back to life

येथे पुन्हा उठने हा मरण पावणाऱ्या कोणालातरी पुन्हा जिवंत करणे मूर्खपणा आहे. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: जे लोक मेले आहेत ते पुन्हा जिवंत झाले आहेत किंवा पुन्हा जिवंत होण्यासाठी मेलेल्या लोकांना मी जन्म देत आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

the gospel is being preached to the poor

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः मी गरीबांना सुवार्ता सांगत आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the poor

हे नामनिर्देशित विशेषण एखाद्या संज्ञा वाक्यांश म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः गरीब लोक (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Matthew 11:7

Connecting Statement:

येशू योहान बाप्तिस्मा करणाऱ्याबद्दल लोकांशी बोलत आहे.

What did you go out in the desert to see—a reed ... wind?

बाप्तिस्मा करणारा योहान व्यक्ती कोणत्या प्रकारचा मनुष्य आहे याबद्दल लोकांना विचार करण्यास येशू एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: निश्चितच तूम्ही वाळलेले गवत पाहण्यासाठी वाळवंटामध्ये गेला नाही ... वारा! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

a reed being shaken by the wind

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) येशूचा अर्थ यार्देन नदी किनारी असणारी वनस्पती किंवा 2) येशू, एक प्रकारचा व्यक्तीसाठी रूपक वापरत आहे. वैकल्पिक अनुवादः एक माणूस जो सहजपणे त्याच्या मनामध्ये बदल करतो तो वाऱ्यामध्ये वारंवार हलणाऱ्या गवता सारखा आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

being shaken by the wind

हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: वाऱ्यामध्ये हालणे किंवा वाऱ्यामध्ये वाहणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 11:8

But what did you go out to see—a man ... clothing?

बाप्तिस्मा करणारा योहान हा व्यक्ती कोणत्या प्रकारचा मनुष्य आहे याबद्दल लोकांना विचार करण्यास येशू एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: आणि, निश्चितच आपण वाळवंटाकडे एक माणूस पहाण्यासाठी बाहेर गेला नाही ... कपडे! ""(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

dressed in soft clothing

महाग कपडे घालून. श्रीमंत लोकांनी अशा प्रकारचे कपडे घातले.

Really

हे शब्द पुढील गोष्टींवर जोर देते. वैकल्पिक अनुवादः ""खरंच

kings' houses

राजाचे महाल

Matthew 11:9

General Information:

10 व्या वचनामध्ये, येशू बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाच्या भविष्यवाणीची पूर्णता व भविष्यवाणी पूर्ण करणारा संदेष्टा मलाखी याचे अवतरण देतो.

Connecting Statement:

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाविषयी येशू लोकांशी बोलू लागला.

But what did you go out to see—a prophet?

बाप्तिस्मा करणारा योहान हा कोणत्या प्रकारचा मनुष्य आहे याबद्दल लोकांनी विचार करण्यासाठी येशू एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: पण निश्चितच तूम्ही वाळवंटात संदेष्टा पाहण्यासाठी गेला! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Yes, I say to you,

मी तुम्हाला सांगतो होय,

much more than a prophet

याचे संपूर्ण वाक्य म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः तो सामान्य संदेष्टा नाही किंवा तो सामान्य संदेष्ट्यांपेक्षा अधिक महत्वाचा आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 11:10

This is he of whom it was written

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. पर्ययी अनुवादः संदेष्टा मलाखी याने बऱ्याच वर्षांपूर्वी बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल लिहून ठेवले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

I am sending my messenger

मी"" आणि माझे सर्वनामे देवाला संदर्भित करतात. देवाने काय म्हटले आहे याबद्दल मलाखी लिहितो.

before your face

येथे आपले एकवचनी आहे कारण देव अवतरणाद्वारे मसीहाशी बोलत होता. तसेच, चेहरा हा संपूर्ण व्यक्तीला दर्शवतो. वैकल्पिक अनुवाद: आपल्यासमोर किंवा आपल्या पुढे जाऊ (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

prepare your way before you

हे एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ संदेशवाहक लोकांना मसीहाचा संदेश प्राप्त करण्यासाठी तयार करेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 11:11

Connecting Statement:

येशू बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल लोकांशी बोलू लागला.

I say to you truly

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात पुढे येशूने जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

among those born of women

आदामाचा स्त्रीपासून जन्म झाला नसला तरीदेखील हा सर्व मनुष्यांचा उल्लेख करण्याचा एक मार्ग आहे. वैकल्पिक अनुवादः आता पर्यंत जेवढे जिवंत होते अशा सर्व लोकांमधून (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

no one is greater than John the Baptist

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: बाप्तिस्मा करणारा योहान हा महान आहे किंवा "" बाप्तिस्मा करणारा योहान हा सर्वात महत्वाचा आहे

the least important person in the kingdom of heaven

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. स्वर्गाचा राज्य हा शब्द फक्त मत्तयमध्येच वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवण्याचा प्रयत्न करा. वैकल्पिक अनुवाद: स्वर्गात देवाच्या शासनाखाली सर्वात कमी महत्त्वपूर्ण व्यक्ती (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

is greater than he is

योहाना पेक्षा अधिक महत्वाचे आहे

Matthew 11:12

From the days of John the Baptist

त्यावेळेपासून योहानाने आपला संदेश घोषित करण्यास सुरुवात केली. दिवस हा शब्द कदाचित काही महिने किंवा अगदी वर्षांच्या कालावधीस संदर्भित करतो.

the kingdom of heaven suffers violence, and men of violence take it by force

या वचनाच्या विविध संभाव्य व्याख्या आहेत. यूएसटीचा असा अंदाज आहे की याचा अर्थ असा की काही लोक देवाच्या राज्याचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापर करतात आणि ते पूर्ण करण्यासाठी इतर लोकांवर बळजबरीने उपयोग करण्यास तयार असतात. इतर आवृत्त्या कर्तरी अर्थाने मानतात की देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करणे इतके महत्वाचे झाले आहे की, त्या पाचारणाचे उत्तर देण्याकरिता आणि पापाच्या अधिक मोहाचा प्रतिकार करण्यासाठी लोकांनी अत्यंत अत्यावश्यकपणे कार्य केले पाहिजे. तिसरा अर्थ असा आहे की हिंसक लोक देवाच्या लोकांचे नुकसान करत आहेत आणि देवाचे शासन करण्याचे थांबवण्याचा प्रयत्न करतात.

Matthew 11:13

Connecting Statement:

येशू बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल लोकांशी बोलू लागला.

all the prophets and the law have been prophesying until John

येथे संदेष्टे व नियमशास्त्र म्हणजे मोशेने व संदेष्ट्यांनी लिहिलेल्या शास्त्रवचनांतील गोष्टींचा संदर्भ आहे. वैकल्पिक अनुवाद: या गोष्टींसाठी प्रेषित व मोशे यांनी योहान बाप्तिस्मा देणाऱ्याच्या वेळेपर्यंत वचनातून भाकीत केले आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 11:14

if you

येथे “तूम्ही"" अनेकवचन आहे आणि समूहाला दर्शवते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

he is Elijah who was to come

तो"" हा शब्द बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाला संदर्भित करतो. याचा अर्थ योहान बाप्तिस्मा करणारा अक्षरशः एलीया आहे असे नाही. येशूचा म्हणण्याचा अर्थ असा होता की बाप्तिस्मा करणारा योहान "" जो येत आहे"" एलीयाच्या या भविष्यवाणीची पूर्तता करतो. वैकल्पिक अनुवादः ""संदेष्टा मलाखी जेव्हा म्हणतो एलीया परत येईल तेव्हा तो बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल बोलत होता

Matthew 11:15

He who has ears to hear, let him hear

येशूने जे काही सांगितले ते त्याने महत्त्वपूर्ण आहे यावर जोर दिला आहे आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करून सराव केला पाहिजे. येथे ऐकण्यास कान हा शब्द म्हणजे समजून घेण्याची व आज्ञा मानण्याची इच्छा आहे. पर्यायी अनुवादः ""जो ऐकू इच्छितो, ऐकू द्या "" किंवा जो समजून घेण्यास इच्छुक आहे त्याला समजू द्या आणि आज्ञा द्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

He who ... let him

येशू आपल्या ऐकणाऱ्यांशी प्रत्यक्ष बोलत असल्याने, आपण येथे दुसऱ्या व्यक्तीचा वापर करण्यास प्राधान्य देऊ शकता. वैकल्पिक अनुवाद: आपण ऐकण्यास इच्छुक असल्यास, ऐका किंवा आपण समजून घेण्यास इच्छुक असल्यास, समजून घ्या आणि आज्ञा पाळा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Matthew 11:16

Connecting Statement:

येशू बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल लोकांशी बोलू लागला.

To what should I compare this generation?

त्या दिवसातील लोक आणि बाजारातील मुले काय म्हणू शकतात या दरम्यान येशू तुलना करण्यास एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः ही पिढी यासारखी आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

this generation

आता असणारे लोक किंवा या लोकांना किंवा ""या पिढीचे लोक

marketplace

एक मोठा, खुल्या हवेचे क्षेत्र जेथे लोक वस्तू खरेदी आणि विक्री करतात

Matthew 11:17

Connecting Statement:

येशू 16 व्या अध्यायात ते सारखे आहे शब्दांपासून सुरू होणारा दाखला सांगतो.

and say ... and you did not weep

येशू त्या वेळी जिवंत असलेल्या लोकांचे वर्णन करण्यासाठी एक दृष्टांत वापरतो. तो त्यांना मुलांच्या एका गटाशी तुलना करतो जो इतर मुलांना त्यांच्याबरोबर खेळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तथापि, ते काही फरक पडत नाहीत, इतर मुले त्यांच्यात सामील होणार नाहीत. येशूचा अर्थ असा आहे की देव योहान बाप्तिस्मा करणाऱ्यासारखा कोणीतरी पाठवेल, जो वाळवंटात राहतो आणि जगतो, किंवा येशूसारख्या एखादा व्यक्ती जो उपवास करीत नाही अशा कोणालाही पाठवितो, हे काही फरक पडत नाही. लोक, विशेषत: परुशी आणि धार्मिक पुढारी अजूनही हट्टी राहतात आणि देवाच्या सत्याचा स्वीकार करण्यास नकार देतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

We played a flute for you

“आम्ही” हा बाजारात बसलेल्या मुलांचे संदर्भ देतो. येथे आपण अनेकवचन आहे आणि मुलांच्या इतर गटाला संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

and you did not dance

पण तूम्ही आनंदी संगीतावर नाचला नाही

We mourned

याचा अर्थ असा की त्यांनी स्त्रियांसारखे दफन करण्याच्या वेळेची दुःखी गाणी गायली आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

and you did not weep

पण तू आमच्यासोबत रडला नाहीस

Matthew 11:18

Connecting Statement:

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल लोकांशी बोलण्याचे येशू संपवतो.

not eating bread or drinking wine

येथे भाकर म्हणजे अन्न होय. त्याचा अर्थ असा नाही की योहानाने कधीही अन्न खाल्ले नाही. त्याचा अर्थ असा आहे की तो वारंवार उपवास करत होता आणि जेव्हा त्याने खाल्ले तेव्हा त्याने चांगले, महागडे अन्न खाल्ले नाही. वैकल्पिक अनुवाद: वारंवार उपवास आणि मद्य न पिणे किंवा वेगवेगळे भोजन खाणे आणि मद्यपान न करणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

they say, 'He has a demon.'

हे अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ते म्हणतात की त्याला भूत आहे किंवा त्यांनी त्याला दुष्ट आत्मा असल्याचा आरोप केला आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

they say

ते"" या सर्व घटना त्या पिढीच्या लोकांना आणि विशेषत: परुशी आणि धार्मिक पुढाऱ्यांना सूचित करतात.

Matthew 11:19

The Son of Man came

येशू स्वतःचा संदर्भ देत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: ""मी, मनुष्याचा पुत्र, आलो आहे "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

came eating and drinking

हे योहानाच्या वर्तनाच्या उलट आहे. याचा अर्थ फक्त सामान्य प्रमाणात अन्न व पेय घेण्यापेक्षा. याचा अर्थ असा आहे की येशूने जसा आनंद केला आणि चांगले अन्न व पेय याचा आनंद घेतला, इतरांनी तसे केले तसेच त्याला मिळाले.

they say, 'Look, he is a gluttonous man and a drunkard ... sinners!'

हे अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ते म्हणतात की तो एक खादाड मनुष्य आणि मद्यपी आहे ... पापी. किंवा त्यांनी त्याला खाण्यापिण्याचे आणि भरपूर प्रमाणात मद्यपान करण्याचा आणि पापी असल्याचा आरोप केला आहे. मनुष्याचा पुत्र"" , मी मनुष्याचा पुत्र म्हणून भाषांतरित केले तर आपण हे अप्रत्यक्ष विधान म्हणून सांगू शकता आणि प्रथम व्यक्तीचा वापर करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: ते म्हणतात की मी एक खादाड मनुष्य आणि मद्यपी आहे ... पापी. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

he is a gluttonous man

तो एक लोभी खाणारा आहे किंवा ""तो सतत जास्त अन्न खातो

a drunkard

मद्यपान करणारे किंवा ""तो सतत मद्य पितो

But wisdom is justified by her deeds

ही एक म्हण आहे जी येशूने या परिस्थितीवर लागू केली कारण ज्या लोकांनी त्याला आणि योहान यांना नाकारले होते ते शहाणे नव्हते. येशू आणि योहान बाप्तिस्मा करणारा बुद्धिमान आहेत आणि त्यांच्या कृत्यांचे परिणाम ते सिद्ध करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

wisdom is justified by her deeds

येथे शहाणपण एक स्त्री म्हणून वर्णन केली आहे जीला योग्य काम करण्याद्वारे ती बरोबर आहे ते सिद्ध होते. येशूचा अर्थ असा आहे की सुज्ञ मनुष्याच्या कृत्यांचे परिणाम सिद्ध करतात की तो खरोखर विद्वान आहे. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ज्ञानी व्यक्तीच्या कर्मांचे परिणाम सिद्ध करतात की तो शहाणा आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 11:20

General Information:

येशूने पूर्वी चमत्कार केले होते त्या शहरांतील लोकांना रागावण्यास सुरुवात केली.

rebuke the cities

येथे शहरे म्हणजे तेथे राहणाऱ्या लोकांना संदर्भित करतात. वैकल्पिक अनुवाद: शहरातील लोकांना रागवा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

cities

गाव

in which most of his mighty deeds were done

हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ज्यामध्ये त्याने आपले सर्वात मोठी कार्ये केली (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

mighty deeds

पराक्रमी कार्ये किंवा शक्तीचे कार्य किंवा ""चमत्कार

Matthew 11:21

Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida!

खोराजीन आणि बेथसैदा येथील शहरातील लोक त्याला ऐकत होते म्हणून येशू बोलतो, पण ते तसे नव्हते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-apostrophe)

Woe to you

ते तुमच्यासाठी किती भयंकर असेल. येथे आपण एकवचनी आहे आणि शहरास संदर्भित करते. एखाद्या शहराऐवजी लोकांना संदर्भ देणे अधिक नैसर्गिक असल्यास, “तूम्ही” हे अनेकवचन शब्दांने भाषांतर करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Chorazin ... Bethsaida ... Tyre ... Sidon

या शहरामध्ये राहणा-या लोकांसाठी या शहरांची नावे रुपके म्हणून वापरली जातात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

If the mighty deeds ... in sackcloth and ashes

येशू भूतकाळात घडलेल्या एका काल्पनिक परिस्थितीचे वर्णन करत आहे, परंतु तसे झाले नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hypo)

If the mighty deeds had been done in Tyre and Sidon which were done in you

हे कर्तरी स्वरुपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. पर्यायी अनुवादः ""मी तुम्हा मध्ये केलेले चमत्कार सोर आणि सीदोनच्या लोकांमध्ये केले असते "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

which were done in you

येथे तूम्ही अनेकवचन आहे आणि खोराजीन आणि बेथसैदा याचा संदर्भ देतो. जर ते आपल्या भाषेसाठी अधिक नैसर्गिक असेल, तर आपण दोन शहरे किंवा बहुतेक तुम्हास नमूद करण्यासाठी शहरी लोकांच्या संदर्भात दुहेरी तूम्ही वापरू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

they would have repented long ago

ते"" सर्वनाम सोर आणि सीदोन लोकांना सूचित करते.

would have repented

त्यांनी त्यांच्या पापांचा पश्चाताप केला असेल असे दर्शविले असते

Matthew 11:22

it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you

येथे सोर व सीदोन हे लोक तेथे राहतात. वैकल्पिक अनुवाद: न्यायाच्या दिवशी देव सोर व सीदोन यांच्यावर अधिक दया दाखवेल किंवा न्यायाच्या दिवशी देव तुला सोर व सीदोन यांच्यापेक्षा कठोरपणे शिक्षा करील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy )

than for you

येथे तूम्ही अनेकवचन आहे आणि खोराजीन आणि बेथसैदा याचा संदर्भ देतो. जर ते आपल्या भाषेसाठी अधिक नैसर्गिक असेल, तर आपण दोन शहरे किंवा बहुतेक तुम्हास नमूद करण्यासाठी शहरी लोकांच्या संदर्भात दुहेरी तूम्ही वापरू शकता. अंतर्भूत माहिती स्पष्ट केली जाऊ शकते. आपल्यापेक्षा तुम्हीं पश्चात्ताप केला नाही आणि माझ्यावर विश्वास ठेवला, तरीपण तू मी केलेले चमत्कार पहिले असला तरीदेखील तू माझ्यावर विश्वास ठेवला नाहीस (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 11:23

Connecting Statement:

जिथे त्याने पूर्वी चमत्कार केले त्या लोकांना तो रागावने चालू ठेवत आहेत.

You, Capernaum

येशू आता कफर्णहूम नगरातल्या लोकांशी बोलत आहे की जणू काय ते ऐकत होते, पण ते नव्हते. तूम्ही सर्वनाम एकवचनी आहे आणि या दोन वचनामध्ये कफर्णहूमला संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-apostrophe)

You

तूम्ही"" च्या सर्व घटना एकवचनी आहेत. शहराच्या लोकांशी संदर्भ घेणे अधिक नैसर्गिक असल्यास, आपण बहुतेक शब्दांचे भाषांतर करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Capernaum ... Sodom

या शहरांची नावे कफर्णहूम आणि सदोममधील लोकांचे संदर्भ आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

do you think you will be exalted to heaven?

तुम्हाला स्वर्गात उठविले जाईल असे तुम्हाला वाटते का? कफर्णहूमच्या लोकांना त्यांच्या अभिमानासाठी निंदा करण्यासाठी येशू विशिष्ट प्रश्नांचा उपयोग करतो. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते: वैकल्पिक अनुवादः आपण स्वर्गापर्यंत स्वत: ला वाढवू शकत नाही! किंवा इतर लोकांच्या स्तुतीमुळे स्वर्गात तुला उंचावणार नाही! किंवा देव तुझ्या इच्छेप्रमाणे तुला स्वर्गात आणणार नाही! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

you will be brought down to Hades

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देव तुम्हाला नरकात पाठवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

For if in Sodom ... it would still have remained until today

येशू भूतकाळात घडली असणारी एक काल्पनिक परिस्थितीचे वर्णन करत आहे, परंतु तसे झाले नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hypo)

if in Sodom there had been done the mighty deeds that were done in you

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः "" तुम्हा मध्ये केलेली अद्भुत कृत्ये सदोम येथील लोकांमध्ये मी केली असती तर "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

mighty deeds

पराक्रमी कार्ये किंवा शक्तीचे कार्य किंवा ""चमत्कार

it would still have remained

सर्वनाम ते सदोम शहराचा संदर्भ देते.

Matthew 11:24

I say to you

या वाक्यांशात येशूने पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

it shall be easier for the land of Sodom in the day of judgment than for you

या शब्दात सदोमची भूमी येथे जे लोक राहत होते त्यांना संदर्भित केले आहे. वैकल्पिक अनुवादः देव तुमच्यापेक्षा न्यायाच्या दिवशी सदोमच्या लोकांवर अधिक दया दाखवेल किंवा देव न्यायाच्या दिवशी सदोमच्या लोकांपेक्षा तुम्हाला अधिक कठोरपणे शिक्षा करील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy) येशू पुढे म्हणतो .

than for you

अंतर्भूत माहिती स्पष्ट केली जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: आपल्यापेक्षा, तूम्ही पश्चात्ताप केला नाही आणि माझ्यावर विश्वास ठेवला, तरीपण तूम्ही मला चमत्कार केलेले पाहिले आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 11:25

General Information:

25 आणि 26 व्या वचनांत, गर्दीच्या उपस्थितीत असताना येशू त्याच्या स्वर्गीय पित्याला प्रार्थना करतो. वचन 27 मध्ये, त्याने पुन्हा लोकांना संबोधित करणे सुरू केले.

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Lord of heaven and earth

स्वर्ग आणि पृथ्वी यावर प्रभू जो राज्य करतो. स्वर्ग आणि पृथ्वी हा शब्द एक मेरिझम आहे जो विश्वातील सर्व लोक आणि गोष्टींचा संदर्भ देते. वैकल्पिक अनुवादः संपूर्ण विश्वावर प्रभूत्व करणारा देव (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

you concealed these things ... and revealed them

या गोष्टी"" म्हणजे काय हे स्पष्ट नाही. जर आपल्या भाषेत काय म्हणायचे आहे ते निर्दिष्ट करणे आवश्यक असेल तर वैकल्पिक अनुवाद सर्वोत्तम असू शकतो . वैकल्पिक अनुवाद: ""आपण हे सत्य लपवून ठेवले ... आणि त्यांना प्रकट केले

you concealed these things from

तूम्ही या गोष्टी लपवून ठेवल्या आहेत किंवा तूम्ही या गोष्टी ज्ञात केल्या नाहीत. ही क्रियापद प्रकट च्या उलट आहे.

from the wise and understanding

हे नाममात्र विशेषण, विशेषण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकतात. वैकल्पिक अनुवादः ज्ञानी आणि समजणारे लोक (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

the wise and understanding

येशू उपहास वापरत आहे. त्यांना वाटत नाही की हे लोक खरोखर शहाणे आहेत. वैकल्पिक अनुवाद: लोक असा विचार करतात की ते हुशार आणि समजुतदार आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-irony)

revealed them

त्यांना ज्ञात केले. या वचनामध्ये त्यांना सर्वनाम या गोष्टी याचा उल्लेख करते.

to little children

येशू अज्ञानी लोकांची लहान मुलांशी तुलना करतो. येशू यावर जोर देत आहे की जे त्याच्यावर विश्वास ठेवतात त्यांच्यापैकी बहुतेकजण सुशिक्षित नाहीत किंवा स्वत: ला शहाणे मानत नाहीत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 11:26

for so it was well-pleasing in your sight

आपल्या दृष्टीक्षेपात"" हा वाक्यांश एक रुपक आहे जो एखाद्या व्यक्तीस काहीतरी कसे विचार करतो याचा अर्थ होतो. वैकल्पिक अनुवाद: आपल्यासाठी असे करणे चांगले वाटले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 11:27

All things have been entrusted to me from my Father

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः माझ्या पित्याने माझ्यावर सर्व काही सोपवले आहे किंवा माझ्या पित्याने मला सर्व काही दिले आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

All things

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) देव पित्याने स्वतःबद्दल आणि त्याच्या राज्याबद्दल सर्व काही येशूला जाहीर केले आहे किंवा 2) देवाने येशूला सर्व अधिकार दिला आहे.

my Father

देव आणि येशू यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करणारा हे देवासाठी एक महत्त्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

no one knows the Son except the Father

केवळ पिताच पुत्राला ओळखतो

no one knows

ज्ञात आहे"" हा शब्द म्हणजे कोणाशीही परिचित असणे असा आहे. याचा अर्थ असा आहे की कोणाशीही विशेष नातेसंबंध असल्यामुळे मनापासून जाणून घेणे.

the Son

येशू तिसऱ्या व्यक्तीमधे स्वतःला दर्शवत होता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Son

देवाचा पुत्र येशू याचे हे महत्त्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

no one knows the Father except the Son

फक्त पुत्रच पित्याला ओळखतो

Matthew 11:28

Connecting Statement:

येशू लोकांशी बोलणे संपवतो.

all you

तूम्ही"" च्या सर्व घटना अनेकवचन आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

who labor and are heavy burdened

सर्व नियमांचे पालन करण्याची त्यांच्या प्रयत्नांतून लोकांना निराश केले जाण्याबद्दल येशू बोलतो, जणू काय त्या नियमांचे ओझे होते आणि लोक त्यांना वाहून नेत होते. वैकल्पिक अनुवाद: इतके कठोर परिश्रम करण्यापासून निराश कोण आहेत किंवा कायद्याचे पालन करणे इतके कठोर परिश्रम करण्यापासून परावृत्त झाले आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

I will give you rest

मी तुम्हाला तुमच्या श्रम आणि ओझ्यातून विश्रांती देईन

Matthew 11:29

Take my yoke on you

येशू रूपक चालू ठेवतो. येशू लोकांना त्याचे शिष्य बनण्यास आणि त्याचे अनुसरण करण्यास आमंत्रित करीत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

I am meek and lowly in heart

येथे नम्र आणि मंद हृदयाचा अर्थ मूलत: समान गोष्ट आहे. येशू त्यांना जोर देतो की तो धार्मिक पुढाऱ्यांपेक्षा खूप दयाळू असेल. वैकल्पिक अनुवाद: मी नम्र आणि सौम्य आहे किंवा मी खूप सौम्य आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublet)

lowly in heart

येथे हृदय हे एखाद्या व्यक्तीच्या आतील व्यक्तीचे रुपक आहे. लोभी हृदयातील हा शब्द मुर्खपणाचा आहे ज्याचा अर्थ नम्र असा होतो. वैकल्पिक अनुवादः विनम्र (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

you will find rest for your souls

येथे आत्मा हा संपूर्ण व्यक्तीचा संदर्भ आहे. वैकल्पिक अनुवादः तुम्हास विश्रांती मिळेल किंवा तूम्ही विश्रांती घेण्यास सक्षम असाल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Matthew 11:30

For my yoke is easy and my burden is light

या दोन्ही वाक्यांचा अर्थ एकच आहे. येशू यावर जोर देत आहे की यहूदी नियमशास्त्रापेक्षा त्याच्या आज्ञांचे पालन करणे सोपे आहे. वैकल्पिक अनुवाद: मी जे काही लादतो ते तूम्ही वाहून घेण्यास सक्षम असाल कारण ते हलके आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

my burden is light

येथे प्रकाश हा शब्द जडच्या विरुद्ध आहे, गडद विरुद्ध नाही.

Matthew 12

मत्तय 12 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

काही भाषांतरांत वाचन सुलभ व्हावे यासाठी काही कविता रेखाट्याच्या उर्वरित मजकूरापेक्षा उर्वरित उजवीकडे ठेवतात. यूएलटी हे कविता 12: 18-21 मध्ये करतात, जे जुन्या करारातील शब्द आहेत.

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

शब्बाथ

हा अध्याय देवाच्या लोकांनी शब्बाथ कसा पाळणे याविषयी सांगतो. येशूने म्हटले की परुश्यानी केलेल्या नियमांमुळे लोकांना देवाच्या इच्छेप्रमाणे शब्बाथ पाळण्यास मदत होत नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sabbath)

आत्म्या विरुद्ध निंदा

कोणालाही माहित नाही की लोक हे कृत्य करतात किंवा ते हे पाप करतात तेव्हा कोणते शब्द बोलतात. तथापि, ते कदाचित पवित्र आत्मा आणि त्याचे कार्य यांचा अपमान करतात. पवित्र आत्म्याच्या कार्याचा एक भाग लोकांना समजणे गरजेचे आहे की ते पापी आहेत आणि त्यांना देवाने क्षमा करण्याची गरज आहे. म्हणून, जो कोणीही पाप करण्याचे थांबवण्याचा प्रयत्न करीत नाही तो कदाचित आत्म्याविरूद्ध निंदा करतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#blasphemy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#holyspirit)

या अध्यायामध्ये इतर संभाव्य अनुवाद अडचणी

बंधूनो आणि बहिणींनो

बहुतेक लोक ज्यांना भाऊ आणि बहीण सारखे पालक असतात आणि त्यांच्याबद्दल विचार करतात त्यांच्या जीवनात सर्वात महत्वाचे लोक. अनेक लोक बंधू आणि बहीण सारखेच आजी -आजोबा देखील असतात. या अध्यायात येशू म्हणतो की त्याच्यासाठी सर्वात महत्वाचे लोक स्वर्गात त्याच्या पित्याचे पालन करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#brother)

Matthew 12:1

General Information:

ही कथेच्या नव्या भागाची सुरुवात आहे जिथे मत्तयने येशूच्या सेवाकार्याविरुद्ध झालेला तीव्र विरोध सांगत आहे. येथे, परुशी शब्बाथ दिवशी धान्य गोळा केल्याबद्दल त्याच्या शिष्यांना टीका करतात.

At that time

या कथेचा एक नवीन भाग चिन्हांकित करतो. वैकल्पिक अनुवादः ""थोड्या वेळानंतर

grainfields

धान्य पेरण्यासाठी एक जागा. जर गहू अज्ञात असेल आणि धान्य खूप सामान्य असेल तर आपण अन्न बनवण्यात येणाऱ्या झाडाचे क्षेत्र वापरू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

pluck heads of grain and eat them

इतरांच्या शेतात धान्य पिकवणे आणि ते खाणे म्हणजे चोरी करणे नव्हे. प्रश्न असा होता की एखाद्या शब्बाथ दिवशी कायदेशीर कृती करू शकतो.

to pluck heads of grain and eat them

काही गहू उचलून खाणे किंवा ""काही धान्य उचलून आणि खा

heads of grain

गहूचा हा सर्वात मोठा भाग आहे. त्यात वनस्पतींचे परिपक्व धान्य किंवा बिया आहे.

Matthew 12:2

do what is unlawful to do on the Sabbath

गव्हाचा हा सर्वात मोठा भाग आहे. इतरांच्या शेतात धान्य पिकविणे आणि ते खाणे हे चोरीसारखे मानले जात नाही. प्रश्न असा होता की शास्त्रानुसार कोणीही हे शब्बाथ दिवशी करू शकत नाही परिपक्व धान्य किंवा पिकाची बियाणे

the Pharisees

याचा अर्थ सर्व परूश्याचा असा नाही. वैकल्पिक अनुवादः ""काही परुशी

See, your disciples

पहा, आपल्या शिष्यांना. शिष्य काय करीत आहेत यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी परुशी हा शब्द वापरतात.

Matthew 12:3

Connecting Statement:

येशू परुश्यांच्या टीकेस प्रतिसाद देतो.

to them

परुशी लोकांकडे

Have you never read ... with him?

परुश्यांच्या टीकेस प्रतिसाद देण्यासाठी येशू एक प्रश्न वापरतो. येशूने वाचलेल्या शास्त्रवचनांचा अर्थ समजून घेण्यासाठी त्यांना आव्हान दिले आहे. वैकल्पिक अनुवादः मला माहित आहे की आपण त्याच्यासह ... वाचले आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 12:4

the house of God

दावीदाच्या काळात अद्याप कोणतेही मंदिर नव्हते. वैकल्पिक अनुवाद: निवासमंडप किंवा ""देवाची आराधना करण्यासाठी जागा

bread of the presence

हे पवित्र भाकर म्हणजे पवित्र निवास मंडपात देवासमोर ठेवलेले आहे. वैकल्पिक अनुवादः जी भाकर जो याजक देवाच्या समोर ठेवत होता किंवा पवित्र भाकर (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

those who were with him

जे पुरुष दावीदासोबत होते

but lawful only for the priests

परंतु, नियमशास्त्रानुसार केवळ याजकच ते खाऊ शकतो

Matthew 12:5

Connecting Statement:

येशू परुश्यांना प्रतिसाद देत आहे.

Have you not read in the law that ... but are guiltless?

परुश्यांच्या टीकेस प्रतिसाद देण्यासाठी येशू एक प्रश्न वापरतो. शास्त्रवचनांमध्ये त्यांनी जे वाचले आहे त्याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी येशू त्यांना आव्हान देत आहे. वैकल्पिक अनुवादः आपण मोशेच्या नियमशास्त्रात वाचले आहे ... परंतु निर्दोष आहेत. किंवा आपल्याला हे माहित असले पाहिजे की नियमशास्त्र ते शिकवते ... परंतु निर्दोष आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

profane the Sabbath

शब्बाथ दिवशी दुसऱ्या दिवशी काय करायचे ते करा

are guiltless

देव त्यांना शिक्षा करणार नाही किंवा ""देव त्यांना दोषी मानत नाही

Matthew 12:6

I say to you

यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

one greater than the temple

कोणीतरी मंदिरापेक्षा महत्वाचे आहे. येशू स्वतःला सर्वात महान समजत होता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Matthew 12:7

General Information:

7 व्या वचनात, परुश्यांना दोष देण्यासाठी येशूने होशेय संदेष्ट्याची वचने वापरली.

Connecting Statement:

येशू परुश्यांना प्रतिसाद देत आहे.

If you had known what this meant, 'I desire mercy and not sacrifice,' you would not have condemned the guiltless

येथे येशू वचनाचा आधार घेतो. वैकल्पिक अनुवादः ""होशेय संदेष्टाने फार पूर्वी असे लिहिले: 'मला दया पाहिजे आणि यज्ञ नको.' याचा अर्थ काय आहे हे आपल्याला समजले असेल तर आपण अपराधीपणाचा निषेध केला नसता ""(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

I desire mercy and not sacrifice

मोशेच्या नियमशास्त्रानुसार, इस्राएली लोकाना बलिदाने अर्पण करण्यास देवाने आज्ञा दिली होती. याचा अर्थ देव त्या बलिदानापेक्षा दया अधिक महत्त्वाची मानतो.

I desire

मी"" हे सर्वनाम देवाला दर्शवते.

the guiltless

सर्वनाम मी म्हणजे देव होय. याचे विशेषण म्हणून भाषांतर केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः जे दोषी नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Matthew 12:8

Son of Man

येशू स्वतःचा संदर्भ देत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

is Lord of the Sabbath

शब्बाथ दिवशी नियम किंवा ""लोक शब्बाथ दिवशी काय करू शकतात याबद्दल कायदे करतात

Matthew 12:9

General Information:

जेव्हा परुश्यांनी शब्बाथ दिवशी मनुष्याला बरे करण्यासाठी येशूची टीका केली तेव्हा ते दृश्य दुसऱ्या वेळी बदलले.

Then Jesus left from there

येशूने धान्याचे शेत सोडले किंवा ""मग येशू निघाला

their synagogue

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) ते हा शब्द त्या शहराच्या यहूद्यांना सूचित करतो. वैकल्पिक अनुवाद: समानार्थी शब्द किंवा 2) त्यांचा हा शब्द येशू या शब्दाचा संदर्भ देत असलेल्या परुश्यांशी संदर्भित करतो आणि हा त्या सभास्थानात व त्या शहरातल्या इतर यहूदी लोकांमध्ये उपस्थित होता. त्यांचे या शब्दाचा अर्थ असा नाही की परुशी सभास्थानाचे मालक होते. वैकल्पिक अनुवादः ""त्यांनी उपस्थित असलेल्या सभास्थानात

Matthew 12:10

Behold

पहा"" हा शब्द आपल्याला एका नवीन व्यक्तीस सूचित करतो. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

a man who had a withered hand

एक मनुष्या ज्याला पक्षाघाती हात होता किंवा ""अपंग हात असलेला माणूस

The Pharisees asked Jesus, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath? so that they might accuse him of sinning

परुश्यांनी येशूने पाप केले आहे असा दोष देण्याचा आरोप केला आहे, म्हणून त्यांनी त्याला विचारले, 'शब्बाथ दिवशी बरे करणे योग्य आहे काय?'

Is it lawful to heal on the Sabbath

मोशेच्या नियमशास्त्रानुसार, एखाद्या व्यक्तीने शब्बाथ दिवशी दुसऱ्या व्यक्तीस बरे करू शकतो का

so that they might accuse him of sinning

त्यांला फक्त लोकांसमोर दोषारोप करण्याची इच्छा नव्हती. परुश्यांना येशूने उत्तर द्यावे की तो मोशेच्या नियमशास्त्राचे उल्लंघन करीत होता म्हणून ते त्याला न्यायाधीशासमोर घेऊन जावू शकतील आणि नियमशास्त्राचे उल्लंघन करून कायदेशीररित्या त्याच्यावर आरोप करु शकतील. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 12:11

Connecting Statement:

येशू परुश्यांच्या टीकेस प्रतिसाद देतो.

What man would there be among you, who, if he had just one sheep ... would not grasp hold of it and lift it out?

परुश्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी येशू एक प्रश्न वापरतो. शब्बाथ दिवशी ते कोणत्या प्रकारचे काम करतात याबद्दल विचार करण्यास तो त्यांना आव्हान देत आहे. वैकल्पिक अनुवादः आपल्यापैकी प्रत्येकजण, जर तुमच्याकडे फक्त एकच मेंढरु असेल ... तर तो त्या मेंढरांना पकडेल आणि ओढून बाहेर काढेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 12:12

How much more valuable, then, is a man than a sheep!

किती जास्त"" हे वाक्य अभिव्यक्तीवर जोर देते. वैकल्पिक अनुवाद: उघडपणे मनुष्य मेंढ्यांपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे! किंवा ""मेंढरापेक्षा माणूस किती महत्त्वाचा आहे याबद्दल विचार करा

it is lawful to do good on the Sabbath

जे शब्बाथ दिवशी चांगले करतात ते नियमशास्त्राचे पालन करतात

Matthew 12:13

Then Jesus said to the man, ""Stretch out your hand.

हे अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः मग येशूने त्या मनुष्याला आपला हात लांब करण्यास सांगितले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

to the man

पक्षघाती हाताच्या माणसाला किंवा ""अपंग हाथ असलेल्या मनुष्याला

Stretch out your hand

आपला हात धरून ठेव किंवा ""आपला हात लांब कर

He stretched

मनुष्याने लांब केला

it was restored to health

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: तो पुन्हा निरोगी झाला किंवा तो पुन्हा बरा झाला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 12:14

plotted against him

येशूला हानी करण्यासाठी नियोजन

were seeking how they might put him to death

येशूला कसे मारता येईल यावर ते चर्चा करीत होते

Matthew 12:15

General Information:

येशूच्या कार्याने यशयातील भविष्यवाण्यांपैकी एक कसे पूर्ण होते हे या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

As Jesus perceived this, he

परुश्यांनी काय योजले होते याची येशूला जाणीव होती, म्हणून तो

withdrew from

सोडले किंवा ""निघून गेला

Matthew 12:16

not to make him known to others

त्याच्याबद्दल कोणालाही सांगू नका

Matthew 12:17

that it might come true, what

ते खरे होऊ शकेल"" या वाक्यांशाचे भाषांतर नवीन वाक्याच्या सुरूवातीस केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ""हे पूर्ण करण्याचे होते

what had been said through Isaiah the prophet, saying

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ""देवाने यशया संदेष्ट्याच्या द्वारे जे फार पूर्वी सांगितले होते

Matthew 12:18

Connecting Statement:

येथे मत्तय यशया संदेष्ट्याचे अवतरण वापरत आहे की येशूची सेवा शास्त्रवचनांनी पूर्ण केली.

See

पहा किंवा ऐका किंवा ""मी तुम्हाला सांगणार आहे त्याकडे लक्ष द्या

my ... I

या शब्दांच्या सर्व घटना देवाला संदर्भित करतात. देवाने त्याला जे म्हटले ते यशया लिहित आहे.

my beloved one, in whom my soul is well pleased

तो माझा प्रिय आहे, आणि मी त्यालाविषयी खूप आनंदित आहे

in whom my soul is well pleased

येथे आत्मा हा संपूर्ण व्यक्तीचा संदर्भ आहे. वैकल्पिक अनुवादः ज्याच्याशी मी खूप आनंदी आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

he will proclaim justice to the Gentiles

देवाच्या सेवक परराष्ट्रीय लोकांस सांगेल की न्याय मिळणार आहे. हे स्पष्टपणे सांगितले जाऊ शकते की देवच न्याय आणेल, आणि न्याय असा अमूर्त संज्ञा काय बरोबर आहे म्हणून व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: तो राष्ट्रांना जाहीर करेल की देव त्यांच्यासाठी जे योग्य ते करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Matthew 12:19

Connecting Statement:

मत्तय संदेष्टा यशयाचे अवतरण वापरतो

neither will anyone hear his voice

येथे लोक त्यांचा आवाज ऐकत नाहीत,हे तो मोठ्या आवाजात बोलत नाही यास दर्शवते. वैकल्पिक अनुवादः तो मोठ्याने बोलणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

He ... his

या शब्दांच्या सर्व घटना देवाने निवडलेल्या सेवकाला संदर्भित करतात.

in the streets

ही एक म्हण आहे ज्याचा अर्थ जाहीरपणे. वैकल्पिक अनुवाद: शहरामध्ये आणि गावामध्ये (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 12:20

He

तो"" हि घटना देवाच्या निवडलेल्या सेवकाचा उल्लेख करतात.

He will not break any bruised reed; he will not quench any smoking flax

या दोन्ही विधानांचा अर्थ एकच आहे. ते असे रूप धारण करतात की देवाचा सेवक नम्र आणि दयाळू असेल. वाकलेला बोरू आणि मिणमिणती वात दोन्ही कमकुवत आणि त्रासातील लोकांना दर्शवते. रूपक गोंधळात टाकणारे असल्यास, आपण शाब्दिक अर्थाचे भाषांतर करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः तो दुर्बल लोकांशी दयाळू असेल आणि दुखापत करणाऱ्यांशी सौम्य असेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

bruised reed

नुकसान झालेले झाड

he will not quench any smoking flax

तो कोणताही धुराडी करणार नाही किंवा ""तो कोणत्याही वातीला जळण्यापासून थांबवणार नाही

smoking flax

आग संपल्यानंतर आणि तो केवळ धूर करत असणाऱ्या दिव्याचा संदर्भ घेतो.

flax, until

हे नवीन वाक्याद्वारे भाषांतरित केले जाऊ शकते: ""फ्लेक्स. तो असे करेपर्यंत तो करेल

he leads justice to victory

विजयासाठी आघाडी घेतल्यास त्याला विजय मिळवून देण्यास मदत होते. विजयी होण्यासाठी न्याय करणे म्हणजे चुकीचे होते ते योग्य बनविण्याचे प्रतिनिधित्व करते. वैकल्पिक अनुवाद: तो सर्व काही योग्य बनवतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-abstractnouns)

Matthew 12:21

in his name

येथे नाव म्हणजे संपूर्ण व्यक्ती होय. वैकल्पिक अनुवादः त्याच्यामध्ये (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Matthew 12:22

General Information:

परुश्यांनी येशूवर सैतानाच्या शक्तीने मनुष्याला बरे करण्याचा आरोप केला तेव्हा पुढचा मुद्दा येथे बदलतो.

Then someone blind and mute, possessed by a demon, was brought to Jesus

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: मग कोणीतरी त्याला येशूकडे आणले जो आंधळा आणि मूका होता कारण दुष्ट आत्मा त्याला नियंत्रित करीत होता (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

someone blind and mute

असा कोणीएक जो पाहू शकत नाही आणि बोलू शकत नाही

Matthew 12:23

All the crowds were amazed

ज्या लोकांनी येशूने त्या व्यक्तीला बरे केलेले पहिले ते सर्व आश्चर्य चकित झाले

the Son of David

हे ख्रिस्त किंवा मसीहासाठी एक शीर्षक आहे.

Son of

येथे याचा अर्थ चे वंशज आहे.

Matthew 12:24

General Information:

25 व्या वचनात, येशूने परुश्यांच्या आरोपास प्रतिसाद दिला की त्याने सैतानाच्या सामर्थ्याने माणसाला बरे केले.

this miracle

हा आंधळा, बधिर आणि दुष्ट आत्मा असलेल्या व्यक्तीला बरे करण्याचा चमत्कार होय.

This man does not cast out demons except by Beelzebul

हे एक कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. हा मनुष्य दृष्ट आत्म्याला बाहेर काढण्यास समर्थ आहे कारण तो बालजबुलचा सेवक आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

This man

परुश्यांनी येशूचे नाव न घेता हे दाखवले की ते त्याला नाकारतात.

the prince of the demons

दुष्ट आत्म्यांचा मुख्य

Matthew 12:25

Every kingdom divided against itself is made desolate, and every city or house divided against itself will not stand

परुश्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी येशूने एक म्हण वापरली. या दोन्ही विधानांचा अर्थ एकच आहे. ते यावर जोर देतात की बालजबुलने इतर दुष्ट आत्म्यांशी लढण्यासाठी आपली शक्ती वापरली पाहिजे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Every kingdom divided against itself is made desolate

येथे राज्य म्हणजे राज्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना सूचित करते. हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा लोक त्यांच्यात एकमेकांशी लढतात तेव्हा टिकून राहणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

every city or house divided against itself will not stand

येथे शहर म्हणजे तेथे राहणाऱ्या लोकांना आणि घर म्हणजे एखाद्या कुटुंबास संदर्भित करते. स्वतःविरूद्ध विभाजन होणे म्हणजे त्याचे लोक एकमेकांशी लढत आहेत. वैकल्पिक अनुवाद: जेव्हा लोक एकमेकांशी लढतात तेव्हा ते शहर किंवा कुटुंबाचा नाश करते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 12:26

Connecting Statement:

येशूने परुश्यांच्या आरोपाला उत्तर दिले की त्याने सैतानाच्या सामर्थ्याने मनुष्य बरे केले.

If Satan drives out Satan

सैतानाचा दुसरा वापर सैतानाची सेवा करणाऱ्या आत्म्यांना सूचित करतो. वैकल्पिक अनुवादः जर सैतान आपल्या आत्म्यांविरुद्ध काम करतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

How then will his kingdom stand?

येशू हा प्रश्न परुशी लोकांना दाखवत होता की ते जे म्हणत होते ते अवास्तविक होते. वैकल्पिक अनुवादः जर सैतान स्वतःविरूद्ध विभाजीत झाला तर त्याचे राज्य उभे राहू शकणार नाही! किंवा जर सैतानाने त्याच्या आत्म्यांविरुद्ध लढा दिला तर त्याचे राज्य टिकणार नाही! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 12:27

Beelzebul

हे नाव त्याच व्यक्तीस सैतान असे संबोधते (वचन 26).

by whom do your sons drive them out?

परुश्यांना आव्हान देण्यासाठी येशू आणखी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: मग तुमचे अनुयायी सुद्धा बालजबुलाच्या सामर्थ्याने आत्म्यांना बाहेर काढतात असे म्हणावे लागेल परंतु, हे सत्य नाही हे आपणास माहित आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

your sons

येशू परुश्यांशी बोलत होता. तुमचे पुत्र हा वाक्यांश त्यांच्या अनुयायांना संदर्भित करतो. शिक्षक किंवा पुढाऱ्यांचे अनुसरण करणाऱ्यांचा संदर्भ देण्याचा हा एक सामान्य मार्ग होता. वैकल्पिक अनुवादः आपले अनुयायी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

For this reason they will be your judges

कारण आपल्या अनुयायांनी देवाच्या सामर्थ्याने भुते काढली आहेत, ते सिद्ध करतात की आपण माझ्याबद्दल चुकीचे आहात.

Matthew 12:28

Connecting Statement:

येशू परुश्यांना प्रतिसाद देत आहे.

But if I

येशूने येथे प्रतिसाद दिला आहे येथे “जर” अर्थ असा होत नाही की येशू आत्म्यांना कसे बाहेर काढतो यावर प्रश्न येत आहे. खरे विधान सांगण्यासाठी येथे येशू शब्द वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः परंतू मी परुशी.

then the kingdom of God has come upon you

मग देवाचे राज्य तुमच्यामध्ये आले आहे. येथे राज्य देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. वैकल्पिक अनुवाद: याचा अर्थ देव तुमच्यामध्ये त्याचे राज्य स्थापित करीत आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

come upon you

येथे “तूम्ही"" अनेकवचन आहे आणि इस्राएल लोकांच्या संदर्भात आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Matthew 12:29

How can anyone enter the house ... belongings from his house

परुश्यांना आपला प्रतिसाद कायम ठेवण्यासाठी येशूने एक दृष्टांताचा उपयोग केला. येशूचा अर्थ आहे की तो भुते काढू शकतो कारण तो सैतानापेक्षाही शक्तिशाली आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

How can anyone enter ... without tying up the strong man first?

परूशी आणि जमाव लोकांना शिकवण्यासाठी येशू एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः कोणीही आत प्रवेश करू शकत नाही ... प्रथम बलवान मनुष्यास न बांधता. किंवा जर एखाद्या व्यक्तीने प्रवेश करावयाचा असेल तर त्याने प्रथम बलवान माणसाला बांधले पाहिजे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

without tying up the strong man first

प्रथम बलवान मनुष्य नियंत्रनात न घेता

Then he will steal

तो चोरी करू शकतो किंवा ""मग तो चोरी करू शकेल

Matthew 12:30

who is not with me

जो माझा पाठिंबा देत नाही किंवा ""माझ्याबरोबर काम करत नाही

is against me

माझा विरोध करतात किंवा ""माझ्याविरूद्ध कार्य करतात

the one who does not gather with me scatters

येशू एक रूपक वापरत आहे ज्याचा अर्थ एखाद्या व्यक्तीला मेंढरांचे कळप मेंढपाळाकडे गोळा करणे किंवा मेंढपाळांपासून दूर पळवून लावणे होय. येशूचा अर्थ असा आहे की एक व्यक्ती लोकाना येशूचे शिष्य बनण्यास मदत करत आहे किंवा तो लोकांना येशूचा नाकार करण्यास सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 12:31

Connecting Statement:

येशू परुश्यांना प्रतिसाद देत आहे.

I say to you

हे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

say to you

येथे तूम्ही अनेक वचन आहे. येशू प्रत्यक्ष परुशी लोकांशी बोलत आहे, पण तो लोकांना सुद्धा शिकवत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

every sin and blasphemy will be forgiven men

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: लोक करत असलेल्या प्रत्येक पापांची क्षमा देव करेल आणि प्रत्येक वाईट गोष्ट बोलण्याची क्षमा करेल किंवा पाप करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला किंवा वाईट गोष्टी बोलणाऱ्या व्यक्तीला देव क्षमा करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

blasphemy against the Spirit will not be forgiven

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः पवित्र आत्म्याबद्दल वाईट गोष्टी बोलणाऱ्या व्यक्तीला क्षमा करणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 12:32

Whoever speaks any word against the Son of Man

येथे शब्द म्हणजे एखाद्याने काय म्हटले ते संदर्भित करते. वैकल्पिक अनुवाद: जर एखादा व्यक्ती मनुष्याच्या पुत्राबद्दल काही वाईट बोलतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

the Son of Man

येशू स्वत: बद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

that will be forgiven him

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देव त्या व्यक्तीस त्याबद्दल क्षमा करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

that will not be forgiven him

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ""देव त्या व्यक्तीस क्षमा करणार नाही

neither in this world, nor in that which is to come

येथे हे जग आणि जे येणार आहे ते सध्याचे जीवन आणि पुढील जीवन पहा. वैकल्पिक अनुवाद: या जीवनात किंवा पुढील जीवनात किंवा आता किंवा कधीही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 12:33

Connecting Statement:

येशू परुश्यांना प्रतिसाद देत आहे.

Make a tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) जर आपण झाड चांगले केले तर त्याचे फळ चांगले राहील आणि जर आपण झाड खराब केले तर त्याचे फळ खराब होईल किंवा 2) ""जर आपण झाड चांगले असल्याचे मानले कारण त्याचे फळ चांगले आहे आणि जर तूम्ही त्याझाडास खराब मानले कारण त्याचे फळ खराब आहे. "" ही एक गोष्ट होती. एखादी व्यक्ती चांगली किंवा वाईट आहे किंवा नाही हे त्यांना कसे कळू शकेल याबद्दल लोकांना सत्य सांगावे लागले.

good ... bad

निरोगी ... रोगग्रस्त

a tree is recognized by its fruit

येथे व्यक्ती काय करतो त्याचे फळ हे एक रूपक आहे. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: लोकांना त्याचे फळ पाहून चांगले किंवा वाईट आहे की नाही हे माहित होते किंवा लोक त्या व्यक्तीच्या क्रियांच्या परिणामांवर लक्ष देऊन ते चांगले किंवा वाईट आहे याची माहिती होते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 12:34

You offspring of vipers

येथे संतती याचा अर्थ असा आहे की याची गुणवैशिष्ट्ये असणे. वायपर हे विषारी साप असतात जे धोकादायक असतात आणि वाईटांचे प्रतिनिधित्व करतात. आपण [मत्तय 3: 7] (../03/07.md) मध्ये समान वाक्यांशाचे भाषांतर कसे केले ते पहा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

You ... you

हे अनेकवचन आहेत आणि परूश्याचा उल्लेख करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

how can you say good things?

येशू परुश्यांना धमकावण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: तूम्ही चांगल्या गोष्टी म्हणू शकत नाही. किंवा तूम्ही फक्त वाईट गोष्टी बोलू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

out of the abundance of the heart his mouth speaks

येथे हृदय हे एखाद्या व्यक्तीच्या मनातील विचारांचे रुपक आहे. येथे तोंड हा एक भाग आहे जो संपूर्णपणे एखाद्या व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करतो. वैकल्पिक अनुवादः एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या तोंडात काय म्हटले ते त्याच्या मध्ये काय आहे ते उघडते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

Matthew 12:35

The good man from the good treasure of his heart produces what is good, and the evil man from the evil treasure of his heart produces what is evil

येशू हृदय बद्दल बोलतो जसे की एखादी व्यक्ती चांगल्या किंवा वाईट गोष्टींनी भरलेली असते. हा एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ असा आहे की एखादी व्यक्ती काय सांगते ती व्यक्ती खरोखर काय आहे हे प्रकट करते. आपण ही प्रतिमा ठेवू इच्छित असल्यास, यूएसटी पहा. तूम्ही शाब्दिक अर्थाचे भाषांतर देखील करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: एक माणूस जो खरोखर चांगला आहे तो चांगल्या गोष्टी बोलू शकतो, आणि जो माणूस खरोखर वाईट आहे तो वाईट गोष्टी बोलतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 12:36

Connecting Statement:

परुश्याच्या आरोपांकडे येशूने प्रतिसाद देण्यास शेवट केला की त्याने सैतानाच्या सामर्थ्याने मनुष्य बरा केला.

I say to you

यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

people will give an account for

देव लोकांना विचारेल किंवा ""लोक देवाला स्पष्टीकरण देतील

every idle word they will have said

येथे शब्द असे काहीतरी सांगितले आहे जे कोणीतरी म्हणते. वैकल्पिक अनुवादः प्रत्येक हानीकारक गोष्ट ते सांगेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 12:37

you will be justified ... you will be condemned

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देव तुम्हचा न्याय करेल ... देव तुम्हाला दोषी ठरवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 12:38

General Information:

वचन 39 मध्ये, येशू नियमशास्त्राचे शिक्षक व परुशी यांना दोष करण्यास प्रारंभ करतो.

Connecting Statement:

येशूने सैतानाच्या सामर्थ्याने मनुष्याला बरे केले या परूश्यांच्या आरोपांकडे येशूने उत्तर दिल्यानंतर या वचनातील संवाद लगेच येतो.

we wish

आम्हाला पाहिजे

to see a sign from you

ते एखादे चिन्ह पाहू इच्छित आहेत हे आपण स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: आपण जे काही बोलता ते खरे असल्याचे सिद्ध करुन आपल्याकडून एखादे चिन्ह दाखवा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 12:39

An evil and adulterous generation seeks for a sign ... given to it

येशू त्याच्या वर्तमान पिढीशी बोलत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: तूम्ही एक दुष्ट आणि व्यभिचारी पिढी आहात ज्यांना माझ्याकडून चिन्हे हवी आहेत ... तुम्हाला दिलेले आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

adulterous generation

येथे व्यभिचारी असे लोक आहेत जे देवाशी विश्वासू नाहीत. वैकल्पिक अनुवाद: अविश्वासू पिढी किंवा देवहीन पिढी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

no sign will be given to it

येशू त्यांना एक चिन्ह देत नाही कारण त्याने आधीच अनेक चमत्कार केले होते तरी त्यांनी त्याच्यावर विश्वास करण्यास नकार दिला. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः मी यांना चिन्ह देणार नाही किंवा देव आपल्याला एक चिन्ह देणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

except the sign of Jonah the prophet

देवाने योना संदेष्ट्याला जे चिन्ह दिले ते चिन्ह वगळता दुसरे चिन्ह नाही

Matthew 12:40

three days and three nights

येथे दिवस आणि रात्री म्हणजे 24 तासांचा पूर्ण कालावधी. वैकल्पिक अनुवादः तीन पूर्ण दिवस (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-merism)

the Son of Man

येशू स्वत: बद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

in the heart of the earth

याचा अर्थ शारीरिक कबर आत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 12:41

Connecting Statement:

येशू नियमशास्त्राचे शिक्षक व परुशी यांना दोष देत राहतो.

The men of Nineveh

निनवेचे नागरिक

at the judgment

न्यायाच्या दिवशी किंवा ""जेव्हा देव लोकांचा न्याय करतो

this generation of people

येशूचा प्रचार करीत असतानाच्या काळात राहणाऱ्या लोकांना हे सूचित करते.

and will condemn it

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) येथे निंदा आरोप दर्शविते. वैकल्पिक अनुवाद: आणि या पिढीचा आरोप करणार किंवा 2) निनवेच्या लोकांप्रमाणे पश्चात्ताप केला नाही म्हणून देव या पिढीच्या लोकांचा निषेध करेल. वैकल्पिक अनुवाद: आणि देव या पिढीची निंदा करील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

and see

आणि पहा. हे पुढे येशू काय म्हणतो यावर जोर देते.

someone greater

कोणीतरी अधिक महत्वाचे

someone

येशू स्वत: बद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

than Jonah is here

आपण येशूच्या विधानाचा स्पष्ट अर्थ सांगू शकता. वैकल्पिक अनुवादः योनापेक्षाही इथे आहे, तरीही तू पश्चात्ताप केला नाहीस, म्हणूनच देव तुला दोषी ठरवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 12:42

Connecting Statement:

येशू नियमशास्त्राचे शिक्षक व परुशी यांना दोष देत राहतो.

Queen of the South

हे शेबाच्या राणीला संदर्भित करते. शेबा दक्षिण इस्राएलचा एक भाग आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

will rise up at the judgment

न्यायाच्या दिवशी उभे होईल

at the judgment

न्यायाच्या दिवशी किंवा जेव्हा देव लोकांना न्याय देतो. आपण [मत्तय 12:41] (../12/41.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.

this generation

येशू प्रचार करीत असतानाच्या काळात राहणाऱ्या लोकांना हे सूचित करते.

and condemn them

[मत्तय 12:41] (../12/41.md) मध्ये आपण एक समान विधान कसे भाषांतरित केले ते पहा. संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) येथे निंदा आरोप दर्शविते. वैकल्पिक अनुवाद: आणि या पिढीच्या लोकांवर आरोप करणार किंवा 2) देव लोकांच्या या पिढीची निंदा करेल कारण त्यांनी दक्षिणेची राणीप्रमाणे शहाणपण ऐकले नाही. वैकल्पिक अनुवाद: आणि देव या पिढीची निंदा करील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

She came from the ends of the earth

येथे पृथ्वीच्या सीमा ही एक म्हण आहे ज्याचा अर्थ दूर आहे. वैकल्पिक अनुवादः ती खूप दूरून आली होती (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

She came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon

दक्षिणेची राणी येशूच्या पिढीच्या लोकांचा निषेध का करणार हे विधान स्पष्ट करते. वैकल्पिक अनुवादः ती आली (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-connectingwords)

and see

आणि पहा. यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

someone greater

कोणीतरी अधिक महत्वाचे

someone

येशू स्वत: बद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

than Solomon is here

आपण येशूच्या विधानाचा स्पष्ट अर्थ सांगू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: शलमोनापेक्षा येथे आहे परंतु तरीही आपण ऐकत नाही. म्हणूनच देव तुम्हाला दोषी ठरवेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 12:43

Connecting Statement:

येशू नियमशास्त्राचे शिक्षक व परुशी यांना दोष देत राहतो. तो एक दृष्टांत सांगण्यास सुरूवात करतो.

waterless places

कोरड्या जागा किंवा ""जेथे लोक राहत नाहीत त्या जागा

does not find it

येथे ते म्हणजे विश्रांती दर्शवते.

Matthew 12:44

Then it says, 'I will return to my house from which I came.'

अवतरना ऐवजी हे विधान म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ""मग, अशुद्ध आत्मा ज्या घरातून आला त्या घरी परतण्याचा निर्णय घेतो

to my house from which I came

हा अशुद्ध आत्मा ज्या माणसामध्ये राहत होता त्याच्यासाठी एक रूपक आहे. वैकल्पिक अनुवाद: मी ज्या ठिकाणी गेलो होतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

it finds that house swept out and put in order

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: "" एखादे घर झाडलेले आहे आणि सर्वकाही जेथे हवे तेथे नीट ठेवलेले आहे."" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

that house swept out and put in order

पुन्हा, घर म्हणजे ज्या माणसामध्ये अशुद्ध आत्मा जिवंत होता त्याच्यासाठी एक रूपक आहे. येथे, बाहेर पडले आणि व्यवस्थित ठेवले असे सुचवते की घरामध्ये कोणीही राहत नाही.येशूच्या म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा एखादा अशुद्ध आत्मा एखाद्या व्यक्तीस सोडून देतो तेव्हा व्यक्तीने पवित्र आत्म्याला त्याच्यामध्ये राहण्यासाठी आमंत्रित केले पाहिजे नाहीतर मग दुष्टात्मा परत येईल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 12:45

Connecting Statement:

येशूने या दृष्टांताची पूर्तता केली व त्याने 43 व्या वचनात अशुद्ध आत्मा या शब्दापासून सुरुवात केली.

Then it goes ... with this evil generation

येशू त्याच्यावर विश्वास न ठेवण्याच्या धोक्याविषयी लोकांना सावध करण्यासाठी एक दृष्टांत सांगतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

It will be just like that with this evil generation

याचा अर्थ असा आहे की जर येशूच्या पिढीचे लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत आणि त्याचे शिष्य बनले नाहीत तर तो येण्याआधीच ते वाईट परिस्थितीत असतील.

Matthew 12:46

General Information:

येशूची आई आणि भाऊ यांच्या आगमनानंतर त्याच्या आध्यात्मिक कुटुंबाचे वर्णन करण्याची संधी मिळाली.

behold

पहा"" हा शब्द आपल्याला कथेत नवीन लोकांस सूचित करतो. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो

his mother

ही मरीया, येशूची आई आहे.

his brothers

हे कदाचित मरीयाला जन्मलेले इतर मुले आहेत, परंतु हे शक्य आहे की येथे भाऊ हा शब्द येशूच्या चुलत भावांना दर्शवत आहे.

seeking to speak

बोलण्याची इच्छा आहे

Matthew 12:47

Someone said to him, ""Look, your mother and your brothers stand outside, seeking to speak to you.

हे अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: कोणीतरी येशूला सांगितले की त्याची आई आणि भाऊ बाहेर होते आणि त्यांना बोलू इच्छित होते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

Matthew 12:48

Connecting Statement:

[मत्तय 12: 1] (../12/01.md) मध्ये सुरू होणाऱ्या या भागाचा हा शेवट आहे, जिथे येशूच्या सेवेला विरोध करत असल्याचे मत्तय सांगतो.

who told him

येशूला सांगितलेल्या संदेशाचा तपशील समजला जातो आणि येथे त्याची पुनरावृत्ती होत नाही. वैकल्पिक अनुवादः ज्याने येशूला सांगितले की त्याची आई व भाऊ त्याच्याशी बोलू इच्छित आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Who is my mother and who are my brothers?

लोकांना शिकवण्यासाठी येशू या प्रश्नांचा उपयोग करतो. वैकल्पिक अनुवाद: मी तुला खरे सांगतो की माझी आई आणि भाऊ कोण आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 12:49

See

पहा किंवा ऐका किंवा ""मी तुम्हाला सांगणार आहे त्याकडे लक्ष द्या

here are my mother and my brothers

हे एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ येशूचे शिष्य येशूच्या आध्यात्मिक कुटुंबाचे आहेत. त्याच्या शारीरिक कुटुंबाच्या मालकीपेक्षा हे महत्त्वपूर्ण आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 12:50

whoever does

जो कोणी करतो

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

that person is my brother, and sister, and mother

हे एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ असा आहे की जे देवाची आज्ञा पाळतात ते येशूच्या आध्यात्मिक कुटुंबाचे आहेत. त्याच्या शारीरिक कुटुंबाच्या मालकीपेक्षा हे महत्त्वपूर्ण आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 13

मत्तय 13 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

काही अनुवादकांनी वाचन सुलभ व्हावे यासाठी काही मजकूर कविता योग्य उर्वरित मजकूरापेक्षा उजवीकडे वळविली. यूएलटी हे कविता 13: 14-15 मध्ये करते, जे जुन्या करारातील शब्द आहेत.

हा धडा नवीन विभाग सुरु करतो. त्यात स्वर्गाच्या राज्याविषयी काही येशूचे दृष्टांत आहेत.

या अध्यायात भाषणाचे महत्त्वपूर्ण आकडे

उल्लेख

जेव्हा त्याच्या ऐकणाऱ्यांना देवाबद्दल विचार करण्याची इच्छा असते तेव्हा येशू नेहमी स्वर्ग हा शब्द म्हणतो, जो स्वर्गात राहतो ([मत्तय 13:11] (../../mat/13/11.md)).

पूर्ण माहिती

वक्ता सहसा असे म्हणत नाही की त्यांच्या ऐकणाऱ्यांना आधीच समजले आहे .जेव्हा मत्तयने लिहिले की येशू समुद्राजवळ बसला ([मत्तय 13: 1] (../../ मत्तय / 13 / 01.md)), कदाचित त्याला त्याच्या ऐकणाऱ्यांना हे कळेल की येशू लोकांना शिकवणार आहे . (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

रूपक

वक्ता बऱ्याच गोष्टींसाठी शब्द वापरतात ज्या स्पर्श न केल्या जाऊ शकतील अशा गोष्टी बोलण्यासाठी स्पर्श केल्या जाऊ शकतात. सैतानाने लोकांना येशूचे संदेश समजण्यापासून कसे रोखले (वर्णन करण्यासाठी मत्तय 13:19) (../../मत्तय / 13 / 19.md)).

या अध्यायातील इतर भाषांतरातील अडचणी

कर्मणी प्रयोग

या अध्यायातील बरीच वाक्ये सांगतात की एखाद्या व्यक्तीशी असे काहीतरी घडले होते पण ते कसे घडले हे सांगितले नाही. उदाहरणार्थ, ते झरे होते ([मत्तय 13: 6] (../../मत्तय / 13 / 06.md)). आपल्याला वाक्याचा अनुवाद करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते कार्य कोणी केले हे वाचकांना सांगेल. (हे पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

दृष्टांत

दृष्टांतातील लहान कथा ही येशूने सांगितली होती जेणेकरून लोकाना तो शिकवण्याचा प्रयत्न करत असलेले लोकांना सहज समजेल. त्याने कथा देखील सांगितल्या ज्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवू इच्छित नाही त्यांना सत्य समजणार नाही ([मत्तय 13: 11-13] (./11.md)).

Matthew 13:1

General Information:

या गोष्टीच्या नवीन भागाची ही सुरुवात आहे जिथे येशूने स्वर्गाच्या राज्याविषयी दृष्टांताचा उपयोग करून लोकांना शिकविण्यास सुरवात केली.

On that day

मागील अध्यायाच्या दिवसाप्रमाणे या घटना त्याच दिवशी घडल्या.

out of the house

येशू कोणाच्या घरात राहत होता यावर याचा उल्लेख नाही.

sat beside the sea

याचा अर्थ तो लोकांना शिकवण्यासाठी बसला. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 13:2

so he got into a boat

याचा अर्थ असा आहे की येशू नावेत चढला कारण त्याने लोकांना शिकवणे सोपे होईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

a boat

हे कदाचित एखादे जहाज असलेली एक खुली लाकडी मासेमारीची नाव होती. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

Matthew 13:3

Connecting Statement:

येशूने बी पेरणाऱ्या व्यक्तीविषयी दृष्टांत सांगून स्वर्गाच्या राज्याचे वर्णन केले.

Jesus said many things to them in parables

येशूने त्यांना दृष्टांतात पुष्कळ गोष्टी सांगितल्या

to them

गर्दीतील लोकांना

Behold

पहा किंवा ऐका. पुढील शब्द काय म्हणायचे आहे यावर लक्ष केंद्रित करते. वैकल्पिक अनुवादः ""मी आपल्याला सांगणार असलेल्या गोष्टीकडे लक्ष द्या

a farmer went out to sow seed

शेतकरी शेतात बी पेरण्याकरिता बाहेर गेला

Matthew 13:4

As he sowed

जसे शेतकऱ्याने बी पसरले

beside the road

हे शेताच्या पुढील वाटे ला संदर्भित करते. जमिनीवर लोकांनी चालून कठीण बनलेली जागा.

devoured them

सर्व बिया खाल्या

Matthew 13:5

rocky ground

खडकांच्या माथ्यावर मातीचा फक्त पातळ थराने हे खडकांनी भरलेले आहे.

Immediately they sprang up

बियाणे लवकर अंकुरले आणि वाढले

Matthew 13:6

they were scorched

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः सूर्याने झाडे करपले आणि ते खूप गरम झाले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

they withered away

झाडे सुकली आणि मेली

Matthew 13:7

Connecting Statement:

येशू बिया पेरणी करणाऱ्या व्यक्तीबद्दल एक दृष्टांत सांगतो.

fell among the thorn plants

काटे वाढलेली झाडे वाढली

choked them

नवीन अंकुरची वाढ खुंटवली. निदानामुळे इतर झाडांना चांगले वाढण्यापासून रोखण्यासाठी आपला शब्द वापरा.

Matthew 13:8

produced a crop

जास्त बिया वाढले किंवा ""फळ दिले

some one hundred times as much, some sixty, and some thirty

बी,"" उत्पादित आणि पीक हे शब्द मागील वाक्यांशातून समजले आहेत. हे स्पष्टपणे व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: काही बियांनी शंभर पटीने जास्त पीक दिले, काही बियाणे साठ पटींनी जास्त पिक दिले आणि काही बियाण्यांनी तीसपट पिक दिले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

one hundred ... sixty ... thirty

100 ... 60 ... 30 (See: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 13:9

He who has ears, let him hear

येशूने जे काही सांगितले ते त्याने महत्त्वपूर्ण आहे यावर जोर दिला आहे आणि सराव समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. येथे कान आहेत या वाक्यांशाचा अर्थ समजून घेण्याची आणि पालन करण्याची इच्छा आहे. [मत्तय 11:15] (../11/15.md) मध्ये आपण अशाच वाक्यांशाचे भाषांतर कसे केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः जो ऐकू इच्छितो,त्याने ऐकावे किंवा जो समजून घेण्यास इच्छुक आहे त्याने त्याला समजू घ्यावे आणि आज्ञा द्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

He who ... let him

येशू आपल्या प्रेक्षकांशी प्रत्यक्ष बोलत असल्याने, आपण येथे दुसऱ्या व्यक्तीचा वापर करण्यास प्राधान्य देऊ शकता. [मत्तय 11:15] (../11/15.md) मध्ये आपण अशाच वाक्यांशाचे भाषांतर कसे केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवाद: आपण ऐकण्यास इच्छुक असल्यास, ऐका किंवा आपण समजून घेण्यास इच्छुक असल्यास, नंतर समजून घ्या आणि आज्ञा पाळा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Matthew 13:10

General Information:

येशू शिष्यांना स्पष्ट करतो की तो दृष्टांतासह का शिकवत आहे.

Matthew 13:11

You have been given the privilege of understanding mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given

हे कर्तरी स्वरुपात आणि निहित माहितीसह स्पष्टपणे व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: देवाने तुम्हाला स्वर्गाच्या राज्याचे रहस्य समजून घेण्याचा विशेषाधिकार दिला आहे, परंतु देवाने या लोकांना दिला नाही किंवा ""देवाने तुम्हाला स्वर्गाच्या राज्याचे रहस्य समजण्यास सक्षम केले आहे, परंतु या लोकांना समजण्यास सक्षम केलेले नाही ""(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

You have been given the privilege

तूम्ही"" हा शब्द अनेकवचन आहे आणि शिष्यांना संदर्भित करतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

mysteries of the kingdom of heaven

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाचे राज्य होय. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तयच्या पुस्तकात आढळतो. शक्य असल्यास, ते आपल्या भाषेत ठेवण्याचा प्रयत्न करा. वैकल्पिक अनुवाद: स्वर्ग आणि त्याच्या शासनामध्ये आमच्या देवाविषयीचे रहस्य (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 13:12

whoever has

ज्याला समज आहे किंवा ""ज्याला मी शिकवतो तो त्याला ग्रहण करतो

will be given more

हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: देव त्याला अधिक समज देईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

whoever does not have

ज्याला समजत नाही किंवा ""ज्याला मी शिकवत नाही त्याला

even what he has will be taken away from him

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: देव त्याच्याजवळ असलेल्या गोष्टी काढून घेईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 13:13

General Information:

14 व्या वचनामध्ये, येशूची शिकवण लोक समजून घेण्यात अयशस्वी झाल्याचे भाकीत येशूने यशया संदेष्ट्याचे अवतरणामधून केले आहे.

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना समजावून सांगत आहे की तो दृष्टांता मध्ये का शिकवतो.

to them ... they

त्यांना"" आणि ते च्या सर्व घटना गर्दीतील लोकांना संदर्भ करतात.

Though they are seeing, they do not see; and though they are hearing, they do not hear, or understand.

येशू या समानतेचा वापर शिष्यांना सांगण्यासाठी आणि त्यावर भर देतो की गर्दीदेखील देवाच्या सत्याचा अर्थ समजण्यास नकार देते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

Though they are seeing

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) यावरून येशू काय करतो हे त्यांना समजते. वैकल्पिक अनुवादः मी जे करतो ते ते पाहतात किंवा 2) हे त्यांच्या पाहण्याच्या क्षमतेचा संदर्भ देते. वैकल्पिक अनुवाद: ""जरी ते पाहण्यास सक्षम असले तरी

they do not see

येथे पहा समजणे याला प्रतिनिधित्व करते. वैकल्पिक अनुवादः त्यांना समजत नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

though they are hearing

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) यावरून येशू काय शिकवतो हे त्यांचे म्हणणे आहे. वैकल्पिक अनुवादः मी जे म्हणतो ते ऐकतात किंवा 2) हे ऐकण्याची त्यांची क्षमता आहे. वैकल्पिक अनुवादः ""ते ऐकण्यास सक्षम असले तरी

they do not hear

येथे ऐकणे चांगले ऐकण्याला दर्शवते. वैकल्पिक अनुवाद: ते चांगले ऐकत नाहीत किंवा ते लक्ष देत नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 13:14

To them the prophecy of Isaiah is fulfilled, that which says

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ""संदेष्टा यशया याच्याद्वारे फार पूर्वी देवाने जे सांगितले ते पूर्ण करीत आहेत

While hearing you will hear, but you will in no way understand; while seeing you will see, but you will in no way perceive

यशयाच्या काळातील अविश्वासणाऱ्यांविषयी संदेष्टा यशया याचे एक भाष्य सुरु होतो. येशू हा संदेश ऐकत असलेल्या बऱ्याच लोकांना वर्णन करण्यासाठी हे अवतरण वापरतो. ही विधाने पुन्हा समांतर आहेत आणि लोकांनी देवाचे सत्य समजून घेण्यास नकार दिला यावर जोर देण्यात आला आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

While hearing you will hear, but you will in no way understand

तू गोष्टी ऐकशील पण तू त्यांना समजणार नाहीस. लोक काय ऐकतील ते तूम्ही स्पष्टपणे सांगू शकता. वैकल्पिक अनुवादः तूम्ही संदेष्ट्यांमार्फत देव काय म्हणतो ते ऐकाल परंतु तुम्हाला त्याचा अर्थ समजणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

while seeing you will see, but you will in no way perceive

लोक काय पाहतील ते आपण स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: तूम्ही संदेष्ट्यांच्या माध्यमातून देव काय करतो ते पहाल, परंतु तुम्हाला ते समजणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 13:15

Connecting Statement:

येशू संदेष्टा यशया याच्या वचनांचा वापर संपवतो.

For this people's heart ... I would heal them

13:15 मध्ये देव इस्राएल लोकांचे वर्णन करतो की जसे काय त्यांना शारीरिक आजार आहेत जे त्यांना शिकण्यास, पाहण्यास आणि ऐकण्यास असमर्थ ठरतात. देव त्यांना त्यांच्याकडे घेऊ इच्छितो जेणेकरून तो त्यांना बरे करील. लोकांचे सर्व आध्यात्मिक वर्णन करणारा हे एक रूपक आहे. याचा अर्थ असा आहे की लोक हट्टी आहेत आणि देवाच्या सत्याचा स्वीकार करून त्याला समजून घेण्यास नकार देतात. जर त्यांनी तसे केले असते तर ते पश्चात्ताप करतील आणि देव त्यांना क्षमा करेल आणि त्याच्या लोकांचे तो परत स्वागत करेल. जर अर्थ स्पष्ट असेल तर आपल्या भाषेत रूपक ठेवा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

this people's heart has become dull

येथे हृदय म्हणजे मनाला सूचित करते. वैकल्पिक अनुवादः या लोकांची मने शिकायला मंद आहेत किंवा हे लोक यापुढे शिकू शकत नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

they are hard of hearing

ते शारीरिकरित्या बहिरे नाहीत. येथे ऐकण्यास कठीण म्हणजे ते देवाचे ऐकण्यास आणि शिकण्यास नकार देतात. वैकल्पिक अनुवाद: ते ऐकण्यासाठी त्यांचे कान वापरण्यास नकार देतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

they have closed their eyes

त्यांनी अक्षरशः त्यांचे डोळे बंद केले नाहीत. याचा अर्थ ते समजून घेण्यास नकार देतात. वैकल्पिक अनुवाद: ते पाहण्यासाठी त्यांचे डोळे वापरण्यास नकार देतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

so they should not see with their eyes, or hear with their ears, or understand with their hearts, so they would turn again

जेणेकरून ते त्यांच्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाहीत, त्यांच्या कानांनी ऐकू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या अंतःकरणाशी समजू शकत नाहीत आणि परिणामतः ते पुन्हा घडत नाहीत

understand with their hearts

येथे ह्रदये हा शब्द लोकांच्या सर्वांत आभासी आहे. आपण लोकांच्या भाषेच्या भावना आणि भावनांच्या स्त्रोतासाठी आपल्या भाषेत शब्द वापरण्याची आवश्यकता असू शकते. येथे: त्यांच्या मना सोबत समजून घ्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

turn again

माझ्याकडे परत या किंवा ""पश्चात्ताप करा

I would heal them

मी त्यांना बरे केले आहे. याचा अर्थ असा आहे की देव त्यांच्या पापांची क्षमा करून आध्यात्मिकरीत्या बरे करेल आणि त्यांचा आपल्या लोकांसारखा पुन्हा स्वीकार करेल. वैकल्पिक अनुवादः मी त्यांचा पुन्हा स्वीकार केला आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 13:16

Connecting Statement:

येशू शिष्यांना समजावून सांगतो की तो दृष्टांतासह का शिकवतो.

But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear

या दोन्ही विधानांचा अर्थ एकच आहे. येशू यावर जोर देत आहे की त्यांनी देवाला संतुष्ट केले आहे कारण त्यांनी जे सांगितले आणि केले त्याबद्दल त्यांनी विश्वास ठेवला. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

But blessed are your eyes, for they see

येथे डोळे म्हणजे संपूर्ण व्यक्ती होय. वैकल्पिक अनुवाद: तूम्ही धन्य आहात कारण आपले डोळे पाहण्यास सक्षम आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

your ... you

या शब्दाच्या सर्व घटना अनेकवचन आहेत आणि शिष्यांना संदर्भित करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

your ears, for they hear

येथे कान संपूर्ण व्यक्तीचा संदर्भ घेतात. आपण समजलेली माहिती देखील स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: आपण धन्य आहात कारण आपले कान ऐकण्यास सक्षम आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 13:17

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

you

या शब्दाच्या सर्व घटना अनेकवचन आहेत आणि शिष्यांना संदर्भित करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

the things that you see

त्यांनी जे पाहिले आहे ते आपण स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः आपण मला जे काही करताना पाहिले ते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

the things that you hear

त्यांनी जे ऐकले ते आपण स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः ""आपण ज्या गोष्टी मला सांगताना ऐकल्या आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 13:18

Connecting Statement:

येथे येशू आपल्या शिष्यांना बी पेरणाऱ्या मनुष्याच्या दृष्टांताविषयी स्पष्टीकरण देतो ज्याची सुरवात [मत्तय 13: 3] (../13/03.md) मध्ये केली आहे.

Matthew 13:19

the word of the kingdom

राजा म्हणून देवाच्या शासन संदेश

the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart

येशू सैतानाविषयी बोलतो जे व्यक्तीने ऐकले आहे ते तो विसरण्यास भाग पडतो जसे सैतान जमिनीवरून बी उचलून घेणाऱ्या पक्षी असल्यासारखा आहे. वैकल्पिक अनुवाद: "" सैतान, जो दुष्ट आहे, तो येतो आणि लोकांनी जे काही ऐकले ते त्यांनी विसरून जावे असे तो करतो जसे एखादा पक्षी जमिनीवरून बी घेऊन जातो. "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

the evil one

हे सैतानाला संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

snatches away

योग्य शब्द असलेल्या एखाद्या व्यक्तीपासून काहीतरी हिसकावण्याचा अर्थ असा एखादा शब्द वापरण्याचा प्रयत्न करा.

what has been sown in his heart

हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते: वैकल्पिक अनुवाद: देवाने त्याच्या अंतःकरणात पेरलेला संदेश किंवा त्याने ऐकलेला संदेश (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

in his heart

येथे हृदय हे ऐकणाऱ्यांचे मन आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

This is the seed that was sown beside the road

रस्त्याच्या कडेला पेरल्या गेलेल्या बियाचा अर्थ किंवा ""बी पेरला गेलेला मार्ग या व्यक्तीस सूचित करते

beside the road

तूम्ही [मत्तय 13: 4] (../13/04.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.

Matthew 13:20

Connecting Statement:

येशूने आपल्या शिष्यांना बी पेरणाऱ्या व्यक्तीचा दृष्टांत सांगणे पुढे चालू ठेवले.

What was sown on rocky ground

पेरण्यात आलेला"" हा शब्द म्हणजे पडलेला बिया होय. वैकल्पिक अनुवादः खडकाळ जमिनीवर पडलेला बी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

What was sown on rocky ground is

खडकाळ जमीन जेथे बियाणे पेरले गेले होते किंवा ""खडकाळ जमीन जेथे बियाणे पडले होते ते प्रतिनिधित्व करते

the person who hears the word

दृष्टांतात, बियाणे शब्दाचे प्रतिनिधित्व करते.

the word

हे देवाच्या संदेशाचे प्रतिनिधित्व करते. वैकल्पिक अनुवादः संदेश किंवा देवाचे शिक्षण (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

receives it with joy

बोललेल्या शब्दावर विश्वास ठेवल्याने जसे काय तो स्वीकारली जाते. वैकल्पिक अनुवाद: आनंदाने विश्वास ठेवतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 13:21

yet he has no root in himself and he endures for a while

तरीही त्याची उथळ मुळे आहेत आणि केवळ थोड्या काळासाठीच असतात. मूळ एखाद्या व्यक्तीला देवाच्या संदेशावर विश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त करते. वैकल्पिक अनुवादः पण अशा झाडासारखे जे खोल मुळे वाढत नाही, ते फक्त थोडा काळ टिकतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

he quickly falls away

येथे पडते म्हणजे विश्वास ठेवणे थांबते. वैकल्पिक अनुवाद: लगेच तो दूर पडतो किंवा त्याने त्वरीत संदेशावर विश्वास ठेवण्यास थांबविले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 13:22

Connecting Statement:

येशूने आपल्या शिष्यांना बी पेरणाऱ्या व्यक्तीविषयीचा दृष्टांत पुढे चालू ठेवला.

What was sown

हे असे सांगितले आहे की जे पेरलेले होते किंवा ते पडले होते. वैकल्पिक अनुवादः पेरलेला बी किंवा जो बी पडला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

What was sown among the thorn plants

काटेरी रोपे असणाऱ्या जमीनिमध्ये बी पेरले गेले

this is the person

हे व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करते

the word

संदेश किंवा ""देवाचे शिक्षण

the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word

येशूने जगाची चिंता आणि संपत्तीची फसवणूक एका व्यक्तीला विचलित करण्याच्या उद्देशाने केली, जसे की, ते एक निदान आहे जे रोपासोबत जवळ लावले आहे ते वाढू शकत नाहीत असे तण होते. वैकल्पिक अनुवाद: तण वाढल्याने चांगले झाडे रोखत नाहीत, जगाची काळजी आणि संपत्तीची फसवणूक या व्यक्तीला देवाचा शब्द ऐकण्यापासून रोखते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

cares of the world

लोक चिंता करतात त्या जगातील गोष्टी

the deceitfulness of riches

येशू संपत्ती याचे वर्णन करतो की एखाद्या व्यक्तीला फसवणारा माणूस होता. याचा अर्थ असा की लोकांना अधिक पैसा असल्याने त्यांना आनंद होईल, परंतु ते करणार नाही. वैकल्पिक अनुवादः पैशांचे प्रेम (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-personification)

he becomes unfruitful

तो व्यक्ती वनस्पती म्हणून सांगितले जात आहे. निष्फळ असणे अनुत्पादक असल्याचे दर्शविते. वैकल्पिक अनुवाद: तो अनुत्पादक बनतो किंवा देव इच्छितो तसे करत नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 13:23

What was sown on the good soil

चांगली जमीन जिथे बी पेरले गेले

He bears fruit and makes a crop

तो एक व्यक्ती वनस्पती म्हणून सांगितले जात आहे. वैकल्पिक अनुवाद: फळांच्या भागावर असणारा एक निरोगी रोपाप्रमाणे तो उत्पादक आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

yielding one hundred times as much as was planted, some sixty, and some thirty times as much

जितकी जास्त लागवड केली गेली"" या वाक्यांशाची प्रत्येक संख्या खालीलप्रमाणे समजली आहे.तूम्ही [मत्तय 13: 8] (../13/08.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः काही लोक लागवड केलेल्या पिकापेक्षा 100 पटीने अधिक उत्पादन करतात, काही 60 पट अधिक उत्पादन करतात आणि काही 30 पटीने जास्त उत्पादन करतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 13:24

(no title)

येथे येशूने स्वर्गातील राज्याचे वर्णन केले आणि त्यात गहू आणि तण वाढणारी एक शेताची गोष्ट सांगितली. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

The kingdom of heaven is like a man

भाषांतराने स्वर्गाचे राज्य एका माणसासारखे समजू नये, तर स्वर्गाचे राज्य दृष्टांतात वर्णन केलेल्या परिस्थितीसारखे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

The kingdom of heaven is like

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तयमध्येच वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग वापरा. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा आमचा देव स्वर्गात आपले राजा असल्याचे दर्शवितो, तो असे असेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

good seed

चांगले अन्नाचे बी किंवा चांगल्या धान्याचे बी. ऐकणारे कदाचित असा विचार करतात की येशू गव्हाविषयी बोलत होता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 13:25

his enemy came

त्याचे शत्रू शेतात आले

weeds

हे तण जेव्हा रोप असतात तेव्हा धान्यांप्रमाणे दिसतात, परंतु त्यांचे धान्य विष असते. वैकल्पिक अनुवादः खराब बियाणे किंवा ""निदानाचे बियाणे

Matthew 13:26

When the blades sprouted

जेव्हा गहूचे बियाणे उगवले किंवा ""जेव्हा वनस्पती उगवल्या

produced their crop

धान्याचे उत्पादन किंवा ""गहू पिकाचे उत्पादन

then the weeds appeared also

तेव्हा लोक शेतात पाहू शकले की तण सुद्धा पिका सोबत आहे

Matthew 13:27

Connecting Statement:

येशूने गहू आणि तण वाढत असलेल्या शेताच्या दृष्टांताबद्दल सांगितले.

the landowner

तो हाच व्यक्ती ज्याने आपल्या शेतात चांगले बी पेरले.

did you not sow good seed in your field?

नोकरांनी आश्चर्यचकित करण्यासाठी एक प्रश्न वापरला.वैकल्पिक अनुवादः तूम्ही तुमच्या शेतात चांगले बी पेरले! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

did you not sow

जमीन मालकाच्या सेवकांनी कदाचित त्याचे बी पेरले. वैकल्पिक अनुवादः आम्ही पेरले नव्हते का (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 13:28

He said to them

जमीन मालकांनी नोकरांना सांगितले

So do you want us

आम्ही"" हा शब्द सेवकांना सूचित करतो.

Matthew 13:29

Connecting Statement:

येशूने गहू आणि तण वाढत असलेल्या शेताचा दृष्टांताचा शेवट करतो.

The landowner said

जमीन मालक आपल्या सेवकांना म्हणाला

Matthew 13:30

I will say to the reapers, ""First pull out the weeds and tie them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn.

आपण हे अप्रत्यक्ष अवतरण (एटी) म्हणून भाषांतरित करू शकता: मी कापणी करणाऱ्यांना प्रथम तण गोळा करून एकत्र बिंडा करून जाळण्यास द्या असे सांगेन आणि नंतर गहू आपल्या कोठारात गोळा करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

barn

शेतामधील इमारत जी धान्य साठवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते

Matthew 13:31

(no title)

येशूने एका मोठ्या झाडात वाढणारी एक अतिशय लहान बियाविषयी एक दृष्टांत सांगून स्वर्गाच्या राज्याचे वर्णन केले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

The kingdom of heaven is like

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तयमध्येच वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग वापरा, तूम्ही [मत्तय 13:24] (../13/24.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा आमचा देव स्वर्गात आपले राजा असल्याचे दर्शवितो, ते असे असेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

mustard seed

मोठ्या झाडात वाढणारी एक अतिशय लहान बियाणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

Matthew 13:32

This seed is indeed the smallest of all seeds

मूळ भाषकांना ज्ञात असलेल्या मोहरीचे बि सर्वात छोटे बि होते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

But when it has grown

पण झाड वाढली तेव्हा

it is greater than

ते पेक्षा मोठे आहे

becomes a tree

मोहरीचे झाड सुमारे 2 ते 4 मीटर उंच वाढू शकते.

birds of the air

पक्षी

Matthew 13:33

(no title)

येशूने खमिराचे कनिकावर होणाऱ्या परिणामाविषयी एक दृष्टांत सांगून स्वर्गाच्या राज्याचे वर्णन केले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

The kingdom of heaven is like yeast

राज्य खमिरासारखे नाही, तर राज्याचे वाढणे हे खमिराच्या वाढण्यसारखे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

The kingdom of heaven is like

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तयमध्येच वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग वापरा. तूम्ही[मत्तय 13:24] (../13/24.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा आमचा देव स्वर्गात आपले राजा असल्याचे दर्शवितो, ते असे असेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

three measures of flour

मोठ्या प्रमाणावर पिठ"" म्हणा किंवा आपल्या संस्कृतीत मोठ्या प्रमाणावर पीठ मोजण्यासाठी एक शब्द वापरा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bvolume)

until all the dough had risen

निहित माहिती अशी आहे की खमीर आणि तीन मापे कणिक भाजण्यासाठी मळले जाते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 13:34

General Information:

येथे शास्त्रवचनांतील येशूच्या शिकवणुकीची भविष्यवाणी पूर्ण झाली हे दर्शविण्याकरिता लेखक स्तोत्रांमधून उदाहरण देतो.

All these things Jesus said to the crowds in parables; and he said nothing to them without a parable

दोन्ही वाक्यांचा अर्थ एकच आहे. त्यांनी जोर देण्यासाठी एकत्र केले आहे की येशूने लोकांना फक्त दृष्टांतासह शिकवले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parallelism)

All these things

हे येशूने सुरुवातीला [मत्तय 13: 1] (../13/01.md) शिकवलेल्या गोष्टींचा संदर्भ देते.

he said nothing to them without a parable

त्याने त्यांना दृष्टांताशिवाय इतर काही शिकविले नाही. दुहेरी नकारात्मक हे कर्तरी पद्धतीने व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः त्याने त्यांना जे काही शिकवले ते सर्व दृष्टांतात म्हणाले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

Matthew 13:35

what had been said through the prophet might come true, when he said

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देवाने जे पूर्वी संदेष्ट्यांना लिहायला सांगितले होते ते खरे होण्यासाठी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

when he said

जेव्हा संदेष्टा म्हणाला

I will open my mouth

ही एक म्हण आहे ज्याचा अर्थ बोलणे होय. वैकल्पिक अनुवादः मी बोलेन (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

things that were hidden

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. पर्यायी अनुवादः ज्या गोष्टी देवाने गुप्त ठेवल्या आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

from the foundation of the world

जगाच्या सुरुवातीपासून किंवा ""देवाने जगाची निर्मिती केल्यापासून

Matthew 13:36

Connecting Statement:

येशू आणि त्याचे शिष्य राहत असलेल्या घराकडे दृश्य गेले. येशूने त्यांना गहू आणि तण यांच्या शेतातील दृष्टांत स्पष्ट करण्यास सुरवात केली (मत्तय 13:24) (../13/24.md) मध्ये त्याने सांगितले होते.

went into the house

घरामध्ये गेला किंवा ""तो जेथे राहत होता त्या घरात गेला

Matthew 13:37

He who sows the good seed

जो चांगला बी पेरतो किंवा ""चांगले बी पेरणारा

the Son of Man

येशू स्वतःचा संदर्भ देत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Matthew 13:38

the sons of the kingdom

मुलांचा"" ही शाब्दिक अभिव्यक्ती एखाद्याशी संबंध आहे किंवा सारखेच चारीत्र्य असणे जसे कोणीतरी किंवा काहीतरी ह्यास संदर्भित करते. वैकल्पिक अनुवादः राज्यातील लोक (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

of the kingdom

येथे राज्य देवाला राजा संदर्भित करतो. वैकल्पिक अनुवादः देवाचे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

the sons of the evil one

मुले"" ही शाब्दिक अभिव्यक्ती एखाद्याशी संबंध आहे किंवा सारखेच चारीत्र्य असणे जसे कोणीतरी किंवा काहीतरी ह्यास संदर्भित करते.वैकल्पिक अनुवादः जे लोक दुष्टाचे आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 13:39

the enemy who sowed them

शत्रू ज्याने तण पेरले

Matthew 13:40

Connecting Statement:

येशूने आपल्या शिष्यांना, गहू आणि तण यांचे शेतातले दृष्टांताचे वर्णन समजावून सांगितले.

Therefore, as the weeds are gathered up and burned with fire

हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः म्हणून, लोक तण गोळा करतात आणि अग्नीत जळतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 13:41

The Son of Man will send out his angels

येथे येशू स्वतःबद्दल बोलत आहे. वैकल्पिक अनुवादः मी, मानवपुत्र, माझ्या देवदूतांना पाठवेन (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

those who commit iniquity

जे अनैतिक किंवा दुष्ट लोक आहेत

Matthew 13:42

furnace of fire

हे नरकाच्या अग्नीसाठी एक रूपक आहे. भट्टी शब्द ज्ञात नसल्यास, ओव्हन वापरला जाऊ शकतो. वैकल्पिक अनुवादः धगधगती भट्टी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

weeping and grinding of teeth

येथे दात खाणे ही एक प्रतिकात्मक कृती आहे, जी अत्यंत दुःख आणि त्रास दर्शवते.तूम्ही [मत्तय 8:12] (../08/12.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवाद: रडणे आणि दर्शविणे की ते खूप त्रास सहन करत आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Matthew 13:43

shine like the sun

जर आपल्या भाषेत हा अनुकरण समजू शकला नाही, तर आपण हे वापरू शकता: सूर्यासारखा पहायला सहज व्हा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

He who has ears, let him hear

जे काही सांगितले ते त्याने महत्त्वपूर्ण आहे यावर जोर दिला आहे आणि सराव समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. येथे कान आहेत या वाक्यांशाचा अर्थ समजून घेण्याची आणि पालन करण्याची इच्छा आहे. [मत्तय 11:15] (../11/15.md) मध्ये आपण अशाच वाक्यांशाचे भाषांतर कसे केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः जो ऐकू इच्छितो, ऐकावे किंवा जो समजून घेण्यास इच्छुक आहे त्याने त्याला समजू द्या आणि आज्ञा पाळा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

He who ... let him

येशू आपल्या प्रेक्षकांशी प्रत्यक्ष बोलत असल्याने, आपण येथे दुसऱ्या व्यक्तीचा वापर करण्यास प्राधान्य देऊ शकता.तूम्ही [मत्तय 11:15] (../11/15.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवाद: आपण ऐकण्यास इच्छुक असल्यास, ऐका किंवा आपण समजून घेण्यास इच्छुक असल्यास, नंतर समजून घ्या आणि आज्ञा पाळा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Matthew 13:44

General Information:

या दोन दृष्टांतांत, येशू आपल्या शिष्यांना शिकवण्यास दोन उदाहरणे वापरतो की स्वर्गाचे राज्य कसे आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

(no title)

येशू त्यांच्या स्वर्गातील राज्याचे वर्णन करतो त्या दोन गोष्टींबद्दल, ज्यांनी आपली मालमत्ता विकली आहे अशा काही गोष्टी सांगून. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

The kingdom of heaven is like

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तयमध्येच वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग वापरा. तूम्ही [मत्तय 13:24] (../13/24.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा आमचा देव स्वर्गात आपले राजा असल्याचे दर्शवितो, तो असे असेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

like a treasure hidden in a field

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः एखाद्या शेतात कोणी लपवून ठेवलेला खजिना (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

treasure

अतिशय मौल्यवान गोष्ट किंवा संग्रह

hid it

ते झाकले

sells everything he possesses, and buys that field

निहित माहिती अशी आहे की ती व्यक्ती लपवून ठेवलेल्या खजिन्याचा ताब्यात घेण्यासाठी शेत विकत घेते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 13:45

like a man who is a merchant looking for valuable pearls

निहित माहिती अशी आहे की तो माणूस मौल्यवान मोती शोधत होता जो त्याला विकत घ्यायचा होता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

a merchant

व्यापारी किंवा विक्रेता जो बऱ्याचदा दूरच्या ठिकाणांपासून व्यापार मिळवतात

valuable pearls

मोती"" समुद्रात शिंपल्यात बनलेला एक गुळगुळीत, कठोर, चमकदार, पांढरा किंवा हलका रंगाचा मणी आहे आणि एक मणी म्हणून त्याची किंमत जास्त आहे किंवा मौल्यवान दागदागिने बनविण्याचे आहे. वैकल्पिक अनुवाद: छान मोती किंवा सुंदर मोती (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-unknown)

Matthew 13:47

(no title)

मासे पकडण्यासाठी मोठ्या जाळी वापरणाऱ्या मच्छिमारांविषयी दृष्टांत सांगून येशू स्वर्गाच्या राज्याचे वर्णन करतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

the kingdom of heaven is like a net

राज्य जाळ्यासारखे नाही, परंतु राज्य सर्व प्रकारचे लोक आकर्षित करते ज्याप्रमाणे जाळे सर्व प्रकारचे मासे पकडतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

the kingdom of heaven is like

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तयमध्येच वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग वापरा. आपण [मत्तय 13:24] (../13/24.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा आमचा देव स्वर्गात आपले राजा असल्याचे दर्शवितो, तो असे असेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

like a net that was cast into the sea

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: एखाद्या मच्छीमाराने समुद्रात टाकलेल्या जाळ्यासारखे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

was cast into the sea

समुद्रात फेकण्यात आले

gathered creatures of every kind

सर्व प्रकारचे मासे पकडले

Matthew 13:48

drew it up on the beach

समुद्रकिनारा जवळ जाळे ओढले किंवा ""किनार्यावर जाळे आणले

the good things

चांगले

the worthless things

खराब मासे किंवा ""अदृश्य मासे

threw away

ठेवले नाही

Matthew 13:49

Connecting Statement:

मासे पकडण्यासाठी मोठ्या जाळ्याचा वापर करणाऱ्या मच्छिमारांविषयी येशूने दृष्टांतत सांगितले.

will come

बाहेर येईल किंवा बाहेर जाईल किंवा ""स्वर्गातून येईल

the wicked from among the righteous

हे नाममात्र विशेषण, विशेषण म्हणून सांगितले जाऊ शकतात. वैकल्पिक अनुवादः धार्मिक लोकांना दुष्ट लोकांपासून (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Matthew 13:50

They will throw them

देवदूत दुष्ट लोकांना फेकून देतील

furnace of fire

देवदूत दुष्ट लोकाना नरकच्या अग्नीमध्ये फेकून देतील एक रूपक आहे. भट्टी शब्द ज्ञात नसल्यास, ओव्हन वापरला जाऊ शकतो. तुम्हीं [मत्तय 13:42] (../13 / 42.एमडी) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः धगधगती भट्टी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

weeping and grinding of teeth

येथे दात खाणे ही एक प्रतिकात्मक कृती आहे, जी अत्यंत दुःख आणि त्रास दर्शवते.तूम्ही [मत्तय 8:12] (../08/12.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.वैकल्पिक अनुवाद: रडणे आणि त्यांचे अत्यंत दुःख व्यक्त करणे. ""(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Matthew 13:51

Connecting Statement:

येशू कुटुंबाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्तीबद्दल दृष्टांत सांगून स्वर्गाच्या राज्याचे वर्णन करतो. येशू दृष्टांताचा उपयोग करून स्वर्गाच्या राज्याविषयी लोकांना शिकविण्याच्या कथा या भागाचा शेवट आहे.

Have you understood all these things?"" The disciples said to him, ""Yes. If necessary, both direct quotations can be translated as indirect quotations. Alternate translation: "Jesus asked them if they had understood all this, and they said that they did understand."

आवश्यक असल्यास, दोन्ही प्रत्यक्ष अवतरण अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणून भाषांतरित केले जाऊ शकतात. वैकल्पिक अनुवाद: येशूने त्यांना विचारले की त्यांना या सर्व गोष्टी समजल्या का, आणि ते म्हणाले की त्यांना समजले आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

Matthew 13:52

has become a disciple to the kingdom of heaven

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तय पुस्तकात वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवादः स्वर्गात आपल्या देवाबद्दल सत्य शिकले आहे, की कोण राजा आहे किंवा स्वतःला देवाच्या शासनास सादर केले आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

is like a man who is the owner of a house, who draws out old and new things from his treasure

येशू दुसऱ्या दृष्टांताने बोलतो. तो शास्त्री लोकांची तुलना करतो, मोशे आणि संदेष्ट्यांनी लिहून ठेवलेल्या शास्त्रवचनांचे फार चांगले ज्ञान आहे आणि जे आता जुन्या व नवीन खजिना वापरणाऱ्या घराच्या मालकांना येशूचे शिक्षण स्वीकारतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

treasure

खजिना ही अतिशय मौल्यवान आणि किमतीची गोष्ट आहे किंवा वस्तूंचा संग्रह आहे. येथे या गोष्टींचा उल्लेख केला जाईल जिथे ही वस्तू संग्रहित केली आहे, खजिना किंवा ""भंडारगृह.

Matthew 13:53

Then it came about that when

हे वाक्य येशूच्या शिकवणीतून पुढे काय घडले ते सांगते. वैकल्पिक अनुवादः पुढे किंवा ""नंतर

Matthew 13:54

General Information:

हा [मत्तय 17:27] (../17 / 27.एमडी) अध्यायातून येणाऱ्या या कथेच्या नवीन भागाची सुरूवात आहे, जिथे मत्तय येशूला होणारा सतत विरोध आणि स्वर्गाच्या राज्याविषयी शिकवण्याबद्दल सांगतो . येथे, येशूच्या गावातील लोकांनी त्याला नाकारले.

his own region

त्याचे गाव याचा अर्थ नासरेथ नावाच्या गावाला दर्शवत आहे जिथे येशू वाढला. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

in their synagogue

त्यांचे"" सर्वनाम प्रदेशाच्या लोकांना संदर्भ देत आहे.

they were astonished

ते आश्चर्यचकित झाले

Where does this man get his wisdom and these miracles from?

लोकांचा असा विश्वास होता की येशू फक्त एक सामान्य मनुष्य होता. ते हा आश्चर्य व्यक्त करण्यासाठी हा प्रश्न वापरतात की तो इतका शहाणा होता की चमत्कार करू शकतो. वैकल्पिक अनुवाद: यासारखे सामान्य माणूस किती शहाणा आहे आणि असे महान चमत्कार करू शकतो? किंवा हे विचित्र आहे की तो अशा बुद्धीने बोलू शकतो आणि हे चमत्कार करू शकतो! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 13:55

Is not this man the carpenter's son? Is not his mother called Mary? Are not his brothers James, Joseph, Simon, and Judas?

गर्दी हा प्रश्न व्यक्त करण्यासाठी त्यांचा उपयोग व्यक्त करते की त्यांना येशू कोण आहे हे माहित आहे आणि तो फक्त एक सामान्य माणूस आहे. वैकल्पिक अनुवाद: तो फक्त सुताराचा मुलगा आहे. आम्ही त्याची आई मरीया, आणि त्याचे भाऊ याकोब, योसेफ, शिमोन आणि यहूदा यांना ओळखतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

the carpenter's son

एक सुतार म्हणजे लाकूड किंवा दगडापासुन वस्तु बनविणारा माणूस. जर सुतार ज्ञात नसेल तर बांधकाम व्यावसायिक वापरता येईल.

Matthew 13:56

Are not all his sisters with us?

गर्दी हा प्रश्न व्यक्त करण्यासाठी त्यांचा उपयोग व्यक्त करते की त्यांना येशू कोण आहे हे माहित आहे आणि तो फक्त एक सामान्य माणूस आहे. वैकल्पिक अनुवाद: आणि त्याच्या सर्व बहिणी आपल्यासोबत आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Where did he get all these things?

गर्दी हा प्रश्न त्यांच्या समजुती दर्शविण्यासाठी वापरते की येशूने आपली क्षमता कुठून प्राप्त केली असेल. ते कदाचित त्यांच्या शंका व्यक्त करीत होते की त्यांनी देवाकडून आपली क्षमता मिळविली. वैकल्पिक अनुवाद: त्याला या गोष्टी कुठल्यातरी ठिकाणातून हे करण्यासाठी मिळवल्या पाहिजेत! किंवा आम्हाला हे माहित नाही की ह्या योग्यता त्याला कोठून मिळाल्या आहेत! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

all these things

येशूचे ज्ञान आणि चमत्कार करण्याची क्षमता याला दर्शवते.

Matthew 13:57

They were offended by him

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: येशूच्या मूळ गावातील लोक त्याचा अपमान करतात किंवा लोकांनी येशूला नाकारले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

A prophet is not without honor

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: एक संदेष्टा सर्वत्र सन्मान प्राप्त करतो किंवा लोक सर्वत्र संदेष्ट्याचे सन्मान करतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

his own country

त्याचे स्वत: चे प्रदेश किंवा ""स्वतःचे मूळ गाव

in his own family

त्याच्या स्वत: च्या घरात

Matthew 13:58

He did not do many miracles there

येशूने आपल्या स्वत: च्या गावात अनेक चमत्कार केले नाहीत

Matthew 14

मत्तय14 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

वचन 1 आणि 2 हे धडा 13 पासूनचा वृतांत चालू ठेवतात. वचन 3-12 वृतांत बंद करते आणि जे पूर्वी घडले होते त्याविषयी बोलू द्या, सैतानाने येशूला मोहात टाकल्यानंतर लवकरच (पहा [मत्तय 4 :12] (../../मत्तय / 04 / 12.md)). वचन 13 वचन 2 वरुन पुढे चालू आहे. वचन 3-12 मध्ये शब्द आहेत याची खात्री करा, जे वाचकांना सांगतात की मत्तयने पुढे चालू ठेवण्याआधी नवीन माहिती देण्यासाठी आपला वृतांत थांबविले आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

या अध्यायातील संभाव्य अनुवाद अडचणी

कर्मणी प्रयोग

या अध्यायातील बरीच वाक्ये सांगतात की एखाद्या व्यक्तीशी असे काहीतरी घडले आहे जे कोणी घडवले हे न सांगण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ, लेखक हे सांगत नाही की योहानाच्या डोक्याला हेरोदाच्या मुलीकडे आणले ([मत्तय 14:11] (../../mat/14/11.md)). आपल्याला वाक्याचा अनुवाद करणे आवश्यक आहे जेणेकरून ते कार्य करणाऱ्या वाचकांना सांगेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 14:1

General Information:

ही वचने हेरोदाच्या प्रतिक्रियाविषयी सांगतात जेव्हा त्याने येशू बद्दल ऐकले. हा कार्यक्रम कथांमध्ये अनुसरण करणाऱ्या घटनांच्या काही काळानंतर होतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events)

About that time

त्या दिवसांत किंवा ""येशू गालील प्रांतात सेवा करीत होता

heard the news about Jesus

येशूविषयीची बातमी ऐकली किंवा ""येशूची ख्याती ऐकली

Matthew 14:2

He said

हेरोद म्हणाला

has risen from the dead

मृतांपैकी"" शब्द सर्व मृत लोकांना एकत्रितपणे मृतात्म्यांचे जग बोलतात. मृतामधून उठणे म्हणजे पुन्हा जिवंत होणे

Therefore these powers are at work in him

त्या वेळी काही यहूदी लोकांनी विश्वास ठेवला की जर एखाद्या मेलेल्यांतून परत आला तर त्याला सामर्थ्यशाली गोष्टी करण्याचे सामर्थ्य असेल.

Matthew 14:3

General Information:

येशूविषयी ऐकले तेव्हा हेरोदने जे केले त्याप्रकारे प्रतिक्रिया दर्शविण्याकरिता बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाच्या मृत्यूची कथा मत्तय सांगतो.

(no title)

येथे लेखक हेरोदने बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाला ठार मारल्याबद्दल सांगण्यास सुरवात करतो. या घटना मागील आवृत्त्यांच्या घटनापूर्वी काही काळ घडल्या. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events)

Herod had arrested John, bound him, and put him in prison

हेरोदने असे म्हटले आहे की त्याने इतरांना त्यांच्यासाठी असे करण्यास सांगितले. वैकल्पिक अनुवादः हेरोदने आपल्या सैनिकांना अटक करण्यास सांगितले आणि बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाला बांधले आणि त्याला तुरूंगात टाकले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Philip's wife

फिलिप हेरोदचा भाऊ होता. हेरोदाने स्वतःची पत्नी होण्यासाठी फिलिप्पाची पत्नी घेतली होती. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Matthew 14:4

For John ... as your wife

आवश्यक असल्यास, आपण यूएसटीच्या स्वरूपात 14: 3-4 अशा घटना घडविल्या त्या क्रमाने सादर करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-events)

For John had said to him, ""It is not lawful for you to have her as your wife.

आवश्यक असल्यास अप्रत्यक्ष भाव म्हणून व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: योहानाने हेरोदाला सांगितले होते की आपल्या बायकोप्रमाणे हेरोदीयाला ठेवणे हे कायदेशीर नव्हते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

For John had said to him

योहान हेरोदाला सांगत असे

It is not lawful

हेरोदियाशी लग्न झाले तेव्हा फिलिप जिवंत होता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 14:5

he feared

हेरोद घाबरला

they regarded him

त्यांनी योहानाचा आदर केला

Matthew 14:6

in the midst

आपण पूर्ण माहिती स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: वाढदिवस साजरा करणाऱ्या पाहुण्यांमध्ये (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 14:8

After being instructed by her mother

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: तिच्या आईने तिला निर्देशित केल्यानंतर (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

instructed

प्रशिक्षित किंवा ""सांगितले

she said

हेरोदाच्या मुलीने हेरोदाला सांगितले

platter

एक खूप मोठी थाळी

Matthew 14:9

The king was very upset by her request

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: तिच्या विनंतीने राजा फारच खिन्न झाला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

The king

राजा हेरोद

he ordered that it should be done

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: त्याने आपल्या माणसांना जे काही तिने सांगितले ते करण्याची आज्ञा केली (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 14:10

Connecting Statement:

हेरोदाने योहानाला कसे मारले येथून वृतांताचा शेवट होतो.

Matthew 14:11

his head was brought on a platter and given to the girl

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: कोणीतरी त्याचे मस्तक एका थैलीवर आणले आणि मुलीला दिले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

platter

एक खूप मोठी थाळी

girl

तरुण, अविवाहित मुलीसाठी शब्द वापरा.

Matthew 14:12

his disciples

योहानाचे शिष्य

the corpse

मृत शरीर

they went and told Jesus

या विधानाचे पूर्ण अर्थ स्पष्ट केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: योहानाचे शिष्य गेले आणि योहानाला काय झाले ते येशूला सांगितले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 14:13

General Information:

ही वचने पाच हजार लोकांना अन्न देऊन येशू करत असलेल्या चमत्काराबद्दलच्या पार्श्वभूमीची माहिती देतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Connecting Statement:

हेरोदाने योहानाला कसे मारले हे ऐकले तेव्हा येशूने या प्रतिसादाचे वर्णन या वचनामध्ये केले आहे.

Now

मुख्य कथेमध्ये विराम चिन्हांकित करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. येथे मत्तय कथेतील एक नवीन भाग सांगण्यास सुरू करतो.

heard this

योहानाला काय झाले ते ऐकले किंवा ""योहाना बद्दलची बातमी ऐकली

he withdrew

तो सोडून गेला किंवा तो गर्दीतून निघून गेला. याचा अर्थ असा आहे की येशूचे शिष्य त्याच्याबरोबर गेले. वैकल्पिक अनुवाद: येशू आणि त्याचे शिष्य गेले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

from there

त्या ठिकाणाहून

When the crowds heard of it

जेव्हा लोकांनी ऐकले की येशू कोठे गेला आहे किंवा ""जेव्हा त्यांनी ऐकले की येशू निघून गेला आहे

the crowds

लोकांची गर्दी किंवा लोकांच्या प्रचंड समूह किंवा ""लोक

on foot

याचा अर्थ असा होता की गर्दीतील लोक चालत होते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 14:14

Then Jesus came before them and saw the large crowd

जेव्हा येशू किनाऱ्यावर आला तेव्हा त्याने मोठ्या जमावाला पाहिले

Matthew 14:15

Connecting Statement:

येशू पाच हजार लोकांना फक्त पाच भाकरी आणि दोन लहान माश्यांच्या द्वारे भोजन देतो या वृतांताची सुरवात होते.

the disciples came to him

येशूचे शिष्य त्याच्याकडे आले

Matthew 14:16

They have no need

गर्दीतील लोकांना गरज नाही

You give them

तूम्ही"" हा शब्द अनेकवचन आहे, तो शिष्यांना संदर्भ देत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Matthew 14:17

They said to him

शिष्य येशूला म्हणाले

five loaves of bread

भाकर कणिकाचा एक गोळा आहे जो आकार देऊन भाजला जातो.

Matthew 14:18

Bring them to me

भाकरी आणि मासे माझ्याकडे आणा

Matthew 14:19

Connecting Statement:

हा येशूने पाच हजार लोकांना खायला घातलेल्या वृतांताचा शेवट आहे.

sit down

खाली बसा. आपल्या संस्कृतीतील लोक जेव्हा जेवण करतात त्या स्थितीसाठी हे क्रियापद वापरतात.

He took

त्याने त्याच्या हातात धरले. त्याने त्यांची चोरी केली नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

broke the loaves

भाकरी तोडल्या

loaves

भाकरीचे तुकडे किंवा ""पूर्ण भाकर

Looking up

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) शोधताना किंवा 2) ""शोध घेतल्यानंतर.

Matthew 14:20

and were filled

हे कर्तरी स्वरूपात भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ते तृप्त झाले होते किंवा जोपर्यंत त्यांना खूप भूख नव्हती (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

they took up

शिष्य जमले किंवा ""काही लोक जमले

twelve baskets full

12 टोपल्या पूर्ण (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 14:21

Those who ate

ते जे ज्यांनी भाकर आणि मासे खाल्ले

five thousand men

5,000 पुरुष (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 14:22

General Information:

या वचनामध्ये येशू पाण्यावर चालत असलेल्या चमत्कारांविषयीच्या पार्श्वभूमीची माहिती दिली आहे.

Connecting Statement:

खालील वचने पाच हजार लोकांना जेवण दिल्यानंतर घडलेल्या घटनांचे वर्णन करतात.

Immediately he

जेव्हा येशूने सर्व लोकांना जेऊ घालण्याचे संपवले तेव्हा, तो

Matthew 14:23

When evening came

संध्याकाळी उशिरा किंवा ""काळोख झाला तेव्हा

Matthew 14:24

being tossed about by the waves

संध्याकाळी उशिरा किंवा ""जेव्हा ते झाले आणि शिष्य मोठ्या लाटामुळे बोट नियंत्रित करू शकले नाहीत

Matthew 14:25

In the fourth watch of the night

चौथा प्रहर दुपारी 3 वाजेच्या आणि सूर्योदया दरम्यानचा आहे. वैकल्पिक अनुवाद: ""पहाटे पूर्वीच

walking on the sea

पाण्यावर चालणे

Matthew 14:26

they were terrified

ते अतिशय घाबरले होते

ghost

एक आत्मा ज्याने मृताचे शरीर सोडले आहे

Matthew 14:28

Peter answered him

पेत्राने येशूला उत्तर दिले

Matthew 14:30

when Peter saw the wind

येथे वारा पाहिला म्हणजे त्याला वाऱ्याची जाणीव झाली. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा वाऱ्याने तो पुढे ओढून टाकत असल्याचे पाहिले तेव्हा किंवा वारा किती बलवान आहे हे जेव्हा त्याला जाणवले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 14:31

You of little faith, why

तुझ्याकडे किती अल्प विश्वास आहे. येशूने पेत्राला अशा प्रकारे संबोधित केले कारण पेत्र घाबरला होता. हे उद्गार म्हणून देखील भाषांतरित केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ""तुझ्याकडे खूपच कमी विश्वास आहे!

why did you doubt?

पेत्राला शंका नसावी म्हणून येशूने एक प्रश्न वापरला होता. पेत्राला संशय न वाटावा म्हणून आपण स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: “तू संशय का धरलास की मी तुला बुडण्यापासून वाचवू शकणार नाही"" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 14:33

Son of God

येशूसाठी हे एक महत्त्वाचे शीर्षक आहे जे देवाशी त्याच्या नातेसंबंधाचे वर्णन करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 14:34

Connecting Statement:

येशू पाण्यावर चालल्यानंतर काय घडले ते ही वचने वर्णन करतात. येशूचा संदेशाला लोक कशाप्रकारे प्रतिसाद देत आहे ते सारांशित करतात.

When they had crossed over

जेव्हा येशू आणि त्याचे शिष्य यांनी सरोवर पार केला

Gennesaret

गालील समुद्राच्या उत्तर-पश्चिम किनाऱ्यावरील हे एक लहान गाव आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Matthew 14:35

they sent messages

त्या क्षेत्रातील माणसांनी संदेश पाठवले

Matthew 14:36

They begged him

आजारी लोकानी त्याला विनंती केली

his garment

त्याचा झगा किंवा ""त्याने जे परिधान केले होते

were healed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: चांगले झाले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 15

मत्तय 15 सामान्य नोंदी

रचना आणि स्वरूप

काही अनुवादकांनी वाचन सुलभ व्हावे यासाठी काही मजकूर कविता योग्य उर्वरित मजकूरापेक्षा उजवीकडे वळविली. यूएलटी हे कवितांनुसार 15: 8-9 मध्ये केले जाते, जे जुन्या करारातील शब्द आहेत.

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

वृद्धांच्या परंपरा

""वडिलांच्या परंपरा ""हे मौखिक नियम होते जे यहूदी धर्मगुरूंनी विकसित केले कारण प्रत्येकजण मोशेचे नियमशास्त्र पाळत असल्याचे सुनिश्चित करावयाचे होते. परंतु, मोशेच्या नियमांचे पालन करण्यापेक्षा या नियमांचे पालन करण्यास ते नेहमी कष्ट करतात. येशूने या धार्मिक पुढाऱ्यांना दोषी ठरवले आणि परिणामस्वरूप ते क्रोधित झाले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#lawofmoses)

यहूदी आणि परराष्ट्रीय

येशूच्या काळातील यहूद्यांना वाटले की फक्त त्याच पद्धतीने यहूदी देवाला खुश करू शकतात. येशूने आपल्या अनुयायांना दर्शविण्याकरिता एका कनानी जातीच्या एका स्त्रीच्या मुलीला बरे केले की तो यहूदी आणि परराष्ट्रीयांना त्याच्या लोकांसारखा स्वीकारेल.

या अध्यायामध्ये अन्य संभाव्य अनुवाद अडचणी

मेंढरु

पवित्र शास्त्र बऱ्याचदा लोकांच्या बाबतीत बोलते की ते असे मेंढरू आहेत कारण कोणीतरी मेंढरांची काळजी घेण्याची गरज होती. याचे कारण असे की ते चांगले बघू शकत नाहीत आणि ते वारंवार अशा ठिकाणी जातात जेथे इतर प्राणी सहजपणे त्यांना मारू शकतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 15:1

General Information:

हा दृश मागील अध्यायाच्या घटनांच्या काही काळानंतर घडलेल्या घटनांमध्ये बदलले. येथे येशू परुश्यांच्या टीकेस प्रतिसाद देतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-newevent)

Matthew 15:2

Why do your disciples violate the traditions of the elders?

परूशी आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक हे येशू आणि त्याच्या शिष्यांवर टीका करण्यासाठी हा प्रश्न वापरतात. वैकल्पिक अनुवादः आपल्या शिष्यांनी आमच्या पूर्वजांनी दिलेल्या नियमांचे पालन केले नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

traditions of the elders

हे मोशेच्या नियमशास्त्राप्रमाणेच नाही. मोशेच्या नंतर धार्मिक पुढाऱ्यांनी दिलेल्या कायद्याच्या शिकवणी आणि अर्थांचे हे संदर्भ आहे.

they do not wash their hands

हे धुणे फक्त हात स्वच्छ करणे नाही. याचा अर्थ वृद्धांच्या परंपरेनुसार एक औपचारिक धुणे होय. वैकल्पिक अनुवाद: ते आपले हात योग्य प्रकारे धुवत नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 15:3

Then why do you violate the commandment of God for the sake of your traditions?

धार्मिक पुढाऱ्यांनी केलेल्या गोष्टींची टीका करण्यासाठी येशूने एका प्रश्नाचे उत्तर दिले. वैकल्पिक अनुवाद: आणि मी पाहतो की आपण देवाच्या आज्ञांचे पालन करण्यास नकार देता जेणेकरून आपल्या पूर्वजांनी तुम्हाला काय शिकवले ते तूम्ही पाळू शकाल! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 15:4

General Information:

4 व्या वचनामध्ये, येशू निर्गममधून दोनदा उद्धृत करतो की लोकांनी आपल्या पालकांशी कसे वागण्याची अपेक्षा आहे.

Connecting Statement:

येशू परुश्यांना प्रतिसाद देत आहे.

will surely die

लोक नक्कीच त्याला शासन करतील

Matthew 15:5

But you say

येथे तूम्ही अनेकवचन आहे आणि परुशी व शास्त्र्याना सूचित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Matthew 15:6

Connecting Statement:

येशू सतत परुश्यांना दोषी ठरवत आहे.

that person does not need to honor his father

पण तूम्ही म्हणता"" (वचन 5) पासून सुरू होणारे शब्द अवतरणामध्ये अवतरण आहेत. आवश्यक असल्यास आपण अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणून त्यांचे भाषांतर करू शकता. पण तूम्ही शिकवाल की एखाद्या व्यक्तीने आपल्या पालकांचा आदर करण्याची काहीच गरज नाही जे त्यांच्या पालकांना सांगते की त्याने ते आधीच देवाला देणगी म्हणून दिले आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotesinquotes आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

does not need to honor his father

याचा अर्थ असा आहे की त्याचे वडील म्हणजे त्याचे पालक. याचा अर्थ धार्मिक नेत्यांनी शिकवले आहे की एखाद्या व्यक्तीने त्यांची काळजी घेऊन पालकांना आदर दाखवण्याची गरज नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

you have made void the word of God

येथे देवाचे वचन विशेषत: त्याच्या आज्ञाना दर्शवते. येथे: आपण देवाचे वचन अयोग्य असल्यासारखे वागले आहे किंवा ""आपण देवाच्या आज्ञाकडे दुर्लक्ष केले आहेत

for the sake of your traditions

कारण तुम्हाला तुमच्या परंपरांचे अनुसरण करण्याची इच्छा आहे.

Matthew 15:7

General Information:

8 व 9 व्या वचनांत, परुश्यांना व नियमशास्त्राच्या शिक्षकांना दोष देण्यासाठी येशू यशया संदेष्ट्याचे अवतरण वापरतो.

Connecting Statement:

परुशी व नियमशास्त्राचे शिक्षक येशूचे उत्तर पूर्ण करतात.

Well did Isaiah prophesy about you

यशयाने तुमच्याविषयी या भविष्यवाणीत सत्य सांगितले

when he said

परमेश्वराने त्याला जे सांगितले होते ते यशया बोलत आहे. वैकल्पिक अनुवादः देवाने जे म्हटले ते त्याने सांगितले तेव्हा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 15:8

This people honors me with their lips

येथे ओठ बोलण्याला दर्शवतात. वैकल्पिक अनुवाद: हे लोक माझ्यासाठी सर्व योग्य गोष्टी बोलतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

me

या शब्दाच्या सर्व घटना देवाला संदर्भित करतात.

but their heart is far from me

येथे हृदय म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे विचार किंवा भावना दर्शवतात. हा शब्द लोकांना खरोखरच देवाला समर्पित नाही असे म्हणण्याचा एक मार्ग आहे. वैकल्पिक अनुवाद: पण ते माझ्यावर खरोखर प्रेम करत नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 15:9

They worship me in vain

त्यांची आराधना म्हणजे माझ्यासाठी काहीच नाही किंवा ""ते फक्त माझ्या आराधनेचे सोंग करतात

the commandments of people

लोकानी बनवणारे नियम

Matthew 15:10

Connecting Statement:

एका मनुष्याला काय अपवित्र करते आणि परुशी व नियमशास्त्राचे शिक्षक त्याची टीका करण्यासाठी चुकीचे होते याबद्दल तो लोकांना आणि त्याच्या शिष्यांना शिकवण्यास सुरुवात केली.

Matthew 15:11

enters into the mouth ... comes out of the mouth

एखाद्या व्यक्तीने जे म्हटले ते जे खातो त्याचे येशू विरोधाभास सांगतो. येशूचा म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या व्यक्तीने जे जे खाल्ले आहे त्याच्या ऐवजी एखाद्या व्यक्तीने जे म्हटले ते देवाला काळजी वाटते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 15:12

the Pharisees were offended when they heard this statement

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः या विधानामुळे परुशी रागावले किंवा या विधानाने परुश्यांना राग आला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 15:13

Every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up

हे एक रूपक आहे. येशूचा म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की परुशी खरोखर देवाचे नाहीत, म्हणून देव त्यांना काढून टाकेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

my heavenly Father

देव आणि येशू यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करणारा हा एक महत्त्वाचा शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

will be rooted up

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः माझा बाप उपटून टाकील किंवा तो जमिनीतून उखरून काढेल किंवा तो काढून टाकेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 15:14

Let them alone

त्यांना"" हा शब्द परुश्यांना दर्शवतो.

blind guides ... both will fall into a pit

परुश्यांचे वर्णन करण्यासाठी येशू आणखी एक रूपक वापरतो. येशूचा अर्थ असा आहे की परुश्यांना देवाच्या आज्ञा किंवा त्याला कसे आनंदी करायचे हे समजत नाही. म्हणूनच, देवाला कसे संतुष्ट करायचे ते इतरांना शिकवू शकत नाहीत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 15:15

Connecting Statement:

येशूने[मत्तय 15: 13-14] (./13.md) मध्ये सांगितले दृष्टांताचे स्पष्टीकरण करण्याची पेत्राने विनंती केली,.

to us

आपल्याला शिष्य

Matthew 15:16

Connecting Statement:

येशूने [मत्तय 15: 13-14] (./13.md) मध्ये सांगितलेल्या दृष्टांताची स्पष्टीकरण केले.

Are you also still without understanding?

येशूने सांगितलेला दृष्टांताला समजत नाही याबद्दल येशू शिष्यांना दोष देण्यासाठी एक प्रश्न वापरते. तसेच, तूम्ही ""या शब्दावर देखील जोर दिला जातो. त्याच्या शिष्यांना समजत नाही यावर येशूचा विश्वास बसू शकत नाही. वैकल्पिक अनुवादः मी माझ्या शिष्यांमुळे निराश आहे की मी जे शिकवतो ते त्यांना समजत नाही! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 15:17

Do you not see ... into the latrine?

येशूने सांगितलेला दृष्टांत त्यांना समजत नाही याबद्दल दोष देण्यासाठी एक प्रश्न वापरते. वैकल्पिक अनुवाद: नक्कीच आपल्याला समजले आहे ... शौचालयमध्ये (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

passes into the stomach

जे पोटात जाते

latrine

लोक शरीराचा कचरा दबून ठेवतात त्या ठिकाणासाठी हा एक नम्र शब्द आहे.

Matthew 15:18

Connecting Statement:

येशूने [मत्तय 15: 13-14] (./13.md) मध्ये सांगितलेल्या दृष्टांताचे स्पष्टीकरण पुढे चालू ठेवले .

things that come out of the mouth

हे एका व्यक्तीने काय म्हटले ते संदर्भित करते. वैकल्पिक अनुवादः व्यक्ती जो शब्द बोलतात ते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

from the heart

येथे हृदय म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे मन किंवा अंतःरीक मनुष्य होय. वैकल्पिक अनुवादः व्यक्तीच्या मधून किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या मनातून (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 15:19

murder

निष्पाप लोकांना मारण्याचे काम

Matthew 15:20

to eat with unwashed hands

याचा अर्थ, वडिलांच्या परंपरेनुसार प्रथम हात न धुता खाणे होय. वैकल्पिक अनुवादः ""प्रथम हात न धुता खाणे

Matthew 15:21

General Information:

येशूने एका कनानी स्त्रीच्या कन्येला बरे करण्याचा वृतांताला सुरुवात केला.

Jesus went away

शिष्य येशू बरोबर गेले हे सूचित आहे. वैकल्पिक अनुवादः येशू आणि त्याचे शिष्य गेले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 15:22

Behold, a Canaanite woman came

पहा"" हा शब्द आपल्याला एका नवीन व्यक्तीस सूचित करतो. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो. वैकल्पिक अनुवादः ""एक कनानी स्त्री आली होती

a Canaanite woman came out from that region

त्या भागातली एक स्त्री होती आणि ती कनानी लोकांच्या समूहातील होती. कनान देश यापुढे अस्तित्वात नाही. ती सोर आणि सीदोन या शहरांच्या आसपास राहत असलेल्या लोकांच्या एका गटाचा भाग होती.

Have mercy on me

या वाक्यांशावरून असे सूचित होते की येशू माझ्या मुलीला बरे कर अशी ती विनंती करीत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: दया करा आणि माझी मुलगी बरी करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Son of David

येशू दावीदाचा खरा पुत्र नव्हता, म्हणून त्याचे भाषांतर दावीदाचे वंशज असे होऊ शकते. तथापि, दावीदाचा पुत्र देखील मसीहासाठी एक शीर्षक आहे आणि म्हणून स्त्री कदाचित या शीर्षकाने येशूला बोलवत आहे.

My daughter is severely demon-possessed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः एक दुष्ट आत्मा माझ्या मुलीला खूपच नियंत्रित करीत आहे किंवा एक दुष्ट आत्मा माझ्या मुलीला गंभीरपणे त्रास देत आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 15:23

answered her not a word

येथे शब्द हा एक व्यक्ती काय म्हणतो ते संदर्भित करतो. वैकल्पिक अनुवादः काहीही बोलले नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 15:24

I was not sent to anyone

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: देवाने मला इतर कोणासाठीही पाठवले नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

to the lost sheep of the house of Israel

हे संपूर्ण इस्राएल राष्ट्राची तुलना त्यांच्या मेंढपाळांपासून दूर गेलेल्या मेंढरांप्रमाणे आहे. हे तूम्ही [मत्तय 10: 6] (../10/06.md) मध्ये कसे भाषांतरित केले ते पहा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 15:25

she came

कनानी स्त्री आली

bowed down before him

हे दाखवते की ती स्त्री येशूपुढे नम्र झाली. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

Matthew 15:26

It is not right to take the children's bread and throw it to the little dogs

येशू एका विधानासह स्त्रीला प्रतिसाद देतो. मूलभूत अर्थ असा आहे की यहूद्यांचे जे काय आहे आणि ते गैर-यहूदी लोकांना द्यावे हे बरोबर नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-proverbs)

the children's bread

येथे भाकर सामान्यतः अन्न होय. वैकल्पिक अनुवाद: मुलांचे अन्न (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

the little dogs

यहूदी कुत्र्यांना अशुद्ध प्राणी मानत होते. येथे ते गैर-यहूद्यांसाठी एक प्रतिमा म्हणून वापरले जातात.

Matthew 15:27

even the little dogs eat some of the crumbs that fall from their masters' tables

येशू बोलत असलेल्या वचनात येशूने वापरलेल्या समान प्रतिमेचा वापर करून स्त्री उत्तर देते. याचा अर्थ असा की, यहूदी नसलेल्या यहूद्यांच्या चांगल्या गोष्टींचा थोडासाही फायदा होऊ शकत नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

little dogs

लोक पाळीव प्राणी म्हणून ठेवतात त्या कोणत्याही आकाराच्या कुत्र्यांसाठी येथे शब्द वापरा. तूम्ही [मत्तय 15:26] (../15/26.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.

Matthew 15:28

let it be done

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः मी करेन (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Her daughter was healed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: येशूने तिची मुलगी बरी केली किंवा तिची मुलगी बरी झाली (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

from that hour

ही एक म्हण आहे. वैकल्पिक अनुवाद: अगदी त्याच वेळी किंवा त्वरित (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 15:29

General Information:

ही वचने येशूविषयी चार हजार लोकांना अन्न देऊन चमत्कार करण्याविषयीची पार्श्वभूमीची माहिती देतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Matthew 15:30

lame, blind, mute, and crippled people

जे चालले नाहीत, जे पाहू शकत नव्हते, जे बोलू शकत नव्हते आणि ज्यांचे हात किंवा पाय काम करत नव्हते

They presented them at Jesus' feet

यापैकी काही आजारी किंवा अपंग लोक उभे राहण्यास असमर्थ आहेत, म्हणून जेव्हा त्यांच्या मित्रांनी त्यांना येशूकडे आणले तेव्हा त्यांनी त्यांच्यासमोर जमिनीवर ठेवले. वैकल्पिक अनुवाद: ""गर्दींने आजारी लोकांना येशूच्या समोर जमिनीवर ठेवले

Matthew 15:31

the crippled made well

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: अपंग निरोगी झाले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

the crippled ... the lame ... the blind

हे नाममात्र विशेषण विशेषण म्हणून सांगितले जाऊ शकतात. वैकल्पिक अनुवादः अपंग व्यक्ती ... लंगडे व्यक्ती ... अंध व्यक्ती (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

Matthew 15:32

Connecting Statement:

हे येशूने चार हजार लोकांना सात भाकरी आणि काही लहान मासे याद्वारे भोजन दिले या वृतांताची सुरवात. येशूच्या खात्यात चार हजार लोकांना सात भाकरी व काही लहान मासे दिले जातात.

without eating, or they may faint on the way

खाण्याशिवाय ते कदाचित अशक्त होऊ शकतात

Matthew 15:33

Where can we get enough loaves of bread in such a deserted place to satisfy so large a crowd?

शिष्य म्हणतात की गर्दीसाठी अन्न मिळविण्यासाठी कोठेही अन्न नाही. वैकल्पिक अनुवाद: जवळपास इतकेकाहीच नाही की मोठ्या लोकसमुदायासाठी आम्हाला पुरेशी भाकरी मिळू शकेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 15:34

Seven, and a few small fish

समजलेली माहिती स्पष्ट केली जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: “ सात लहान भाकरी आणि काही लहान मासे"" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 15:35

sit down on the ground

एखादा टेबल, बसून किंवा पडून लोक कसे पारंपारिक पद्धतीने खातात याबद्दल आपल्या भाषेचा शब्द वापरा.

Matthew 15:36

He took the seven loaves and the fish

येशूने सात लहान भाकरी आणि मासे धरले

he broke the loaves

त्याने भाकरी तोडल्या

gave them

भाकरी आणि मासे दिले

Matthew 15:37

they gathered

शिष्य जमले किंवा ""काही लोक जमले

Matthew 15:38

Those who ate

ज्या लोकानी खाल्ले

four thousand men

4,000 पुरुष (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 15:39

the region

तो भाग

Magadan

या भागाला कधीकधी मगदाला म्हणतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

Matthew 16

मत्तय 16 सामान्य नोंदी

या धडामध्ये विशेष संकल्पना

खमीर

येशूने लोकांविषयी जे काही सांगितले होते त्याविषयी येशू बोलला, आणि त्याने लोकांना जे सांगितले ते देवाबद्दल शिकवले खमीर जे भाकरीचे मोठे तुकडे बनवते आणि भाजलेली भाकर चांगली बनवते. परुशी व सदूकी यांच्या शिकवणुकींनी त्याच्या अनुयायांनी ऐकण्याची इच्छा बाळगली नाही. कारण ते ऐकत होते, तर देव कोण आहे हे आणि त्यांच्या लोकांना कसे जगावे हे त्यांना समजू शकत नव्हते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

या अध्यायातील भाषणाचे महत्त्वपूर्ण आकडे

रूपक

येशूने आपल्या लोकांना त्याच्या आज्ञा पाळण्यास सांगितले. त्याने त्यांना त्याचे अनुसरण करण्यास सांगितले. हे असे आहे की तो एका मार्गावर चालत होता आणि त्याच्या मागे ते चालत होते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

या अध्यायामध्ये अन्य संभाव्य अनुवाद अडचणी

पार्श्वभूमी माहिती

मत्तय अध्याय 15 मधून 1-20 मधील त्याचे वृतांत चालू ठेवतो. हे पुस्तक 21 व्या वचनात थांबते म्हणून यरूशलेममध्ये आल्यानंतर लोक येशूला मारून टाकतील हे त्याच्या शिष्यांना वारंवार सांगतो की मत्तय वाचकांना सांगू शकतो. मग वृतांत 22-27 वचनांमध्ये पुढे चालू आहे जेव्हा पहिल्यांदा येशूने शिष्यांना सांगितले की तो मरणार आहे.

विरोधाभास

एक विरोधाभास एक असामान्य विधान आहे जो असंभव काहीतरी वर्णन करण्यासाठी दिसते. जेव्हा तो म्हणतो, जो कोणी आपले जीवन वाचवू इच्छितो तो त्याला गमावेल आणि जो कोणी माझ्यासाठी आपल्या जिवाचा नाश करेल तो त्याला मिळवेल ([मत्तय 16:25] (../../ मत्तय / 16/25 .md))

Matthew 16:1

General Information:

हे येशू, परुशी व सदूकी यांच्यात एक चकमक सुरू होते.

tested him

येथे चाचणी याचा अर्थ नकारात्मक अर्थाने केला जातो. वैकल्पिक अनुवादः त्याला आव्हान केले किंवा ""त्याला अडकवणे

Matthew 16:2

When it is evening

परिस्थिती अधिक स्पष्टपणे सांगितली जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः जर संध्याकाळी आकाश लाल असेल किंवा सूर्य मावळत असताना आकाश लाल असेल तर (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

When it is evening

जेव्हा सूर्य मावळत आहे

fair weather

याचा अर्थ स्पष्ट, शांत आणि आनंददायी हवामान आहे.

for the sky is red

सूर्य मावळत असताना, यहूद्यांना माहित होते की जर आकाशांचा रंग लाल रंगात बदलला तर पुढचा दिवस स्पष्ट आणि शांत असेल.

Matthew 16:3

Connecting Statement:

परुशी व सदूकी यांना त्याने दिलेला प्रतिसाद.

When it is morning

परिस्थिती अधिक स्पष्टपणे सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: जर सकाळी सूर्य लाल रंगात असेल तर किंवा सूर्य उगवतो तेव्हा आकाश लाल असते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

foul weather

ढगाळ, वादळाचे हवामान

red and overcast

लाल आणि ढगाळ

You know how to interpret the appearance of the sky

आकाशाकडे कसे पहावे आणि आपल्याला कोणत्या प्रकारचे हवामान असेल ते समजेल

but you cannot interpret the signs of the times

परंतु सध्या काय घडत आहे ते पहाणे आणि त्याचा अर्थ समजणे तुम्हाला कसे माहित नाही

Matthew 16:4

An evil and adulterous generation seeks for a sign ... given to it

येशू त्याच्या वर्तमान पिढी बोलत आहे. वैकल्पिक अनुवादः तूम्ही एक दुष्ट आणि व्यभिचारी पिढी आहात जी माझ्याकडून चिन्हे मागवते ... तुम्हाला दिलेले आहेत तूम्ही हे [मत्तय 12: 3 9] (../12/39.md) मध्ये कसे भाषांतरित केले ते पहा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

An evil and adulterous generation

येथे व्यभिचारी असे लोक आहेत जे देवाला विश्वासू नाहीत.तूम्ही [मत्तय 12: 3 9] (../12/39.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः अविश्वासू पिढी किंवा अधार्मिक पिढी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

no sign will be given to it

येशू त्यांना एकही चिन्ह देणार नाही कारण त्याने आधीच अनेक चमत्कार केले होते तरी त्यांनी त्याच्यावर विश्वास करण्यास नकार दिला. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. तूम्ही [मत्तय 12: 3 9] (../12/39.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः मी याला एकही चिन्ह देणार नाही किंवा देव तुम्हाला एकही चिन्ह देणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

except the sign of Jonah

देवाने योना संदेष्ट्याचे जे चिन्ह दिले ते वगळता दुसरे चिन्ह दिले जाणार नाही. तूम्ही [मत्तय 12: 3 9] (../12/39.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.

Matthew 16:5

Connecting Statement:

येथे दृश्य नंतरच्या वेळी बदलते. येशू आपल्या शिष्यांना परुशी व सदूकी यांच्याविषयी सावध करण्याची एक संधी वापरतो.

the other side

आपण समजलेली माहिती स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः सरोवराच्या दुसऱ्या बाजू किंवा गालील समुद्राच्या दुसऱ्या बाजूस (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

Matthew 16:6

the yeast of the Pharisees and Sadducees

येथे खमीर एक रूपक आहे जे वाईट कल्पना आणि चुकीचे शिक्षण होय. येथे खमीर म्हणून अनुवाद करा आणि आपल्या भाषेत त्याचा अर्थ स्पष्ट करू नका. हे अर्थ 16:12 मध्ये स्पष्ट केले जाईल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 16:7

reasoned among themselves

एकमेकांशी चर्चा केली किंवा ""याबद्दल विचार केला

Matthew 16:8

You of little faith

तुझ्याकडे अशा अल्प विश्वास आहे. येशूने आपल्या शिष्यांना अशा प्रकारे संबोधित केले कारण भाकर आणण्याविषयी त्यांची काळजी त्यांला दाखवते की येशूवर त्यांचा थोडाही विश्वास नाही. तूम्ही [मत्तय 6:30] (../06/30.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा.

why do you reason ... taken no bread?

येशूने काय म्हटले हे न समजण्याकरिता त्याच्या शिष्यांना रागावण्यासाठी एक प्रश्न वापरला जातो. वैकल्पिक अनुवादः परुशी व सदूकी यांच्या खमीराविषयी जे भाकरी तुम्ही आणले ते विसरलात म्हणून मी असे म्हणतो कारण मी निराश आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 16:9

Connecting Statement:

येशूने आपल्या शिष्यांना परुशी व सदूकी यांच्याविषयी सावध करतो.

Do you not yet perceive or remember ... you gathered up?

येशू शिष्यांना दोष देण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: नक्कीच आपल्याला आठवते ... तूम्ही एकत्र केल्या! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

five thousand

5,000 (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 16:10

four thousand

4,000 (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Or the seven loaves ... you took up?

तुला सात भाकरी आठवत नाहीत ... ज्या तूम्ही उचलल्या? येशू त्याच्या शिष्यांना दोष देण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: नक्कीच तुम्हाला सात भाकरी देखील आठवत आहेत ...ज्या तूम्ही उचलल्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 16:11

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना परुशी व सदूकी यांच्याविषयी सावध करतो.

How is it that you do not understand that I was not speaking to you about bread?

येशू शिष्यांना दोष देण्यासाठी हा प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: “तुम्हाला हे समजले असेल की मी खरोखरच भाकरी विषयी बोलत नाही."" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

the yeast of the Pharisees and Sadducees

येथे खमीर वाईट कल्पना आणि चुकीचे शिक्षण प्रस्तुत करते. खमीर म्हणून अनुवाद करा आणि आपल्या भाषेत अर्थ स्पष्ट करू नका. 16:12 मध्ये शिष्यांना अर्थ समजेल. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 16:12

they ... them

हे शिष्यांना संदर्भित करते.

Matthew 16:13

Connecting Statement:

येथे दृश्य नंतरच्या वेळी बदलते. येशू कोण आहे हे त्यांना समजले का ते येशू शिष्यांना विचारतो.

Now

हा शब्द मुख्य कथेमध्ये विराम चिन्हांकित करण्यासाठी किंवा नवीन व्यक्ती सादर करण्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. येथे मत्तय एक कथेचा नवीन भाग सांगण्यास सुरू करतो.

the Son of Man

येशू स्वतःचा संदर्भ देत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Matthew 16:16

the Son of the living God

येशूसाठी हे एक महत्त्वाचे शीर्षक आहे जे देवाशी त्याचे नातेसंबंध दर्शवते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

the living God

येथे जिवंत हा विरोधाभास दाखवतो इस्राएलाच्या देवाचा लोक आराधना करणाऱ्या सर्व खोट्या देवांशी आणि मूर्तींशी. फक्त इस्राएलाचा देव जिवंत आहे आणि त्याला कार्य करण्याचे सामर्थ्य आहे.

Matthew 16:17

Simon Bar Jonah

योनाचा मुलगा शिमोन (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-names)

flesh and blood have not revealed

येथे देह व रक्त म्हणजे मानवाला दर्शवतात .वैकल्पिक अनुवाद: मनुष्याने प्रकट केले नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-synecdoche)

this to you

येथे हे पेत्राच्या विधानाला दर्शवते की येशू हा ख्रिस्त आणि जिवंत देवचा पुत्र आहे.

but my Father who is in heaven

समजलेली माहिती स्पष्ट केली जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः पण हे माझ्या स्वर्गातील पित्याने तुमच्यासाठी प्रकट केले आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

my Father

देव आणि येशू यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करणारा हा देवासाठी एक महत्त्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 16:18

I also say to you

हे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

you are Peter

पेत्र नावाचा अर्थ खडक. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

upon this rock I will build my church

येथे माझी मंडळी तयार करा हे समुदायातील विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना एकत्रित करण्यासाठी एक रूपक आहे. संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) ""हा खडक "" पेत्राचे प्रतिनिधीत्व करतो, किंवा 2) या खडकावर पेत्राने [मत्तय 16:16] (../16/16.md) मध्ये जे म्हटले होते ते सत्य प्रस्तुत करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

The gates of Hades will not prevail against it

येथे अधोलोक असे म्हटले आहे की ते शहराला भिंतींनी घेरलेले शहर होते जे मृत लोकांना आत आणि इतर लोकांना बाहेर ठेवतात. येथे अधोलोक मृत्यूचे प्रतिनिधीत्व करते आणि त्याचे द्वार त्याच्या सामर्थ्याचे प्रतिनिधित्व करतात. संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) मृत्यूची शक्ती माझ्या मंडळीवर मात करू शकणार नाही किंवा 2) माझी मंडळी मृत्यूच्या सामर्थ्यावर मत करेल जसे सैन्याने शहरातील अधिकार मोडला आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 16:19

I will give to you

येथे तू एकवचनी आहे आणि पेत्राला संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

the keys of the kingdom of heaven

चावी ही वस्तू आहे जी दरवाजे बंद किंवा उघडे करण्यासाठी वापरली जातात. येथे ते अधिकार प्रतिनिधित्व करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

the kingdom of heaven

याचा अर्थ राजा म्हणून देवाचे राज्य होय. स्वर्गाचे राज्य हा शब्द फक्त मत्तय पुस्तकात वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग वापरा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven

येथे ""बांधाल” हा एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ काहीतरी मनाई करणे, आणि मोकळे म्हणजे एखाद्या गोष्टीला परवानगी देण्याचा अर्थ आहे. तसेच, स्वर्ग हे एक रुपक आहे जे देव स्वत: ला प्रस्तुत करते. वैकल्पिक अनुवादः आपण जे काही मना कराल किंवा पृथ्वीवर परवानगी द्याल त्याला स्वर्गांत देव स्वीकारेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 16:21

Connecting Statement:

येशूने आपल्या शिष्यांना पहिल्यांदा सांगितले की तो लवकरच मरणार आहे.

suffer many things at the hand of the elders and chief priests and scribes

येथे हात म्हणजे शक्ती होय. वैकल्पिक अनुवाद: जिथे वडील, मुख्य याजक आणि शिक्षक त्याला त्रास देतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

scribes, be killed, and be raised back to life on the third day

जीवनात पुनरुत्थान करण्यासाठी येथे पुन्हा जिवंत होण्यासाठी मृत झालेल्या कोणालातरी कारणीभूत आहे. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वडील आणि मुख्य याजक येशूला दोष देतील जेणेकरून इतर लोक त्याला ठार मारतील. वैकल्पिक अनुवाद: शास्त्री. लोक त्याला जिवे मारतील, आणि तिसऱ्या दिवशी देव त्याला पुन्हा जीवंत करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

third day

तिसरे म्हणजे तीन. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

Matthew 16:22

Then Peter took him aside

येशू त्यांना पहिल्यांदा सांगतो की तो लवकरच मरेल (वचन 21). पहिल्यांदाच त्यांना बऱ्याच वेळा ते त्याच गोष्टी सांगतील. पेत्राने येशूला बाजूला घेतले तेव्हा पहिल्यांदाच हे घडले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

Peter took him aside

पेत्राने येशूशी बोलताना इतर कोणालाही ऐकू येऊ शकत नव्हते

May this be far from you

ही एक म्हण आहे ज्याचा अर्थ हे कधी होणार नाही. वैकल्पिक अनुवादः नाही किंवा कधी नाही किंवा "" देव याला मना करो"" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 16:23

Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me

येशूचा अर्थ असा आहे की पेत्र सैतानासारखे कार्य करत आहे कारण पेत्राने येशूला जे काही करण्यास सांगितले ते पूर्ण करण्यास येशू प्रयत्न करीत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: माझ्या मागे हो, कारण तू सैतानासारखे कार्य करीत आहात! तू माझ्यासाठी अडथळा आहे किंवा माझ्या मागे हो , सैतान! मी तुला सैतान बोलतो कारण तू माझ्यासाठी अडथळा आणत आहेस (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Get behind me

माझ्या पासून दूर हो

Matthew 16:24

follow me

येथे येशूचे अनुसरण करणे म्हणजे त्याच्या शिष्यांपैकी एक बनणे. वैकल्पिक अनुवादः माझे शिष्य व्हा किंवा माझ्या शिष्यांपैकी एक व्हा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

must deny himself

स्वतःच्या इच्छेनुसार देऊ नये किंवा ""स्वतःच्या इच्छेला सोडून द्या

take up his cross, and follow me

त्याच्या वधस्तंभ उचला आणि माझ्यामागे चला. वधस्तंभ दुःख आणि मृत्यू प्रतिनिधित्व करते. वधस्तंभ उचलणे हा दुःख सहन करण्यास आणि मरण्यास तयार असल्याचे दर्शवितो. वैकल्पिक अनुवादः आणि दुःख आणि मरणाच्या ठिकाणी माझे पालन करा किंवा आणि त्याने माझ्या दुःख आणि मरणाच्या ठिकाणीही माझी आज्ञा पाळली पाहिजे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

and follow me

येशूचे अनुसरण करणे म्हणजे त्याचे आज्ञापालन करणे. वैकल्पिक अनुवाद: आणि माझे पालन करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 16:25

For whoever wants

कोणालाही ज्याला पाहिजे

will lose it

याचा अर्थ असा नाही की त्या व्यक्तीने मरणे आवश्यक आहे. हे एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ म्हणजे येशू त्याच्या स्वत:च्या आयुष्यापेक्षा अधिक महत्वाचे असल्याचे मानणे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

for my sake

कारण तो माझ्यावर विश्वास ठेवतो किंवा माझ्या उताऱ्यावर किंवा ""माझ्यामुळे

will find it

या रूपकाचा अर्थ असा आहे की व्यक्ती देवासोबत आध्यात्मिक जीवन अनुभवेल. वैकल्पिक अनुवादः खरे जीवन मिळेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 16:26

For what does it profit a person ... his life?

येशू आपल्या शिष्यांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः एखाद्या व्यक्तीला त्याचे जीवन ... लाभ होत नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

if he gains the whole world

संपूर्ण जग"" हे शब्द मोठ्या संपत्तीसाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. वैकल्पिक अनुवादः जर त्याला जे हवे असेल ते सर्व मिळवले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

but forfeits his life

पण त्याने आपला जीव गमावला

What can a person give in exchange for his life?

येशू आपल्या शिष्यांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: एक माणूस आपले आयुष्य पुन्हा मिळवण्यासाठी काही देऊ शकत नाही. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 16:27

the Son of Man ... his Father ... Then he

येथे येशू तिसऱ्या व्यक्तीमध्ये स्वतःस संदर्भ देतो. वैकल्पिक अनुवादः मी, मानवपुत्रा ... माझा पिता ... मग मी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

will come in the glory of his Father

त्याच्या पित्याप्रमाणे गौरव प्राप्त होईल

with his angels

आणि देवदूत त्याच्याबरोबर असेल. जर आपण पहिल्या व्यक्तीस बोलत असलेल्या वाक्याच्या पहिल्या भागाचे भाषांतर केले तर आपण हे माझ्या पित्याच्या दूतांस माझ्याबरोबर राहील असे भाषांतर करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

his Father

हे देवासाठी एक महत्त्वाचे शीर्षक आहे जे देव आणि मनुष्याचा पुत्र, येशू यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

according to what he has done

प्रत्येक व्यक्तीने काय केले त्यानुसार

Matthew 16:28

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

you

या शब्दाच्या सर्व घटना अनेकवचन आहेत आणि शिष्यांना संदर्भित करतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

will not taste death

येथे चव चा अर्थ असा आहे. वैकल्पिक अनुवादः मृत्यूचा अनुभव घेणार नाही किंवा मरणार नाही (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

until they see the Son of Man coming in his kingdom

येथे त्याचे राज्य त्याला राजा असल्याचे दर्शवितो. वैकल्पिक अनुवादः जोपर्यंत हे पाहत नाही कि मनुष्याचा पुत्र राजा म्हणून येत आहे किंवा मनुष्याचा पुत्र राजा असल्याचा पुरावा पाहीपर्यंत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 17

मत्तय 17 सामान्य नोंदी

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

एलीया

जुन्या करारातील संदेष्ट्या मलाखी येशूच्या जन्मापूर्वी अनेक वर्षे जगला. मसीहा येण्याआधी एलीया नावाचा एक संदेष्टा परत येईल असे सांगितले होते. येशूने सांगितले की मलाखी बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाबद्दल बोलत आहे. येशू असे म्हणाला कारण एलीया काय करेल हे मलाखीने म्हटल्याप्रमाणे योहान बाप्तिस्मा करणाऱ्याने केले होते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#prophet आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#christ)

रूपांतरित

पवित्र शास्त्र नेहमीच देवाच्या वैभवाचा एक महान, तेजस्वी प्रकाश म्हणून बोलते. जेव्हा लोक हा प्रकाश पाहतात तेव्हा ते घाबरतात. या अध्यायात मत्तय म्हणतो की येशूच्या शरीराने या तेजस्वी प्रकाशासह चमक दाखविली आणि त्याच्या अनुयायांनी हे पाहिले की येशू खरोखरच देवाचा पुत्र होता. त्याच वेळी देवाने त्यांना सांगितले की येशू त्याचा पुत्र आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#glory आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#fear)

Matthew 17:1

General Information:

हे येशूच्या रूपांतरणाच्या अहवालापासून सुरू होते.

Peter, James, and John his brother

पेत्र, याकोब आणि याकोबाचा भाऊ योहान

Matthew 17:2

He was transfigured before them

जेव्हा त्यांनी त्याला पाहिले तेव्हा त्याचे स्वरूप जे होते त्याच्यापेक्षा वेगळे होते.

He was transfigured

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: त्याचे स्वरूप बदलले किंवा तो खूप वेगळा दिसला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

before them

त्यांच्या समोर किंवा ""म्हणून ते त्याला स्पष्टपणे सांगू शकले

His face shone like the sun, and his garments became as brilliant as the light

येशूचे स्वरूप किती उज्ज्वल झाले यावर जोर देणारी ही बोधकथा आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

his garments

त्याने काय घातले होते

Matthew 17:3

Behold

हा शब्द आपल्याला खालील आश्चर्यकारक माहितीकडे लक्ष देण्याची सूचना देतो.

to them

हे पेत्र, याकोब व योहान यांना सूचित करते.

with him

येशूबरोबर

Matthew 17:4

answered and said

म्हणाले. पेत्र प्रश्नाचे उत्तर देत नाही.

it is good for us to be here

आम्ही"" म्हणजे केवळ पेत्र, याकोब व योहान यांना संदर्भित करतो किंवा येशू, एलीया आणि मोशे यांच्यासह प्रत्येकास संदर्भ देतो की नाही हे स्पष्ट होत नाही. आपण भाषांतर करू शकता जेणेकरून दोन्ही पर्याय शक्य आहेत, असे करा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

Matthew 17:5

behold

हे वाचकाने आश्चर्यकारक माहितीकडे लक्ष द्यावे यासाठी त्यांना सूचित करते.

overshadowed them

त्यांच्यावर आला

there was a voice out of the cloud

येथे आवाज म्हणजे देवाला दर्शवत आहे. वैकल्पिक अनुवादः देव त्यांच्याशी मेघातून बोलला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 17:6

the disciples heard it

शिष्यांनी ऐकले देव बोलला

they fell on their face

येथे त्यांच्या चेहऱ्यावर पडले येथे ही एक शा‍ब्दिक अभिव्यक्ती आहे. वैकल्पिक अनुवाद: ते आपल्या मुखावर जमिनीवर पडले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 17:9

Connecting Statement:

येशूचे रूपांतर तीन साक्षीदारांच्या साक्षीने झाल्यानंतर लगेचच पुढील घटना घडल्या.

As they

येशू आणि शिष्य

the Son of Man

येशू स्वत: बद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Matthew 17:10

Why then do the scribes say that Elijah must come first?

मसीहा येण्याआधी एलीया पुन्हा जिवंत होऊन इस्राएल लोकांकडे परत येईल या विश्वासाबद्दल शिष्य बोलत आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 17:11

restore all things

गोष्टी व्यवस्थित करा किंवा ""मसीहाचा स्वीकार करण्यासाठी सज्ज व्हा

Matthew 17:12

But I tell you

यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

they ... their

या शब्दांच्या सर्व घटनांचा अर्थ कदाचित 1) यहूदी पुढारी किंवा 2) सर्व यहूदी लोक.

the Son of Man will also suffer at their hands

येथे हात म्हणजे शक्तीला दर्शवते. वैकल्पिक अनुवाद: ते मनुष्याच्या पुत्राला त्रास देतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Son of Man

येशू स्वतःचा संदर्भ देत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

Matthew 17:14

Connecting Statement:

येशूने एका मुलाला बरे केले ज्याला दुष्ट आत्मा लागला होता. येशू आणि त्याचे शिष्य डोंगरावरून खाली उतरल्यावर लगेच ही घटना घडली.

Matthew 17:15

have mercy on my son

येशू आपल्या मुलाला बरे करावे अशी त्या माणसाची इच्छित असल्याचा अर्थ आहे. वैकल्पिक अनुवादः माझ्या मुलावर दया करा आणि त्याला बरे करा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

is epileptic

याचा अर्थ असा की त्याला काही वेळा चक्कर आली होती. तो बेशुद्ध होऊन अनियंत्रित होऊन पुढे जातो. वैकल्पिक अनुवादः "" चक्कर आलेली आहे

Matthew 17:17

Unbelieving and corrupt generation, how

ही पिढी देवावर विश्वास ठेवत नाही आणि काय बरोबर किंवा चुकीचे आहे हे माहित नाही. कसे

how long will I have to stay with you? How long must I bear with you?

या प्रश्नातून येशू लोकांशी नाखूश आहे असे वाटत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: मी तुझ्याबरोबर राहून थकलो आहे! तुझ्या अविश्वास आणि भ्रष्टाचारामुळे मी थकलो आहे! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 17:18

the boy was healed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: मुलगा चांगला झाला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

from that hour

ही एक म्हण आहे. वैकल्पिक अनुवादः तत्काळ किंवा त्याक्षणी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 17:19

we

येथे आम्ही लेखकाचा संदर्भ देतो परंतु ऐकणाऱ्यांना नाही आणि म्हणूनच अनन्य आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-exclusive)

Why could we not cast it out?

आम्ही त्या मुलातून दुष्ट आत्मा का बाहेर काढू शकलो नाही?

Matthew 17:20

For I truly say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

if you have faith even as small as a grain of mustard seed

येशू मोहरीच्या आकाराची तुलना चमत्कार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विश्वासाशी करतो. मोहरीचा बी फारच लहान असतो, पण ते मोठ्या झाडात वाढते. येशूचा म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की चमत्कार करण्यासाठी थोडासा विश्वास हवा आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

nothing will be impossible for you

हे एक कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: आपण काहीही करण्यास सक्षम असाल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-litotes)

Matthew 17:22

Connecting Statement:

येथे दृश्य क्षणभर बदलते आणि येशू पुन्हा त्याच्या मृत्यू आणि पुनरुत्थानाविषयी भाकीत करतो.

they stayed

येशू आणि त्याचे शिष्य थांबले

The Son of Man will be delivered

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: कोणीतरी मनुष्याच्या पुत्राची सुटका करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

delivered into the hands of people

येथे हात हा शब्द हा ताकदीचा एक रुपक आहे जो लोक व्यायाम करण्यासाठी वापरतात. वैकल्पिक अनुवाद: लोकांनी ताकतीने उचलले आणि ठेवलेले किंवा घेण्यात आले आणि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या लोकांना दिले गेले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

The Son of Man

येशू तिसऱ्या व्यक्तीत स्वत: ला संदर्भ देत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

into the hands of people

येथे हात म्हणजे शक्ती किंवा नियंत्रण होय. वैकल्पिक अनुवाद: लोकांच्या नियंत्रणासाठी किंवा लोकांकडे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 17:23

him ... he

येशू तिसऱ्या व्यक्तीत स्वत: ला संदर्भ देत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

third day

तीन हे एक क्रमवाचक रूप आहे ."" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

he will be raised up

उठण्यासाठी येथे कोणीतरी मरण पावलेले होते आणि पुन्हा कोणीतरी जिवंत उद्भवणार आहे. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देव त्याला उंचावेल किंवा देव त्याला पुन्हा जिवंत करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 17:24

Connecting Statement:

जेव्हा येशू पेत्राला मंदिराचा कर देण्याविषयी शिकवतो तेव्हा येथे दृश्य पुन्हा नंतर परत जाते.

When they

जेव्हा येशू आणि त्याचे शिष्य

the two-drachma tax

यरूशलेमच्या मंदिरास पाठिंबा देण्यासाठी यहूद्यानी पैसे दिले होते. वैकल्पिक अनुवाद: मंदिराचा कर (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bmoney आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 17:25

the house

जिथे येशू रहात होते ती जागा

What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth collect tolls or taxes? From their sons or from others?

येशूने या प्रश्नांची उत्तरे शिमोनला शिकविण्यास विचारली, ती स्वतःसाठी माहिती मिळवण्याबद्दल नव्हती. वैकल्पिक अनुवाद: ऐक, शिमोना, आम्हाला माहित आहे की जेव्हा राजे कर गोळा करतात तेव्हा ते त्या लोकांकडून गोळा करतात जे त्यांच्या स्वत: च्या कुटुंबाचे सदस्य नाहीत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 17:26

General Information:

[मत्तय 13:54] (../13/54.md) मध्ये सुरू झालेल्या या कथेचा हा शेवटचा भाग आहे, जिथे मत्तय येशूच्या वृतांताच्या सतत विरोध आणि स्वर्गाच्या राज्याबद्दल शिकवण्याबद्दल सांगते.

Connecting Statement:

येशू पेत्राला मंदिराचा कर भरण्याविषयी शिकवत राहिला.

When he said, From others, Jesus said

जर आपण येशूच्या प्रश्नांचा [मत्तय 17:25] (../17/25.md) मधील विधान म्हणून अनुवाद केला असेल तर आपल्याला येथे एक वैकल्पिक प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. आपण ते अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणून देखील सांगू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: पेत्र म्हणाला, हो, हे सत्य आहे. राजे परराष्ट्रीय माणसांकडून कर गोळा करतात किंवा पेत्र येशूशी सहमत झाल्यानंतर येशू म्हणाला ""(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

From others

आधुनिक काळात, पुढारी सामान्यतः त्यांच्या स्वत: च्या नागरिकांवर कर लावतात. परंतु, प्राचीन काळात, पुढाऱ्यांनी त्यांच्या स्वत: च्या नागरिकांऐवजी जिंकलेल्या लोकांना कर लावले.

sons

ज्या लोकांवर शासक किंवा राजा शासन करतो

Matthew 17:27

But so that we do not cause the tax collectors to sin, go

परंतु आम्ही जकातदारांना राग आणू शकत नाही. मग जा.

throw in a hook

मासेमार करणाऱ्यांनी एका ओळीत हुक बांधले, नंतर मासे पकडण्यासाठी ते पाण्यामध्ये टाकले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

its mouth

माशाचे तोंड

a shekel

चार दिवसांच्या मजुरीचे चांदीचे नाणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bmoney)

Take it

शेकेल घ्या

for me and you

येथे “तूम्ही "" एकवचनी आहे आणि पेत्राला संदर्भित करते. प्रत्येक माणसाने अर्धा शेकेल कर भरावा लागत होता. म्हणूनच येशू आणि पेत्राने कर भरण्याकरिता एक शेकेल पुरेसा होता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Matthew 18

मत्तय 18 सामान्य नोंदी

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

इतर अनुयायी जेव्हा त्यांच्या विरुद्ध पाप करतात तेव्हा त्यांनी काय करावे?

येशूने शिकवले की त्याच्या अनुयायांनी एकमेकांशी चांगले वागले पाहिजे आणि एकमेकांवर राग करू नये. त्याच्या पापांबद्दल क्षमा करणाऱ्या कोणालाही क्षमा करावी, जरी त्याने पूर्वी पाप केले असले तरीही. जर त्याने त्याच्या पापाबद्दल क्षमा केली नाही तर येशूच्या अनुयायांनी त्याला एकटे किंवा छोट्या गटात बोलावे. त्याबद्दल त्याला अद्याप दुःख झाले नाही तर येशूचे अनुयायी त्याला दोषी मानतील. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#repent आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tw/kt.html#sin)

Matthew 18:1

General Information:

ही कथा [मत्तय 18:35] (../18/35.md) मध्ये येणाऱ्या या कथेच्या नवीन भागाची सुरुवात आहे, जिथे येशू स्वर्गाच्या राज्यात जीवनाविषयी शिकवतो. येथे येशू शिष्यांना शिकवण्यासाठी लहान मुलाचा वापर करतो.

Who is greatest

कोण सर्वात महत्वाचे आहे किंवा ""आमच्यापैकी कोण सर्वात महत्वाचे असेल

in the kingdom of heaven

स्वर्गाचे राज्य"" हा शब्द देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करतो. हा वाक्यांश फक्त मत्तयच्या पुस्तकात वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवाद: देवाच्या राज्यात किंवा जेव्हा स्वर्गात आपला देव पृथ्वीवरील आपले राज्य स्थापित करील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 18:3

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

unless you turn ... children, you will in no way enter

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: तूम्ही बदलणे आवश्यक आहे ... मुलांनी प्रवेश करण्यासाठी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-doublenegatives)

become like little children

येशू शिष्यांना शिकवण्यासाठी एक उपमा वापरतो की सर्वात महत्त्वाचे कोण आहे याची त्याना चिंता होऊ नये. मुलासारखे नम्र बनण्याबद्दल त्यांना चिंता वाटली पाहिजे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

enter the kingdom of heaven

स्वर्गाचे राज्य"" हे वाक्य देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करतो. हा वाक्यांश फक्त मत्तयच्या पुस्तकात वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवाद: देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करा किंवा जेव्हा त्याने पृथ्वीवरील आपले राज्य स्थापित केले तेव्हा स्वर्गात आपल्या देवाशी संबंधित (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 18:4

(no title)

येशू शिष्यांना शिकवत आहे की जर त्यांना देवाच्या राज्यामध्ये महत्त्वाचे असण्याची इच्छा असेल तर मुलासारखे नम्र असणे आवश्यक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

is the greatest

हे सर्वात महत्वाचे आहे का किंवा ""सर्वात महत्वाचे असेल

in the kingdom of heaven

स्वर्गाचे राज्य"" हा शब्द देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करतो. हा वाक्यांश फक्त मत्तय या पुस्तकात वापरला जातो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवाद: देवाच्या राज्यात किंवा जेव्हा स्वर्गात आपला देव पृथ्वीवरील आपले राज्य स्थापित करील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 18:5

in my name

येथे माझे नाव संपूर्ण व्यक्तीस संदर्भित करते. वैकल्पिक अनुवाद: माझ्यामुळे किंवा कारण तो माझा शिष्य आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Whoever ... in my name receives me

येशूचा अर्थ असा आहे की त्याला आपले स्वागत आहे. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा माझ्या नावाने कोणीतरी स्वागत करतो तेव्हा किंवा ""जेव्हा कोणी माझ्या नावाने, तो माझा स्वागत करत असेल तर असे आहे

Matthew 18:6

a great millstone should be hung about his neck, and that he should be sunk into the depths of the sea

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: कोणीतरी त्याच्या मानेला एक मोठा जात्याचा पाट बांधला आणि त्याला खोल समुद्रात फेकून दिला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

millstone

हे एक मोठे, जड, गोलाकार दगड आहे जो गहु दळूण त्याचे पीठ करण्यासाठी वापरला जातो. वैकल्पिक अनुवाद: ""एक जड दगड

Matthew 18:7

Connecting Statement:

येशू शिष्यांना शिकवण्यासाठी लहान मुलाचा उपयोग करीत आहे आणि मुलांना पापात पडण्याच्या भयानक परिणामांविषयी इशारा देतो.

to the world

येथे जग लोकांना संदर्भित करते. वैकल्पिक अनुवादः जगाच्या लोकांना (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

stumbling blocks ... those stumbling blocks come ... the person through whom those stumbling blocks come

येथे अडखळते हे पापांसाठी एक रूपक आहे. वैकल्पिक अनुवादः ज्या गोष्टींनी लोक पाप करतात ... गोष्टी येतात ज्यामुळे लोक पाप करतात ... असे लोक जे इतरांना पाप करतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 18:8

If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it away from you

येशूने आपल्या जीवनातून पाप काढून टाकण्याकरिता आवश्यक असणारे काहीतरी करणे आवश्यक आहे यावर जोर देऊन अतिशयोक्ती केले आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

your ... you

या शब्दांच्या सर्व घटना एकसारखे आहेत. सर्वसाधारणपणे येशू लोकांशी बोलत आहे. आपल्या भाषेस अनेकवचन तूम्ही"" सह भाषांतरित करणे अधिक नैसर्गिक असू शकते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

into life

सार्वकालिक जीवन

than to be thrown into the eternal fire having two hands or two feet

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः "" समजा दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय आहे तरीही देव सार्वकालिक अग्नीमध्ये फेकतो"" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 18:9

If your eye causes you to stumble, pluck it out and throw it away from you

शरीराचा सर्वात महत्त्वपूर्ण भाग डोळा नष्ट करण्याचा आदेश संभवतः त्याच्या ऐकणाऱ्यांना त्यांच्या पापांपासून दूर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले कोणतेही कार्य करण्यासाठी एक प्रचंड प्रेरणा आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

causes you to stumble

येथे अडखळन पापाला दर्शवत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: आपल्याला पाप करण्यास कारणीभूत ठरते (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

your ... you

या शब्दांच्या सर्व घटना एकवचन आहेत. सर्वसाधारणपणे येशू लोकांशी बोलत आहे. आपल्या भाषेस अनेकवचन तूम्ही सह भाषांतरित करणे अधिक नैसर्गिक असू शकते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

into life

सार्वकालिक जीवन

than to be thrown into the eternal fire having both eyes

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा देव आपल्याला सार्वकालिक अग्नीमध्ये फेकतो तेव्हा दोन्ही डोळे असणे आवश्यक आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 18:10

See that

याची काळजी घ्या किंवा ""याची खात्री करा

you do not despise any of these little ones

तूम्ही या लहान मुलांना महत्वहीन मानू नका. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: ""तूम्ही या लहान मुलांचा आदर करा

For I say to you

हे पुढील काय म्हणते यावर जोर देते.

that in heaven their angels always look on the face of my Father who is in heaven

यहूदी शिक्षकांनी शिकवले की केवळ सर्वात महत्वाचे देवदूत देवाचा सानिध्यात असू शकतात. येशूचा असा म्हणण्याचा अर्थ आहे की सर्वात महत्वाचे देवदूत या लहान मुलांबद्दल देवाला बोलतात. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

always look on the face of my Father

हे एक शब्दिक आहे ज्याचा अर्थ ते देवाच्या उपस्थितीत आहेत. वैकल्पिक अनुवाद: नेहमी माझ्या पित्याच्या जवळ असतात किंवा माझ्या पित्याच्या उपस्थितीत असतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

my Father

देव आणि येशू यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करणारा हा देवासाठी एक महत्त्वाहे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 18:12

Connecting Statement:

येशू शिष्यांना शिकवण्यासाठी लहान मुलाचा वापर करीत आहे आणि देव लोकांची काळजी घेतो याविषयी एक दृष्टांत सांगतो.

What do you think?

लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी येशू हा प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: लोक कसे कार्य करतात त्याबद्दल विचार करा. किंवा याचा विचार करा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

you

हा शब्द अनेकवचन आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

a hundred ... ninety-nine

100 ... 99 (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

does he not leave ... astray?

येशू आपल्या शिष्यांना शिकवण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः तो नेहमीच दूर निघून जाईल ... (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 18:13

If he finds it ... that did not go astray

या बोधकथाचा शेवट आहे जो वचन 12 मधील जर कोणी या शब्दापासून सुरू होतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो. तूम्ही हा शब्द अनेकवचन आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Matthew 18:14

it is not the will of your Father in heaven that one of these little ones should perish

या लहान मुलांपैकी कोणीही मरावे किंवा या लहान मुलांपैकी एकानेही मरावे अशी स्वर्गीय पित्याची इच्छा नाही.

your

हा शब्द अनेकवचन आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Father

हे देवासाठी एक महत्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 18:15

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना क्षमा आणि समेट करण्याबद्दल शिकवू लागला.

your brother

हे परमेश्वरातील एक सहविश्वासू व्यक्तीला दर्शवते, शारीरिक बंधू नाही. वैकल्पिक अनुवादः ""आपला सहकारी विश्वासू

you will have gained your brother

आपण पुन्हा आपल्या भावाबरोबर आपला संबंध चांगला केला असेल

Matthew 18:16

so that by the mouth of two or three witnesses every word might be verified

येथे तोंड आणि शब्द एक व्यक्ती काय म्हणतो ते दर्शवतात. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: आपल्या भावाविषयी जे काही बोलतोस ते सत्य आहे हे दोन किंवा तीन साक्षीदारांनी सत्यापित केले पाहिजे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 18:17

if he refuses to listen to them

जर तुमच्या सहविश्वासू साक्षीदार तुमच्याबरोबर आलेल्या साक्षीदारांना ऐकण्यास नकार देत असेल तर

to the church

संपूर्ण विश्वासणाऱ्या समुदायासाठी

let him be to you as a Gentile and a tax collector

जसे आपण एखाद्या परराष्ट्रीय किंवा जकातदाराशी व्यवहार करतो तसे त्याला वागवा. याचा अर्थ ते त्याला विश्वासणाऱ्यांच्या समाजातून काढून टाकले पाहिजे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 18:18

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

you

या शब्दाच्या सर्व घटना अनेकवचन आहेत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

whatever things you bind on earth will be bound in heaven; and whatever you release on earth will be released in heaven

येथे बांधणे हा एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ काहीतरी मनाई करणे, आणि मोकळे करणे म्हणजे एखाद्या गोष्टीला परवानगी देण्याचा अर्थ आहे. तसेच, स्वर्ग हे एक रुपक आहे जे देव स्वत: ला दर्शवत आहे. [मत्तय 16: 1 9] (../16/19.md) मध्ये आपण समान वाक्यांशांचे भाषांतर कसे केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः आपण जे काही मनाई करतो किंवा पृथ्वीवर परवानगी द्याल त्याला स्वर्गांत देव स्वीकारेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

I say to you

यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

Matthew 18:19

if two of you

येशूचा म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की आपल्यापैकी किमान दोन किंवा आपल्यापैकी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास असा आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

they ... them

हे आपल्यापैकी दोन चा संदर्भ देते. वैकल्पिक अनुवाद: ""तू ... तूम्ही

my Father

देव आणि येशू यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करणारा हा एक देवासाठी महत्त्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 18:20

two or three

हे असे निहित आहे की येशूचा म्हणण्याचा अर्थ दोन किंवा अधिक किंवा किमान दोन. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

are gathered

भेटणे

in my name

येथे नाव म्हणजे संपूर्ण व्यक्तीला दर्शवते. वैकल्पिक अनुवाद: माझ्यामुळे किंवा कारण ते माझे शिष्य आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 18:21

seven times

7 वेळा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 18:22

seventy times seven

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) 70 वेळा 7 किंवा 2) 77 वेळा. जर एखादी संख्या वापरणे गोंधळात टाकत असेल तर आपण आपण जितके वेळा मोजू शकता त्यापेक्षा किंवा आपण त्याला नेहमीच क्षमा करावी म्हणून भाषांतरित करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 18:23

Connecting Statement:

क्षमा आणि समेट करण्याबद्दल येशू शिकवण्यासाठी एक दृष्टांत वापरतो.

the kingdom of heaven is similar

हे एक दृष्टांत प्रस्तुत करते. [मत्तय 13:24] (../13/24.md) मध्ये आपण समान दृष्टांताचे परिचय कसे भाषांतरित केले ते पहा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

to settle accounts with his servants

त्याच्या नोकरांनी त्याला काय द्यायचे ते द्यावे

Matthew 18:24

one servant was brought

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: कोणीतरी राजाच्या नोकराला आणले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

ten thousand talents

10,000 नाणी किंवा ""सेवक देऊ शकतो त्याच्या पेक्षा अधिक पैसे "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bmoney आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

Matthew 18:25

his master commanded him to be sold ... and payment to be made

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: राजाने आपल्या नोकरांना त्या माणसाला विकण्याचे आदेश दिले आणि विक्रीच्या पैश्यातून त्याच्या पैशाची भरपाई करण्यास सांगितले (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 18:26

fell down, bowed down

हे दर्शविते की शक्यतो नोकर राजाला सर्वात नम्र मार्गाने भेटले. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

before him

राजासमोर

Matthew 18:27

he was moved with compassion

त्या दासाबद्दल त्याला कळवळा आला

released him

त्याला जाऊ दे

Matthew 18:28

(no title)

येशू आपल्या शिष्यांना एक दृष्टांत सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

one hundred denarii

100 दिनारी किंवा शंबर दिवसाची मजुरी ""(पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bmoney आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

He grasped him

पहिल्या नोकराने त्याच्या सहकारी सेवकाला समजले

grasped

पकडले किंवा ""बळकावणे

Matthew 18:29

fell down

यावरून हे दिसून येते की सह-सेवक सर्वात आधी नम्र मार्गाने पहिल्या नोकराला भेटला. आपण [मत्तय 18:26] (../18/26.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-symaction)

and implored him

आणि त्याला विनंती केली

Matthew 18:30

(no title)

येशू आपल्या शिष्यांना एक दृष्टांत सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

he went and threw him into prison

पहिला सेवक गेला आणि त्याच्या सहकारी सेवकला तुरुंगात फेकून दिले

Matthew 18:31

his fellow servants

इतर सेवक

told their master

राजाला सांगितले

Matthew 18:32

(no title)

येशू आपल्या शिष्याला एक दृष्टांत सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

Then that servant's master called him

मग राजाने प्रथम सेवकास बोलावले

you implored me

तू मला विनंति केलीस

Matthew 18:33

Should you not have ... you?

राजा पहिल्या नोकराला ओरडण्यासाठी एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः तुझ्याकडे असणे आवश्यक आहे ... आपण! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 18:34

General Information:

[मत्तय 18: 1] (../18/01.md) मध्ये सुरू होणाऱ्या कथेचा हा शेवटचा भाग आहे, जिथे येशू स्वर्गाच्या राज्यात जीवनाविषयी शिकवतो.

Connecting Statement:

येशू त्याच्या दृष्टांताचा क्षमा आणि समाधानाबद्दल शेवट करतो.

His master

राजा

handed him over

त्याला हाती दिले. बहुतेक वेळा राजा स्वतः पहिल्या नोकराला मारहाण करणाऱ्यांच्या हाती देणार नाही. वैकल्पिक अनुवाद: त्याने आपल्या नोकरांना त्यास द्यावे अशी आज्ञा केली (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

to the torturers

जे त्याचा छळ करतील

that was owed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः पहिल्या नोकराला राजाची देणगी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 18:35

my heavenly Father

देव आणि येशू यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करणारा हा देवासाठी एक महत्त्वाचा शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

to you ... your

या शब्दांची सर्व घटना अनेकवचन आहेत. येशू आपल्या शिष्यांशी बोलत आहे, परंतु हा दृष्टांतात सर्व विश्वासाणाऱ्यांना लागू करणारे सामान्य सत्य शिकवते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

from your heart

येथे हृदय हे एखाद्या व्यक्तीच्या आतील व्यक्तीचे रुपक आहे. तुमच्या हृदयातून हे शा‍ब्दिक अभिव्यक्ती आहे ज्याचा अर्थ प्रामाणिकपणे आहे. वैकल्पिक अनुवादः प्रामाणिकपणे किंवा पूर्णपणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 19

मत्तय 19 सामान्य नोंदी

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

सूटपत्र

, कारण येशू सूटपत्राविषयी शिकवत होता आणि परुशी लोकाना त्याची शिकवण चुकीची आहे हे सांगायचे होते ([मत्तय 19: 3-12] (./03.md)). येशूने जेव्हा हे केले तेव्हा विवाहाबद्दल देवाने जे सांगितले होते त्याविषयी बोलला.

या अध्यायातील भाषणाचे महत्त्वपूर्ण आकडे

उल्लेख

जेव्हा त्याच्या ऐकणाऱ्यांनी विचार करायला हवे तेव्हा येशू नेहमी स्वर्ग हा शब्द म्हणतो देव जो स्वर्गात राहतो ([मत्तय 1:12] (../../मत्तय / 01 / 12.md)).

Matthew 19:1

General Information:

हे [मत्तय 22:46] (../22/46.md) द्वारे चालत असलेल्या या कथेच्या नवीन भागाची सुरुवात आहे, यहूदियामधील येशूची सेवा याविषयी सांगतो. येशू हा यहूदियामध्ये कसा आला याविषयी या वचनांमध्ये पार्श्वभूमीची माहिती दिली आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#writing-background)

It came about that when

हे वाक्य येशूच्या शिकवणीतून पुढे काय घडले ते सांगते. वैकल्पिक अनुवादः कधी किंवा ""नंतर

had finished these words

येथे शब्द म्हणजे येशूने जे शिकवले ते [मत्तय 18: 1] (../18/01.md) मध्ये शिकवते. वैकल्पिक अनुवादः या गोष्टी शिकवण्याचं काम संपवलं (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

departed from

येथून निघून गेला किंवा ""सोडून गेला

Matthew 19:3

Connecting Statement:

येशू विवाह आणि सूटपत्राबद्दल शिकवतो

came to him

येशूकडे आले

testing him, saying to him

येथे परीक्षीत याचा अर्थ नकारात्मक अर्थाने केला जातो. वैकल्पिक अनुवादः त्याला विचारून त्याला आव्हान दिले किंवा ""त्याला विचारून त्याला पकडणे

Matthew 19:4

Have you not read that he who made them from the beginning made them male and female?

येशू, पुरुष, स्त्रिया आणि विवाहाविषयी शास्त्रवचनांत जे काही सांगतो त्याविषयी परुश्यांना आठवण करून देण्यासाठी येशू हा प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवादः तूम्ही निश्चितपणे वाचले आहे की जेव्हा देवाने लोकांना निर्माण केले तेव्हा त्याने नर व नारी केली. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 19:5

General Information:

5 व्या वचनामध्ये येशूने उत्पत्तीतून असे दाखवून दिले आहे की पती-पत्नीने सूटपत्र घेणे आवश्यक नाही.

He who made them also said, 'For this reason ... flesh.'

परूशींनी शास्त्रवचनांतून समजले असा येशूने अपेक्षित असलेल्या भागाचा हा भाग आहे. प्रत्यक्ष अवतरण हे अप्रत्यक्ष अवतरण म्हणून व्यक्त केले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: आणि निश्चितच आपल्याला माहित आहे की देवाने देखील असे म्हटले आहे की या कारणासाठी ... देह (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-quotations)

For this reason

आदाम आणि हवेविषयी उत्पत्तिच्या कथेतील अवतरणांचा हा एक भाग आहे. त्या संदर्भात मनुष्य आपल्या वडिलांना व आईला सोडून देईल कारण देवाने स्त्रीला पुरुषाचे साथीदार बनवले आहे.

join to his wife

त्याच्या पत्नीच्या जवळ रहा किंवा ""त्याच्या बायकोबरोबर राहा

the two will become one flesh

हे एक रूपक आहे जे पती व पत्नीच्या एकतेवर जोर देते. वैकल्पिक अनुवादः ते एक व्यक्तीसारखे होतील (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 19:6

So they are no longer two, but one flesh

हे एक रूपक आहे जे पती व पत्नीच्या एकतेवर जोर देते. वैकल्पिक अनुवाद: म्हणून पती-पत्नी दोन व्यक्ती नसून ती एक व्यक्तीसारखी आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 19:7

They said to him

परुशी येशूला म्हणाले

command us

आम्हाला यहूद्यानी आज्ञा केली

certificate of divorce

हा असा एक दस्तऐवज आहे जो कायदेशीररित्या विवाह संपवतो.

Matthew 19:8

For your hardness of heart

हृदयाचा हट्टीपणा"" हा शब्द एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ हट्टीपणा असा होतो. वैकल्पिक अनुवादः ""तुमच्या हट्टी पणामुळे "" किंवा तूम्ही हट्टी असल्यामुळे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

your hardness ... allowed you ... your wives

येथे तूम्ही आणि तुमचे अनेकवचनी आहेत. येशू परुश्यांशी बोलत आहे, परंतु मोशेने ही आज्ञा अनेक वर्षांपूर्वी त्यांच्या पूर्वजांना दिली होती. मोशेची आज्ञा सामान्यपणे सर्व यहूदी लोकांना लागू होती. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

from the beginning

येथे आरंभ असे म्हटले आहे जेव्हा देवाने प्रथम पुरुष आणि स्त्री निर्माण केली. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 19:9

I say to you

यामुळे येशू पुढे काय म्हणतो यावर भर देतो.

marries another

आपण समजलेली माहिती स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: दुसऱ्या स्त्रीशी लग्न करतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-ellipsis)

and the man who marries a woman who is divorced commits adultery

अनेक प्रारंभिक ग्रंथांमध्ये हे शब्द समाविष्ट नाहीत. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-textvariants)

Matthew 19:11

who are allowed

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः ज्याला देव अनुमती देतो किंवा ""ज्याला देव सक्षम करतो "" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 19:12

For there are eunuchs who were that way from their mother's womb

आपण स्पष्ट माहिती स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: पुरुषांमुळे लग्न न करण्याचे वेगवेगळे कारण आहेत. उदाहरणार्थ, असे लोक आहेत जे जन्मतःच षंढ जन्माला आले आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

there are eunuchs who were made eunuchs by men

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: पुरुष असे आहेत ज्यांनी इतर पुरुषांनी नपुंसक बनविले आहेत (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

eunuchs who made themselves eunuchs

संभाव्य अर्थ म्हणजे 1) पुरुषांनी स्वतःचे खाजगी भाग काढून टाकून स्वतःला नपुंसक बनविले आहे किंवा 2) "" पुरुष जो अविवाहित आणि लैंगिक शुद्ध राहणे निवडतो."" (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

for the sake of the kingdom of heaven

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. हा वाक्यांश केवळ मत्तयच्या पुस्तकात आढळतो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवाद: म्हणून ते स्वर्गात आपल्या देवाची सेवा करू शकतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

receive this teaching ... receive it

ही शिकवण स्वीकारा ... स्वीकार करा

Matthew 19:13

Connecting Statement:

येशू लहान मुलांना जवळ करतो आणि आशीर्वाद देतो.

some little children were brought to him

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: काही लोक येशूकडे लहान मुलांना आणतात (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 19:14

Permit

परवानगी द्या

do not forbid them to come to me

त्यांना माझ्याकडे येण्यापासून थांबवू नका

for the kingdom of heaven belongs to such ones

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. हा वाक्यांश केवळ मत्तयच्या पुस्तकात आढळतो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवाद: जेव्हा स्वर्गात आपला देव पृथ्वीवरील आपले राज्य स्थापित करेल, तेव्हा तो यासारखे राजा होईल किंवा देव अशा प्रकारे त्याच्या राज्यात त्यांच्यास परवानगी देईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

belongs to such ones

त्यांचे आहे जे मुलांप्रमाणे आहे. ही एक उपमा आहे याचा अर्थ मुलांप्रमाणे नम्र लोक देवाच्या राज्यात प्रवेश करतील. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-simile)

Matthew 19:16

Connecting Statement:

येशू श्रीमंत माणसाला सांगतो की त्याचे अनुसरण करण्यासाठी त्याला काय खर्च येईल हे स्पष्ट झाल्यावर येथे काही वेगळ्या ठिकाणी बदल झाला.

Behold

पहा"" हा शब्द आपल्याला एका नवीन व्यक्तीस सूचित करतो. आपल्या भाषेत हे करण्याचा एक मार्ग असू शकतो.

good thing

याचा अर्थ देव प्रसन्न होतो.

Matthew 19:17

Why do you ask me about what is good?

काय चांगले आहे हे येशुला विचारण्याच्या कारणावर विचार करण्यासाठी मनुष्याला उत्तेजीत करण्यासाठी येशू अलंकारिक प्रश्नांचा उपयोग करतो. वैकल्पिक अनुवाद: आपण काय चांगले आहे याबद्दल मला विचारता किंवा काय चांगले आहे याबद्दल तू मला का विचारतोस ते विचार करा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Only one is good

केवळ देवच चांगला आहे, केवळ देवच चांगला आहे

to enter into life

सार्वकालिक जीवन प्राप्त करण्यासाठी

Matthew 19:19

love your neighbor

यहूदी लोकांचा असा विश्वास होता की त्यांच्या शेजारी फक्त इतरच यहूदी होते. येशू सर्व परिभाषा समाविष्ट करण्यासाठी त्या व्याख्या विस्तारित करीत आहे.

Matthew 19:21

If you wish

आपण इच्छित असल्यास

to the poor

हे नाममात्र विशेषण विशेषण म्हणून सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः गरीबांसाठी (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-nominaladj)

you will have treasure in heaven

स्वर्गामधील खजिना"" हा शब्द एक रूपक आहे ज्याचा अर्थ देवाकडून मिळालेले एक प्रतिफळ होय. वैकल्पिक अनुवादः देव तुम्हाला स्वर्गात प्रतिफळ देईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metaphor)

Matthew 19:23

Connecting Statement:

आपल्या अनुयायांना भौतिक संपत्ती व नातेसंबंध सोडण्याचे बक्षीस देण्याबद्दल येशू आपल्या शिष्यांना सांगतो.

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

to enter the kingdom of heaven

येथे स्वर्गाचे राज्य म्हणजे देवाच्या शासनास राजा म्हणून सूचित करते. हा वाक्यांश केवळ मत्तयच्या पुस्तकात आढळतो. शक्य असल्यास, आपल्या भाषेत स्वर्ग ठेवा. वैकल्पिक अनुवाद: स्वर्गात आपला देव त्यांचा राजा म्हणून स्वीकारणे किंवा देवाच्या राज्यामध्ये प्रवेश करणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 19:24

it is easier ... kingdom of God

श्रीमंतांचा देवाच्या राज्यात प्रवेश करणे किती कठीण आहे हे दर्शविण्यासाठी येशू अतिशयोक्तीचा उपयोग करतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-hyperbole)

the eye of a needle

सुईच्या एका टोकाजवळील छिद्र, ज्याद्वारे दोरा ओवला जातो

Matthew 19:25

they were very astonished

शिष्य आश्चर्यचकित झाले. याचा अर्थ असा आहे की ते आश्चर्यचकित झाले कारण त्यांच्या मते धन संपत्ती असल्याचा पुरावा देवाने कोणाला दिला. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Who then can be saved?

शिष्य आश्चर्यचकित झालेले स्पष्ट करण्यासाठी एक प्रश्न वापरतात. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: मग कोणीच नाही ज्याला देव वाचवेल! किंवा मग कोणीच सार्वकालिक जीवन प्राप्त करणार नाही! (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion आणि https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 19:27

we have left everything

आम्ही आपली सर्व संपत्ती सोडून दिली आहे किंवा ""आम्ही आपली सर्व मालमत्ता सोडून दिली आहे

What then will we have?

देव आपल्याला कोणती चांगली गोष्ट देईल?

Matthew 19:28

Truly I say to you

मी तुम्हाला सत्य सांगतो. या वाक्यांशात पुढे जे म्हटले आहे त्यावर जोर देण्यात आला आहे.

in the new age

नवीन वेळी. याचा अर्थ देव सर्व गोष्टी पुनर्संचयित करतो तेव्हा. वैकल्पिक अनुवादः जेव्हा देव सर्व काही नवीन बनवतो तेव्हा (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

the Son of Man

येशू स्वत: बद्दल बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

sits on his glorious throne

त्याच्या सिंहासनावर बसून राजा म्हणून राज्य करण्याचे प्रतिनिधित्व होते. त्याचे सिंहासन गौरवशाली आहे त्याचे राज्य गौरवशाली आहे. वैकल्पिक अनुवाद: राजा म्हणून त्याच्या वैभवशाली सिंहासनावर बसतो किंवा राजा म्हणून गौरवाने राज्य करतो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

sit upon twelve thrones

येथे सिंहासनावर बसलेले म्हणजे राजा म्हणून राज्य करणे होय. शिष्य सिंहासनावर देखील येशूचे बरोबरीचे नाहीत. त्यांना त्यांच्याकडून अधिकार मिळेल. वैकल्पिक अनुवादः 12 राजघराण्यावर राजा म्हणून बसणे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

the twelve tribes of Israel

येथे वंश म्हणजे त्या जमातीतील लोक होय. वैकल्पिक अनुवादः इस्राएलच्या 12 वंशांचे लोक (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 19:29

for my name's sake

येथे नाव म्हणजे संपूर्ण व्यक्ती होय. वैकल्पिक अनुवादः माझ्यामुळे किंवा कारण त्याने माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

receive one hundred times

त्यांनी सोडल्यापासून 100 पट चांगल्या गोष्टी मिळवल्या (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-numbers)

inherit eternal life

हा एक शब्दात्मक आहे ज्याचा अर्थ देव त्यांना सार्वकालिक जीवन देईल किंवा देव त्यांना कायमचे जगू दे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 19:30

But many who are first will be last, and the last will be first

येथे प्रथम आणि शेवटचा लोकांचा दर्जा किंवा महत्त्व पहा. आता स्वर्गाच्या राज्यात त्यांच्या स्थितीमुळे येशू लोकांच्या स्थितीचा फरक करीत आहे. वैकल्पिक अनुवादः ""परंतु आता जे महत्वाचे वाटतात ते कमी महत्वाचे असतील आणि आता बरेच महत्त्वाचे वाटतात जे खूप महत्वाचे असतील

Matthew 20

मत्तय 20 सामान्य नोंदी

या अध्यायातील विशेष संकल्पना

जमीनधारक आणि त्याच्या द्राक्षमळ्याचा दृष्टांत

येशू या दृष्टांतास ([मत्तय 20: 1-16] (./01.md)) सांगतो. आपल्या शिष्यांना शिकवा की देव जे म्हणतो तेच बरोबर आहे जे लोक योग्य आहेत त्यापेक्षा वेगळे आहे.

Matthew 20:1

Connecting Statement:

स्वर्गाच्या राज्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीला देव कसे प्रतिफळ देईल हे स्पष्ट करण्यासाठी येशूने श्रमिकांना नेमलेल्या जमिनीवरील मालकांविषयी एक दृष्टांत सांगतो.

For the kingdom of heaven is like

हे एक दृष्टांताची सुरूवात आहे. [मत्तय 13:24] (../13/24.md) मधील दृष्टांताची मांडणी आपण कशी भाषांतरित केली ते पहा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

Matthew 20:2

After he had agreed

जमीन मालक सहमत झाल्यानंतर

one denarius

त्या वेळी ही दररोज मजुरी होती. वैकल्पिक अनुवादः एक दिवसाचे वेतन (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bmoney)

he sent them into his vineyard

त्याने त्यांना द्राक्षमळ्याच्या कामास लावण्यासाठी पाठविले

Matthew 20:3

(no title)

येशू एक बोधकथा सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

He went out again

जमीनदार पुन्हा बाहेर गेला

the third hour

तिसरा तास हा साधारण सकाळी नऊ वाजता आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

standing idle in the marketplace

बाजारपेठेत उभे राहणे किंवा ""कोणत्याही ठिकाणी काम न करता बाजारात उभे राहणे

marketplace

एक मोठे, खुले क्षेत्र जेथे लोक अन्न आणि इतर वस्तू विकत घेतात आणि विकतात

Matthew 20:5

(no title)

येशू एक दृष्टांत सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

Again he went out

पुन्हा जमीनदार बाहेर गेला

the sixth hour and again the ninth hour

सहावा तास दुपारी सुमारे आहे. नवव्या तास दुपारी तीन वाजता आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

did the same

याचा अर्थ असा आहे की जमीनदार बाजाराकडे गेला आणि कामगारांना कामासाठी घेतले .

Matthew 20:6

the eleventh hour

हे दुपारी पाच वाजले आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

standing idle

काहीही करत नाही किंवा ""काम करत नाही

Matthew 20:8

(no title)

येशू एक दृष्टांत सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

beginning from the last to the first

आपण समजलेली माहिती स्पष्ट करू शकता. वैकल्पिक अनुवादः ज्या कामगारांनी शेवटचे काम सुरू केले, त्यांच्यापासून सुरुवात केली, मग ज्या कामगारांनी आधी काम करायला सुरवात केली आणि शेवटी कामगारांनी प्रथम काम करणे सुरू केले किंवा ""प्रथम मी कामगारांना प्रथम पैसे दिले, मग कामगारांना मी दिवसापूर्वी नोकरी दिली. , आणि शेवटी कामगारांना पैसे देऊन मी प्रथम नोकरी केली

Matthew 20:9

who had been hired

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः जमीनदाराने नेमलेल्या कोणाला (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 20:10

one denarius

त्या वेळी ही दररोज मजुरी होती. वैकल्पिक अनुवादः एक दिवसाचे वेतन (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bmoney)

Matthew 20:11

(no title)

येशू एक दृष्टांत सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

When they received

सर्वात जास्त प्राप्त झालेले काम करणाऱ्या कामगारांना

the landowner

शेतमळ्याचा मालक

Matthew 20:12

you have made them equal to us

आपण आम्हाला पैसे दिले तसे आपण त्यांना समान रक्कम दिली आहे

we who have borne the burden of the day and the scorching heat

'' या दिवसाचे ओझे घेऊन '' हा शब्द शब्दात्मक आहे ज्याचा अर्थ संपूर्ण दिवस कार्यरत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: आम्ही संपूर्ण दिवसात देखील, अगदी उग्र भागामध्ये काम केले आहे (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

Matthew 20:13

(no title)

येशू एक दृष्टांत सांगत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

one of them

सर्वात जास्त काम करणाऱ्या कामगारांपैकी एक

Friend

एखादा माणूस दुसऱ्या व्यक्तीला संबोधित करण्यासाठी वापरला असावा ज्याला तो विनम्रपणे दोष देत आहे.

Did you not agree with me for one denarius?

तक्रार करणाऱ्या कामगारांना दंड देण्यासाठी जमीन मालक एक प्रश्न वापरतात. वैकल्पिक अनुवादः आम्ही आधीच सहमत झालो की मी तुम्हाला एक नाणे देईन. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

one denarius

त्या वेळी ही दररोज मजुरी होती. वैकल्पिक अनुवादः एक दिवसाचे वेतन (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-bmoney)

Matthew 20:15

(no title)

येशू कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या जमींन दाराविषयीच्या दृष्टांताचा शेवट करतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-parables)

Do I not have the right to do as I want with what belongs to me?

तक्रार करणाऱ्या कामगारांना दुरुस्त करण्यासाठी जमीनधारक एक प्रश्न वापरतो. वैकल्पिक अनुवाद: मी माझ्या स्वत: च्या मालकीच्या गोष्टी करू शकतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Or are you envious because I am generous?

तक्रार करणाऱ्या कामगारांना दंड देण्यासाठी जमीन मालक एक प्रश्न वापरतात. वैकल्पिक अनुवाद: मी इतर लोकांसाठी उदार असतो तेव्हा ईर्ष्यावान होऊ नका. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-rquestion)

Matthew 20:16

So the last will be first, and the first last

येथे प्रथम आणि शेवटचा लोकांचा दर्जा किंवा महत्त्व पहा. आता स्वर्गाच्या राज्यात त्यांच्या स्थितीमुळे येशू लोकांच्या स्थितीचा फरक करीत आहे. [मत्तय 1 9: 30] (../19/30.md) मध्ये आपण एक समान विधान कसे भाषांतरित केले ते पहा. वैकल्पिक अनुवादः ""जेणेकरून महत्त्वपूर्ण वाटणारे लोक आता सर्वात महत्वाचे असतील आणि आता जे सर्वात महत्त्वाचे वाटतात ते कमी महत्वाचे असतील

So the last will be first

येथे दृष्टांताचा शेवट झाला आहे आणि येशू बोलत आहे. वैकल्पिक अनुवाद: ""मग येशू म्हणाला, 'म्हणून शेवटचा पहिला होईल'

Matthew 20:17

Connecting Statement:

येशू आणि त्याचे शिष्य यरूशलेमला जात असताना येशू त्याच्या मृत्यूविषयी आणि पुनरुत्थानाविषयी तिसऱ्यांदा भाकीत करतो.

going up to Jerusalem

यरूशलेम टेकडीच्या शिखरावर होता, म्हणून लोकांना तिथे जाण्यासाठी प्रवास करायचा होता.

Matthew 20:18

See, we are going

येशू त्यांना सांग शब्द वापरतो जेणेकरून शिष्यांना सांगण्याविषयी काय म्हणायचे आहे यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

we are going

येथे आम्ही येशू आणि शिष्यांना संदर्भित करतो. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-inclusive)

the Son of Man will be delivered

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: कोणीतरी मनुष्याचा पुत्र हाती पकडून देईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Son of Man ... him

येशू तिसऱ्या व्यक्तीत स्वत: ला संदर्भ देत आहे. आवश्यक असल्यास, आपण त्यास प्रथम व्यक्तीमध्ये भाषांतरित करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

They will condemn

मुख्य याजक आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक येशूचा धिक्कार करतात

Matthew 20:19

and will deliver him to the Gentiles for them to mock

मुख्य याजक आणि नियमशास्त्राचे शिक्षक येशूला यहूदी लोकांच्या हाती देतील व यहूदी लोक त्याचा उपहास करतील.

to flog

त्याला चाबूक मारणे किंवा ""चाबूकाने मारणे

third day

तिसरे म्हणजे क्रमवारीत तीन. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#translate-ordinal)

him ... him ... he

येशू तिसऱ्या व्यक्तीत स्वत: ला संदर्भ देत आहे. आवश्यक असल्यास, आपण त्यास प्रथम व्यक्तीमध्ये भाषांतरित करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

he will be raised up

पुन्हा उठणे"" हे शब्द पुन्हा जिवंत केले जाण्यासाठी एक शा‍ब्दिक अभिव्यक्ती आहे. हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः देव त्याला उठवेल किंवा देव त्याला जिवंत करेल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

Matthew 20:20

Connecting Statement:

येशूच्या शिष्यांपैकी दोघांची आई विचारतात त्या प्रश्नांची उत्तरे देताना येशूने आपल्या शिष्यांना स्वर्गाच्या राज्यात अधिकार व इतरांची सेवा करण्याविषयी शिकवले.

the sons of Zebedee

याचा अर्थ याकोब आणि योहानाला दर्शवते आहे.

Matthew 20:21

at your right hand ... at your left hand

यामध्ये शक्ती, अधिकार आणि सन्मानाची स्थिती असल्याचे म्हटले आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

in your kingdom

येथे साम्राज्य म्हणजे येशूला राजा म्हणून घोषित करणे होय. वैकल्पिक अनुवादः आपण राजा असता (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

Matthew 20:22

You do not know

येथे तूम्ही अनेकवचन आहे आणि आई आणि मुलांना संदर्भित करते. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

Are you able

येथे ""तूम्ही "" अनेकवचन आहे, परंतु येशू केवळ दोन मुलांशी बोलत आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-you)

drink the cup that I am about to drink

प्याला प्या"" किंवा प्याला पिणे ही एक म्हण आहे. वैकल्पिक अनुवाद: जे मी दुःख भोगणार आहे ते भोगाल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

They said

जब्दीचे मुले म्हणाले, किंवा ""याकोब व योहान म्हणाले

Matthew 20:23

My cup you will indeed drink

प्याला प्याल"" किंवा प्याला पिणे ही म्हण दुःख अनुभवण्याचा अर्थ आहे. वैकल्पिक अनुवाद: आपण खरोखरच दुःख सहन कराल म्हणून मला दुःख होईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-idiom)

right hand ... left hand

यामध्ये शक्ती, अधिकार आणि सन्मानाची स्थिती असल्याचे म्हटले आहे. आपण [मत्तय 20:21] (../20/21.md) मध्ये हे कसे भाषांतरित केले ते पहा. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-metonymy)

it is for those for whom it has been prepared by my Father

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवादः माझ्या वडिलांनी ती ठिकाणे तयार केली आहेत आणि ज्यांना तो निवडतो त्यांना तो देईल (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

my Father

देव आणि येशू यांच्यातील संबंधांचे वर्णन करणारा हा देवासाठी एक महत्त्वाचे शीर्षक आहे. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#guidelines-sonofgodprinciples)

Matthew 20:24

heard this

याकोब व योहान यांनी येशूला काय विचारले ते ऐकून घेतले

they were very angry with the two brothers

आवश्यक असल्यास, दहा शिष्यांना राग आला का हे आपण स्पष्टपणे सांगू शकता. वैकल्पिक अनुवाद: ते दोघे फार रागावले होते कारण त्यांच्यापैकी प्रत्येकजण येशूच्या जवळ सन्मानाच्या ठिकाणी बसू इच्छितो (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-explicit)

Matthew 20:25

Connecting Statement:

येशू आपल्या शिष्यांना अधिकार व इतरांची सेवा करण्याबद्दल शिकवण्याचे संपवतो.

called them

बारा शिष्यांना बोलावले

the rulers of the Gentiles subjugate them

परराष्ट्रीय राजे जबरदस्तीने आपल्या लोकांवर राज्य करतात

their important men

परराष्ट्रीय लोकांमध्ये महत्वाचे पुरुष

exercise authority over them

लोकांवर नियंत्रण ठेवा

Matthew 20:26

whoever wishes

जो कोणी इच्छितो किंवा ""जो कोणी इच्छा करतो

Matthew 20:27

to be first

महत्वाचे असणे

Matthew 20:28

the Son of Man ... his life

येशू तिसऱ्या व्यक्तीमध्ये स्वत: बद्दल बोलत आहे. आवश्यक असल्यास, आपण हे प्रथम व्यक्तीमध्ये भाषांतरित करू शकता. (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-123person)

did not come to be served

हे कर्तरी स्वरूपात सांगितले जाऊ शकते. वैकल्पिक अनुवाद: इतर लोक त्याची सेवा करू शकतील किंवा ""इतर लोकानी माझी सेवा करावी यासाठी नाही” (पहा: https://read.bibletranslationtools.org/u/WA-Catalog/*_tm/translate.html#figs-activepassive)

but to serve

आपण समजलेली माहिती स