Plateau Malagasy: translationNotes Print

Updated ? hours ago # views See on WACS

Genesis 1

Genesis 1:1

Tany am-boalohany, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany

''Toy izao ny namboaran'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany tany am-boalohany.'' Izao fanambarana izao no mamintina ny toko ambiny. Ny fiteny sasany mandika izany hoe '' Fahiny ela be Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.'' Adikao amin`ny fomba izay maneho fa zavatra tena nisy marina ary tsy angano fotsiny ihany.

Tany am-boalohany

Ity dia ilazana ny fiandohan'izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra eo amin`izany.

lanitra sy ny tany

''ny lanitra, ny tany, ary ny zavatra rehetra eo amin'izy ireo"

ny lanitra

Eto izany dia ilazana ny habakabaka.

Tsy misy endriny ary foana

Tsy mbola nandahatra izao tontolo izao Andriamanitra.

ny lalina

"ny rano" na "ny rano lalina" (UDB) na "ny rano midadasika"

ireo rano

"ny rano" na "ny velaran'ny rano"

Genesis 1:3

Aoka hisy ny mazava

Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana izany hazavana izany mba hisy, no naharin`Andriamanitra izany.

Hitan'Andriamanitra ny fahazavana, ary hitany fa tsara izany

Nandinika ny fahazavana Andriamanitra ary finaritra tamin'izany." ny hoe: "tsara" eto dia midika hoe "mahafinaritra" na "mifanaraka."

Nanasaraka ny hazavana tamin'ny haizina

"Nampisaraka ny hazavana tamin'ny haizina" na "nanao ny hazavana amin'ny fotoana iray ary ny haizina amin'ny fotoana hafa." Izany dia ilazana ny naharin'Andriamanitra ny andro sy ny alina.

Hariva sy maraina, tamin'ny andro voalohany izany

Nanao ireo zavatra ireo tamin'ny andro voalohany nisin'izao rehetra izao Andriamanitra.

Hariva sy maraina

Ilazana ny andro manontolo. Ny mpanoratra dia miresaka ny andro manontolo toy ny mizara roa. Amin'ny fomba Jiosy, ny andro dia manomboka amin'ny fodian'ny masoandro.

Genesis 1:6

Aoka hisy ny habakabaka... aoka hisaraka izany

Baiko ireo. Tamin'izany fibaikona ny habakabaka mba hisy sy ny hisarahan'izany amin'ireo rano, no nanaovan'Andriamanitra izany ho hisy sy nanasarahany ny rano.

ny habakabaka

"toerana foana midadasika." Ny olona Jiosy dia nihevitra izany toerana izany toy ny nomena hendrika tahaka ny ao anatin'ny tafo lehibe na ny anatin'ny baolina izay navadika ambany.

manelanelana ireo rano

"ao amin'ny rano"

Nanao ny habakabaka ary nampisaraka ireo rano

Tamin'izany fomba izany no nanaovan'Andriamanitra ny habakabaka sy nampisarahany ireo rano." Raha niteny Andriamanitra, dia nitranga izany. Ity fehezanteny ity dia manazava izay nataon'Andriamanitra raha niteny Izy.

Toy izao

"Toy izany no nitrangany" na "Tahaka izany no niseho." Izay nobaikon'Andriamanitra dia nitranga araka izay nolazainy hisehoany. Ity andian-teny dia hita ao amin'ny toko manontolo ary mitovy dika foana n'aiza n'aiza ahitana azy.

Hariva sy maraina

Ilazana ny andro manontolo. Ny mpanoratra dia miresaka ny andro manontolo toy ny mizara roa. Amin'ny fomba Jiosy, ny andro dia manomboka amin'ny fodian'ny masoandro. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny toko 1:3.

ny andro faharoa

Izany dia ilazana ny andro faharoa izay nisin'izao rehetra izao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny toko 1:3 ary manapaha hevitra raha tokony handika izany mitovy ianao.

Genesis 1:9

Aoka ireo rano...hiangona

Afaka hadika mivadi-drafitra izany. Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ireo rano hiangona miaraka, Andriamanitra dia nampiangona azy ireo. DH: "Aoka ireo rano...hiangona" na "Aoka ireo rano... hiaraka ho avy" (UDB)

aoka hiseho ny tany maina

Ny rano dia nanarona ny tany. Ankehitriny ny rano dia hikisaka kely ary ny sasany amin'ny tany dia tsy ho voasarona. Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny hisehoan'ny tany maina, Andriamanitra dia nampisy izany. DH: "aoka ho hita ny tany maina" na "aoka ho hita mazava ny tany maina" na "aoka ny tany tsy ho voasarona"

tany maina

Ilazana ny tany tsy voasaron'ny rano izany. Tsy entina manondro ny tany izay maina loatra ho an'ny fambolena izany.

Toy izao

"Toy izany no nitrangany" na "Tahaka izany no niseho." Izay nobaikon'Andriamanitra dia nitranga araka izay nolazainy hisehoany. Ity andian-teny ity dia hita ao amin'ny toko manontolo ary mitovy dika foana n'aiza n'aiza ahitana azy. Adikao toy ny ao amin'ny 1:6

Hitany fa tsara izany

Eto ny hoe :"izany" dia ilazana ny tany sy ny ranomasina. Jereo ny nandikanao azy tao amin'ny 1:3.

Genesis 1:11

Aoka ny tany hitsimoka zava-maitso

Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny hitsimoahan'ny zava-maitso amin'ny tany, no nampitsimohan'Andriamanitra izany. DH: "Aoka ny zava-maitso hitsimoka amin'ny tany" na "Aoka ny zava-maitso haniry amin'ny tany

zava-maitso: zava-maniry mamoa voa ary hazo hamokatra voankazo

"zava-maitso, ny hazo izay mamoa voa sy ny hazo izay mamokatra voankazo" na "zava-maitso. Aoka izy ireo ho hazo hamokatra voa sy hazo hamokatra voankazo."Ny zava-maitso" dia ampiasaina eto hilazana amin'ny ankapobeny, izay ahitana ny zava-maniry rehetra sy ireo hazo.

zava-maniry

Karazana zava-maitso izay malemy ny sampany, nohon'ny ratsan-kazo.

hazo hamokatra voankazo izay misy ny voa ao aminy

"hazo izay mamokatra voankazo izay misy voa ao aminy"

araka ny karazany avy

Ireo voa izay hamokatra zava-maniry sy hazo izay ho tahaka ny izay nipoirany. Amin'izany fomba izany no hamokaran' ireo zava-maniry sy ireo hazo" (UDB)

Toy izao

"Toy izany no nitrangany" na "Tahaka izany no niseho." Izay nobaikon'Andriamanitra dia nitranga araka izay nolazainy hisehoany. Ity andian-teny ity dia hita ao amin'ny toko manontolo ary mitovy dika foana n'aiza n'aiza ahitana azy. Adikao toy ny ao amin'ny 1:6

Hitan'Andriamanitra fa tsara izany

Eto ny hoe: "izany" dia ilazana ny zava-maitso, zava-maniry, ary ny hazo. Jereo ny nandikanao azy ao amin'ny 1:9

Hariva sy maraina

Ilazana ny andro manontolo. Ny mpanoratra dia miresaka ny andro manontolo toy ny mizara roa. Amin'ny fomba Jiosy, ny andro dia manomboka amin'ny fodian'ny masoandro. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny toko 1:3.

ny andro fahatelo

Izany dia ilazana ny andro fahatelo izay nisin'izao rehetra izao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny toko 1:3 ary manapaha hevitra raha tokony handika izany mitovy ianao.

Genesis 1:14

Aoka hisy ny mazava eo amin'ny lanitra

Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny hisian'ny fahazavana, Andriamanitra dia nampisy azy ireo.

fahazavana eny amin'ny lanitra

"zavatra mamiratra eny amin'ny lanitra" na "zavatra izay manome hazavana eny amin'ny lanitra." Ilazana ny masoandro, ny volana, ary ireo kintana.

eny amin'ny lanitra

"eny amin'ny habakabakin'ny lanitra" na "eny amin'ny toerana midadasikin'ny lanitra"

hanasaraka ny andro amin'ny alina

"hanasaraka ny andro amin'ny alina." Midika hoe: "hanampy antsika amin'ny hilazana ny tsy mampitovy ny andro sy ny alina." Ny masoandro milaza ny andro, ary ny volana sy ireo kintana milaza ny alina.

aoka izy ireo ho famantarana

Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny hampiasaina azy ireo ho famantarana, Andriamanitra dia nanao azy ireo ho famantarana. DH: "Aoka hampiasaina ho toy ny famantarana izy ireo" na "Aoka hiseho izy ireo"

famantarana

Eto izany dia midika ho fanambara zavatra na manondro zavatra.

vanim-potoana

"vanim-potoana" ilazana ireo fotoana izay natokana ho firavoravoana sy ireo zavatra hafa izay ataon'ny olona.

ho an'ny vanim-potoana, sy ho an'ireo andro ary ireo taona

Ny masoandro, ny volana, ary ireo kintana no maneho ny fandehanan'ny fotoana. Izay hahafahantsika mahafantatra rehefa ho fotoanan'ny tranga izay miseho isan-kerin'andro, isam-bolana, na isan-taona.

Aoka ireo ho mazava eo amin'ny lanitra mba hanome hazavana eny amin'ny tany

Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny hanazavan'izy ireo ny tany, Andriamanitra nanao azy ireo hanazava ny tany.

hanome hazavana eo amin'ny tany

"hiposaka hazavana eo amin'ny tany" na "hampamirapiratra ny tany." Tsy miposaka hazavana ho azy ny tany fa nohazavaina ary noho izany dia mitaratra hazavana.

Toy izao

"Toy izany no nitrangany" na "Tahaka izany no niseho." Izay nobaikon'Andriamanitra dia nitranga araka izay nolazainy hisehoany. Ity andian-teny ity dia hita ao amin'ny toko manontolo ary mitovy dika foana n'aiza n'aiza ahitana azy. Adikao toy ny ao amin'ny 1:6

Genesis 1:16

Andriamanitra nanao ireo hazavana roa lehibe

"Tamin'izany fomba izany no nanaovan'Andriamanitra ireo hazavana roa lehibe." Izany fehezanteny izany dia manazava izay nataon'Andriamanitra raha niteny izy.

ireo hazavana roa lehibe

"ireo hazavana roa mivelatra" na "ireo hazavana roa mamiratra." Ireo hazavana roa lehibe dia ny masoandro sy ny volana.

hanapaka ny tany

"hitarika ny andro toy ny hitarihan'ny mpanapaka ny vondron'olona iray" na "hanamarika ireo fotoanan'ny andro"

andro

ilazana ireo ora hazavan'ny andro.

ny hazavana malefaka kokoa

"ny hazavana kely kokoa" na "ny hazavana mitsolopilopy"

any amin'ny lanitra

"any amin'ny lanitra" na "any amin'ny toerana misokatrin'ny lanitra"

hanasaraka ny hazavana amin'ny haizina

"Nampisaraka ny hazavana tamin'ny haizina" na "nanao ny hazavana amin'ny fotoana iray ary ny haizina amin'ny fotoana hafa." Jereo ny nandikanao izany tany amin'ny 1:3.

Hitan'Andriamanitra fa tsara izany

Eto ny hoe :"izany" dia ilazana ny masoandro, ny volana ary ireo kintana. Jereo ny nandikanao azy tany amin'ny 1:3.

Hariva sy maraina

Ilazana ny andro manontolo. Ny mpanoratra dia miresaka ny andro manontolo toy ny mizara roa. Amin'ny fomba Jiosy, ny andro dia manomboka amin'ny fodian'ny masoandro.Jereo ny nandikanao azy tany amin'ny 1:3.

ny andro faha efatra

Izany dia ilazana ny andro faha efatra izay nisin'izao rehetra izao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny toko 1:3 ary manapaha hevitra raha tokony handika izany mitovy ianao.

Genesis 1:20

Aoka ho feno zava-manan'aina maro an'isa ny rano

Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny zava-manan'aina hameno ireo rano, Andriamanitra nampisy azy ireo. Ny teny sasany mety hanana teny iray izay ilazana ireo karazana trondro sy bibin-dranomasina rehetra. DH: "Aoka ny rano ho feno zava-manan'aina maro" na "Aoka ny biby milomano maro hiaina ao amin'ny ranomasim-be"

aoka hanidina ireo vorona

Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny vorona hanidina, Andriamanitra nampanidina azy ireo.

vorona

"biby izay manidina" na "ireo zavatra manidina"

ny habakabakin'ny lanitra

"ny toerana misokatrin'ny lanitra" na "ny lanitra"

Andriamanitra nahary

"Tamin'izany fomba izany no naharin'Andriamanitra"

bibin-dranomasina vaventy

"biby vaventy izay miaina any an-dranomasina"

araka ny karazany avy

Zava-man'aina an'ireo "karazany" mitovy amin'izay nipoirany. Jereo ny nandikanao ny "karazana" ao amin'ny 1:11.

ny vorona manan'elatra rehetra

"Ny zavatra manidina izay manan'elatra rehetra."Raha nampiasaina ny teny hoe ho an'ny vorona, dia ho mazava kokoa amin'ny fiteny sasany ny miteny tsotra hoe :"ny vorona rehetra", satria ny vorona rehetra dia manan'elatra.

Hitan'Andriamanitra fa tsara izany

Eto ny hoe:"izany" dia ilazana ireo vorona sy ny trondro. Jereo ny nandikanao azy tany amin'ny 1:3.

Genesis 1:22

Nitso-drano azy ireo

Nitso-drano ireo biby izay noforoniny"

Miteraha maro ary mihamaroa

Tso-dranon'Andriamanitra izany. Noteniny ireo biby izay miaina any an-dranomasina mba hiteraka biby miaina any an-dranomasina maro mitovy amin'izy ireo, mba ho maro an'isa izy ireo any an-dranomasina. Ny teny hoe: " mihamaroa" dia manazava ny amin'ny "hamokarana be".

mihamaroa

"mitomboa an'isa fatratra"

Aoka hihamaro ireo vorona

Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny vorona hihamaro, Andriamanitra nampahamaro ireo vorona.

vorona

"biby izay manidina" na "ireo zavatra manidina". Jereo ny nandikanao azy tany amin'ny 1:20.

Hariva sy maraina

Ilazana ny andro manontolo. Ny mpanoratra dia miresaka ny andro manontolo toy ny mizara roa. Amin'ny fomba Jiosy, ny andro dia manomboka amin'ny fodian'ny masoandro.Jereo ny nandikanao azy tany amin'ny 1:3.

ny andro faha dimy

Izany dia ilazana ny andro faha dimy izay nisin'izao rehetra izao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny toko 1:3 ary manapaha hevitra raha tokony handika izany mitovy ianao.

Genesis 1:24

Aoka ny tany hamokatra zava-manan'aina

"Aoka ny tany hamokatra zava-manan'aina" na "Aoka ho betsaka ny biby miaina eo amin'ny tany." Baiko izany. Tamin'ny fibaikoana ny tany hamokatra zava-manan'aina , Andriamanitra nahatonga ny tany hamokatra zava-manan'aina.

araka ny karazany avy

"mba hamokaran'ireo karazana biby rehetra maro tahaka ny karazany avy"

biby fiompy, zava-mandady, sy bibi-dian'ny tany

Maneho izany fa nahary ny karazana biby rehetra Andriamanitra. Raha manana fomba hisokajiana ny biby rehetra ny teninao, dia afaka ampiasainao izany, na koa afaka mampiasa ireo vondrona ireo ianao.

biby fiompy

"biby izay karakarain'ny olona"

zava-mandady

"ireo biby kely"

bibi-dian'ny tany

"biby dia" na "biby mampidi-doza"

Toy izao

"Toy izany no nitrangany" na "Tahaka izany no niseho." Izay nobaikon'Andriamanitra dia nitranga araka izay nolazainy hisehoany. Ity andian-teny ity dia hita ao amin'ny toko manontolo ary mitovy dika foana n'aiza n'aiza ahitana azy. Adikao toy ny ao amin'ny 1:6

Andriamanitra namorina ireo biby dia

"Tamin'izany fomba izany no namoronan'Andriamanitra ireo biby dia"

hitany fa tsara izany

Eto ny "izany" dia ilazana ny zava-manan'aina eo amin'ny tany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 1:3

Genesis 1:26

Andeha isika hamorona

Ny teny "isika" eto dia ilazana an'Andriamanitra. Andriamanitra niteny izay nokasainy hatao. Ny mpisolo tena "isika" dia mihoatra ny iray. Mety ho antony hampiasaina ny mpisolo tena miendrika maro 1) ny endrika maro an'isa dia mety maneho fa Andriamanitra miresaka zavatra amin'ireo anjeliny izay manao ny fitsarana any an-daniny na 2) ny endrika maro an'isa dia tandidon'ny Testameta Vaovao taty aoriana izay mampiditra fa Andriamanitra dia miseho amin'ny endrika Masina telo izay iray. Ny sasany mandika izany hoe "Aoka aho hanao" na "hanao aho". Raha manao izany ianao, mihevera hanampy fanamarihana ambany pejy hilazana fa ilay teny dia miendrika maro.

olona

"olombelona" na "olona". Eto izany teny izany dia tsy midika ho lehilahy fotsiny.

amin'ny endritsika, tahaka antsika

Izany andian-teny roa izany dia manana hevitra mitovy ary manamafy fa Andriamanitra dia nanao ny olombelona tahaka Azy. Ity andininy ity dia tsy milaza ny amin'izay nataony tamin'ny olona ho tahaka Azy. Andriamanitra dia tsy manana vatana, noho izany dia tsy midika izany fa ny olona dia mitovy amin'Andriamanitra. DH: "ho tena tahaka antsika"

hanjaka eo amin'ny

"hanapaka" na "hanana fahefana eo amin'ny"

Andriamanitra namorona ny olona... namorona azy Izy

Ireo fehezanteny roa ireo dia manana dika mitovy ary manamafy fa Andriamanitra dia namorona ny olona ho tahaka ny endriny.

Andriamanitra namorona ny olona

Ny fomba namoron'Andriamanitra ny olona dia tsy mitovy tamin'ny namoronany ny zavatra hafa rehetra. Aza atao manokana hoe Andriamanitra namorona ny olona tamin'ny teny fotsiny, araka ireo andininy teo aloha.

Genesis 1:28

Nitso-drano azy ireo Andriamanitra

Ny teny hoe: "azy ireo" dia ilazana ny lehilahy sy ny vehivavy izay noforonin'Andriamanitra.

Miteraha maro ary mihamaroa

Andriamanitra niteny tamin'ny lehilahy sy ny vehivavy hamokatra olona maro tahaka azy ireo mba ho maro izy ireo. Ny teny "mamokara" dia manazava ny "hiterahany maro". Jereo ny nandikanao azy ao amin'ny 1:22

Mamenoa ny tany

Fenoy olona ny tany.

Genesis 1:30

Fampafantarana ankapobeny

Nanohy niteny Andriamanitra

ireo voron'ny habakabaka rehetra

"ny vorona rehetra izay manidina eny amin'ny lanitra"

izay manana fofon'aina

"izay miaina" (UDB). Ity andian-teny dia manamafy fa ireo biby ireo dia manana fiainana hafa noho ireo zava-maniry. Ny zava-maniry dia tsy miaina, ary nampiasaina ho sakafom-biby. Eto ny "fiainana" dia midika ho fianana ara-batana.

Toy izao

"Toy izany no nitrangany" na "Tahaka izany no niseho." Izay nobaikon'Andriamanitra dia nitranga araka izay nolazainy hisehoany. Ity andian-teny ity dia hita ao amin'ny toko manontolo ary mitovy dika foana n'aiza n'aiza ahitana azy. Adikao toy ny ao amin'ny 1:6

Indro

"Tokoa". Ny teny hoe: "indro" eto dia manamafy izay ao aoriany.

tena tsara izany

Ary rehefa nijery ny zavatra rehetra izay nataony Andriamanitra, dia "tena tsara izany". Jereo ny nandikanao ny hoe :"tsara izany" ao amin'ny 1:9

hariva sy maraina

Ilazana ny andro manontolo. Ny mpanoratra dia miresaka ny andro manontolo toy ny mizara roa. Amin'ny fomba Jiosy, ny andro dia manomboka amin'ny fodian'ny masoandro.Jereo ny nandikanao azy tany amin'ny 1:3.

ny andro faha enina

Izany dia ilazana ny andro faha enina izay nisin'izao rehetra izao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny toko 1:3 ary manapaha hevitra raha tokony handika izany mitovy ianao.

Genesis 2

Genesis 2:1

ny habakabaka

"ny lanitra" na "ireo lanitra"

ary ny zava-manan'aina rehetra izay mameno azy ireo

"ary ny zava-manan'aina maro rehetra izay miaina eo amin'izy ireo" na "ary ireo zava-manan'aina betsaka eo aminy"

vita

HD: "Vitan'Andriamanitra ny famoronana azy ireo"

Tamin'ny andro fahafito Andriamanitra dia efa hamarana ny asany izay nataony

Tsy dia niasa firy Andriamanitra tamin'ny andro fahafito.

tonga teo amin'ny faran'ny

Fomba fiteny izany. DH: "nahavita"

nitsahatra tamin'ny asany Izy tamin'ny andro fahafito

"tsy niasa Izy tamin'izany andro izany"

Notahin'Andriamanitra ny andro fahafito

Ireo mety ho heviny dia 1) Andriamanitra nahatonga ny andro fahafito ho famokarana vokatra tsara na 2)Andriamanitra dia niteny fa tsara ny andro fahafito.

ary nanamasina izany

"ary nanokana izany" na "niantso izany ho Azy"

tamin'izany no nitsaharany tamin'ny asany rehetra

"tsy niasa izy tamin'izany"

Genesis 2:4

Fanamarihana ankapobeny

Ny ambin'ny Genesisy 2 dia mitantara ny momba namboaran'Andriamanitra ny olona tamin'ny andro faha enina.

Ireto ny tranga mahakasika ny lanitra sy tany

"tantaran'ny lanitra sy ny tany izany" na "tantara mahakasika ny lanitra sy ny tany izany." Ireo mety ho heviny dia 1)famehezana ny tantara izay manoritsoritra ny Genesisy 1:1-2:3 na 2)mampiditra ny fanotsoritana ireo tranga ao amin'ny Genesisy 2. Raha mety, dia adikao izany mba hahazahoan'ny olona izany amin'ny fomba hafa.

voaforona izy ireo

"Yaveh Andriamanitra namorina azy ireo." Ao amin'ny toko voalohany ny mpanoratra dia miresaka hatrany an'Andriamanitra ho "Andriamanitra", fa ao amin'ny toko faha 2 izy dia miresaka hatrany an'Andriamanitra ho "Yaveh Andriamanitra"

tamin'ny andro izay namoronan'i Yaveh Andriamanitra

"tamin'ny namoronan'i Yaveh Andriamanitra." Ny teny hoe: "andro" dia ilazana ny fotoanan'ny famoronana manontolo, fa tsy andro iray manokana.

Yaveh

Anaran'Andriamanitra izay nambarany tamin'ny vahoakany tany amin'ny Testameta taloha izany. Jereo ny pejin'ny fandikan-teny momba an'i Yaveh ny mikasika handikana izany.

Tsy nisy ny kirihitrin'ny saha

tsy nisy ahitra naniry izay mety hohanin'ny biby tany amin'ny efitra

tsy nisy ny zava-manirin'ny saha

tsy nisy zava-maniry mandravina toy ny legioma na zava-maitso izay mety hohanin'ny biby sy ny olona

hamboly

manao ny asa rehetra izay tokony hataony mba hahafahan'ny zava-maniry mitombo tsara

zavona

Ireo mety ho heviny dia: 1) zavatra toy ny ando na ny zavona maraina na 2) loharano avy amin'ny rano ambanin'ny tany.

ny velaran'ny tany rehetra

ny tany manontolo

Genesis 2:7

novolavolaina

"mamolavola" na "manome endrika" na "mamorina"

olona... olona

"olombelona... ilay olona" na "olona... ilay olona" fa tsy ny lehilahy manokana

ny vavorony

"ny orony"

fofon'aina ny fahavelomana

"fofon'aina mahavelona ny zavatra." Eto ny "aina" dia ilazana ny fiainana ara-batana.

saha

Mety ho saha hanirin'ny voankazo na toerana misy ny karazan-kazo rehetra.

atsinanana

"any atsinanana"

Genesis 2:9

hazon'aina

"hazo izay manome fiainana ho an'ny olona"

fiainana

Eto izany dia midika "fiainana mandrakizay" na fiainana izay tsy manana fahataperana.

ny hazon'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy

"ny hazo izay manome ny olona ny fahafahana mahafantatra ny tsara sy ny ratsy" na "ny hazo izay mahatonga ny olona izay mihinana ny voany hahafantatra ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy"

ny tsara sy ny ratsy

Izany dia hevitra ambadika ilazana ny tafahoatra sy ny zavatra eo anelanelany. DH: "ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ny tsara sy ny ratsy"

teo afovoan'ny saha

"teo afovoan'ny saha." Ireo hazo roa dia mety tsy tena teo afovoan'ny saha.

Nisy ony nivoaka avy ao Edena nanondraka ny saha

Tao Edena no nisy ny saha. Ny ony dia nitohy nikoriana tany ivelan'i Edena. DH: "Nisy ony nikoriana nanerana an'i Edena mba hanondraka ny saha."

Genesis 2:11

Pisona

Eto ihany ity ony ity no voatondro ato amin'ny Baiboly.

ilay tany rehetran'i Havila

"ny tany manontolo no nantsoina hoe: Havila." Tany ho any amin'ny Efitr'i Arabiana.

izay misy volamena

Ity andian-teny ity dia manome fampafantarana mikasika ny Havila. Ny fiteny sasany mandika izany amin'ny fehezanteny misaraka. DH:" Misy volamena ao Havila"

Ao misy bedola sy vato berila ihany koa

Ny teny hoe :"ao" dia natao ao amin'ny voalohan'ny fehezanteny mba hisongadina. DH:" Any ihany koa no hahitan'ny olona bedola sy vato berila"

bedola

Izany dinty izany dia avy amin'ny hazo ary manim-pofona. Ny dinty dia zavatra miraikidraikitra izay mivoaka avy amin'ny hazo ary azo ampirehetina.

vato berila

"vato berila." Ny berila dia karazana vato tsara endrika.

Genesis 2:13

Gihona

Eto ihany no voatonona izany ony izany ao amin'ny Baiboly.

mikoriana manerana ny tany Kosy

Tsy manarona ny tany manontolo ny ony, fa mamehy faritra maron'ny tany.

ny tany Kosy manontolo

"ny tany manontolo no nantsoina hoe Kosy"

mikoriana atsinanan'i Asyria

" izay mikoriana any amin'ny tany atsinanan'i tanan'i Asyria." Ny Ony Tigra dia mikoriana avy any avaratra makany atsimo. Ny andian-teny izay mikoriana atsinanan'i Asyria" dia mampahafantatra izay misy ny toeran'ny Ony Tigra. Misy fiteny mandika izany amin'ny fehezanteny misaraka. DH: "ary mikoriana any atsinan'ny Asyria izany"

Genesis 2:15

ny saha Edena

"ny saha izay tao Edena"

mba hiasa izany

"mba hamboly izany." Ny hevitr'izany dia manao izay rehetra tokony hatao mba hitombon'ny zava-maniry tsara.

hihazona izany

hihambina an'izany manoloana ny zavatra ratsy izay mety hitranga amin'izany

Avy amin'ny hazo rehetra any amin'ny saha

"Ny voankazo avy amin'ny hazo rehetra any amin'ny saha"

ianao

Ity mpisolo tena ity dia entina milaza olona iray.

azonao hihinana...tsy azonao hihinana

Amin'ny fiteny sasany dia fanao kokoa ny milaza ny tsy azo atao aloha avy eo vao milaza ny azo atao, tahaka ny ao amin'ny UDB.

azonao hihinana

"azo hohanina tsy misy fandrarana"

ny hazon'ny fahalalana ny tsara sy ratsy

"ny hazo izay manome ny olona ny fahafahana mahafantatra ny tsara sy ny ratsy" na "ny hazo izay mahatonga ny olona izay mihinana ny voany hahafantatra ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy". Jereo ny nandikanao azy ao amin'ny 2:9.

tsy azonao hihinana

"Tsy hamela anao hihinana amin'izany Aho" (UDB) na "tsy mahazo mihinana ianao"

Genesis 2:18

Hanamboarako namana sahaza azy izy

"Hanamboarako namana izay mety tsara aminy izy"

ny bibin'ny saha sy ny voron'ny habakabaka rehetra

Ny andian-teny "eny an-tsaha" sy ny "an'ny habakabaka" dia milaza ny toerana ahitana ireo biby sy ireo vorona matetika. DH: "ireo karazana biby sy vorona rehetra."

ny biby fiompy rehetra

"ny biby rehetra izay karakarain'ny olona"

tsy nahitàna namana sahaza azy

DH: "tsy nisy namana mety ho azy"

Genesis 2:21

Nampatoriana lalina ralehilahy

"nahatonga an-dralehilahy hatory fatratra." Ny torimaso lalina dia fotoana hatorian' ny olona, izay tsy maha mora voakorotana na mahataitra azy.

Tamin'ilay taolan-tehezana...no nanamboarany vehivavy

"Tamin'ilay taolan-tehezana...no namolavolainy vehivavy." Avy amin'ny taolan-tehezana no nanamboaran'Andriamanitra ny vehivavy.

Izao kosa, dia taolana avy amin'ny taolako ity, ary nofo avy amin'ny nofoko

"Ary farany, ny taolan'izany dia toy ireo taolako, ary ny nofony dia toy ny nofoko." Tao aoriana ny fitadiavana sakaiza teo amin'reo biby rehetra sy ny tsy fahitana na iray, dia farany izy nahita olona izay mitovy aminy ary mety ho sakaizany. Mety maneho ny fihetseham-pon'ny fahamaivanany sy fifaliana ralehilahy.

nofo

Izany dia ilazana ny faritra malemin'ny vatana toy ny hoditra sy ny hozatra.

Hantsoina hoe 'Vehivavy' izy, satria nalaina avy tamin'ny lehilahy

Ny mpandika teny dia mety te hanampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny 'vehivavy' amin'ny teny Hebreo dia mitovy fanonona amin'ny 'lehilahy' amin'ny fiteny Hebreo

Genesis 2:24

Fanamarihana ankapobeny:

izao manaraka izao dia nosoratan'ny mpanoratra. Ralehilahy dia tsy niteny izao zavatra izao

noho izany

"izany no antony"

ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny

"hitsahatra hitoetra ao amin'ny tranon'ny rainy sy ny reniny ny lehilahy." Mahakasika ny lehilahy amin'ny akabopeny izany. Tsy ilazana lehilahy iray manokana amin'ny fotoana manokana.

ho tonga nofo iray izy ireo

Ity fomba fiteny ity dia miresaka ny firaisana ara-nofo toy ny heverina fa ireo vatana izay mikambana dia vatana iray"

Samy nitanjaka izy ireo

Ny teny hoe: "izy ireo" dia ilazana ilay lehilahy sy ilay vehivavy izay noforonin'Andriamanitra.

nitanjaka

"tsy miankanjo"

fa tsy nahalala menatra

"tsy nahalala menatra ny amin'ny fitanjahany izy ireo" (UDB)

Genesis 3

Genesis 3:1

Ary

Ny mpanoratra dia manomboka fizaran-tantara vaovao.

malina kokoa

"fetsy kokoa" (UDB) na "kinga amin'ny hahazahoana izay ilainy amin'ny fitenenana lainga"

tena nilaza tokoa ve Andriamanitra, 'tsy azonareo...saha'?

Mody gaga tamin'ny nanaovan'Andriamanitra izany didy izany ilay bibilava. Ity fanontaniana fampisainana ity dia azo adika ho toy ny fanambarana.DH: "Gaga aho ny amin'ny nitenen'Andriamanitra hoe,'tsy azonareo...saha.'"

Tsy azonareo hinanana

Ny teny "ianareo" dia mihoatra ny iray ary ilazana ilay lehilahy sy ilay vehivavy.

Azonay hihinanana...hoy Andriamanitra, 'Tsy azonareo atao ny mihinana izany

Nolazain'i Eva tamin'ilay menarana aloha izay navelan'Andriamanitra ataon'izy ireo, ary avy eo izay tsy azon'izy ireo natao. Misy fiteny sasany mety hilaza izay tsy azo atao mialoha ary avy eo izay azo atao, toy ny ao amin'ny UDB.

Azonay hihinanana

"Avela hihinana izahay" na "mahazo alalana hihinana izahay"

Tsy azonareo atao...na mikasika izany... ho faty ianareo

Ny teny "ianareo" dia mihoatra ny iray ary ilazana ilay lehilahy sy ilay vehivavy.

Tsy azonareo atao ny mihinana izany

"tsy afaka mihinana izany ianareo" na "Aza mihinana izany"

na mikasika izany

"ary tsy mahazo mikasika izany ianareo" na "ary aza mikasika izany"

Genesis 3:4

ianareo... ianareo...anareo... ianareo

ireo teny ireo dia ilazana ilay lehilahy sy ilay vehivavy izay anankiroa na mihoatra ny iray.

dia hahiratra ny masonareo

"dia hisokatra ny masonareo." Ity fomba fiteny ity dia midika hoe: "hahafantatra zavatra ianareo" na "hahatakatra zavatra vaovao ianareo." Voalaza mazava izany hevitra izany. DH: "ho tahaka ny misokatra ny masonareo"(UDB)

mahalala ny tsara sy ny ratsy

Eto "ny tsara sy ny ratsy" dia hevitra am-badika izay ilazana ny faratapony sy ny zavatra rehetra eo anelanelany. Jereo ny nandikanao ny hoe: "fahalalana ny tsara sy ny ratsy" ao amin'ny 2:9. DH: "mahalala ny zavatra rehetra, ny tsara sy ny ratsy"

nahafinaritra ny maso izany

"mahafinaritra raha jerena ilay hazo" na "tsara ny mijery izany" na "tena tsara be izany" (UDB)

ary ilay hazo dia nampitsiriritra fa mampahendry

"ary niriany ny voan'ilay hazo satria izany dia mahatonga ho olon-kendry" na "ary naniry ny voan'izany izy satria afaka hahatonga azy hahatakatra ny tsara sy ny ratsy toa an'Andriamanitra izany"

Genesis 3:7

Nahiratra ny mason'izy ireo

"Ary dia nahiratra ny mason'izy ireo" na "nahafantatra izy ireo" na "nahatakatra izy ireo." Jereo ny nandikanao ny hoe: "dia hisokatra ny masonareo" ao 3:4

Nanjaitra

"nampitambatra" na "nanakambana"

ravin'aviavy

Raha tsy fantatrin'ny olona ny ravin'aviavy, dia azo adika hoe "ravina lehibe avy amin'ny hazo aviavy" na tsotra hoe: "ravina lehibe."

ary nanamboatra fitafy ho an'ny tenan'izy ireo

Nanao izany izy ireo satria menatra. Izany fampahafantarana tsy dia mazava izany dia azo atao mazava raha ilaina toy ny ao amin'ny UDB. DH:"ary nampiakanjo ny tenany tamin'izany satria menatr'izy ireo"

tamin'ny malomaloka andro

"amin'ny ora fitsiokan'ny tsio-drivotra malefaka"

avy amin'ny fanatrehan'i Yaveh Andriamanitra

"avy eo imason'Andriamanitra" na "mba tsy hahita'i Yaveh Andriamanitra azy ireo" (UDB) na "avy amin'i Yaveh Andriamanitra"

Genesis 3:9

Aiza ianao?

"Nahoana ianao no miezaka hiafina Ahy?" (UDB). Fantatr'Andriamanitra izay nisy an-dralehilahy. Raha namaly ralehilahy, dia tsy niteny izay misy azy izy fa ny antony izay niafenany.

ianao

Ao amin'ny toko 9 sy 11, Andriamanitra dia niresaka tamin-dralehilahy. Ny fiteny izay manana ny "ianao" manondro olona iray dia hampiasa izany eto.

Nandre Anao aho

"Nandre ny feo izay nataonao aho"

Iza no nilaza taminao

Fantatr'Andriamanitra ny valin'izany fanontaniana izany. Manontany izany Izy mba hanereny an'i Adama hiaiky fa tsy nankatoa an'Andriamanitra izy.

Moa ve ianao nihinana...avy?

Eny, fantatr'Andriamanitra fa nitranga izany. Adikao izany fanontaniana izany amin'ny endrika maneho fa Andriamanitra dia mandiso an'i Adama nohon'ny tsy fankatoavany. Ity fehezanteny ity dia azo adika toy ny fanambarana. DH: "Tsy tokony nihinana tamin'izany ianao... avy."

Genesis 3:12

Inona izao nataonao izao?

Efa fantatr'Andriamanitra izay nataon-dravehivavy . Raha nametraka izany fanontaniana izany Izy dia nanome azy fahafahana hiteny momba an'izany, ary maneho ny fahadisom-panantenany tamin'izay nataony. Maro ny fiteny mampiasa fanontaniana fampisainana mba hibedesana na hitenenana mafy. Raha azo atao, dia mampiasà endrika izay maneho izany fahadisom-panantenana izany. Azo adika toy ny fanambarana izany. DH: "Nanao zava mahatsiravina ianao."

Genesis 3:14

voaozona irery ianao

"ianao irery no voaozona." Ny teny hoe: "voaozona" no mandeha aloha amin'ny fiteny Hebreo mba hanasongadinana ny fifanoherana teo amin'ny tso-dranon'Andriamanitra ho an'ireo biby sy izany ozona ho an'ilay menarana izany. Izany dia "ozona voakajy," na ny fomba izay nilazana izany ozona izany. Tamin'ny nilazana izany ozona izany, Andriamanitra dia nanao izany.

ny biby fiompy sy ny bibi-dian'ny saha rehetra

"ny biby fiompy sy ny biby dia rehetra"

Amin'ny kibonao kibonao no handehananao

"Amin'ny kibonao no hikisahanao hifindra eo amin'ny tany." Ny teny hoe: "Amin'ny kibonao" dia nalefa mialoha mba hanasongadinana ny fifanoherana amin'ny fomba fifindran'ny biby hafa izay mampiasa ny tongony sy ny hisosan'ilay menarana amin'ny kibony. Izany koa dia tafiditra ao amin'ny ozona voakajy.

ary ny vovoka no ho fihinanao

"hihinana vovoka ianao." Ny teny "ny vovoka no" dia nalefa mialoha mba hanasongadinana ny fifanoherana amin'ny zava-maniry eo ambonin'ny tany izay hohan'ny biby hafa sy ny sakafo maloto eo amin'ny tany izay hohanin'ny menarana. Izany koa dia tafiditra ao amin'ny ozona voakajy.

fifandrafiana eo aminao sy ny vehivavy

Izany dia midika fa ny menarana sy ny vehivavy dia ho lava mpifahavalo.

voa

"zanaka" na "taranaka". Ny teny "voa" dia ilazana izay apetrakin'ny lehilahy ao amin'ny vehivavy mba hahatonga zazakely hiforona ao an-kibony. Toy ny teny hoe: "taranaka", izany dia entina ilazana olona mihoatra ny iray, toy ny teny hoe: 'fara mandimby." Miezaha mitady teny izay manondro olona mihoatra ny iray.

Hanorotoro izy ... ny ombelahin-tongony

Ny teny hoe: "izy" sy "azy" dia ilazana ny tarakin'ny vehivavy. Raha nandika ho mihoatra ny iray ny hoe: "voa", dia azo adika toy ny hoe "hotorotoroin'izy ireo...ny ombelahin-tongotr'izy ireo"; amin'ity tranga ity, dia mihevera hanisy fanamarihana ambany pejy hilaza fa ny "izy ireo" sy ny "azy ireo" dia nampiasaina mba handikana ny mpisolo tsy mihoatra ny iray.

hanorotoro

"hanitsakitsaka" na "hamely" na "hanafika"

Genesis 3:16

Hampitomboiko ny fanaintainanao

"Hampitomboiko fatratra ny fanaintainanao" na "hohamafisiko mafy ny fanaintainanao"

amin'ny hananana zakana

"amin'ny hiterahana zanaka" na "raha hiteraka ny zanakao ianao" UDB

Ny fanirianao dia ho an'ny vadinao

"Hanana faniriana fatratra ny vadinao ianao." Ireo mety ho heviny dia 1) "tena hila fatratra ny vadinao ianao" na 2)" te hifehy ny vadinao ianao"

hanapaka eo aminao izy

"izy no ho tomponao" na "hifehy anao izy"

Genesis 3:17

Adama

Ny anarana hoe: "Adama" dia mitovy amin'ny " lehilahy" amin'ny teny Hebreo. Misy fandikan-teny manao hoe: "Adama" ary ny sasany manao hoe: "ralehilahy". Afaka hampiasainao ireo endriny daholo ireo noho izy ilazana olona iray.

nihaino ny feon'ny vadinao ianao

Fomba fiteny izany. DH: "nankato izay nolazain'ny vadinao ianao"

nihinana avy tamin'ny hazo

Afaka milaza izay nohanin'izy ireo ianao. DH: "nihinana ny voan'ilay hazo" na "nihinana ny sasany tamin'ny voan'ilay hazo"

Tsy azonareo hihinanana izany

"Tsy mahazo mihinana amin'izany ianareo" na "Aza mihinana ny voankazon'izany"

voaozona ny tany

Ny teny hoe: "ozona" dia nalefa aloha ao amin'ity fehezanteny ity mba hanasongadinana fa ny tany, izay "tsara" (1:9), ankehitriny dia eo ambany ozon'Andriamanitra. DH: "Manozona ny tany Aho"

amin'ny asa mampanaintaina

"amin'ny fanaovana asa mafy"

hihinana avy amin'izany ianao

Ny teny hoe: "izany" dia ilazana ny tany ary sarin-teny hilazana ny faritrin'ny zava-maniry, izay maniry eo amin'ny tany, izay hohanin'ny olona. DH: "hihinana izay maniry eo amin'izany ianao"

zava-manirin'ny saha

Ireo mety ho heviny dia 1) "ny zava-maniry izay nokarakarainao any amin'ireo sahanao" na 2)"ny zava-maniriniry ho azy any amin'ireo saha tsy voafefy."

hihinana mofo ianao

Eto ny teny hoe:"mofo" dia filazana ny sakafo amin'ny ankapobeny. DH: "hihinana sakafo ianao"

Amin'ny hatsembohan'ny tavanao

"Amin'ny fanaovana asa mafy izay mahatsemboka ny tavanao"

mandram-piverinao amin'ny tany

"mandra-pahafatinao ary ny vatanao dia atao ao amin'ny tany." Amin'ny kolon-tsaina sasany, dia ataon'izy ireo any anaty lavaka eo amin'ny tany ny fatin'ny olona izay maty. Ny asa mafin'ny olona dia tsy mifarana mandra-pahatongan'ny fotoanan'ny fahafatesany sy ny fandevenana azy.

Fa vovoka ianao, ary hody vovoka

"Namboariko avy amin'ny tany ianao, koa dia ho lasa vovoka ny vatanao." Adikao amin'ny teny mitovy ny fisehon'ny hoe: "vovoka" mba hanehoana fa ny olona dia niandoha sy mifarana amin'ny toe-javatra mitovy.

Genesis 3:20

Ralehilahy

Misy fandikan-teny sasany manao hoe: "Adama"

niantso ny anaram-badiny hoe "Eva"

"nanome anarana ny vadiny hoe: Eva" na "niantso ny vadiny ho Eva" (UDB)

Eva

Ny mpandika teny dia mety hanoratra fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny anarana Eva dia mitovy fanonona amin'ny teny Hebreo ny teny izay midika hoe 'fiainana."'

ny manan'aina rehetra

Ny teny "manan'aina" dia ilazana ny olona. DH: "ny olona rehetra"

akanjo hoditra

"akanjo vita amin'ny hoditrin'ny biby"

Genesis 3:22

ralehilahy

Ny mety ho heviny dia 1) Andriamanitra dia milaza olona iray, ilay lehilahy, na 2)Andriamanitra dia milaza ny olona amin'ny akapobeny, ka izany dia midika fa ralehilahy sy ny vadiny. Na dia miresaka olona iray ary aza Andriamanitra, izay nolazainy dia mihatra amin'izy roa tonta.

tahaka ny anankiray amintsika

"tahaka antsika." Ny mpisolo tena "isika" dia manambara olona mihoatra ny iray. Jereo ny nandikanao ny hoe: "Andeha isika hamorona" ao amin'ny 1:26.

mahalala ny tsara sy ny ratsy

Eto "ny tsara sy ny ratsy" dia hevitra ambadika ilazana ny tafahoatra sy ny zavatra eo anelanelany. Jereo ny nandikanao ny hoe: "fahafantarana ny tsara sy ny ratsy" ao amin'ny 2:9. DH:" mahalala ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ny tsara sy ny ratsy"

tsy azony atao

DH: "Tsy hamela azy aho"

hazon'aina

"hazo izay manome fiainana ho an'ny olona." Adikao toy ny ao amin'ny 2:7

ny tany izay nakana azy

"maloto satria nalaina avy amin'ny loto." Izany dia tsy ilazana toerana iray manokana eo amin'ny tany izay nakan'Andriamanitra ny olona.

Noho izany dia noroasin'Andriamanitra hiala ny saha ralehilahy

"Noteren'Andriamanitra hiala ny saha ralehilahy." Izany dia ilazana ny tranga ao amin'ny 3:22, izay voalaza hoe: "nandroaka azy hiala ny saha Edena Yaveh Andriamanitra." Tsy nandroaka an-dralehilahy fanindroany Andriamanitra.

hamboly

manao ny asa rehetra izay tokony hataony mba hahafahan'ny zava-maniry mitombo tsara. Adikao izany toy ny ao amin'ny 2:4

mba hiambina ny lalana mankany amin'ny hazon'aina

"mba hanatsaharana ny olona tsy hakany amin'ny hazon'aina"

sabatra mirehitr'afo

Ireo mety ho heviny dia 1)sabatra izay misy afo mivoaka avy aminy na 2) afo izay mitovy endrika amin'ny sabatra.Ny fiteny izay tsy manana ny hoe :"sabatra" dia afaka mampiasa fiadiana hafa toy ny lefona na ny tsipika.

Genesis 4

Genesis 4:1

Ralehilahy

"ny olombelona" na "Adama" (UDB)

nandry niaraka

Ny fiteninao dia mety hanana fomba fiteny mihaja ho an'izay . Ny dikan-teny tranainy manao hoe:"nahalala".

Namokatra zazalahy aho

Ny teny hoe "lehilahy" matetika dia manondro olon-dehibe, fa tsy zaza na ankizy. Raha hahatonga fifangaroana izany, dia azo adika hoe: '"zazalahy" na "lahy kely"na "zanaka lahy."

Kaina

Ireo mpandika teny dia mety te hampiditra fanamarihana ambany pejy izay milaza hoe: "Ny anarana hoe:"Kaina" dia mitovy fanonona amin'ny teny Hebreo midika hoe' mamokatra'. Nataon'i Eva ho Kaina ny anarany satria izy no namokatra azy."

Ary dia niteraka izy

Tsy fantatsika ny elanelan'ny fotoana nahaterahan'ny Kaina sy Abela. Mety ho kambana izy ireo, na teraka tao aorian'ny nahabevohoka indray an'i Eva i Abela. Raha azo atao dia mampiasa teny izay tsy milaza ny elanelan'ny fotoana.

namboly

Ny dikany dia nanao ny asa rehetra izay tokony hataony mba hahafahan'ny zava-maniry mitombo tsara izy. Jereo ny nandikana ny "mamboly" ao amin'ny 2:4

Genesis 4:3

ary

Izany teny izany dia nampiasaina mba haneho ny fanombohan'ny fizaran'ny tantara vaovao. Raha misy fomba hanaovana izany amin'ny fiteninao, dia mihevera ny ampiasa izany fomba izany eto.

tamin'ny nandehanan'ny fotoana

Ireo mety ho heviny dia 1)" rehefa nandeha ny fotoana" na 2) "tamin'ny fotoanany"

vokatry ny tany

Izany dia ilazana ny sakafo izay avy amin'ny zava-maniry izay novoleny. DH: "vokatra"

sasany tamin'ny matavy

Ilazana ny faritra matavy amin'ny zanak'ondry izay novonoiny, ny faritra tsara indrindra amin'ny biby izany. DH: "sasany amin'ny faritra mataviny"

nanaiky

"nankasitraka " na "faly tamin'izany"

tezitra mafy

Misy fiteny sasany manana fomba fiteny ho an'ny hatezerana toy ny hoe: "nirehitra izy" na "nirehitra ny fahatezerany."

vinitra izy

Midika izany fa ny endrikin'ny tavany dia maneho fa tezitra izy na mialona. Ny fiteny sasany dia manana fomba fiteny izay hahafahana manoritsoritra ny endrikendrikin'ny tavan'ny olona rehefa tezitra izy.

Genesis 4:6

Nahoana ianao no tezitra ary nahoana no vinitra?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Andriamanitra mba hilazana amin'ny Kaina fa diso izy ny amin'ny fahatezerany sy ny fahavinirany. Mety miezaka manome an'i Kaina ny fahafahana hibaboka izay ratsy nataony koa izany.

Raha manao ... ianao, tsy ho hankasitrahana ve?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Andriamanitra mba hampatsiahivana an'i Kaina ny amin'ny zavatra izay tokony efa fantatr'i Kaina. DH: "Fantatrao fa raha manao ny marina ianao, dia nankasitraka anao Aho"

Fa raha tsy manao ... tsy maintsy manapaka eo amin'izany ianao

Miresaka ny fahotana ho toy ny olona Andriamanitra. DH: "Fa raha tsy manao izay marina ianao, dia te hanota bebe kokoa, ary dia hanao zava-dratsy. Handà ny hankato izany ianao"

hamitsaka ny ota ... hibaiko anao

Ny ota eto dia resahina ho toy ny biby masiaka izay miandry ny fahafahana hanafika an'i Kaina. DH: "ho tezitra fatratra ianao ka tsy ho afaka hanajanona ny fahotana"

fahotana

Ny fiteny izay tsy manana ny anarana izay midika hoe:"fahotana" dia handika izany hoe: "haniry ny hanota ianao" na "ny zava-dratsy no tianao atao."

tsy maintsy hanapaka an'izany ianao

Miresaka ny fanirin'i Kaina hanota ho toy ny olona izay tsy maintsy hanapaka an'i Kaina i Yaveh. DH: "Tsy maintsy mifehy izany ianao mba tsy hanotanao"

Genesis 4:8

Niresaka tamin'i Abela rahalahiny i Kaina

Misy fiteny sasany mila manampy ny fampafantarana tsy mazava fa Kaina niresaka tamin'ny rahalahiny mba handehana any an-tsaha.

rahalahy

I Abela dia zandry lahin'i Kaina. Misy fiteny sasany mila mampiasa ny teny ho an'i "zandry lahy."

nitsangana hanohitra

"hanafika"

Aiza i Abela rahalahinao

Fantatr'Andriamanitra fa namono an'i Abela i Kaina, fa nametraka izany fanontaniana izany Izy mba hamalian'i Kaina.

mpiandry ny rahalahiko ve aho?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana i Kaina mba hialana amin'ny filazana ny marina. Azo adika toy ny fanambarana izany. DH: "Tsy mpiandry ny rahalahiko aho!" na "Tsy asako ny mikarakara ny rahalahiko!"

Genesis 4:10

Inona ity nataonao?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Andriamanitra mba hitenenana mafy an'i Kaina. Izany dia azo adika toy ny fanambarana. DH: "mahatsiravina izay nataonao!" (UDB)

Ny ràn'ny rahalahinao dia miantso Ahy mafy

Ny ràn'i Abela dia sarinteny ilazana ny fahafatesany, toy ny olona izay miantso mafy an'Andriamanitra izany mba hanasazy an'i Kaina. DH: "Ny ràn'ny rahalahinao dia toy ny olona miantso Ahy mafy mba hanasazy ny olona izay namono azy "

Ankehitriny dia voaozona izay avy amin'ny tany

DH: "Manozona anao aho mba tsy hamokaranao sakafo avy amin'ny tany"

izay nanokatra ny vavany mba hitelina ny ràn'ny rahalahinao

Miresaka ny tany toy ny olona izay afaka misotro ny ràn'i Abela Andriamanitra. DH: "izay vonton'ny àn'ny rahalahinao"

avy amin'ny tananao

Resahan'Andriamanitra ho toy ny nandraraka ny ràn'i Abela tamin'ny "vavan'ny" tany ny tanan'i Kaina. DH: "izay niraraka raha namono azy ianao" na "avy aminao"

hamboly

Ny dikan'izany dia manao ny asa rehetra izay tokony hatao mba hahafahan'ny zava-maniry mitombo tsara. Jereo ny nandikana ny "hamboly" ao amin'ny 2:4.

tsy hamokatra ny heriny ho anao

Ny tany dia nomena toetran'ny olona toy ny olona izay very ny hery"

Ho mpanjenjena sy mpirenireny

Afaka hatambatrao miaraka ireo teny ireo. DH: "mpirenireny tsy manan-kialofana"

Genesis 4:13

hiafina hiala amin'ny tavanao aho

Ny voambolana "ny tavanao" dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra. DH: "Tsy afaka hiresaka aminao aho"

mpanjenjena sy mpirenireny

Adikao toy ny ao amin'ny 4:10 izany

ny valifaty dia hovaliana im-pito aminy

DH: "Hamaly faty azy impito aho" na "Hanasazy izany olona izany impito ho mafy toy izay nanasaziko anao Aho" (UDB)

tsy hanafika azy

"tsy hamono an'i Kaina"

Genesis 4:16

niala tamin'ny fanatrehan'i Yaveh

Na dia manerana izao rehetra izao ary Yaveh, izany fomba fiteny izany dia miresaka toy ny hoe nandeha alavitra i Kaina. DH: "niala lavitra avy teo amin'ny niresahan'i Yaveh taminy"

Noda

Ireo mpandika teny dia mety hanampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "ny teny hoe Noda dia midika 'mpirenireny.'"

nandry taminy

Ny fiteninao dia mety hanana fomba fiteny mihaja ho an'izany . Ny dikan-teny tranainy manao hoe:"nahalala". Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 4:1.

Nanorina tanàna izy

"Nanorina tanàna i Kaina"

Genesis 4:18

Enoka niteraka an'i Irada

Izany dia ilazana fa Enoka dia nihalehibe ary nanambady vehivavy. DH: "nihalehibe Enoka dia nanambady ary lasa rain'ny zazalahy kely nantsoina hoe Irada" (UDB)

Irada tonga rain'i Mehojaela

"nanana zanaka lahy Irada ary nantsoiny hoe Mehojaela izy"

Ada ... Zila

anaram-behivavy

Genesis 4:20

Ada ... Zila

Adikao toy ny ao amin'ny 4:18 ireo anarana ireo

Rain'ireo mpitoetra an-day izy

Ireo mety ho heviny dia 1) "izy no olona voalohany nitoetra tao amin'ny lay" na 2) izy sy ireo taranany dia nitoetra amin'ny lay."

ireo mitoetra an-day izay manana biby fiompy

Olona izay mitoetra amin'ny lay ary koa mikarakara biby

Rain'ny ireo mpitendry lokanga sy mpitsoka sodina izy

Ireo mety ho heviny dia 1)" izy no olona voalohany nitendry lokanga sy nitsoka sodina" na 2) "izy sy ireo taranany dia nitendry lokanga sy nitsoka sodina."

Tobala Kaina, mpanefy fitaovana varahina sy vy

"Tobala Kaina. Nanefy fitaovana varahina sy vy izy"

vy

Izany dia vy tena mafy nampiasaina hanaovana fitaovana sy fiadiana.

Genesis 4:23

Ada ... Zila

Adikao toy ny ao amin'ny 4:18 ireo anarana ireo.

henoy ny feoko ... henoy izay lazaiko

Nilaza zavatra anankiray mitovy indroa i Lameka ho fanasongadinana. Ny feony dia sarin-teny ilazana ny tenany manontolo. DH: "henoy tsara aho"

lehilahy iray ... tovolahy iray

namono lehilahy iray i Lameka

nohon'ny fandratrana ahy ... nohon'ny fanorotoroana ahy

"satria izy nandratra ahy ... satria izy nanorotoro ahy" na "satria nandratra ahy izy"

Raha valiana fito heny izay mamono an'i Kaina, dia ... Lameka

Nahafantatra i Lameka fa Andriamanitra hamaly faty fito heny izay namono an'i Kaina. DH: "Satria Andriamanitra hanasazy fito heny izay mamono an'i Kaina, Lameka"

dia fito amby fitopolo heny kosa ny an'i Lameka

impito amby fitopolo- .DH: "N'iza n'iza mamono ahy, Andriamanitra hanasazy azy impito amby fitopolo"

fito amby fitopolo

fito-77

Genesis 4:25

nandry taminy

Ny fiteninao dia mety hanana fomba fiteny mihaja ho an'izany . Ny dikan-teny tranainy manao hoe:"nahalala". Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 4:1.

ary niteny, "Nomen'Andriamanitra zanaka hafa aho

Izany no antony nanomezany azy ny anarana hoe Seta. Afaka azavaina izany. DH: "ary nazavaina, 'Andriamanitra efa nanome zanaka hafa ho ahy ."

Seta

Ireo mpandika teny dia mety hanampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe" izany anarana izany dia mitovy fanonona amin'ny teny Hebreo izay midika hoe 'efa nanome'"

Niteraka zazalahy i Seta

Afaka azavaina izany. DH: "Ny vadin'i Seta dia niteraka zazalahy taminy"

niantso ny anaran'i Yaveh

Izany no fotoana voalohany niantson'ny olona an'Andriamanitra tamin'ny anarana hoe Yaveh. Afaka azavaina izany. DH: "hidera an'Andriamanitra amin'ny fampiasana ny anarana hoe Yaveh"

Genesis 5

Genesis 5:1

Fampafantarana ankapobeny

Fanombohana ny lisitrin'ireo taranak'i Adama izany.

araka ny endriny ihany

Izany andian-teny izany dia midika fa Andriamanitra nanao ny olombelona ho tahaka Azy. Ity andininy ity dia tsy milaza ny amin'izay nataony tamin'ny olona ho tahaka Azy. Andriamanitra dia tsy manana vatana, noho izany dia tsy midika izany fa ny olona dia mitovy amin'Andriamanitra. DH: "ho tena tahaka antsika." Jereo ny nandikanao ny hoe "tahaka antsika" ao amin'ny 1:26.

rehefa voaforona izy ireo

DH: "rehefa namorona azy ireo izy"

Genesis 5:3

130 ... valon-jato

Ireo mpandika teny dia mety hanoratra ny tarehimarika "130" sy "800" na ny teny "telopolo amby zato" sy "valon-jato." (Ny ULB sy ny UDB dia mampiasa ny tarehimarika raha telo na mihoatra ilay andian-teny; soratana amin'ny teny kosa raha teny iray na roa.)

tonga rain'ny zazalahy iray

"nanan-janaka lahy izy"

amin'ny endriny, tahaka azy

Izany andian-teny roa izany dia manana dika mitovy. Nampiasaina izy ireo hampatsiahivana fa nataon'Andriamanitra tahaka azy ny olona. Jereo ny nandikanao izany andian-teny mitovy izany ao amin'ny 1:26.

Seta

Adikao toy ny nandikanao azy ao amin'ny 4:25 izany.

Tonga rain'ny zazalahy sy zazavavy maro izy

"nanana zanaka lahy sy zanaka vavy maro izy"

ary dia maty izy

Izany andian-teny izany dia hiverina ao amin'ny toko manontolo. Ampiasao ny teninao mahazatra ny hoe: "maty."

Niaina 930 taona i Adama

Lava andro iainana ny olona. Ampiasao ny teninao mahazatra ilazana ny "taona". DH: "ny fitambaran'ny taona niainan'i Adama dia 930 taona"

Genesis 5:6

tonga rain'ny Enosy izy

Eto ny "ray" dia midika hoe tena ray, fa tsy raibe. DH: "niteraka an'i Enosy zanany"

Enosy

Anaran'olona izany.

Tonga rain'ny zazalahy sy zazavavy maro izy

"nanana zanaka lahy sy zanaka vavy maro izy"

niaina 912 taona i Seta

"ny fitambaran'ny taona niainan'i Seta dia 912 taona"

ary dia maty izy

Izany andian-teny izany dia hiverina ao amin'ny toko manontolo. Ampiasao ny teninao mahazatra ny hoe: "maty."

Genesis 5:9

Fampafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 5:6-27 dia manana endrika mitovy. Adikao araka ny fanazavana ao amin'ny 5:6.

Genesis 5:12

Fampafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 5:6-27 dia manana endrika mitovy. Adikao araka ny fanazavana ao amin'ny 5:6.

Genesis 5:15

Fampafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 5:6-27 dia manana endrika mitovy. Adikao araka ny fanazavana ao amin'ny 5:6.

Genesis 5:18

Fampafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 5:6-27 dia manana endrika mitovy. Adikao araka ny fanazavana ao amin'ny 5:6.

Genesis 5:21

Tonga rain'ny Metosela

"nanana an'i Metosela zanany izy"

Metosela

Anaran-dehilahy izany.

Nandeha niaraka tamin'Andriamanitra i Enoka

Ny mandeha niaraka amin'ny olona dia sarin-teny hilazana ny fananana fifandraisana akaiky miaraka aminy. DH: "Nanana fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra i Enoka" na " Niaina tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra i Enoka"

Tonga rain'ny zazalahy sy zazavavy maro izy

"nanana zanaka lahy sy zanaka vavy maro izy"

Niaina 365 taona i Enoka

"ny fitambaran'ny taona niainan'i Enoka dia 365 taona"

ary dia lasa izy

Ny teny hoe "izy" dia ilazana an'i Enoka. Tsy teto an-tany intsony izy.

fa nalain'Andriamanitra izy

Midika izany fa nalain'Andriamanitra i Enoka mba hiaraka aminy (Andriamanitra).

Genesis 5:25

Fampafantarana ankapobeny

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 5:6-27 dia manana endrika mitovy. Adikao araka ny fanazavana ao amin'ny 5:6.

Lameka

Ity Lameka ity dia hafa noho ilay Lameka ao amin'ny 4:18.

Genesis 5:28

tonga rain'ny zazalahy iray

"nanana zanaka lahy"

Noa

Ireo mpandika teny dia mety hanampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe" izany anarana izany dia mitovy fanonona amin'ny teny Hebreo izay midika hoe 'fitsaharana.'"

amin'ny asantsika sy amin'ny asa mafy ataon'ny tanantsika

Niteny izany zavatra mitovy izany indroa i Lameka mba hanasongadinana ny hamafin'ny asa. DH: "amin'ny asa mafy ataon'ny tanantsika"

Genesis 5:30

Niaina 777 taona i Lameka

"ny fitambaran'ny taona niainan'i Lameka dia 777 taona"

Genesis 5:32

tonga rain'i

"nanana ireo zanany lahy." Tsy milaza amintsika izany ny amin'ny nahaterahan'ireo zanany lahy tamin'ny andro iray na tamin'ny taona samy hafa.

Sema, Hama sy Jafeta

Mety tsy voalahatra araka ny nahaterahany ireo zanany lahy ireo. Misy ny tsy fitovian-kevitra mahakasika an'izay zokiny indrindra. Ialao ny fandikana izany ho toy ny mametraka fa ny lisitra dia milahatra araka ny taonan'izy ireo.

Genesis 6

Genesis 6:1

Ary

Ity teny ity eto dia ampiasaina hanamarihana ny fiandohan'ny fizaran-tantara vaovao. Raha manana fomba ilazana izany ny fiteninao, dia mihevera hampiasa izany eto.

zanaka vavy no nateraka ho azy ireo

DH: "niteraka zanaka vavy ireo vehivavy"

ireo zanak'Andriamanitra

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "tsy tena mazava na ilazana ny olon'ny lanitra na ny olom-belona izany. Fa amin'ny lafiny rehetra, Andriamanitra no namorina azy ireo." Ao ireo mino fa ireo teny ireo dia ilazana ireo anjely izay nikomy nanohitra an'Andriamanitra, izay tsy iza, fa ny fanahy ratsy na demony. Ny sasany mihevitra fa mety ilazana ny mpanapaka matanjaka ara-politika izany, ao koa ny hafa izay mihevitra fa ilazana ireo taranak'i Seta izany.

Ny fanahiko

Eto Yaveh dia milaza ny tenany sy ny fanahiny, izay Fanahin'Andriamanitra.

nofo

Izany dia midika fa manana vatana izy ireo izay mety maty indray andro any.

Hiaina mandritry ny 120 taona izy ireo

Ireo mety ho heviny dia 1) ny tokony halavan'ny andro iainan'ny olona dia hiakatra ho 120 taona. DH: "Tsy hiaina mihoatra ny 120 taona izy ireo" na 2) amin'ny faha120 taonany ny olona dia ho faty. DH: "hiaina 120 taona monja izy ireo"

Genesis 6:4

Olona goavana

Lava be, olom-be

Nitranga izany raha

"Ireo olona goavana dia teraka nohon'ny"

ireo zanak'Andriamanitra

Adikao toy izay nataonao ao amin'ny 6:1.

Ireo no lehilahy mahery taloha

"Ireo olona goavana ireo no lehilahy mahery izay niaina fahiny ela be" na "ireo ankizy nitombo izay lasa mpiady matanjaka izay niaina fahiny ela be"

lehilahy mahery

lehilahy izay mahery fo sy mpandresy amin'ny ady

Genesis 6:5

fironana

"fironana" na "fahazarana"

ny fisainan'ny fon'izy ireo

Ny mpanoratra dia miresaka ny fo ho toy ny faritrin'ny vatana izay misaina. Ny teninao dia mety hampiasa teny hafa ankoatra ny "fo" mba hiresahana ny faritra misainan'ny olona. DH: "ny ao anatin'izy ireo, ny fisainany miafina"

nahasosotra ny fony izany

Ny mpanoratra dia miresaka ny fo ho toy ny faritrin'ny vatana izay afaka mahatsapa alahelo. Ny teninao dia mety hampiasa teny hafa ankoatra ny "fo" mba hiresahana ny fihetseham-po. DH: "tena nalahelo mafy dia mafy tamin'izany Izy"

Genesis 6:7

Haringako hiala eo ambonin'ny tany ny olombelona...

Ny mpanoratra dia miresaka ny namonoan'Andriamanitra ny olona toy ny hoe namafa ny loto hiala ny velaran'ny tany Andriamanitra. DH: "Handringana ny olom-belona Aho ... mba tsy hisian'ny olona eto an-tany"

Haringako hiala eo ambonin'ny tany ny olombelona izay nohariako

Misy fiteny sasany mila mandika izany ho fehezanteny roa. DH: "Nohariako ny olombelona. Haringako izy ireo"

mandringana

"mamotika tanteraka." Eto ny "mandringana" dia ampiasaina amin'ny heviny ratsy, satria Andriamanitra miresaka ny fandringanana ny olona nohon'ny fahotan'izy ireo.

Noa nahita sitraka teo imason'i Yaveh

"Nankasitraka an'i Noa i Yaveh" na "Faly tamin'i Noa i Yaveh" (UDB)

teo imason'i Yaveh

Eto ny "maso" dia midika ho fahitana na fisainana. DH: " teo imason'i Yaveh" na " teo amin'ny fisainan'i Yaveh"

Genesis 6:9

Fampafantarana ankapobeny

Fanombohan'ny tantaran'i Noa izany, izay mitohy ao amin'ny toko faha 9.

Izao no tantara mahakasika an'i Noa

"Tantaran'i Noa izao"

nandeha niaraka tamin'Andriamanitra

Adikao toy izay nataonao tao amin'ny 5:21 izany.

Tonga rain'ny zazalahy telo i Noa

"Niteraka zanaka lahy telo i Noa" na "Niteraka zanaka lahy telo ny vadin'i Noa"

Sema, Hama, sy Jafeta

Ireo mpandika teny dia mety hanampy fanamarihana ambany pejy toy izao: "Ireo zanaka lahy ireo dia tsy milahatra araka ny nahaterahan'izy ireo."

Genesis 6:11

Ny tany

Ireo mety ho heviny dia 1) ireo olona izay miaina eo amin'ny tany na 2) "ny tany mihitsy."

Simba ny tany

Izay nataon'ny olona dia ratsy ary noresahina toy ny sakafo izay tonga lo. DH: "lasa lo" na "tena ratsy tanteraka"

teo anatrehan'Andriamanitra

Ireo mety ho heviny dia 1) "teo imason'Andriamanitra" na 2) "teo anatrehan'i Yaveh" toy ny ao amin'ny 4:16.

ary feno herisetra izany

Ny mpanoratra dia miresaka ny herisetra toy ny zavatra izay afaka atao ao anaty fitoeran-javatra sy ny tany ho toy ny fitoerany. DH:" ary maro ny olona misetrasetra teo amin'ny tany" na "satria feno olona izay nifanao zava-dratsy izany"

Indro

Ny teny hoe: "indro" dia manaitra antsika hitandrina tsara izay fampantarana tsy ampoizina izay hiseho maraka eto.

ny nofo rehetra

Ireo mety ho heviny dia: 1)ny olombelona rehetra na 2) ny manana vatana rehetra, dia ny olona sy ny biby.

nanimba ny lalan'izy ireo

Ny fitondratenan'ny olona dia resahina toy ny lalana. DH: "nanatsahatra niaina ny lalana izay notakian'Andriamanitra" na "nanao fitondran-tena ratsy" (UDB)

Genesis 6:13

ny nofo rehetra

Adikao toy ny ao amin'ny 6:11 ireo teny ireo.

feno herisetra tamin'ny alalan'izy ireo ny tany

"ny olona rehetra eo amin'ny tany dia misetrasetra"

Haringako miaraka amin'ny tany izy ireo

"Haringako miaraka izy ireo sy ny tany" na "Handringana azy ireo Aho rehefa mandringana ny tany"

sambo fiara

Izany dia ilazana ny vata lehibe izay afaka mitsikafona eny ambony rano na dia amin'ny tafiotra be aza. "sambo lehibe" na "sambo"

hazo kypreso

Tsy dia fantatrin'ny olona loatra ny mety karazan'izany hazo izany. "Hazo nampiasaina hanamboarana sambo" na "hazo tsara"

rakofy dinty izany

"Fafazo dinty izany" na "lokoy dinty izany." Afaka hazavaina ny antony anaovana izany: "mba hahatonga izany tsy tatera-drano" (UDB).

dinty

zavatra miraikitra, matevina izany na ranomenaka izay ataon'ny olona amin'ny ivelan'ny sambo mba tsy hamelana ny rano hiditra eo amin'ny banga eo amin'ny hazo ao anatin'ny sambo.

hakiho

Ny hakiho dia fandrefesana, kelikely kokoa nohon'ny halavan'ny hatsasa-metatra.

telon-jato hakiho

"138 metatra." Afaka mampiasa ny fandrefesana Hebreo izay ao amin'ny ULB ianao na ny metatra fandrefesana avy amin'ny UDB na ny fomba fandrefesana ampiasaina ao amin'izay misy anao raha hainao ny mampitaha azy ireo amin'ny metatra fandrefesana. Afaka manoratra fanamarihana ambany pejy ihany koa ianao milaza hoe: "Ny telon-jato hakiho dia eo ho eo amin'ny 138 metatra."

dimam-polo hakiho

"telo amby roapolo metatra"

telo-polo hakiho

"telo ambin'ny folo metatra"

Genesis 6:16

tafo ho an'ny sambo-fiara

Mety ho tampony na tafo mitsororika izany. Ny tanjonan'izany dia hiaro ny zavatra rehetra ao amin'ny sambo fiara amin'ny orana.

hakiho

Ny hakiho dia kelikely kokoa nohon'ny halavan'ny antsasa-metatra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 6:13.

tokotanin-tsambo ambany, faharoa sy fahatelo

"tokotanin-tsambo ambany, afovoany, ary ambony" na "tokotanin-tsambo telo ao anatiny" (UDB)

tokotanin-tsambo

"rihana" na "ambaratonga"

Mihainoa

Nilaza izany Andriamanitra mba hanasongadinana fa Izy dia hanao izay ho lazainy. "tandremo tsara" na "Henoy izay lazaiko"

efa mby hitondra ilay safo-drano eny ambonin'ny tany Aho

"efa handefa tondra-drano Aho" na "efa mby hahatonga tondra-drano Aho"

ny nofo rehetra

Eto ny "nofo" dia maneho ny manana vatana rehetra, dia ny olona sy ny biby.

izay manana ny fofon'aina ao aminy

Eto ny "fofon'aina" dia maneho fiainana. DH: "izay miaina"

Genesis 6:18

hanorina ny fanekeko aminao Aho

"hanao fanekena amiko sy aminao"

miaraka aminao

miaraka amin'i Noa

Ho avy ao amin'ilay sambo-fiara ianareo

"hihiditra ao amin'ilay sambo-fiara ianareo." Ny fandikan-teny sasany milaza hoe: "handeha ho any amin'ny sambo-fiara ianareo."

Amin'ny zava-manan'ainan'ny nofo rehetra, dia tsy maintsy hitondranao roa avy amin'ny karazany rehetra mankao anaty sambo-fiara

"Tsy maintsy ho entinao ao anaty sambo-fiara ny karazany roa amin'ny zava-manan'aina rehetra"

zava-manan'aina

biby izay noforonin'Andriamanitra

ny nofo rehetra

Adikao ireo teny ireo toy ny ao amin'ny 6:11

Genesis 6:20

samy araka ny karazany avy

"ny isan-karazany avy"

ny zavatra mikisaka amin'ny tany

Ilazana ny biby kely izay mikisaka amin'ny tany izany (UDB).

ny roa amin'ny karazany

Ilazana ny roa amin'ny karazam-borona sy biby rehetra.

hamelona azy ireo

"koa afaka mamelona azy ireo ianao"

ho anao ... ho an'ny tenanao ... ianao

Ilazana an'i Noa izany ary dia ilazana olona iray.

karazan-tsakafo rehetra izay fihinana

"sakafo izay hohanin'ny olona sy ny biby"

Ka dia nataon'i Noa izany. Araka izay rehetra nandidian'Andriamanitra no nanaovany azy

Ireo fehezanteny roa ireo dia manana hevitra mitovy. Ny fehezanteny faharoa dia manazava ny voalohany ary manasongadina fa i Noa dia nankatoha an'Andriamanitra. Ireo fehezanteny mifanindran-dalana ireo dia azo akambana ho iray. DH: " Ary Noa dia nanao ny zavatra rehetra izay nandidian'Andriamanitra azy ho atao"

Genesis 7

Genesis 7:1

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Ireo tranga ao amin'ity toko ity dia niseho tao aorian'ny namboaran'i Noa ny sambo-fiara, nanangonany ny sakafo, ary nanao izany tao amin'ny sambo-fiara.

tongava ... ao amin'ilay sambo-fiara ... ento

"Midira ... ao amin'ilay sambo-fiara ... makà." Maro ny fandikan-teny mivaky hoe" Mandehana... ao amin'ilay sambo-fiara ... ento."

ianao

Ny teny "ianao" dia ilazana an'i Noa.

ny ankohonanao

"ny havanao"

marina eo anatrehako

Midika izany fa Andriamanitra dia nahita fa marina i Noa.

amin'ity taranaka ity

Izany dia ilazana ny olona rehetra izay niaina tamin'izany fotoana izany. DH:" amin'ireo olona rehetra izay miaina ankehitriny"

biby madio

Izany dia ilazana ny biby izay navelan'Andriamanitra hohanin'ny olony sy atao fanatitra.

biby izay tsy madio.

Izany dia ilazana ny biby izay tsy navelan'Andriamanitra hohanin'ny olony na atao fanatitra.

ho fitandrovana ny taranany

"mba hananan'izy ireo taranaka izay ho velona" na "mba, hitohizan'ny fahaveloman'ny biby, ao aorian'ny tondra-drano"

Genesis 7:4

efa-polo andro sy efa-polo alina

efa-polo andro feno izany. Tsy valopolo andro ny fitambaran'izany. DH:"efa-polo andro sy efa-polo alina"

miaina

ilazana ny ain'ny vatana

Genesis 7:6

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny

Ny andininy 6-12 dia miverina indroa ary manome fanazavana an-tsipirihany mikasika ny nandehanan'i Noa sy ny fianakaviany ary ireo biby tao amin'ny sambo-fiara, ao amin'ny 7:1. Tsy zava-baovao izany.

tonga teto an-tany

"nitranga" na "tonga teo amin'ny tany"

nohon'ny ranon'ny safo-drano

"nohon'ny hiavian'ny safo-drano" na "mba handositra ny safo-drano"

Genesis 7:8

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Ny andininy 6-12 dia miverina indroa ary manome fanazavana an-tsipirihany mikasika ny nandehanan'i Noa sy ny fianakaviany ary ireo biby tao amin'ny sambo-fiara, ao amin'ny 7:1. Tsy zava-baovao izany.

biby madio

Izany dia ilazana ny biby izay tsy navelan'Andriamanitra hohanin'ny olony na atao fanatitra.

biby izay tsy madio

Izany dia ilazana ny biby izay tsy navelan'Andriamanitra hohanin'ny olony na atao fanatitra.

tsiroaroa

Niditra tao amin'ny sambo tsiroaroa miaraka ny lahiny sy ny vaviny.

Ary

Nampiasaina izany teny izany eto hanamarihana ny tranga manandanjan'ny tantara: ny fiantombohan'ny safo-drano. Raha manana fomba filazana izany ny teninao dia mihevera ampiasa izany eto.

fito andro taty aoriana

"afaka fito andro" na "fito andro taty aoriana"

tonga teto an-tany ny tondra-drano

Fanazavana fanampiny, "nanomboka avy ny orana" azo atao mazava izany ao amin'ny (UDB). DH: "nanomboka avy ny orana ary tonga teo amin'ny tany ny tondra-drano"

Genesis 7:11

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Ny andininy 6-12 dia miverina indroa ary manome fanazavana an-tsipirihany mikasika ny nandehanan'i Noa sy ny fianakaviany ary ireo biby tao amin'ny sambo-fiara, ao amin'ny 7:1. Tsy zava-baovao izany.

Tamin'ny faha enin-jato taona niainan'i Noa

"Tamin'i Noa 600 taona" (UDB)

volana faharoa, andro faha fito ambin'ny folon'ny volana

Satria i Mosesy no nanoratra ity boky ity, dia mety ho nampiasa ny volana faharoa amin'ny tetiandro Hebreo ho fanovozan-kevitra amin'ny fanisana izy. kanefa tsy dia azo antoka izany.

tamin'io andro io ihany

Izany dia ilazana ny andro manokana nanombohan'ny rotsakorana. Ity andian-teny ity dia manasongadina ny nitrangan'izany tranga lehibe izany faingana tamin'ny nahatongavan'ny fotoany.

nipoitra ireo loharano lalina indindra

"nibosesika nivoaka ny velaran'ny tany ny rano avy any ambanin'ny tany"

ny lalina indrindra

Ilazana ny ranomasina izay noheverina fa avy any ambanin'ny tany izany.

nisokatra ireo varavarakelin'ny lanitra

Ilazana ny orana izany. Manoritsoritra ny lanitra toy ny tafo izay mitazona ny rano any ambony tsy hilatsaka ambany amin'ny tany izany. Rehefa misokatra ny varavarakely, na ny varavarana, any an-danitra, dia miraraka avy amin'izy ireo ny rano. DH:"misokatra ny lanitra" na "misokatra ny varavarana any an-danitra"

orana

Raha manana teny ilazana ny fatra betsakin'ny orana ny teninao, dia mifanaraka tsara eto izany.

Genesis 7:13

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Ny andininy 13-18 dia miverina indroa ary manome fanazavana an-tsipirihany mikasika ny nandehanan'i Noa sy ny fianakaviany ary ireo biby tao amin'ny sambo-fiara, ao amin'ny 7:1. Tsy zava-baovao izany.

Tamin'io andro io ihany

"tamin'izany andro izany indrindra." Ilazana ny andro izay nanombohan'ny orana. Ny andininy 13-16 dia milaza izay nataon'i Noa faingana mialohan'ny hiantombohan'ny orana.

bibi-dia ... ny biby fiompy ... ny zavatra mikisaka ... ny vorona

Ireo vondrona efatra ireo dia natao lisitra mba hanehoana fa ny karazam-biby rehetra dia tafiditra avokoa. Raha manana fomba hafa fampivondronana ny biby rehetra ny teninao, dia afaka ampiasainao izany, na afaka mampiasa ireo vondrona ireo ianao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 1:24.

ny zavatra mikisaka

Ilazana ny biby izay mandady amin'ny tany, toy ny bibikely, ny androngo, ary ny bibilava.

araka ny karazany avy

"mba hamokaran'ireo karazana biby rehetra maro tahaka ny karazany avy." Jereo ny nandikanao izany any amin'ny 1:24.

Genesis 7:15

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Ny andininy 13-18 dia miverina indroa ary manome fanazavana an-tsipirihany mikasika ny nandehanan'i Noa sy ny fianakaviany ary ireo biby tao amin'ny sambo-fiara, ao amin'ny 7:1. Tsy zava-baovao izany.

tsiroaroa amin'ny nofo rehetra

Eto ny "nofo" dia ilazana ireo biby.

izay manam-pofon'aina

Eto ny "fofon'aina" dia ilazana ny aina. DH: "izay miaina"

Tonga teo amin'i Noa

Ny teny hoe: "tonga" dia azo adika toy ny hoe: "lasa"

amin'ny nofo rehetra

Eto ny "nofo" dia maneho ny biby. DH: "amin'ny karazam-biby rehetra"

tao aorian'izy ireo

Azo atao mazava ny tena dikan'izany . DH: "rehefa avy niditra ny sambo fiara izy ireo"

Genesis 7:17

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Ny andininy 13-18 dia miverina indroa ary manome fanazavana an-tsipirihany mikasika ny nandehanan'i Noa sy ny fianakaviany ary ireo biby tao amin'ny sambo-fiara, ao amin'ny 7:1. Tsy zava-baovao izany.

ary nitombo ny rano

Nitranga nandritra ny efapolo andro izay nahatongavan'ny rano hatrany izany. "ary ny rano dia tonga lalina indrindra"

ary nanainga ny sambo fiara

"ary nampitsikafona ny sambo fiara izany"

nampiakatra izany ho eo ambonin'ny tany

"nampiainga ny sambo fiara ho eo an-tampon'ny tany" na "nitsikafona teo amin'ny farany ambonin'ny rano lalina ilay sambo fiara"

Genesis 7:19

Nisondrotra be teo amin'ny tany ny rano

"Nanafotra ny tany manontolo ny rano"

dimy ambin'ny folo hakiho

" enina metatra." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 6:13.

Genesis 7:21

nifindrafindra

"nihisakisaka" na "nirenireny"

ireo zava-manan'aina maro rehetra izay niaina tety an-tany

Ilazana ny biby izay mifindrafindra manerana ny tany manao andiany maro.

izay miaina ny fofon'aina amin'ny vavorony

Eto ny "vavorona" dia maneho ny biby rehetra sy ny olombelona. DH: "ny rehetra izay miaina"

fofon'aina

Ny teny hoe: "fofon'aina" sy "aina" dia maneho ny fahefana izay hahafahan'ny olona sy ny biby miaina.

maty

Ilazana ny fahafatesana ara-batana izany.

Genesis 7:23

Noho izany dia ringana avokoa ireo zava-manan'aina rehetra

Raha ilaina, dia afaka atao izany hoe: DH: "Noho izany ny zava-manan'aina rehetra ... dia levona" na "Nandringana tanteraka ny zava-manan'aina rehetra ny safo-drano"

Ringana avokoa izy rehetra

Azo atao izany hoe: DH: " Naringan'Andriamanitra avokoa izy rehetra"

avy amin'ny tany

"koa dia tsy tety an-tany intsony izy ireny"

sy ireo izay niaraka taminy

"sy ny olona ary ny biby izay niaraka taminy"

no tavela

"sisa tavela" na "velona" na "sisa velona" (UDB)

Nanenika ny tany ny rano

"Ny rano lalaina no nandrakotra ny tany manontolo" na "Nijanona ho safo-drano be teo amin'ny tany ny rano" (UDB)

Genesis 8

Genesis 8:1

nihevitra

"nahatsiaro" na "niheritreritra momba"

sambo fiara

Izany dia ilazana ny vata lehibe izay afaka mitsikafona eny ambony rano na dia amin'ny tafiotra be aza. "sambo lehibe" na "sambo". Adikao toy ny ao amin'ny 6:13 izany.

Nikatona ny loharanon'ny lalina sy ny varavarakelin'ny lanitra

"Nitsahatra ny fihavian'ny rano avy amin'ny tany ary ny orana dia nitsahatra niraraka." Afaka atao izany hoe: DH: " Nakaton'Andriamanitra ny loharanon'ny lalina sy ny varavarakelin'ny lanitra"

loharanon'ny lalina

"rano avy any ambanin'ny tany." Jereo ny nandikana izany tany amin'ny 7:11.

Nakatona ny varavarakelin'ny lanitra

Ilazana ny fitsaharan'ny orana izany. Manoritsoritra ny lanitra toy ny tafo izay mitazona ny rano any ambony tsy hilatsaka ambany amin'ny tany izany. Rehefa mikatona ny varavarakely, na ny varavarana, any an-danitra, dia mitsahatra ny fihavian'ny rano avy amin'izy ireo. DH:"mikatona ny lanitra" na "mikatona ny varavarakelin'ny lanitra." Jereo ny nandikana ny "varavarakelin'ny lanitra" ao amin'ny 7:11.

Genesis 8:4

tonga mba hitsahatra

"niantsona" na "nijanona teo amin'ny tany mafy"

tamin'ny volana faha-fito, tamin'ny andro faha-fito ambin'ny folon'ny volana ... volana faha-folo

Satria i Mosesy no nanoratra ity boky ity, dia mety ho nampiasa ny volana faha fito sy faha folo amin'ny tetiandro Hebreo, ho fanovozan-kevitra amin'ny fanisana izy, kanefa tsy dia azo antoka izany.

amin'ny andro voalohan'ny volana

"amin'ny andro voalohany amin'ny volana faha folo"

niseho

Azo atao mazava kokoa izany: "niseho teo ambonin'ny velaran'ny rano."

Genesis 8:6

Ary

Nampiasaina izany teny izany eto hanamarihana ny tranga manandanjan'ny tantara: ny fiantombohan'ny safo-drano. Raha manana fomba filazana izany ny teninao dia mihevera hampiasa izany eto.

Ary ... ny varavarakelin'ny sambo-fiara izay namboariny

Ny andian-teny "izay namboariny" dia miresaka ny varavarakely. Ny fiteny sasany dia mety mila manasaraka izany andian-teny izany: "Namboatra varavarakely tao amin'ilay sambo i Noa. Ary rehefa afaka efapolo andro dia namoha ny varavarankely izy"

goaika

vorona mainty izay mifototra amin'ny fihinana ny nofon'ny fatim-biby

naniditsidina izany

Midika izany fa nandao ny sambo ary niverimberina ilay goaika.

mandra-pahamainan'ny rano

Azo atao izany hoe: "mandra-pifokan'ny rivotra ny rano" na "mandra-pahamainan'ny rano"

Genesis 8:8

nametrahany ny tongony

"hijanonana" na "hitsahatra." Ny dikany izany dia mijanona eo amin'ny zavatra iray mba haka aina amin'ny fanidinana.

ny tongony ... niverina ... ka nitondra azy

Ny teny hoe : "voromailala" amin'ny tenin'ny mpanoratra dia manondro ny vaviny. Afaka adikanao amin'ireo mpisolo manodro "an'izany ... izany ... izany" na "Azy ... izy ... an'azy", ireo andian-teny ireo, miankina amin'izay ilazana ny "voromailala" amin'ny teninao.

izy ... taminy

Raha mampiasa mpisolo manondro lahy ho an'ny teny "voromailala" ianao, dia afaka mampiditra ny anaran'i Noa eto mba hisorohana ny fifangaroana: "namoaka voromailala i Noa," "Naninjitra ny tanany i Noa," sns

Genesis 8:10

Indro

"mihainoa " na "zavatra manan-danja izao"

ravin'oliva vao notangosana

"ravina izay notangosany tamin'ny hazo oliva"

notangosana

"notapahana"

niandry hafitoana indray izy

"mbola niandry hafitoana indray izy"

Tsy niverina teo aminy intsony izy

Raha tsy azon'ny olona izany, dia afaka ataonao mazava: "Tsy niverina teo aminy intsony izy satria nahita toerana hijanonana."

Genesis 8:13

Ary

Nampiasaina izany teny izany eto hanamarihana ny tranga manandanjan'ny tantara: ny fiantombohan'ny safo-drano. Raha manana fomba filazana izany ny teninao dia mihevera hampiasa izany eto.

Tamin'ny faha-iraika amby enin-jato taona

"tamin'ny Noa 601 taona"

tamin'ny volana voalohany, tamin'ny andro voalohan'ny volana

Satria i Mosesy no nanoratra ity boky ity, dia mety ho nampiasa ny volana voalohany amin'ny tetiandro Hebreo, ho fanovozan-kevitra amin'ny fanisana izy, kanefa tsy dia azo antoka izany.

ritra ny rano teo amin'ny tany

Azo atao izany hoe: DH: "ny tany izay nandrakotra ny tany dia ritra" na "nohamainin'ny rivotra ny rano nandrakotra ny tany"

ny rakotr'ilay sambo-fiara

Izany dia ilazana ny rakotra izay mitazona ny ranon'orana tsy hiditra ao anatin'ilay sambo fiara.

indro

Ny teny "indro" dia miteny amintsika mba hihaino tsara ny amin'ny fampahafantarana manan-danja izay ho avy manaraka eto.

tamin'ny volana faharoa, tamin'ny andro fahafito amby roampolon'ny volana

andro fahafiton'ny volana - "tamin'ny andro fahafito amby roampolon'ny volana faharoa." Mety mifananaraka amin'ny volana faharoan'ny tetiandro Hebreo izany, kanefa tsy dia azo antoka izany.

maina ny tany

"tena maina tanteraka ny tany" (UDB)

Genesis 8:15

Mivoaha ... Ento mivoaka

"Miala ... Ento." misy ireo fandikan-teny izay mamaky hoe: "Mivoaha ... Ento mivoaka."

ireo zava-manan'ainan'ny nofo rehetra

"ireo karazana zava-manan'aina rehetra." Jereo ny nandikanao ny "nofo rehetra" ao amin'ny 6:11.

Miteraha maro ary mihamaroa

Fomba fiteny izany. Jereo ny nandikana izany ao amin'ny 1:28. Tian'Andriamanitra hiteraka ny olombelona sy ny biby, mba ho maro ny tahaka azy ireo.

Genesis 8:18

Nivoaka i Noa

Ny fandikan-teny sasany mamaky hoe: "Nivoaka avy ao i Noa."

araka ny karazany avy

"amin'ny andiany araka ny karazany avy"

Genesis 8:20

Nanamboatra alitara ho an'i Yaveh

"Nanamboatra alitara voatokana ho an'i Yaveh" na "Nanamboatra alitara hiderana an'i Yaveh." Mety namboariny tamin'ny vato izany.

biby madio ... vorona madio

Eto ny "madio" dia midika fa navelan'Andriamanitra hatao fanatitra ireo biby ireo. Misy biby hafa izay tsy fanao fanatitra ary nantsoina hoe :"maloto."

nanolotra fanatitra dorana

Namono ny biby i Noa ary nandoro azy ireo tanteraka ho fanatitra ho an'Andriamanitra. DH: "nandoro ny biby ho fanatitra ho an'i Yaveh"

hanitra ankasitrahana

Izany dia tahaka ny fofona manitrin'ny hena natono.

nilaza tao am-pony

Eto ny teny hoe: "fo" dia ilazana ny fisainana sy ny fihetseham-pon'Andriamanitra.

manozona ny tany

"manao zavatra tena ratsy ho an'ny tany" (UDB)

noho ny olombelona

Afaka atao mazava kokoa izany: " satria mpanota ny olombelona."

ny fironan'ny fon'izy ireo dia ratsy hatramin'ny fahazazany

"hatramin'ny fahakeliny dia efa nirona hanao zava-dratsy izy ireo" na "raha mbola tanora izy ireo, dia te hanao zava-dratsy"

ny fironan'ny fon'izy ireo

Eto ny teny hoe: "fo" dia ilazana ny fisainana, ny fihetseham-po, ny filana, ary ny lalan'ny olona. DH: "ny fironan'izy ireo" na "ny fahazaran'izy ireo"

hatramin'ny fahazazany

Izany dia ilazana ny zaza taloha. DH: "hatramin'ny fahatanorany"

Raha mbola maharitra koa ny tany

"Raha mbola mitoetra ny tany" na "Raha mbola misy koa ny tany"

fotoam-pamafazana

"ny fotoan'ny fambolena"

ny hatsiaka sy ny hafanana, ny fahavaratra sy ny ririnina

Ireo fomba filaza roa ireo dia samy ilazana ny toetr'andro roa lehibe ao anatin'ny taona. Ireo mpandika teny dia mety hampiasa ny fomba filazana misy any an-toerana.

fahavaratra

ilay fotoana mafana, maina ao anatin'ny taona

ririnina

ilay mangatsitsiaka, mando na ny fotoan'ny oram-panala ao anatin'ny taona

tsy hitsahatra

"tsy hitsahatra ny hisy" na "tsy hitsahatra ny hiseho." Afaka atao filaza tsy mandà izany. DH: "hitohy hatrany"

Genesis 9

Genesis 9:1

Miteraha maro ary mihamaroa, ary mamenoa ny tany

Tso-dranon'Andriamanitra izany. Niteny an'i Noa sy ny fianakaviany hamokatra olombelona maro tahaka azy ireo, mba ho maro ny tahaka azy ireo. Ny teny "mamokara" dia manazava ny "hiterahany maro". Jereo ny nandikanao izany baiko izany ao amin'ny 1:28.

Ny tahotra sy ny horohoro anao dia ho eo amin'ireo biby izay miaina ... amin'ny hazan-dranomasina rehetra

Ny mpanoratra dia miresaka ny tahotra sy ny horohoro toy ny hoe zavatra manana toe-batana ka afaka mankany amin'ny biby. DH: "Ny biby miaina rehetra ... sy ny hazan-dranomasina rehetra dia hihorohoro'ny tahotra anao"

Ny tahotra sy ny horohoro anao

Ny teny "tahotra" sy "horohoro" dia mitovitovy dika ihany ary hanasongadinana ny fahatahoran'ireo biby ny olombelona. DH: "Horohoron'ny tahotra anao" na "tahotra anao mahatsiravina"

ny biby izay miaina ambonin'ny tany rehetra

Voalohany amin'ny vondrona efatrin'ny biby izay notanisain'ny mpanoratra izany, fa tsy famintinana ny ambin'ny biby izay holazainy manaraka.

vorona

Izany dia entina ilazana amin'ny ankapobeny ireo zavatra manidina. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 1:20.

eo amin'ny zava-drehetra izay mandeha any ambanin'ny tany

Ao anatin'izany ny karazana bibikely rehetra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 1:24.

Atolotra eo an-tananao ireo

Ny tanana dia sarin-teny ilazana ny fahefana izay ananan'ny tanana. Azo atao izany hoe: "Omena ho eo ambany fahefanao izy ireo" na "Nataoko ho eo ambany fahefanao izy ireo"

Genesis 9:3

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Noa sy ireo zanany lahy Andriamanitra.

aina ... rà

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny rà dia famantaran'ny fiainana." Afaka manampy fanamarihana ambany pejy ihany koa izy ireo hoe: "Nandidy ny vahoakany Andriamanitra tsy hihinana hena raha mbola ao anatin'izany ny ràny."

Genesis 9:5

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Noa sy ireo zanany lahy Andriamanitra.

Fa ho an'ny rànareo

Manohitra ny ràn'olombelona amin'ny ràn'ny biby (9:1).

Fa ho an'ny rànareo, ny aina izay ao anatin'ny rànareo

Milaza izany fa ilay rà dia nalatsaka, na nararaka, na nanaparitaka. DH: "raha misy olona manao izay hirarahan'ny rànareo" na "raha misy olona nanaparitaka ny rànareo" na "raha misy olona mamono anao"

aina

Ilazana ny fiainana ara-batana izany.

hitaky ny sandany Aho

Ilazana ny fahafatesan'ny mpamono olona, fa tsy vola izany vidiny izany. DH: "Hitaky ny sandany amin'ny olona izay mamono anareo Aho"

Avy amin'ny tanana

Eto ny teny hoe: "tanana" dia ilazana ny iray izay tompon'andraikitra tamin'ny zavatra izay niseho.

Avy amin'ny tanan'ireo biby no hitakiko izany

"Hotakiako amin'ny biby izay mamono ny ainareo ny sandany"

Avy amin'ny tanan'ny olona, izay, avy amin'ny tanan'ny olona izay namono ny rahalahiny, no hitakiko ny saran'ny fiainan'izany olona izany

"Hotakiako sandany izay olona mamono ny ain'ny olona hafa"

Avy amin'ny tanan'ny

Izany andian-teny izany dia ilazana ilay olona amin'ny fomba manokana kokoa. DH: "avy amin'izany olona izany ihany"

rahalahy

Eto ny "rahalahy" dia ilazana ny havana, ny mpiray foko, fianakaviambe, na vondron'olona amin'ny ankapobeny.

Na iza na iza mandatsaka ny ràn'ny olona iray, dia andatsaka ny ràny ny olona

Ny fandatsahan-drà dia sarin-teny ilazana ny famonoana olona. Midika izany fa raha misy olona mamono olona, dia olona hafa no tsy maintsy hamono azy. Na izany aza, ny "rà" dia tena manan-danja eto amin'ity andalana ity ary tokony ampiasaina ao amin'ny fandikan-teny raha azo atao. Adikao ny "mandatsa-drà" amin'ny teny izay milaza fahaverezana'ny rà be ka mahatonga fahafatesana.

fa tamin'ny endrik'Andriamanitra no nanamboarany ny olona

"Fa nanao ny olona ho tahaka Azy Andriamanitra" na "Fa nanao ny olona ho tahaka ny endriko ihany Aho"

Miteraha maro ary mihamaroa

Tso-dranon'Andriamanitra izany. Niteny an'i Noa sy ny fianakaviany hamokatra olombelona maro tahaka azy ireo, mba ho maro ny tahaka azy ireo. Ny teny "mamokara" dia manazava ny "hiterahany maro". Jereo ny nandikanao izany baiko izany ao amin'ny 1:28.

Genesis 9:8

Avy eo Andriamanitra niresaka tamin'i Noa sy ireo zanany lahy niaraka taminy

Efa niresaka tamin'izy ireo Andriamanitra. Izany andian-teny izany dia manamarika ny fiovana ny amin'izay horesahan'Andriamanitra. DH: "Nanohy niresaka tamin'i Noa sy ireo zanany lahy Andriamanitra" na "Ary dia nanohy niresaka Andriamanitra"

Raha ny Amiko

Izany andian-teny izany dia ampiasain'ny teny Anglisy hanamarihana ny fiovana amin'izay resahan'Andriamanitra mahakasika izay tokony hataon'i Noa sy ireo zanany lahy sy izay hataon'Andriamanitra.

Hanamafy ny fanekeko aminao

"hanao fanekena amiko sy aminao" Adikao toy ny ao amin'ny 6:18.

Genesis 9:11

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Noa sy ireo zanany lahy Andriamanitra.

Izao Aho dia hanamafy ny fanekena nataoko taminareo,

"Amin'ny filazana hoe, hanao ny fanekeko aminao Aho." Jereo ny nandikana ny teny mitovy ao amin'ny 6:18.

ny nofo rehetra

Ireo mety ho heviny dia: 1)ny olombelona rehetra na 2) ny manana vatana rehetra, dia ny olona sy ny biby.

Ary tsy hisy safo-drano handrava ny tany intsony

"Tsy hisy safo-drano handrava ny tany intsony mandrakizay." Hisy safo-drano, kanefa tsy handrava ny tany manontolo izany.

famantarana

Izany dia midika ho fampatsiahivana ny zavatra izay nampanantenaina.

fanekena ... an'ireo taranaka ho avy rehetra

Mihatra amin'i Noa sy ny fianakaviany ary ny taranaka fara mandimby rehetra ihany koa izany.

Genesis 9:14

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Noa sy ireo zanany lahy Andriamanitra.

Izany dia hitranga rehefa

"na oviana na oviana." Izany dia zavatra izay hitranga matetika.

hita ilay avana

Tsy mazava izay olona hahita ilay avana, kanefa satria ilay fanekena dia amin'i Yaveh sy ny olona, raha mila miteny izay hahita ny avana ianao, dia tsara indrindra raha lazainao ny anaran'i Yaveh sy ny olona. Azo adika izany hoe: DH "Izao sy ny olona dia nahita ny avana"

avana

taratra hazavana miloko marevaka izay miseho mandritra ny orana rehefa miposaka avy ao aorian'ny mpijery ny masoandro

ho tsaroako ny fanekeko

Tsy midika izany fa mora manadino Andriamanitra. DH: "Handinika ny fanekeko Aho"

tamiko sy taminareo

Miresaka an'i Noa sy ny zanany lahy Andriamanitra.

ireo zava-manan'ainan'ny nofo rehetra

"ny karazana zava-manan'aina rehetra"

ny nofo rehetra

Ireo mety ho heviny dia: 1)ny olombelona rehetra na 2) ny manana vatana rehetra, dia ny olona sy ny biby. Jereo ny nandikana izany ao amin'ny 6:11.

Genesis 9:16

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Noa sy ireo zanany lahy Andriamanitra.

mba hahatsiarovana

"mba hotadidiko" na "mba hisainako izany"

teo amin'Andriamanitra sy ireo zava-manan'aina

Andriamanitra no miresaka eto. DH: "eo amiko sy ny zava-manan'aina rehetra"

reo zava-manan'aina'ny nofo rehetra

"ny karazana zava-manan'aina rehetra." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 9:14.

Ary Andriamanitra niteny tamin'i Noa

Efa niresaka tamin'Andriamanitra i Noa. Izany andian-teny izany dia manamarika ny fizarana farany ny amin'izay nolazain'Andriamanitra. DH: "avy niteny tamin'i Noa Andriamanitra" na "ary Andriamanitra niteny tamin'i Noa"

Genesis 9:18

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny andininy faha 18-19 dia mampiditra ireo zanaka telo lahin'i Noa, izay ho fizarana manan-danja tokoa ao amin'ny tantara manaraka.

ray

Ray niteraka an'i Kanana i Hama.

Genesis 9:20

mpamboly

"olon'ny saha (tany)"

mamo

"nisotro divay be"

tsy nitafy

Ny lahatsoratra dia tsy mamaritra manokana izay tsy nirakotra tamin'ny vatan'i Noa raha nandry tamin'ny hamamoana izy. Ny fihetsik'ireo zanany lahy dia maneho fa nahamenatra izany.

Genesis 9:22

ny rainy

Ilazana an'i Noa izany.

Genesis 9:24

Fampahafantarana ankapobeny:

Ao amin'ny andininy faha 25-27 i Noa dia manonona ozona ho an'i zanak'i Hama ary tso-drano ho an'ny rahalahin'i Hama. Izay nolazain'i Noa mahakasika azy ireo dia mihatra koa amin'ireo taranany, araka izay haseho ao amin'ny UDB.

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny andian-teny mifandimby ao amin'ity andininy ity dia notapatapahana mba hanehoana fa hay kanto izany. Raha azonao atao, dia tazomy ny endrik'ireo andininy ireo mba hanehoana amin'ny mpamaky fa hay kanto izany.

nifoha tamin'ny fahamamoany

"nisava hamamona"

ny zanany faralahy

Ilazana an'i Hama izany. DH: " ny zanany faralahy, dia Hama"

voahozona anie Kanana

"manozona an'i Kanana Aho" na "Hitranga amin'ny Kanana anie ireo zava-dratsy"

Kanana

Iray amin'ny zanaka lahin'i Hama izany. DH: "Kanana zanaka lahin'i Hama"

mpanompon'ireo rahalahiny

"ny mpanompo ambany indrindra an'ireo rahalahiny" na "ny tsy manan-danja indrindra amin'ireo mpanompon'ireo rahalahiny"

ireo rahalahiny

Mety ilazana ireo rahalahin'i Kanana na ny havan'izy ireo amin'ny ankapobeny izany.

Genesis 9:26

Fampahafantarana ankapobeny:

Raha azonao atao, dia tazomy ny endrik'ireo andininy ireo mba hanehoana amin'ny mpamaky fa hay kanto izany.

Isaorana anie Yaveh, Andriamanitr'i Sema,

"Hankalazaina anie Yaveh, ilay Andriamanitr'i Sema," na "Yaveh, ilay Andriamanitr'i Sema, dia mendrika ny fiderana" na "Midera an'i Yaveh aho, ilay Andriamanitr'i Sema" (UDB)

ho mpanompony anie i Kanàna

"Aoka i Kanàna ho mpanompon'i Sema." Tafiditra ao amin'izany ireo taranak'i Kanàna sy Sema.

Hanitatra ny fari-tanin'i Jafeta anie Andriamanitra

Ireo mety ho heviny dia 1) "Hataon'Andriamanitra lehibe anie ny fari-tanin'i Jafeta" (UDB) na 2) "Andriamanitra anie hahamaro ny taranak'i Jafeta."

ary hamela azy hanorina ny tranony eo amin'ireo lain'i Sema

"ary hamela azy hiaina am-pilaminana (fiadanana) miaraka amin'i Sema." Tafiditra ao anatin'izany ireo taranak'i Jafeta sy Sema.

Ho mpanompony anie i Kanana

"Aoka ho mpanompon'i Jafeta i Kanana." Tafiditra ao anatin'izany ireo taranak'i Jafeta sy Sema.

Genesis 10

Genesis 10:1

Ireto avy ny taranak'ireo zanaka lahin'i Noa

"Fitanisana ny zanaka lahin'i Noa izany." Izany andian-teny izany dia mampiditra ny fitanisana ny taranak'i Noa ao amin'ny Genesisy 10: 1-11:9.

Genesis 10:2

Nanomboka teo ny nizarazaran'ireo olon'ny moron-tsiraka ary samy nankany amin'ny taniny avy izy ireo

"ireo zanaka lahin'i Javana sy ireo taranany dia nisaraka ka nifindra ho any amin'ny moron-tsiraka sy any amin'ireo nosy"

olon'ny moron-tsiraka

Ilazana ny olona izay mipetraka any amin'ny faritany sy any amin'ireo nosy.

ny taniny izy ireo

"ny tanindrazan'izy ireo." Toerana izay hifindran'ny olona ka hipetrahany izany.

ny tsirairay samy araka ny fiteniny avy

"Ny isam-bondron'olona samy miteny ny fiteniny avy" na "Ny isam-bondron'olona dia nizara araka ny fitenin'izy ireo"

Genesis 10:6

Mizraima

Ny Mizraima dia anarana Hebreon'ny hoe: "Egypta."

Genesis 10:8

mpandresy

Ireo mety ho heviny dia 1) "mpiady mahery" na 2) '"lehilahy mahery" na 3)" mpanapaka mahery."

teo anatrehan'i Yaveh

Ireo mety ho heviny dia 1)"eo imason'i Yaveh" na 2) "amin'ny fanampian'i Yaveh"

Izany no nilazana hoe

Mampiditra ohabolana izany. Ny fiteninao dia mety manana fampidirana ny ohabolana sy fomba fiteny amin'ny fomba hafa. DH: "Izany no mahatonga ny olona hiteny hoe / "izany no mahatonga ny fitenenana hoe"

ireo ivony voalohany

Ireo mety ho heviny dia 1) ireo ivony voalohany izay nampiroboroboany na 2) ireo tanàna manan-danja.

Genesis 10:11

nankany Asyria

"nankany Asyria i Nimroda"

Mizraima niteraka

Nitohy ny fitanisana ireo taranak'i Noa.

Mizraima

Iray amin'ireo zanaka lahin'i Hama i Mizraima. Lasa olon'i Egypta ireo taranany. Mizraima dia anarana Hebreon'ny hoe: "Egypta."

Genesis 10:15

Jebosita ... ireo Amorita ... ireo Girgasita

Ireo anarana ireo dia ilazana ny vondron'olona lehibe izay taranaka avy amin'ny Kanana.

Genesis 10:19

sisiny

"faritany" na "sisin'ny faritanin'izy ireo"

avy any Sidona, mitohy mankany Gerara, ka hatrany Gaza

Azo atao mazava ny hoe lalana mankany atsimo. DH: "avy any amin'ny tanànan'i Sidona any atsimo ka hatrany amin'ny farany atsimon'i tanànan'i Gaza, izay eo akaikin'i Gerara"

ary ny iray izay mankany Sodoma, Gomora, Adma, ary Zeboima, ka hatrany Lasa

Ny hoe lalana mankany "atsinanana" na "afovoan-tany" dia afaka atao mazava raha ilaina. DH: "ary miatsinanana mankany Sodoma, Gomora, Adma, sy any amin'ireo tanànan'i Zeboima, ka hatrany Lasa"

Ireo no zanaka lahin'i Hama

Ny teny hoe "ireo" dia ilazana ny olona sy ny vondron'olona izay notanisaina tao amin'ny andininy 10:6.

araka ny fiteniny avy

"nisaraka araka ny fiteniny isan-karazany avy"

tany amin'ny tanin'izy ireo

"tany amin'ny tanindrazan'izy ireo"

Genesis 10:24

Arpaksada

Arpaksada dia iray amin'ny zanaka lahin'i Sema.

Palega

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny anarana hoe Palega dia midika hoe: 'fizarana."'

voazara ny tany

Azo atao izany hoe: DH: "nizara ny olon'ny tany" na "nisaraka ny olon'ny tany" na "Nozarain'Andriamanitra ny olon'ny tany"

Genesis 10:26

Joktana

iray amin'ny zanaka lahin'i Ebara i Joktana.

Ireo rehetra ireo

Ny "Ireo" eto dia ilazana ny zanaka lahin'i Joktana.

Genesis 10:30

Ny faritanin'izy ireo

"Ny tany izay eo ambany fifehezany" na "Ny tany izay hitoerany"

Ireo no zanaka lahin'i Sema

Ny teny hoe "ireo" dia ilazana ireo taranak'i Sema (10:21).

Genesis 10:32

Ireo no foko

Ilazana ny olona rehetra notanisaina tany amin'ny 10:1.

araka ny

"voatanisa araka ny"

Avy amin'ireo no nampisaraka ireo firenena ka niparitaka nanerana ny tany

" Avy amin'ireo foko ireo no nampisaraka ireo firenena ka niparitaka nanerana ny tany" na "Nizara ireo foko ireo ary nahatonga ireo firenen'ny tany"

tao aorian'ny safo-drano

Azo atao mazava tsara izany na mazava kokoa. DH: "tao aorian'ny nandravan'ny tany ny safo-drano"

Genesis 11

Genesis 11:1

Ary

Izany teny izany dia maneho fa manomboka fizaran-tantara vaovao ny mpanoratra.

ny tany manontolo

ny olona rehetra manerana ny tany

nampiasa fiteny iray sy teny iombonana

Izany andian-teny roa izany dia mitovitovy hevitra ihany ary manasongadina fa ny olona rehetra dia miteny amin'ny fiteny mitovy.

nandeha

"nifindra" na "nifindrafindra"

niatsinanana

Ireo mety ho heviny dia 1) "tany atsinanana" na 2) "avy any atsinanana" na 3)" ho any atsinanana." Ny safidy tsara indrindra dia "tany atsinanana" satria Sinara dia any atsinanan'ny toerana izay noheverin'ny manam-pahaizana fa niantsonan'ny sambo fiara.

nanorim-ponenana

Nitsahatra nifindrafindra ary nanomboka nonina tao amin'ny toerana iray

Genesis 11:3

Andao

Raha manana fomba ilazana ny fahamaikana sy ny fibaikoana olona hanomboka asa ny fiteninao, tahaka ny teny Anglisy "Koa ndeha!" dia afaka ampiasainao eto izany.

handoro tsara izany

Mamboatra ny biriky amin'ny tanimanga ka mandoro izany amin'ny lafaoro tena mahamay ny olona mba hahamafy sy hampateza izany.

molanga

zavatra matevina, miraikitra, ranon-javatra mainty izay avy amin'ny tany

feta

Zavatra matevina izay natao tamin'ny vovon-tsokay, tanimanga, fasika, ary rano izay nampiasaina hampiraiketana ny vato na ny biriky hitambatra.

ary aoka hamoronantsika anarana ho antsika izany

"Aoka isika hanitatra /hahalehibe ny lazantsika"

anarana

"laza"

hiparitaka isika

Azo atao izany hoe: DH: "hotafasaraka isika ary hipetraka any amin'ny toerana samy hafa"

Genesis 11:5

ireo taranak'i Adama

"ny olona"

nidina

Afaka atao mazava ny mahakasika ny toerana izay nidinany: " nidina avy any an-danitra." Tsy milaza izay fomba nidinany izany. Mampiasa teny mahalaza ny hoe "nidina" amin'ny ankapobeny.

mba hijery

"mba handinika" na "mba hijery akaiky kokoa"

vahoaka iray mitovy fiteny

Ny vahoaka rehetra dia vondrona iray lehibe ary niresaka tamin'ny fiteny mitovy.

ary manomboka manao izany izy ireo

Ireo mety ho heviny dia 1)" efa nanomboka nanao izany izy ireo," izay midika fa efa nanomboka namboatra ny tilikambo izy ireo ary mbola tsy vita izany, na 2)"izany ihany no zavatra voalohany efa nataon'izy ireo", izay midika fa amin'ny ho avy dia hanao zavatra lehibe kokoa izy ireo.

tsy hisy zavatra izay kasain'izy ireo hatao ka tsy ho vitan'izy ireo

Azo atao izany hoe: DH" ny zavatra rehetra izay kasain'izy ireo atao dia ho vitan'izy ireo"

andeha

Raha manana fomba ilazana ny fahamaikana sy ny fibaikoana olona hanomboka asa ny fiteninao, tahaka ny teny Anglisy "Koa ndeha!" dia afaka ampiasainao eto izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 11:3.

andeha isika hidina

Ny teny hoe "isika" dia ilazana an'Andriamanitra. Ao ireo mandika izany hoe: "Aoka Aho hidina" na "hidina Aho." Raha manao izany ianao, mihevara hanampy fanamarihana ambany pejy milaza fa ilazana mpandray anjara maro. Jereo ny fanamarihana ambany pejy amin'ny hoe "Andeha isika hamorona" ao amin'ny 1:26.

hampifangaro ny fitenin'izy ireo

Midika izany fa hanatsahatra ny fitenenan'ny olona manerana ny tany amin'ny teny mitovy i Yaveh. DH: " hampifangaro ny fitenin'izy ireo "

mba tsy hifankahazo izy ireo

Izany no tanjon'ny fampifangarona ny tenin'izy ireo. DH: "mba tsy hahafahan'izy ireo mahazo izay ifampiresahany" (UDB)

Genesis 11:8

avy teo

"avy teo amin'ilay tanàna"

natao hoe Babela ny anaran'izany, satria tao no nanafangaron'i Yaveh

Ny anarana hoe: "Babela" dia mitovy fanonona amin'ny teny izay midika hoe "mifanjevo." Ireo mpandika teny dia mety te hanampy fanamarihana ambany pejy mahakasika izany.

nanafangaro ny fiteny manerana ny tany

Midika izany fa nataon'i Yaveh izay tsy iresahan'ny olona maneran-tany amin'ny fiteny mitovy. DH: "nanafangaro ny fiteny manerana ny tany"

Genesis 11:10

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny ambiny sisa amin'ity toko ity dia mitanisa ireo taranak'i Sema hatrany amin'ny Abrama.

Ireto ny taranak'i Sema

Izany fehezanteny izany no fiantomboan'ny fitanisana Ireo ny taranak'i Sema.

safo-drano

Ilay safo-drano tamin'ny andron'i Noa izany raha tonga ratsy ny olona ka nandefa safo-drano manerana ny tany hanarona ny tany manontolo Andriamanitra.

tonga rain'i Arpaksada

"nanana an'i Arpaksada zanany lahy" na "teraka i Arpaksada zanany lahy"

Arpaksada

anaran-dehilahy

Zato ... roa ... dimanjato

Ireo mpandika teny dia mety hanoratra teny na tarehimarika "100", "2", sy "500." (Ny ULB sy ny UDB dia mampiasa ny tarehimarika raha telo na mihoatra ilay andian-teny; soratana amin'ny teny kosa raha teny iray na roa.)

Genesis 11:12

tonga rain'i Sela

"teraka i Sela zanany lahy"

Sela

anaran-dehilahy

Genesis 11:14

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 11:12-25 dia manana endrika mitovy. Adikao toy ny nandikanao 11:12.

Genesis 11:16

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 11:12-25 dia manana endrika mitovy. Adikao toy ny nandikanao 11:12.

Genesis 11:18

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 11:12-25 dia manana endrika mitovy. Adikao toy ny nandikanao 11:12.

Genesis 11:20

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 11:12-25 dia manana endrika mitovy. Adikao toy ny nandikanao 11:12.

Genesis 11:22

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 11:12-25 dia manana endrika mitovy. Adikao toy ny nandikanao 11:12.

Genesis 11:24

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny fireketana an-tsoratra ao amin'ny Genesisy 11:12-25 dia manana endrika mitovy. Adikao toy ny nandikanao 11:12.

Abrama, Nahora sy Harana

Tsy fantatsika izay filaharan'ny nahaterahan'ireo zanany lahy ireo.

Genesis 11:27

Ary ireto ireo taranak'i Tera

Izany fehezanteny izany no mampiditra ny tantaran'ireo taranak'i Tera. Ny Genesisy 11:27-25:11 dia miresaka momban'ireo taranak'i Tera, indrindra i Abrama zanany lahy. DH: "Tantaran'ireo taranak'i Tera izany"

Harana dia maty teo amin'ny fanatrehan'ny Tera rainy

Midika izany fa maty i Harana raha mbola velona i Tera rainy. DH: "maty i Harana raha mbola velona i Tera, rainy"

Genesis 11:29

naka vady

"naka ireo vehivavy ho vady"

Iska

anaram-behivavy izany.

Ary

Izany teny izany dia nampiasaina hampidirana ny fampahafantarana vaovao mahakasika an'i Saray izay hanan-danja ao amin'ireo toko manaraka.

momba

Izany teny izany dia manoritsoritra ny vehivavy izay manana toe-batana tsy afakahitoe-jaza na ho bevohoka.

Genesis 11:31

azy (...ny)

Eto ny teny "azy/ ...ny" dia ilazana an'i Tera.

Saray vinantovaviny, vadin'i Abrama zanany lahy

vinanto, vadin'i Abrama zanany lahy - "Saray vinantovaviny, izay vadin'ny Abrama zanany lahy"

Harana ... Harana

Anarana roa samy hafa izany ary samy manana ny fanonona azy izany amin'ny Hebreo. Ny iray ilazana olona ary ny iray hafa ilazana tanàna. (Ny '"h" ao amin'ny anaran-tanàna dia tononona mafimafy kokoa nohon'ny "h" ao amin'ny anaran'olona.) Amin'ny fiteninao dia afaka mifidy ny fanonona roa samy hafa ianao mba hanehoana izany.

Genesis 12

Genesis 12:1

Ary

Nampiasaina mba hanamarika ny fizaran-tantara vaovao izany teny izany.

Mialà amin'ny firenenao, sy amin'ireo havanao

"Mialà amin'ny taninao, sy amin'ireo fianakavianao"

Hataoko firenena lehibe ianao

Ny "ianao" eto dia ilazana an'i Abrama, kanefa i Abrama dia maneho ny taranany. DH: "Avy aminao no hanombohako firenena lehibe" na "hataoko tonga firenena lehibe ireo taranakao"

ary hataoko lehibe ny anaranao

Ny teny hoe "anarana" dia maneho ny lazan'ny olona iray. DH: "ary hataoko malaza ianao"

ary ho fitahiana ianao

Ny teny hoe: "ho an'ny olona hafa" dia voazava. DH: "ho fitahiana ho an'ny olona hafa ianao"

fa na iza na iza manala baraka anao dia hozoniko

"hozoniko izay rehetra mitondra anao amin'ny fomba maha menatra" na "raha misy mitondra anao toy ny tsy misy dikany, dia hanozona azy Aho"

Avy aminao no hitahiana ireo firenen'ny tany rehetra

Azo atao izany hoe: DH: "hitahiana ireo firenen'ny tany rehetra avy aminao Aho"

Avy aminao

"noho ianao" na "satria nitahy anao Aho"

Genesis 12:4

fananana

Ao anatin'izany ireo biby sy ny fananana izay tsy manan'aina.

ireo vahoaka izay azon'izy ireo

Ireo mety ho heviny dia 1) "ireo andevo izay voangon'izy ireo" (UDB) na 2) "ireo olona izay voangon'izy ireo hiaraka aminy."

Genesis 12:6

Nandalo ny tany Abrama

Ny anaran'i Abrama ihany no voatonona eto satria izy no lohan'ny fianakaviana. Andriamanitra efa nanome azy baiko hitondra ny fianakaviany ary handeha any. DH: "Koa nandeha manerana ny tany i Abrama sy ny fianakaviany"

ny tany

"ny tany Kanana"

ny hazo terebintan'i More

More dia mety ho anaran-toerana tokoa.

Yaveh, izay efa niseho taminy

"Yaveh, satria efa niseho taminy Izy"

Genesis 12:8

nanorina ny lainy

Maro ireo olona niara-nandeha tamin'i Abrama. Ny olona izay mifindrafindra amin'ny toerana iray ho amin'ny toerana hafa dia mipetraka anaty lay. DH: "nanangana ny lain'izy ireo"

niantso ny anaran'i Yaveh

"nivavaka tamin'ny anaran'i Yaveh" na "nidera an'i Yaveh"

Avy eo nanohy ny diany Abrama

"Ary Abrama naka ny lainy ka nanohy ny diany."

nakany Negeva

"nakany amin'ny faritanin'i Negeva" na "nakany atsimo" na "mianatsimo ny efitr'i Negeva" (UDB)

Genesis 12:10

Nisy mosary

Tsy tsara vokatra tamin'izany vanim-potoana izany. Azo atao mazava izany: DH: "Nisy ny tsy fahampian-tsakafo"

tao amin'ilay tany

"tao amin'ilay toerana" na "tao amin'ny tany izay nonenan'i Abrama"

nidina tany

ireo mety ho heviny dia 1) "nandeha nianatsimo kokoa" (UDB) na 2) "niala an'i Kanana nankany." Ny tena tsara dia ny mandika izany amin'ny teny fampiasanao andavan'andro milaza ny fandehanana amin'ny toerana avo ho amin'ny toerana iva kokoa.

ho vonoin'izy ireo aho ... ho velona

Ny antony hamonoan'izy ireo an'i Abrama dia azo hazavaina: "ho vonoin'izy ireo aho mba hahafahan'izy ireo manambady anao"

mba ho voatsitsy ny aiko noho ianao

Afaka atao izany hoe: DH: "mba, noho ianao, dia tsy ho vonoin'izy ireo aho"

Genesis 12:14

ary tamin'ny

ireo mety ho heviny dia 1) Izany andian-teny izany eto dia nampiasaina hanamarika ny nanombohan'ny tantara, ary manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia afaka mihevitra ny hampiasa izany eto ianao, na 2)" ary dia izany no niseho" (UDB).

Hitan'ireo tandapan'i Farao izy

"Hitan'ireo manam-bononahitr'i Farao i Saray" na "Hitan'ireo manam-bononahitr'ny mpanjaka izy" (UDB)

nalaina ho any an-tokantranon'i Farao ravehivavy

Afaka atao izany hoe: DH: "Nalain'i Farao ho any an-tokatranony izy" na "Nalain'ireo miaramilan'i Farao ho any an-tokatranony izy"

ravehivavy

Saray

tokantranon'i Farao

ireo mety ho heviny dia 1) "Ny havan'i Farao," izay, ho toy ny vady, na 2) "tokantranon'i Farao" na "ny lapan'i Farao," fanalefahan-teny ilazana ny hanaovan'i Farao azy ho iray amin'ireo vadiny.

noho ny aminy

"noho ny amin'i Saray" na "noho izy"

Genesis 12:17

noho i Saray, vadin'i Abrama.

Azo azavaina misimisy izany: DH: "satria Farao nikasa haka an'i Saray, vadin'i Abrama, ho vadiny"

Nampiantso an'i Abrama i Farao

"niantso an'i Abrama i Farao" na "nandidy an'i Abrama hankany aminy i Farao"

Inona ity zavatra izay vitanao tamiko?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany i Farao mba hanehoana ny hatezerany noho izay nataon'i Abrama taminy. Afaka atao manaitra ihany koa izany. DH: "Nanao zavatra mahatsiravina tamiko ianao!" (UDB).

Ary Farao nanome baiko ireo lehilahiny mahakasika azy

"ary Farao no nitari-dalana ireo manam-boninahiny mahakasika an'i Abrama"

ary nandefa azy lavitra izy ireo, niaraka tamin'ny vadiny sy izay rehetra nananany

"ary ireo manam-boninahitra nandefa an'i Abrama ho lavitra an'i Farao, niaraka tamin'ny vadiny sy izay rehetra nananany"

Genesis 13

Genesis 13:1

niakatra avy tany

"nandao" na "niainga avy tany"

nandeha tao Negeva

Negeva dia tany hay any amin'ny faritra atsimon'i Kanana, andrefan'i Egypta. Afaka hazavaina izany. DH: "niverina ho any amin'ny tany hain'i Negeva"

Ary Abrama dia tena nanan-karena biby, volafotsy, ary volamena

"nanana biby, sy volafotsy ary volamena maro tokoa i Abrama"

biby

"biby fiompy"

Genesis 13:3

Nanohy ny diany izy

Nizotra antanan-tohatra ny dian'i Abrahama sy ny havany, nandeha tamin'ny toerana iray ho amin'ny toerana iray hafa. Afaka hazavaina izany. DH: "Nanohy ny diany izy ireo"

ho any amin'ny toerana izay nisy ny lainy taloha

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Jereo ny Genesisy 12:8." Ny fotoana nandehanany dia azo azavaina. DH: "ho any amin'ny toerana izay nanorenany ny lainy mialohan'ny nandehanany tany Egypta"

niantso ny anaran'i Yaveh

"nivavaka tamin'ny anaran'i Yaveh" na "nidera an'i Yaveh." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 12:8.

Genesis 13:5

Ary

Izany teny izany dia nampiasaina mba hanehoana fa izay manaraka eo dia fampahafantarana fototra hanampy ny mpamaky hahatakatra ny tranga izay manaraka eto.

Tsy nahazaka ny hiarahan'izy ireo mitoetra ny tany

Tsy ampy ho an'ny bibin'izy ireo rehetra ny tany firahofana sy ny rano.

ireo fananany

Ao anatin'izany ny biby fiompy, izay mila ahitra sy rano.

tsy afaka niara-nipetraka

"tsy afaka niara-niaina"

Nipetraka tao amin'ilay tany ireo Kananita sy Perizita tamin'izany fotoana izany

Antony hafa izay tsy nahafahan'ny tany mahazaka azy rehetra ireo ihany koa izany.

Genesis 13:8

Aoka tsy hisy fifandirana amiko sy eo aminao

"Aoka tsy hiady"

fifandirana

"fifanoherana" na "ady" na "ady hevitra (mifanditra)"

ary eo amin'ireo mpiandry ondrinao sy ireo mpiandry ondriko

"ary ndeha hanatsahatra ny fifandiran'ireo lehilahy izay mikarakara ny biby fiompitsika"

sady mpianakavy rahateo isika

"satria mpianakavy isika"

fianakaviana

"havana akaiky" na "havana". Zanakin'ny mpiray tampo amin'i Abrama i Lota.

Tsy eo anoloanao ve ny tany iray manontolo?

Azo adika ho fanambarana tsara izany fanontaniana fampisainana izany. DH: "Afaka ampiasainao ny tany manontolo."

Mandehana tsy am-pihambahambana ary misaraha amiko

Niresaka am-pitiavana tamin'i Lota i Abrama ary namporisika azy hanao zavatra izay hanampy azy roa tonta. "Aoka hisaraka."

Raha mandeha miankavia ianao, dia handeha miankavanana aho

ireo mety ho heviny dia 1) "raha mandeha amin'ny lalana iray ianao dia handeha amin'ny iray hafa aho" na 2)"raha mianavaratra ianao, dia handeha mianatsimo aho." Navelan'i Abrama nisafidy ny ampahany amin'ny tany izay tiany i Lota, ary haka izay sisa tavela i Abrama.

Genesis 13:10

ny lemak'i Jordana rehetra

Ilazana ny ny faritra ny onin'i Jordana amin'ny ankapobeny izany.

voatondraka tsara

"nanana rano betsaka" na "be rano"

tahaka ny sahan'i Yaveh, tahaka ny tanin'i Egypta

"tahaka ny sahan'i Yaveh na tahaka ny tanin'i Egypta." Toerana roa samy hafa izany.

ny sahan'i Yaveh

Anarana hafa ilazana ny saha Edena izany.

saha

Ampiasao ny teny mitovin'ny hoe: "saha" araka izay nampiasainao ao amin'ny 2:7.

Talohan'ny nandravan'i Yaveh an'i Sodoma sy Gomora izany

Mialoha zavatra izay hitranga atsy ho atsy izany. Manan-danja tokoa izany eto noho izy manazava ny antony nanorenan'i Lota fonenana tany amin'ny faritra izay tsy namokatra intsony taty aoriana.

ireo mpihavana

" ireo havana akaiky" na " ireo havana". Ilazana an'i Lota sy Abrama miaraka amin'ireo ankohonany izany.

Genesis 13:12

nipetraka

"nanorim-ponenana" na "nitoetra"

tany amin'ny tany Kanana

"tany amin'ny tanin'ireo Kananita"

Nanorina ny lainy ho lavitra manakaiky an'i Sodoma izy

ireo mety ho heviny dia 1)"Nanorina ny lainy manakaiky an'i Sodoma izy" (UDB) na 2)"Namindra ny lainy manodidina amin'ny toerana izay mahazo ny lalana rehetra mankany Sodoma izy."

Genesis 13:14

tao aorian'ny nialàn'i Lota teo aminy

"rehefa nandao an'i Abrama i Lota"

Genesis 13:16

mandehana mamakivaky ny halava sy ny sakan'ny tany

"mandehana manodidina ny tany manontolo"

Mamre

Anaran'ilay lehilahy izay tompon'ireo hazo terebinta izany.

Hebrona

anaran-toerana

alitara ho an'i Yaveh

"alitara hiderana an'i Yaveh"

Genesis 14

Genesis 14:1

Fampahafantarana ankapobeny:

Ireo toerana ao amin'ny 14:1 dia tanàna mahaleo tena avokoa.

Ary tamin'ny

Nampiasaina mba hanamarika ny fizaran-tantara vaovao izany andian-teny izany. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia tokony hihevitra ny hampiasa izany ianao eto.

Tamin'ny andron'i

"Tamin'ny fotoanan'i"

nanao ady izy ireo

"nandeha niady izy ireo" na "nanomboka ady izy ireo" na "niomana ho amin'ny ady izy ireo"

Genesis 14:3

Ireto mpanjaka dimy farany dia nifampitaona niaraka

Ny fampahafantarana fa ireo tafika dia miaraka amin'izy ireo dia azo atao mazava. DH: "Ireto mpanjaka dimy farany sy ireo tafiny dia nifampitaona niaraka"

Roa ambin'ny folo taona no nanompoan'izy ireo

Ny tranga ao amin'ny andininy 4-7 dia niseho talohan'ny andininy 3. Ny fiteninao dia mety hanana fomba fanehoana izany.

nanompoan'izy ireo an'i Kedorlaomera

mety tsy maintsy nandoa hetra sy nanao fanompoana tao amin'ny tafiny tokoa izy ireo. DH: "teo ambany fifehezan'i Kedorlaomera izy ireo"

nikomy izy ireo

"nandà ny hanompo azy izy ireo" na "nitsahatra ny nanompo azy izy ireo"

tonga ... ary nanafika

Nanao izany izy ireo satria nikomy ireo mpanjaka hafa.

Refaita ... Zozima ... Emima ... Horita

Anarana vondron'olona ireo.

Astarta-Kamaima ... Hama ... Save-kiriataima ... Seira ... Elparana

Anaran-toerana ireo.

Elparana, izay akaikin'ny tany efitra

Izany andian-teny izany dia manampy ny mpamaky hahatakatra izay misy an'i Elparana. Azo adika amin'ny fehezanteny misaraka izany raha ilaina. DH: " Elparana. Elparana dia akaikin'ny efitra"

Genesis 14:7

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny andininy 8 sy 9 dia mamerina izay voalaza ao amin'ny 14:3 ary manohy mitantara izay nitranga raha avy hiaraka hiady ireo mpanjaka.

niverina izy ireo ary tonga

Ny teny hoe: "izy ireo" dia ilazana ireo mpanjaka efatra avy any ivelany izay nanafika ny faritry Kanana. Ny anaran'izy ireo dia Amrafela, Arioka, Kedorlaomera, sy Tidala. DH: "niverina izy ireo ary lasa"

ireo Amorita izay nonina tany Hazazon-tamara

Izany andian-teny izany dia milaza ny toerana izay naharesy ny olona Amorita. Izy ireo dia olona Amorita izay nonina tany amin'ireo toerana hafa.

ary ny mpanjakan'i Bela (nantsoina koa hoe: Zoara)

Nantsoina hoe: Zoara ihany koa ny tanàn'i Bela. Izany fampahafantarana izany dia azo apetraka any amin'ny faran'ny fehezanteny. "ary nivoaka ny mpanjakan'i Bela ary nanomana ady. Nantsoina hoe Zoara ihany koa i Bela."

niomana ho amin'ny ady

"nanatevin-daharana ny ady" na "nandahatra miaramila mitandavana." Ireo mpandika teny sasany dia mety mila manampy ihany koa hoe: niady ireo tafika, toy ny nataon'ny UDB ao amin'ny andininy 9.

mpanjaka efatra nanohitra ireo dimy

Koa satria notanisaina mialoha ireo mpanjaka dimy, ny fiteny sasany mety hisafidy ny handika an'izany hoe" mpanjaka dimy nanohitra ireo efatra."

Genesis 14:10

Ary

Izany teny izany dia mampiditra ny fampahafantarana fototra mahakasika ny lohasahan'i Sidima. Ny fiteninao dia mety manana fomba fampidirana ny fampahafantarana fototra.

feno lavaka misy ditin-tany

"betsaka lavaka misy ditin-tany." Lavaka amin'ny tany izay misy ditin-tany izany.

molanga

zavatra matevina, miraikitra, ranon-javatra mainty izay avy amin'ny tany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 11:3.

mpanjakan'i Sodoma sy Gomora

Sarinteny ilazana ireo mpanjaka sy ny tafiny izany. DH: ireo mpanjakan'ny Sodoma sy Gomora sy ireo tafiny"

nilatsaka tao izy ireo

ireo mety ho heviny dia 1) ny sasany tamin'ireo miaramilany dia nilatsaka tao anaty lavaka misy ditin-tany na 2) ireo mpanjaka mihintsy no nilatsaka tao anaty lavaka misy ditin-tany. Koa satria ny 14:17 nilaza fa nandeha hihaona amin'i Abrama ny mpanjakan'ny Sodoma, ny hevitra voalohany no mety ho marina kokoa.

ireo izay tavela

"ireo izay tsy maty tamin'ny ady sy tsy nilatsaka tao anaty lavaka misy ditin-tany"

ny fahavalo

Izany dia ilazana an'i Kedorlaomera mpanjaka sy ireo mpanjaka hafa ary ireo tafiny izay niaraka taminy raha nanafika an'i Sodoma sy Gomora.

ireo zavatsoa an'i Sodoma sy Gomora

Ny teny hoe: "Sodoma" sy "Gomora" dia sarinteny ilazana ny olona izay mipetraka ao amin'ireo tanàna ireo. DH: "ny haren'ny olon'ny Sodoma sy Gomora" na "ny fananan'ny olon'ny Sodoma sy Gomora"

ireo tahiriny

" ny sakafo sy ranon'izy ireo"

lasa nandeha amin'ny lalan'izy ireo

lasa nandeha izy ireo

nentiny koa i Lota, zana-drahalahin'i Abrahama, izay nipetraka tao Sodoma, niaraka tamin'ny fananany rehetra

Ny andian-teny "zana-drahalahin'i Abrahama" sy "izay nipetraka tao Sodoma" dia mampahatsiaro ny mpamaky ny zavatra izay voasoratra teo aloha mahakasika an'i Lota. DH: "nalain'izy ireo ihany koa i Lota, niaraka tamin'ny fananany rehetra. Zana-drahalahin'i Abrahama i Lota izay nipetraka tao Sodoma tamin'izany fotoana izany"

Genesis 14:13

Ilay iray izay afa-nandositra dia tonga

"lehilahy izay nandositra tamin'ny ady ka tonga"

Izy dia nonina

"Abrama dia nonina." Mampiditra fampahafantarana fototra izany.

ireo izay mpiandany amin'i Abrama

"nanao fifanekem-piara-miasa tamin'i Abrama" na "vita fanekem-pihavanana tamin'i Abrama"

ny havany

Entina ilazana an'i Lota zana-drahalahin'i Abrahama izany.

lehilahiny voahofana

"lehilahiny izay voahofana hiady"

lehilahiny izay teraka tao an-tranony

"lehilahiny izay teraka tao an-tokatranon'i Abrama." Zanak'ireo mpanompon'i Abrama izy ireo.

nanaraka azy ireo

"nanenjika azy ireo"

Dana

Tanàna farany lavitra avaratr'iKanana izany, lavitrin'ny fitobian'i Abrama.

Genesis 14:15

Nozarainy ny alina ireo lehilahiny hanohitra azy ireo ary nanafika azy ireo

Mety entina ilazana paik'ady izany eto. "Nozarain'i Abrama ho andiany maro ireo lehilahy, ary nanafika ireo fahavalony avy amin'ny lalana isan-karazany izy ireo" (UDB)

ireo fananana rehetra

Entina ilazana ireo zavatra izay nangalarin'ireo fahavalo avy amin'ny tanànan'i Sodoma sy Gomora izany.

sy ireo zava-tsoany

"sy ny fanan'i Lota izay nangalarin'ireo fahavalo tamin'i Lota"

mbamin'ireo vehivavy sy ny vahoaka hafa

"mbamin'ireo vehivavy sy ny vahoaka hafa izay nobaboin'ireo mpanjaka efatra"

Genesis 14:17

niverina

Ny fampahafantarana ambadika mahakasika ny toerana izay niverenany dia afaka hazavaina. DH: '"niverina tany amin'ny toerana izay nipetrahany"

Melkizedeka, mpanjakan'i Salema

Eto ny voalohany hanononana an'ity mpanjaka ity.

mofo sy divay

Mahazatra ny olona mihinana mofo sy divay. Jereo ny nandikanao "ny mofo" ao amin'ny 3:17 sy "ny divay" ao amin'ny 9:20.

Genesis 14:19

Nitso-drano azy izy

Nitso-drano an'i Abrama i Melkizedeka mpanjaka.

Ho tahian'Andriamanitra Avo Indrindra, Mpahary ny lanitra sy ny tany anie Abrama

Afaka atao izany hoe: DH:" Andriamanitra Avo Indrindra, mpahary ny lanitra sy ny tany, anie hitahy an'i Abrama"

lanitra

Entina ilazana ny toerana izay honenan'Andriamanitra izany.

Andriamanitra Avo Indrindra, izay nanolotra

"Andriamanitra Avo Indrindra, satria nanolotra izy." Ny andian-teny miantomboka amin'ny "izay nanolotra" dia milaza misimisy kokoa amintsika ny momban'Andriamanitra Avo Indrindra.

Isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra

Fomba fiderana an'Andriamanitra izany. Jereo ny nandikanao ny "isaorana anie" ao amin'ny 9:26.

teo an-tananao

"teo ambany fifehezanao" na "teo ambany herinao"

Genesis 14:21

Omeo ahy ny olona

Ny andian-teny "ny olona" dia mety ilazana ny olona ao Sodoma izay voababoin'ireo fahavalo. Nanavotra azy ireo Abrama raha nanavotra an'i Lota izy.

Izaho dia efa nanangana ny tanako

"Efa nanao fianianana aho" na "Efa nanao voady aho."

Tsy haka na inona na inona afa-tsy izay efa nohanin'ireo zatovo Aho

"ny hany alaiko aminao dia izay efa nohanin'ireo zatovoko." Nandà ny handray zavatra ho azy Abrama, fa nanaiky kosa fa ireo miaramilany dia efa nihinana tamin'ireo fanampiana nandritra ny dian'ny fiverenana makany Sodoma tao aorian'ny ady.

ny anjaran'ireo lehilahy izay niaraka tamiko

Ny tena hevitra fenon'izany fanambarana izany dia azo azavaina. DH: "ny anjaran'ny fananana voaharo izay an'ireo lehilahy izay nanampy ahy hamerina izany"

Anera, Eskola ary Mamre

Mpiandany amin'i Abrama izy ireo. Noho izy mpiandany amin'i Abrama dia niara-niady taminy izy ireo. Ny tena hevitra fenon'izany fanambarana izany dia afaka azavaina. DH: "ireo mpiandany amiko dia Anera, Eskola ary Mamre"

Genesis 15

Genesis 15:1

Tao aorian'ireo zavatra ireo

"ireo zavatra ireo" dia manondro ny fotoana izay niadivan'ireo mpanjaka ka nanavotan'i Abrama an'i Lota.

tonga tamin'i Abrama ny tenin'i Yaveh

Izany fomba fiteny izany dia midika fa niresaka i Yaveh. DH: "Nilaza ny hafany i Yaveh"

ny tenin'i Yaveh

Eto ny "teny" dia maneho ny hafatr'i Yaveh. DH: "ny hafatr'i Yaveh"

apinganao sy valisoa...

Mampiasa izany sarinteny izany Andriamanitra mba hilazana amin'i Abrama momba ny toetrany sy ny fifandraisany amin'ny Abrama.

Izaho no apinganao

Ireo miaramila dia mampiasa apinga mba hiarovan'izy ireo tena amin'ireo fahavalony. DH: "Hiaro anao toy ny apinga Aho" na "Izaho no ampinga hiaro anao"

valisoa

" fandoavana ny sarany." Izany dia ilazana ny fandoavana ny saran'izay mendrika ny olona. Roa ny mety ho heviny 1) Izaho dia Izaho ihany no ilainao" na 2)" hanome izay rehetra ilainao aho."

Hoy Abrama hoe: ''Satria tsy nomenao ...

"Nanohy niresaka i Abrama ary niteny hoe: 'Satria tsy nomenao ...

Genesis 15:4

Avy eo, dia indro

Ny teny "indro" dia manasongadina fa ny tenin'i Yaveh dia tonga tamin'i Abrama indray.

tonga ... ny tenin'i Yaveh

Midika izany fomba fiteny izany fa niteny Andriamanitra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 15:1. DH: "Nilaza ny hafany i Yaveh"

ny tenin'i Yaveh

Eto ny "teny" dia maneho ny hafatr'i Yaveh. DH: "ny hafatr'i Yaveh"

Izany lehilahy izany

Ilazana an'i Eliezera avy any Damaskosy izany.

izay avy amin'ny nofonao ihany

"izay naterakao" na "zanakao lahy mihintsy." Ny tena zanak'i Abrama no ho mpandova azy.

isao ireo kintana

"atambaro ny isan'ireo kintana"

Genesis 15:6

Nino an'i Yaveh izy

Midika izany fa nanaiky ary nahatoky fa marina izay nolazain'i Yaveh.

ary nisainy ho fahamarinana ho azy izany

"nisain'i Yaveh ho fahamarinana ny finoan'i Abrama" na "nahita an'i Abrama ho marina i Yaveh satria Abrama nino Azy"

Izaho no Yaveh, izay nitondra anao nivoaka avy tao amin'ny Ora

Nampahatsiaro an'i Abrama izay efa nataony i Yaveh mba halalan'i Abrama fa Yaveh manana fahefana hanome izay nampanantenainy an'i Abrama.

mba handova izany

"mba hahazo izany" na "mba ho fanananao izany"

ahoana no hahafantarako

Nangataka porofo misimisy kokoa ny amin'ny hanomezan'i Yaveh azy ny tany i Abrama.

Genesis 15:9

ireo karakasy

"fatim-biby na fatim-borona"

noroahin'i Abrama izy ireo

"nandroka ireo vorona Abrama." Nanao izay hahazoana antoka izy fa tsy nihinana ireo fatim-biby ireo vorona.

Genesis 15:12

latsaka tao anaty tori-maso lalina i Abrama

Fomba fiteny izany. DH: "rendrikin'ny torimaso Abrama"

haizina lalina sy nampihororo

"haizin-kitroka izay nampitahotra azy fatratra"

nandifotra azy

"nanodidina azy"

vahiny

"mpiavy" na "vahiny"

ho andevozina sy ampahoriana

Afaka atao izany hoe: DH: "ary ireo tompon-tany hanandevo sy hampahory ireo taranakao"

Genesis 15:14

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Abrama i Yaveh nandritra an'i Abrama nanofy.

Hitsara ... Aho

Eto ny "mitsara" dia sarinteny ilazana izay hitranga ao aorian'ny hanaovan'Andriamanitra ny fitsarana. DH: "hanasazy Aho"

izay ho tompoin'izy ireo

Ny tena dikan'izany fanambarana izany dia azo hazavaina. DH: "izay ho tompoin'ireo taranakao"

fananana mitobaka

Fomba fiteny izany. DH: "fananana be dia be" na "harem-be"

ho any amin'ny razambenao ianao

Fomba mihaja ilazana ny hoe: "ho faty ianao."

razambe

Ny teny hoe "razambe" dia fibangoan-teny ilazana ny razana rehetra. DH: "razambe"

ary halevina amin'ny fahanterana

"Tena ho antitra tokoa ianao vao ho faty ary ireo havanao dia handevina ny fatinao"

amin'ny taranaka faha efatra

Eto ny taranaka iray dia ilazana ny faharetan'ny 100 taona. "Ao aorian'ny efajato taona"

ho tonga eto indray izy ireo

"hiverina eto ireo taranakao." Ho avy any amin'ny tany izay nipetrahan'i Abrama ireo taranak'i Abrama, ny tany izay nampanantenain'i Yaveh homena azy.

tsy mbola nahatratra ny fetrany

"mbola tsy vita" na "mbola hitombo haratsiana mialohan'ny hanasaziko azy ireo"

Genesis 15:17

indro

Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra antsika hitandrina tsara ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

vilany nivoaka setrok'afo sy fanilo nandalo teo anelanelan'ireo singa

Nanao izany Andriamanitra mba hanehoana amin'i Abrama fa manao fanekena aminy Izy.

nandalo teo anelanelan'ireo vongany

"nandalo teo anelanelan'ireo andalana roan'ireo vongan'ny biby"

fanekena

Amin'izany fanekena izany no hampanantenain' Andriamanitra hitahiana an'i Abrama, ary mbola hanohy ny hitahy azy Izy raha mbola manaraka Azy i Abrama.

Homeko ... etoana ity tany ity

Amin'izany fitenenana izany, no nanomezan'Andriamanitra ny tany ho an'ireo taranak'i Abrama. Ho hataon'Andriamanitra ihany izany, kanefa ireo taranaka dia tsy handeha any amin'ilay tany raha tsy afaka taona maro aty aoriana.

ny renirano lehibe, Eofrata

"ny renirano midadasika, ilay Eofrata." Fomba roa ilazana ny renirano iray ihany izany.

ireo Kenita, Kenizita, Kadmonita, Hetita, Perizita, Refaita, Amorita, Kananita, Girgasita, ary ireo Jebosita

Anaram-bondron'olona izay nonina teo amin'izany tany izany ireo. Avelan'Andriamanitra handresy ireo olona ireo ka haka ny taniny ireo taranak'i Abrama.

Genesis 16

Genesis 16:1

Ary

Amin'ny teny Anglisy dia ampiasaina izany teny izany mba hampidirana fizaran-tantara vaovao sy fampahafantarana fototra mahakasika an'i Saray.

mpanompo vavy

"andevo vavy." Izany karazana andevo izany dia hanampy ny vehivavy amin'ny tokantrano.

amin'ny fananan-janaka

"amin'ny fiterahana zaza"

hahazoako zanaka avy aminy

"avy aminy no hanorenako ny ankohonako"

Nihaino ny feon'i Saray i Abrama

"Nanao izay nolazain'i Saray Abrama"

nijery ny tompo vaviny tamin'ny fanamavoana

"nanao tsinontsinona ny tompo vaviny" na "nihevitra izy fa sarobidy kokoa nohon'ny tompo vaviny"

ny tompo vaviny

Eto izany dia ilazana an'i Saray. Ny tompo vavy dia manana fahefana amin'ny andevony. DH: "ny tompony" na "Saray"

Genesis 16:5

izao ratsy mihatra amiko izao

"izao tsy rariny mihatra amiko izao"

Noho ny aminao ihany izao

"andraikitrao izao" na "fahadisoanao izao"

Nomeko ho eo an-tratranao ny mpanompo vaviko

Nampiasa ny teny hoe: "an-tratra" i Saray eto mba ilazana ny nandriany taminy. DH: "Nomeko ny mpanompo vaviko mba handrianao"

namavoina teo imasony aho

Azo atao izany hoe: DH: "nankahala ahy izy" na "nanomboka nankahala ahy izy" na "nihevitra izy fa tsara kokoa noho izaho"

Aoka Yaveh no hitsara ahy sy ianao

"Tiako Yaveh no ilaza raha adisoako izany na anao" na "Tiako Yaveh no hanapa-kevitra ny amin'izay marina amintsika." Ny dikan'ny andian-teny "hitsara eo..." dia manapa-kevitra ny amin'izay marina eo amin'ny fifandirana eo amin'izy ireo.

Indro

"Mihainoa ahy" na "henoy izao"

eo amin'ny fahefanao

"eo ambanin'ny fahefanao"

nanao fitondrana mafy taminy i Saray

"nampahorian'i Saray mafy i Hagara"

ka nandositra azy izy

"ary Hagara nandositra an'i Saray"

Genesis 16:7

ilay anjelin'i Yaveh

ireo mety ho heviny dia 1) naka endrika anjely i Yaveh na 2)iray amin'ireo anjelin'i Yaveh izany na 3)mpitondra hafatr'i Yaveh manokana (ireo manam-pahaizana sasany mihevitra fa i Jesoa izany). Koa satria tsy dia mazava loatra ny andian-teny, ny tena tsara dia ny mandika izany tsotra hoe: "ny anjelin'i Yaveh" mampiasa ny teny tsotra izay ampiasainao ho an'ny "anjely."

an-tany hay

Ny tany hay izay nalehany dia tany an-tany efitra. DH: "efitra"

Sora

Izany no anaran'ilay tanàna atsimon'i Kanana sy atsinanan'i Egypta.

ny tompoko vavy

Eto izany dia ilazana an'i Saray. Ny tompo vavy dia manana fahefana amin'ny andevony. DH: "ny tompoko." Jereo ny nandikanao ny "ny tompony" ao amin'ny 16:1.

Genesis 16:9

Ny anjelin'i Yaveh niteny taminy

"Ny anjelin'i Yaveh niteny tamin'i Hagara"

Ny anjelin'i Yaveh

Jereo ny fanamarihana ambany pejin'ity andian-teny ity ao amin'ny 16:7

ny tompo vavinao

Saray. Jereo ny nandikana ny "ny tompo vaviny" ao amin'ny 16:1.

Ny anjelin'i Yaveh niteny taminy hoe: "Izaho"

Raha niteny izy hoe "Izaho", dia ilazany an'i Yaveh. Rehefa mandika izay ao anaty farango sosona, dia ataovy toy izay nataon'ilay anjelin'i Yaveh ary ampiasao ny teny hoe: "Izaho" rehefa hilaza an'i Yaveh.

Hampitombo isa ny taranakao tokoa Aho

"hanome taranaka maro ho anao Aho"

tsy ho tambo isaina

"maro tokoa ka tsy hisy afaka hanisa azy ireo"

Genesis 16:11

ilay anjelin'i Yaveh

Jereo ny fanamarihana ambany pejin'ity andian-teny ity ao amin'ny 16:7

Indro

"Mihainoa" na "henoy izao"

hiteraka zaza lahy

"hiteraka zaza lahy"

ny anarany dia hataonao hoe

"antsoinao hoe." Ny teny hoe "ianao" dia ilazana an'i Hagara.

Ismaela, satria nandre Yaveh

Ireo mpandika teny dia mety hanampy fanamarihana ambany pejy izay milaza hoe: "Ny anarana hoe Ismaela dia midika hoe' nihaino an'Andriamanitra.'"

fahoriana

Nampahoriana tamin'ny fahoriana sy ny nampilajiana.

Ho boriky dian'ny olona izy

Tsy fitenenan-dratsy izany. Ny mety ho heviny dia ho lasa mahaleo tena i Ismaela ary hatanjaka tahaka ny boriky dia. DH: "Ho tahaka ny boriky dia eo amin'ireo olona izy"

Handrafy ny olona rehetra izy

"Ho fahavalon'ny olona rehetra izy"

ny olona rehetra hirafy aminy

"ho fahavalony ny olona rehetra"

honina lavitry ny

Mety hidika koa izany hoe: "hiaina amin'ny fandrafiana izy."

ireo rahalahy

"havana" na "fianakaviana"

Genesis 16:13

Yaveh izay niresaka taminy

"Yaveh, satria niresaka taminy izy"

Mbola mahita ihany tokoa ve aho, ... ahy ...?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Hagara mba hanehoana fa nitolagaga izy raha mbola velona tao aorian'ny nahitany an'Andriamanitra. Nampoizin'ny olona ny fahafatesana, raha mahita an'Andriamanitra izy ireo. DH: "Gaga aho hoe mbola velona aho, ...ahy."

Noho izany dia nantsoina hoe Bera-lahai-roy ilay fatsakana

Ireo mpandika teny dia mety afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "ny dikan'ny Bera-lahai-roy dia' fatsakan'ilay velona izay mahita ahy.'"

indro, eo anelanelan'i Kadesa sy Bereda izany

Ny teny hoe "indro" eto dia natao hisintomana ny fifantohana ny amin'ny zaza-misy fa ny fatsakana dia teo amin'ny toerana izay fantatrin'ny mpanoratra sy ny mpamaky. DH: "izany hoe teo anelanelan'i Kadesa sy Bereda izany"

Genesis 16:15

Niteraka i Hagara

Ny fiverenan'i Hagara tany amin'ny Saray sy Abrama dia tsy mazava loatra. Azonao atao mazava kokoa izany. DH: "Koa dia niverina i Hagara ary teraka"

nomeny ... anarana ... ny zanany lahy, izay naterak'i Hagara

"nanome anarana ny zanany lahy avy tamin'i Hagara" na "nanome anarana ny zanak'izy sy Hagara"

Abrama dia

Izany dia mampiditra fampahafantarana fototra mahakasika ny taonan'i Abrama raha nitranga ireo zavatra ireo. Ny fiteninao dia mety hanana fomba manamarika manokana ny fampahafantarana fototra.

niterahana ... an'Ismaela ho any Abrama

Midika izany hoe: "niteraka an'i Ismaela, zanaka lahin'i Abrama." Ny tiana tsindrina dia ny fanana'i Abrama zanaka lahy.

Genesis 17

Genesis 17:1

Tamin'i Abrama sivy amby sivifolo taona

sivy taona - Izany andian-teny izany dia nampiasaina eto hanamarihana ny fiandohan'ny fizaran-tantara vaovao. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia afaka mihevitra ny hampiasa izany eto ianao.

Andriamanitra Tsitoha

"ilay Andriamanitra mahery indrindra" na "ilay Andriamanitra izay manana ny hery rehetra"

Mandehana eo anoloako

Ny "mandeha" dia sarinteny ilazana ny miaina, ary ny "eo anoloako" na "eo amin'ny fanatrehako" eto dia sarinteny ilazana ny fankatoavana. DH: "Hiaino ny fomba izay tiako hataonao" na "ankatoavy aho"

Dia hanamafy Aho/ Dia hamafisiko

"Raha manao izany ianao, dia ho hamafisiko"

hanamafy ny fanekeko Aho

"hanome ny fanekeko Aho" na "hanao ny fanekeko Aho"

fanekena

Amin'izany fanekena izany Andriamanitra no mampanantena fa hitahy an'i Abrama, fa mitaky ny fankatoavan'i Abrama Azy koa Izy.

hanamaro anao fatratra

"hambitombo fatratra ny isan'ireo taranakao" na "hanome taranaka maro ho anao"

Genesis 17:3

Niankohoka tamin'ny tany Abrama

"nampiankohoka ny tavany tamin'ny tany ambany i Abrama" na "nampiankohoka faingana ny tavany ambany tamin'ny tany." Nanao izany izy mba hanehoana fa manaja an'Andriamanitra sy hankatoa Azy izy.

Raha ny amiko

Mampiasa izany andian-teny izany Andriamanitra mba hampidirana izay hataony amin'i Abrama ao anatin'izany ny fanekeny amin'i Abrama.

indro, aminao ny fanekeko

Ny teny hoe: "indro" eto dia toa milaza fa izay ho avy manaraka dia azo antoka: "azo antoka fa aminao tokoa ny fanekeko."

rain'ny firenena maro

"rain'ny firenena tsy tambo isaina" na "ilay iray izay avy aminy no nampitondraina ny anaran'ireo firenena maro"

Abrahama

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: Ny anarana hoe: "Abrama" dia midika hoe: "ray misandratra" ary ny anarana "Abrahama" dia mitovy fanonona amin'ny "rain'ny tsy tambo isaina."

Hahamaro anao fatrara Aho

"hahatonga ireo taranakao ho maro tokoa Aho"

hataoko firenena maro ianao

"hataoko ho tonga firenena maro ireo taranakao"

hisy mpanjaka ho avy aminao

"hisy mpanjaka amin'ireo taranakao" na "ny sasany amin'ireo taranakao dia ho mpanjaka"

Genesis 17:7

Fampahafantarana ankapobeny:

Manohy miresaka amin'i Abrahama Andriamanitra.

amin'ireo taranaka fara-mandimbin'izy ireo

"ho an'ny taranaka tsirairay"

ho fanekena tsy manam-pahataperana

"ho fanekena izay haharitra mandrakizay"

ho Andriamanitra ho anao sy ho an'ireo taranaka mandimby anao

"ho Andriamanitrao sy ho Andriamanitr'ireo taranakao" na "fanekena"

Kanana, ho fananana mandrakizay

"Kanana, ho toy ny fananana mandrakizay" na "Kanana, ho fananana maharitra mandrakizay"

Genesis 17:9

Raha ny aminao

Mampiasa izany andian-teny izany Andriamanitra mba hampidirana izay tokony hataon'i Abrama amin'ny maha tafiditra azy amin'ny faneken'Andriamanitra.

tandremo ny fanekeko

"diniho ny fanekeko" na "omeo voninahitra ny fanekeko" na "ankatoavy ny fanekeko"

Izao no fanekeko

"Izao no takian'ny fanekeko" na "anisan'ny fanekeko izao." Izany andian-teny izany dia mampiditra ny fizarana momba ny fanekena izay tsy maintsy hataon'i Abrama.

Tsy maintsy foraina ny lehilahy rehetra eo aminareo

Afaka atao izany hoe: DH: "tsy maintsy foranao ny lehilahy rehetra eo aminareo"

Ny lehilahy rehetra

Ilazana ny olombelona lahy izany.

Tsy maintsy foraina ny nofon'ny loha-tsitsinareo

Ny fiarahamonina sasany mety hisafidy fomba filaza tsy dia manome fanoritsoritana toy ny hoe: '"tsy maintsy foraina ianao." Raha efa mahalaza ny teny hoe "loha-tsisy" ny nandikanao ny hoe "voafora", dia tsy mila mamerina izany ianao. Afaka atao izany hoe: DH: "tsy maintsy foranao ny lehilahy rehetra eo aminao"

famantarana ny fanekena

"ny famantarana izay maneho fa misy tokoa ny fanekena"

ilay famantarana

Ireo mety ho heviny dia 1)"ilay famantarana" na 2) "famantarana." Ny voalohany dia midika fa iray ihany ny famantarana, ary ilay faharoa kosa midika fa nisy famantarana mihoatra ny iray. Eto ny teny "famantarana" dia midika ho fampatsiahivana ny zavatra izay nampanantenain'Andriamanitra.

Genesis 17:12

Fampahafantarana ankapobeny:

Manohy miresaka amin'i Abrahama Andriamanitra.

Ny lehilahy rehetra

"ny olombelona lahy rehetra"

hatramin'ny taranak'ireo olonao

"amin'ny taranaka rehetra"

izay novidiana vola

Ilazana ireo andevo izany. Afaka atao izany hoe: DH: "izay lehilahy vidinao"

ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofonareo

Afaka atao izany hoe: DH: "hanisy marika ny fanekeko amin'ny nofonareo ianareo"

ho fanekena mandrakizay

"tahaka ny fanekena maharitra." Satria voamarika amin'ny nofo izany, dia tsy hisy afaka hamafa izany mora foana.

lehilahy tsy mifora izay tsy noforaina

Azonao atao ny manala teny izay mety hiteraka hevi-diso ny fisiany amin'ny fiteninao: afaka atao izany hoe: DH "lehilahy izay tsy nifora"

Na iza na iza lehilahy ... loha tsitsiny dia hesorina amin'ny vahoakany

ireo mety ho heviny dia 1) "Hesoriko izay lehilahy tsy mifora ... loha tsitsy ... avy amin'ny vahoakany" na 2) "Tiako ny hanesoranao izay lehilahy tsy mifora ... loha tsitsy ... avy amin'ny vahoakany."

hesorina amin'ny vahoakany

ireo mety ho heviny dia 1) "novonoina" na 2) "noroasina hiala amin'ny fiarahamonina."

Nandika ny fifanekeko izy

"Tsy nankato ny lalan'ny fanekeko izy." Izany no antony hanesorana azy amin'ny vahoakany.

Genesis 17:15

Raha ny amin'i Saray

Ny teny hoe: "Raha ny amin'i" dia mampiditra ny olona manaraka izay horesahin'Andriamanitra.

homeko zanaka lahy avy aminy ianao

"hampitondraiko zazaka lahy ho anao izy"

ho renin'ny firenena maro izy

"ho razamben'ny firenena maro izy" (UDB) na "ireo taranany dia ho firenena"

Ho avy aminy ireo mpanjakan'ny olona

"Ho avy aminy ireo mpanjakan'ny olona" na "Ny sasany amin'ireotaranany dia ho mpanjakan'ny olona"

Genesis 17:17

niteny tao am-pony

"nieritreritra anakam-po" na "niteny mangina tamin'ny tenany"

Moa mbola hisy zaza afaka hateraka ho an'ny lehilahy izay efa zato taona ve?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Abrahama satria tsy nino izy fa hiseho tokoa izany. DH: "Azo antoka tokoa fa ny lehilahy izay efa zato taona dia tsy afaka ho rain-jaza!"

Ahoana no hahafahan'i Saraha, izay efa sivifolo taona, hitondra vohoka?"

Mbola mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Abrahama satria tsy nino izy fa hiseho tokoa izany. Ny andian-teny "izay efa sivifolo taona" dia manambara ny antony tsy ninoan'i Abrahama fa i Saraha dia hitondra vohoka. DH: "sivifolo taona i Saraha. Mbola afaka ny hitondra vohoka ve izy?" na "sivifolo taona i Saraha. Azo antoka tokoa fa tsy afaka hitondra vohoka!"

Enga anie Ismaela mba ho velona eo anatrehanao

"Aoka mba handova ny fanekena izay nataonao tamiko i Ismaela" na "Angamba mety afaka handray ny fitahiam-panekenao i Ismaela." Nanolo-kevitra ny amin'ny zavatra izay ninoany fa hitranga marina tokoa i Abrahama.

Genesis 17:19

Tsia, fa Saraha vadinao dia hanome zanaka

Niteny izany Andriamanitra mba hanitsiana ny finoan'i Abrahama fa i Saraha dia tsy afaka ny hanan-janaka.

tsy maintsy omenao anarana izy

Ny teny "ianao" dia ilazana an'i Abrahama.

Raha ny amin'Ismaela

Ny teny hoe: "Raha ny amin'i " dia maneho fa mamarana ny resany momban'ilay zaza izay ho teraka ka ho amin'ny mahakasika an'i Ismaela Andriamanitra.

Indro

"Jereo" na "Henoy" na "tandremo izay holazaiko aminao"

hampamokatra azy Aho

Fomba fiteny izany, izay midika hoe: "hampanana zanaka maro ho azy."

ary hampitombo azy fatratra

"ary hampanana taranaka maro ho azy"

ireo mpitarika ny foko roa ambin'ny folo

"ireo lehibe" na "ireo mpanapaka." Tsy ireo zanaka lahy sy zafi-lahy roa ambin'ny folon'i Jakoba izay ho mpitarika ny fokon' Israely roa ambin'ny folo akory ireo mpitarika ireo.

Fa ny fanekeko dia haoriko amin'Isaka

Miverina miresaka ny fanekeny tamin'i Abrahama Andriamanitra ary manindry fa hanatanteraka ny fampanantenany amin'i Isaka, fa tsy amin'ny Ismaela.

Genesis 17:22

Rehefa avy niresaka taminy Izy

"Rehefa avy niresaka tamin'i Abrahama Andriamanitra"

niakatra niala avy teo amin'i Abrahama Andriamanitra

"nandao an'i Abrahama Andriamanitra"

ny lehilahy rehetra tao amin'ny tokantranon'i Abrahama

"ny olombelona lahy tao an-tokantranon'i Abrahama" na "ny lehilahy rehetra tao amin'ny tokantranon'i Abrahama." Ilazana ny olombelona lahy amin'ny taona rehetra izany: ireo zaza, ireo ankizy lahy, ary ireo lehilahy lehibe.

Genesis 17:24

anisan'izany ireo teraka avy tao amin'ny tokantranony sy ireo novidiana vola avy tamin'ny vahiny

"Anisan'izany ireo teraka avy tao amin'ny tokantranony sy ireo novidiany vola avy tamin'ny vahiny"

ireo novidiana vola avy tamin'ny vahiny

Ilazana ireo mpanompo na ireo andevo.

ireo novidiana

Afaka atao izany hoe: DH: "ireo izay novidiany"

Genesis 18

Genesis 18:1

Mamre

Anaran'ilay lehilahy izay tompon'ny Hazo Terebinta izany.

teo an-tokanam-baravaran'ny lay

"teo amin'ny fisokafan'ny lay" na "teo amin'ny fidiranan'ny lay"

tamin'ny misandratr'andro

"fotoana mafana indrindra ao anatin'ny andro"

Niandrandra izy ary, indro, nahita lehilahy telo nitsangana

"Niandrandra izy ary, indro, nisy lehilahy telo teo amin'ny tandrifiny."

indro

"tampoka teo." Ny teny hoe : "indro" eto dia maneho amintsika fa nanaitra an'i Abrahama izay niseho manaraka.

teo amin'ny tandrifiny

"teo akaiky teo" na "teo". Teo akaikiny izy ireo, kanefa ampy hihazakazahany hankeny amin'izy ireo.

niankohoka

Miondrika amin'ny fanetre-tena mba haneho fanajana sy voninahitra manoloana ny olona iray.

Genesis 18:3

Tompo

Fanehoam-panajana izany. Ireo mety ho heviny dia 1) Fantatr'Abrahama fa ny iray amin'ireo lehilahy ireo dia Andriamanitra na 2) Fantatr'Abrahama fa ireo lehilahy ireo dia tonga ho an'Andriamanitra.

teo imasonao

Niresaka tamin'ny iray tamin'ireo lehilahy i Abrahama.

aza mandalo

"aza manohy mandeha intsony re"

ity mpanomponao

"izaho". Izany fomba izany no ilazan'i Abrahama ny tenany mba hanehoany fanajana an'ireto vahininy.

Aoka hisy rano kely ho entina

Afaka atao izany hoe: DH: "aoka aho hitondra rano" na "Hitondra rano ireo mpanompoko"

rano kely ... sakafo kely

"rano ...sakafo." Ny fiteny hoe "kely" dia fomba mihaja hanehoana ny fahalalan-tanana . Hanome azy ireo sakafo sy rano mihoatra noho izay ampy aza i Abrahama.

sasao ny tongotrareo

Izany fomba izany dia manampy ireo vizakin'ny dia amin'ny famelombelomana ny tenan'izy ireo tao aorian'ny dia an-tongotra lavitra.

anareo ... ianareo

Niresaka tamin'ireo telo lahy Abrahama, noho izany dia ampiasaina ny "anareo" sy ianareo"

Genesis 18:6

in-telon'ny Sea

sahabo 22 litatra

mofo

Izany mofo izany dia azo antoka tokoa fa nandrahoina haingana tamin'ny vato mahamay. Mety ho fisaka na boribory toy ny mofo kely na horonana.

nikoropaka izy

"nikoropaka ilay mpanompo"

hikarakara izany

"hitetika sy hanatono izany"

vainga / vongana

Ilazana ny faritra mivaingan'ny ronono nalona izany. Mety ho ronono mandry na fromazy izany.

ilay zanak'omby izay efa voakarakara

"ilay zanak'omby voatono"

anoloan'izy ireo

"teo anoloan'ireo mpitsidika telo"

Genesis 18:9

Niteny tamin'izy ireo izy

"Avy eo dia niteny tamin'i Abrahama izy ireo"

Hoy izy hoe: "Hiverina aty aminao tokoa aho

Ny teny hoe: "izy" dia ilazana ilay lehilahy izay nantsoin'i Abrahama hoe :"Tompo" ao amin'ny 18:3.

amin'ny lohataona

"raha hiverina izao vanim-potoana izao amin'ny taona manaraka" na "tahaka izao fotoana izao amin'ny taona manaraka" (UDB)

ary indro

Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra antsika hitandrina ny fampahafantarana tsy ampoizina izay hanaraka eo.

teo antokonam-baravaran'ny lay

"teo amin'ny fisokafan'ny lay" na "teo amin'ny fidiranan'ny lay"

Genesis 18:11

Rehefa tsy misy ilaina ahy ary ny tompoko dia antitra, hanana izany fahafinaretana izany ve aho ankehitriny?

tsy misy ilaina ary ny tompoko dia antitra, hanana izany fahafinaretana izany ve aho ankehitriny? - Mety te hanampy ianao hoe: "amin'ny fananan-jaza" (UDB). Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany i Saraha satria tsy mino izy fa afaka ny hanan-janaka. DH: "Tsy mety mino aho fa hiaina ny fifalin'ny fananana zanaka. Ny tompoko ihany koa dia efa tena antitra"

ny tompoko dia antitra

Ny dikan'izanydia hoe: "koa satria efa tena antitra ny vadiko."

ny tompoko

Izany dia fanehoam-panajana izay nataon'i Saraha amin'i Abrahama vadiny.

Genesis 18:13

Naninona no nihomehy Saraha ary niteny hoe: 'Hanan'anaka tokoa ve aho, na dia antitra aza aho?'

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Andriamanitra mba hanehoana fa fantany izay tao an-tsain'i Saraha ary tsy nankasitraka an'izany Izy. Namerina ny fanontaniana fampisainan'i Saraha Izy (18:11) amin'ny fampiasana teny hafa. DH: "Diso i Saraha nihomehy sy niteny, 'tsy hanan'anaka aho satria efa tena antitra!'"

Moa misy zavatra sarotra loatra amin'i Yaveh ve?

"Moa misy zavatra izay tsy afaka ataon'i Yaveh ve? Miresaka ny tenany toy ny miresaka amin'ny olona hafa mba hampatsiaro an'i Abrahama fa Izy, Yaveh, dia lehibe ary afaka manao ny zavatra rehetra. DH: "Tsy misy zavatra, izay tsy vitako, Izaho, Yaveh!"

Amin'ny fotoana voatondroko, amin'ny lohataona

"Amin'ny fotoana izay efa voatondroko, izay amin'ny lohataona"

Ary nandà izany Saraha ary nanao hoe...

"Ary nandà izany tamin'ny fitenenana hoe ... i Saraha"

Namaly Izy

"Namaly Yaveh"

Tsia, nihomehy tokoa ianao

"Eny, nihomehy tokoa ianao." Ny dikany dia "Tsia, tsy marina izany; tena nihomehy tokoa ianao."

Genesis 18:16

mba hijery azy ireo teny amin'ny lalan'izy ireo

"hanatitra azy ireo teny amin'ny lalany" na "Nanao ''veloma' azy ireo (UDB). Fahalalam-pomba ny miara-mandeha kely/ manatitratitra amin'ny vahiny rehefa manainga izy ireny.

Tokony afeniko amin'i Abrahama ve izay ho ataoko, ... aminy?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Andriamanitra mba ilazana fa hiresaka zavatra manan-danja amin'ny Abrahama tokoa Izy ary ny tsara indrindra ho azy dia manao izany. DH: "Tsy tokony ary tsy hanafina amin'ny Abrahama izay ho ataoko Aho ... aminy." na "ary holazaiko amin'ny Abrahama ny amin'izay ho ataoko ... aminy"

Tokony ... ataoko, satria tokoa ... aminy?

"Tsy tokony ... ataoko. Ny antony satria ... aminy?"

ary ireo firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia ho tahiana avy aminy

Afaka atao izany hoe: DH: "Hitahy ireo firenena rehetra eto ambonin'ny tany Aho avy amin'i Abrahama Aho"

ho tahiana avy aminy

"ho tahiana noho i Abrahama" na "ho tahiana satria nitahy an'i Abrahama Aho." Amin'ny fandikana ny "avy aminy" dia jereo ny nandikanao "avy aminao" ao amin'ny 12:1.

mba hahafahany mampianatra

"mba hahafahany mitarika" na "mba hibaikony"

hitandrina ny lalàn'i Yaveh ... Yaveh mitondra ... izay nolazainy

Miresaka amin'ny tenany toy ny mihevitra azy ho olon-kafa i Yaveh. DH "hankatò izay, takian'i Yaveh, ... Izaho, Yaveh, hitondra ... izay nolazaiko"

hitandrina ny lalàn'i Yaveh

"hankatò ireo baikon'i Yaveh"

mba hanao ny fahamarinana sy ny rariny

"amin'ny fanaovana ny fahamarinana sy ny rariny." Milaza ny fomba hitandremana ny lalàn'i Yaveh izany.

mba hahafahan'i Yaveh mitondra eo amin'i Abrahama izay nolazainy taminy

"mba hitahian'i Yaveh an'i Abrahama tahaka izay nolazainy hiseho." Ilazana ny fanekena fampanantenana ny hitahiana sy hanaovana an'i Abrahama ho firenena lehibe izany.

Genesis 18:20

ny fitarainana ny amin'i Sodoma sy Gomora

Azo soloina amin'ny matoanteny hoe: "miampanga" ny anarana hoe: "fitarainana". DH: "maro tokoa ireo olona miampanga an'i Sodoma sy Gomora nohon'ny fanaovana zava-dratsy"

be loatra ny fahotan'izy ireo

"nanota tafahoatra izy ireo"

hidina any Aho

"hidina any Sodoma sy Gomora Aho"

hidina any ary hijery

"hidina any ka hizaha" na "hidina any mba hanapa-kevitra"

hijery ny fitarainana ... izay tonga tamiko

Yaveh dia niteny toy ny nahalala ny zava-nisy nohon'ny fahenoany ny fitarainana sy ny fiampangana avy amin'ny olona izay nianjadian'izany. Azo soloina amin'ny matoanteny hoe: "miampanga" ny anarana hoe: "fitarainana." DH: "ratsy toy izay niampanga ratsy azy ireo ihany"

Raha tsy izany

"Raha tsy ratsy toy izay lazain'ny fitarainana"

Genesis 18:22

nihodina avy tao

"nivoaka avy tao amin'ny fitobian'i Abrama"

Abrahama nijanona nitsangana teo anoloan'i Yaveh

"niara- nijanona i Abrahama sy Yaveh"

nanatona

"nanatona an'i Yaveh" na "nanatona akaiky an'i Yaveh"

mandripaka

Miresaka ny fandringanana ny olona toy ny famafana loto amin'ny kifafa i Abrahama. DH: "mandringana"

ny marina miaraka amin'ny ratsy fanahy

"ny olo-marina miaraka amin'ny olona ratsy fanahy"

Genesis 18:24

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Yaveh i Abrahama.

Angamba misy

"raha atao hoe misy"

Handripaka izany ve Ianao ary tsy hamindra fo ny toerana nohon'ny amin'ny dimam-polo marina izay ao?

Nanantena i Abrahama fa hiteny i Yaveh hoe: "tsy handripaka an'izany Aho." DH: "mihevitra aho fa tsy handripaka an'izany Ianao. Eny, hamindra fo amin'ny toerana Ianao noho ny amin'ny dimam-polo marina izay ao"

Handripaka izany

"mandringana izany." Miresaka ny fandringanana ny olona toy ny famafana loto amin'ny kifafa i Abrahama. DH: "mandringana ny olona izay mipetraka ao"

ary tsy hamindra fo ny toerana nohon'ny amin'ny dimam-polo marina izay ao?

Nanantena i Abrahama fa hiteny i Andriamanitra hoe: "hamindra fo ny toerana nohon'ny amin'ny dimam-polo marina izay ao."

hamindra fo ny toerana

"hamela ny olona hiaina"

nohon'ny amin'ny

"nohon'ny amin'ny"

sanatria aminao ny hanao zavatra toy izany

"Tsy iriako mihintsy ny hanaovanao zavatra tahaka izany" na "tsy tokony hanao zavatra tahaka izany ianao"

zavatra toy izany, mamono

"zavatra toy ny famonoana" na "zavatra toy, izay famonoana"

mitondra ny marina tahaka ny ratsy fanahy

Afaka atao izany hoe: DH: "tokony hitondra ny marina mitovy amin'ny fomba fitondrana ny ratsy fanahy ianao"

Tsy hanao izay marina ve ny Mpitsaran'ny tany rehetra?

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Abrahama mba ilazana izay niandrasany hataon'Andriamanitra. DH: "Ny Mpitsaran'ny tany rehetra dia hanao izay marina tokoa" na "Koa satria Ianao no mpitsaran'ny tany rehetra, dia hanao izay mety tokoa ianao!"

Genesis 18:27

Indro

Ny andian-teny hoe: "Indro" dia manintona ny saintsika ny amin'ny fampahafantarana manaitra izay ho avy manaraka.

namela ahy niresaka

"Mamela ahy ny amin'ny fahasahiako hiresaka aminao" na "Mamela ahy ny amin'ny fahasahiako miresaka"

taminy ny Tompoko

Naneho ny fanajany an'i Yaveh tamin'ny firesahana taminy tahaka ny miresaka amin'ny olon-kafa i Abrahama. DH: "aminao, ry tompoko"

vovoka sy lavenona ihany

Sarinteny manoritsoritra an'i Abrahama toy ny olombelona, izay ho faty ary ho lasa vovoka sy lavenona ny vatany. DH: "olombelona mety maty ihany" na "toy ny tsy misy ilana azy tahaka ny vovoka sy lavenona"

latsaka dimy ny dimam-polo marina

"olona dimy amby efapolo ihany"

nohon'ny dimy tsy ampy

"raha misy dimy olo-marina dimy monja"

Tsy handrava izany Aho

"Tsy handrava an'i Sodoma Aho"

Genesis 18:29

niteny taminy izy

"niteny tamin'i Yaveh i Abrahama"

raha misy efa-polo hita ao

Ny heviny dia hoe: "raha mahita olona marina efapolo ao Sodoma sy Gomora ianao."

Namaly Izy

"Namaly i Yaveh"

Tsy hanao izany nohon'ny efa-polo Aho

"Tsy handringana ireo tanàna Aho raha mahita olo-marina efapolo ao"

telo-polo

"olo-marina telo-polo" na "olona tsara telo-polo"

indro

Ny andian-teny hoe: "Indro" dia manintona ny saintsika ny amin'ny fampahafantarana manaitra izay ho avy manaraka.

namela ahy niresaka

"Mamela ahy ny amin'ny fahasahiako hiresaka aminao" na "Mamela ahy ny amin'ny fahasahiako miresaka"

Genesis 18:32

Angamba hahita folo ao

"Angamba hahita olo-marina folo ao Ianao"

folo

"olo-marina folo" na "olona tsara folo"

Dia niteny Izy

"Dia namaly Yaveh"

nohon'ny folo

"raha mahita olo-marina folo ao"

Nandeha tamin'ny lalany Yaveh

"nanainga i Yaveh" na "nandao i Yaveh"

Genesis 19

Genesis 19:1

ireo anjely anankiroa

Ny Genesisy 18 dia milaza fa lehilahy roa ny nankany Sodoma. Eto isika dia mahafantatra fa anjely tokoa izy ireo.

ilay vavahadin'ny Sodoma

"ny fidirana ao amin'ny tanànan'i Sodoma." Misy manda manodidina ny tanàna, ary tsy maintsy mandeha amin'ny vavahady ny olona vao tafiditra ao. Toerana manan-danja amin'ny tanàna izany. Ny olona manana ny maha izy azy no matetika mijanona eo.

nampiankohoka ny tavany tamin'ny tany

Nanao ny lohaliny tamin'ny tany ary nampikasika ny andriny sy ny orony tamin'ny tany.

ianareo Tompoko

Fomba fanajan'i Lota an'ireo anjely izany.

miangavy anareo re aho mba hivily ao an-tranon'ny mpanomponareo

"Mba tongava re ka mitoera ao an-tranon'ny mpanomponareo"

ny tranon'ny mpanomponareo

Manao ny tenany ho toy ny mpanompo i Lota mba hanehoana fanajana.

sasao ny tongotrareo

Tian'ny olona ny manasa ny tongotr'izy ireo ao aorian'ny dia.

mifoha vao mangiran-dratsy

"hifoha aloha"

handany ny alina ... izahay

Raha nilaza izany ireo anjely roa, dia nilaza ny tenan'izy ireo ihany, fa tsy i Lota. Izy roa dia niomana ny handany ny alina eo an-kianja. Ny fiteny sasany mety ampiasa ny "izahay" eto.

kianjan'ny tanàna

Toerana an-kalamanjana ao tanàna natao ho an'ny olona tsy an-kanavanaka izany.

niaraka taminy izy ireo

"nihodina ka niaraka taminy izy ireo"

Genesis 19:4

talohan'ny natorian'izy ireo

"talohan'ny natorian'ireo olona tao an-tranon'i Lota teo am-pandriana"

ireo lehilahin'ny tanàna, ireo lehilahin'i Sodoma

"ireo lehilahin'ny tanàna, izay, lehilahin'i Sodoma" na fotsiny hoe: "ireo lehilahin'ny tanànan'i Sodoma"

ny trano

"ny tranon'i Lota"

ny tanora sy ny antitra

"ny tanora hatramin'ny antitra." Ny heviny dia "ireo lehilahy amin'ny sala-taona rehetra" ary ilazana ireo lehilahin'i Sodoma izay nanodidina ny tranon'i Lota.

izay tonga tato aminao

"izay nankao an-tranonao"

miara-mandry amin'izy ireo

"manao firaisana ara-nofo amin'izy ireo." Mety manana fomba filaza mihaja hitenenana izany ny fiteninao. DH: "mahalala azy ireo manokana na ara-pananahana"

Genesis 19:6

tao aoriany

"tao afarany" na "tao aorian'ny nandehanany"

Ry rahalahiko, miangavy anareo aho

"mitalaho aminareo Aho, ry rahalahiko"

Ry rahalahiko

Niresaka tamin'ny fomba feno fitiavana tamin'ireo lehilahin'ny tanàna i Lota ary nanantena ny hihainon'izy ireo azy. DH: "ry namako"

aza manao zava-dratsy loatra

"aza manao zavatra izay tena ratsy" na "aza manao zavatra ratsy toy izany"

Indro

"mihainoa" na "Aty jerena"

tsy mbola niara-nandry tamin'ny

" tsy mbola nanao firaisana ara-nofo tamin'ny." Mety manana fomba filaza mihaja hitenenana izany ny fiteninao. DH: "mbola tsy nahalala"

izay tsara eo imasonareo

"izay irianareo" na "izay fantatrareo fa mety"

ato ambany aloky ny tafoko

Ireo lehilahy roa ireo dia vahiny ao amin'ny tranon'i Lota, noho izany dia mila miharo azy ireo izy. Ny teny hoe: "tafo" dia fibangoan-teny ho an'ny tranon'i Lota manontolo sy sarinteny ho an'ny fiarovan'i Lota azy ireo. DH: "ao an-tranoko, ary Andriamanitra manantena ahy hiaro azy ireo"

Genesis 19:9

Mialà!

"Misana any! na "mialà amin'ny lalanay!" (UDB)

Ity iray ity dia tonga teto mba hitoetra ho vahiny

"Ity iray ity dia tonga teto toy ny mpihavy" na "ity vahiny ity dia tonga ka nitoetra teto"

Ity iray

"i Lota." Nifampiresaka ireo lehilahy. Raha tsy dia mazava loatra izany amin'ny fiteninao, eto dia afaka ataonao hoe niresaka tamin'i Lota ireo lehilahy ireo, toy ny ao amin'ny UDB.

ary izao lasa mpitsara antsika

"ary izao izy mihevitra fa manana zo ny ilaza amintsika izay mety sy tsy mety" na "kanefa tsy avelantsika hanakana antsika amin'ny fanaovana izay tiantsika atao izy"

ary izao izy

"na dia tsy misy antony tokony,... izy"

Ary ankehitriny

"Koa satria ianao niteny izay fa ratsy izay nataonay, izahay"

hanao izay ratsy indrindra miaraka aminao noho ny miaraka amin'izy ireo izahay

Tezitra ireo lehilahy nohon'ny nitenenan'i Lota hoe: "aza manao zava-dratsy loatra" (19:6), koa dia nampitahotra ny hanao zavatra farak'izay ratsy noho izay natahoran'ny Lota tamin'ny voalohany. DH: "hanao zavatra ratsy kokoa aminao noho izay hataonay amin'izy ireo"

Nanosika mafy nanohitra an'ilay lehilahy izy ireo, nanohitra an'i Lota, ary nanakaiky mba hamaky ny varavarana

ireo mety ho heviny dia 1) "Nanohy nanatona akaiky kokoa an'i Lota, ilay lehilahy, izy ireo mandra-paha akaiky azy ireo hamakiany ny varavarana" na 2) nanosika an'i Lota hiala ny rindrina na ny varavaran'ny trano ary efa saika hahavaky ny varavarana.

ilay lehilahy ... i Lota

Fomba roa ilazana an'i Lota izany.

Genesis 19:10

Fa ireo lehilahy

"Fa ireo vahiny roan'i Lota" na "Fa ireo anjely roa"

ireo lehilahy nanandratra ny tanan'izy ireo sy nisintona ... azy ireo ary nanakatona

Ny fiteninao dia mety mila manampy fa ireo lehilahy dia nanokatra ny varavarana aloha. DH: 'nanokatra ny varavarana ampy hanadratan'izy ireo ny tanany sy hisintona ... azy ireo, avy eo dia nohidin'izy ireo"

ireo vahinin'i Lota namely hajambana ireo lehilahy

Ny andian-teny "namely hajambana" dia sarinteny; tsy nikapoka ireo lehilahy ireo vahiny. DH: "Nahajamba ireo lehilahy ireo vahinin'i Lota" na "nanaisotra ny fahitan'izy ireo"

ny kely sy lehibe

"amin'ny sala taonan'ny lehilahy rehetra." Izany fampisainana izany dia manasongadina f aireo vahiny ireo dia nana-jamba ireo lehilahy rehetra. Milaza maha izy azy nohon'ny taona izany. DH: "na ny bitika na ny ngeza"

Genesis 19:12

Dia niteny ireo lehilahy

"Dia niteny ireo lehilahy roa" na "Dia niteny ireo anjely"

Mbola misy olon-kafa ve ato aminao?

"Mbola misy hafa isan'ny fianakavinao ve eto an-tanàna?" na "Mbola misy hafa isan'ireo havanao ve amin'ity toerana ity?"

izay hanananao eto amin'ity tanàna ity

"izay hafa anisan'ireo fianakavinao izay monina amin'ity tanàna ity"

Fa efa ho ravainay

Ny teny hoe: "izahay" eto dia ilazana ireo anjely roa. Ireo anjely roa ihany no handrava ny tanàna; tsy handrava izany i Lota. Ny "izahay" no ampiasainao eto.

ny fiampangana izany eo anatrehan'i Yaveh dia tonga mafy loatra

Afaka hovaina ho matoanteny ny anarana hoe:" fiampangana". DH: "betsaka loatra ny olona nilaza tamin'i Yaveh fa ny olon'izany tanàna izany dia manao zava-dratsy"

Genesis 19:14

Nandeha Lota

"koa dia nandao ny tranony i Lota"

ireo vinanto lahiny, ireo lehilahy izay efa nampanantena hanambady ireo zanany vavy

vinanto, ireo lehilahy izay efa nampanantena hanambady ireo zanany vavy - Ny andian-teny hoe: "ireo lehilahy izay efa nampanantena hanambady ireo zanany vavy" eto dia manazava ny dikan'ny hoe: "vinanto lahiny". DH: "ireo lehilahy izay hanambady ireo zanany vavy" na "ny ''fofombadin'ireo zanany vavy"

Vao mangiran-dratsy

"Mialoha kelin'ny hiposahan'ny masoandro"

Mandehana

"mandehana ankehitriny"

tsy ho voaringana koa ianao amin'ny famaizana ny tanàna

Azo atao izany hoe: DH: "mba tsy haringan'i Yaveh koa ianao raha manasazy ny olon'ity tanàna ity Izy"

tsy ho voafaoka amin'ny famaizana

Lazaina toy ny fifahona vovoka ny fandringanan'Andriamanitra ny olon'ny tanàna.

ny tanàna

Eto ny "ny tanàna" dia ilazana ny olona.

Genesis 19:16

Kanefa nitaredretra izy

"Kanefa nisalasala i Lota" na "Kanefa tsy niainga avy hatrany i Lota"

Dia nohazonin'ireo lehilahy

"koa dia nohazonin'ireo lehilahy roa" na "koa dia Dia nohazonin'ireo anjely"

be famindram-po taminy

"nanana fangoraham-po tamin'i Lota." Soritsoritina toy ny "be famindram-po" i Yaveh satria niharo ny ain'i Lota sy ireo havany raha tokony handringana azy ireo tamin'ny fandringanany ny olon'i Sodoma nohon'ny ratsy izay nataon'izy ireo.

Rehefa tafavoakan'izy ireo teny ivelany izy ireo

"Rehefa tafavoakan'ireo lehilahy roa teny ivelany ireo havan'i Lota"

Mandosira ho amin'ny ainareo!

Fomba ilazana amin'izy ireo mba handositra ka tsy ho faty izany. DH: "Mandosira ary avoty ny ainareo!"

Aza miherika

Ny andian-teny "any amin'ny tanàna" dia mazava. DH: "Aza miherika any amin'ny tanàna" na "Aza miherika amin'i Sodoma"

amin'ny tany lemaka

Ny dikany dia ny lemakin'ny onin'i Jordana. Ilazana ny faritry ny onin'i Jordana amin'ny ankapobeny izany.

tsy ho voaringana ianareo

Mazava amin'izany fa ho voaringana miaraka amin'ireo olon'ny tanàna izy ireo. Afaka atao izany hoe: DH: "raha tsy izany dia haringan'Andriamanitra miaraka amin'ireo olon'ny tanàna ianareo"

tsy ho voaringana

Ny fandringanan'Andriamanitra ny olon'ny tanàna dia resahina toy ny olona iray izay mifaoka vovoka.

Genesis 19:18

Efa nahita sitraka teo imasonao ny mpanomponao

Ny hoe mankasitraka olona dia noresahina toy ny hoe zavatra izay hita maso ny "sitraka". Ny "fahitana" ihany koa dia sarinteny ilazana ireo hevitra na ireo fisainan'ny olona. DH: "Nankasitrahako ianao" (UDB)

ny mpanomponao efa

Naneho fanajana i Lota tamin'ny filazany ny tenany hoe " ny mpanomponao". DH: "izaho ,ny mpanomponao, efa"

efa naneho hatsaram-panahy lehibe tamiko ianao tamin'ny namonjenao ny aiko

Ny anarana hoe: "hatsaram-panahy" dia azo avadika hoe: "tsara fanahy." DH: "tena tsara fanahy tamiko ianao tamin'ny namonjenao ny aiko"

tsy afaka ny handositra ho any an-tendrombohitra aho, satria hahatratra ahy ny loza, ary ho faty aho

Ny tsy fahafahana mandeha lavitra an'i Sodoma raha handringana ny tanàna Andriamanitra dia resahina toy ny olona ny "loza" izay manenjika ka mahatratra an'i Lota. DH: "izaho sy ny havako dia ho faty tokoa raha mandringana ny olon'i Sodoma Andriamanitra, satria lavitra loatra ho anay ireo tendrombohitra axo antoka"

ny aiko ... tsy afaka ny handositra ... hahatratra ahy, ... ary ho faty aho

Milaza izany fa ny havan'i Lota dia hiara ho faty miaraka aminy. DH: "ny ainay ... tsy afaka ny handositra izahay... hahatratra anay, ... ary ho faty izahay"

aoka re aho handositra ao (tsy kely ve io?), ary dia ho voavonjy ny aiko

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany i Lota mba hahatonga ireo anjely hahatsikaritra fa kely tokoa ilay tanàna. DH: "aoka re aho handositra ao. Hitanao ny fahakelin'izany. Raha avelanao mankany izahay dia ho velona"

aoka re aho handositra ao

Ny fangatahan'i Lota feno dia azo azavaina. DH: "mba aleo aho handositra ao, toy izay haringanao izany tanàna izany"

ho voavonjy ny aiko

Milaza izany fa ny ain'ny havan'i Lota ihany koa dia ho voavonjy miaraka amin'ny azy. Afaka atao izany hoe: DH: "mba ho velona izahay" na "mba ho afabela izahay"

Genesis 19:21

ekeko ihany koa izany fangatahana izany

"hataoko izay nangatahinao"

tsy afaka hanao na inona na inona

Afaka hatao mazava koakoa izany. DH: "Tsy afaka handrava ireo tanàna hafa"

Zoara

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: " nY anarana hoe "Zoara" dia mitovy fanonona amin'ny teny Hebreo izay midika hoe: "kely." Miantso izany tanàna izany hoe 'kely' i Lota ao amin'ny Genesisy 19:20."

Genesis 19:23

Efa niposaka tamin'ny tany ny masoandro

"efa nipoaka ny masoandro teo amin'ny tany." Ny andian-teny "tamin'ny tany " dia azo ajanina tahaka ny ao amin'ny UDB izay tsy nandika izany.

nony tonga tao Zoara i Lota

Milaza izany fa niaraka taminy ireo havan'i Lota. DH: "Rehefa tonga tao Zoara i Lota sy ny havany"

nandatsaka solifara sy afo avy tany an-danitra tamin'i Sodoma sy Gomora i Yaveh

Ny andian-teny "avy amin'i Yaveh" dia natao ilazana ny herin'Andriamanitra izay nahatonga solifara sy afo hiraraka amin'ny tanàna. DH: "Nahatonga solifara sy afo hiraraka amin'i Sodoma sy Gomora i Yaveh"

solifara sy afo

Ireo teny roa ireo dia nampiasaina miaraka mba hanoritsoritana zavatra iray ihany. DH: "solifara mandoro" na "oran'afo"

ireo tanàna

Voalohany izany dia ilazana an'i Sodoma sy Gomora, fa ilazana ireo tanàna telo hafa ihany koa anefa.

ireo mponin'reo tanàna

"ny olona izay miaina ao amin'ireo tanàna"

Genesis 19:26

tonga andry sira izy

"tonga vongan-tsira izy" na "lasa toy ny vato lehibe vita amin'ny sira." Satria izy tsy nankato ny anjely izay nilaza tamin'izy ireo mba tsy hiherika ny tanàna, dia nataon'Andriamanitra lasa toy ny vongan-tsira vato izy.

indro

Ny teny "indro" dia manaitra ny fifantohantsika ho amin'ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe

Maneho izany fa velarana setroka lehibe tokoa no hita. DH: "toy ny setroka avy amin'ny afo tena lehibe"

Genesis 19:29

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny andininy 29 dia famintinana ity toko ity.

nahatsiaro an'i Abrahama Andriamanitra

Milaza ny antony nanavotan'Andriamanitra an'i Lota izany. Ny "mahatsiaro" dia fomba ilazana ny "mahatadidy." Tsy milaza izany hoe nanadino an'i Abrahama Andriamanitra akory. Ny dikany dia hoe nihevitra an'i Abrahama Izy ary nanana famindram-po taminy. DH: "Nihevitra an'i Abrahama Andriamanitra ka nanana famindram-po taminy"

niala avy tao afovoan'ny fandravana

"lavitrin'ny fandravana" na "lavitrin'ny loza"

Genesis 19:30

niakatra avy tao Zoara i Lota mba honina tany amin'ireo tendrombohitra

Ny andian-teny "niakatra avy" dia nampiasaina satria i Lota dia nandeha ho any amin'ny fiakaran'ireo tendrombohitra avo.

Genesis 19:31

Ny vavimatoa

"Ny zanak'i Lota vavimatoa" na "ny zokiny amin'ny zanany vavy"

ilay zandriny

"ilay zandriny amin'ny zanany vavy" na "ny zandriny vavy kely"

araka izay fanaon'izao tontolo izao

Eto ny "izao tontolo izao" dia ilazana ny olona. DH: "araka ny fanaon'ny olona na aiza na aiza"

misotro divay

Afaka hazavaina fa ny tanjon'izy ireo dia ny hahamamo azy. DH: "hisotro divay mandra-pahamamo azy" (UDB) na "mamon-divay"

mba hafahantsika manitatra ny taranaky ny raintsika

Miresaka ny hanomezana taranaka an'i Lota toy ny hoe manalava ny fetran'ny ankohonany izy ireo. DH: "mba hahafahantsika manan-janaka izay ho taranaky ny raintsika" (UDB)

tsy nahafantatra ny fotoana izay nandriany, na ny nifohazany

"tsy nahafantatra n'inona n'inona momba izany izy" na "tsy fantany fa niara-nandry taminy izy"

Genesis 19:34

Koa andeha hampisotrointsika divay ... na izay nifohazany

Adikao toy ny nataonao ao amin'ny 19:31.

misotro divay

Afaka hazavaina fa ny tanjon'izy ireo dia ny hahamamo azy. DH: "hisotro divay mandra-pahamamo azy" (UDB) na "mamon-divay"

mba hafahantsika manitatra ny taranaky ny raintsika

Miresaka ny hanomezana taranaka an'i Lota toy ny hoe manalava ny fetran'ny ankohonany izy ireo. DH: "mba hahafahantsika manan-janaka izay ho taranaky ny raintsika" (UDB)

tsy nahafantatra ny fotoana izay nandriany, na ny nifohazany

"tsy nahafantatra n'inona n'inona momba izany izy" na "tsy fantany fa niara-nandry taminy izy"

Genesis 19:36

nanan'anaka tamin'ny rain'izy ireo

"bevohokan'ny rain'izy ireo" na "nitoe-jaza tamin'ny rain'izy ireo"

lasa... izy

"Izy no"

ny Moabita ankehitriny

"ny mponin'ny Moaba izay miaiana ankehitriny"

ankehitriny

Ny teny hoe "ankehitriny" dia hanondrona ny fotoana izay mbola nahavelona ny mpanoratra ny bokin'ny Genesisy. Ny mpanoratra dia teraka ka nanoratra izany taona maro tao aorian'ny fahavelomana sy nahafatesan'ny fianakavian'i Lota.

Benamy

Anaran-dehilahy izany.

ny olon'i Amona

"ireo taranak'i Amona" na "ny olon'i Amona"

Genesis 20

Genesis 20:1

Sora

Faritry ny tany hay any amin'ny sisiny atsinanan'i Egypta izany.

nandefa ireo lehilahiny ary nalain'izy ireo i Saraha

"nampandeha ireo lehilahiny mba haka an'i Saraha ary hitondra azy ho eo aminy"

Andriamanitra tonga tamin'i Abimeleka

Andriamanitra niseho tamin'i Abimeleka

Indro

Eto ny teny "Indro" dia manampy hanasongadina izay ho avy manaraka. "Mihainoa ahy" (UDB)

ho faty ianao

Fomba fiteny mahery ilazana ny hafatesan'ny mpanjaka izany. DH: "tsy ho ela dia ho faty tokoa ianao" na "hovonoiko ianao"

vadin'olona

"vehivavy manambady"

Genesis 20:4

Ary ... azy

Izany andian-teny izany dia nampiasaina eto mba hanamarihana ny fiovan'ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana mahakasika an'i Abimeleka.

Abimeleka tsy mbola nanakaiky azy

Izany dia fomba mihaja ilazana fa tsy mbola niray ara-nofo taminy izy. DH: "tsy mbola nandry tamin'i Saraha i Abimeleka" na "tsy mbola nikasika an'i Saraha i Abimeleka"

na dia ny firenena marina aza

Eto ny "firenena" dia milaza ny olona. Nanahy Abimeleka fa tsy izy irery no ho faizin' Andriamanitra, fa ny olony ihany koa. DH: "na dia ny olona tsy manan-tsiny"

Tsy ny tenany ihany ve no niteny tamiko hoe: 'Anabaviko izy?' Na izy tenany aza dia niteny tamiko hoe: 'Anadahiko izy'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH "tsy izy ihany ve no nilaza tamiko fa anabaviny izy? na izy tenany ary niteny tamiko fa anadahiny izy"

Tsy ny tenany ihany ve no niteny tamiko hoe: 'Anabaviko izy?'

Mampiasa izany fanontaniana fampisainana izany Abimeleka mba hampahatsiarovana an'Andriamanitra ny zavatra izay efa fantatr'Andriamanitra. Azo adika toy izao izany fanambarana izany: DH: "i Abrahama tenany mihitsy no niteny tamiko hoe 'anabaviko izy.'" na "Nilaza Abrahama fa anabaviny izy."

Tsy izy ihany ve no niteny ... Na izy tenany aza

Ny teny hoe :"izy ihany" sy "izy tenany" dia nampiasaina hanasongadinana ka hisarihana ny fifantohana amin'i Abrahama sy Saraha ary hanamelohana azy ireo noho izay nitranga.

Nataoko tamin'ny hitsim-poko izany ary tamin'ny tanako tsy manan-tsiny

Eto ny "fo" dia milaza ny fisainana na izay kasaina atao. Ny "tanana" ihany koa dia milaza asa. DH: "Nanao izany tamin'ny fikasana sy asa tsara aho" na "Nanao izany tsy tamim-pisainana na asa ratsy aho"

Genesis 20:6

Andriamanitra niteny taminy

"niteny tamin'i Abimeleka Andriamanitra"

tamin'ny hitsim-ponao no nanaovanao izany

Eto ny "fo" dia milaza ny fisainana na izay kasaina atao. DH: "nanao izany tamin'ny fikasana tsara ianao" na "Nanao izany tsy tamim-pisainana ratsy ianao"

hikasika azy

Izany dia fanalefahan-teny ilazana ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'i Saraha. DH: "nandry taminy"

ny vadin-dralehilahy

"ny vadin'i Abrahama"

ho velona ianao

"avelako ho velona ianao"

izay rehetra anao

"ny olonao rehetra"

Genesis 20:8

Nolazainy tamin'izy ireo izany zavatra rehetra izany

"Nolazainy tamin'izy ireo ny zavatra rehetra izay nolazain'Andriamanitra azy"

Inona ity nataonao taminay?

Nampiasa izany fanontaniana fampisainana izany i Abimeleka mba hanamelohany an'i Abrahama. DH: "Nanao zava-dratsy taminay ianao!" na "Jereo ity nataonao anay!"

taminay

Ny teny "taminay" eto dia ilazana an'i Saraha sy Abrahama. Ampiasao ny "anay" na "izahay."

Ahoana ny nanotàko taminao, no dia nitondra fahotana ...?

Nampiasa izany fanontaniana fampisainana izany i Abimeleka mba hampahatsiarovany fa nanota taminy i Abrahama. DH: "Tsy nampanao zavatra anao izay mitondra ... fahotana."

no dia nitondra fahotana lehibe teo amiko sy ny fanjakako ianao

Nanao olona ho meloka nohon'ny fahotana dia resahina ny "fahotana" toy izay azo hasolo olona. DH: "mba hanamelohanao ahy sy ny fanjakako amin'izany fahotana mahatsiravina izany"

amin'ny fanjakako

Eto ny "fanjakana" dia milaza ny olona. DH: "eo amin'ny olon'ny fanjakako"

Nataonao tamiko izay tsy tokony natao

"Tsy tokony nanao izany tamiko ianao"

Genesis 20:10

Inona no nanosika anao hanao izao zavatra izao?

"Inona no nahatonga anao hanao izao?" na "nahoana ianao no nanao izao?" Afaka atao mazava izay nataon'i Abrahama. DH: "Nahoana ianao no niteny tamiko fa anabavinao i Saraha?"

Satria nieritreritra aho hoe: 'Azo antoka fa tsy misy tahotra an'Andriamanitra amin'ity toerana ity, ary hamono ahy izy ireo noho ny amin'ny vadiko.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "koa satria tsy misy olona matahotra an'Andriamanitra eto, mety hisy hamonop ahy mba hahafahany maka ny vadiko."

tsy misy tahotra an'Andriamanitra amin'ity toerana ity

Eto ny "toerana" dia milaza ny olona. DH: "tsy misy matahotra an'Andriamanitra ny olona eto Gerara"

matahotra an'Andriamanitra

Ny heviny dia manaja fatratra an'Andriamanitra ary maneho izany fanajana izany amin'ny fankatoavana azy.

Ary koa, anabaviko tokoa izy

"ankoatra izay, marina tokoa fa anabaviko i Saraha" na "ankoatra izay, dia tena anabaviko tokoa i Saraha"

zanaka vavin'ny raiko, fa tsy zanaka vavin'ny reniko

"iray ray izahay, saingy samy manana ny reniny"

Genesis 20:13

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny andininy 13 dia fanohizana ny navalin'iAbrahama an'i Abimeleka.

ny tokantranon'ny raiko

Eto ny "trano" dia milaza ny fianakavian'i Abrahama. DH: "ny raiko sy ny sisam-pianakaviako" na "ny ankohonandraiko"

hoy aho taminy hoe: 'Tsy maintsy asehonao amiko amin'ny maha-vadiko anao ity fahatokiana ity: any amin'izay toerana rehetra izay alehantsika, dia teneno ny momba ahy hoe: ''Anadahiko izy.'"

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Niteny tamin'i Saraha aho fa ilaiko ny hisehoany mahatoky amiko amin'ny fitenenana amin'ny olona amin'izay alehanay rehetra fa anadahiny aho"

naka (...) i Abimeleka

"nitondra (...) i Abimeleka (UDB)

Genesis 20:15

Hoy Abimeleka

"Niteny tamin'i Abrahama i Abimeleka"

Indro

Eto sy any amin'ny andininy faha 16 ny teny hoe: "Indro" dia manampy amin'ny fanasongadinana izay ho avy manaraka eo.

eo anoloanao ny taniko

Izany dia fomba fiteny ny "homeko an-kalalahana ho anao ny taniko manontolo"

Mitoera amin'izay mety aminao

"Monena any amin'izay rehetra irianao"

arivo

"1,000"

Izany dia mba ho tampimaso amin'ny fandikan-dalàna natao anao eo anatrehan'ny olon-drehetra izay miaraka aminao

Manome vola hanaporofona fa tsy manan-tsiny i Saraha ary noresahina toy ny mametraka tampimaso eo anolohan'ny fandikan-dalàna mba tsy hahafahan'ny olona mahita izany. DH: "Manome izany ho azy aho, mba ho fantatr'ireo izay miaraka aminao fa tsy nahavita zavatra ratsy ianao"

eo imason'ireo

eto ny "maso" dia milaza ny fisainan'ny olona na ny heviny.

eo imason'ireo olon-drehetra, (...) tena nanao ny marina ianao

Ny hoe: "nanao ny marina" dia azo atao hoe: DH: "ny olona rehetra dia hahafantatra fa tsy manan-tsiny ianao"

Genesis 20:17

momba tanteraka

"tena tsy afaka ny hanan-janaka"

noho i Saraha, vadin'i Abrahama

Ny tena heviny dia azo azavaina hoe: DH:"satria Abimeleka naka an'i Saraha vadin'i Abrahama

Genesis 21

Genesis 21:1

Yaveh nihaino an'i Saraha

Eto ny andian-teny "nihaino" dia milaza ny fanampian'i Yaveh an'i Saraha mba hanana zazakely. DH: "Nanampy an'i Saraha i Yaveh"

niteraka zaza lahy tamin'i Abrahama

"niteraka ny zanaka lahin'i Abrahama"

tamin'ny fahanterany

"rehefa tena antitra i Abrahama"

tamin'ny fotoana voatendry izay efa nolazain'Andriamanitra taminy

"tamin'ny fotoana izay nolazain'Andriamanitra hitrangan'izany indrindra"

Abrahama nanome anarana ny zanany lahy, ilay nateraka ho azy, izay naterak'i Saraha ho azy, hoe Isaka

"Nanome anarana ny zanany lahy vao teraka i Abrahama, ilay izay naterak'i Saraha, Isaka" na " Nanome anarana ny zanaka lahin'izy ireo vao teraka hoe Isaka i Abrahama"

Noforain'i Abrahama Isaka zanany tamin'izy havaloana

"Raha valo andro i Isaka zanany, dia noforain'i Abrahama izy"

valo andro

"8 andro"

nandidiana (...) azy

"izay nandidiana hataon'i Abrahama"

Genesis 21:5

Zato

"100"

Efa nampihomehezin'Andriamanitra aho

Nihomehy i Saraha satria gaga sy faly izy. Afaka atao mazava izany: DH: "nahatonga hehi-mpifaliana"

ny olona rehetra maheno

Ny olona izay maheno dia afaka atao mazava: DH: "izay rehetra maheno ny mahakasika izay nataon'Andriamanitra tamiko" (UDB)

Iza moa no afaka nilaza tamin'i Abrahama fa hitaiza zaza Saraha

Azo adika ho fanambarana izany fanontaniana fampisainana izany. DH: "Tsy mbola nisy olona nilaza tamin'i Abrahama fa i Saraha dia hitaiza zaza"

hitaiza zaza

Izany dia fomba mihaja ilazana ny fampinonoana zazakely. DH: "mamahana ronono ny zaza avy amin'ny nonony"

Genesis 21:8

Nitombo ny zaza ka ... nosarahi-nono ... Isaka.

Ny "misara-nono" dia fomba mihaja ilazana ny fitsaharan'ny fitroan'ny zaza ny nonon-dreniny. DH: "nitombo i Isaka, ary rehefa tsy nila ninono tamin'ny reniny intsony izy, dia nanao fety lehibe i Abrahama"

ilay zanak'i Hagara Egyptiana, izay naterany tamin'i Abrahama

Ny anaran'ny zanaka lahin'i Hagara dia azo atao mazava. DH: "Ismaela, ilay zanaka lahin'i Hagara Egyptiana sy Abrahama"

naneso

Afaka atao mazava izany hoe nanao fijery manambany sy nihomehy an'i Isaka. DH: "nihomehy an'i Isaka"

Genesis 21:10

hoy izy tamin'i Abrahama

"Niteny tamin'i Abrahama i Saraha"

Roahy

"asivo mandeha" na "esory hiala" (UDB)

io andevo vavy io sy ny zanany

Ilazana an'i Hagara sy Ismaela izany. Tsy nanonona azy ireo tamin'ny anarany i Saraha satria tezitra tamin'izy ireo.

miaraka amin'i Isaka, zanako

"miaraka amin'ny zanako, dia Isaka"

Izany zavatra izany dia tena nampahory an'i Abrahama

"Nalahelo mafy tamin'izay nolazain'i Saraha i Abrahama"

nohon'ny amin'ny zanany

"satria mahakasika ny zanany izany." Manondro an'i Ismaela, zanany llahy izany.

Genesis 21:12

Aza malahelo nohon'ny amin'ny zazalahy, sy nohon'ny mpanompo vavinao

"Aza tezitra nohon'ny amin'ny zazalahy sy ny mpanampinao"

Henoy ny teneniny rehetra izay lazainy anao mahakasika izany raharaha izany

Eto ny "teny" dia entina manambara izay voalaza. DH: "Ataovy izay rehetra lazain'i Saraha mahakasika azy ireo"

avy amin'Isaka no hanomezana anarana ny taranakao

Ny andian-teny "hanomezana anarana" dia manana dika fa izay teraka avy amin'i Isaka dia izay no horaisin'Andriamanitra ho taranaka izay nampanantenainy an'i Abrahama. Afaka atao izany hoe: "Isaka no ho tonga razamben'ireo taranaka izay nampanantenaiko fa homeko anao" (UDB)

Hataoko ho firenena ihany koa ny zanaky ny mpanompo vavinao

Ny teny hoe: "firenena" dia midika fa Andriamanitra hanome azy taranaka maro mba hahatonga azy ho firenen-dehibe. DH: "Hataoko ho firenen-dehibe ihany koa ny zanaky ny mpanompo vavinao"

Genesis 21:14

naka mofo

Ireo mety ho heviny dia 1) entina ilazana ny sakafo amin'ny ankapobeny na 2) entina ilazana manokana ny mofo.

siny hoditra nisy rano

"kitapon-drano." Vita amin'ny hodi-biby ny fitoeran-drano.

Rehefa lany ny rano tao anaty siny hoditra

"Rehefa fona ny rano tao anaty siny hoditra" na "rehefa tapitra nosotroin'izy ireo ny rano rehetra"

sahabo ho halaviran'ny fandefasana tsipìka teo

Ilazana ny elanelan'ny fahafahan'ny olona manipy zana-tsipìka amin'ny tsipìka. Sahabo ho 100 metatra eo izany.

Aoka aho tsy hijery ny fahafatesan'ny zaza

Ny anarana hoe: "fahafatesana" dia azo soloina hoe: "maty." DH: "Tsy te ahita ny zaza maty aho"

nanandratra ny feony izy ka nitomany

Eto ny "feo" dia ilazana ny feon'ny tomany. Ny "nanandratra ny feony" dia midika hoe mihiakiaka mitomany mafy. DH: "nihiakiaka mafy sy nitomany izy" na "nitomany mafy izy"

Genesis 21:17

ny feon'ny zazalahy

"ny feon'ny zazalahy kely." Eto ny "feo" dia ilazana ny feon'ny tomaniny na ny resak'ilay zaza lahy kely. DH: "Ny feon'i Ismaela" (UDB)

ilay anjelin'Andriamanitra

"mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra" na "mpitondra hafatr'Andriamanitra"

avy any an-danitra

Eto ny "lanitra" dia midika ho toerana fonenan'Andriamanitra.

Inona ny olanao

"inona no tsy mety" na "nahoana ianao no mitomany"

ny feon'ny zazalahy eo amin'izay hitoerany

Eto ny "feo" dia ilazana ny feon'ny tomaniny na ny resak'ilay zaza lahy kely. DH: "Ny feon'ny zaza lahy kely izay matory atsy"

atsangano ny zaza

"ampio ny zaza hitsangana"

fa Izaho hanao azy ho firenena lehibe

Ny hoe hanao an'i Ismaela ho firenen-dehibe dia manana dika fa Andriamanitra hanome taranaka maro ho azy izay ho tonga firenen-dehibe. DH: "Hataoko ho firenen-dehibe ireo taranany" na "hataoko ho tonga razamben'ny firenen-dehibe izy"

Genesis 21:19

Andriamanitra nampahiratra ny masony, ka nahita

Ny nampahalalan'Andriamanitra an'i Hagara ny fisian'ny fantsakana dia resahina toy ny hoe nanokatra ny masony ara-bakin-teny Izy. DH: "nampahita an'i Hagara Andriamanitra" na "nasehon'Andriamanitra azy" (UDB)

ilay siny hoditra

"ilay fasiana vita amin'ny hoditra" na "ilay kitapo"

ilay zaza

"ilay zaza lahy kely" na "Ismaela"

Nomba ilay zaza Andriamanitra

Eto ny andian-teny "Nomba" dia fomba fiteny izay midika fa Andriamanitra nanampy na nitahy ilay zaza lahy kely. DH: "nitarika ilay zaza lahy kely Andriamanitra" na "nitahy ilay zaza lahy kely Andriamanitra"

lasa mpandefa tsipìka

"lasa nanana fahaiza-manao tamin'ny fampiasana tsipìka sy zana-tsipìka"

nahazo vady

"nahita vady"

Genesis 21:22

Ary tamin'izany fotoana izany

Izany andian-teny izany dia manamarika ny fiantombohan'ny fizaran-tantara vaovao. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia afaka mihevitra ny hampiasa izany eto ianao.

Pikola

Anaran-dehilahy izany.

lehiben'ny tafiny

"manam-boninahitry ny tafiny" (UDB)

ny tafiny

Ny teny "azy"/ "..ny" dia ilazana an'i Abimeleka.

Andriamanitra dia momba anao amin'izay rehetra ataonao

Eto ny andian-teny "momba anao" dia fomba fiteny izay midika fa Andriamanitra manampy sy mitahy an'i Abrahama. DH: "Andriamanitra mitahy izay ataonao rehetra"

Ankehitriny noho izany

Ny teny "Ankehitriny" dia tsy midika hoe "amin'izao fotoana izao", fa nampiasaina mba hisarihana ny fifantohana ho amin'ny zavatra manan-danja ho avy manaraka. DH: "noho izany"

mianianà amiko eto anatrehan'Andriamanitra

Fomba fiteny izany izay midika fanaovana fihanianana manetriketrika izay hatrehin'ireo mana-pahefana ambony, amin'izany, Andriamanitra. DH: "mianianà amiko ary Andriamanitra no vavolombelona"

fa tsy hanao ratsy amiko ianao

"fa tsy handainga amiko ianao"

tsy hanao ratsy ... amin'ny taranako

Azo atao ihany koa izany hoe: DH: "hanao fitondrana amin'ny hitsim-po amiko sy ireo taranako.

Asehoy ahy ... ny fahatokisam-panekena izay nasehoko taminao

Nifanao fifanekena ireo lehilahy roa ireo. Ny anarana "fahatokisana" dia azo atao hoe" mahatoky" na "tsy mivadika." DH: "Aoka ho mahatoky amiko sy ny tany toy izay efa nataoko anao"

amin'ity tany

Eto ny "tany" dia milaza ny olona. DH: "amin'ny olon'ny tany"

Mianina aho

Afaka atao izany hoe: DH: "Mianina ny hahatoky aminao sy ny olonao aho tahaka ny nataonao tamiko"

Genesis 21:25

Nitaraina tamin'i Abimeleka ihany koa Abrahama

Ireo mety ho heviny dia 1) nitaraina mahakasika izay nitranga i Abrahama na 2) "nibedy/ niteny mafy an'i Abimeleka ihany koa Abrahama"

mahakasika ny lavaka fantsakana nalain'ny mpanompon'i Abimeleka an-keriny taminy

"Satria ireo mpanompon'i Abimeleka naka an-keriny ny fantsakan'i Abrahama"

naka an-keriny taminy

"naka izany tamin'i Abrahama" na "naka ny fifehezana ny..." (UDB)

tsy mbola nandre momba izany aho raha tsy androany

"Izao no fotoana voalohany nahenoako izany"

Abrahama dia naka ondry sy omby ka nomeny an'i Abimeleka

Mari-pamantaranan'ny fihavanana izany fa i Abrahama nanaiky ny hanao fanekena tamin'i Abimeleka.

Genesis 21:28

Abrahama nanavaka zanak'ondry vavy fito tamin'ireo ondriny

"Nanasaraka zanak'ondry vavy fito avy tamin'ireo ondriny"

fito

"7"

Inona no dikan'ireto zanak'ondry vavy fito navahanao ireto?

"Nahoana no navahinao tamin'ireo namany ireto zanak'ondry vavy fito ireto?"

ho raisinao

"haka ianao"

avy amin'ny tanako

Eto ny "tanana" dia ilazana an'i Abrahama. DH: "avy amiko"

mba ho vavolombelona izany

Ny teny hoe: "izany" dia ilazana ny fanomezana dia ireo zanak'ondry vavy fito.

mba ho vavolombelona amiko izany

Ny anarana hoe "vavolombelona" dia afaka soloina hoe "hanaporofo." DH: "hanaporofo amin'ny olona rehetra"

Genesis 21:31

nantsoiny (...) io toerana io

"nantsoin'i Abrahama (...) io toerana io"

Beri-sheba

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Beri-sheba dia manana dika hoe "fatsankan'ny fianianana" na "fatsankan'ny fito."

izy roa tonta

"Abrahama sy Abimeleka"

Pikola

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 21:22.

niverina amin'ny tanin'ireo Filistina

"niverina nankany amin'ny tanin'ireo Filistina"

Genesis 21:33

hazo voamadilo

Hazo maitso izay afaka maniry any amin'ny tany efitra. Azo adika tsotra fotsiny izany hoe: DH: "hazo"

ilay Andriamanitra mandrakizay

"ilay Andriamanitra izay velona mandrakizay"

andro maro

Ilazana halavan'ny fotoana izany.

Genesis 22

Genesis 22:1

Ary

Izany andian-teny izany dia manamarika ny fiantombohan'ny fizaran-tantara vaovao. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia afaka mihevitra ny hampiasa izany eto ianao.

tao aorian'ireo zavatra ireo

Izany andian-teny izany dia ilazana ireo tranga niseho tao amin'ny toko 21.

nitsapan'Andriamanitra an'i Abrahama

Toa milaza izany fa nitsapa an'i Abrahama Andriamanitra mba hafantatra raha mahatoky eo anatrehany i Abrahama. Ny tena dikan'izany fanambarana izany dia: DH: "nitsapa ny fahatokian'i Abrahama Andriamanitra"

Inty aho

"eny, mihaino aho" na "eny, ahoana izay?"

ilay lahy tokanao

Toa milaza izany fa mahafantatra Andriamanitra fa manana zanaka lahy hafa i Abrahama, dia Ismaela. Manasongadina izany fa Isaka ilay zanaka lahy izay nampanantenan'Andriamanitra homena an'i Abrahama. Ny tena hevitr'izany fanambarana izany dia azo atao hoe: DH: "ny zanakao lahy tokana izay nampanantenaiko"

izay tianao

Manasongadina ny fitiavan'Abrahama an'i Isaka, ny zanany lahy izany.

tanin'i Moria

"ny tany izay nantsoina hoe Moria"

nanisy lasely ny borikiny

"namatratra entana ny borikiny" na "nametraka teo ambonin'ny borikiny izay nilainy amin'ny diany"

tovolahy

"mpanompo" (UDB)

"niainga tamin'ny diany"

"nanomboka ny diany" na "nanomboka ny dia" (UDB)

Genesis 22:4

Tamin'ny andro fahatelo

Ny teny " fahatelo" dia midika telo amin'ny filaharan'isa. DH: "tao aorian'ny andro faha telon'ny dia"

nahita ilay toerana avy lavitra

"nahatazana avy eny alavitra ilay toerana izay efa nolazain'Andriamanitra"

tovolahy

"mpanompo" (UDB)

Hanao fanompoana izahay

Ny teny hoe: "izahay" dia ilazana an'i Abrahama sy Isaka ihany.

hiverina eto aminareo indray

"hiverina eto aminareo"

nametraka izany teo amin'Isaka zanany

"nampitondra izany, an'i Isaka, zanany"

Nentiny teny an-tanany

Eto ny hoe "teny an-tanany" dia manasongadina fa i Abrahama mihintsy no nitondra ireo zavatra ireo. DH: "Abrahama tenany mihintsy no nitondra"

ny afo

Eto ny hoe "ny afo" dia ilazana ny lasitra misy arina mirehitra na jiro na fanilo. DH: "zavatra izay handrehetana afo" (UDB)

niara-nandeha izy roa

"niara-niainga izy ireo" na "niara-nandeha izy roa"

Genesis 22:7

Ry raiko

Fomba firesaka maneho fitiavana ataon'ny zanaka amin'ny rainy izany.

Inty aho

"eny, mihaino aho" na "eny, ahoana izay?" Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:1.

ry zanako

Fomba firesaka maneho fitiavana ataon'ny rainy amin'ny zanaka izany.

ny afo

Eto ny hoe "ny afo" dia ilazana ny lasitra misy arina mirehitra na jiro na fanilo. Jereo ny nandikanao an'izany ao amin'ny 22:4.

fa aiza ilay ondry ho atao fanatitra dorana

"ilay ondry izay atolotrao ho fanatitra dorana"

Andriamanitra mihitsy

Eto ny hoe "mihitsy" dia manasongadina fa Andriamanitrano hamatsy ilay ondry.

hamatsy antsika

"hanome antsika"

Genesis 22:9

Rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy ireo

"Rehefa tonga teo amin'ilay toerana i Abrahama sy Isaka"

namatotra (...) izy

"nofatorany"

teo ambony alitara, ambonin'ilay hazo

"teo ambonin'ilay hazo izay teo amin'ny alitara"

Naninjitra ny tanany (...) ary naka ilay antsy

"naka ilay antsy"

Genesis 22:11

ny anjelin'i Yaveh

ireo mety ho heviny dia 1) naka endrika anjely i Yaveh na 2)iray amin'ireo anjelin'i Yaveh izany na 3)mpitondra hafatr'i Yaveh manokana (ireo manam-pahaizana sasany mihevitra fa i Jesoa izany). Koa satria tsy dia mazava loatra ny andian-teny, ny tena tsara dia ny mandika izany tsotra hoe: "ny anjelin'i Yaveh" mampiasa ny teny tsotra izay ampiasainao ho an'ny "anjely." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 16:7.

avy any an-danitra

Ilazana ny toerana izay honenan'Andriamanitra izany.

Inty aho

"eny, mihaino aho" na "eny, ahoana izay?"Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:1.

Aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy, na manao zavatra handratra azy

Ny andian-teny "Aza maninjitra ny tananao amin'ny" dia fomba fiteny ny hoe: "aza mandratra" / "aza mikasi-tanana." Milaza zavatra mitovitovy indroa Andriamanitra mba hanasongadinana fa tsy tokony handratra an'i Isaka i Abrahama. DH: "aza mandratra ny zaza na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana"

fantatro ankehitriny ... avy amiko

Ny mpisolo tena tapisaka "...o" sy ny "...ko" dia ilazana an'Yaveh. Rehefa mandika ny teny ao anaty farango sosona ianao, dia ataovy toy izay nataon'ilay anjelin'Yaveh ary ampiasao ny teny hoe: "Izaho" rehefa manondro an'Yaveh.

matahotra an'Andriamanitra ianao

Ny heviny dia fanajana lalim-paka an'Andriamanitra sy fanehoana ny fanajana amin'ny fankatoavana azy.

hita fa

"satria hitako fa"

tsy niaro ny zanakao lahy ianao (...) avy amiko.

"tsy nanakana ny zanakao lahy ... avy amiko." Afaka atao izany hoe: DH: "nanolotra an-tsitra-po ny zanakao lahy ... ho ahy"

ny zanakao lahy, ilay zanakao lahitokana

Toa milaza izany fa mahafantatra Andriamanitra fa manana zanaka lahy hafa i Abrahama, dia Ismaela. Manasongadina izany fa Isaka ilay zanaka lahy izay nampanantenan'Andriamanitra homena an'i Abrahama. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:1.

Genesis 22:13

indro

Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra antsika hitandrina tsara ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

nisy ondry lahy nisaringotra tamin'ireo kirihitra ireo ny tandrony

Afaka atao izany hoe: DH: "nisy ondry lahy izay niraikitra teo amin'ireo kirihitra ireo tandrony" na "nisy ondry lahy niraikitra teo amin'ireo kirihitra"

Nandeha ary naka ilay ondry lahy

"Nandeha nankeny amin'ilay ondry lahy Abrahama ary naka izany"

hamatsy ... hamatsiana

Mampiasa teny mitovy amin'izay nampiasainao tao amin'ny 22:7.

hatramin'izao andro izao

"na dia ankehitriny aza." Ny dikany izany dia hoe: na dia tamin'ny fotoana nanoratan'ny mpanoratra ity boky ity aza.

hamatsiana

Afaka atao izany hoe: DH: "izy no hamatsy"

Genesis 22:15

ny anjelin'i Yaveh

ireo mety ho heviny dia 1) naka endrika anjely i Yaveh na 2)iray amin'ireo anjelin'i Yaveh izany na 3)mpitondra hafatr'i Yaveh manokana (ireo manam-pahaizana sasany mihevitra fa i Jesoa izany). Koa satria tsy dia mazava loatra ny andian-teny, ny tena tsara dia ny mandika izany tsotra hoe: "ny anjelin'i Yaveh" mampiasa ny teny tsotra izay ampiasainao ho an'ny "anjely." Jereo ny fanamarihana ambany pejy mahakasika izany andian-teny izany ao amin'ny 16:7.

fanindroany

Ny teny "fanindroany" dia roa amin'ny filaharan'isa. DH: "indray"

avy any an-danitra

Eto ny teny "lanitra" dia ilazana ny toerana izay honenan'Andriamanitra.

ary niteny hoe—izao ny fanambaran'i Yaveh

"ary niteny hoe izao no hafatr'i Yaveh" na "ary nanambara ireo tenin'i Yaveh." Izany dia entina ilazana fa avy amin'iYaveh tsy misy mpanelanelana ireo teny ireo.

amin'ny tenako no nianianako

"nianiana aho ary Izaho no vavolombelona." Ny dikan'ny teny hoe: "mianina amin'ny" dia mampiasa anaran-javatra na olona ho fototra na hery nanaovana ny fianianana. Tsy misy zavatra izay mahery indrindra amin'i Yaveh afa-tsy ny mihaniana amin'ny tenany.

nahavita izany zavatra izany ianao

"nankatò Ahy ianao"

tsy niaro ny zanakao lahy ianao

"tsy niambina ny zanakao lahy." Afaka atao izany hoe: DH: "nanome an-tsitra-po ny zanakao lahy ho ahy"

ny zanakao lahy, ilay zanakao lahy tokana

Toa milaza izany fa mahafantatra Andriamanitra fa manana zanaka lahy hafa i Abrahama, dia Ismaela. Manasongadina izany fa Isaka ilay zanaka lahy izay nampanantenan'Andriamanitra homena an'i Abrahama. Jereo ny nandikanao izany andian-teny mitovy izany ao amin'ny 22:1.

hitahy tokoa

"tena hitahy"

hampitombo fatratra ireo taranakao Aho

"hampitombo foana foana ireo taranakao Aho " na "hataoko ho maro tokoa ireo taranakao"

toy ireny kintana eny amin'ireo lanitra sy toy ireo fasika eny amoron-dranomasina

Nampitahain'Andriamanitra amin'ireo kintana sy fasika ireo taranak'i Abrahama. Toy ny tsy hahafahan'ny olona manisa ny isan'ireo kintana tsy tambo isaina sy ny voan'ny fasika, koa ho maro be tahaka izany ireo taranak'i Abrahama izay tsy azon'ny olona isaina izy ireo. DH: "mihoatra izay azonao isaina"

toy ireny kintana eny amin'ireo lanitra

Eto ny teny hoe: "lanitra" dia ilazana ny zavatra rehetra izay hita eny amin'ny lanitra (ambonin'ny tany), ao anatin'izany ny masoandro, ny volana, sy ireo kintana.

ho tompon'ny vavahadin'ireo fahavalon'izy ireo

Eto ny "vavahady" dia ilazana ny tanàna manontolo. Ny hoe :"Ho tompon'ny vavahadin'ireo fahavalon'izy ireo" dia midika fa handringana ireo fahavalon'izy ireo. DH: "manjakazaka amin'ireo fahavalon'izy ireo"

Genesis 22:18

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Abrahama ilay anjelin'Andriamanitra.

Ireo firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia ho voatahy

Afaka atao izany hoe: DH: "Izaho, Ilay Tompo, dia hitahy ny olona rehetra monina eny rehetra eny"

firenena eto ambonin'ny tany

Eto ny "firenena" dia ilazana ny olon'ireo firenena.

nankatoa ny feoko ianao

Eto ny "feo" dia ilazana izay Nolazain'Andriamanitra. DH: "nankatoa izay nolazaiko ianao" na "nankatoa ahy ianao"

niverina Abrahama

Abrahama ihany no voatonina satria izy no ray, kanefa voalaza ao anatin'izany ny zanany lahy izay nandeha niaraka taminy. Ny tena hevitr'izany fanambarana izany dia azo atao mazava: DH: "Niverina i Abrahama sy ny zanany lahy"

tovolahy

"mpanompony" (UDB)

nanainga izy ireo

"nandao ilay toerana"

nonina tao Beri-sheba

Abrahama ihany no voatonona satria izy no mpitarika ny fianakaviana sy ireo mpanompony, kanefa voalaza ao anatin'izany fa niaraka taminy izy ireo. Ny tena hevitr'izany fanambarana izany dia azo atao mazava: DH: "Nonina tao Beri-sheba Abrahama sy ireo olony"

Genesis 22:20

Tao aorian'ireo zavatra ireo

"Tao aorian'ireo tranga ireo." Ny andian-teny "zavatra ireo" dia ilazana ny tranga ao amin'ny Genesisy 22:1-19.

nilazana tamin'i Abrahama

Afaka atao izany hoe: DH: "nisy nilaza tamin'i Abrahama" (UDB)

niteraka zaza koa i Milka

"niteraka zaza ihany koa i Milka"

Milka

Anaram-behivavy izany.

Dia i Oza izay lahimatoany, Boza rahalahiny

"Ny anaran'ny lahimatoany dia Oza, ary ny anaran'ireo zanany sasany dia i Boza sy ireo rahalahiny"

Oza ... Boza ... Kemoela ... Arama ... Kaseda ... Hazo ... Pildasy ... Jidiafa sy Betoela

Anaran-dehilahy avokoa ireo. Adikao izany mba ho fantatra mazava tsara fa zanak'i Nahora sy Milka avokoa izy ireo ankoatran'i Arama.

Genesis 22:23

Lasa rain'i Rebeka i Betoela

"taty aoriana kely dia lasa rain'i Rebeka i Betoela"

Ireo zaza valo ireo no naterak'i Milka tamin'i Nahora, rahalahin'i Abrahama

"ireo no zaza valo ireo no naterak'i Milka sy Nahora, rahalahin'i Abrahama." Ilazana ireo ankizy voatanisa ao amin'ny 22:20 izany.

valo

"8"

ny vaditsindranony

"vaditsindranon'i Nahora"

Reoma

Anaram-behivavy izany.

niteraka koa

"niteraka ihany koa an'i..."

Teba, Gahama, Tahasy sy Meaka

Anaran-dehilahy avokoa izany.

Genesis 23

Genesis 23:1

Niaina fito amby roapolo amby zato taona i Saraha

Fito taona - "Niaina 127 taona i Saraha"

Izany ny taona niainan'i Saraha

Misy ireo dikanteny izay tsy mampiditra izany fehezanteny izany.

Kiriata Arba

Anaran-tanàna izany.

Nisaona sy nitomany an'i Saraha i Abrahama

"Nalahelo mafy sy nitomany i Abrahama satria maty i Sarah"

Genesis 23:3

nitsangana ka niainga avy eo amin'ny fatin'ny vadiny

"nitsangana Abrahama ka namela ny fatin'ny vadiny"

ireo zanaka lahin'i Heta

Eto ny "zanaka lahy" dia ilazana ireo taranak'i Heta. DH: "ireo taranak'i Heta" (UDB) na "ireo avy amin'ireo taranak'i Heta"

eto aminareo

Afaka atao milaza toerana izany hevitra izany. "eto amin'ny firenenareo" na "eto"

Mba omeo amin'ny toeranareo aho

"Hamaroty tany aho" na "Avelao aho mba hividy ampahan-tany"

ny faty izay ahy

DH: "ny vadiko izay maty" na "ny vadiko izay efa maty"

Genesis 23:5

ireo zanaka lahin'i Heta

Eto ny "zanaka lahy" dia ilazana ireo taranak'i Heta. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:3. DH: "ireo taranak'i Heta"

ry tompoko

Ity andian-teny ity dia nampiasaina hanehoana fanajana an'i Abrahama.

Andrian-dehibe an'Andriamanitra

Fomba fiteny izany. Ny tena hevitr'izay dia "lehilahy manan-kery" (UDB) na "mpitarika matanjaka."

ny faty izay anao

Afaka atao izany hoe: DH: "ny vadinao izay maty" na "ny vadinao"

ny fasanay izay safidinao indrindra

"ny tsara indrindra amin'ireo toerana fandevenanay"

handà izany fasana izany ho anao

"hitazona ny toerana fandevenany ho anao" na "handà ny hanome ny fasany ho anao"

Genesis 23:7

nandohalika

Ny dikany dia mamoritra ny lohalika na mandohalika farany ambany am-panetretena mba hanehoana fanajana sy voninahitra amin'ny olona iray.

tamin'ireo olon'ny tany, tamin'ireo zanaka lahin'i Heta

"amin'ireo zanaka lahin'i Heta izay nonina teo amin'ilay faritra"

ireo zanaka lahin'i Heta

Eto ny "zanaka lahy" dia ilazana ireo taranak'i Heta. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:3. DH: "ireo taranak'i Heta" Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:3.

ny faty izay ahy

Afaka atao izany hoe: DH: "ny vadiko izay efa maty" na "ny vadiko"

Efrona ...Zohara

Anaran-dehilahy izy ireo.

ny lava-baton'i Makpela

"ilay lava-baton'i Makpela." Makpela no anaran'ilay toerana na faritra. Nanana saha any Makpela i Efrona ary ilay lava-bato dia ao anatin'ilay saha.

izay azy

Milaza zavatra momba an'ilay lava-bato izany. An'i Efrona ary ilay lava-bato.

izay any amin'ny faran'ny sahany

Milaza zavatra momba an'ilay lava-bato ihany koa izany. Any amin'ny faran'ny sahan'i Efrona ilay lava-bato.

hivarotra izany amiko ampahibemaso

"varoty izany amiko eto imason'ny rehetra" (UDB) na "varoty amiko eto amin'ny fanatrehanareo"

ho toy ny fananana

"ampahan-tany izay ho ahy ka afaka ampiasaiko"

Genesis 23:10

Ary nipetraka teo amin'ireo zanaka lahin'i Heta i Efrona

Eto ny "Ary" dia nampiasaina hanamarihana ny fiovana avy amin'ny tantara ho any amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Efrona.

Efrona

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:7.

ireo zanaka lahin'i Heta

Eto ny "zanaka lahy" dia ilazana ireo taranak'i Heta. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:3. DH: "ireo taranak'i Heta" Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:3.

mba ho ren'ireo zanaka lahin'i Heta

Afaka atao izany hoe: DH: "mba hahafahan'ireo zanaka lahin'i Heta maheno azy" na "raha nihaino ireo zanaka lahin'i Heta"

ireo rehetra izay tonga teo amin'ilay vavahadin'ny tanànany

Milaza ireo zanaka lahin'i Heta izay nihaino izany. DH: "ireo rehetra izay niangona teo amin'ny vavahadin'ny tanànany"

vavahadin'ny tanànany

Ny vavahadin'ny tanàna dia toerana izay hihaonan'ireo mpitarika ny tanàna handraisana ireo fanapahan-kevitra manan-danja.

ny tanànany

"ny tanàna izay honenany." Izany andian-teny izany dia maneho fa ao anisan'ny olona ao an- tanàna i Efrona. Tsy midika anefa izany fa tompon'izany izy.

ry tompoko

Ity andian-teny ity dia nampiasaina hanehoana fanajana an'i Abrahama.

teo anatrehan'ireo zanaka lahin'ny oloko

Eto ny "fanatrehana" dia milaza ny olona izay natao toy ny vavolombelona. DH: " toy ny vavolombelona miaraka amin'ireo mpiray firenena amiko"

ireo zanaka lahin'ny oloko

Ny dikan'izany dia "ireo mpiray firenena amiko" na "ireo Hetita mpiray firenena"

ny oloko

"ny oloko" izany andian-teny izany dia maneho fa Efrona dia ao anatin'ny vondron'ny olona. Tsy midika anefa izany fa mpitarika azy ireo izy.

Omeko anao izany mba handevenanao ny faty izay anao

"Omeko anao izany. Aleveno ny faty izay anao"

faty izay anao

Afaka atao izany hoe: DH: "ny vadinao izay efa maty" na "ny vadinao"

Genesis 23:12

nandohalika

Ny dikany dia mamoritra ny lohalika na mandohalika farany ambany am-panetretena mba hanehoana fanajana sy voninahitra amin'ny olona iray.

Ny olon'ny tany

"olona izay monina amin'ny toerana"

mba ho ren'ireo olon'ny tany

Afaka atao izany hoe: DH: "mba hahafahan'ireo olon'ny tany maheno azy" na "raha nihaino ireo olon'ny tany"

Kanefa raha sitrakao

Ny teny hoe "kanefa" dia maneho fifanoherana. Te hanome ny saha ho an'i Abrahama i Efrona; i Abrahama kosa te handoa ny vidin'izany. DH: "Tsia, kanefa raha sitrakao" na "Tsia, kanefa raha manaiky izany ianao"

Ho vidiako ny saha

"Homeko volo ianao ny amin'ny saha"

faty izay ahy

Afaka atao izany hoe: DH: "ny vadiko izay efa maty" na "ny vadiko"

Genesis 23:14

Efrona

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:7.

Aoka re, ry tompoko, mihainoa re ahy

"mandrenesa ahy, ry tompoko" na "mihainoa ahy, ry lehilahy tsara fanahy"

ry tompoko

Ity andian-teny ity dia nampiasaina hanehoana fanajana an'i Abrahama.

Sekely volafotsy efa-jato no sahaza ny ampahan-tany iray, ho inona amintsika sy ianao izany?

Tian'i Efrona ambara fa satria izy sy Abrahama samy tena manan-karena, dia lelavola kely ny volafotsy 400. Izany fanontaniana fampisainana izany dia azo adika ho fanambarana. DH: "Sekely volafotsy efa-jato ihany no sahaza ny ampahan-tany iray. Tsy dia toy inona loatra izany, amiko sy aminao."

Sekely volafotsy efa-jato

Sahabo ho volafotsy 4.5 kilao izany.

efa-jato

"400"

Aleveno ny faty izay anao

Afaka atao izany hoe: DH: "Mandehana aleveno ny vadinao izay maty" na "Mandehana aleveno ny vadinao"

nolanjain'i Abrahama ho an'i Efrona ny fatran'ny volafotsy

"nandanja ny volafotsy Abrahama ka nanome ny fatra ho an'i Efrona" na "nanisa ny fatran'ny volafotsy ho an'i Efrona i Abrahama"

ny fatran'ny volafotsy izay noresahiny

"ny fatran'ny volafotsy izay nolazain'i Efrona"

mba ho ren'ireo zanaka lahin'i Heta

Afaka atao izany hoe: DH: "mba hahafahan'ireo zanaka lahin'i Heta maheno azy" na "raha nihaino ireo zanaka lahin'i Heta"

ireo zanaka lahin'i Heta

Eto ny "zanaka lahy" dia ilazana ireo taranak'i Heta. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:3. DH: "ireo taranak'i Heta"

araka ny fandanjana mahazatra ny mpivarotra

"mampiasa mari-pandanjana mahazatra ny mpivarotra." Afaka atao ho fehezanteny vaovao izany. DH: "Nandanja ny volafotsy mitovy amin'ny fandanjana mahazatra ny mpivarotra izany izy"

Genesis 23:17

Makpela

Makpela no anaran'ilay toerana na faritra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:7.

Mamre

Anarana hafa iantsoana ny tanànan'i Hebrona izany. Mety nampitondraina ny anaran'i Mamre izany, ilay naman'i Abrahama nonina tao.

izany hoe, ilay saha, ilay lava-bato izay ao amin'izany, sy ireo hazo rehetra

Izany andian-teny izany dia manazava izay tian'ny mpanoratra ambara raha nanoratra ny hoe: "ny sahan'i Efrona" izy. Tsy ny saha ihany no ambarany amin'izany , fa ny lava-bato sy ireo hazo ao amin'ny saha ihany koa.

lasan'i Abrahama tamin'ny fividianana

"lasa fananan'i Abrahama raha nividy izany izy" na "lasa an'i Abrahama tao aorian'ny nividianany an'izany"

teo anatrehan'ireo zanaka lahin'ny Heta

Eto ny "fanatrehana" dia milaza ny olona izay natao toy ny vavolombelona. DH: " niaraka tamin'ireo olon'i Heta nanatri-maso toy ny vavolombelona"

ireo zanaka lahin'i Heta

Eto ny "zanaka lahy" dia ilazana ireo taranak'i Heta. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:3. DH: "ireo taranak'i Heta"

ireo rehetra izay tonga teo amin'ilay vavahadin'ny tanànany

Milaza ireo zanaka lahin'i Heta izay nahita an'i Abrahama nividy ilay saha (fananana). Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:10.

vavahadin'ny tanànany

Ny vavahadin'ny tanàna dia toerana izay hihaonan'ireo mpitarika ny tanàna handraisana ireo fanapahan-kevitra manan-danja.

ny tanànany

"ny tanàna izay honenany." Izany andian-teny izany dia maneho fa ao anisan'ny olona ao an- tanàna i Efrona. Tsy midika anefa izany fa tompon'izany izy.

Genesis 23:19

Tao aorian'izany

"Tao aorian'ny nividianany ny saha"

tao amin'ilay lava-baton'ilay saha

"ilay lava-bato tao amin'ilay saha"

ilay sahan'i Makpela

"ilay saha ao Makpela"

izany hoe, Hebrona

Ireo mety ho heviny dia 1)anarana hafa iantsoana an'i Mamre ny hoe: 'Hebrona' na 2)Hebrona no niantsoana an'i Mamre teo aloha na 3)tena teo akaikin'i Hebrona ilay tanàn-dehibe midadasika i Mamre, koa dia mahazatra ny olona ny miantso izany hoe: Hebrona.

lasa fananan'i Abrahama ho toeram-pandevenana, izy avy amin'ireo zanaka lahin'i Heta

"lasa fananan'i Abrahama ho tany fandevenana raha nividy izany avy amin'ireo zanaka lahin'i Heta izy"

ireo zanaka lahin'i Heta

Eto ny "zanaka lahy" dia ilazana ireo taranak'i Heta. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:3. DH: "ireo taranak'i Heta"

Genesis 24

Genesis 24:1

Ary

Nampiasaina izany teny izany mba hanamarihana ny fiatoana ao amin'ny tena fizotran'ny tantara. Eto ny mpanoratra dia manomboka miresaka fizaran-tantara vaovao amintsika.

Apetraho eo ambanin'ny feko ny tananao

Mikasa ny hampianina ilay mpanompony hanao zavatra iAbrahama. Ny manao ny tanany ao ambanin'ny fen'i Abrahama dia maneho fa tena hanao tokoa izay hianianany izy.

asaiko mianiana ianao

Azo atao toy ny baiko izany. DH: "mianiàna" na "manaova fianianana"

mianiana amin'i Yaveh

Ny teny hoe: "mianiana amin'i" dia midika fampiasana anaran-javatra na olona ho fototra na hery amin'ny fanaovana ny fianianana." "mianianà amiko amin'ny fanatrehan'i Yaveh ho vavolombelona"

ilay Andriamanitry ny lanitra sy Andriamanitry ny tany

"ilay Andriamanitry ny lanitra sy ny tany." Ny teny hoe: "lanitra" sy "tany" dia nampiasaina niaraka mba ilazana ny zavatra rehetra izay noharian'Andriamanitra. DH: "ilay Andriamanitrin'ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany"

lanitra

Ilazana ny toerana honenan' Andriamanitra izany.

avy amin'ireo zanaka vavin'ny Kananita

"avy amin'ireo vehivavy Kananita" na "avy amin'ireo Kananita." Ilazana ireo vehivavin'ny Kananita izany.

eo amin'ireo izay hanorenako ny fonenako

"eo amin'ireo izay hitoerako." Eto ny mpisolo tena tampisaka "ko" = izaho dia milaza an'i Abrahama sy ny fianakaviany rehetra ary ireo mpanompony. DH: "eo amin'ireo izay hitoeranay"

Fa handeha ianao

Azo atao toy ny baiko izany. DH: "mianiàna fa handeha ianao" na "kanefa mandehana"

ireo havako

"ny fianakaviako"

Genesis 24:5

Ahoana raha

"Ahoana ny tokony ataoko raha"

tsy vonona ny handeha hanaraka ahy

"tsy hanaraka ahy" na "handà ny hiverina hiaraka amiko"

Tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina any amin'ny tany niavianao ve aho?

"Ho entiko honina any amin'ny tany izay nihavianao ve ny zanakao lahy"

Mahazò antoka ny tsy hitondranao ny zanako lahy hiverina any

Ny andian-teny hoe: "Mahazò antoka" dia manindry ny baiko izay ao aoriany. "Tandremo mba tsy hitondra ny zanako lahy hiverina any" na "'azonao antoka ny tsy hitondranao ny zanako lahy hiverina any"

izay naka ahy avy tao an-tranon'ny raiko

Eto ny "trano" dia ilazana ny olona ao anatin'ny tranony. DH: "izay naka ahy avy tao amin'ny raiko sy ny sisam-pianakaviako"

nampanantena ahy tamin'ny fianianana manetriketrika

"mianiàna ary manaova voady amiko"

nilaza hoe: 'Omeko ho an'ny taranakao ity tany ity,'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "nilaza fa hanome ity tany ity ho an'ny taranako"

Izy no haniraka ny anjeliny

Ny teny hoe "Izy " sy ny mpisolo tena tampisaka "..ny" dia ilazana an'i Yaveh.

Genesis 24:8

Fampahafantarana ankapobeny:

Ny andininy 8 dia fanohizana ny toro-lalana izay nomen'i Abrahama ny mpanompony.

Saingy raha tsy vonona ny hanaraka anao ilay vehivavy

"Saingy raha mandà ny handeha hiaraka aminao ilay vehivavy." Namaly ny fanontanian'ilay mpanompony Abrahama manomboka eo amin'ny 24:5

dia ho afaka amin'ny fianianako ianao

"dia ho votsitra amin'ny fianianana izay nataonao tamiko ianao." Ny hoe afaka tsy manantanteraka ny fianianana dia resahina toy ny olona izay malalaka amin'ny zavatra izay namatotra azy. DH: "tsy voatery manao izay nianiananao ho atao tamiko ianao"

nametraka ny tanany tao ambanin'ny fen'i Abrahama tompony

Maneho izany fa tena hanao tokoa izay hianianany hatao izy.

nianiana taminy

"nanao fianianana taminy"

mahakasika izany raharaha izany

"mahakasika ny fangatahan'i Abrahama" na "fa hanao izay nambaran'i Abrahama izy"

Genesis 24:10

nandeha. Nitondra ihany koa

Miantomboka amin'ny "Nitondra ihany koa" ny fehezanteny mba hanome fanampin'andinindininy mahakasika izay zavatra nentin'ilay mpanompo niaraka taminy nandritra ny diany. Nanagona izany izy mialohan'ny niaingany.

Nitondra ireo karazam-panomezana rehetra avy tamin'ny tompony ihany koa izy

Midika izany fa nitondra zava-tsoa maro izay tian'ny tompony homena ny fianakavian'ilay vehivavy koa izy.

Niainga izy ka nandeha

"lasa ka nandeha" na "niala ka nandeha"

ilay tanànan'i Nahora

Ireo mety ho heviny dia 1) ny tanàna izay nonenan'i Nahora" na 2) "ny tanàna izay nantsoina hoe Nahora." Raha azonao atao ny mandika izany tsy an-kifidy hevitra, dia ataovy izany.

Nataony nipetraka ireo rameva

Biby avo manana tongotra roa lava ny rameva. Nataony namoritra ny tongony ary nametraka ny vatany tamin'ny tany izy ireo. "Nataony nipetraka ireo rameva"

fatsakan-drano

"fatsakana rano" na "fatsakana" (UDB)

hatsaka rano / hisiton-drano

"maka rano" (UDB)

Genesis 24:12

Hoy izy avy eo

"Hoy ilay mpanompo avy eo"

omeo ahy anio ny fanambinana ary asehoy ny tsy fivadiham-panekena amin'i Abrahama tompoko

Azonao ampiasaina ny mpampitohy "amin'ny". Manazava ny amin'ny tian'ilay mpanompo hanehoan'Andriamanitra ny tsy fivadiham-panekena izany. DH: "asehoy ny tsy fivadiham-panekena amin'i Abrahama tompoko amin'ny fanambinana ahy anio"

Indro

Eto ny teny hoe "Indro" dia manampy amin'ny fanasongadinana izay manaraka.

ny loharano

"ny loharano" na "fatsakana"

ireo zanaka vavin'ny olon'ny tanàna

"ireo tovovavin'ny tanàna"

Aoka ho tanteraka tahaka izao izany

"Aoka hitranga tahaka izany" na "Ataovy mitranga"

Rehefa milaza amina vehivavy iray aho hoe: 'Mba ampidino re ny sininao mba hafahako misotro,'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Rehefa manontany tovovavy iray ny hamelany ahy hisotro amin'ny rano avy amin'ny sininy"

Mba ampidino re ny sininao

Fanaon'ireo vehivavy ny mitondra ny sinin'izy ireo amin'ny sorony. Tsy maintsy mampidina izany izy raha hanome rano ho sotroin' ilay lehilahy.

siny

siny antonitoniny izay vita amin'ny tanimanga izay nampiasaina hitazomana sy handrarahana ranon-javatra

fa nampiseho tsy fivadiham-panekena tamin'ny tompoko Ianao

Afaka atao izany hoe: DH: "koa satria nahatoky tamin'ny tompoko ianao nohon'ny fanekena"

Genesis 24:15

Ary

Nampiasaina izany teny izany eto mba hanamarihana ny toerana izay niantombohan'ny tantara. Raha manana fomba fanaovana izany ny fiteninao, dia mihevera ampiasa izany eto.

indro

Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra antsika hitandrina tsara ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

siny

siny antonitoniny izay vita amin'ny tanimanga izay nampiasaina hitazomana sy handrarahana ranon-javatra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 24:12.

Rebeka dia naterak'i Betoela, zanaka lahin'i Milka, vadin'i Nahora, rahalahin'i Abrahama

"Betoela no rain'i Rebeka. Ny ray aman-drenin'i Betoela dia i Milka sy Nahora. Nahora rahalahin'i Abrahama"

Betoela

Rain'i Rebeka i Betoela. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:20.

Nahora

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 11:22.

Milka

vadin'i Nahora i Milka ary renin'i Betoela. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 11:29.

Nandeha nidina teny amin'ilay loharano izy ... ary niakatra

Ilay loharano dia ambanimbany nohon'ny fiakarana izay nijoroan'ilay mpanompo.

Genesis 24:17

mba hihaona aminy

"mba hihaona amin'ilay tovovavy"

rano kely ho sotroina

"rano kely"

siny

siny antonitoniny izay vita amin'ny tanimanga izay nampiasaina hitazomana sy handrarahana ranon-javatra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 24:12.

ry tompoko

"tompoko." Eto ilay vehivavy dia mampiasa izany fomba fiteny maneho fanajana izany mba ilazana an-dralehilahy, na dia tsy andevony aza izy.

nampidininy faingana ho eo an-tanany ilay siny

"nampidininy faingana ny sininy." Nitondra ilay siny teny an-tsorony izy. Tsy maintsy mampidina izany izy mba hanomezana rano ilay mpanompo.

Genesis 24:19

Hisintomako rano

"haka rano aho"

Koa nahidiny faingana ary noritrainy ny rano tao anaty sininy

"Malaky tokoa ny nandritrainy / nandrarahany ny rano tao anaty sininy"

tavy fisotroana

"ilay tavy fisotroanan'ireo 'biby'"(UDB). Ny tavy fisotroana dia fitoeran-drano hasiana ny rano ho sotroin'ireo biby.

Genesis 24:21

Ilay lehilahy

"Ilay mpanompo" (UDB)

Nandinika azy

"Nandinika an'i Rebeka" na "Nandinika ilay tovovavy"

mba hahita

Ny mianatra zavatra dia resahina foana toy ny hoe mahita. DH: "mahafantatra" (UDB) na "mamaritra"

nanambina ny diany

"nahatanteraka ny tanjon'ny diany" na "nampahomby ny diany." Azonao azavaina izay tian'ilay mpanompo ho faritana. DH: "nahita an'ilay vehivavy izay ho lasa vadin'i Isaka"

na tsia

Azonao atao mazava ny hevitra ambadik'izany: DH: "na tsy nanambina ny diany"

kavin'orona volamena milanja antsasaka sekely

"kavin'orona volamena milanja enina grama" (UDB). Ny lanja dia maneho ny hasarobidin'ilay kavina. DH: "kavin'orona volamena lafo vidy"

firavaka volamena anankiroa fanao amin'ny sandry milanja folo sekely

"ny firavaka volamena anankiroa fanao amin'ny tanana ho azy dia milanja 110 grama." Ny lanjan'izy ireo dia maneho ny hasarobidiny. DH: "firavaka volamena anankiroa lehibe fanao amin'ny sandry ho azy" (UDB)

Zanaka vavin'iza moa ianao

"iza no rainao"

misy efitra ve ao an-tranon'ny rainao

"misy toerana ve ao an-tranon'ny rainao"

ho anay

Misy lehilahy hafa niara nandeha tamin'ny mpanompon'i Abrahama tokoa. Eto ny "izahay" dia ilazana ilay mpanompo sy ireo izay niaraka nanao ny dia taminy.

handany ny alina

"hijanona amin'ny alina" na "hijanonana mandritra ny alina"

Genesis 24:24

Hoy izy

"niteny i Rebeka hoe" na "ilay tovovavy niteny hoe"

taminy

"tamin'ilay mpanompo"

Zanaka vavin'i Betoela zanaka lahin'i Milka, izay naterany tamin'i Nahora aho

"i Betoela noraiko, ary i Milka sy Nahora no ray aman-dreniny"

Ary manana mololo sy vilona be dia be ihany koa izahay

Mazava avy amin'izany fa ho an'ireo rameva ireo mololo sy vilona. Afaka ataonao mazava ny hevitra fonosin'izany fampahafantarana izany. DH: "Manana mololo sy vilona betsaka ho an'ireo rameva izahay"

ho anareo mba handaniana ny alina

"ho anareo mba hijanonana mandritry ny alina" na "izay afaka hitoeranareo mandritry ny alina"

ho anareo

Eto ny "ianareo" dia ilazana ilay mpanompo sy ireo izay niaraka nanao ny dia taminy.

Genesis 24:26

ilay lehilahy

"ilay mpanompo" (UDB)

niankohoka

Famataram-panetre-tena eo anatrehan'Andriamanitra izany.

izay tsy nahafoy ny tsy fivadiham-panekeny sy ny fahamendreham-pitokisany nanoloana ny tompoko

"tsy nitsahatra naneho ny tsy fivadiham-panekeny sy ny fahamendreham-pitokisany tamin'ny tompoko." Afaka atao izany hoe: DH: "mbola nanohy ny hahatoky sy tsy mivadika nohon'ny fanekeny tamin'ny Tompoko"

tsy nahafoy

Afaka atao izany hoe: DH: "manohy maneho"

ireo havana

"fianakaviana" na "fianakaviambe"

Genesis 24:28

nihazakazaka ary nitantara tamin'ny ankohonan-dreniny

Eto ny "ankohonana" dia ilazana ny olona rehetra izay mipetraka ao an-tranon'ny reniny. DH: "nihazakazaka ho any an-trano ary niteny tamin-dreniny sy ny olona rehetra tao"

izany zavatra rehetra izany

"ny zavatra rehetra izay nitranga"

Ary

Nampiasaina izany teny izany mba hanamarihana ny fiatoana ao amin'ny tena fizotran'ny tantara. Eto ny mpanoratra dia manomboka miresaka fizaran-tantara vaovao amintsika.

Rehefa nahita ny kavin'orona ... ary rehefa nandre ny tenin'i Rebeka anabaviny

Nitranga talohan'ny nihazakazahany nankeny amin'ilay lehilahy ireo zavatra ireo. Milaza ny antony nihazakazahan'i Labana teny amin'ilay lehilahy izany.

rehefa nandre ny tenin'i Rebeka anabaviny hoe: "Izao no nolazain'ilay lehilahy tamiko,"

Afaka atao izany hoe: DH: "rehefa nandre ny fitataran'i Rebeka anabaviny mahakasika izay nambaran'ilay lehilahy taminy izy"

indro

"marina tokoa." Ny teny "indro" dia manampy manasongadina izay manaraka.

Genesis 24:31

Avia

"mandroso" na "Midira"

ianao ry voatahin'i Yaveh

"ianao izay notahin'i Yaveh"

ianao

Eto ny teny hoe "ianao" dia ilazana ny mpanompon'Abrahama.

Nahoana ianao no mijoro eny ivelany eny?

Mampiasa izany fanontaniana izany Abrahama mba hanasana ny mpanompon'i Abrahama hiditra ao an-trano. Azo atao toy ny fanambarana izany fanontaniana izany. DH: "tsy tokony mijanona any ivelany ianao."

Koa dia niditra tao an-trano ilay lehilahy

Ny teny hoe: "niditra" dia azo adika hoe "nandeha."

nampidina ny entana teo amin'ireo rameva izy

Tsy tena mazava loatra izay nanao izany asa izany. Afaka atao izany hoe: "nampidina ny entana teo amin'ireo rameva ireo mpanompon'i Labana" (UDB) na "nampidinina ireo entana amin'ireo rameva"

Nomena mololo sy vilona ireo rameva, ary nisy rano novatsiana

Tsy milaza izay nanao izany asa izany. Ampiasao ho lazaina ny hoe: "ireo mpanompon'i Labana". DH: "nomen'ireo mpanompon'i Labana mololo sy vilona ireo rameva, ary namatsy rano izy ireo "

hanasana ny tongony ... taminy

"ho an'ilay mpanompon'i Abrahama sy ireo lehilahy izay niaraka taminy hanasany ny tongotr'izy ireo"

Genesis 24:33

Nandroso (...) izy ireo

Eto, ny teny hoe"izy ireo" dia ilazana ireo ao anatin'ny fianakavian'i Labana na ireo mpanompo ao an-tokantrano

Nandroso sakafo teo anoloany

"nanome sakafo ilay mpanompo"

voalazako izay tokony hambarako

"nilaza ireo teniko" na "hilaza aminareo izay anton-diako eto"

lasa olona manam-be izy

Eto ny teny hoe: "izy" dia ilazana an'i Abrahama.

lasa olona manam-be

"tonga mpanakarem-be"

Izy nanome azy

Ny teny hoe: "Izy" dia ilazana an'Yaveh.

Genesis 24:36

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'ny fianakavian'i Rebeka ilay mpanompon'i Abrahama.

niteraka zaza lahy ho an'ny tompoko

"niteraka zaza lahy"

nomeny azy ... nananany

"nomena ny tompoko ... ho an'i zanany lahy"

Nasain'ny tompoko nianiana aho, tamin'ny nilazany hoe:

"Nasain'ny tompoko nianiana aho fa hanao izay asainy hataoko. Hoy izy hoe"

avy amin'ireo zanaka vavin'ny kananita

Ilazana ireo vehivavy Kananita izany. DH: "avy amin'ireo vehivavy Kananita" na "avy amin'ireo Kananita"

izay nataoko fonenana ny taniny

"eo amin'ireo izay hitoerako." Eto ny mpisolo tena tapisaka "...ko" na "izaho" dia ilazana an'i Abrahama sy ireo fianakaviany ary ireo mpanompony. DH: "eo amin'ireo izay hitoeranay"

any amin'ireo havako

"any amin'ny fianakaviambeko" (UDB)

Genesis 24:39

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'ny fianakavian'i Rebeka ilay mpanompon'i Abrahama.

Mety tsy hanaraka ahy ilay vehivavy

Zavatra izay mety hitranga tokoa izany. DH: "Ahoana raha tsy mety miverina miaraka amiko ilay vehivavy." na "Inona no tokony hataoko raha tsy mety miverina miaraka amiko ilay vehivavy?"

izay andehanako eo anoloana

Ny manompo an'i Yaveh dia resahina toy ny mandeha eo anoloan'ny fanatrehan'i Yaveh i Abrahama. DH: "Izay tompoko"

hanambina ny lalanao Izy

"hampahomby ny dianao Izy"

firazanam-pianakaviana

"fianakaviana"

Saingy ho afaka amin'ny fianianako ianao raha tonga any amin'ny havako ka tsy hanome azy ho anao izy ireo. Dia ho afaka amin'ny fianianako ianao.

Zavatra mety hitranga izay tsy dia ninoan'i Abrahama loatra ny hisehoany. Ireo mety ho heviny dia 1) "Fomba iray ihany no hahafahanao miala amin'ny fianianako: raha mankany amin'ireo havako ianao ary tsy manome azy ho anao izy ireo, dia ho afaka amin'ny fianianako ianao" na 2) miainga amin'ny andininy faha 40, "raha mandeha any amin'ny fianakavian-draiko ianao ary manontany vehivavy amin'izy ireo, dia efa nanao izay nasaiko natao. Raha tsy manome azy ho anao izy ireo, dia ho afaka amin'ny fianianana izay nianiananao tamiko ianao."

ho afaka amin'ny fianianako ianao

"dia ho votsitra amin'ny fianianana izay nataonao tamiko ianao." Ny hoe afaka tsy manantanteraka ny fianianana dia resahina toy ny olona izay malalaka amin'ny zavatra izay namatotra azy. DH: "tsy voatery manao izay nianiananao ho atao tamiko ianao"

raha mankany amin'ireo havako

Misy ireo fiteny izay mampiasa ny teny hoe tonga sy mandeha amin'ny fomba samy hafa. DH: "Raha tonga ao amin'ireo havako ianao' tranoko" na "raha mandeha any amin'ireo havako ianao"

Genesis 24:42

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'ny fianakavian'i Rebeka ilay mpanompon'i Abrahama.

ny loharano

"ny fatsakana"

indro aho, mijoro eto akaikin'ny loharano

Natsahatr'ilay mpanompo izay nasainy nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fisintonana ny fifantohan'Andriamanitra ho amin'ny toerana izay nijoroany.

aoka izay tovovavy mivoaka haka ... izay vehivavy hilazako hoe ... izay vehivavy milaza amiko hoe

Miverina mametraka ny fangatahany ilay mpanompo, ary manana zavatra telo holazaina mahakasika ilay vehivavy izay hantenainy ho avy.

hantsaka rano

"haka rano"

siny

siny antonitoniny izay vita amin'ny tanimanga izay nampiasaina hitazomana sy handrarahana ranon-javatra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 24:12.

aoka ho izy ilay vehivavy

Namarana ny fangatahany ilay mpanompo.

Genesis 24:45

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'ny fianakavian'i Rebeka ilay mpanompon'i Abrahama.

niteny tao am-poko

Ny mivavaka mangina ao an-tsaina dia resahina toy ny hoe miresaka ao am-pony izy. Ny teny hoe: "fo" dia ilazana ny eritreriny sy ny fisainany. DH: "mivavaka" (UDB) na "mivavaka mangina"

indro

"iny tokoa" na "tampoka teo." Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra ny fifantohantsika ho amin'ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

siny

siny antonitoniny izay vita amin'ny tanimanga izay nampiasaina hitazomana sy handrarahana ranon-javatra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 24:12.

nandeha nidina ho eo amin'ny loharano izy

Nampiasaina ny andian-teny hoe: "nandeha nidina" satria ny loharano dia any ambanimbany kely noho izay nitsanganan'ilay mpanompo.

loharano

"fantsakana"

nomena rano ireo rameva

"nanome rano ireo rameva"

Genesis 24:47

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'ny fianakavian'i Rebeka ilay mpanompon'i Abrahama.

Ilay zanaka vavin'i Betoela, zanak'i Nahora, izay naterak'i Milka taminy

"Betoela no raiko. I Nahora sy Milka no ray aman-dreniny"

ny kavina ... ravaka

Voalaza ao amin'io tantara io, fa vita amin'ny volamena avokoa ireo zavatra ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 24:21.

niankohoka

Famataram-panetre-tena eo anatrehan'i Andriamanitra izany.

nitondra ahy tamin'ny lalana marina

"nitondra ahy eto"

izay nitondra ahy

Ny mpampitohy "satria" dia afaka ampiasaina mba hanehoana ny antony nideran'ilay mpanompo an'Andriamanitra. DH: "satria Yaveh nitondra ahy"

ny havan'ny tompoko

Ilazana an'i Betoela, zanaka lahin'i Nahora rahalahin'i Abrahama izany.

Genesis 24:49

Fampahafantarana ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'ny fianakavian'i Rebeka ilay mpanompon'i Abrahama.

Koa ankehitriny

"Ankehitriny" (UDB). Eto ny "ankehitriny" dia tsy midika hoe "amin'izao fotoana izao," fa kosa nampiasaina mba hisarihana ny fifantohana ho amin'ny teboka manan-danja izay ho avy manaraka.

raha vonona ny hitondra ny tompoko amin'ny fitokiam-pianakaviana sy fahamendreham-pitokiana ianareo, dia ambarao amiko

Azo atao mazava ny amin'ny fomba hanehoan'izy ireo ny fahatokiana sy ny fahamendreham-pitokiana. DH: "lazao ahy raha mahatoky sy ho mendri-pitokiana ny tompoko ianareo amin'ny fanomezana an'i Rebeka ho vadin'ny zanany lahy"

ianareo

Ny teny hoe "ianareo" dia ilazana an'i Labana sy Betoela.

fitokiam-pianakaviana sy fahamendreham-pitokiana

Afaka atao izany hoe: "mahatoky sy mendrim-pitokiana"

fitokiam-pianakaviana

Fahatokiana eo amin'ny mpianakavy izany.

Kanefa raha tsy izany

Ny hevitra ambadik'izany dia azo atao mazava hoe: DH: "Kanefa raha tsy vonona ny hitondra ny tompoko amin'ny fitokiam-pianakaviana sy fahamendreham-pitokiana ianareo"

mba hitodiako miankavia na miankavanana

Ireo mety ho heviny dia 1) ny manapaka izay tokony atao dia resahina toy ny olona izay mitodika amin'ny lalana iray na mankany amin'ny lalana iray hafa. DH: "mba hahafantarako izay tokony atao" na 2) tian'ilay mpanompo ho fantatra raha mila manohy ny dia any amin'ny toeran-kafa izy. DH: "mba hahafahako manohy ny diako"

Genesis 24:50

Betoela

Rain'i Labana sy Rebeka izy.

Avy amin'i Yaveh izany zavatra izany

"nampitranga izao zavatra rehetra izao i Yaveh"

tsy afaka ny hilaza aminao na ratsy na tsara izahay

Milaza izy ireo fa tsy manana fahefana hitsara ho soa na ratsy ny amin'izay nataon'Andriamanitra. DH: "tsy sahinay ny hitsara izay ataon'i Yaveh"

Indro

Ny teny hoe "Indro" eto dia manasongadina izay manaraka azy.

eo anoloanao i Rebeka

"indro i Rebeka"

Genesis 24:52

ny tenin'izy ireo

"ny tenin'i Labana sy Betoela." Eto ny teny dia manambara izay nolazain'izy ireo. DH: "izay nolazain'i Labana sy Betoela"

niankohoka tamin'ny tany izy

Ny miankohoka amin'ny tany eo anatrehan'Andriamanitra dia fomba filaza ny fanomezam-boninahitra azy.

karazan-javatra volafotsy sy karazan-javatra volamena

"zavatra volafotsy sy volamena" na "zavatra natao tamin'ny volafotsy sy volamena"

fanomezana sarobidy

"fanomezana lafo" na "fanomezana manan-danja"

Genesis 24:54

izy sy ireo lehilahy izay niaraka taminy

"ny mpanompon'i Abrahama sy ireo lehilahy niaraka taminy"

Nitoetra tao nandritry ny alina

"natory tao tamin'iny alina iny"

nifoha maraina

"nifoha ny ampitson'iny"

Alefaso aho

"Aoka aho handao ary hiverina"

mandritry ny andro vitsivitsy, (...) folo andro farafahakeliny

"mbola misy folo andro farafahakeliny"

folo

"10"

Aorian'izany

"ary dia"

Genesis 24:56

hoy izy hoe

"ny mpanompon'i Abrahama niteny hoe"

tamin'izy ireo

"tamin'ny reny sy anadahin'i Rebeka"

Aza hazonina aho

"aza manao izay hahataraiky ahy" (UDB) na "Aza ampiandrasana aho"

nanambina ny lalako Yaveh

Eto ny "lalana" dia ilazana ny dia. DH: "nampahomby ny tanjon'ny diako i Yaveh"

Alefaso amin'ny lalako aho

"avelao aho hanainga"

Genesis 24:59

Koa dia nalefan'izy ireo (...) Rebeka anabavin'izy ireo

Koa dia nalefan'ny fianakaviana i Rebeka"

i Rebeka anabavin'izy ireo

Anabavin'i Labana i Rebeka. DH: "ny havan'izy ireo" na "ny anabavin'i Labana"

ny mpanompo vaviny

Ilazana ny mpanompo vavy izay namahana an'i Rebeka raha vao kely izy, nikarakara azy fony izy mbola zaza, ary mbola manompo azy hatrany.

Ranabavy / ry anabavinay

Tsy anabavin'ny olona rehetra tao amin'ny tranony i Rebeka. Kanefa niantso azy toy izany izy ireo mba hanehoana fa tian'izy ireo izy. DH: "Rebeka malalanay"

ho renin'ny aman'arivony sy aman'aliny anie ianao

Eto ny "reny" dia entina milaza ny razambe. DH: "ho razamben'ny olona an-tapitrisany anie ianao" na "hanana taranaka maro tokoa anie ianao"

aman'arivony sy aman'aliny

Ny heviny dia hoe: tsy tambo isaina.

ho tompon'ny vavahadin'ireo izay mankahala azy anie ireo taranakao

Ireo tafika dia hamaky avy eo amin'ny vavahadin'ireo tananàn'ny fahavalon'izy ireo ary handresy ny olona. DH: "Tena handresy tanteraka ireo izay mankahala azy anie ireo taranakao"

Genesis 24:61

Avy eo nitsangana Rebeka, ka nitaingina ireo rameva izy sy ireo mpanompo vaviny

"Ary dia nandeha i Rebeka sy ireo mpanompo vaviny ka nitaingina ireo rameva"

Koa nentin'ilay mpanompo i Rebeka, ary roso tamin'ny lalany izy

"Tamin'izany fomba izany no nangalan'ilay mpanompon'i Abrahama an'i Rebeka hiaraka aminy sy hiverina ho any amin'izay nihaviany"

Ary

Manamarika ny fiovan-tantara izany teny izany. Milaza mahakasika ny nahitan'ilay mpanompo vady, ary amin'izao dia hitantara momba an'i Isaka izany.

Bera-lahai-roy

Anarana lava-drano any Negeva izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 16:13.

Genesis 24:63

Nandeha nivoaka hariva mba hivavaka tany an-tsaha Isaka

"Indray hariva Isaka dia nandeha nivoaka ho any an-tsaha mba handinika." Tsy maintsy hoe fotoana ela tao aorian'ny nialan'ilay mpanompo sy Rebeka tany an-tranony izany satria efa nandeha lalan-davitra izy ireo.

Rehefa niandrandra izy dia nahita, indreny, nisy rameva tamy!

Ny teny hoe: "indreny" eto dia manaitra antsika hiaino tsara ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka eo. "Rehefa nitraka izy dia taitra raha nahita rameva tamy"

Nitazana Rebeka

"niandrandra i Rebeka"

nitsambikina nidina avy teo amin'ny rameva izy

"nidina faingana avy eo amin'ny rameva"

Koa nalain'i Rebeka ny voaliny, ary nosaronany ny tenany

"koa dia nanarona ny tavany tamin'ny voaliny izy." Famantaram-panajana sy fanetre-tena manoloana ilay lehilahy izay hanambady azy izany. Ny tena hevitr'izany dia azo atao mazava.

voaly

Tapa-damba nampiasaina hanaronan'ny olona ny lohany, ny soriny sy ny tavany

Genesis 24:66

ka naka an'i Rebeka, dia lasa vadiny izy

Ireo fehezanteny roa ireo dia samy midika fa nanambady an'i Rebeka i Isaka. DH: "ary nanambady an'i Rebeka" na "ary naka azy ho vadiny"

Koa nionona Isaka

Afaka atao izany hoe: DH: "koa dia nampionona an'i Isaka i Rebeka"

Genesis 25

Genesis 25:1

Ireo rehetra ireo

Ilazana ny anaran'olona tao amin'ny andininy 2-4 izany.

Genesis 25:5

Nomen'i Abrahama an'Isaka izay nananany rehetra

"Nandova izay rehetra nananan'i Abrahama Isaka." Ara-dalana ho an'ny ray ny hizara ny fananany rehefa mby amin'ny fahanterana izy mba tsy hamela ireo hafa hanao izany ao aorian'ny fahafatesany.

Genesis 25:7

Ary ny andro niainan'i Abrahama dia 175 taona

"Niaina 175 taona i Abrahama"

Niala aina Abrahama ka maty

"Nitroka ny fofonainy farany Abrahama ary maty." Ny andian-teny hoe " fofonainy farany" na "Niala aina" na "maty" dia milaza zavatra iray ihany. DH: "maty i Abrahama"

Nitroka ny fofonainy farany/ Niala aina

Fomba mihaja ilazana ny fahafatesan'ny olona.

maty tratra antitra, lehilahy zokiolona voky andro

Milaza zavatra mitovitovy ihany izany andian-teny roa izany ary manasongadina fa niaina nandritra ny fotoana ela. DH: "rehefa niaina nandritra ny fotoana ela sy efa tena antitra"

lehilahy zokiolona voky andro

Ny lava andro iainana dia resahina toy ny hoe tahaka ny fitoeran-javatra izay mety feno ny fiainana.

nangonina ho any amin'ireo olony izy

Ny heviny dia hoe: tao aorian'ny nahafatesan'i Abrahama, ny fanahiny dia lasa nakany amin'ny toerana izay nisy ireo havany izay efa maty talohany. Afaka atao izany hoe: DH: "nanjohy ireo fianakavina izay efa maty izy"

Genesis 25:9

ilay lava-baton'i Makpela, tao amin'ny sahan'i Efrona

Nanana saha tao Makpela i Efrona ary ilay lava-bato dia tao anatin'ilay saha. Novidian'i Abrahama tamin'i Efrona ilay saha.

Makpela

Makpela dia anarana toerana na faritra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:7.

Efrona ... Zohara

Anaran-dehilahy ireo. Jereo ny nandikanao ireo anaran-dehilahy ireo ao amin'ny 23:7.

izay eo akaikin'ny Mamre

eo akaikin'ny Mamre i Makpela.

Mamre

Anarana hafa iantsoana ny tanànan'i Hebrona izany. Mety nampitondraina ny anaran'i Mamre izany, ilay naman'i Abrahama nonina tao. Jereo ny nandikanao izany anaran-toerana izany ao amin'ny 23:17.

Ilay saha izay novidian'i Abrahama

"Novidian'Abrahama izany saha izany"

ireo zanaka lahin'i Heta

"ireo taranak'i Heta" na "ireo Hetita." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:5.

Nalevina i Abrahama

Afaka atao izany hoe: DH: "nandevina an'i Abrahama izy ireo"

zanany lahy

"ny zanaka lahin'i Abrahama"

Bera-lahai-roy

Ny dikan'izany anarana izany dia "ilay fatsakan'ilay velona izay mahita ahy."Jereo ny nandikanao izany anaran-toerana izany ao amin'ny 16:13.

Genesis 25:12

Ary

Izany teny izany dia nampiasaina amin'ny teny Anglisy mba hampidirana ny fampahafantarana ny fizaran-tantara vaovao mahakasika an'i Ismaela.

Genesis 25:13

Ireo avy no zanaka lahin'Ismaela, ary ireo ny anaran'izy ireo, araka ny tanànany, sy ny toby misy azy ireo; andriana roa ambin'ny folo araka ny fokon'izy ireo

Afaka zaraina ho fehezan-teny roa izany. "Ireo no anaran'ireo roa ambin'ny folo lahy zanak'i Ismaela. Izy ireo dia nitarika ireo foko izay nampitondraina ny anaran'izy ireo, samy nanana ny tanànany sy ny tobiny avy izy ireo"

roa ambin'ny folo

"12"

andriana

Eto ny teny hoe "andrian-dahy" dia midika fa ireo lehilahy ireo dia mpitarika sy mpanapaka ireo foko; tsy midika izany fa zanaka mpanjaka izy ireo.

Genesis 25:17

Ny andro niainan'i Ismaela dia 137 taona

"Niaina 137 taona i Ismaela"

Niala aina ka maty

Ny hoe: "Nitroka ny fofonainy farany" sy "maty" dia milaza zavatra iray ihany. DH: "maty"

nangonina ho any amin'ireo olony izy

Ny heviny dia hoe: tao aorian'ny nahafatesan'i Ismaela, ny fanahiny dia lasa nakany amin'ny toerana izay nisy ireo havany izay efa maty talohany. Afaka atao izany hoe: DH: "nanjohy ireo fianakavina izay efa maty izy"

Nonina (...) izy ireo

"Nanorim-ponenana ireo taranany" (UDB)

tany Havila ka hatrany Sora

"teo anelanelan'i Havila sy Sora"

Havila

Any amin'ny tany efitr'i Arabia no misy an'i Havila. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 2:11.

ilay iray izay mankany Asyria

"any amin'ny lalana mankany..."

Niaina tamin'ny fifankahalana izy ireo

Ireo mety ho heviny dia 1) "tsy niara-niaina am-pilaminana izy ireo" (UDB), na 2)" nonina lavitra tokoa an'ireo havany hafa izy ireo."

Genesis 25:19

Ireto avy ireo tranga nahakasika an'Isaka, zanaka lahin'i Abrahama

Izany fehezanteny izany dia mampiditra ny tantaran'ireo taranak'i Isaka ao amin'ny Genesisy 25:19-35:29. DH: "Toy izao ny tantaran'ireo taranak'i Isaka, zanaka lahin'i Abrahama"

Efa-polo taona

"40 taona"

raha naka vady an'i Rebeka izy

"raha nanambady an'i Rebeka izy"

Betoela

Rain'i Rebeka i Betoela. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:20.

Padan-Arama

Anarana hafa iantsoana ny faritr'i Mesopotamia izany, izay mitovy amin'izay misy an'i Iraka taty aoriana (Iraka vaovao).

Genesis 25:21

momba izy

"tsy nety ny ho bevohoka izy"

nitoe-jaza Rebeka

Afaka atao mazava izany fa nitoe-jaza anankiroa tamin'ny fotoana iray i Rebeka: "i Rebeka vadiny, dia bevohoka zaza kambana"

Niady tao an-kibony ireo zanany

"ireo zaza tao an-kibony dia nanohy nifanindry" na "nifanosika tao an-kibony ireo zaza"

ireo zaza tao an-kibony

Bevohoka kambana i Rebeka.

Koa nandeha nanontany an'i Yaveh momba izany izy

"nandeha ary nanontany an'i Yaveh momba izany izy." Tsy dia mazava loatra izay toerana nandehanany. Mety nandeha tany amin'ny toerana voatokana hivavahana izy, na mety nandeha tany amin'ny toerana fanolorana sorona izy.

Genesis 25:23

nilaza taminy hoe

"nilaza tamin'i Rebeka hoe"

Firenena roa ... hanompo ny zandriny

Asa soratra kanto izany. Raha manana fomba filaza ny hay kanto ny fiteninao, dia azonao atao ny mampiasa izany eto.

Firenena roa no ao an-kibonao

Eto ny "Firenena roa" dia ilazana ireo zaza roa. Ny zaza tsirairay dia samy ho rain'ny firenena. DH: "Firenena roa no ho avy amin'ireo kambana ao anatinao ireo"

ary vahoaka roa no ho sarahana avy ao anatinao

Eto ny "vahoaka roa" dia ilazana ireo zaza roa. Ny zaza tsirairay dia samy ho rain'ny firenena. Afaka atao izany hoe: DH: "ary rehefa miteraka ireo zaza ireo ianao dia hifandrafy izy ireo"

ny zokiny dia hanompo ny zandriny

Ireo mety ho heviny dia 1) "ilay zaza zokiny dia hanompo ilay zandriny" na 2) ireo taranak'ilay zokiny dia hanompo ireo taranak'ilay zandriny." Raha azo atao dia adikao izany mba hahazahoan'ny olona izay mety ho heviny.

Genesis 25:24

indro

Ny teny hoe: " indro" eto dia manasongadina izay manaraka azy. "eny tokoa"

mena tanteraka toy ny lamba voloina

Ireo mety ho heviny dia 1) mena ny hodiny ary rakotra volo ny vatany manontolo na 2) rakotra volo mena ny vatany manontolo. DH: "voloina sy mena tahaka ny lamba vita amin'ny hoditra biby"

Esao

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny anarana hoe Esao dia mitovy fanonona toy ny teny hoe 'voloina.'''

Nihazona ny voditongotr'i Esao

"nitazona ny ivohon'ny tongotr'i Esao"

Jakoba

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny anarana hoe Jakoba dia midika hoe 'nihazona ilay voditongotra izy.'''

Enim-polo taona

"60 taona"

Genesis 25:27

lasa mpihaza mahay

"tonga nanam-pahaizana tamin'ny fihazana sy famonoana biby ho atao sakafo"

lehilahy tsy be teny

"lehilahy tony" na "lehilahy tsy dia mihetsika"

izay nandany ny fotoany tao an-day

Miresaka momba ny fotoana toy ny zavatra tsy misy dikany izay lanilanian'ny olona fatany izany. DH: "izay mandany be loatra ny fotoanany ao an-day"

Ary

Nampiasaina izany teny izany mba hanamarihana ny fiovan'ny fifantohana, fiovana avy eo amin'ny fampahafantarana fototry ny tantara mahakasika an'i Isaka sy Rebeka.

tian'Isaka

Eto ny teny hoe: "tia" dia midika hoe"mankasitraka" na "tia kokoa."

satria nihinana ireo biby izay voahazany izy

"koa satria nihinana ireo biby izay voahazan'i Esao izy" na "satria nankafy ny henan'ny biby izay voasambotr'i Esao izy"

Genesis 25:29

Nahandro (...) Jakoba

Koa satria fiandohan'ny tantara mahakasika izay nitranga tamin'izany fotoana, izany, misy ireo mpandika teny izay mety te hanomboka amin'ny fehezan-teny toy ny hoe "Indray andro, Jakoba dia nahandro" mitovitovy amin'ny ao amin'ny UDB.

nahandro hanina

"nampangotraka sakafo" na "nahandro lasopy." Vita amin'ny rom-boanemba izany lasopy izany.

nalemin'ny hanohanana izy

"nalemy satria refona tanteraka izy" na "tena noana mafy izy"

valaka loatra aho

"malemin'ny hanohanana aho" na "tena noana mafy aho"

Edoma

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny anarana hoe Edoma dia midika hoe' mena.'"

Genesis 25:31

fizokiana

"zo handova ny ampahany betsaka amin'ny haren'ny raintsika amin'ny maha voalohan-teraka" (UDB)

efa ho faty aho

Nampitombo ny zava-nisy Esao mba hanindrina ny hanoanany. DH: "Tena refona aho ary toa tsapako fa ho faty aho"

Inona ny soa azoko avy amin'ny fizokiana?

Nampiasa izany fanontaniana izany Esao mba hanindrina fa manan-danja kokoa nohon'ny fizokiana ny fihinanan-kanina. Azo adika toy ny fanambarana izany. DH: "Tsy tsara ho ahy ny lova raha matin'ny hanoanana aho!"

mianianà aloha amiko

Izay tian'i Jakoba hianihanan'i Esao dia azo atao mazava. DH: "mianianà aloha amiko fa hivarotra ny fizokianao ianao"

voanemba

Toy ny tsaramaso izany, saingy ny voany dia boribory kely, ary toa fisapisaka.

Nanao tsinontsinona ny fizokiany i Esao

"Nasehon'i Esao fa tsy manome lanja ny fizokiany izy"

Genesis 26

Genesis 26:1

Ary

Nampiasaina izany teny izany mba hanamarika ny fizaran-tantara vaovao.

nisy mosary nitranga

"nisy mosary" na "nisy mosary hafa indray"

teo amin'ilay tany

Azonao atao mazava ilay tany izay resahina amin'izany. DH: "tany amin'ny tany izay nonenan'i Isaka sy ny fianakaviany"

tamin'ny andron'i Abrahama

Ny andian-teny hoe: "tamin'ny andro" dia manambara ny fotoana izay niainan'i Abrahama. DH: "izay nitranga teo amin'ny fiainan'i Abrahama"

Genesis 26:2

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanomboka niresaka tamin'i Isaka Yaveh.

niseho taminy

"niseho tamin'i Isaka"

Aza midina any Egypta

Mahazatra ny miresaka ny fialana amin'ny tany nampanantenana toy ny hoe: "mandeha midina" ho any amin'ny toeran-kafa.

fa ho anao sy ho an'ireo taranakao, no hanomezako ireo tany rehetra ireo

"fa homeko anao sy ireo taranakao ireo tany rehetra ireo"

ary ho tanterahiko ny fianianana izay nianianako tamin'i Abrahama rainao

"Hataoko izay nampanantenaiko ho atao tamin'i Abrahama rainao"

Genesis 26:4

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Isaka Yaveh.

Ho hampitomboiko (...) ireo taranakao

"hataoko manana taranaka maro ianao."

toy ireo kintan'ny lanitra

Miresaka momba ny isan'ireo taranak'i Isaka toy ny mitovy amin'ny isan'ireo kintana izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:15.

lanitra

Ilazana ny zavatra rehetra izay hitantsika eo amin'ny lanitra (eo ambonin'ny tany) ao anatin'izany ny masoandro, ny volana, ary ireo kintana.

hitahiana ireo firenena rehetra eto an-tany

Afaka atao izany hoe: DH: "Hitahy ireo firenena rehetra eo ambonin'ny tany"

nankatò ny teniko sy nitandrina ireo toro-lalako, ireo didiko, ireo fanambarako, ary ireo lalàko

Ny andian-teny "nankatò ny teniko" sy "nitandrina ireo toro-lalako, ireo didiko, ireo fanambarako, ary ireo lalàko" dia manana dika mitovitovy ihany. DH: "nankatò Ahy Abrahama ary nanaqewr ny zavatra rehetra izay nandidiako azy"

nankatò ny feoko

Eto ny "feo" dia ilazana an'i Yaveh. DH: "nankatò Ahy"

Genesis 26:6

Koa dia nanorim-ponenana tany Gerara i Isaka

Isaka ihany no voatonona satria izy no mpitarika ny fianakaviana, kanefa ny fianakaviana manontolo dia niaraka taminy. DH: "Koa dia nanorim-ponenana tany Gerara i Isaka sy ny fianakaviany"

Natahotra izy hilaza hoe

Eto ny "natahotra" dia ilazana ny fihetseham-po tsy mampahazo aina ny olona rehefa misy tahotra ny handratra ny tenany na ny hafa. "Natahotra izy hilaza hoe"

mba hahazoana an'i Rebeka

"mba hakana an'i Rebeka"

Indro, hitany i Isaka

Ny teny hoe: "Indro" dia maneho fa taitra tamin'ny fahitana azy i Abimeleka. DH: "Ary taitra izy raha nahita fa Isaka"

nanafosafo an'i Rebeka

Ireo mety ho heviny dia 1) Nikasika azy toy ny fikasikin'ny lehilahy ny vadiny na 2)Nisangy (nihomehy) sy niresaka taminy toy ny fanaon'ny lehilahy ny vadiny.

Genesis 26:9

Nampiantso an'Isaka i Abimeleka

Azo antoka tokoa fa nandefa olona hilaza amin'i Isaka i Abimeleka fa te hahita azy izy. DH: "Nandefa olona haka an'i Isaka hankany aminy"

Nahoana ianao no niteny hoe: 'Anabaviko izy'?

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH:"Nahoana ianao no niteny fa Anabavinao izy?"

hahazo azy

"mba hahafahany mikarakara azy"

Fa inona izao nataonao anay izao?

Nampiasa izany fanontaniana izany Abimeleka mba hibedesana an'i Isaka. DH: "Tsy tokony nanao izany taminay ianao!"

nitondra fanamelohana eto aminay ianao

Miresaka mahakasika ny fanaovana ny olona ho meloka toy ny hoe "ny heloka" dia zavatra izay apetraka eo amin'ny olona. DH: "Nanao izay hahameloka anay tamin'ny fakana vadin'olona ianao"

eto aminay

Eto ny mpisolo tena tampisaka "...nay" = "izahay" dia ilazana an'i Abimeleka sy ny olony.

Na iza na iza mikasika io lehilahy io

Eto ny "mikasika'' dia midika hoe mikasika mba handratra. DH: ''Na iza na iza mandratra io lehilahy io''

dia azo antoka fa tena ho vonoina tokoa

Abimeleka dia mety nikasa hilaza amin'ny olona hamono izay mety handratra an'i Isaka na Rebeka.

Genesis 26:12

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Manomboka fizaran-tantara vaovao izany. Niova tamin'ny fitantarana mahakasika ny niantson'i Isaka an'i Rebeka ho anabiviny, ary manomboka mitantara momba ny nahatonga an'i Isaka hqewru tena mpanan-karena ary nialona azy ireo Filistina.

tamin'izany tany izany

"tany Gerara"

avo zato heny

Ny dikany dia "injato heny tahaka izay novoleny." Azo adika amin'ny ankapobeny kokoa izany hoe: "'vokatra be dia be'' (UDB).

Lasa nanan-karena ralehilahy

''Lasa nanan-karena Isaka'' na "Lasa nanan-karena izy"

ary nitombo hatrany izany mandra-pahatonga azy ho mpanakarem-be

"ary nihanahazo hatrany hatrany izy mandra-pahatonga azy ho tena mpanakarem-be''

ondry

Mety tafiditra ao anatin'izany ny osy.

ankohonana marobe

Eto ny ''ankohonana" dia ilazana ireo mpiasa sy ireo mpanompo. DH: ''mpanompo maro"

Nialona azy ireo Filistina

"velom-pialonana azy ireo Filistina"

Genesis 26:15

Ary

Eto izany dia tsy midika oe: ''amin'izao fotoana izao.'' Fa kosa manondro izay toerana niantombohan'ny tantara. Azo adika amin'ny mpampitohy hoe ''koa'' mba hanehoana fa vokatr'izay nitranga ao amin'ny 26: 12.

tamin'ny andron'i Abrahama rainy

Ny andian-teny "tamin'ny andron'i" dia ilazana ny andro fahaveloman'ny olona. DH: ''raha mbola velona i Abrahama, rainy''

Hoy Abimeleka

Ireo mety ho heviny dia 1) fihetsika iray hafa hanerena an'i Isaka sy ny olony hiala. DH: ''Ary dia hoy Abimeleka'' na "Farany dia hoy Abimeleka'' na 2) Nandray izany fanapahan-kevitra izany Abimeleka satria hitany fa nialona sy naneho fankahalana an'i Isaka ny olony. DH: ''Noho izany dia niteny Abimeleka hoe''

mahery lavitra noho izahay

''matanjaka kokoa mihoatra noho izahay

Koa dia niala Isaka

Isaka ihany no voatonona satria izy no mpitarika ny fianakaviana, kanefa ny fianakaviana sy ireo mpanompo dia nandeha niaraka taminy. DH: "Koa dia lasa nandao i Isaka sy ny fianakaviany"

Genesis 26:18

nohadian'i Isaka

Eto ''Isaka'' dia ilazana an'i Isaka sy ireo mpanompony. DH: ''nihady izany indray Isaka sy ireo mpanompony''

izay nohadian'izy ireo

''izay nohadian'ireo mpanompon'i Abrahama''

tamin'ny andron'i Abrahama rainy

Ny andian-teny ''tamin'ny andron'i'' dia ilazana ny andro fahaveloman'ny olona. DH: ''raha mbola velona i Abrahama, rainy'' Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 26:15.

Izay efa novonoin'ireo Filistina

Izany no antony nihadian'i Isaka azy ireo indray. Ireo mety ho heviny dia 1)satria izany no nitranga voalohany, dia afaka atao any alohan'ny fehezanteny mahakasika ny nihadian'i Isaka azy ireo izany, mitovy ny ao amin'ny UDB. Na 2)Afaka antomboka amin'ny hoe Nanao izany Isaka satria natsahatr'ireo Filistina izany.''

natsahatr'izy reo izany

''fanotofana tany izany''

Genesis 26:19

loharano velona

ilazana ny loharano voajanahary izay nosokafan'izy ireo raha nihady ny fantsakana vaovao izy ireo. Miteraka loharano velona ho fisotro izany. DH: "rano velona'' (UDB)

mpiandry omby

"lehilahy izay niandry omby"

Anay io rano io

Eto ny ''Anay" dia ilazana ireo mpiandry ombin'i Gerara.

Eseka

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny anarana hoe Eseka dia midika 'nifanditra' na 'niady hevitra.'''

Genesis 26:21

Ary dia nihady lavaka izy ireo

"Ary dia nihady lavaka ireo mpanompon'i Isaka"

nifanditra izy ireo

"ireo mpiandry ombin'i Gerara dia nifanditra tamin'ny mpiandry ombin'i Isaka"

koa dia nomeny (anarana hoe ...) izany

"koa dia nomen'i Isaka (anarana hoe ...) izany"

Sitna

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny dikan'ny Sitna dia 'manohitra' na 'miampanga.'''

Rehobota

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Ny anarana hoe Rehobota dia midika 'manamboatra efitra ho an'i' na 'toerana foana.'''

nanamboatra ... isika

niteny ho azy sy ho an'ireo ankohonany Isaka.

Genesis 26:23

niakatra avy tany Isaka ka nankany Beri-sheba

Eto ny ''niakatra'' dia azo antoka tokoa fa ilazana ny mankany avaratra. Ampiasao ny fomba tsotra indrindra ilazana izany amin'ny teninao. DH: "'Niala teo Isaka ka nankany Beri-sheba''

hampitombo ireo taranakao

''hampitombo fatratra ireo taranakao'' na ''hampitombo isa ireo taranakao"

noho ny amin'i Abrahama mpanompoko

"ho any Abrahama mpanompoko" na afaka hazavainao ny tena hevitr'izany. DH: "satria nampanantena an'i Abrahama mpanompoko Aho fa hanao izany"

Nanorina alitara teo Isaka

Afaka ataonao mazava izany hoe: DH: "Nanorina alitara teo Isaka hanaovana sorona an'i Yaveh''

niantso ny anaran'i Yaveh

Ny "miantso'' dia midika hoe mivavaka na manompo. Eto ny ''anarana'' dia ilazana an'i Yaveh'' na ''nanompo an'i Yaveh''

Genesis 26:26

nandeha nankany aminy

"nankany amin'i Isaka"

Ahozata

Anaran-dehilahy izany.

namany

Ireo mety ho heviny dia 1)" ny naman'i Abimeleka na 2) "Ny mpanolotsaina an'i Abimeleka."

Pikola

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'i 21:22.

Genesis 26:28

hoy izy ireo hoe

Ilazana an'i Abimeleka, Ahozata sy Pikola izany. Ny iray tamin'izy ireo no niteny ary ny roa ambiny nanaiky izay nolazainy. Tsy midika izany hoe niara-niteny tamin'ny fotoana iray izy rehetra. DH: "'ny iray tamin'izy ireo niteny hoe''

Hitanay tsara izao

''fantatray tokoa'' na ''azonay antoka"

Aoka izahay hanao fifanekena aminao

''Koa te hanao fifanekena izahay''

tahaka ny fomba tsara nitondranay anao

Azo adika any amin'ny voalohan'ny fehezanteny vaovao izany. ''tsy nanao afa-tsy izay tsara taminao izahay''

Voatahin'i Yaveh tokoa ianao

Afaka atao izany hoe: DH: "Efa nitahy anao Yaveh"

Genesis 26:30

Ary dia nanao sakafo be ho azy ireo i Isaka, ka nihinana sy nisotro izy ireo

Ny fihinana sakafo miaraka dia tafiditra ao anatin'ny fanaovana fanekena amin'ny hafa.

ho azy ireo

Eto ny ''azy ireo'' dia ilazana an'i Abimeleka, Ahozata sy Pikola

nihinana izy ireo

Eto ny ''izy ireo'' dia ilazana an'i Isaka, Abimeleka, Ahozata sy Pikola. DH: ''nihinana avokoa izy rehetra ireo'' (UDB)

Nifoha maraim-be izy ireo

''Nifoha aloha be izy ireo''

Genesis 26:32

Nantsoiny hoe Sheba ilay lava-drano

''koa dia nantsoiny hoe Sheba ilay fatsakana.'' Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Sheba dia mitovy amin'ny teny izay midika hoe: 'fianianana.'''

Beri-sheba

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: "Beri-sheba dia manana dika hoe "fatsankan'ny fianianana" na "fatsankan'ny fito."

Genesis 26:34

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Ny Genesisy 26 dia miresaka betsaka momba an'i Isaka. Ireto andininy ireto dia mahakasika an'i Esao zanany lahimatoa.

efa-polo

"40"

naka vady izy

"nanambady." Afaka ataonao mazava izany hoe nanambady vehivavy roa izy. DH: "naka vady anankiroa izy"

Jodita ... Basemata

Anaran'ireo vadin'i Esao ireo.

Bery ... Elona

Anaran-dehilahy ireo.

Hetita

''ilay taranak'i Heta'' na ''taranak'i Heta''

Nampitondra fahoriana an'i Isaka sy Rebeka izy ireo

Eto ny ''izy ireo'' dia ilazana an'ilazana an'i Jodita sy Basemata. Ny manao izay mampalahelo na mampafadiranovana ny olona dia miresaka ny ''alahelo'' toy ny zavatra izay afaka entin'ny olona eo amin'ny olona hafa. DH: "Nanao izay nampalahelo an'i Isaka sy Rebeka izy ireo'' na ''fandiranovana i Isaka sy Rebeka nohon'izy ireo''

Genesis 27

Genesis 27:1

mpahina ireo masony

Miresaka mikasika ny maha akaiky ny fahajambana toy ny hoe jiro ireo maso ary efa ho faty ny fahazavany. DH: "efa jambajamba izy'' na '''efa akaiky jamba izy''

hoy izy taminy

''ary Esao namaly''

"Inty aho"

"Eto aho" na ''mihaino anao aho.'' Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:1.

hoy izy hoe

''Ary hoy Isaka hoe''

Henoy tsara

Ny andian-teny ''henoy tsara'' dia manampy hanasongadinana izay manaraka. DH: "mihainoa tsara''

Tsy fantatro ny andro hahafatesako

Toa milaza izany fa fantatr'i Isaka fa ho faty tsy ho ela izy. DH: "ankehitriny dia mety ho faty amin'ny fotoana rehetra aho"

fahafatesana

Ilazana ny fahafatesan'ny nofo izany.

Genesis 27:3

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy nanome toro marika an'ny zanany lahimatoa Isaka.

ireto fitaovam-piadianao

"ireo fitaovam-pihazanao"

ny fitifitrao

Ny fitifitra dia vata kely fitazonana ireo tsipika. DH: "fitifi-jana-tsipikanao''

mihazà ho ahy

''mihazà bibi-dia ho ahy''

Manaova sakafo matsiro, amin'ilay tena tiako

Ny teny hoe: ''matsiro'' dia ilazana ny zavatra izay tena tsara tsiro. DH: "Handrahoy hena matsiro, izay tena tiko aho''

hanomezako tso-drano anao

Tamin'ny andron'ny Baiboly, ny ray matetika dia manona tso-drano ho an'ireo zanany.

Genesis 27:5

Ary

Ny teny ''Ary'' dia maneho fiovana amin'ny fanasongadinana an'i Rebeka sy Jakoba.

Ren'i Rebeka izany rehefa niresaka tamin'i Esao zanany lahy i Isaka

''Ren'i Rebeka izay noresahin'i Isaka tamin'i Esao zanany lahy''

Nankany (...) Esao ... hitondra izany hody

Ny teny hoe ''koa rehefa'' dia afaka ampiana eto mba hanehoana fa niresaka tamin'i Jakoba i Rebeka noho ny amin'izay henony, koa niresaka taminy izy rehefa lasa i Esao. DH: "koa rehefa lasa i Esao ... hitondra izany hody,''

tamin'i Esao zanany lahy ... tamin'i Jakoba zanany lahy

Esao sy Jakoba dia samy zanaka lahin'i Isaka sy Rebeka. Nantsoina hoe ''zanaka lahin'ny rainy'' sy '''zanaka lahin'ny reniny'' izy ireo mba hanasongadinana fa samy manana ny tiany kokoa izy ireo.

Henoy tsara

Ny andian-teny ''henoy tsara'' dia manampy hanasongadinana izay manaraka. DH: "mihainoa tsara''

Hoy izy hoe : 'Ihazao bibi-dia aho ary hanaovy sakafo matsiro, mba hahafahako mihinana izany sy hanomezako tso-drano anao eo anatrehan'i Yaveh mialohan'ny hahafatesako'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Niteny tamin'i Esao mba 'hihaza bibidia, ary hahandro hena matsiro, izay tena tiany.'' Ary talohan'ny hahafatesany, Isaka dia hitso-drano an'i Esao eo anatrehan'i Yaveh.

Hitondray haza aho

"Hitondray bibidia izay nohazainao sy novonoinao aho''

hanamboary sakafo matsiro aho

''handrahoy hena matsiro amin'ilay tena tiako aho.'' Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 27:3.

hitso-drano anao eo anatrehan'i Yaveh

"hitso-drano anao eo anoloan'i Yaveh"

mialohan'ny fahafatesako

"mialohan'ny hahafatesako"

Genesis 27:8

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Jakoba zanany faralahy i Rebeka.

Ary

Eto izany dia tsy midika oe: ''amin'izao fotoana izao,'' fa kosa nampiasaina mba hisarihina ny fifantohana ho amin'ny teboka manan-danja izay ho avy manaraka.

ankatoavy ny feoko araka izay handidiako anao

Niteny i Rebeka hoe: ''feoko'' mba ilazana izay nambarany. DH: "ankatoavy aho ary ataovy izay asaiko ataonao"

hanao sakafo matsiro amin'ireo ho an'ny rainao aho, tahaka ny tiany

Ny teny hoe: ''matsiro'' dia ilazana ny zavatra izay tena tsara tsiro. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 27:3.

ho entinao mankany amin'ny rainao izany

"Ary dia ho entinao mankany amin'ny rainao izany"

mba hahafahany mihinana izany, ka hanomezany tso-drano anao

"'ary rehefa avy mihinana izy dia hitso-drano anao''

hahafahany mitso-drano anao

Ny teny hoe: ''tso-drano'' dia ilazana ny fomba fitahian'ny ray amin'ny fanononana tso-drano ho an'ireo zanany.

mialohan'ny fahafatesany

''mialohan'ny hahafatesany''

Genesis 27:11

lehilahy malama hoditra aho

"lehilahy manana hoditra malama aho" na "tsy voloina aho"

ka hahita ahy ho toy ny mpamitaka izy

"koa dia hihevitra izy fa mpandainga aho'' na ''dia ho fantany fa mamitaka azy aho''

Hitondra ozona amin'ny tenako aho fa tsy tso-drano

Ny voaozona na voatahy dia resahina toy ny zavatra izay azo apetraka eo amin'ny olona ny ozona sy ny fitahiana. DH: "Ary noho izany dia, hanozona fa tsy hitahy ahy izy''

Genesis 27:13

Anaka, aoka ny ozona hiraraka amiko

"aoka ny ozona ho anao ho amiko, ry zanako.'' resahina toy ny zavatra izay azo apetraka eo amin'ny olona ny voaozona. DH: "aoka ny rainao hanozona ahy fa tsy ianao, ry zanako''

Ankatoavy ny feoko

Niteny i Rebeka hoe: ''feoko'' mba ilazana izay nambarany. DH: "ankatoavy izay lazaiko anao'' na ''ankatoavy aho"

ento aty amiko ireo

''ento aty amiko ireo zanak'osy''

nanao sakafo matsiro, araka ny hitiavan'ny rainy azy

Ny teny hoe: ''matsiro'' dia ilazana ny zavatra izay tena tsara tsiro. Jereo ny nandikanao izany fehezanteny mitovitovy izany ao amin'ny 27:3.

Genesis 27:15

Napetrany teny amin'ny tanany ny hoditrin'ireo zanak'osy

Mbola nisy volo ireo hodi-janak'osy.

Nataony teny an-tanan'i Jakoba zanany ilay sakafo matsiro sy ny mofo izay efa nokarakarainy

''Nomeny an'i Jakoba zanany ilay sakafo matsiro sy ny mofo izay efa nokarakarainy''

Genesis 27:18

Hoy izy

"Ary namaly ny rainy" na "namaly Isaka'' (UDB)

Inty aho

"eny, mihaino aho" na "eny, ahoana izay?" Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:1.

efa nahavita izay nolazainao aho

''efa vitako izay nasainao nataoko''

amin'ny haza

Ny teny hoe ''haza'' dia ilazana ny bibidia izay nohazaina sy novonoin'ny olona. Jereo ny nandikanao ny ''haza'' ao amin'ny 27:3.

Genesis 27:20

Hoy izy

''namaly Jakoba''

nitondra izany tamiko

Fomba fiteny izay midika izany fa Andriamanitra no nahatonga izany hitranga. DH: "Nanampy ahy hampahomby ny fihazahako''

na tena Esao zanako marina ianao na tsia

"raha tena Esao zanako marina ianao ''

Genesis 27:22

Nanatona an'Isaka rainy i Jakoba

"Nanakaiky an'Isaka rainy i Jakoba"

Ilay feo dia ny feon'i Jakoba

Nampitaha ny feon'i Jakoba tamin'ny Jakoba tenany i Isaka. DH: "Toa mitovy feo amin'i Jakoba ianao"

fa ireo tanana kosa dia tanan'i Esao

Nampitaha ny tanan'i Esao tamin'ny Esao tenany i Isaka. DH: "kanefa ny fitsapana ireo tananao dia toa an' ireo tanan'i Esao"

Genesis 27:24

Hoy izy

Nametraka izany fanontaniana izany Isaka mialohan'ny hitsofany rano ny zanany. DH: "Kanefa nanontany aloha Isaka" (UDB)

hihinanako ny hazanao

Ny teny hoe ''haza'' dia ilazana ny bibidia izay nohazaina sy novonoin'ny olona. Jereo ny nandikanao ny ''haza'' ao amin'ny 27:5.

dia nisotro izy

"dia nisotro izany Isaka"

Genesis 27:26

nifofona ny fofon'ireo akanjony izy ka nitso-drano azy

Afaka ataonao mazava izany fa ireo akanjo dia namofona ireo akanjon'i Esao. DH: "nifofona ny ankanjony izy ary namofona toy ireo akanjon'i Esao izany, koa dia nitso-drano azy Isaka

ary nanimbolo izy

"ary nanimbolo Isaka"

ilay fofona

''ilay hanitra''

ka nitso-drano azy

''ary avy eo dia nitso-drano azy.'' Ilazana ny fomba fitahian'ny ray amin'ny fanononana tso-drano ho an'ireo zanany izany.

Injany, ilay fofon'ny zanako lahy

Ny teny hoe :''Injany'' dia sarinteny izay midika hoe: ''eny marina tokoa'' DH: "Tena marina tokoa, fa fofon'ny zanako lahy" (UDB)

izay efa notahian'i Yaveh

Eto Ny teny hoe :''notahiana'' dia midika fa Yaveh nanao zavatra tsara hitranga amin'ny saha koa dia lasa nahavokatra izany. DH: "izay efa nataon'i Yaveh mamokatra be"

Genesis 27:28

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Tso-dranon'i Isaka izany. Nihevitra izy fa niresaka tamin'i Esao, kanefa i Jakoba no niresaka taminy.

hanome anao

Eto ny ''ianao'' ='' anao'' dia ilazana an'i Jakoba. Kanefa ny tso-drano dia hiatra ihany koa amin'ireo taranak'i Jakoba.

andon'ny lanitra

"Ando'' dia rano latsaka izay mipetraka eny amin'ireo zava-maniry mandritra ny alina. Afaka ataonao mazava izany ao amin'ny fandikan-teny. DH: "zavona amin'ny alina izay avy any an-danitra mba hanondraka ireo vokotrao''

tsiron'ny tany

Ny manana tany mahavokatra dia resahina toy ny matavy na manan-karena ny tany. DH: "tany tsara ho an'ny famokarana vokatra''

voa sy divay vaovao betsaka

Raha tsy dia fantatra ''ny voa'' sy ''ny divay'', dia azo atao amin'ny ankapobeny kokoa izany. DH: "sakafo sy zava-pisotro maro be''

Genesis 27:29

anao ...nanao

Eto ny ''anao'' dia ilazana an'i Jakoba. Kanefa ny tso-drano dia hiatra ihany koa amin'ireo taranak'i Jakoba.

hiankohoka (...) ireo firenena

Eto ny ''firenena'' dia ilazana ny olona. DH: "'hiankohoka avokoa ireo olona avy amin'ireo firenena''

hiankohoka

Ny heviny dia mandohalika amim-panetre-tena mba hanehoana fanajana sy voninahitra manoloana ny olona iray.

Aoka ho tompon'ireo rahalahinao

''tonga tompon'ireo rahalahinao ''

ireo rahalahinao ... ireo zanakin'ny reninao

Niresaka izany fitahiana izany mivantana tamin'i Jakoba Isaka. Kanefa izany dia hiatra ihany koa amin'ireo taranak'i Jakoba izay hanapaka ireo taranak'i Esao sy ireo taranak'ireo rahalahin'ny Jakoba hafa izay mbola mety hisy.

Ho voahozona anie ireo rehetra izay nanozona anao

Afaka atao izany hoe: DH: "Andriamanitra anie hanozona izay rehetra nanozona anao''

ho tahiana anie izay rehetra mitso-drano anao

Afaka atao izany hoe: DH: "Andriamanitra anie hitahy izay rehetra mitso-drano anao''

Genesis 27:30

nivoaka tamin-tahotra niala teo amin'ny fanatrehan'ny rainy i Jakoba

"Vao avy nandao ny lain'i Isaka rainy"

sakafo matsiro

''hena matsiro izay tiako.'' Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 27:3.

amin'ireto hazan'ny zanakao

Eto ny ''an'i zanakao'' dia filaza mihaja ilazan'i Esao ny sakafo izay nokarakarainy.

hazan'ny zanakao

Ny teny hoe "Haza'' dia ilazana ny bibidia izay hazain'ny olona ka hohaniny. Jereo ny nandikanao ny ''haza'' ao amin'ny 27:5.

tsofy rano aho

Ilazana ny fomba fitahian'ny ray amin'ny fanononana tso-drano ho an'ireo zanany izany.

Genesis 27:32

niteny taminy

''niteny tamin'i Esao''

nipararetra Isaka

''nanomboka nihorohoro Isaka''

nihaza ny haza na nihaza ny osy

Ny haza dia ilazana ny bibidia izay hazain'ny olona ka vonoiny. Jereo ny nandikanao ny ''haza'' ao amin'ny 27:5.

Genesis 27:34

nitomany mafy tamin'ny ranomaso mafaitra indrindra izy

Ny fangirifirin'i Esao dia mitovy amin'ny tsiron'ny zavatra mangidy na mafaitra. DH: "nidradradradra mafy izy'' (UDB)

efa naka ny tso-dranonao

Hevitra ambadikin'ny nankan'i Jakoba izay an'i Esao izany. DH: "niso-drano azy aho raha tokony ho ianao'' / ''niso-drano azy aho fa tsy anao''

Genesis 27:36

Tsy mendrika azy ve ny niantsoana azy hoe Jakoba?

Nampiasa izany fanontaniana izany Esao mba hanasongadinana ny fahatezerany amin'ny Jakoba. DH: "Jakoba tokoa ny anarana mendrika ny rahalahiko!''

Jakoba

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe:''Ny anarana hoe Jakoba dia midika hoe 'nihazona ilay voditongotra izy.''' Amin'ny fiteny niaingana ny anarana hoe Jakoba ihany koa dia mitovy fanonona amin'ny teny hoe 'namitaka izy.'''

nalainy ... tso-drano

Miresaka ny fizokiana toy ny zavatra izay afaka alain'ny olona iray izany. DH: "namitaka ahy tamin'ny fanomezana azy ny lova avo roa heny izay tokony ho raisiko amin'ny maha zanaka lahimatoa ahy izy!''

ankehitriny dia nalainy ny tso-dranoko

Miresaka ny tso-drano toy ny zavatra izay afaka alain'ny olona iray izany. DH: "ankehitriny dia namitaka anao tamin'ny fitsofan-drano azy fa tsy izaho / raha tokony izaho''

Tsy misy tso-drano efa voatokanao ho ahy ve

Fantatr'i Esao fa tsy afaka ny hitso-drano azy mitovy amin'izay efa nomeny an'i Jakoba ny rainy. Nanontany Esao raha mbola misy zavatra tafajanona izay mbola tsy nolazain'i Isaka tamim-panomezana tso-drano an'i Jakoba.

Inona no mbola afaka ataoko ho anao, anaka

Nampiasa izany fanontaniana izany Isaka mba hanindrina fa tsy misy zavatra izay azony atao intsony!''

Genesis 27:38

Tsy mba manana tso-drano na dia iray ho ahy ary ve ianao, ry raiko

Afaka atao izany hoe: ''Ry raiko, tsy mba manana tso-drano hafa iray ho ahy ve ianao''

Genesis 27:39

niteny taminy

''niteny tamin'i Esao''

Indro

Manampy hanasongadinana izay holazain'i Isaka manaraka izany. DH: "mihainoa'' na ''Henoy tsara izay holazaiko anao''

lavitry ny haren'ny tany

Hevitra ambadikin'ny ilazana ny fahalonahan'ny tany izany. DH: "lavitry ny tany lonaka''

anao ...ianao

Ao amin'ny 27:39-40 dia ilazana an'i Esao izany, Kanefa izay nolazain'i Isaka dia hiatra ihany koa amin'ireo taranak'i Isaka.

andon'ny lanitra ambony

"Ando'' dia rano latsaka izay mipetraka eny amin'ireo zava-maniry mandritra ny alina. Afaka ataonao mazava izany ao amin'ny fandikan-teny. DH: "zavona amin'ny alina izay avy any an-danitra mba hanondraka ireo vokotrao''

Amin'ny sabatrao no hivelomanao

Eto ny ''sabatra'' dia ilazana ny heri-setra. DH: "Handroba sy hamono olona ianao mba hahafahanao maka izay ilainao hivelomana''

hanozongozona ny ziogany avy amin'ny vozonao ianao

Miresaka ny olona izay manana tompo toy ny zioga izay tsy maintsy entin'ny olona ny fanapahan'ny tompo eo amin'ny olona izany. DH: "hanafaka ny tenanao amin'ny fanapahany ianao'' (UDB)

Genesis 27:41

Niteny tao am-pony Esao

Eto ny ''fo'' dia ilazana an'i Esao tenany ihany. DH: "Niteny tamin'ny tenany i Esao" (UDB)

efa manakaiky ireo andro fisaonana ny raiko

Ilazana ny isan'ireo andro hisaonanan'ny olona rehefa misy fianakaviana maty.

Ireo tenin'i Esao zanany lahimatoa dia tonga tany amin'i Rebeka

Eto ny ''teny'' dia ilazana izay nolazain'i Esao. Afaka atao izany hoe: DH: "Nisy olona niteny tamin'i Rebeka mahakasika ny drafitr'i Esao''

Indro

''mihainoa'' na ''henoy tsara''

mampionona ny tenany

''manao izay hahatonga azy hahazo aina kokoa''

Genesis 27:43

Ary

Eto izany dia tsy midika oe: ''amin'izao fotoana izao,'' fa kosa nampiasaina mba hisarihina ny fifantohana ho amin'ny teboka manan-danja izay ho avy manaraka.

mandosira any amin'i Labana

''miala faingana eto ary mandehana any amin'i Labana''

mandrapaha aloha

''mandritra ny fotoana tsy voafetra''

mandra-pihenan'ny fahatezeran'ny rahalahinao

"mandra-pitony ny rahalahinao"

mandra-pialan'ny hatezeran'ny rahalahinao aminao

Ny tsy fahatezerana intsony dia resahina toy ny hoe miala amin'ilay olona ny fahatezerana ka makany amin'ny lalana hafa. DH: "mandra-paha tsy maha tezitra azy intsony aminao''

nahoana no hamoy anareo roa tonta ao anatin'ny iray andro aho?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Rebeka mba hanindrina ny ahiahiny. DH: "Tsy tiako ny hamoizako anareo ao anatin'ny iray andro!"

hamoizako anareo roa tonta ao anatin'ny iray andro

Toa milaza izany fa raha hamono an'i Jakoba i Esao, dia hampiatra ny famonoana an'i Esao izay toy ny mpamono olona, izy ireo.

hamoizako

Fomba mihaja ilazana ny hahafatesan'ireo zanany izany.

Genesis 27:46

Vinitra mafy amin'ny fiainana aho

Manao filaza feno fampitomboana i Rebeka mba hanindriana ny fahatezerany amin'ireo vehivavy Hetita izay nalain'i Esao vady. DH: "Tezitra mafy aho''

ireo zanakavavin'i Heta

''ireo vehivavy Hetita'' na ''ireo taranak'i Heta''

tahak'ireo vehivavy ireo, ny sasany amin'ireo zanaka vavin'ny tany

Ny andian-teny hoe ''ireo zanaka vavin'ny tany'' dia midika hoe vehivavy eo an-toerana. DH: "tahak'ireo vehivavy izay monina amin'ny tany''

dia inona no soa ho ahy amin'ny fiainako?

Mampiasa izany fanontaniana izany i Rebeka mba hanindriana ny fahatezerany raha manambady vehivavy Hetita i Jakoba. DH: "'hatsiravina tokoa ny fiainako!''

Genesis 28

Genesis 28:1

Tsy mahazo maka (...) ianao

''aza maka''

Mitsangàna, ka mandehana

''mandehana izao ankehitriny izao''

Padan-arama

Anarana hafa iantsoana ny faritr'i Mesopotamia izany, izay mitovy amin'izay misy an'i Iraka taty aoriana (Iraka vaovao). Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 25:19.

ankohonan'i

Ilazana ireo taranak'olona na ireo havany hafa izany. DH: "havana''

Betoela

Rain'i Rebeka i Betoela. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 22:20.

ny rain'ny reninao

''ny raibenao / dadabeanao''

iray amin'ireo zanaka vavy

''avy amin'ireo zanaka vavy''

ny anadahin-dreninao

''ny dadatoa na dadafara''

Genesis 28:3

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Jakoba i Isaka

hampamokatra anao ary hahamaro anao

Ny teny hoe ''hahamaro'' dia manazava izay hanaovan'Andriamanitra an'i Jakoba ''hahavokatra.'' DH: "hanome zanaka sy taranaka maro ho anao''

Homeny anao anie ny tso-dranon'i Abrahama, ho anao, sy ho an'ireo taranaka mandimby anao

Miresaka mahakasika ''ny fitahiana olona'' toy ny hoe zavatra izay afaka omena olona ny fitahiana. Ny anarana hoe ''ilay fitahiana'' dia azo atao hoe ''mitahy.'' DH: "Hitahy anao sy ireo taranakao anie Andriamanitra tahaka izay nitahiany an'i Abrahama'' na ''Homen'Andriamanitra anao sy ireo taranakao anie izay nampanantenainy an'i Abrahama''

mba hahafahanao mandova ny tany

Ny fanomezan'Andriamanitra ny tany Kanana an'i Jakoba sy ireo taranany dia resahina toy ny zaza izay mandova vola sy fananana avy amin'ny rainy.

ny tany izay efa nonenanao

''ny tany izay efa nipetrahanao"

izay nomen'Andriamanitra an'i Abrahama

"izay nampanantenan'Andriamanitra an'i Abrahama"

Genesis 28:5

Padan-arama

Anarana hafa iantsoana ny faritr'i Mesopotamia izany, izay mitovy amin'izay misy an'i Iraka taty aoriana (Iraka vaovao). Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 25:19.

Betoela

Rain'i Rebeka i Betoela. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 22:20.

Genesis 28:6

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Miova amin'ny fitantarana an'i Jakoba mankany amin'ny fitantarana an'i Esao ny tantara

Ary

Nampiasaina izany teny izany eto mba hanamarihana ny fiovana eo amin'ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Esao.

Padan-arama

Anarana hafa iantsoana ny faritr'i Mesopotamia izany, izay mitovy amin'izay misy an'i Iraka taty aoriana (Iraka vaovao). Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 25:19.

haka vady

''haka vady ho azy / haka vady ho an'i tenany''

Nahita ihany koa izy fa nitso-drano azy i Isaka

''Nahita ihany koa Esao fa nitso-drano an'i Jakoba i Isaka''

Tsy mahazo maka

''Aza maka''

ireo vehivavy avy any Kanana

''ireo zazavavy avy any Kanana'' na ''ireo vehivavy kananita''

Genesis 28:8

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Manohy ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Esao izany.

hitan'i Esao

''nahatsapa i Esao''

tsy nankasitraka ireo vehivavy avy any Kanàna i Isaka rainy

''Isaka rainy dia tsy nanaiky ireo vehivavy avy any Kanàna''

ireo vehivavy avy any Kanàna

''ireo zazavavy avy any Kanana'' na ''ireo vehivavy kananita''

Koa

''noho izany''

ankoatra ireo vady izay efa nananany

''ho fanampin'ireo vady izay efa nananany''

Mahalota

Anaran'ny iray amin'ireo zanaka vavin'i Ismaela izany.

Nebaiota

Anaran'ny iray amin'ireo zanaka lahin'i Ismaela izany.

Genesis 28:10

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Miverina amin'ny fitantarana an'i Jakoba ny tantara

Ary tonga teo amin'ny toerana iray izy ka nijanona teo nandritry ny alina tontolo, satria efa nody ny masoandro

"tonga teo amin'ny toerana iray izy, ary satria efa nody ny masoandro, dia nanapa-kevitra ny hijanona tao mandritry ny alina"

Genesis 28:12

Nanofy izy

''Nanofy Jakoba''

niorina tamin'ny tany

''ny fotony dia niorina tamin'ny tany''

Nipaka tamin'ny lanitra

Ilazana ny toerana izay honenan'Andriamanitra izany.

Indro

Ny teny hoe ''Indro'' dia misarika ny fifantohantsika amin'ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

nitsangana teo amboniny Yaveh

Ireo mety ho heviny dia 1) ''nitsangana teo amin'ny tendron'izany tohatra izany Yaveh'' na 2) nitsangana teo anilan'i Jakoba Yaveh''

Abrahama rainao

Eto ny ''ray'' dia midika hoe ''razambe.'' DH: "Abrahama razambenao''

Genesis 28:14

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Jakoba tao anaty nofy Andriamanitra.

Ho toy ny vovoka amin'ny tany ireo taranakao

Hampitahain'Andriamanitra amin'ny vovokin'ny tany ireo taranak'i Jakoba mba hanindrina fa tsy tambo isaina izy ireo. DH: "Hanana taranaka maro mihoatra izay azonao isaina ianao''

ary hiely hatrany andrefana

Nampiasaina ny teny hoe ''ianao'' eto na dia milazana ireo taranak'i Jakoba aza. I Jakoba ihany no resahina satria izy no loham-pianakaviana. DH: "ary hiely hatrany andrefana ireo taranakao''

hiely lavitra hatrany ianao

Ny heviny dia hoe hiparitaka amin'ireo sisin'ireo tanin'izy ireo ary hameno toerana betsaka kokoa ny olona.

hatrany andrefana, ka hatrany atsinanana, hatrany avaratra, ary hatrany atsimo

Ireo andian-teny ireo dia nampiasaina niaraka mba hidika hoe: ''amin'ny lalana rehetra''

Amin'ny alalanao sy amin'ny alalan'ireo taranakao no hitahiana ireo fianakaviana eto an-tany rehetra

Afaka atao izany hoe: DH: "Hitahy ireo fianakaviana eto an-tany rehetra Aho avy amin'ny alalanao sy amin'ny alalan'ireo taranakao''

Indro

Izany dia manampy hanasongadinana izay holazaina manaraka. DH: "Jereo'' na ''henoy'' na ''henoy tsara izay holazaiko anao''

fa tsy handao anao Aho. Ho ataoko avokoa

'''fa tsy handao anao Aho mandra-pahavitako ny zavatra rehetra''

hiaro anao Aho

''hiaro anao ho hiheren-doza Aho'' na ''hiambina anao Aho''

Hitondra anao amin'ity tany ity indray Aho

''Hitondra anao miverina amin'ity tany ity indray Aho''

Genesis 28:16

Nifoha tamin'ny torimasony

''taitra tamin'ny torimasony ''

tranon'Andriamanitra ... vavahadin'ny lanitra

Ny andian-teny ''vavahadin'ny lanitra'' dia manazava fa izany toerana izany dia ilay fidirana mankany amin'ny ''tranon'Andriamanitra'' sy ''ilay fidirana mankany amin'ny toerana izay honenan'Andriamanitra.''

vavahadin'ny lanitra izany

Miresaka momba ny fidirana mankany amin'ny toerana izay honenan'Andriamanitra toy ny fanjakana ara-bakiteny izay manana vavahady izay sokafana mba hamelana ny olona hiditra ao.

Genesis 28:18

tsangam-bato

vato fahatsiarovana izany, izany hoe, vato lehibe na vatolampy (vato lahy) natsangana mba hanamarihana izany(fahatsiarovana izany).

nandraraka menaka teo an-tampon'izany

Izany fihetsika izany dia toa mari-pamantarana fa nanokana izany tsangam-bato izany ho an'Andriamanitra i Jakoba. Ny tena dikan'izany fanambarana izany dia azo atao mazava. DH: "'nandraraka menaka teo an-tampon'izany mba hanokanana ilay tsangam-bato ho an'Andriamanitra''

Betela

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''ny anarana hoe Betela dia midika hoe: 'tranon'Andriamanitra.''

Lozy

Anaran-tanàna izany.

Genesis 28:20

nanao voady

''nivoady'' na ''nanao fianianana manetriketrika tamin'Andriamanitra''

Raha (...)Andriamanitra ... dia Yaveh no ho Andriamanitro

miresaka amin'Andriamanitra i Jakoba. Afaka atao izany hoe: DH: "Raha (...)Ianao ... dia Ianao, Yaveh, no ho Andriamanitra izay hotompoko" (UDB)

amin'ity lalana izay andehanako ity

Milaza ny dian'i Jakoba hitady vady sy hiverina hody izany. DH: "amin'ny diany"

hanome ahy mofo hohanina

Eto ''ny mofo'' dia milaza ny sakafo amin'ny ankapobeny.

ho any an-tranon-draiko

Eto ny ''trano'' dia ilazana ny fianakavian'i Jakoba. DH: "ho any amin'ny raiko sy ny fianakaviako sisa''

vato masina

Midika izany fa ilay vato dia hanamarika ny toerana izay nisehoan'Andriamanitra taminy ary ho toerana izay hahafahan'ny olona manompo amin'Andriamanitra. DH: "tranon'Andriamanitra'' na ''toeran'Andriamanitra''

Genesis 29

Genesis 29:1

mponina tatsinanana

Ny heviny dia ny olon'i Padan-arama, izay tany amin'ny tany atsinanan'ny tany Kanana.

ary, indro, nisy andian'ondry aman'osy telo nandry teo anilan'izany

Ny teny hoe ''indro'' dia manamarika ny fiandohan'ny tranga hafa ao amin'ny tantara lava kokoa. Mety manana fomba fanaovana izany ny fiteninao.

Fa teo ivelan'izany fatsakàna izany

''Fa avy amin'izany fatsakàna izany.'' Izany andian-teny izany dia manamarika ny fiovana avy amin'ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika ny fomba nampisotroan'ireo mpiandry rano ireo ondry aman'osy.

nampisotron'ireo rano

''hampisotroin'ireo mpiandry rano'' na ''hampisotroin'ireo mpikarakara ny ondry rano''

vavan'ilay fatsakàna

Eto ny ''vava'' dia fomba ilazana ny fisokafany. DH: " ny fisokafan'ilay fatsakàna''

Genesis 29:4

Hoy Jakoba tamin'izy ireo hoe

''niteny tamin' ireo mpiandry Jakoba hoe''

Ry rahalahiko

Fomba mihaja fiarahabana ny vahiny izany.

Labana zanaka lahin'i Nahora

Eto ny ''zanaka lahy'' dia ilazana ny taranaka lehilahy. Ny mety ho heviny hafa dia ''Labana ilay zafikelin'i Nahora.''(UDB)

ary, indro, Rahely zanany vavy tamy miaraka amin'ny ondry

''Ary jereo! fa i Rahely zanany vavy ity tamy miaraka amin'ny ondry''

Genesis 29:7

amin'ny misasaka ny andro izao

'''mbola misandratra eny amin'ny lanitra ny masoandro'' (UDB) na ''mbola vao mamiratra be ny masoandro''

ho fanangonana ny ondry aman'osy

Afaka atao izany hoe: DH: "ho fanangonana ny ondry aman'osy ho anareo''

hangonina miaraka

Ny heviny dia manangona azy ireo miaraka ao anaty vala mba hijanona ao ny alina. Afaka ataonao mazava ny dikan'izany.

aoka hiraoka izy ireo

''aoka izy ireo hiraoka ahitra eny an-tsaha''

Tsy afaka manome rano azy ireo izahay

''tsy maintsy miandry izahay amin'ny fanomezana rano azy ireo''. Mahakasika resaka fotoana izany, fa tsy alalana.

raha tsy efa tafangona avokoa ireo ondry aman'osy rehetra

Afaka atao izany hoe: DH: "mandra-panangon'ny mpiandry hafa ireo ondry aman'osiny''

avy eo amin'ny vavan'ny fatsakàna

Eto ny ''vava'' dia fomba ilazana ny fisokafany. DH: " ny fisokafan'ilay fatsakàna''

ary dia hampisotroinay rano ny ondry

''avy eo dia hampisotroinay rano ny ondry''

Genesis 29:9

anadahin-dreniny

''dadatoany'' na ''dadafarany''

ny vavan'ny fatsakàna

Eto ny ''vava'' dia fomba ilazana ny fisokafany. DH: " ny fisokafan'ilay fatsakàna''

Genesis 29:11

Nanoroka an'i Rahely i Jakoba / Namihina an'i Rahely i Jakoba

Fanao taloha tany amin'ny Atsinanana Akaiky, ny manoroka ny havana akaiky ho fiarahabana. Na izany aza, ny lehilahy samy lehilahy no manao izany. Raha manana fomba fiarahabana havana izay maneho fitiavana ny fiteninao, dia ampiasao izany. Raha tsy misy dia ampiasao izay mifanaraka.

nitomany mafy

Nitomany Jakoba satria faly loatra izy. Afaka ataonao mazava ny tena dikan'izany fanambarana izany.

havan-drainy

''izay mifandray amin'ny rainy''

Genesis 29:13

zanaky ny anabaviny

''zanaka lahin'ny anabaviny''

nanoroka azy

''namihina azy''

nanoroka azy

Fanao taloha tany amin'ny Atsinanana Akaiky, ny manoroka ny havana akaiky ho fiarahabana. Na izany aza, ny lehilahy samy lehilahy no manao izany. Raha manana fomba fiarahabana havana izay maneho fitiavana ny fiteninao, dia ampiasao izany. Raha tsy misy dia ampiasao izay mifanaraka.

Nambaran'i Jakoba tamin'i Labana izany zavatra rehetra izany

''ary avy eo dia nolazain'i Jakoba an'i Labana avokoa izay nambaran'i Rahely azy''

taolako sy nofoko

Ny hevitr'izany andian-teny izany dia hoe fehezin'ny rohim-pihavanana akaiky izy ireo. DH: "ny havako'' na ''isam-pianakaviako''

Genesis 29:15

Tokony hanompo ahy maimaim-poana ... havako?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Labana mba hanindrina fa tokony handoa vola amin'i Jakoba izy tamin'ny fanaovany ny asany. Azo atao fanambarana izany fanontaniana izany. Afaka atao ihany koa izany hoe: DH: "rariny tokoa raha handoa vola any aminao aho tamin'ny fanaovanao ny asa ho ahy na dia havako aza ianao.

ary Labana nanana zanaka roa vavy

Ny teny ''ary'' eto dia nampiasaina hanamarihana ny fiovana eo amin'ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika ireo zanaka vavin'i Labana.

Lea dia nalefa-pijery

Ireo mety ho heviny dia 1) ''nahafinaritra ny fijery ny mason'i Lea'' na 2) ''marin-drano (mitovy tantana) ny mason'i Lea''

Jakoba dia tia an'i Rahely

Eto ny teny hoe ''tia'' dia ilazana ny fifanintonan'ny fo eo amin'ny lehilahy sy vehivavy iray.

Genesis 29:19

toy izay homeko lehilahy hafa izy

''noho izay homeko lehilahy hafa izy''

ary tahaka ny andro vitsy ho azy ihany izany

'''kanefa dia tahaka ny andro vitsy ho azy ihany ny fotoana''

noho'ny fitiavany azy

''amin'ny fijery ny fitiavany izay hananany ho azy'' na ''noho'ny fitiavany azy''

Genesis 29:21

Omeo ahy ny vadiko, fa efa feno ny fe-potoana—mba hanambadiako azy!

Eto ''ny andro'' dia ilazana ny fotoana lava. Ny andian-teny ''efa feno'' dia azo atao tsotra hoe: DH:''Omeo ahy Rahely mba hanambadiako azy, fa efa niasa ho anao aho nandritra ny fito taona!''

nanao lanonana

'''nikarakara lanonam-panambadiana.'' Azo eritreretina tokoa fa nanana olona hafa mpikarakara ny lanonana i Labana. DH: "nampaniraka olona hikarakara lanonam-panambadiana.''

Genesis 29:23

izay niaraha-nandry taminy

Toa manambara izany fa tsy fantatr'i Jakoba fa niaraka tamin'i Lea izy satria maizina ka tsy afaka nahita izy. Afaka ataonao mazava ny tena dikan'izany.

Nanome an'i Zilpa mpanompo vaviny ... i Labana

Eto ny mpanoratra dia manome fampahafantarana fototra mahakasika an'i Labana izay nanome an'i Zilpa ho an'i Lea. Azo eritreretina tokoa fa mialohan'ny fanambadiana dia nanome an'i Zilpa ho an'i Lea izy.

Zilpa

Anaran'ny mpanompo vavin'i Lea izany.

indro, fa Lea izany

''taitra i Jakoba nahita an'i Lea teo am-pandriana niaraka taminy. Ny teny hoe ''indro'' eto dia maneho fa taitra nohon'ny amin'izay hitany i Jakoba.

Inona izao nataonao tamiko izao?

Mampiasa izany fanontaniana izany Jakoba mba hanehoany ny fahatezerany sy ny fahatairany. DH: "Tsy mino aho hoe nahavita izany tamiko ianao!'' Izany fanontaniana fampisainana izany dia azo atao toy ny fanambarana.

Tsy nanompo anao ve aho mba hahazoako an'i Rahely?

Mampiasa izany fanontaniana izany Jakoba mba hanehoany ny ratram-pony ny amin'ny namitahan'i Labana azy. Izany fanontaniana fampisainana izany dia azo atao toy ny fanambarana. DH: "nanompo anao nandritra ny fito taona aho mba hanambadiako an'i Rahely!''

Genesis 29:26

Tsy fombanay ny manome

''amin'ny fianakavianay dia tsy manome''

Tanteraho volantantelin'ity zanaka vavy ity

''vitao ny fankalazana ny erinandrom-panambadian'i Lea''

dia homenay anao koa ny anankiray

Afaka ataonao mazava ny tena hevitr'izany. DH: "ary amin'ny erinandro ho avy dia homenay anao ihany koa i Rahely''

Genesis 29:28

Dia nataon'i Jakoba izany, ka notanterahany ny herinandron'i Lea

''ary Jakoba dia nanao izay nasain'i Labana natao, ary namita ny fankalazana ny erinandrom-panambadian'i Lea''

Bila

Anaran'ny mpanompo vavin'i Rahely izany.

nandry tamin'i Rahely Jakoba

Fomba mihaja ilazana fa nanana fifandraisana ara-panambadiana izy ireo. DH: "Nanambady an'i Rahely i Jakoba" (UDB)

fa tiany Rahely

Eto ny teny hoe ''tia'' dia ilazana ny fifanintonan'ny fo eo amin'ny lehilahy sy vehivavy iray.

Genesis 29:31

fa tsy mba notiavina i Lea

Afaka atao izany hoe: DH: "tsy tia an'i Lea Jakoba''

tsy notiavina

Izany dia fampitomboana mba hanasongadinana fa i Jakoba tia an'i Rahely kokoa raha mitahy amin'i Lea. DH: "tsy dia tia azy mihoatra an'i Rahely''

ka nampanan'anaka azy

Nanao izay hampanan'anaka an'i Lea Andriamanitra dia resahina toy ny hoe nanokatra ny tranon-janany Andriamanitra.

momba

''tsy afaka ny ho bevohoka''

nitoe-jaza i Lea ary niteraka zaza lahy

''bevohoka i Lea ary niteraka zaza lahy''

ka nataony hoe Robena ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Robena dia midika hoe' indro, zaza lahy.'''

efa nijery ny fahoriako i Yaveh

Niaina fangirifirina ara-po i Lea satria efa nanilika azy i Jakoba. Ny anarana hoe: ''fahoriana'' dia azo atao matoanteny. DH: "Hitan'i Yaveh fa nampahoriana aho''

Genesis 29:33

Dia nitoe-jaza izy

''Ary dia bevohoka indray Lea''

niteraka zaza lahy

''niteraka zanaka lahy''

efa ren'i Yaveh fa tsy mba tiana aho

Afaka atao izany hoe: DH: "efa ren'i Yaveh fa tsy mba tia ahy ny vadiko''

nataony hoe Simeona ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Simeona dia midika hoe' nihaino.'''

hifikitra amiko amin'izay ve ny vadiko

''hamihina ahy ve ny vadiko''

efa niteraka zaza lahy telo aho

''efa niteraka zaza lahy telo ho azy aho''

nataony hoe Levy ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Levy dia midika hoe' nifikitra.'''

Genesis 29:35

nitoe-jaza indray izy

"nitoe-jaza indray i Lea"

niteraka zaza lahy

"niteraka zanaka lahy"

nataony hoe Joda ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Joda dia midika hoe' midera.'''

Genesis 30

Genesis 30:1

Rehefa hitan'i Rahely fa tsy nanome anaka an'i Jakoba izy

''Rehefa tsapan'i Rahely fa tsy afaka ny hanome zanaka an'i Jakoba izy''

ho faty aho

Nampiasa izany filaza-masaka izany i Rahely mba hanehoana ny fahatezarany noho'ny tsy fananany zanaka. DH: "hahatsapa aho fa tena tsy misy ilaina ahy intsony''

Omeo zanaka aho

''Ataovy izay hahabevohoka ahy''

Nirehitra tamin'i Rahely ny hatezeran'i Jakoba

Ny fahatezeran'i Jakoba dia resahina toy ny afo. DH: "tezitra mafy tamin'i Rahely i Jakoba''

Moa izaho no eo amin'ny toeran'Andriamanitra, izay nitazona anao tsy hanan-janaka?

Fanontaniana fampisainana izay nampiasain'i Jakoba hibedesana an'i Rahely izany. DH: "Tsy Andriamanitra aho! tsy izaho ilay manakana anao tsy hanan-janaka!"

Genesis 30:3

Hoy izy

''Hoy Rahely''

Indro

'''Henoy'' na ''Manongilana sofina amin'izay holazaiko anao.'' Manampy hanasongadinana izay holazain'i Rahely manaraka izany.

ity ny mpanompoko Bila ... hananako zaza avy aminy

Tamin'izany fotoana izany, izany dia fomba azo ekena ho an'ny vehivavy momba hahafahany manan-janaka ara-dalàna. Ny tena heviny dia afaka atao mazava tsara.

Bila

Anaran'ny mpanompo vavin'i Rahely izany. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 29:28.

eo am-pofoako

Izany dia fomba ilazana fa ny zaza izay haterak'i Bila dia ho an'i Rahely. DH: "ho ahy''

hananako zanaka avy aminy

''ary amin'izany fomba izany no hampanany zanaka ho ahy''

Genesis 30:5

Bila

Anaran'ny mpanompo vavin'i Rahely izany. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 29:28.

niteraka zanaka lahy ho an'i Jakoba

''nanome zanaka lahy ho an'i Jakoba ''

niantso ny anarany (...) izy

''i Rahely no nanome azy ilay anarana''

niantsoany azy hoe Dana

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Dana dia midika hoe 'nitsara izy.'''

Genesis 30:7

Bila ... nitoe-jaza indray

''Bila ... nanan'anaka indray''

ary niteraka zanaka lahy faharoa ho an'i Jakoba

''ary nanome zanaka lahy faharoa ho an'i Jakoba''

Tamin'ny tolona mahery no nitolomako tamin'ny rahavaviko

Ny andian-teny ''tolona no (...) nitolomako'' dia fomba fiteny nampiasaina mba hanasongadinana''. Sarin-teny ihany koa izany izay ilazana ny fanandraman'i Rahely hanan-janaka tahaka ny rahavaviny toy ny hoe nanana fifanandrinana ara-batana tamin'i Lea izy. DH: "Nanana fifanandrinana lehibe mba hanan-janaka tahaka an'i Lea, zokiko vavy" (UDB)

ary nandreseko

''ary nandresy aho'' na ''nahomby aho''

Nantsoiny hoe Naftaly ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Naftaly dia midika hoe 'ny fitolomako.'''

Genesis 30:9

Rehefa hitan'i Lea fa

''Rehefa fantatr'i Lea fa''

nalainy Zilpa, mpanompo vaviny, ary nomeny ho vadin'i Jakoba izy

''nomeny ho vadin'i Jakoba, i Zilpa, mpanompo vaviny''

Zilpa

Anaran'ny mpanompo vavin'i Lea izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 29:23.

niteraka zanaka lahy ho an'i Jakoba

''nanome zanaka lahy ho an'i Jakoba''

Vintana ity!

''vintana re izany!'' na ''hatsaram-bintana re izao!"

nantsoiny hoe Gada ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Gada dia midika hoe 'vintana.'''

Genesis 30:12

Zilpa

Anaran'ny mpanompo vavin'i Lea izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 29:23.

niteraka zanaka lahy faharoa ho an'i Jakoba

''nanome zanako lahy faharoa ho an'i Jakoba''

Sambatra aho!

'''Sambatra tokoa aho!'' na ''endre izany hafaliako!''

ireo zanaka vavy

''ireo vehivavy'' na ''ireo zazavavy''

nantsoiny hoe Asera ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Asera dia midika hoe 'faly.'''

Genesis 30:14

Nandeha Robena

''Nandeha nivoaka i Robena''

tamin'ny andron'ny fijinjam-bary

Eto ny andian-teny ''tamin'ny andron'ny'' dia fomba fiteny ilazana ny vanim-potoana na fotoana ao anatin'ny taona. DH: "tamin'ny fotoanan'ny taom-pijinjam-bary'' na ''tamin'ny fotoanan'ny fijinjam-bary''

''mandragora'' na ''dodaima''

Voankazo izay voalaza fa mampitombo ny famokarana zaza sy ny faniriana hiara-mandry amin'ny olon-tiana. DH: "voankazon'ny fitiavana''

Olana kely ve aminao, ... ny vadiko?

'''Tsy raharahanao ... ny vadiko? ''fanontaniana fampisainana nampiasaina hibedesana an'i Rahely izany. Afaka atao ho fanambarana izany fanontaniana izany. DH: "tsy mbola ampy ihany ... ny vadiko.''

Te haka (...) ianao ... ihany koa?

Fanontaniana fampisainana nampiasaina hibedesana an'i Rahely izany. Afaka atao ho fanambarana izany fanontaniana izany. DH: "Ankehitriny ianao te haka ... ihany koa!''

Dia handry (...) izy

''Ary Jakoba handry'' na ''ary dia havelako handry Jakoba''

Genesis 30:16

tamin'ireo dodaiman'ny zanako lahy / tamin'ireo mandragoran'ny zanako lahy

''ho saran'ny ireo dodaiman'ny zanako lahy'' na ''ho saran'ny ireo mandragoran'ny zanako lahy.'' Jereo ny nandikanao ny ''mandragora'' ao amin'ny 30:14.

nitoe-jaza izy

''bevohoka izy''

ary niteraka zanaka lahy fahadimy ho an'i Jakoba

''ary nanome zanaka lahy fahadimy ho an'i Jakoba''

Nomen'Andriamanitra ahy ny karamako

Andriamanitra manome valisoa an'i Lea dia resahina toy ny lehibe izay mandoa ny karama ho an'ny olona izay miasa ho azy. DH: "Andriamanitra nanome ny tambiny tokony ho ahy'' na ''namaly soa ahy Andriamanitra''

Nantsoiny hoe Isakara ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Isakara dia midika hoe 'misy valisoa.'''

Genesis 30:19

Nitoe-jaza indray Lea

''bevohoka indray Lea''

ary niteraka zanaka lahy faha-enina ho an'i Jakoba

''ary nanome zanaka lahy faha-enina ho an'i Jakoba''

Nantsoiny hoe Zebolona ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Zebolona dia midika hoe 'voninahitra.'''

ary nantsoiny hoe Dina ny anarany

Anaran'ilay zanaka vavin'i Lea izany.

Genesis 30:22

Nahatsiaro an'i Rahely Andriamanitra ary nihaino azy

Ny andian-teny ''namerina an-tsaina'' dia midika hoe nahatsiaro. Tsy midika izany hoe nanadino an'i Rahely Andriamanitra. Ny heviny dia nihevitra ny fangatahany izy. DH: "nihevitra an'i Rahely Andriamanitra ary nanome azy izay nilainy''

Nesorin'Andriamanitra ny henatro

Andriamanitra nanao izay tsy hahatsapan'ny Rahely fahamenatra intsony dia resahina toy ny hoe zavatra izay afaka esorin'ny olona amin'ny olona iray ''ny fahamenarana''. Ny anarana hoe ''fahamenarana'' dia afaka atao hoe ''menatra''. DH: "Andriamanitra nahatonga ahy tsy hahatsapa ny fahamenarana intsony''

Nantsoiny hoe Josefa ny anarany

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe: ''Ny anarana hoe Josefa dia midika hoe 'hanampy anie izy.'''

Nanampy zanaka lahy iray hafa ho ahy Yaveh

Ireo zanaka lahin'i Rahely voalohany dia avy amin'i Zilpa mpanompo vaviny.

Genesis 30:25

Tao aorian'ny niterahan'i Rahely an'i Josefa

''Tao aorian'ny niterahan'i Rahely an'i Josefa''

avelao aho andeha

''mba hahafahako mandeha''

ianao mahafantatra ny fanompoana nataoko anao

Nampahatsiahy an'i Labana ny fifanarahin'izy ireo i Jakoba (29:26). Ny anarana hoe ''fanompoana'' dia azo atao hoe ''nanompo.'' DH: "fantatrao fa efa ampy izay nanompo anao ela izay''

Genesis 30:27

Hoy Labana taminy

''Hoy Labana tamin'i Jakoba''

Raha mahita fankasitrahana eo imasonao aho ankehitriny

Ny andian-teny ''eo imasonao'' dia sarin-teny izay maneho ny eritreritra na ny fisainan'i Jakoba. DH: "'Raha mahita fankasitrahana aminao aho'' na '''Raha nankasitrahanao aho'' (UDB)

mahita fankasitrahana

Fomba fiteny izay midika ny faneken'ny olona ny olon-kafa izany.

andraso, satria

''mba mijanona ihany, satria''

fantako tamin'ny fampiasana sikidy

''hitako tamin'ny alalan'ny fanahiko manokana sy fampiasana hery miafina''

noho ianao

''nohon'ny aminao''

Teneno hoe ohatrinona ny karamanao

Afaka ataonao mazava izany hoe: DH: "Lazao ahy hoe ohatrinona ny tokony halohanao mba hijanonanao eto''

Genesis 30:29

Jakoba niteny taminy

''Jakoba niteny tamin'i Labana''

ny fomba nitomboan'ny biby fiompinao niaraka tamiko

'''tahaka ny inona ny nitomboan'ny biby fiompinao hatramin'izay nanombohako nikarakara azy ireo''

Fa kely no nanananao talohan'ny nahatongavako

'''vitsy ireo biby fiompinao talohan'ny niasako ho anao''

ary nitombo be lavitra izany

''fa ankehitriny kosa dia nitombo fatratra ireo harenao''

Ary rahoviana aho no mba hihary ho an'ny tokantranoko koa?"

''Ary rahoviana aho no mba hihahy ny tokantranoko koa?" Nampiasa izany fanontaniana izany i Jakoba mba hanindrina fa te hanomboka hihahy ho an'ny tokantranony manokana amin'izay izy. Afaka atao ho fanambarana izany fanontaniana izany. DH: "Ary ankehitriny aho mba te hihahy ny tokantranoko koa!"

Genesis 30:31

Inona no ho aloako aminao

''Inona no afaka aloako aminao'' na ''Inona no afaka homeko anao.'' Afaka atao mazava izany hoe: DH: "Inona no afaka aloako aminao mba hijanonanao ary hiasanao ho ahy''

Raha hanao izao zavatra izao ho ahy ianao

Ny mpampitohy ''kanefa'' dia afaka ampidirana eto mba hilazana ny zavatra tokana izay irin'i Jakoba. DH: "Kanefa raha hanao izao zavatra izao ho ahy ianao''

hamahana ny biby fiompinao ary hiambina izany

''hamahana sy hikarakara ny biby fiompinao''

hanala ny ondry pentipetina sy sada rehetra amin'izany, ary izay mainty rehetra eo amin'ny ondry, ary ny sada sy ny pentipentina eo amin'ireo osy

''ary hanala ny ondry sada rehetra, ny ondry mainty rehetra, ary ny osy sada rehetra''

Izany no ho karamako

''Izany no ho sandan'ny fijanonanako eto''

Genesis 30:33

Ny tsy fivadihako no ho vavolombelona ho ahy any aoriana

Ny teny hoe ''tsy fivadihana'' dia midika hoe ''fahitsiam-po.'' Miresaka ny ''tsy fivadihana'' toy ny hoe olona izany izay afaka mijoro vavolombelona hanohitra ny hafa izany. DH: "Ao aoriana dia ho fantatrao raha nanana fahitsiam-po taminao aho na tsia''

Ny rehetra izay tsy pentipentina sy sada eo amin'ireo osy, ary tsy mainty eo amin'ny ondry, raha misy hita aty amiko, dia ho atao toy ny nangalarina

Afaka atao izany hoe: DH: "Raha mahita tsy sada amin'ireo ondry na tsy mainty amin'ireo osy ianao, dia azonao atao ny manasokajy izany ho nangalarina''

Aoka ho araka ny teninao izany

Eto ny ''teny'' dia manambara izay nolazaina. DH: "Ho araka ny teninao izany'' na ''Hataontsika izay nolazainao'' (UDB)

Genesis 30:35

izay sadika sy sada

''izay misy sadika sy sada''

izay pentipentina sy sada

''izay misy sada''

ny rehetra izay nisy fotsy taminy

''ny osy rehetra izay misy fotsy aminy''

ary ireo mainty rehetra teo amin'ireo ondry

''ary ireo ondry mainty rehetra''

nanome ireo ho eo an-tanan'ireo

Eto ny ''tanana'' milaza ny fisahanana na ny fikarakarana. DH: "Nampikarakarainy ny zanany ireo''

Genesis 30:37

popola maitso ... lozy ... hazo planata

Anaran-kazo miloko fotsy avokoa ireo.

ary namaofy ny fotsy tamin'ireo, ary nanao izay ampiseho ny aty fotsin'ny hazo izay tao amin'ireo tapa-kazo

''ary namaofy ny hodiny mba hampiseho ilay fotsy ao anatiny''

ireo tavy fisotroana rano

fitaovana fitahirizana rano ho sotroin'ny biby

Genesis 30:39

Niteraka ireo biby fiompy

'''Teraka ireo biby tamin' ireo biby fiompy'' na '''niteraka ireo biby fiompy''

niteraka sadika, sada, ary pentipentina

''niteraka (osy na ondry kely) sadika sy sada''

Nosarahan'i Jakoba

Afaka ataonao mazava izany hoe: DH: "Nandritra ny taona maro nanaraka, i Jakoba dia nosarahany''

nifanatrika

''nijery nanatrika''

nosarahany ho azy irery ny biby fiompiny

''natokany ireo biby fiompiny''

Genesis 30:41

anoloan'ny mason'ireo biby fiompy

Eto ny ''maso'' dia ilazana ny ''fahitana.'' DH: "mba hahafahan'ny biby fiompy mahita izany''

eo amin'ireo tapa-kazo

''eo anoloan'ireo tapa-kazo''

ireo biby osa

''ireo biby osa kokoa''

Koa an'i Labana ireo biby osa, ary an'i Jakoba ny mahery

''Koa an'i Labana ireo zanaky ny biby osa, raha an'i Jakoba kosa ny mahery kokoa.'' Afaka ataonao mazava kokoa izany hoe: DH: "Koa an'i Labana ireo zanaky ny biby osa izay tsy misy sadika na sada, raha an'i Jakoba kosa ny mahery kokoa izay misy sadika sy sada.''

Genesis 30:43

ralehilahy

''Jakoba''

Lasa nanan-karena

''nanan-karena fatratra'' na ''tonga tena mpanan-karem-be''

Genesis 31

Genesis 31:1

Ary

Izany teny izany eto dia nampiasana mba hanamarihana ny fiatohana ao amin'ilay tena fizotry ny tantara. Eto ny mpanoratra dia manomboka mampiditra fizan-tantara vaovao.

Jakoba nandre ireo tenin'ny zanaka lahin'i Labana, fa nilaza izy ireo hoe

Eto ny ''teny'' dia ilazana izay nolazain'ireo. dia DH: "Ren'i Jakoba fa ireo zanaka lahin'i Labana nilaza hoe''

Nalain'i Jakoba avokoa izay rehetra an'ny raintsika

Nampitombo ireo zanaka lahin'i Labana satria tezitra mafy izy ireo. DH: "Ny zavatra rehetra izay nalain'i Jakoba dia an'ny raintsika''

Hitan'i Jakoba teny amin'ny endriky ny tarehin'i Labana. Hitany fa niova ny fihetsiny taminy

Ireo andian-teny roa ireo dia mitovitovy dika ihany. Ilay faharoa dia manazava ny fijery izay hitan'i Jakoba teny amin'ny endrik'i Labana. DH: "Nahatsikarika i Jakoba fa tsy faly taminy intsony i Labana.

ireo razanao

''Isaka rainao sy Abrahama raibenao''

Genesis 31:4

Ary Jakoba naniraka sy niantso an'i Rahely sy Lea ho any an-tsaha any amin'ireo ondry aman'osiny

''naniraka ho any amin'i Rahely sy Lea ary nilaza tamin'izy ireo mba hiaona aminy any ivelan'ny saha niaraka tamin'ireo ondry aman'osiny''

ho any amin'ireo ondry aman'osiny ary niteny tamin'izy ireo hoe

Afaka atao fehezanteny roa fohifohy izany. DH: "ho any amin'ireo ondry aman'osiny. Nolazainy tamin'izy ireo''

Hitako niova ny fihetsiky ny rainareo tamiko

''Tsikaritro fa tsy faly amiko intsony ny rainareo''

Fantatrareo fa tamin'ny heriko manontolo no nanompoako ny rainareo

Eto ny teny hoe ''ianareo'' dia ilazana an'i Rahely sy Lea miaraka. Manampy amin'ny fanasongadinana ihany koa izany. DH: "Ny tenanareo mihintsy no nahafantatra fa nanompo ny rainareo tamin'ny heriko manontolo aho''

Genesis 31:7

Efa namitaka ahy

''Efa nandainga tamiko'' na ''tsy nanao fitondrana marina tamiko''

ny karamako

''izy no nilaza fa handoa karama ho ahy''

handratra ahy

Ireo mety ho heviny dia 1) fandratrana ara-batana (UDB) na 2) nanao izay hampahory an'i Jakoba tamin'ny lafiny rehetra.

Ireo biby sada

''Ireo biby misy pentina''

niteraka (...) ny ondry aman'osy

''namokatra zanaka ny ondry aman'osy''

Ny sadika

''Ireo biby misy sadika''

Tamin'izany fomba izany no nangalan'Andriamanitra ny biby fiompin'ny rainareo ary nanomezany izany ho ahy

''Toy izany ny nanomezan'Andriamanitra ahy ireo biby fiompin'ny rainareo''

Genesis 31:10

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy ny resany tamin'ireo vadiny i Jakoba dia Lea sy Rahely.

Ary tamin'ny andron'ny fahatairana ka iraisana

''Nandritra ireo andron'ny fahatairan'ireo biby fiompy ka iraisan'izy ireo''

miray amin'ireo ondry aman'osy

Eto ''ny ondry aman'osy'' dia ilazana ireo osy vavy. DH: "miray amin'ireo osy vavy amin'ireo ondry aman'osy''

ireo (...) sadika, mara, ary sada

''ireo misy sada, misy mara kely, mara be''

anjelin'Andriamanitra

Ireo mety ho heviny dia 1)naka endrika olona Andriamanitra raha niseho na 2)iray amin'ireo mpitondra hafatr'Andriamanitra no niseho. Koa satria tsy dia mazava loatra ny andian-teny, ny tena tsara dia ny mandika izany tsotra hoe: "ny anjelin'i Andriamanitra," mampiasa ny teny tsotra izay ampiasainao ho an'ny "anjely."

Dia hoy aho hoe ...

''Ary dia namaly aho hoe...''

Inty aho

''Eny, mihaino tokoa aho'' na ''Eny, ahoana izay?'' Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 22:1.

Genesis 31:12

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Jakoba ilay anjelin'i Andriamanitra.

Atopazo ireo masonao

Fomba filazana ny ''miandrandra'' na ''mitraka'' izany.

izay miray amin'ireo ondry aman'osy

Eto ''ny ondry aman'osy'' dia ilazana ireo osy vavy. DH: "ireo izay miray amin'ireo osy vavy amin'ireo ondry aman'osy''

ireo sadika, mara, ary sada

''ireo misy sadika sy sada''

any amin'izay nanosoranao tsangam-bato

Nandraraka menaka tamin'ilay tsangam-bato i Jakoba mba hanokanana izany ho an'Andriamanitra.

ny tany nahaterahanao

''ny tany izay nahaterahanao''

Genesis 31:14

Namaly azy i Rahely sy Lea ka nanao taminy hoe

Tsy midika izany fa niara-niteny tamin'ny fotoana iray izy ireo. Manindry fotsiny izany fa nitovy ny hevitr'izy ireo.

Mbola misy anjara na lova ho anay ve ao amin'ny tranon'ny rainay?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Rahely sy Lea mba hanasongadinana fa tsy misy zavatra najanon'ny rainy mba homena azy ireo.DH: "Tsy misy zavatra nijanona mba ho lovainy avy amin'ny rainy intsony!''

Tsy nataony toy ny fitondrana vahiny ve izahay?

Nampiasa izany fanontaniana izany izy ireo mba hanehoana ny fahatezeran'izy ireo noho ny fitondran'ny rainy azy ireo. DH: ''ny raintsika dia nitondra antsika toy ny vehivavy hafa raha tokony ho toy ny fitondrana zanaka vavy!''

Satria namidiny izahay

Afaka atao mazava izany hoe: DH: "Namidiny izahay ho amin'ny tombotsoany manokana''

ary koa noviravirainy tanteraka ny volanay

Nandany tanteraka ny vola izay tokony nomena ireo zanany vavy i Labana dia resahina toy ny biby bibidia izay nihinana ny vola tahaka ny sakafo. DH: "Nandany tanteraka ny volanay''

ankehitriny dia anay sy ireo zanakay

''fananay sy ireo zanakay''

Koa ankehitriny

Eto ny '' ankehitriny'' dia tsy midika hoe: ''amin'izao fotoana izao,'' fa kosa nampiasaina mba hisarihina ny fifantohana ho amin'ny teboka manan-danja izay ho avy manaraka.

na inona na inona nolazain'Andriamanitra taminao, dia ataovy izany

''ataovy izay rehetra nolazain'Andriamanitra''

Genesis 31:17

ireo zanany lahy

Nalain'i Jakoba ireo zanany rehetra. Ny zanaka lahy ihany no voalaza eto satria manan-danja tahaka ny lovany izy ireo. DH: "ireo zanany''

Nentiny avokoa ny biby fiompiny rehetra

''Nentiny avokoa ny biby fiompiny.'' Eto ny'' biby fiompy'' dia ilazana ireo biby fiompiny rehetra.

anisan'izany ny biby fiompy izay azony tany Padan-Arama

''ary ireo biby fiompy izay nalainy tamin'ireo tompony raha tany Padan-Arama izy''

Avy eo dia niainga mba hankany amin'Isaka rainy any amin'ny tany Kanana izy

''nankany amin'ny tany Kanana izy, izay nonenan'i Isaka rainy''

Genesis 31:19

Raha nandeha mba hanety ny ondriny i Labana

''Raha niainga mba hanety ny ondriny i Labana''

ny Ony

Ilazana ny Ony Efrata.

nizotra nankany

''nanohy ny dia nankany''

ny tany havoana an'i Gileada

''ireo tendrombohitra Gileada'' na ''tendrombohitra Gileada''

Genesis 31:22

Tamin'ny andro faha-telo

Fomban'ny Jiosy ny manisa ny andro nandehanana ho toy ny andro voalohany. DH: " Roa andro tao aorian'ny andro nialany''

nolazaina tamin'i Labana

Afaka atao izany hoe: DH: "nisy olona nilaza tamin'i Labana''

fa nitsoaka i Jakoba

I Jakoba ihany no voatonona satria izy no mpitarika ny fianakaviana. Afaka atao mazava fa niaraka taminy ireo fianakaviany. DH: "fa nitsoaka niaraka tamin'ireo vadiny sy ireo zanany Jakoba''

dia nalainy

''dia nalain'i Labana''

ary nanaraka azy

''ary nanenjika an'i Jakoba''

nandritra ny lalana hafitoana

Nandany fito andro nandeha tongotra hanatratra an'i Jakoba i Labana.

Tratrany (...) izy

''Azony izy''

Genesis 31:24

Ary Andriamanitra tonga tamin'ny Labana ilay Syriana tamin'ny nofy

Ny teny hoe ''Ary''dia nampiasaina eto mba hanamarihana ny fiovana avy amin'ny tantara ho amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Labana. DH: "Tamin'izany alina izany dia tonga tamin'i Labana tamin'ny nofy Andriamanitra''

Tandremo mba tsy hanao teny tsara na ratsy an'i Jakoba ianao

Ny andian-teny ''tsara na ratsy'' dia nampiasaina miaraka mba hidika hoe ''na inona na inona.'' DH: "Aza miteny zavatra na inona na inona mety hanandramana na hampitsaharana an'i Jakoba handao''

Tratran'i Labana i Jakoba. Ary Jakoba nanorina ny lainy teo amin'ilay tany havoana. Dia nanorina lay teo amin'ilay tany havoana an'i Gileada ihany koa i Labana niaraka tamin'ireo havany

Ny teny hoe ''Ary''dia nampiasaina eto mba hanamarihana ny fiovana avy amin'ny tantara ho amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Jakoba sy Labana. DH: "raha nahatratra an'i Jakoba i Labana, i Jakoba dia nanorina ny lainy teo amin'ilay tany havoana. Koa dia nanorina ny lainy teo amin'ilay tany havoana an'i Gileada ihany koa i Labana niaraka tamin'ireo havany''

Genesis 31:26

nitondra ireo zanako vavy toy ny babo an'ady

Niresaka momba ny fitondran'i Jakoba ny fianakaviany niaraka taminy mba hiverina any amin'ny tany Kanana toy ny hoe naka azy ireo toy ny babo izay nentina tao aorian'ny ady ka notereny handeha, i Labana. Nanitatra i Labana satria tezitra mafy izy ary nanao izay hahatsapan'i Jakoba fa meloka noho izay nataony izy.

nitsoaka mangina

''nitsoaka mangingina''

tamin'ny fankalazana

''tamin'ny fifaliana''

niaraka tamin'ny aponga tapaka sy lokanga

Entina milaza ny mozika ireo zava-maneno ireo. DH: "ary niaraka tamin'ny mozika''

hanoroka hanao veloma ireo zafiko

Eto ny ''zafy'' dia ilazana ny zafy rehetra na ny lahy na vavy. DH: "hanoroka hanao veloma ireo zafiko''

Adalana izao nataonao izao.

''nanao adalana ianao''

Ary

Eto izany dia tsy midika hoe: ''amin'izao fotoana izao,'' fa kosa nampiasaina mba hisarihina ny fifantohana ho amin'ny teboka manan-danja izay ho avy manaraka.

Genesis 31:29

Manana hery handratrana anareo aho

Ny teny hoe: ''ianao'' dia ilazana ny olona rehetra niaraka tamin'i Jakoba. DH: "Manana olona ampy hiady ka handratra ny rehetra aminareo aho''

Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba na tsara na ratsy

Ny andian-teny ''tsara na ratsy'' dia nampiasaina miaraka mba hidika hoe ''na inona na inona.'' Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 31:24 DH: "Aza miteny zavatra na inona na inona mety hanandramana na hampitsaharana an'i Jakoba handao''

lasa ianao

Ilazana an'i Jakoba ny ''ianao'' eto.

any an-tranon'ny rainareo

Eto ny ''trano'' dia ilazana ny fianakaviana. DH: "'hody any an-trano hiaraka amin'ny rainao sy ny fianakavianao sasany''

ireo andriamanitro

''ireo sampinao''

Genesis 31:31

Satria natahotra aho ary nieritreritra fa ho halainao amiko amin-kery ireo zanakao vavy no nahatonga ahy handositra mangingina

''niainga mangingina aho satria natahotra aho fa haka ireo zanakao vavy amin-kery ianao''

Na iza na iza nangalatra ireo andriamanitrao dia ho faty izy

Afaka omena hevitra tsara izany. DH: "Hamono an'izay nangalatra ireo andriamanitrao''

Eo anatrehan'ireo havantsika

Ny teny hoe'' ...antsika'' dia ilazana an'ireo havan'i Jakoba sy an'ireo havan'i Labana. Ireo fianakaviana rehetra dia hijery mba hahazo antoka ny fahamarinana sy ny fahitsiana amin'ny zavatra rehetra.

fantaro izay rehetra ety amiko ka anareo dia alaivo izany

''Jereo izay mety hananay ka anareo dia alaivo izany''

Satria tsy fantatr'i Jakoba fa Rahely no nangalatra izany

Izany dia niova avy amin'ny tantara ho amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Jakoba.

Genesis 31:33

ireo mpanompo vavy roa

Ilazana an'i Zilpa sy Bila.

tsy nahita azy ireo izy

''tsy nahita an'ireo sampiny izy''

Genesis 31:34

Ary (...) Rahely ... teo ambonin'izany

Ny teny hoe ''Ary''dia nampiasaina eto mba hanamarihana ny fiovana avy amin'ny tantara ho amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Rahely.

lasely

Fitoerana eo an-damosin'ny biby mba hahafahan'ny olona mitaingina izany

tompoko

Ny miantso olona hoe ''tompoko'' dia fomba fanajana azy ireo.

fa tsy afaka mijoro eo anoloanao aho

''satria tsy afaka ny hitsangana eo amin'ny fanatrehanao aho''

satria tonga fadim-bolana aho

Ilazana ny fotoana ao anatin'ny volana iray andehanan'ny rà maloto avy any anatin'ny kibonin'ny vehivavy.

Genesis 31:36

Hoy izy taminy

''Niteny tamin'i Jakoba i Labana''

Inona no fandikan-dalàna nataoko? Inona no fahotako, no nanenjika ahy tamin-kafanam-po ianao?

Ny andian-teny hoe: ''Inona no fandikan-dalàna nataoko'' sy ny ''Inona no fahotako'' dia toa manana hevitra mitovy ihany. Nanontany an'i Labana mba ilaza aminy izay ratsy nataony i Jakoba. DH: "Inona ny ratsy izay nataoko ka hanenjehanao ahy tahaka izao?"

nanenjika ahy tamin-kafanam-po

Eto ny teny hoe ''kafana = mafana'' dia midika fa tena dodona i Labana hanenjika an'i Jakoba sy niezaka hanatratra azy.

Ary inona tamin'ireo rehetra zavatsoan'ny ankohonanao no hitanao?

''Inona ny zavatra itanao tao ka anao?"

Apetraho eto anoloan'ireo havantsika izany

Eto ny teny hoe'' ...ntsika'' dia ilazana an'ireo havan'i Jakoba sy an'ireo havan'i Labana. DH: "'Apetraho eo anoloan'ireo havantsika ny zavatra izay itanao''

hahafahan'izy ireo mitsara eo amintsika roa tonta

Eto ny ''antsika roa tonta'' dia ilazana an'i Jakoba sy Labana. Ny andian-teny hoe: ''mitsara eo amin ...'' dia midika hoe hanapa-kevitra ny amin'izay marina ny amin'ny disadisa. DH: "hahafahan'izy ireo mitsara antsika roa tonta''

Genesis 31:38

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Labana i Jakoba.

roapolo taona

"20 taona''

Ireo ondry vavy(i)..

ondry vavy

tsy mba namotsotra

Ny heviny dia hoe tsy mba teraka tsy tonga volana na tsy nampoizina ny zanak'ondry na maty teo amim-piterahana ireo zanany.

Tsy mba nentiko teo aminao izay voaviraviran'ireo bibidia

Afaka atao izany hoe: DH: "Raha lanin'ny bibidia ny iray amin'ireo biby fiompinao dia tsy mba nentiko teo aminao izany''

Fa kosa, izaho no nizaka ny fahaverezan'izany

Ny amin'ireo biby fiompin'i Labana maty dia isaina ho faty antoka amin'ireo biby fiompin'i Jakoba ary resahina toy ny entana eo an-tsorony izay tsy maintsy zakainy. DH: "Raha tokony hisaina ho faty antoka amin'ireo biby fiompinao, dia nisaiko ho faty antoka amin'ireo biby fiompiko''

Tany aho; ny atoandro dia namely ahy ny hafanana, ary ny alina dia namely ahy ny fanala

Ny mijaly nohon'ny hafanana sy hatsika dia resahina toy ny biby izay nihinana an'i Jakoba. DH: "Mijanona miandry ireo biby fiompinao aho na dia amin'ny andro midanika sy ny hirifirin'ny alina aza''

Genesis 31:41

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Labana i Jakoba.

izay roapolo taona izay

''izay 20 taona farany izay''

efatra ambin'ny folo taona

"14 taona''

Novainao im-polo ny karamako

''Nanova im-polo izay nolazainy haloa amiko.'' Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 31:7.

Raha tsy niaraka tamiko ny Andriamanitry ny raiko, ilay Andriamanitr'i Abrahama, ary ilay hatahoran'Isaka

Milaza ilay Andriamanitra iray ihany i Jakoba fa tsy andriamanitra telo samihafa. DH: "Raha tsy niaraka tamiko ilay Andriamanitr'i Abrahama sy Isaka sy an'ny raiko''

Andriamanitry ny raiko

Eto ny teny hoe ''rai(y)'' dia ilazana an'i Isaka, rainy.

ary ilay hatahoran'Isaka

Eto ny teny hoe ''taho(tra)'' dia ilazana ny ''fahatahorana an'i Yaveh,'' izay midika ho fanajana azy fatratra sy fanehoana fanajana amin'ny fankatoavana azy.

tanam-polo

tana(na) - dia ilazana ny tsy fananana na inona na inona. DH: "tsy nisy na inona na inona''

Hitan'Andriamanitra ny fahoriako sy ny fiasako mafy

Ny anarana hoe ''fahoriana'' dia afaka atao koa hoe ''mampahory.'' DH: "Hitan'Andriamanitra ny asa mafiko sy ny nampahorianao ahy''

Genesis 31:43

Ankehitriny kosa inona no afaka ataoko ho an'ireo zanako vavy, na ho an'ireo zaza naterany?

Nampiasa izany fanontaniana izany Labana mba hanindrina fa tsy misy zavatra azony atao intsony. Afaka adika ho fanambarana izany fanontaniana fampisainana izany. DH: "Kanefa, fa tsy misy zavatra azoko atao intsony hitondrana ireo zanako vavy sy ireo zafiko hiverina hiaraka amiko.''

aoka izany ho vavolombelona

Eto ny teny hoe ''vavolombelona'' dia tsy ilazana olona, fa ampiasaina amin'ny hevitra ambadika sy ilazana ny fifanekena izay nataon'i Jakoba sy Labana. Ny fifanekena dia resahina toy ny olona izay eo raha nifanaiky ny hiaina amim-pilaminana izy roa tonta.

Genesis 31:45

tsangam-bato

Izany dia vato lehibe na vatolampy (vato lahy) natsangana mba hanamarihana ny toerana izay nitrangan'ny zavatra manan-danja.

nanao antontany

''nampifanongoa azy ireo''

Avy eo izy ireo nihinana teo amin'ilay antontam-bato izy ireo

Ny fiarahana misakafo dia tafiditra ao anatin'ny fanaovana fifanekena amin'ny hafa. Ny tena hevitr'izany dia azo atao mazava.

Jegara-sahadota

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :'' Ny anarana Jegara-sahadota dia midika hoe'antontam-panekena' amin'ny fitenin'i Labana.''

Galeda

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana Galeda dia midika hoe'antontam-panekena' amin'ny fitenin'i Jakoba.''

Genesis 31:48

ity antontam-bato ity no vavolombelona amintsika

Tsy tena mitazona fanekena tahaka ny olona ireo vato. DH: "Ho fampatsiahivana amiko sy aminao ity antontam-bato ity''

Galeda

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana Galeda dia midika hoe'antontam-panekena' amin'ny fitenin'i Jakoba.'' Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 31:45.

Mizpa

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Mizpa dia midika 'tilikambom-pitazanana.'''

rehefa tsy mifankahita isika

Eto ny ''tsy mifankahita'' dia ilazana ny tsy fifanatrehan'ny roa tonta. DH: "rehefa tsy miaraka intsony isika''

na dia tsy misy olona hafa aza eto amintsika

Eto ny ''..tsika'' dia ilazana an'i Labana sy Jakoba. DH: "Na dia tsy misy olon-kafa mahita antsika aza''

indro

''tadidio.'' Izany dia manampy hanindrina izay holazaina manaraka.

Genesis 31:51

Vavolombelona ity antontam-bato ity, ary vavolombelona ilay tsangam-bato

Ireo antontam-bato ireo dia natao mba hahatsiarovana ny marikin'ny fefy eo amin'i Labana sy Jakoba manoloana ny fanekem-pihavanana. Resahina toy ireo olona vavolombelona izy ireo.

Ilay Andriamanitr'i Abrahama, sy ilay andriamanitr'i Nahora, ary ireo andriamanitry ny rain'izy ireo anie hitsara antsika

Abrahama no raiben'i Jakoba. Nahora no raiben'i Labana.Tera no rain'i Abrahama sy Nahora. Tsy nanompo an'i Yaveh avokoa izy rehetra ireo.

Ilay Tahotry Isaka rainy

Eto ny teny ''..Taho(try)(tra)..'' dia ilazana an'i Yaveh, izay najain'i Isaka fatratra sy nanehoany fanajana amin'ny fankatoavany azy.

Genesis 31:54

niantso ireo havany mba hihinana

Ny fiarahana misakafo dia tafiditra ao anatin'ny fanaovana fifanekena amin'ny hafa. Ny tena hevitr'izany dia azo atao mazava.

Vao mangiran-dratsy ... niverina nankany an-tranony Labana

Ny andininy 55 no andininy voalohany ao amin'ny toko faha 32 ao amin'ny lahatsoratra Hebreo niaingana, kanefa andininy farany ao amin'ny 31 ao amin'ireo Baiboly taty aoriana. Ny soso-kevitra avy aminay dia ny hanarahanao ny fanisana ao amin'ireo Baiboly amin'ny tenim-pirenenao.

nitso-drano

Ny heviny dia milaza faniriana sy tombotsoa tsara hitranga amin'ny olona.

Genesis 32

Genesis 32:1

Mahanaima

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Mahanaima dia midika hoe 'toby anankiroa.'''

Genesis 32:3

Seira

Faritra be tendrombohitra any amin'ny faritanin'i Edoma izany.

Izao no ho lazainareo amin'i Esao tompoko: Izao no vaolazan'i Jakoba mpanomponao hoe: 'Efa aho (...) eo imasonao.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "'Izao no tiako holazaina an'i Esao tompoko. Lazao azy fa efa tany ... eo imasonao.'''

Esao tompoko

Nampiasa fiteny mahalala fomba i Jakoba raha nanao ny rahalahiny hoe ''ny tompoko.''

Jakoba mpanomponao

Nampiasa fiteny mahalala fomba i Jakoba raha nanao ny tenany hoe ''ny mpanomponao.''

mba hahazoako sitraka eo imasonao

Eto ny teny ''maso'' dia ilazana ny eritreritra na ny fisainan'ny olona. DH: "mba hahafahanao manaiky ahy''

Genesis 32:6

efa-jato lahy

"lehilahy 400''

natahotra

Ilazana ny fahatsapana ny tahotra ny ratra izay ataon'ny olona amin'ny olona amin'ny hafa.

nihorohoro

''tsy nitombin-tsaina'' na ''nikorontan-tsaina''

tonga amin'ny antoko iray Esao ka manafika izany, dia ho afa-mandositra ny antoko iray ambiny

Eto ny ''antoko'' dia ilazana ny olona. DH: "hanafika ny olona ao amin'ny antoko iray, dia hitsoaka ny olona ao amin'ny toby iray hafa''

Genesis 32:9

Ry Andriamanitr'i Abrahama raiko, sy Andriamanitr'Isaka raiko, ry Yaveh

Tsy ilazana andriamanitra samihafa izany, fa ho an'ilay Andriamanitra iray izay tompon'izy ireo. DH: "Yaveh, ilay Andriamanitr'i Abrahama raibeko sy Isaka raiko''

Yaveh, izay niteny tamiko hoe: 'Modia any amin'ny taninao sy ny havanao, ary Izaho hanambina anao,

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Yaveh, Ianao izay nilaza fa tokony hiverina any amin'ny fireneko sy any amin'ireo havako, ary dia hanambina ahy ianao''

ary any amin'ireo havanao

''ary any amin'ireo fianakavianao''

Izaho hanambina anao

''hanao soa anao aho'' na ''hitondra tsara anao Aho''

tsy mendrika ireo asan'ny fanekena mahatoky sy ny fahamendreham-pitokisana rehetra izay nataonao ho an'ny mpanomponao aho

Ny anarana ''fahatokiana'' sy ny ''fahamendreham-pitokisana'' dia afaka atao hoe: "mahatoky'' sy ''tsy mivadika.'' DH: "tsy mendrika ny hitoetra mahatoky amin'ny fanekenao na tsy hivadika aminao, ny mpanomponao"

ny mpanomponao

Izany dia fiteny mahalala fomba ilazana ny ''izaho."

ary ankehitriny efa lasa antoko anankiroa aho

Eto ny "lasa" dia ilazana izay hananany ankehitriny. DH: "ary ankehitriny manana olona, ondry aman'osy ary fananana ampy miaraka amiko mba hanaovana antoko roa aho"

Genesis 32:11

"vonjeo (...) aho"

"avoty aho"

amin'ny tanan'ny rahalahiko, ny tanan'i Esao

Eto ny teny "tanana" dia ilazana ny hery. Ireo andian-teny roa ireo dia manana dika mitovy ihany.Ilay faharoa dia manazava fa Esao ilay rahalahy izay nandrasan'i Jakoba. DH: "amin'ny herin'i Esao, rahalahiko" na "amin'i Esao rahalahiko"

fa matahotra azy aho, ndrao ho avy izy

"matahotra aho fa ho avy izy"

Kanefa Ianao niteny hoe: 'Ho ambiniko tokoa ianao. Hataoko (...) ireo taranakao ... hisaina.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Kanefa Ianao niteny fa hanambina ahy tokoa, ary hataonao (...) ireo taranakao ... hisaina''

hanambina anao

"hanao soa anao'' na ''hitondra tsara anao''

Hataoko ho toy ny fasi-dranomasina ny taranakao

Izany dia miresaka ny amin'ny tsy maha tambo isaina tahaka ny voan'ny fasika eny an-dranomasina ireo taranak'i Jakoba.

izay tsy ho tambo isaina

Afaka atao izany hoe: DH: "izay tsy misy afaka manisa ny isan'izy ireo"

Genesis 32:13

roan-jato

"200"

roa-polo ... telo-polo ... efa-polo ... folo

"20 ... 30 ... 40 ... 10"

ary ireo zana-borikiny

"ireo zanany"

Natolony ireo mba ho eo an-tanan'ny mpanompony, ny andiany tsirairay avy

Eto ny "ho eo an-tanan'ny" dia midika hoe manome fahefana azy ireo. DH: "nizara izany ho andiany kely izy, ary nanomeny mpanompony tsirairay fahefana eo amin'ny andiany" (UDB)

asio elanelana isaky ny andiam-biby

"Avelao hisy elanelana eo amin'ny fandehanan'ny andiany"

Genesis 32:17

Nanome toromarika

"nanome baiko"

manontany anareo, ... izay eo alohanareo?'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "manontany anareo hoe iza no tomponareo, ho aiza ianareo, ary an'iza ireo biby izay eo anoloanareo''

Olon'iza ianareo?

''iza no tomponareo?"

An'iza ireo biby izay eo anoloanareo?

''iza no tompon'ireo biby izay eo anoloanareo?"

Dia hiteny ianareo hoe: 'An'i Jakoba mpanomponao ireo. Ireo dia fanomezana nalefa ho an'i Esao tompoko. Indro, tamy ao aorianay ihany koa izy.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Dia tiako holazainao azy fa ireo zavatra ireo dia an'i Jakoba, mpanompony, ary homeny an'i Esao tompony izy ireo. Ary teneno azy fa an-dalana hihaona aminy i Jakoba"

Jakoba mpanomponao

Ny tenany ihany no lazain'i Jakoba amin'ny fomba mihaja hoe mpanompon'i Esao.

ho an'i Esao tompoko

Manondro an'i Esao amin'ny fomba mihaja hoe tompony i Jakoba.

tamy ao aorianay

Eto ny "...anay" dia ilazana ny mpanompo izay miresaka sy ireo mpanompo izay mitondra ireo biby fiompy ho an'i Esao.

Genesis 32:19

Nanome toromarika ny vondrona faharoa

"nanome baiko ny vondrona faharoa"

Tsy maintsy miteny ihany koa ianareo hoe: 'Jakoba mpanomponao

Ireo mety ho heviny dia 1) "hilaza koa ianareo hoe: 'i Jakoba mpanomponao'" na 2) "hilaza ianareo,'i Jakoba mpanomponao ihany koa."'

Hampitony azy (...) aho

"hanala ny hatezerany aho"

handray ahy izy

"handray ahy amin'ny fahatsaram-po izy" na "handray ahy tsara izy"

Koa nalefa nialoha azy ireo fanomezana

Eto ny "fanomezana" dia anondrona ireo mpanompo izay nitondra ireo fanomezana.

Izy tenany nijanona

Eto ny "tenany" dia manindry fa Jakoba tsy niara-nandeha tamin'ireo mpanompony.

Genesis 32:22

ny ankizivaviny anankiroa

"ireo roa vady mpanompony." Milaza an'i Zilpa sy Bila izany.

fitàn' = fitàna

Toerana marivo ao amin'ny renirano izay mora hiampitana

Jaboka

Anaran-drenirano izany.

ireo fananany rehetra

"izay nananany rehetra"

Genesis 32:24

mandra-parainan'ny andro

"mandra-mangiran-dratsy" (UDB)

fotopen(y)

"fotope." Eo amin'ny toeran'ny taolam-pe izay mampitohy ny fotope izany.

Nipitsoka ny fotopen'i Jakoba raha nitolona taminy izy

Afaka atao izany hoe: DH: "Nahavoa (nandratra) ny foto-pen'i Jakoba ilay lehilahy raha nifampitolona taminy"

mitso-drano

Eto ny "mitso-drano" dia manana hevitra hoe manonona faniriana sy tombotsoa tsara hitranga amin'izany olona izany.

Tsy hamela anao handeha aho raha tsy mitso-drano ahy ianao

Afaka atao izany hoe: DH: "Tsy tokoa! tsy maintsy mitso-drano ahy aloha ianao, dia izay vao hamela anao andeha aho"

Genesis 32:27

Israely

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Israely dia midika hoe 'nifampitolona tamin'Andriamanitra izy.'''

sy tamin'ny vahoaka

Eto ny "vahoaka" amin'ny ankapobeny dia midika hoe "olona".

Genesis 32:29

Hoy izy hoe: "Nahoana ianao no manontany ny anarako?"

"Hoy izy hoe: 'Nahoana ianao no manontany mahakasika ny anarako ?"' Izany fanontaniana fampisainana dia nanehoana fahatezerana, fibedesana ary mba hampisaina an'i Jakoba tamin'izay nitranga taminy sy ilay olona hafa izay vao avy nifampitolona taminy. DH: "Aza manontany ahy ny amin'izay anarako!"

Peniela

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Peniela dia midika hoe 'ilay endrik'Andriamanitra.'''

nifanatri-tava

Ny hoe "nifanatri-tava" dia midika hoe olona roa izay mifankahita akaiky (mifanakaiky).

ary avotra ny aiko

Afaka atao izany hoe: DH: "eny nitsitsy ny aiko izy"

Genesis 32:31

Izany no antony (...) mandrak'ankehitriny

Izany dia manamarika ny fiovana avy amin'ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika ireo taranak'Israely.

mandrak'ankehitriny

Ny heviny dia hatramin'ny nanoratan'ny mpanoratra izany.

hozatry ny foto-pe

Ilazana ny hozatra izay mampitohy ny taolam-pe sy ny foto-pe.

fitohizan'ny fe

"foto-pe"

raha nanapitsoka

"raha nanaitra azy"

Genesis 33

Genesis 33:1

indro

Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra antsika hitandrina tsara ny amin'ny fizaran-tantara vaovao izay tsy ampoizina.

lehilahy efa-jato

"lehilahy 400"

Notsinjarain'i Jakoba (...) ireo ankizy ... ary ireo mpanompo vavy (...)

Tsy midika izany fa nitsinjara ireo ankizy nitovy isa ho amin'ireo vehivavy Jakoba. Nizara ireo ankizy i Jakoba mba hahafan'ny tsirairay miaraka amin'ny reniny avy.

ireo mpanompo vavy

"ireo vady mpanompo." Ilazana an'i Bila sy Zilpa izany.

Izy tenany dia nandeha nialoha azy ireo

Eto ny "tenany" dia manindry fa nandeha irery teo anoloan'ireo hafa i Jakoba.

Niankohoka (...) izy

Eto ny teny hoe "niankohoka" dia midika mamoritra ny lohalika amim-panetretena mba haneho fanajana sy voninahitra manoloana ny olona.

Genesis 33:4

hihaona aminy

"hihaona amin'i Jakoba"

namihina azy, nisankambina ny tendany ary nanoroka azy

Afaka atao fehezanteny vaovao izany. DH: " Namihana an'i Jakoba tamin'ny sandriny Esao, nisankambina azy, ary nanoroka azy"

Avy eo dia nitomany izy ireo

Afaka atao mazava kokoa izany. DH: "Avy eo dia nitomany i Jakoba sy Esao satria faly izy ireo fa nifankahita indray"

nahita ireo zaza amam-behivavy izy

"nahita ireo zaza amam-behivavy izay niaraka tamin'i Jakoba"

Ireo no ankizy izay nomen'Andriamanitra tamim-pahasoavana ho an'ny mpanomponao

Ny andian-teny "ny mpanomponao" dia fomba mihaja ilazan'i Jakoba ny tenany. DH: " ireo no zaza izay nomen'Andriamanitra tamin-katsaram-panahy ahy, mpanomponao"

Genesis 33:6

mpanompo vavy

"ireo vady mpanompo." Ilazana an'i Bila sy Zilpa izany.

niankohoka

Famantaram-panetretena sy fanajana manoloana ny olona hafa izany.

Inona no dikan'ny nandefasanao ireny vondrona rehetra nifanena tamiko ireny?

Ny andian-teny "ireny vondrona rehetra" dia ilazana ireo vondron'ireo mpanompo izay nalefan'i Jakoba hanome ireo fanomezana an'i Esao. DH: "Nahoana ianao no nandefa ireny vondrona samihafa ireny hihaona amiko?"

Mba hahazoana sitraka eo imason'ny tompoko

Eto ny " ..maso.." dia ilazana ny fisainana sy ny hevitrin'ny olona. DH: "mba hahafaly anao, tompoko, amiko"

ny tompoko

Ny andian-teny "ny tompoko" dia fomba mihaja ilazana an'i Esao.

Genesis 33:9

Efa manana ny ampy aho

Ny teny hoe "biby" na "fananana" dia takatra avy amin'izany. DH: "manana biby ampy aho" (UDB) na "manana harena ampy aho"

raha efa nahita fitia eo imasonao aho

Eto ny " ..maso.." dia ilazana ny fisainana sy ny hevitrin'ny olona. DH: "raha faly amiko ianao"

fanomezana avy amiko izay eo an-tanako

Eto ny "..tanana.." dia ilazana an'i Jakoba. DH: "izany dia fanomezana avy amiko izay omeko anao"

tanako, eny tokoa

Azo adika ho andian-teny vaovao izany: "ny tanako. Satria tokoa"

efa nahita ny endrikao aho, ary toy ny mahita ny endrik'Andriamanitra izany

Ny hevitr'izany fanoharana izany dia tsy mazava loatra. Ireo mety ho heviny dia 1) Faly i Jakoba satria namela azy tahaka ny namelan'Andriamanitra azy i Esao na 2) talanjona i Jakoba raha nahita indray ny rahalahany tahaka ny fitalanjonany raha nahita an'Andriamanitra 3) nanetry tena teo amin'ny fanatrehan'i Esao tahaka ny fanetreny tena teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra i Jakoba.

efa nahita ny endrikao aho

Eto ny "endrika = tava." dia ilazana an'i Esao. Ny tena tsara dia ny mandika izany hoe "tava" satria manan-danja ny teny hoe "tava" eto amin'ilay hoe "tavan'Andriamanitra" na "nifanatri-tava" ao amin'ny 32:29.

izay nentina ho anao

Afaka atao izany hoe: DH: "izay nentin'ireo mpanompoko ho eo aminao"

efa nanome fahasoavana ahy Andriamanitra

"nanao soa tamiko Andriamanitra" na "nitahy ahy fatratra Andriamanitra"

toy izany no nandrisihan'i Jakoba azy, ary dia neken'i Esao izany

Efa fomba ny mandà ny fanomezana amin'ny voalohany, kanefa raisina ihany izany avy eo mba tsy hanafitohina ny mpanome.

Genesis 33:12

Ny tompoko dia mahafantatra

Fomba mihaja ilazana an'i Esao izany. DH: "Ianao, tompoko, mahalala"

mbola kely ireo ankizy

Afaka atao mazava kokoa ny hevitr'izany. DH: "tsy afaka ny handeha haingana ireto ankizy nohon'ny hakelin'izy ireo"

Raha entina mafy na dia iray andro monja aza

Afaka atao izany hoe: DH: "raha terentsika handeha mafy na dia iray andro monja aza" na "Raha ho koropahina handeha na dia iray andro monja aza"

Mba avelao re ny tompoko handeha hialoha ny mpanompony

Izany dia fomba mihaja ilazan'i Jakoba ny tenany. DH: "Ry tompoko, izaho mpanomponao. Mba mandehana mialoha ahy"

araka ny famindran'ireo biby fiompy izay eo alohako

"mifanaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ireo biby izay andrasako"

Seira

Faritra be tendrombohitra any amin'ny faritanin'i Edoma izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny32:3.

Genesis 33:15

Nahoana no manao izany?

Mampiasa izany fanontaniana izany i Jakoba mba hanindrina fa tsy ilaina akory ny hanajanonany ireo lehilahy eo aminy. DH: "Aza manao izany!" na "tsy mila manao izany akory ianao!"

ny tompoko (efa)

Izany dia fomba mihaja ilazana an'i Esao. DH: "Ianao, ry tompoko, efa"

Sokota

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Sokota dia midika hoe 'fialofana.'''

nanangana trano ho azy

Azo tsoahina avy amin'izany fa ilay trano dia ho an'ireo fianakaviany ihany koa"

ho an'ireo biby fiompiny

"ho an'ireo biby izay andrasany"

Genesis 33:18

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Manomboka fizaran-tantara vaovao izany. Nanoritsoritra izay nataon'i Jakoba tao aorian'ny nijanonany naka aina tao Sokota izany.

Rehefa avy tany Padana-Arama i Jakoba

"Rehefa niala tao Padana-Arama i Jakoba"

Rehefa (...) i Jakoba ... tonga (...) izy ... Nitoby (...) izy

I Jakoba ihany no voatonona amin'izany satria izy no mpitarika ny ankohonany. Azo tsoahina amin'izany fa ireo fianakaviany dia niaraka taminy.

Nitoby teo akaikin'ny

"Nanorina ny tobiny teo akaikin'ny"

ampahan-tany

"tsinjara tany"

Hamora

Anaran-dehilahy izany.

rain'i Sekema

Anaran-tanàna sy anaran-dehilahy izany.

zato

"100"

El-Elohe Israely

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe El-Elohe Israely dia midika hoe 'Andriamanitra, Ilay Andriamanitr'Israely.'''

Genesis 34

Genesis 34:1

Ary

Eto izany teny izany dia nampiasaina hanamarihana fizaran-tantara vaovao.

Dina

Anaran'ilay zanaka vavin'i Lea izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny30:19.

ilay Hivita

Anaram-bondron'olona izany. Jereo ny nandikanao ny teny mitovy hoe: "Hivita" ao amin'ny 10:15.

ilay andriandahin'ny tany

Ilazana an'i Hamora izany fa tsy Sekema. Ny "andriandahi(y)" eto dia tsy midika hoe zanaka lahin'i mpanjaka. Ny dikany dia i Hamora no mpitarika ny olona tao amin'izany faritra izany.

nanolana azy ary niara-nandry taminy

Nanery an'i Dina hiara-mandry aminy i Sekema. na "nanolana an'i Dina i Sekema."

Nahasarika azy tokoa i Dina

"Tena babony tanteraka izy" na "voasinton'ny hatsarany izy" (UDB). Miresaka mahakasika ny fitiavan'i Sekema an'i Dina sy ny fitiavany hiaraka aminy toy ny hoe misy zavatra manery azy hanatona an'i Dina. DH: "Tena maniry fatratra ny hiaraka amin'i Dina izy"

niresaka tam-pitiavana taminy

Ny heviny dia miresaka am-pitiavana mba handresena lahatra azy ho tia azy sy maniry ny mba hitiavany azy ihany koa.

Genesis 34:4

Ary Jakoba

Ny "Ary" eto dia nampiasaina hanamarika ny fiovana avy amin'ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana mahakasika an'i Jakoba.

Jakoba nandre fa (...) izy

Ny teny hoe "izy" dia ilazana an'i Sekema.

efa nandoto (...) izy

Ny heviny dia nanala baraka tanteraka sy nanao tsinontsinona an'i Dina tamin'ny fanerena azy hiara mandry aminy.

nitazona ny fahanginany

Fomba entina milaza ny tsy firesahan'i Jakoba mahakasika ilay raharaha izany.

Genesis 34:6

Nankany amin'i Jakoba ... i Hamora

"Nankany amin'i Jakoba mba hihaona ... i Hamora "

Tohina tokoa ireo lehilahy ireo

"Tezitra mafy ireo lehilahy ireo"

Tezitra mafy izy ireo ... dia tsy tokony natao

Afaka atao hoe ireo zanaka lahin'i Jakoba no niteny izany mivantana toy ny ao amin'ny UDB.

nanala baraka an'Israely izy

Ny teny hoe "Israely" eto dia ilazana ny ankohonan'i Jakoba rehetra. Ny maha vondron'olona an'i Israely mihintsy no voaloto. DH: "nanala baraka ny ankohonan'Israely izy" na "nitondra henatra teo amin'ny vahoakan'ny Israely izy"

fanaovany an-keriny ny zanaka vavin'i Jakoba

"Nanery ny zanaka vavin'i Jakoba"

fa izany karazan-javatra izany dia tsy tokony natao

Afaka atao izany hoe: DH: "satria tsy tokony nanao izany zavatra maharikoriko izany izy"

Genesis 34:8

Niresaka tamin'izy ireo i Hamora

"Niresaka tamin'i Jakoba sy ireo zanany lahy i Hamora"

tia ny zanakao vavy

Eto ny teny hoe "tia" ilazana ny fitiavan'olon-droa izany hoe fitiavana eo amin'ny lehilahy iray sy vehivavy iray. DH: "tia azy ary maniry hanambady azy"

omeo ho vadiny (re) izy

Amin'ny ireo kolon-tsaina sasany, dia ny ray aman-dreny no manapa-kevitra ny amin'izay ho vadin-janany.

Mifanambadia aminay

Ny mifanambady dia maka vady amin'ny antoko tsy mitovy firazanana, fiarahamonina na finoana na foko. DH: "Avelao hifanambady ny olonareo sy ny anay"

ny tany hisokatra ho anareo

"ho afaka mampiasa ny tany ianareo"

Genesis 34:11

Hoy Sekema tamin'ny rainy

"Hoy Sekema tamin'ny rain'i Dina"

Aoka hahita sitraka eo imasonareo aho, ary na inona na inona lazainareo ahy dia homeko

Eto ny " ..maso.." dia ilazana ny fisainana sy ny hevitrin'ny olona. DH: "raha manaiky ahy ianareo, dia homeko izay rehetra angatahinareo"

sandan'ny vady

Amin'ny ireo kolon-tsaina sasany, dia fomba ho an'ny lehilahy ny manome vola, na fananana, na omby, na fanomezana hafa ho an'ny havan-dravehivavy amin'ny fotoanan'ny fampiakarana.

Namaly am-pitaka an'i Sekema sy Hamora rainy ireo zanaka lahin'i Jakoba

Ny anarana hoe "fitaka" = " am-pitaka" dia azo atao hoe "mamitaka". DH: "kanefa ireo zanaka lahin'i Jakoba nandainga tamin'i Sekema sy Hamora raha namaly ny resak'izy ireo"

nandoto an'i Dina (...) i Sekema

Ny heviny dia nanala baraka tanteraka sy nanao tsinontsinona an'i Dina tamin'ny fanerena azy hiara mandry aminy. Jereo ny nandikanao ny "nandoto" ao amin'ny 34:4.

Genesis 34:14

Hoy ireo tamin'izy ireo hoe

"Hoy ireo zanaka lahin'i Jakoba tamin'i Sekema sy Hamora hoe"

Tsy afaka manao izany zavatra izany izahay, hanome ny anabavinay

"Tsy afaka ny hanaiky ny hanome an'i Dina ho amin'ny fanambadiana izahay"

fa ho fahafaham-baraka ho anay izany

"fa hahatonga henatra ho anay izany." Eto ny "anay" dia ilazana an'ireo zanaka lahin'i Jakoba sy ireo olona Israely rehetra.

homenay anareo ireo zanakay vavy ... ho alainay ho anay ireo zanakareo vavy

Ny heviny dia hoe hamela ny olona avy ao amin'ny fianakavian'i Jakoba hanambady olona izay mipetraka ao amin'ny tanin'i Hamora.

Genesis 34:18

Nahafaly an'i Hamora sy i Sekema zanany ny tenin'izy ireo

Eto ny "teny" dia ilazana izay nolazaina. DH: "Niombon-kevitra tamin'izay nolazain'ireo zanaka lahin'i Jakoba i Hamora sy i Sekema zanany"

nanao izay nolazain'izy ireo

"ny ho tonga voafora"

zanaka vavin'i Jakoba

"Dina zanaka vavin'i Jakoba"

satria izy no olona homem-boninahitra indrindra ao amin'ny ankohonan'ny rainy rehetra

Afaka adika ho fehezanteny vaovao izany. Afaka azavaina fa i Sekema dia nahafantatra fa ireo lehilahy hafa dia hiombon-kevitra ny ho foraina satria izy ireo dia nanaja azy. DH: "Fantatr'i Sekema fa ireo lehilahy hafa rehetra ao amin'ny ankohonan-drainy dia hiombon-kevitra aminy satria izy no nomem-boninahitra indrindra teo amin'izy ireo"

Genesis 34:20

ilay vavahadin'ny tanànan'izy ireo

Mahazatra ireo mpitarika ny mivory eo amin'ny vavahadin'ny tanàna mba hanapaka fanapahan-kevitra eken'ny rehetra.

ireo olona ireo

"Jakoba, ireo zanany lahy, sy ireo vahoakan'Israely"

Mihavana amintsika

Eto ny "...tsika" dia ilazana an'i Hamora, ny zanany lahy ary ireo olona rehetra izay niresaka tamin'izy ireo teo am-bavahadin'ny tanàna.

koa avelao izy ireo honina amin'ny tany sy hanao varotra eo amin'izany

"Avelao izy ireo honina sy hivarotra eo amin'ny tany"

satria tokoa, tena, midadasika ampy ho azy ireo ny tany

Nampiasa ny teny hoe "tena" i Sekema mba hanindriny ny fanambarany. "satria, tokoa, midadasika ampy ho azy ireo ny tany" na "satria, tokoa mantsy, maro ireo tany mety ho azy ireo"

Haka ny zanaka vavin'izy ireo ... hanome azy ireo ny zanantsika vavy

Ilazana ny fanambadiana eo amin'ireo vehivavin'ny vondrona iray sy ireo lehilahin'ny vondrona iray hafa. Jereo ny nandikanao izany andian-teny mitovy izany ao amin'ny 34:8.

Genesis 34:22

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'ireo loholon'ny tanàna i Hamora sy Sekema zanany.

Amin'ity fepetra tokana ity ihany no haneken'ireo olona hiara-honina amintsika sy ho tonga vahoaka iray: raha mifora avokoa ny lehilahy rehetra eo amintsika, toy ny maha-voafora azy ireo

"Raha voafora ny lehilahy rehetra eto amintsika, toy ny maha-voafora ny lehilahin'Israely, dia izay vao hanaiky ny hiara-honina amintsika sy hikambana ho vahoaka iray amintsika izy ireo"

Tsy ho lasantsika avokoa ve ny biby fiompy sy ny fananan'izy ireo—ary ny biby rehetra?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Sekema mba hanasongadinana fa ireo biby fiompy sy ny fananan'i Jakoba dia ho lasan'i olon'i Sekema avokoa. Afaka adika ho fanambarana izany. DH: "Ireo biby fiompy sy ny fananan'izy ireo rehetra dia ho lasantsika."

Genesis 34:24

Noforaina avokoa ny lehilahy rehetra

Afaka atao izany hoe: DH: "Koa dia naka olona hamora ny lehilahy rehetra i Hamora sy Sekema"

Tamin'ny andro fahatelo

"fahatelo" dia telo amin'ny filaharan'isa. Afaka atao izany hoe: DH: "tao aorian'ny roa andro"

raha mbola tao anatin'ny fanaitainana izy ireo

"raha mbola tao anatin'ny fanaitainana ireo lehilahin'ny tanàna" na "raha mbola tao anatin'ny fanaitainana ireo lehilahy tao an-tanàna"

samy nandray ny sabatrany

"naka ny sabatr'izy ireo avy"

nanafika ny tanàna (...) izy ireo

Eto ny "tanàna" dia ilazana ny olona. DH: "nanafika ny olona tao an-tanàna izy ireo"

fiarovana, (...) ka namono ny lehilahy rehetra izy ireo

Afaka adika ho fehezanteny vaovao izany. "fiarovana. Namono ireo lehilahy rehetra tao an-tanàna i Simeona sy Levy"

tamin'ny lelan-tsabatra

Eto ny "lela" dia ilazana ilay zorony maranitra amin'ny sabatra. DH: "tamin'ilay zorony maranitra amin'ny sabatra" na "tamin'ny sabatr'izy ireo"

Genesis 34:27

ireo faty

"ireo fatin'i Hamora, Sekema, ary ireo olon'izy ireo"

nandroba ny tanàna

"nangalatra ny zava-tsarobidy rehetra tao amin'ilay tanàna"

satria nandoto ny anabavin'izy ireo ny olona

I Sekema irery no nandoto an'i Dina, kanefa ireo zanaka lahin'i Jakoba dia nisokajy ireo fianakavian'i Sekema manontolo sy ny olona rehetra tao an-tanàna ho tompon'andraikitra tamin'izany tranga izany.

efa nandoto

Ny heviny dia nanala baraka tanteraka sy nanao tsinontsinona an'i Dina tamin'ny fanerena azy hiara mandry aminy i Sekema. Jereo ny nandikanao ny "nandoto" ao amin'ny 34:4.

Nalain'izy ireo ny ondry aman'osin'izy ireo

"Nalain'ireo zanaka lahin'i Jakoba ireo ondry aman'osin'ny olona"

ny haren'izy ireo rehetra

"ny fananan'izy ireo rehetra sy ny volany"

Ny zanaka sy ny vadin'izy ireo rehetra, dia nosamborin'izy ireo

"nosamborin'izy ireo avokoa ny zanaka sy ny vadin'izy ireo"

Genesis 34:30

Nitondra olana ho ahy

Ny nanao izay hahatonga olana amin'ny olona dia resahina toy ny zavatra izay azo entina ary apetraka eo amin'ny olona ny "olana". DH: "nitondra olana lehibe ho ahy"

nahamaimbo ahy teo amin'ireo mponin'ny tany

Nanao izay hankahalan'ny olona manodidina an'i Jakoba dia resahina toy ny hoe nanao izay nahamaimbo an'i Jakoba ireo zanany. Afaka adika ho fehezanteny vaovao izany DH: "Nanao izay hankahalan'ny olon'ny tany ahy ianareo"

Vitsy an'isa aho ... hanohitra ahy sy hamely ahy izy ireo, dia ho resy aho, izaho sy ny ankohonako

Eto ny teny hoe: "aho" sy ny "ahy" dia ilazana ny ankohonan'i Jakoba rehetra. Ny "aho" sy ny "ahy" ihany no nampiasain'i Jakoba satria izy no mpitarika. DH: "vitsy ny ankohonako ... hanohitra sy hamely antsika, dia handringana antsika rehetra izy ireo"

miara-mihoko hanohitra ahy sy hamely ahy

"hanangana tafika sy hanohitra ahy" na "hanangana tafika sy hanohitra antsika"

dia ho resy aho

Afaka atao izany hoe: DH: "handringana ahy izy ireo" na "handringana antsika izy ireo"

Tokony hitondra ny anabavinay tahaka ny vehivavy janga ve i sekema?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Simeona sy Levy mba hanindrina fa nanao izay ratsy ary mendrika ny ho faty i Sekema. DH: "Tsy tokony nitondra ny anabavinay tahaka ny vehivavy janga i sekema!"

Genesis 35

Genesis 35:1

mandehana miakatra any Betela

Ny andian-teny "mandehana miakatra" dia nampiasaina satria Betela dia amin'ny fiakarana avo kokoa noho i Sekema.

Manamboara alitara any ho an' Andriamanitra

DH: "Manamboara alitara any ho Ahy, Andriamanitrao"

niteny tamin'ny ankohonany

"niteny tamin'ny fianakaviany"

Avelao ireo andriamanitra hafa izay eo aminareo

"Ario ireo sampinareo" na "Esory hiala ireo andriamanitrareo tsy izy"

diovy ny tenanareo, ary soloy ny fitafianareo

Fomba fanadiovana ny fanahy sy ny vatana mialohan'ny handehanana hanompoana an'Andriamanitra izany.

soloy ny fitafianareo

Ny manao akanjo vaovao dia mari-pamantarana fa efa nanadio ny tenany izy ireo mialohan'ny hanantonana an'Andriamanitra.

tamin'ny andro fahoriko

Ireo mety ho hevitry ny "andro" dia 1) ilay andro izay nandosiran'i Jakoba an'i Esao na 2) ny "andro" dia ilazana ny fotoana izay naha ory an'i Jakoba. DH: "raha tao anatin'ny fotoan-tsarotra aho" na "raha tojo olana aho"

Genesis 35:4

Dia nomen'izy ireo

"koa ny olona rehetra tao amin'ny ankohonan'i Jakoba dia nanome" na "Koa ny fianakaviana rehetra sy ireo mpanompony dia nanome"

izay teny an-tanan'izy ireo

Eto ny "teny an-tanan'izy ireo" dia ilazana izay hananan'izy ireo. DH: "izay fananan'izy ireo" na "izay azy ireo"

ireo kavina teny an-tsofin'izy ireo

"ireo kavin'izy ireo" (UDB). Ireo mety ho heviny dia 1) ny volamena tamin'ireo kavina dia mety afaka ampiasaina hanamboarana sampy betsaka kokoa na 2) naka ireo kavina tao an-tanànan'i Sekema izy ireo tao aorian'ny nanafiany sy namonoan'izy ireo ny olona rehetra tao. Ireo kavina dia mety hampatsiahy azy ireo ny fahotany.

nandatsahan'Andriamanitra horohoro teo amin'ireo tanàna

Nataon'Andriamanitra natahotra an'i Jakoba sy ireo fianakaviany ireo olona eo an- tanàna dia resahina toy ny zavatra izay nilatsaka tamin'ny tanàna ny "horohoro". Ny anarana hoe " horohoro" dia azo atao koa hoe "natahotra." DH: " Nataon'Andriamanitra natahotra an'i Jakoba sy ireo izay niaraka taminy ireo olona eo amin'ireo tanàna manodidina"

teo amin'ireo tanàna

Eto ny "tanàna" dia ilazana ny olona izay mipetraka eo amin'ireo tanàna.

ireo zanaka lahin'i Jakoba

Azo tsoahina avy amin'izany fa tsy nisy olona nahasahy nanafika ny fianakavian'i Jakoba. Fa ny roa tamin'ireo zanany lahy, dia i Simeona sy Levy no nanafika ireo Kananita havan'i Sekema tao aorian'ny nisamborany sy niarahany nandry tamin'ny zanaka vavin'i Jakoba. Natahotra i Jakoba ndrao mitady hamaly faty izy ireo ao amin'ny 34:30. DH: "ny fianakavian'i Jakoba" na "ny ankohonan'i Jakoba"

Genesis 35:6

Lozy

Anaran-tanàna izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 28:18.

El-betela

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe El-betela dia midika hoe 'Andriamanitry Betela.'''

tao Andriamanitra no nanambara ny Tenany taminy

"tao Andriamanitra no nampahafantatra ny tenany an'i Jakoba"

Debora

Anaram-behivavy izany.

mpitaiza an'i Rebeka

Ny mpitaiza dia vehivavy izay mikarakara ny zanaky ny vehivavy hafa. Ny mpitaiza dia mana-kaja ambony tokoa ary tena manana ny lanjany tokoa eo amin'ny fianakaviana.

Nalevina tao ambanimbanin'ny Betela (...) izy

Afaka atao izany hoe: DH: "Nalevin'izy ireo tany ambanimbanin'ny Betela (...) izy"

ambanimbanin'ny Betela

Ny andian-teny "ambanimbanin'ny" dia nampiasaina satria nandevina azy tao amin'ny toerana izay midim-pidinanana noho Betela izy ireo.

Alona-bakota

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Alona-bakota dia midika hoe 'hazo terebinta izay misy fitomaniana.'''

Genesis 35:9

Rehefa niverina avy any Padan-Arama i Jakoba

Afaka atao mazava izany fa tany Betela izy ireo. DH: "Rehefa nandao an'i Padan-Arama i Jakoba, ary tamin'ny naha tao Betela azy"

nitso-drano

Eto ny "...tso-drano" dia midika hoe manonona fomba fitsofan-drano amin'ny olona mba hitrangan'ny zavatra tsara amin'izany olona izany.

kanefa tsy antsoina hoe Jakoba intsony ianao

Afaka atao izany hoe: DH: "kanefa ny anaranao dia tsy atao intsony hoe Jakoba"

Genesis 35:11

Hoy Andriamanitra taminy hoe

"Hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba hoe"

Miteraha maro ary mihamaroa

Niteny tamin'i Jakoba mba hamokatra zazaka Andriamanitra mba ho maro izy ireo. Ny teny hoe "mihamaroa" dia manazava izay hahatonga azy "hiteraka maro." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 1:22.

firenena sy ny fikambanam-pirenena hipoitra avy aminao

Eto ny "firenena" na "ireo firenena" dia ilazana an'ireo taranak'i Jakoba izay hanorina ireo firenena ireo.

niakatra ka niala teo aminy (...) Andriamanitra

Eto ny "niakatra" dia nampiasaina satria ny toerana izay honenan'Andriamanitra dia noheverina fa avo na any ambonin'izao tontolo izao. DH: "Nandao azy Andriamanitra"

Genesis 35:14

tsangam-bato

vato fahatsiarovana izany, vato lehibe na vatolampy (vato lahy) natsangana mba hanamarihana izany(fahatsiarovana izany).

Nandraraka fanatitra sotroina sy nandraraka diloilo teo amin'izany izy

Izany dia famantarana fa natokana ho an'Andriamanitra ilay tsangam-bato.

Betela

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Betela dia midika hoe 'tranon'Andriamanitra.'''

Genesis 35:16

Efratà

Anarana hafa iantsoana ny tanànan'i Betlehema izany.

Saro-piterahana izy

"Tena nandalo fotoan-tsarotra sy mafy tokoa izy raha niteraka ilay zaza"

Raha tao anatin'ny fangirifirian'ny fahasarotam-piterahana izy

"raha tamin'ny fara-tapon'ny fangirifiriana ny fiterahana izy"

mpampivelona

olona izay manampy ny vehivavy mandritra ny fiterahany na famoahany zaza

Ary raha teo am-pialany aina, tamin'ny fara-fofonainy

Ny "fara-fofonaina" dia fofonaina farany mialohan'ny hahafaty ny olona iray. DH: "Mialoha kelin'ny nahafatesany, raha nitroka ny fara-fofonainy izy"

Benony

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Benony dia midika hoe 'zanaky ny alaheloko.'''

Benjamina

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe : ''Ny anarana hoe Benjamina dia midika hoe 'zanaky ny tanako ankavanana.''' Ny andian-teny hoe "tanana an-kavanana" dia manondro ny toerana famindrampo miavaka.

ary nalevina

Afaka atao izany hoe: DH: "ary dia nandevina azy izy ireo"

teny amin'ny lalana

"mankany amin'ny lalana" (UDB)

Izany no famantarana ny fasan'i Rahely hatramin'izao

"Izany no manamarika ny fasan'i Rahely hatramin'izao"

hatramin'izao

"hatramin'izao fotoana izao." Ny heviny dia hatramin'ny fotoana nanoratan'ny mpanoratra izany.

Genesis 35:21

Nanohy ny diany Israely

Azo tsoahina avy amin'izany fa ny ankohonan'Israely sy ireo mpanompony dia niaraka taminy. Ny tena hevitr'izany dia azo atao mazava.

Bila

Anaran'ny mpanompo vavin'i Rahely izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 29:28.

Ary nanan-janaka lahy roambin'ny folo i Jakoba

Izany fehezanteny izany dia manomboka andalana vaovao, izay mitohy ao amin'ireo andininy manaraka.

(j)-anaka= zanaka lahy roambin'ny folo

"zanaka lahy 12"

Genesis 35:23

Bila

Anaran'ny mpanompo vavin'i Rahely izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 29:28.

Genesis 35:26

Zilpa

Anaran'ny mpanompo vavin'i Lea izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 29:23.

izay naterany tany Padana-Arama

Azo ambara avy amin'izany fa i Benjamina izay teraka tany amin'ny tany Kanana akaikin'i Betlehema, dia tsy tafiditra ao anatin'izany. Padana-Arama ihany no voatonona satria tany no nahaterahan'ny ankamaroan'izy ireo. Afaka atao mazava ny tena hevitr'izany. DH: "izay nateraka ho azy tany Padana-Arama, afa-tsy Benjamina izay teraka tany amin'ny tany Kanana"

Jakoba tonga tany amin'i Isaka

Eto ny "tonga" dia azo atao koa hoe "lasa."

Mamre

Anarana hafa iantsoana an'i Hebrona izany. Mety nampitondraina ny anaran'i Mamre, ilay naman'i Abrahama izay nonina tao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 13:16.

Kiriat-Arba

Anaran-tanàna izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:1.

Genesis 35:28

valo-polo amby zato taona

"180"

Niala aina i Isaka ka maty

"Nitroka ny fofonainy farany Isaka ary maty." Ny andian-teny hoe " fofonainy farany" na "Niala aina" na "maty" dia milaza zavatra iray ihany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 25:7.DH: "maty i Isaka"

Nitroka ny fofonainy farany/ Niala aina

Fomba mihaja ilazana ny fahafatesan'ny olona izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 25:7.

nangonina ho any amin'ireo razambeny

Ny heviny dia hoe: tao aorian'ny nahafatesan'i Isaka, ny fanahiny dia lasa nakany amin'ny toerana izay nisy ireo havany izay efa maty talohany. Afaka atao izany hoe: DH: "nanjohy ireo fianakavina izay efa maty izy"

lehilahy zokiolona voky andro

Milaza zavatra mitovitovy ihany izany andian-teny roa izany ary manasongadina fa niaina nandritra ny fotoana ela Isaka. DH: "rehefa niaina nandritra ny fotoana ela sy efa tena antitra"

Genesis 36

Genesis 36:1

Ireto ny taranak'i Esao (izay antsoina ihany koa hoe: Edoma)

"Ireto ny taranak'i Esao, izay antsoina ihany koa hoe: Edoma." Izany andian-teny izany dia mampiditra ny fitanisana ireo taranak'i Esao ao amin'ny Genesisy 36:1-8. DH: "Izany dia fitanisana ireo taranak'i Esao, izay antsoina ihany koa hoe: Edoma."

Ada ... Oholibama

Anaran'ireo vadin'i Esao ireo.

Elona ilay Hetita

"Elona ilay taranak'i Heta" na "Elona izay taranak'i Heta." Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 26:34.

Ana ... Zibona ... Nebaiota

Anaran-dehilahy ireo.

Hivita

Ilazana anarana vondron'olona izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 10:15.

Basemata

Anaran'ny anankiray amin'ireo vadin'i Esao izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 26:34.

Nebaiota

Anaran'ny anankiray amin'ireo zanak'i Ismaela izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 28:8.

Genesis 36:4

Ada ... Basemata ... Oholibama

Anaran'ireo vadin'i Esao ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:1.

Elifaza ... Regoela ... Jeosy ... Jalama ... Kora

Anaran'ireo zanak'i Esao ireo.

Genesis 36:6

izay nangoniny tany amin'ny tany Kanana

Ilazana ny zavatra rehetra izay nangoniny nandritra izay nitoerany tany amin'ny tany Kanana izany. DH: "izay nangoniny nandritra izay nitoerany tany amin'ny tany Kanana"

lasa nankany amin'ny tany

Ny heviny dia mifindra amin'ny toerana iray ka monina any. DH: "nandeha nifindra tany amin'ny tany hafa"

ireo fananan'izy ireo

"ireo fananan'i Esao sy Jakoba"

tsy nahazaka azy ireo noho ireo biby fiompin'izy ireo

Tsy ampy hahazaka ireo biby fiompy izay nananan'i Esao sy Jakoba rehetra intsony ilay tany. DH: "tsy omby hahazaka ireo biby fiompin'izy ireo" na "tsy omby hahazaka ireo biby fiompin'i Esao sy Jakoba"

izay efa nanorenan'izy ireo fonenana

Ny teny hoe "nanorim-ponenana" dia midika hoe nifindra tany ho any ka nitoetra tany. DH: "tany amin'izay nifindran'izy ireo"

Genesis 36:9

Izy ireo no taranak'i Esao

Izany andian-teny izany dia mampiditra ny fitanisana ireo taranak'i Esao ao amin'ny Genesisy 36:9-43. DH: "Izany dia fitanisana ireo taranak'i Esao"

tany an-tendrombihitr'i Seira

Ny dikany dia hoe nonina tany amin'ny an-tendrombihitr'i Seira izy ireo. Ny tena hevitr'izany dia afaka atao mazava. DH: "izay nonina tany havonan'i Seira"

Elifaza ... Regoela

Anaran'ireo zanak'i Esao ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:4.

Ada ... Basemata

Anaran'ireo vadin'i Esao ireo. Jereo ny nandikanao ireo anarana ireo ao amin'ny 36:1.

Temana, Omara, Zefo, Gatama, ary Kenaza ... Amaleka

Anaran'ireo zanak'i Elifaza ireo.

Timna

Anaran'ny vaditsindranon'i Elifaza izany.

Genesis 36:13

Regoela ... Jeosy, Jalama, ary Kora

Anaran'ireo vadin'i Esao ireo. Jereo ny nandikanao ireo anarana ireo ao amin'ny 36:4.

Nahata ... Zera ... Sama ... Miza

Anaran'ireo zanak'i Regoela ireo.

Ana ... Zibona

Anaran-dehilahy ireo.

Basemata ... Oholibama

Anaran'ireo vadin'i Esao ireo. Jereo ny nandikanao ireo anarana ireo ao amin'ny 36:1.

Genesis 36:15

Elifaza

Anaran'ny anankiray amin'ireo zanak'i Esao izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:4.

Temana, Omara, Zefo, Kenaza, Kora, Gatama, ary Amaleka

Anaran'ireo zanak'i Elifaza ireo.

Ada

Anaran'ny anankiray amin'ireo vadin'i Esao izany. Jereo ny nandikanao ny anarany ao amin'ny 36:1.

Genesis 36:17

Elifaza ... Regoela ... Jeosy ... Jalama ... Kora

Anaran'ireo zanak'i Esao ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:4.

Nahata ... Zera ... Sama ... Miza

Anaran'ireo zanak'i Regoela ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:13.

tany amin'ny tany Edoma

Ny heviny dia nonina tany amin'ny tany Edoma izy ireo. DH: "izay nonina tany amin'ny tany Edoma"

Basemata ... Oholibama

Anaran'ireo vadin'i Esao ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:1.

Ana

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:1.

Genesis 36:20

Seira

Ny teny hoe "Seira" dia anaran-dehilahy sy anaran-tanàna.

ilay Horita

Ny teny hoe "Horita" dia ilazana vondron'olona. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 14:3.

ireo mponin'ny tany

"izay nitoetra tany amin'ny tanin'i Seira, izay antsoina ihany koa hoe Edoma"

Lotana, Sobala, Zibona, Ana, Disona, Ezera, ary Disana ... Hory sy Hemana

Anaran-dehilahy ireo.

Timna

Anaram-behivavy izany.

Genesis 36:23

Sobala ... Zibona

Anaran-dehilahy ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:20.

Alvana, Manahata, Ebala, Sefo, ary Onama ... Aia sy Ana

Anaran-dehilahy ireo.

Genesis 36:25

Ana ... Disona ... Ezera ... Disana

Anaran-dehilahy ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:20.

Oholibama

Anaram-behivavy izany.

Hemdana, Esbana, Jitrana, ary Kerana ... Bilana, Zavana, ary Akana ... Oza sy Arana

Anaran-dehilahy ireo.

Genesis 36:29

ireo Horita

Anaram-bondron'olona izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 14:3.

Lotana, Sobala, Zibona, ary Ana, Disona, Ezera, Disàna

Anaran-dehilahy ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:20.

tany amin'ny tany Seira

Ny heviny dia hoe nonina tany amin'ny tanin'i Seira izy ireo. DH: "ireo izay nipetraka tany amin'ny tanin'i Seira"

Genesis 36:31

Bela ... Beora ... Jobaba ... Zera

Anaran-dehilahy ireo.

anaran'ny tanànany

Ny heviny dia hoe ny tanàna izay nitoerany. DH: "ny anaran'ny tanàna izay nitoerany"

Dinaba ... Bozra

Anaran-toerana ireo.

Genesis 36:34

Jobaba

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:31.

Hosama ... Hadada ... Bedada ... Samla

Anaran-dehilahy ireo.

Hosama izay avy amin'ny tanin'ny Temanita

Ny heviny dia hoe nonina tany amin'ny tanin'ny Temanita i Hosama. DH: "Hosama izay avy amin'ny tanin'ny Temanita"

Avita ... Masreka

Anaran-toerana ireo.

ireo Temanita

"ireo taranak'i Temana"

anaran'ilay tanànany

Ny heviny dia hoe ny tanàna izay nonenany. DH: "ny anaran'ny tanàna izay nonenany"

Samla an'i Masreka

"Samla avy any Masreka"

Genesis 36:37

Samla

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 36:34.

nandimby ny toerany i Saoly avy any Rehobota izay eo akaikin'ny ony

Nonina tany Rehobota i Saoly. Rehobota dia eo akaikin'ny Ony Efrata. Izany fampahafantarana izany dia afaka atao mazava. DH: "avy eo i Saoly dia nandimby ny toerany. Izy dia avy any Rehobota izay akaikin'ny Ony Efrata"

Saoly ... Bala-hanana ... Akbora ... Hadara ... Matreda ... Me-zahaba

Anaran-dehilahy ireo.

Rehobota ... Pao

Anaran-toerana ireo.

Anaran'ilay tanànany

Ny heviny dia hoe ny tanàna izay nonenany. DH: "ny anaran'ny tanàna izay nonenany"

ilay zanaka vavin'i Matreda, izay zafikelin'i Me-zahaba

Ny andidiny tsy feno dia afaka ampiana. DH: "zanaka vavin'i Matreda izy, ary zafikelin'i Me-zahaba"

Mehetabela

Anaram-behivavy izany.

Genesis 36:40

ireo lehiben'ireo foko

"ireo mpitarika ireo foko"

araka ireo foko sy ny faritr'izy ireo, tamin'ny anaran'izy ireo

Ireo foko sy ireo faritra dia nampitondraina ireo mpitarika ireo foko.Ho an'ny fandikan-teny mazava kokoa dia jereo ny UDB. DH: "Ny anaran'ireo foko sy ireo faritra izay nonenan'izy ireo dia nampitondraina ny anaran'izy ireo." Anaran'izy ireo izany."

Timna, Alva, Jeteta, Oholibama, Elaha, Pinona, Kenaza, Temana, Mibzara, Magdiela, ary Irama

Anaram-bondron'olona izany.

ireo fonenany

"toeram-ponenana" na "ny toerana izay nonenan'izy ireo"

Esao izany

Izany dia fitanisana an'ny lisitry Esao, izany hoe ny lisitry ireo taranak'i Esao iray manontolo. DH: " izany dia lisitry ireo taranak'i Esao"

Genesis 37

Genesis 37:1

ilay tany izay nitoeran'ny rainy (...) tao amin'ny tany Kanana

"tany amin'ny tany Kanana izay nitoeran'ny rainy"

Izao ny tranga mahakasika an'i Jakoba

Izany fehezanteny izany dia mampiditra ny tantaran'ireo zanak'i Jakoba ao amin'ny Genesisy 37:1-50:26. Eto "Jakoba" dia ilazana ny fianakaviana manontolo. DH: "Tantaran'ny fianakavian'i Jakoba izany"

fito ambin'ny folo taona

"17 taona"

Bila

Anaran'ny mpanompo vavin'i Rahely izany. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 29:28.

Zilpa

Anaran'ny mpanompo vavin'i Lea izany. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 29:23.

ireo vadi... = ireo vady

"vaditsindrano" (UDB).Ireo vehivavy ireo dia mpanompo vavin'i Lea sy Rahely izay nomena an'i Jakoba hamokarany zaza.

tatitra ratsy momba azy ireo

"tatitra ratsy momba ireo rahalahiny"

Genesis 37:3

Ary

Nampiasaina izany teny izany mba hanamarihana ny fiovana avy amin'ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Israely sy Josefa.

tia

Ilazana ny fitiavan'ny mpirahalahy na fitiava-namana na fitiavana ny havana izany. Fitiavana voajanahary eo amin'ny olona mpinamana na mpihavana.

...n'ny fahanterany

Ny heviny dia hoe nandritra ny fahateran'i Israely no nahaterahan'i Josefa. DH: "izay teraka nandritra ny fahateran'i Israely"

Nanjairany (...) izy

"Nanjairan'i Israely (...) Josefa"

akanjo tsara tarehy

"akanjo lava tsara tarehy"

tsy niteny am-pitiavana taminy

"tsy nahavita niteny taminy tam-pitiavana"

Genesis 37:5

Nahazo nofy i Josefa, ary notantarainy tamin'ireo rahalahiny izany

Famehezana ireo tantara izay nitranga ao amin'ny 37:6-11 izany.

Vao maika nankahala azy izy ireo

"Ary ireo rahalahin'i Josefa dia nankahala azy mihoatra lavitra nohon'ny fankahalany azy teo aloha"

Mba henoy anie izao nofiko izay nonofisiko izao

"Mba henoy ity nofiko ity" (UDB)

Genesis 37:7

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nitantara tamin'ireo rahalahany mahakasika ny nofiny i Josefa.

indro

Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra antsika hitandrina tsara ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

isika (...)

Ny teny hoe "isika" dia ilazana an'i Josefa mbamin'ireo rahalahiny rehetra.

namehy amboaram-bary

Rehefa masaka ny voa dia fehezina ho amboara ary ajanona eo mandra-pahatongan'ny fotoana hanesorana ny voa hiala amin'ny mololo.

ary indro

Ny teny hoe "indro" eto dia maneho fa gaga tamin'izay hitany i Josefa.

niarina ny amboarako ka tafajoro tsara ... nilahatra nanodidina ny ahy kosa ireo amboaranareo ary niankohoka teo anatrehan'ny amboarako

Eto ny amboaram-bary dia mitsangana sy mandohalika toy ny hoe olona izy ireo. Ireo amboara dia maneho an'i Josefa sy ireo rahalahany.

Dia hanjaka aminay tokoa ve ianao? Hanapaka anay tokoa ve ianao?

Izany andian-teny roa izany dia milaza zavatra iray ihany. Mampiasa izany fanontaniana izany ireo rahalahin'i Josefa mba hanesoany an'i Josefa. Azo soratana toy ny fanambarana izany. DH: "Tsy ho mpanjaka anay mihitsy ianao, ary tsy mba hiankohoka aminao na oviana na oviana izahay!"

hanjaka aminay

Ny teny "...anay = ...nay" dia hanondrona ireo rahalahin'i Josefa koa tsy tafiditra na lazaina amin'izany i Josefa.

noho ireo nofiny sy ireo teniny

"noho ny amin'ireo nofiny sy izay nolazainy"

Genesis 37:9

mbola nanofy hafa indray izy

"mbola nanofy hafa indray i Josefa"

ny kintana iraika ambin'ny folo

"kintana 11"

notenenin-drainy mafy izy. Hoy izy taminy hoe:

"nibedy azy Israely, nanao hoe"

Inona izany azonao nofy izany? Dia hiankohoka amin'ny tany eo anatrehanao tokoa ve (...) sy ny reninao (...)?

Mampiasa izany fanontaniana izany Israely mba hanitsiana an'i Josefa. Azo soratana toy ny fanambarana izany. DH: "Tsy mitombina izany nofinao izany. Ny reninao, ireo rahalahinao, ary izaho dia tsy hiankohoka eo anatrehanao!"

nialona

Ny heviny dia hoe tezitra nohon'ny fahombiazana na ny mampahalaza ny hafa.

nitadidy izany zavatra izany tao an-tsainy

Ny heviny dia mitadidy mahakasika ny hevitrin'ny nofin'i Josefa. DH: "mihevitra izay mety ho dikan'ny nofy"

Genesis 37:12

Moa tsy lasa niandry ireo ondry aman'osy any Sekema ve ireo rahalahinao?

Nampiasa izany fanontaniana izany Israely hanombohana ny resaka.DH: "Miandry ireo ondry aman'osy any Sekema ireo rahalahinao."

Avia

Eto dia azo lazaina fa miteny an'i Josefa mba hiomana sy handao ary handeha hijery ireo rahalahiny i Israely. DH: "Miomana"

Vonona aho

Vonona ny handeha izy. "Vonona ny handeha aho"

Hoy izy taminy hoe:

"niteny tamin'i Josefa i Israely"

tatero aty amiko

Ilain'i Israely hiverina i Josefa ary hilaza aminy mahakasika ireo rahalahiny sy ireo ondry aman'osy. DH: "Avia ka tantarao ahy izay hitanao" na "itondray tatitra aho" (UDB)

nihoatra ny lohasaha

"niala ny lohasaha"

Genesis 37:15

Ary nisy lehilahy iray nahita an'i Josefa. Indro, i Josefa nirenireny teny an-tsaha

"nisy lehilahy iray nahita an'i Josefa nirenireny teny an-tsaha"

Indro

Manamarika ny fiandohan'ny tranga hafa ao amin'ny tantara iray manontolo izany. Mety hahakasika olona maro samihafa noho izay tao amin'ny tranga teo aloha izany. Mety hanana fomba filazana an'izany ny fiteninao.

Inona no tadiavinao?

"Inona no zahainao?"

Miangavy, mba lazao ahy re, aiza

"Miangavy mba lazao ahy hoe aiza"

miandry ireo ondry aman'osy

"miandry ireo ondry aman'osin'izy ireo"

Dotana

Anaran-toerana izay eo ho eo amin'ny 20 kilometatra miala an'i Sekema izany.

Genesis 37:18

Tazan'izy ireo avy lavitra izy

"Hitan'ireo rahalahany i Josefa raha mbola lavitra"

nanao tetika hamonoana azy izy ireo

"nanao drafitra hamonoana azy izy ireo"

iny tamy iny ilay mpanonofy

"indro fa tamy ilay iray izay nanonofy"

Avia ankehitriny, andeha

Izany andian-teny izany dia maneho fa notanterahiny ny tetik'izy ireo. DH: "Koa ankehitriny"

bibidia

"biby mitera-doza" na "biby masiaka"

Narapak(a)

nihinana tsy ampihambahambana

Dia ho hitantsika eo izay hiafaran'ireo nofiny

Nikasa ny hamono hahafaty azy ireo rahalahiny, noho izany dia nataon'izy ireo eso ny firesahana ny fahatanterahan'izany nofy izany, satria ho faty izy. DH: "Amin'izany fomba izany no hahazoan'izy ireo antoka fa tsy ho tanteraka ireo nofiny"

Genesis 37:21

Nandre izany

"Nandre izay noresahin'izy ireo"

teo am-pelan-tanan'izy ireo

Ny andian-teny hoe "tanan'izy ireo" dia ilazana ny tetik'ireo rahalahiny hamono azy. DH: "hiala amin'izy ireo" na "hiala amin'ny tetik'izy ireo"

Aleo tsy esorintsika ny ainy

Ny andian-teny hoe "esorintsika ny ainy" dia fanalefahan-teny ho an'ny famonoana olona. DH: "Aoka tsy hamono an'i Josefa isika"

aza mandatsa-drà

Ny "mandatsa-drà" ihany koa dia fanalefahan-teny ho an'ny famonoana olona. DH: "Aza manapitika rà" na "Aza mamono azy"

aza mikasi-tanana azy

Ny heviny dia tsy manao ratsy azy na mandratra azy. DH: "aza mandratra azy"

mba hafahany manavotra azy

Afaka adika ho fehezanteny vaovao izany: "Nilaza izany Robena mba hahafahany manavotra an'i Josefa"

eo an-tanan'izy ireo

Ny andian-teny "eo an-tanan'izy ireo" dia ilazana ny tetik'ireo rahalahiny hamono azy. DH: "hiala amin'izy ireo" na "hiala amin'ny tetik'izy ireo"

ka hitondra azy miverina

"ary hamerina azy"

Genesis 37:23

Ary rehefa tonga teo

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarika ny tranga manan-danja ao amin'ny tantara. Raha manana fomba filaza izany ny teninao, dia mihevera ampiasa an'izany eto.

nendahan'izy ireo taminy ilay akanjo tsara tarehy

"Notriarin'izy ireo hiala aminy ilay akanjo tsara tarehy"

akanjo tsara tarehy

"akanjo lava tsara tarehy." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 37:3.

Genesis 37:25

Nipetraka izy ireo mba hihinana mofo

"mofo" dia sarinteny ilazana ny "sakafo". DH: "Nipetraka ambany na nitorevaka tamin'ny tany mba hinan-kanina na "nipetraka ambany ireo rahalahin'i Josefa mba hisakafo"

Nanandratra ny masony izy ireo ka nijery, indreny, (...) niara-dia

Eto ny mijery ambony dia resahina ara-bakinteny toy ny olona manandratra ny masony. Ny teny hoe "indro" ihany koa eto dia nampiasaina hisintomana ny fifantohan'ny mpamaky amin'izay hitan'ireo lehilahy. DH: "Niandrandra izy ireo ary tampoka teo dia nahita (...) niara-dia"

nitondra

"nilanja" na "nampilanjaina"

"zavatra manim-pofona"

"hanitra"

balsama

menaka manim-pofona nampiasaina hitsaboana na hiarovana hoditra. "fanafody"

Nandeha izy ireo mba hitondra izany hidina ho any Egypta

"nitondra izany hidina any Egypta." Afaka atao mazava kokoa izany. DH: "nitondra izany hidina any Egypta ho hamidy"

Inona no tombotsoa ho azontsika raha mamono ny rahalahintsika sy manafina ny ràny isika?

Afaka soratana ho lasa fanambarana izany. DH: " Tsy misy tombony azontsika amin'ny famonoana ny rahalahintsika sy fanamenana ny ràny"

manafina ny ràny

Izany dia manana hevitra am-badika ilazana ny fanafenana ny fahafatesan'i Josefa. DH: "manafina ny famonoana azy"

Genesis 37:27

amin'ireo Ismaelita

"amin'ireo lehilahy taranak'i Ismaela ireo" (UDB)

tsy hisy hikasi-tanana azy

Ny heviny dia tsy manao ratsy azy na mandratra azy. DH: "aza mandratra azy"

rahalahintsika izy, nofontsika

Ny teny hoe "nofo" dia sarinteny ilazana ny havana. DH: "havantsika iray rà amintsika izy"

Nihaino azy ireo rahalahiny

"Nihaino an'i Joda ireo rahalahiny" na "niombon-kevitra tamin'i Joda ireo rahalahiny"

Midianita ... Ismaelita

Ireo anarana roa ireo dia samy ilazana ny vondron'olona mpivarotra izay nifanena tamin'ireo rahalahin'i Josefa.

farantsa volafotsy roa-polo

"mitovy amin'ny sandan'ny farantsa volafotsy 20"

nentin'ireo (...) tany Egypta i Josefa

"nitondra an'i Josefa tany Egypta" (UDB)

Genesis 37:29

Niverina teo amin'ilay lavaka Robena, ary, indro, tsy tao anaty lavaka i Josefa

"Niverina teo amin'ilay lavaka Robena, ary, gaga ny amin'ny tsy fahitana an'i Josefa tao intsony." Ny teny hoe "indro" eto dia maneho fa taitra ny amin'ny fahitana fa tsy tao intsony i Josefa.

Norovitiny ny fitafiany

Izany dia maneho ny adin-tsaina lalina sy fahoriana . Afaka soratana mazava kokoa izany. DH: "Ory indrindra izy ka nandriatra ny fitafiany"

Tsy ao ilay zazalahy! Aiza no tany halehako?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Robena mba hanindrina fa olana ny tsy fahitana an'i Josefa. Afaka soratana ho toy ny fanambarana izany. DH: "Lasa ilay zazalahy! tsy afaka ny handeha hody any an-trano aho!"

Genesis 37:31

ny akanjon'i Josefa

Ilazana ilay akanjo tsara tarehy izay namboarin'ny rainy ho azy izany.

ilay rà

"ràn' ilay osy"

nentin'izy ireo (...) izany

"nentin'izy ireo (...) ilay akanjo"

Narapak(y) (...) izy

"nihinana (...) azy"

Tena rotidrotika tokoa Josefa

Nihevitra i Jakoba fa norotidrotehin'ny bibidia ny vatan'i Josefa. DH: "Tena nandrotindrotika an'i Josefa ho torotoro tokoa izany"

Genesis 37:34

Nandrovitra ny fitafiany Jakoba

Izany dia maneho ny adin-tsaina lalina sy fahoriana . Afaka soratana mazava kokoa izany. DH: "Ory indrindra izy ka nandriatra ny fitafiany"

nisikina lamba fisaonana teo am-balahany

Eto ny "valahana" = " ...balahany" dia ilazana ny faritra afovoan'ny vatana na ny andilana. DH: "nisikina lamba fisaonana"

Nitsangana

Ny fahatongavan'ireo akizy tany amin'ny rain'izy ireo dia resahina toy ny hoe "nitsangana." DH: "tonga teo aminy"

fa tsy nety nampiononina izy

Afaka atao izany hoe: DH: "Fa tsy namela azy ireo hampionona azy izy"

Namidin'ireo Midianita (...) izy

"Namidin'ireo Midianita i Josefa"

Hidina ho any amin'ny fiainan-tsi-hita tokoa aho hisaona

Ny heviny dia hoe hisaona izy amin'izany andro izany ka hatramin'ny hahafatesany. DH: "Eny tokoa, rehefa maty sy hidina ho any amin'ny fiainan-tsi-hita aho dia mbola hanohy hisaona"

ilay lehiben'ny mpiambina

"ilay mpitarika ireo miaramila izay niambina ny mpanjaka"

Genesis 38

Genesis 38:1

Ary tamin'izany andro izany (...) Joda

Mampiditra fizaran-tantara vaovao izay mifantoka kokoa amin'i Joda izany.

Adolamita, izay nantsoina hoe Hira

Eto hoe Hira dia anaran-dehilahy izay nipetraka tao Adolama. Adolamita no ilazana ny olona avy ao.

izay nantsoina hoe Soa

I Soa dia vehivavy Kananita izay nanambady an'i Joda.

Genesis 38:3

Nanan'anaka izy

"Nanan'anaka ny vadin'i Joda"

Era no niantsoana azy

Afaka atao izany hoe: DH: "Era no anaran-drainy"

Era ... Onana ... Sela

Anaran'ireo zanaka lahin'i Joda ireo.

Nantsoiny hoe

"nanome anarana azy hoe"

Keziba

Anaran-toerana izany.

Genesis 38:6

Era

Anaran'ny iray amin'ireo zanaka lahin'i Joda izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:3.

ratsy teo imason'i Yaveh

Ny andian-teny hoe "teo imason'i Yaveh" dia ilazana ny fahitan'i Yaveh ny faharatsian'i Era. DH: "ratsy toetra ary hitan'i Yaveh izany"

Novonoin'i Yaveh izy

Novonoin'i Yaveh izy satria ratsy toetra. Afaka atao mazava izany. DH: "Koa dia novonoin'i Yaveh izy"

Genesis 38:8

Onana

Anaran'ny iray amin'ireo zanaka lahin'i Joda izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:3.

Ataovy aminy ny adidy amin'ny maha-zaodahy anao

amin'ny maha-zaodahy - Izany dia ilazana ny fomba hoe rehefa maty ny zoky lahy kanefa mbola tsy niteraka izy sy ilay vadiny, dia izay zoky manaraka azy no manambady sy miray ara-nofo amin'ilay mananontena. Rehefa miteraka zazalahy voalohany ilay mpitondra tena, izany zaza izany dia heverina toy ny zanak'ilay zoky ary mahazo ny anjara lovany.

Ratsy ny nataony teo imason'i Yaveh

Ny andian-teny "teo imaso..." dia ilazana an'i Yaveh izay nahita ny haratsin'i Onana. DH: "ratsy ary hitan'i Yaveh izany"

Novonoin'i Yaveh ihany koa izy

Novonoin'i Yaveh izy satria nanao izay ratsy. Afaka atao mazava izany. DH: "Namono azy ihany koa Yaveh"

Genesis 38:11

vinanto vaviny

-"ny vadin'ny zanany lahimatoa"

ao an-tranon-drainao

DH: "ary hipetraka ao an-tranon-drainao"

mandra-pahalehibe an'i Sela, zanako lahy

Nikasa ny hampanambady an'i Tamara sy Sela i Joda rehefa lehibe i Sela. DH: "ary rehefa lehibe i Sela, zanako lahy, dia afaka manambady anao"

Sela

Anaran'ny iray amin'ireo zanaka lahin'i Joda izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:3.

Satria natahotra izy hoe: ''Sao ho faty tahaka ireo rahalahiny ihany koa izy.''

Natahotra i Joda ndrao ho faty toa an'ireo rahalahany ihany koa i Sela raha manambady an'i Tamara. DH: "Satria natahotra izy, "raha manambady azy izy dia mety ho faty tahaka ireo rahalahany ihany koa"

Genesis 38:12

Soa

Anaran-dehilahy izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:1.

Efa nionona i Joda ary

"raha tsy nalahelo intsony i Joda, izy"

ny mpanety ny ondriny tany Timna

"Timna, any amin'ny fanetezan'ireo olony ny ondry"

Timna ...Enaima

Anaran-toerana ireo.

izy sy Hira ilay Adolamita namany

"nandeha niaraka taminy i Hira namany, izay avy any Adolama" (UDB)

Hira ilay Adolamita

"Hirama" no anaran'ilay lehilahy, ary "Adolama" no anaran'ilay vohitra izay nonenany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:1.

Nisy nilaza tamin'i Tamara

Afaka atao izany hoe: DH: "Nisy olona nilaza tamin'i Tamara"

Indro, ny rafozanao

"Mihainoa." Eto ny teny hoe "Indro" dia nampiasaina hisarihana ny sain'i Tamara.

ny rafozanao

"ny rain'ny vadinao"

ny akanjo maha-pitondratena

"izay anaovan'ny mpitondra tena"

voali(...) = voaly

lamba manify izay hanaronana ny loha sy ny tavan'ny vehivavy

nosaronany ny tenany

Ny heviny dia hoe nanafina ny tenany tamin'ny fiakanjo izy mba tsy hahalalan'ny olona azy. Araka ny fomba, misy ampahany amin'ny akanjon'ny vehivavy izay tena lava ka manarona ny tenan'izy ireo. DH: "ary nanarona ny tenany tamin'ny fiankanjony mba tsy hahalalan'ny olona azy"

teo akaikin'ny lalana

" teo amin'ny lalana" na "any amin'ny lalana"

tsy mba natolotra ho vadiny izy

Afaka atao izany hoe: DH: "tsy mba natolotra ho vadiny i Sela"

Genesis 38:15

satria nosaronany ny tarehiny

Tsy fantatr'i Joda hoe mpivarotena izy satria nisarona ny tavany ary koa nipetraka teo am-bavahady izy. DH: "satria nanarona ny lohany izy ary nipetraka teo am-bavahady toy ny fanaon'ny mpivarotena" (UDB)

Nanatona azy teny an-dalana izy

Nipetraka teo amin'ny lalana i Tamara. DH: "Nandeha tany amin'ny lalana izay nipetrahany"

Avia

"ndeha hanaraka ahy" na "avia ankehitriny"

Rehefa nahita azy i Joda

"Rehefa nahita an'i Tamara i Joda"

vinantovaviny izy

"vadin'ny zanany lahy"

Genesis 38:17

amin'ireo ondry aman'osy

"avy amin'ireo andian'osiko"

Fanombohan-kasehy sy ny kofehinao .... tehina

Ny "fanombohan-kase" dia mitovitovy amin'ny vola izay ahitana sary sokitra, ampiasaina ho toy ny marika amin'ny savoka mitsonika. Ny "kofehy" dia napetaka tamin'ny fanombohan-kase mba hahafahan'ny tompony mitondra izany amin'ny tendany. Ny tehana indray dia hazo lava mitsatoka amin'ny tany izay manampy amin'ny fandehanana.

nitoe-jaza taminy izy

Afaka atao izany hoe: DH: "nahabevohoka azy izy"

Genesis 38:19

voali..= voaly

lamba manify izay hanaronana ny loha sy ny tavan'ny vehivavy. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:12.

ny lamba maha mpitondratena azy

"izay anaovan'ny mpitondra tena" Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:12.

tamin'ireo ondry aman'osy

"avy amin'ireo ondry aman'osy"

Adolamita

"Adolamita" no anaran'ilay vohitra izay nonenan'i Hira. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 36:31.

hahazoany ilay antoka

Afaka ataonao mazava izany hoe: DH: "alaivo ny antoka"

teny an-tanan-dravehivavy

Eto ny "tanana" dia manasongadina fa teny ambany fahefany izany. Ny tanan-dravehivavy dia ilazana azy. DH: "avy amin'ilay vehivavy"

Genesis 38:21

Adolamita

"Adolamita" no anaran'ilay vohitra izay nonenan'i Hira. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 36:31.

ireo lehilahy nonina teo an-toerana

"ny sasany tamin'ireo lehilahy izay nonina teo an-toerana "

mpivarotena

"mpivarotena izay nanompo tao am-piangonana"

Enaima

Anaran-toerana izany. Jereo ny nandikanao izany anarana izany ao amin'ny 38:12.

mba tsy hanala baraka antsika

Raha fantatrin'ny olona fa nitranga izany dia ho hataony fanalana sy fihomehezana i Joda. Afaka atao mazava izany: DH: "raha tsy izany dia hihomezan'ny olona isika raha mahafantatra ny zavatra izay nitranga izy ireo"

Genesis 38:24

Ary

Nampiasaina izany teny izany mba hanamarihana ny fizaran-tantara vaovao.

nisy nilaza tamin'i Joda

Afaka atao izany hoe: DH: "nisy olona nilaza tamin'i Joda"

Tamara vinantovavinao

"Tamara, ilay vadin'ny zanakao lahimatoa"

mitoe-jaza noho izany (...) izy

Ny teny hoe: "izany" dia ilazana ny "fijangajangana" izay nataony. Afaka atao izany hoe: DH: "nahabevohoka azy izany" na "bevohoka izy"

Ento aty izy

"Ento mivoaka izy"

aoka ho dorana izy

Afaka atao izany hoe: DH: "hodorantsika ho faty izy"

Ary rehefa navoaka izy

Afaka atao izany hoe: DH: "Ary rehefa nentin'izy ireo nivoaka izy"

ny rafozany

"ny rafozan-dahiny"

Fanombohan-kasehy sy ny kofehinao .... tehina

Ny "fanombohan-kase" dia mitovitovy amin'ny vola izay ahitana sary sokitra, ampiasaina ho toy ny marika amin'ny savoka mitsonika. Ny "kofehy" dia napetaka tamin'ny fanombohan-kase mba hahafahan'ny tompony mitondra izany amin'ny tendany. Ny tehana indray dia hazo lava mitsatoka amin'ny tany izay manampy amin'ny fandehanana. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:17.

Sela

Anaran'ny iray amin'ireo zanaka lahin'i Joda izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:3.

Genesis 38:27

Ary tamin'izany andro izany

Nampiasaina hanamarika fizaran-tantara vaovao izany andian-teny izany.

indro

Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra antsika amin'ny tsy nanampoizana fa bevohoka kambana i Tamara, izay tsy mbola fantatra teo aloha.

Ary raha teo am-piterahana

Ny andian-teny "Ary raha" dia manamarika ny tranga manan-danja ao amin'ny tantara. Raha manana fomba ilazana an'izany ny fiteninao, dia mihevera ny ampiasa izany eto.

nipoitra ny tanan'ny iray

"ny anankiray tamin'ireo zaza namoaka ny tanany"

mpampivelona

olona izay manampy ny vehivavy mandritra ny fiterahany na famoahany zaza. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 35:16.

kofehy mena

"mitondra kofehy mena"

tamin'ny tanany

"manodidina ny vodivoapelatanany"

Genesis 38:29

Ary

Izany andian-teny izany dia manamarika ny tranga manan-danja ao amin'ny tantara. Raha manana fomba ilazana an'izany ny fiteninao, dia mihevera ny ampiasa izany eto.

indro

Ny teny hoe: "indro" eto dia manaitra antsika hifantoka amin'ny fampahafantarana izay tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

Tamin'ny fomba ahoana no nahatafavoaka anao!

Maneho ny fahatairan'ny mpampivelona raha nahita ny zazakely faharoa nivoaka voalohany izany. DH: "Koa dia toy ny ahoana ny nivoahanao voalohany tao!" na "Nibosesika nivoaka voalohany ianao!"

nantsoina hoe

Afaka atao izany hoe: DH: "nanome anarana azy izy hoe..."

Fareza

Anaran-jazalahy kely izany. Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Fareza dia midika hoe 'fiporitsahana na fibosesehana.'''

Zera

Anaran-jazalahy kely izany. Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Zera dia midika hoe 'jaky na mena midorehitra.'''

Genesis 39

Genesis 39:1

Nentina nidina tany Egypta i Josefa

Ny mandeha any Egypta dia noheverina foana fa mandeha "midina" izay mifanohitra amin'ny mandeha "miakatra" ho amin'ny tany izay nampanantenana. Afaka atao izany hoe: DH: "Noentin'ireo Ismaelita tany Egypta i Josefa"

Nomba an'i Josefa i Yaveh

Ny heviny dia nanampy an'i Josefa i Yaveh ary niaraka taminy hatrany. DH: "nitarika an'i Josefa i Yaveh ary nanampy azy"

Nipetraka tao amin'ny trano(...)

Eto ny mpanoratra dia miresaka ny miasa ao an-tranon'ny tompony toy ny mipetraka ao an-tranon'ny tompony. Ny mpanompo hatokisana ihany no mahazo miasa ao an-tranon'ny tompony. : DH: "Niasa tao amin'ilay trano izy" (UDB)

Egyptiana tompony

Lasa andevon'i Potifara i Josefa ankehitriny

Genesis 39:3

Ny tompony nahita fa nomba azy Yaveh

Ny heviny dia hoe nahita ny tompony fa nanampy an'i Josefa Yaveh. DH: "Hitan'ny tompony fa nanampy azy Yaveh"

Yaveh nampiroborobo ny zavatra rehetra izay nataony

"nanambina ny zavatra rehetra izay nataon'i Josefa Yaveh"

Dia nahita sitraka teo imasony i Josefa

Ny hevitry ny hoe "nahita sitraka" dia neken'ny olona. Ny fomba fiteny hoe "teo imasony" dia ilazana ny hevitry ny olona. Ireo mety ho heviny dia 1) DH: "faly tamin'i Josefa i Potifara" na 2) DH: "faly tamin'i Josefa Yaveh"

nanompo an'i Potifara izy

Ny heviny dia hoe mpanompon'i Potifara manokana izy.

Nataon'i Potifara ho mpitantana ny tranony i Josefa, ary izay rehetra nananany

"nampandraiketin'i Potifara an'i Josefa ny tokan-tranony sy ny zavatra rehetra izay nananan'i Potifara"

nataony teo ambany fiahiany

Rehefa misy zavatra izay "atao eo ambany fiahian'ny olona iray," dia lasa tompon'andraikitra ny amin'ny fikarakarana sy ny fitandrovana an'izany fatratra izay olona izany. DH: "i Josefa no nampiandraiketiny"

Genesis 39:5

Ary nanomboka tamin'ny fotoana izay

Izany andian-teny izany dia nampiasaina hanamarihana ny fiandohan'ny fizaran-tantara vaovao.

nampitantanany azy ny tranony sy izay rehetra nananany

"nampandraiketin'i Potifara an'i Josefa ny tokan-tranony sy ny zavatra rehetra izay nananany"

notahian(a)

Eto ny "notahiana" dia midika hoe nampitranga zavatra tsara na nampahazo tombotsoa ny olona na ny zavatra izay voatahy.

Ny fitahian'i Yaveh dia tao

Eto ny mpanoratra dia miresaka ny fitahiana izay omen'i Yaveh toy ny zavatra izay manarona ny zavatra iray hafa. DH: "nitahy i Yaveh"

ny zavatra rehetra izay nananan'i Potifara tao an-trano sy tany an-tsaha

Ilazana ny ankohonany sy ireo vokatrany ary ireo biby fiompiny. Ny tena hevitr'izany fanambarana izany dia afaka atao mazava. DH: "Ny ankohonan'i Potifara sy ireo vokatrany rehetra mbamin'ireo biby fiompiny"

Napetrak'i Potifara teo ambany fiahian'i Josefa izay rehetra nananany

Rehefa misy zavatra izay "atao eo ambany fiahian'ny olona iray," dia lasa tompon'andraikitra ny amin'ny fikarakarana sy ny fitandrovana an'izany fatratra izay olona izany. DH: "i Josefa no nampiandraiketiny." DH: "Koa niandraiketan'i Josefa ny zavatra rehetra izay nananany"

Tsy nila nieritreritra na inona na inona afa-tsy ny sakafo ho haniny izy

Tsy nila miahiahy mahakasika ny zavatra izay ao an-tokantranony izy; ny hany nataony dia ny mihevitra izay tiany hohanina. Afaka atao izany hoe: DH: "ny hany mba noheritretin'i Potifara dia ny mihevitra izay tiany hohanina. Tsy nila nisaina ny zavatra hafa tao an-tokantranony izy " (UDB)

Ary

Ny teny "ary" dia manamarika fiatona ao amin'ny fizotry ny tantara ary ny mpanoratra dia manome fampahafantarana fototra mahakasika an'i Josefa.

tsara tarehy sady mahasarika

Mitovy ihany ny hevitr'ireo teny roa ireo. Ilazana ny endrik'i Josefa izay maha-te-ho tia. Azo antoka tokoa fa tsara tarehy sy matanjaka izy. DH: "tsara tarehy sy matanjaka"

Genesis 39:7

Ary tao aorian'izay

"Ary koa." Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara.

Indro

"Henoy." Nampiasain'i Josefa izany teny izany hisarihany ny fifantohan'ny vadin'i Potifara.

ny tompoko tsy miraharaha izay zavatra ataoko ato an-trano

"tsy mandrara mahakasika ny ankohonany izay nosahaniny izy." Afaka atao izany hoe: DH: "mahatoky ahy amin'ny fitantanana ny ankohonany ny tompoko"

nametraka tamiko ny zavatra rehetra izay azy eo ambany fiahiako izy

Rehefa misy zavatra izay "atao eo ambany fiahian'ny olona iray," dia lasa tompon'andraikitra ny amin'ny fikarakarana sy ny fitandrovana an'izany fatratra izay olona izany. DH: "i Josefa no nampiandraiketiny." DH: "Koa niandraiketan'i Josefa ny zavatra rehetra izay nananany"

Tsy misy lehibe noho izaho ato amin'ity trano ity

Eto ny mpanoratra dia miresaka ny fahefana toy ny zavatra izay tena lehibe. DH: "Manana fahefana ato amin'ity trano ity mihoatra nohon'ny olona hafa aho"

Tsy nandrara na inona na inona tamiko afa-tsy ianao izy

Afaka atao izany hoe: DH: "Efa nanome ny zavatra rehetra ankoatra anao ho ahy izy"

Dia ahoana no ahafahako manao izany faharatsiana lehibe sy fahotàna manohitra an'Andriamanitra izany?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Josefa mba ho fanasongadinana. DH: "Azo antoka tokoa fa tsy hanao izany faharatsiana lehibe sy fahotàna manohitra an'Andriamanitra izany aho."

Genesis 39:10

Niteny tamin'i Josefa isan'andro isan'andro izy

Ny heviny dia hoe nanohy nangataka azy hiara-mandry aminy izy. Ny tena hevitr'izany fanambarana izany dia afaka hazavaina. DH: "Nanohy nangataka an'i Josefa hiara-mandry aminy izy"

hiaraka aminy

"ny ho eo akaikiny"

Ary

"Ary koa." Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara.

Tsy nisy tamin'ireo lehilahy ao an-trano

"Tsy nisy tamin'ireo lehilahy izay niasa tao an-trano"

nandositra, ary nivoaka tany ivelany

"ary nitsoaka haingana tany ivelany" na "nivoaka faingana tao an-trano"

Genesis 39:13

Ary ... dia nantsoiny

"Ary ... dia niantso." Ny teny hoe "ary" eto dia nampiasaina hanamarika ny tranga manaraka ao amin'ny tantara.

ary nandositra nivoaka tany ivelany

"ary nitsoaka nivoaka haingana tany ivelany"

ny olona tao an-tranony

"ireo lehilahy izay niasa tao an-tranony"

Jereo

"Henoy." Nampiasa izany teny izany Potifara mba hisarihana ny fifantohan'ireo mpanompo.

Niditra tao amiko izy mba hiara-handry amiko

Eto ny vadin'i Potifara dia manasoketa an'i Josefa ho nikasa hisambotra azy sy hiara-mandry aminy.

Ary rehefa reny nihiakiaka aho, dia (...) izy

"Raha nandre ahy nihiakiaka izy, (...) izy." Ny teny "ary" eto dia nampiasaina hanamarika ny tranga manaraka ao amin'ny tantara.

Genesis 39:16

ny tompony

"ny tompon'i Josefa." Ilazana an'i Potifara izany.

Niteny taminy izao fanazavana izao izy

"Toy izao no nanazavany azy"

nentina(o) ho antsika

Ny teny hoe "antsika" dia ilazana an'i Potifara, ny vadiny, ary ny sisa amin'ny ankohonany.

niditra tato haniratsirara ahy

"niditra tato nanao adalana tamiko." Eto, ny teny hoe "haniratsirara" dia fanalefahan-kevitra ho an'ny "hisambotra sy hiara-mandry." DH: "niditra tao amin'izay nisy ahy ary nikasa ny hanery ahy hiara-mandry aminy" (UDB)

Ary

"Avy eo." Mampiasa izany andian-teny izany ny vadin'i Potifara hanamarihana ny tranga manaraka izay mahakasika ny fitantarany momba ny fikasan'i Josefa hiara-mandry aminy.

nandositra tany ivelany

"nihazakazaka faingana hivoaka ny trano"

Genesis 39:19

Ary

"Ary koa." Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara.

ny tompony

"ny tompon'i Josefa." Ilazana an'i Potifara izany. Afaka atao mazava izany fampahafantarana izany. DH: "i Potifara, tompon'i Josefa"

henon'ny tompony ny fanazavana notenenin'ny vadiny taminy

"naheno ny fanazavan'ny vadiny taminy izy." Ny teny hoe "..ny" sy ny "izy" eto dia ilazana an'i Potifara.

dia tezitra mafy izy

"tezitra mafy i Potifara"

tany am-ponja, toerana izay nitazomana ireo voafonjan'ny mpanjaka

Afaka atao izany hoe: DH: "ny toerana izay hametrahan'ny mpanjaka ireo gadrany"

tao (...) izy

"nijanona tao i Josefa"

Genesis 39:21

Fa Yaveh nomba an'i Josefa

Ilazana izay nikarakaran'i Yaveh an'i Josefa sy ny fahatsarany taminy izany. DH: "Kanefa Yaveh naneho ny fahatsarany tamin'i Josefa" (UDB) na "Kanefa Yaveh nikarakara an'i Josefa"

Nampahita fitia azy teo imason'ny mpiambina ny fonja Izy

Ny heviny dia hoe nataon'i Yaveh nanaiky sy nitondra azy tsara ny mpiambina ny fonja. DH: "Nataon'i Yaveh nankasitraka an'i Josefa ny mpiambina ny fonja"

ilay mpiambina ny fonja

"ilay mpandraharaha ny fonja" na "ilay lehilahy izay miandraikitra ny fonja"

Nampandray an-tanana an'i Josefa

Eto ny "tanana" dia ilazana ny hery na fitokiana izay ananan'i Josefa. DH: "nampiandraikitra an'i Josefa"

Na inona na inona nataon'izy ireo tao, dia nandray an-tanana izany Josefa

"Niandraikitra ny zavatra rehetra izay nataon'izy ireo tao i Josefa"

satria nomba azy Yaveh

Ilazana ny nanampian'i Yaveh an'i Josefa sy ny nitarihany azy izany. DH: "satria nitarika an'i Josefa i Yaveh"

Izay rehetra nataony, dia nambinin'i Yaveh

"Nataon'i Yaveh ambinina ny zavatra rehetra izay nataon'i Josefa"

Genesis 40

Genesis 40:1

Ary

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara.

ny mpitondra kapoaka

Olona izay nitondra ny zava-pisotron'ny mpanjaka izany.

"mpanao mofony" na "mpanao mofon'ny mpanjaka"

Olona izay manao ny sakafon'ny mpanjaka izany.

nanafintohina ny tompon'izy ireo

"nahatezitra ny tompon'izy ireo"

ny lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lehiben'ny mpanao mofo

"ny mpitarika ny mpitondra kapoaka sy ny mpitarika ny mpanao mofo"

Nogadrainy tao an-tranon'ny lehiben'ny mpiambina izy ireo

"Nataony tao amin'ilay fonja izay mifanatrika avy eo amin'ny tranon'ilay lehiben'ny mpiambina izy ireo"

Nogadrainy tao (...) izy ireo

Tsy ilay mpanjaka mivantana no nanao azy ireo tao am-ponja fa nandidy izy ny hanagadraina azy ireo any am-ponja" na "Nandidy ny mpiambiny hanagadra"

tao amin'ilay fonja izay nihazonana an'i Josefa ihany

Afaka atao izany hoe: DH: "izany ihany ilay fonja nametrahan'i Potifara an'i Josefa"

Genesis 40:4

Ary izy ireo nitoetra nandritry ny fotoana maharitra tany am-ponja

"Nijanona fotoana maharitra tany am-ponja izy ireo"

Genesis 40:6

Tonga (...) tao amin'izy ireo i Josefa

"Tonga tao amin'ny mpitondra kapoaka sy ny mpanao mofo i Josefa"

Indro, nalahelo izy ireo

Ny teny hoe "indro" eto dia maneho fa gaga tamin'izay hitany i Josefa. DH: "Gaga izy raha nahita an'izy ireo nalahelo"

ireo tandapan'i Farao izay niaraka taminy

Ilazana ny mpitondra kapoaka sy ny mpanao mofo izany.

tao am-ponja tao an-tranon'ny tompony

"Niaraka taminy tao am-ponja tao an-tranon'ny tompony." "Ny tompony" dia ilazana ny tompon'i Josefa, ilay lehiben'ny mpiambina.

Tsy avy amin'Andriamanitra ve ny fanomezana dika izany?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Josefa mba hanaovana fanindriana. DH: "An'Andriamanitra ny fanomezana dika!" na "Andriamanitra no afaka milaza ny hevitr'ireo nofy!" (UDB)

Mba lazao ahy re

Nanotany azy ireo hanambara aminy ny nofin'izy ireo i Josefa. DH: "Mba lazao ahy ireo nofy, azafady"

Genesis 40:9

ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka

Ilay olona manan-danja indrindra izay mitondra ny zava-pisotro ho an'ny mpanjaka.Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 40:1.

Tao anatin'ny nofiko, dia indro, nisy voaloboka teo anoloako

"Tao anatin'ny nofiko, dia nahita voaloboka teo anoloako aho!" Nampiasa ny teny hoe "indro" eto ilay mpitondra kapoaka mba hanehoana fa talanjona tamin'izay hitany tao anaty nofy izy ary koa hanaitra an'i Josefa hihaino tsara.

masaka ireo sampam-boaloboka

"masaka am-potony ireo sampam-boaloboka"

nofihazako (...) ireo

Ny heviny dia hoe manala ny ranon'izany. DH: "namihy ny ranon'izany"

Genesis 40:12

Ity no hevitr'izany

"Izao no hevitry ny nofy"

Ny sampam-boaloboka telo dia mira hateloana

"Ny sampam-boaloboka telo dia maneho ny hateloana

Ao anatin'ny hateloana

"Ao anatin'ny telo andro manaraka"

hampitraka ny lohanao

Resahan'i Josefa ny famotsoran'i Farao ny mpitondra kapoaka avy ao am-ponja toy ny hoe mampisandratra ny lohany izany. DH: "hamotsotra anao amin'ny figadrana"

hamerina anao amin'ny asanao

"hamerina ny asanao indray"

toy ny tamin'ny

Eto dia afaka manampy ny teny izay tsy ampy. DH: "toy izay nataonao fony"

Genesis 40:14

ary mba manehoa hatsaram-panahy amiko

"ary aoka re mba ho tsara fanahy amiko"

Resaho any amin'i Farao aho ary esory ato amin'ity fonja ity

Nasain'i Josefa niteny tamin'i Farao mahakasika azy ilay mpitondra kapoaka mba hamotsoran'i Farao azy ao am-pigadrana. DH: "Ampio aho mba hivoaka ato amin'ity fonja ity amin'ny filazanao amin'i Farao ny mahakasika ahy"

Fa nalaina an-keriny (...) tokoa aho

Afaka atao izany hoe: DH: "Eny tokoa noentin'ny olona aho" na "Eny tokoa noentin'ireo Ismaelita aho"

ny tany Hebreo

"ny tany izay nonenan'ireo Hebreo"

Eto ihany koa dia tsy nisy zavatra nataoko izay tokony nametrahan'izy ireo ahy ato amin'ity fonja ity

"ary koa raha eto Egypta aho, dia tsy nanao zavatra izay tokony hahamendrika ny hanaovana am-ponja ahy" (UDB)

Genesis 40:16

ny lehiben'ny mpanao mofo

Ilazana ny olona izay manao ny sakafon'ny mpanjaka izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 40:1.

Nanofy ihany koa aho, ary

"Izaho dia nahazo nofy, ary tao amin'ny nofiko,"

indro, nisy harona telo nisy mofo teo an-dohako

"nisy harona telo nisy mofo teo an-dohako!" Nampiasa ny teny hoe "indro" ilay mpanao mofo mba hanehoana fa talanjona tamin'izay hitany tao anaty nofy izy ary koa hanaitra an'i Josefa hihaino tsara.

karazan-javatra maro natao mofo ho an'i Farao

"sakafo masaka ho an'i Farao"

Genesis 40:18

Izao no hevitr'izany

"Toy izao no dikan'ny nofy"

Ny harona anaky telo dia mira hateloana

"Ny harona telo dia maneho ny telo andro"

hanalana (...) ny lohanao

Nampiasa ny andian-teny "hanalana (...) ny lohanao" i Josefa raha niresaka tamin'ilay mpitondra kapoaka ao amin'ny 40:12. Eto kosa dia manana hevitra hafa izany. Ireo mety ho heviny dia 1) "hanandratra ny lohanao ary hametraka tady manodidina ny vozonao" na 2) hanandratra ny lohanao ary hanapaka izany hiala."

nofo...

Eto ny nofo dia ilazana ny hoditra manify amin'ny vatan'ny olona.

Genesis 40:20

Ary tamin'ny andro fahatelo izay

"Rehefa afaka izany, tamin'ny andro fahatelo." Ny teny "ary" dia nampiasaina eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara.

Nanao fanasana (...) izy

"Nanao lanonana (...) izy

ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka

Olona izay mitarika sy mikarakara ary nitondra ny zava-pisotron'ny mpanjaka izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 40:1.

ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka

Ilazana ny olona izay mpitarika ny fanaovana ny sakafon'ny mpanjaka izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 40:1.

Ny "andraikitry" ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka dia entina ilazana ny asa amin'ny maha lehiben'ny mpitondra kapoaka azy. DH: "Naveriny tamin'ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka ny asany"

Fa nahantony kosa ny lehiben'ny mpanao mofo

Tsy i Farao mivantana no nanahantona ilay mpanao mofo, fa nandidy ny hanantonana azy izy. DH: "Fa kosa nanome didy mba hanantonana ilay mpanao mofo" na "Fa kosa nandidy ireo mpiambiny hanantona ilay lehiben'ny mpanao mofo"

arak'izay nolazain'i Josefa tamin'izy ireo

Ilazana ny nandikan'i Josefa ny nofin'izy ireo izany. DH: "arak'izay nolazain'i Josefa hitranga raha nandika ny nofin'ireo lehilahy roa izy"

Genesis 41

Genesis 41:1

Ary

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia mihevara hampiasa izany eto.

rehefa afaka roa taona mipaka

Roa taona tao aorian'ny nandikan'i Josefa ny nofinin'ireo mpitondra kapoaka sy mpanao mofon'i Farao, izay tany am-ponja niaraka tamin'i Josefa.

Raha nitsangana (...) izy

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia mihevara hampiasa izany eto.

nitsangana (...) izy

"nitsangana i Farao"

indro

"Tampoka teo." Ny teny hoe "indro" eto dia hanehoana ny fahatalanjonan'i Farao tamin'izay hitany.

mampitsiriritra sy matavy

"velom-bolo sy matavy"

niraoka vilona teo amin'ny sisiny

"nihinam-bilona teo aminy hai-maitso teo amin'ny sisin'ny ony"

"vilona" na "volotara"

bozaka avo sy manify izay maniry eny amin'ny toerana mando

Indro, nisy omby vavy fito hafa

Ny teny hoe "indro" eto dia maneho fa mbola taitra tamin'izay hitany ihany Farao.

tsy maha-te-hotia sy mahia

"marary sy mahia"

amoron'ny renirano

"eo akaikin'ny renirano" na "sisin'ny ony." Tany somary avo eo amin'ny sisin'ny renirano.

Genesis 41:4

tsy maha-te-hotia sy mahia

"farofy sy kaozatina."Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:1.

mampitsiriritra sy matavy

"salama sy tsara fahana." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:1.

nifoha

"taitra"

fanindroany

Ny teny "fanindroany" dia roa amin'ny filaharan'isa. DH: "indray"

Indro, nisy salohim-bary fito

Ny teny hoe "indro" eto dia maneho fa mbola taitra tamin'izay hitany ihany Farao.

salohim-bary

Ny salohy dia ampahany amin'ireo zavatra maniry izay misy ny voa izay maniry.

nitsiry avy tamin'ny taho iray

"nipoitra avy eo amin'ny tahony." Ny taho dia ny faritra matevina na lava amin'ny zava-maniry.

taho iray, vokatra be sy tsara

"teo amin'ny tahony iray ary mandrobona sy tsara tarehy"

manify ary main'ny rivotra antsinanana

Afaka atao izany hoe: DH: "izay nahia sy may nohon'ny rivotra mafana avy any antsinanana"

rivotra antsinanana

Rivotra mitsoka avy any antsinana avy any amin'ny tany efitra. Ny hafanan'ny rivotra avy any antsinana dia matetika tena mandrava.

nitsimoka

"nitombo" na "nitombo"

Genesis 41:7

ireo salohy manify

Ny teny hoe "-mbary" dia takatra avy hatrany. DH: "ireo salohim-bary manify"

Nitelina

"nihinana." Azon'i Farao nofy fa ireo akotry izay marary dia nihinana ny akotry tsara toy ny olona mihinana sakafo.

salohy (...) vokatra be sy tsara

"mandrobona sy tsara tarehy" Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:4.

Taitra

"nifoha"

indro

Ny teny "indro" eto dia maneho fa talanjona ny amin'izay hitany i Farao"

nofy izany

"nanofy izy"

Ary

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia mihevara hampiasa izany eto.

nihorohoro ny fanahiny

Eto ny teny hoe "fanahy" dia ilazana ny zavatra ao anaty na ny fihetseham-po. DH: "nihorohoro ny tao anatiny" na "nihorohoro izy"

Naniraka ka nampiantso

Azo avy hatrany amin'izany fa naniraka mpanompo izy. DH: "Nirahiny ireo mpanompony mba hiantso" na "Naniraka ireo mpanompony hampiantso izy"

ireo mpahay ody sy olon-kendrin'i Egypta rehetra

Ireo mpanjaka taloha sy ireo mpanampaka dia nampiasa ny mpahay ody sy olon-kendry ho mpanolotsaina.

Genesis 41:9

lehiben'ny mpitondra kapoaka

Olona manan-danja indrindra izay nitondra ny zava-pisotron'ny mpanjaka izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 40:1.

Izao aho vao miheritreritra ireo fahotako

Ny teny hoe "Izao" eto dia nampiasaina ho fanindrina. Ny "fahotany" dia ny amin'ny tokony nilazany aloha tamin'i Farao ny zavatra izay niseho kanefa tsy nataony. DH: "izao vao tsapako fa nanadino niteny zavatra taminao aho"

Tezitra (...) Farao

Manaja an'i Farao ilay mpitondra kapoaka satria izany no fomba rehefa miresaka amin'ny olona manana fahefana noho ny tena. DH: "Ianao, Farao, dia tezitra mafy"

tamin'ireo mpanompony

Eto ny "...ny" dia ilazana an'i Farao. Eto ny "mpanompo..." dia ilazana ilay mpitondra kapoaka sy ny lehibehin'ny mpanao mofo. DH: "taminay, mpanomponao"

nandefa ahy tany an-tranomaizina tao an-tranon'ny kapitenin'ny mpiambina, izaho sy ilay lehiben'ny mpanao mofo

"nanao ahy sy ilay lehiben'ny mpanao mofo tao am-ponja izay nisy ilay kapitenin'ny mpiambina niandraikitra." Eto ny "trano" dia ilazana ny fonja.

kapitenin'ny mpiambina

Ilay miaramila izay miandraikitra ny fiambenana ny lapa. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 40: 1.

ilay lehiben'ny mpanao mofo

Olona manan-danja indrindra izay manao ny sakafon'ny mpanjaka izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 40:1.

Niara-nanofy izahay tamin'io alina io, izaho sy izy

"indray alina dia samy nanofy izahay roa lahy"

nanofy izahay

Eto ny "izahay" dia ilazana ny lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lehiben'ny mpanao mofo.

Samy nanana ny nofiny araka ny dikany avy izahay

"samy manana ny heviny avy ireo nofinay"

Genesis 41:12

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Farao ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka.

Nisy (...) niaraka taminay tao

"Tao am-ponja nisy (...) niaraka tamiko sy ilay lehiben'ny mpanao mofo"

ilay kapitenin'ny mpiambina

Ilay miaramila izay miandraikitra ny fiambenana ny lapa. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 40: 1.

Nolazainay azy ary nandika ny hevitr'ireo nofinay taminay izy

"nolazainay azy ireo nofinay ary nanazava ny dikan'izany taminay izy"

Nandika tamin'ny tsirairay taminay araka ny nofiny avy izy

Eto ny mpisolo tena tampisaka "...ny" dia ilazana ny tsirairay avy dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofo, fa tsy manondro ilay mpandika ny nofy. DH: "Nohazavainy izay zavatra hitranga aminay roa lahy avy"

Ary

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga vaovao ao amin'ny tantara. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia mihevara hampiasa izany eto.

raha nandika ny hevitr'ireo nofinay taminay izy, dia niseho izany

"izay nohazavainy mahakasika ireo nofy dia nitranga tokoa taty aoriana kely"

Eto ilay mpitondra kapoaka dia manonona ny anaran'i Farao hiresahana aminy ho marikin'ny fanajana. DH: "Navelanao hiverina amin'ny asako aho"

fa ilay iray hafa

"ilay lehiben'ny mpanao mofo"

nahantony

Eto ny mpisolo tena tampisaka "...ny" dia ilazana an'i Farao. Ary manondro ireo miaramila izay nobaikon'i Farao hanantona ilay lehiben'ny mpanao mofo. DH: "nandidy ireo miaramilanao ianao hanantona"

Genesis 41:14

Farao naniraka ka nampiantso

Tonga dia mazava avy amin'izany fa naniraka ireo mpanompony i Farao. DH: "naniraka ireo mpanompony haka an'i Josefa i Farao"

(nivoaka) tao an-tranomaizina

"nivoaka ny fonja" na "nivoaka ny figadrana"

Niaratra izy

Fomba fanao mahazatra ny miharatra loha sy manala volombava rehefa miomana andeha ho any amin'i Farao.

nankany amin'i Farao

Eto ny "nankany" dia azo atao hoe "nandeha." DH: "nandeha teo anoloan'i Farao"

fa tsy misy afaka manazava izany

"tsy misy olona afaka manazava ny heviny"

ianao dia afaka manazava izany

"afaka manazava ny heviny ianao"

Tsy ato amiko izany

"Tsy izaho ilay afaka manazava ny hevitr'izany"

Andriamanitra no hamaly an'i Farao araka izay sitrany

"Hanome valin-teny mahafapo an'i Farao Andriamanitra"

Genesis 41:17

indro, nitsangana (...) aho

Mampiasa ny teny hoe "indro" Farao mba hisarihana ny fifantohan'i Josefa amin'ny fampahafantarana tsy ampoizina.

ny sisin'i Neily

Tany somary avo eo amin'ny sisin'ny reniranon'i Neily izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:1. DH: "eo anilan'i Neily"

Indro, nisy omby vavy fito

Mampiasa ny teny hoe "indro" Farao mba hisarihana ny fifantohan'i Josefa amin'ny fampahafantarana tsy ampoizina.

matavy sy mampitsiriritra

"salama sy tsara fahana." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:1.

niraoka vilona teo amin'ny sisiny

"nihinam-bilona teo aminy hai-maitso teo amin'ny sisin'ny ony"

Genesis 41:19

Indro, nisy omby vavy fito

Mampiasa ny teny hoe "indro" Farao mba hisarihana ny fifantohan'i Josefa amin'ny fampahafantarana tsy ampoizina.

tsy maha-te-ho tia, ary mahia

"farofy sy kaozatina."Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:1.

faharatsiana tahaka izany

Ny anarana "faharatsiana" dia afaka adika koa hoe "ratsy". DH: "omby tena ratsy" na "omby tsy maha-te-hijery"

omby vavy matavy

"tsara fahana." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:1.

tsy nisy nahafantatra akory hoe nohanin'izy ireo izany

Afaka atao izany hoe: DH: "tsy nisy olona afaka hilaza fa nihinana ireo omby vavy matavy ireo omby vavy mahia"

Genesis 41:22

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy nitantara tamin'i Josefa ny nofiny i Farao.

Niverina nanofy indray aho

Fanomboan'ny nofin'i Farao manaraka izay tao aorian'ny nifohazany ka niverenany natory izany. DH: "Avy eo dia nanofy indray aho"

Indro, nisy salohim-bary fito

Mampiasa ny teny hoe "indro" Farao mba hisarihana ny fifantohan'i Josefa amin'ny fampahafantarana tsy ampoizina.

nitsimoka tamin'ny taho iray

"nipoitra avy eo amin'ny tahony." Ny taho dia ny faritra matevina na lava amin'ny zava-maniry. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:4.

Indro, nisy salohim-bary fito hafa

Mampiasa ny teny hoe "indro" Farao mba hisarihana ny fifantohan'i Josefa amin'ny fampahafantarana tsy ampoizina.

malazo, manify sy main'ny rivotra atsinanana

Afaka atao izany hoe: DH: "izay nalazo, nanify, ary maina nohon'ny hafanan'ny rivotra avy any atsinanana"

nalazo

"simba" na "maina"

rivotra atsinanana

Rivotra avy any atsinanana mitsoka avy any an-tany efitra. Ny hafanan'ny rivotra avy any atsinanana matetika manimba ny voly tokoa.

salohy manify

salohim-bary manify. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:7. DH: "Ireo salohim-bary manify"

nitsimoka

"naniry" na "nitombo"

Nitelina

"nihinana." Azon'i Farao nofy fa ireo akotry izay marary dia nihinana ny akotry tsara toy ny olona mihinana sakafo. Jereo ny nandikanao izany andian-teny mitovy izany ao amin'ny 41:7.

tsy nisy tamin'izy ireo afaka

"tsy nisy na dia iray aza afaka" na "tsy nisy afaka (...) tamin'izy ireo"

Genesis 41:25

Mitovy ireo nofin'i Farao ireo

Toa milaza izany fa mitovy ny dikan'ireo. DH: "'ireo nofy ireo dia manana hevitra iray ihany"

Izay ho ataon'Andriamanitra, dia nambarany tamin'i Farao

Eto i Josefa dia manonona ny anaran'i Farao hiresahana aminy ho marikin'ny fanajana. Afaka atao izany hoe: DH: " Maneho aminao ny zavatra izay ho hataony tsy ho ela Andriamanitra"

salohy fito

Ny teny hoe "vary" dia tonga dia mazava avy amin'izany. : DH: "salohim-bary fito"

Genesis 41:27

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy nandika ny nofin'i Farao i Josefa

tsy maha-te-hotia sy mahia

"omby mahia sy osa." Jereo ny nandikanao izany andian-teny mitovy izany ao amin'ny 41:1.

salohim-bary manify fito main'ny rivotra atsinanana

Afaka atao izany hoe: DH: "salohim-bary manify fito maina nohon'ny rivotra atsinanana"

Izany no zavatra izay nolazaiko tamin'i Farao ... nambarany tamin'i Farao

Eto i Josefa dia manonona ny anaran'i Farao hiresahana aminy ho marikin'ny fanajana. DH: "Hitranga ireo zavatra ireo araka izay efa nolazaiko anao ... nambara taminao, Farao"

nambarany

"nampahalalany"

Indro

Nampiasaina izany mba hanindrina izay ho lazain'i Josefa manaraka. DH: "Henoy tsara izay lazaiko"

fito taonan'ny fitobahana no ho tonga manerana ny tanin'i Egypta rehetra

Miresaka ireo taonan'ny fitobahana toy ny fotoana izay mandeha ary tonga amin'ny toerana iray izany. DH: "hisy fito taona izay ho maro be tokoa ny sakafo manerana ny tanin'ny Egypta" (UDB)

Genesis 41:30

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy nandika ny nofin'i Farao i Josefa

Fito taonan'ny mosary no ho avy manaraka izany

Miresaka ireo fito taonan'ny mosary toy ny fotoana izay mandeha ary tonga amin'ny toerana iray izany. DH: "Avy eo dia hisy fito taona izay tsy hisy afa-tsy sakafo kely"

ary ny fitobahana rehetra dia ho adino ... ary handringana ny tany ny mosary. Ho adino (...) ny fitobahana ... nohon'ny mosary izay manaraka izany

Milaza hevitra iray amin'ny fomba roa i Josefa mba hanindrina ny lanjan'izany.

ny fitobahana rehetra dia ho adino ao amin'ny tany Egypta

Eto ny "tany" dia ilazana ny olona. Afaka atao izany hoe: DH: "ireo olon'i Egypta dia hanadino ny taona izay nambitobaka ny sakafo"

handringana ny tany

Eto ny "tany" dia ilazana ny nofon-tany, ny olona, ary ilay firenena iray manontolo.

nohon'ny mosary izay manaraka izany

Miresaka ny mosary toy ny zavatra izay mandeha ary manaraka zavatra iray hafa. DH: "satria ny fotoan'ny mosary dia hitranga rehefa afaka izany"

Afaka atao izany hoe: DH: "Nanome anao izany nofy roa izany Andriamanitra hanehoana aminao fa hanao izany zavatra izany tokoa izy"

Genesis 41:33

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'i Josefa i Farao

Ary

Tsy midika hoe "amin'izao fotoana izao izany," fa nampiasaina mba hisarihana ny teboka manan-danja izay manaraka eo.

aoka Farao hitady

Eto i Josefa dia manonona ny anaran'i Farao hiresahana aminy ho marikin'ny fanajana. Afaka atao izany hoe: DH: "Ianao, Farao, dia tokony hijery"

hametraka azy amin'ny tany Egypta

Ny andian-teny "hametraka azy" dia midika ho manome fahefana ny olona iray. DH: "hanome azy fahefana manerana ny fanjakan'i Egypta" na "mametraka azy hisahana ny fanjakan'i Egypta"

tany Egypta

Eto ny "tany" dia ilazana ny olona sy ny zavatra rehetra ao Egypta.

Aoka izy ireo haka ny ampahadimin'ny vokatr'i Egypta

Ny teny hoe "ampahadimy" dia milaza fizarana. DH: "Aoka ho zarain'izy ireo dimy mitovy tsara ireo vokatr'i Egypta, avy eo dia haka iray amin'ireo fizarana"

amin'ny taona fiton'ny fitobahana

"mandritra ny fito taona izay hitobahan'ny sakafo"

Genesis 41:35

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy nanome toro-hevitra an'i Farao i Josefa

Aoka izy ireo hanangona

"Avelao hanangona ireo tompon'andraikitra"

amin'io taona tsara izay ho avy io

Miresaka ireo taona toy ny zavatra izay mandeha ary tonga amin'ny toerana iray izany. DH: "mandritra ny taona tsara izay ho avy tsy ho ela"

hitahiry ny vokatra eo ambany fahefan'i Farao

Ny andian-teny "ambany fahefan'i Farao" dia midika hoe i Farao no manome ny fahefana. DH: "mampiasa ny fahefan'i Farao mba hanangonana ny vokatra"

Tokony arovan'izy ireo izany

Manangona ny vokatra mandritra ny fotoana vitsivitsy izay mbola misy sakafo kely. DH: "Ireo tompon'andraikitra dia tokony hanajanona miaramila any hiambina ny vokatra"

Ny sakafo dia ho famatsiana ho an'ny tany

Eto ny "tany" dia ilazana ny olona. DH: "Ho an'ny olona izany sakafo izany"

Amin'izany fomba izany ny tany dia tsy ho ringan'ny mosary

Eto ny "tany" dia ilazana ny olona. Afaka atao izany hoe: DH: "Amin'izany fomba izany no tsy hahamosarena ny olona mandritry ny mosary"

Genesis 41:37

Tsara teo imason'i Farao sy teo imason'ireo mpanompony rehetra izany hevitra izany

Eto ny "maso" dia ilazana ny hevitra na ny fisainan'ny olona. DH: "Hitan'i Farao sy ireo mpanompony fa hevitra tsara izany"

ireo mpanompony

Ny dikany dia hoe ireo manam-pahefanan'i Farao.

olona tahaka izany

"olona tahaka an'i Josefa"

izay ao aminy ny fanahin'Andriamanitra

"izay ao aminy ny hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra"

Genesis 41:39

tsy misy hafa misaina lalina

"tsy misy olona hafa afaka mandray fanapahan-kevitra." Jereo ny nandikanao ny "manan-tsaina" ao amin'ny 41:33.

Hitantana ny tranoko ianao

Eto ny "trano" dia ilazana ny lapan'i Farao sy ny olona ao an-dapa. Ny andian-teny "hitantana" dia midika fa i Josefa no hanana ny fahefana amin'ny. DH: "Hisahana ny tsirairay ao an-dapako ianao"

ary araka ny teninao no hanapahana ny vahoakako rehetra

Eto ny "teny" dia ilazana ny baiko na izay voalaza. Afaka atao izany hoe: DH: "hanapaka ireo oloko ianao ary hanantanteraka ny baikonao izy ireo"

Eo amin'ny seza fiandrianana ihany

Eto ny " seza fiandrianana" dia ilazana ny fanapahan'i Farao amin'ny maha mpanjaka azy. DH: "Amin'ny andraikitro amin'ny maha mpanjaka ahy ihany"

Indro, apetrako aminao

Ny teny hoe "indro" dia manampy hanindrina izay holazain'i Farao manaraka. DH: "Indro, efa nataoko (...) ianao"

apetrako aminao ny tanin'i Egypta rehetra

Ny andian-teny "apetrako aminao" dia midika hoe manome fahefana anao. Eto ny "tany" dia ilazana ny olona. DH: "Apetrako hisahana ny olona rehetra eto Egypta ianao"

Genesis 41:42

Nalan'i Farao tamin'ny tanany ny peratra misy ny tombo-kaseny ... rojo volamena ny vozony

Ireo fihetsika rehetra ireo no mampiseho fa nanome ny fahefana an'i Josefa hanao izay rehetra nokasainy i Farao.

peratra misy ny tombo-kase

Ny peratra izay misy ny tombo-kasen'ny Farao. Manome ny fahefana sy ny vola izay ilaina hanatanterahan'i Josefa ny drafiny.

lamba rongony manify

"Rongony fotsy" dia zavatra malandy, lamba mafy izay vita avy amin'ny voninkazo mamony manga.

Nampitaingenana teo amin'ny kalesy faharoa izay azy izy

Izany fihetsika izany dia manazava amin'ny olona fa i Josefa no hany faharoa manaraka an'i Farao.

Mandohaliha

"mandohaliha ary omeo voninahitra i Josefa." Ny mandohalika sy ny mitsaoka dia fanomezam-boninahitra sy famatara-panajana.

Nataon'i Farao nanapaka teo amin'ny tanin'i (...) rehetra izy

Ny andian-teny "nanao anao teo" = Nataon (...) nanapaka teo dia midika hoe nomeny fahefana. Eto ny "tany" dia ilazana ny olona. Jereo ny nandikanao izany andian-teny mitovy izany ao amin'ny 41:39. DH: "Ataoko misahana ny olona rehetra manerana an'i Egypta ianao"

Genesis 41:44

Izaho no Farao, ary ankoatra anao

Manasongadina ny fahefany i Farao. DH: "Amin'ny maha Farao ahy, no handidiko fa ankoatra anao"

ankoatra anao, dia tsy misy olona hanandratra ny tanany na ny tongony amin'ny tanin'i Egypta rehetra

Eto ny "tanana" sy ny "tongotra" dia ilazana ny fihetsikin'ny olona. DH: "tsy misy olona eto Egypta afaka hanao zavatra raha tsy mahazo alalana avy aminao" na "ny olona rehetra eto Egypta dia tsy mainsty maka alalana avy aminao mialohan'ny hanaovan'izy ireo zavatra"

tsy misy olona

Eto ny "olona" dia ilazana ny olona amin'ny ankapobeny, fa tsy hoe lehilahy na vehivavy.

Zafenata Panea

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Zafenata Panea dia midika hoe 'mpilaza tsiambaratelo.'''

Nomeny azy ho vady i Asenata, ilay zanaka vavin'i Potifera mpisoron'i Ona

Ireo mpisorona no ambony sy mana-kaja indrindra. Izany fanambadiana izany no famantarana ny toeram-boninahitra sy fananan'ny Josefa haja.

Nomeny (...) i Asenata

"Asenata" no anaran'ilay vehivavy izay nomen'i Farao an'i Josefa ho vadiny.

zanaka vavin'i Potifera

"Potifera" no anaran'ilay rain'i Asenata.

mpisoron'i Ona

Ona dia anaran-tanàna, izay antsoina koa hoe Heliopolisy, dia "ilay Tananàn'ny Masoandro" sy ilay ivon'ny fanompoana an'i Ra ilay andriamanitrin'ny masoandro.

Namakivaky ny tanin'i Egypta rehetra i Josefa

Nandeha manerana ny tany Egypta i Josefa mba hanara-maso ny fihomanana amin'ny fihavian'ny fahamainana.

Genesis 41:46

Telo-polo taona

"30 taona"

raha nitsangana teo anatrehan'i Farao izy

Eto ny "nitsangana teo anatrehany" dia ilazana ny nanombohan'i Josefa nanompo an'i Farao. DH: "raha nanomboka nanompo an'i Farao izy"

namakivaky ny tanin'i Egypta rehetra

Nanao fanadihadiana mahakasika ilay firenena i Josefa raha niomana ny amin'ny fanantanterahana ireo drafiny.

Nandritry ny fito taona zina

"Nandritra ny taona fito izay tsara"

namokatra be ny tany

"namokatra voa be dia be ny tany"

Genesis 41:48

Nangoniny avokoa ... Napetrany

Eto ny mpisolo tena tampisaka "...ny" dia ilazana ny mpanompon'i Josefa. DH: "Nandidy ny mpanompony hanangona ... dia napetrak'izy ieo"

Nangonin'i Josefa tahaka ny fasiky ny ranomasina ny voa

Mampitaha ny voa amin'ny fasiky ny ranomasina izany hanasongadinana ny habetsahany. DH: "Ireo voa izay nangonin'i Josefa dia betsaka toy ny fasi-dranomasina tokoa "

Nangonin'i Josefa ... nitsahatra (...) izy

Eto ny "Josefa" sy ny "izy" dia ilazana ireo mpanompon'i Josefa. DH: "Nampanangonin'i Josefa ireo mpanompony ... nitsahatra (...) izy ireo"

Genesis 41:50

Tao alohan'ny nahatongavan'ny taonan'ny mosary

Miresaka ireo taona toy ny zavatra izay mandeha ary tonga amin'ny toerana iray izany. DH: "mialohan'ny nanombohan'ireo fito taonan'ny mosary"

Asenata

"Asenata" dia anaram-behivavy izay nomen'i Farao an'i Josefa ho vadiny. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:44.

zanaka vavin'i Potifera

"Potifera" no anaran'ilay rain'i Asenata. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:44.

mpisorona tao Ona

Ona dia anaran-tanàna, izay antsoina koa hoe Heliopolisy, dia "ilay Tananàn'ny Masoandro" sy ilay ivon'ny fanompoana an'i Ra ilay andriamanitrin'ny masoandro. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:44.

Manase

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Manase dia midika hoe 'mahatonga fanadinoana.'''

ankohonan'ny raiko

Ilazana an'i Jakoba rain'i Josefa sy ireo havany izany.

Efraima

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarihana ambany pejy milaza hoe :''Ny anarana hoe Efraima dia midika hoe 'mihamaroa' na 'manana zanaka maro."'

nahamaro ahy

Eto ny "mihamaro" dia midika ho ambinina amin'ny fananana zanaka.

teo amin'ny tanin'ny fahoriako

Ny anarana hoe "fahoriana" dia afaka atao hoe "niharitra ny mafy aho." DH: "tany amin'ny tany izay niharetako ny mafy" (UDB)

Genesis 41:53

teo amin'ny tany rehetra

Manerana ireo firenena rehetra any an-dafin'i Egypta, tafiditra ao anatin'izany ny taninin'i Kanana.

kanefa nisy sakafo kosa teo amin'ny tanin'i Egypta rehetra

Midika izany fa nisy ny sakafo satria i Josefa nandidy ny olony mba hanangona ny sakafo nandritra ireo taona fito tsara.

Genesis 41:55

Rehefa tao anatin'ny mosary ny tany rehetra tao Egypta

Eto ny "tany" dia ilazana ireo olona. DH: "Rehefa mosarena avokoa ireo Egyptiana"

Nanerana ny faritriny ny tany iray manontolo ny mosary

Ny teny hoe "faritra = faritry" dia ilazana ny velaran'ny tany. DH: "Niparitaka nanerana ny tany ny mosary"

Nanokatra ny trano fitehirizana rehetra Josefa ary nivarotra tamin'ireo Egyptiana

Eto ny hoe "Josefa" dia ilazana ireo mpanompon'i Josefa. DH: "Nasain'i Josoa nosokafan'ireo mpanompony ireo trano fitehirizana ary nivarotra ireo vokatra tamin'ireo Egyptiana izy"

Tonga tao Egypta avokoa ireo firenena rehetra

Eto ny "firenena" dia ilazana ny olona avy amin'ireo faritra rehetra. DH: "Nandeha nankany Egypta ny olona avy amin'ireo faritra manodidina rehetra"

tany amin'ny tany rehetra

"manerana ny tany rehetra." Mety ireo mpandraharaha samy hafa sy ireo firenena izay mpiara-miombona antoka ao amin'ny fandraharana ara-barotrin'ny Egyptiana izay niharan'ny hain-tany no tonga tao Egypta mba haka ireo vokatra.

Genesis 42

Genesis 42:1

Ary fantatr'i Jakoba

Ny teny hoe "ary" dia manamarika ny fizaran-tantara vaovao.

Nahoana no mifampijery ianareo?

Mampiasa izany fanontaniana izany i Jakoba hibedesana ireo zanany lahy ny amin'ny tsy nanaovan'izy ireo n'inona n'inona amin'ireo vokatra. DH: "Aza mipetra-potsiny eto!"

Midìna any ... nandeha nidina

Mahazatra ny miresaka ny mandeha avy any Kanana mankany Egypta ho toy ny "midina" na "ambany."

any Egypta

Eto ny "Egypta" dia ilazana ireo olona izay mivarotra ny vokatra. DH: "any amin'ireo izay mivarotra ny vokatra any Egypta"

Fa Benjamina, rahalahin'i Josefa, tsy nalefan'i Jakoba

Iray ihany ny ray sy renin'i Benjamina sy Josefa. Tsy foin'i Jakoba ny handefa an'i Josefa izay hany zanaka lahin'i Rahely sisa.

Genesis 42:5

Tonga ireo zanaka lahin'Israely mba hividy niaraka tamin'ireo izay tonga

Ny teny hoe "tonga" dia azo adika ihany koa hoe "nandeha." Ny teny hoe "vokatra" sy ny "Egypta" ihany koa dia azo avy hatrany. DH: "Nandeha ireo zanaka lahin'Israely mba hividy vokatra niaraka tamin'ireo olona hafa izay nankany Egypta"

Ary Josefa

"Ary" dia manamarika ny fiovana avy amin'ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana mahakasika an'i Josefa.

amin'ilay tany

Eto ny "tany" dia ilazana an'i Egypta. DH: "manerana an'i Egypta"

ireo vahoaky ny tany rehetra

Eto ny "tany" dia ilazana an'i Egypta sy ireo firenena hafa manodidina. DH: "ny olon'ireo firenena rehetra izay tonga hividy ny voa na ny vary"

Tonga (...) ireo rahalahin'i Josefa

Eto ny "tonga" dia azo adika hoe "lasa."

nampiankohoka ny tavan'izy ireo tamin'ny tany

Fomba fanehoana fanajana izany.

Genesis 42:7

Nahita ireo rahalahiny i Josefa ary nahalala azy ireo

"Rehefa nahita ireo rahalahiny sy nahalala azy ireo i Josefa"

nanova ny endriny tamin'izy ireo izy

"nanao toy ny hoe tsy rahalahin'izy ireo izy" na "tsy navelany ho fantatr'izy ireo hoe rahalahany izy"

Avy aiza ianareo?

Tsy fanontaniana fampisainana izany na dia fantatr'i efa Josefa aza ny valiny. Tena safidiny mihitsy ny hitazona ny momba azy tsy ho fantatr'ireto rahalahiny.

Genesis 42:9

Mpitsikilo ianareo

Ny mpitsikilo dia olona manao fikarohana miafina mahakasika ny firenena iray mba hanampiana ny firenena iray hafa.

Tonga mba hizaha ireo faritra tsy mbola voaaro eto amin'ny tany ianareo

Ny tena dikan'izanydia afaka atao mazava. DH: "tonga mba hizaha izay tany tsy ambenanay ianareo mba hahafahanareo manafika anay"

tompoko

Fomba fanehoana fanajana olona hanomezam-boninahitra azy izany.

ireto mpanomponao

Manao ny tenany hoe "ireto mpanomponao" ireo rahalahiny." Izany dia fomba mihaja hilazana ny olona izay manana fahefana ambony. DH: "Izahay, mpanomponao,dia" na "Izahay dia"

Genesis 42:12

Hoy izy tamin'izy ireo

"Niteny tamin'ireo rahalahany i Josefa"

Tsia, tonga mba hizaha ireo faritra mbola tsy voaaro eto amin'ny tany ianareo

Ny tena dikan'izanydia afaka atao mazava. DH: "tonga mba hizaha izay tany tsy ambenanay ianareo mba hahafahanareo manafika anay"

Roa ambin'ny folo mirahalahy

"rahalahy 12"

Indro, ny faralahy

"Mihainoa anay, fa ilay faralahy." Ny teny hoe "indro" dia nampiasaina hanindrina izay holazain'izy ireo manaraka.

ny faralahy dia any amin'ny rainay ankehitriny

"amin'izao fotoana iresahantsika izao ny faralahy aminay dia miaraka amin'ny rainay"

Genesis 42:14

Izao no nolazaiko anareo; mpitsikilo ianareo

"Arak'izay efa nambarako, fa mpitsikilo ianareo." Jereo ny nandikanao ny "mpitsikilo" ao amin'ny 42:9.

Amin'izao no hitsapana anareo

Afaka atao izany hoe: DH: "Toy izao no fomba hahafantarako anareo"

Raha velona koa Farao

Izany andian-teny izany dia milaza fihanianana mankadiry. DH: "Mianiana aho fa raha mbola velona koa i Farao"

Iraho ny iray aminareo ary aoka izy haka ny rahalahinareo

"mifidiana iray aminareo handeha haka ny rahalahinareo"

Ary ianareo hijanona ao am-ponja

"ny sisa aminareo hijanona ao am-ponja"

mba hahafahana mitsapa ny teninareo, raha misy fahamarinana ao aminareo

Eto ny "teny" dia ilazana izay nolazainy. Afaka atao izany hoe: DH: "mba hahafantarako raha tena milaza ny marina tokoa ianareo"

tany am-ponja

"tany am-pigadrana" (UDB)

Genesis 42:18

Ny andro fahatelo

Ny teny hoe "fahatelo" dia telo amin'ny filaharan'isa. DH: "ao aorian'ny roa andro"

Izao no ataovy mba ho velona

Afaka atao izany hoe: DH: "Raha manao izay lazaiko ianareo, dia avelako ho velona"

matahotra an'Andriamanitra

Ilazana ny fanajana lalina an'Andriamanitra sy fanehoana fanajana amin'ny fankatoavana azy izany.

aoka ny iray amin'ireo rahalahinareo tsy hiala ao amin'ny fonja

Afaka atao izany hoe: DH: "ajanony ato am-ponja ny iray amin'ireo rahalahinao"

fa mandehana ianareo

Eto ny "ianareo" dia ilazana ireo rahalahy rehetra izay nijanona ao am-ponja. DH: "fa ny sasany aminareo kosa"

mivimbìna vary ho amin'ny mosary amin'ny tranonareo

Eto ny "trano" dia ilazana an'ireo fianakaviana. DH: "mitondra vary ho any an-tranonareo mba hanampiana ireo fianakavianareo mandritra ny mosary"

hanamarinana ny teninareo

Eto ny "teny" dia ilazana izay nolazaina. Afaka atao izany hoe: DH: "mba ho fantatro fa marina izay lazainao"

tsy hahafaty anareo

Midika izany fa hovonoin'ireo miaramilan'i Josefa ireo rahalahy raha fantatra tokoa fa mpitsikilo izy ireo.

Genesis 42:21

izay hitantsika ny fahorian'ny fanahiny

Ny teny hoe "fanahy" dia ilazana an'i Josefa. DH: "satria hitantsika tokoa ny fahorian'i Josefa" na "satria hitantsika tokoa fa nijaly i Josefa"

Koa noho izany no nahatonga izao fahoriana izao tamintsika

Ny hoe "fahoriana" dia azo atao koa hoe "mijaly". DH: "Izany no antony mahatonga antsika mijaly tahaka izao"

Tsy efa nilaza taminareo ve aho hoe: 'Aza manota amin'ilay zazalahy,' nefa tsy nihaino ahy ianareo?

Mampiasa izany fanontaniana izany i Robena mba hibedesana ireo rahalahiny. DH: "nilaza taminareo ny tsy hampahory ny zazalahy aho, kanefa tsy nihaino ianareo!"

Indro, izao

Eto ny "izao" dia tsy midika hoe "ankehitriny," kanefa ny "izao" sy ny "indro" dia nampiasaina hisarihana ny fifantohana amin'ny teboka manan-danja manaraka.

takiana amintsika ny ràny

Eto ny "rà" dia ilazana ny fahafatesan'i Josefa. Nihevitra ireo rahalahan'i Josefa fa maty izy. Ny andian-teny "takiana amintsika" dia midika hoe tsy maintsy voasazy amin'izay nataon'izy ireo. DH: "mivaly amintsika izay nataontsika tamin'ny nahafatesany" na "mijaly nohon'ny namonoantsika azy isika"

Genesis 42:23

Tsy fantatr'izy ireo ... nisy mpandika teny teo anelanelan'izy ireo

Fiovana teo amin'ny fizotry ny tantara mankany amin'ny fampahafantarana fototra izay manazava ny antony niheveran'ireo rahalahany fa i Josefa dia tsy hahatakatra azy ireo.

mpandika teny

Ny "mpandika teny" dia olona izay mandika izay nolazain'ny olona iray amin'ny fiteny hafa. Nasian'i Josefa mpandika teny hanelanelana azy ireo mba hanaovany toy ny hoe tsy miteny ny fitenin'izy ireo izy.

Nihodina niala tamin'izy ireo izy ka nitomany

Hita avy amin'izany fa nitomany i Josefa satria nihetsim-po izy tao aorian'ny nandrenesany izay nolazain'ireo rahalahany.

niteny tamin'izy ireo

Mbola niresaka tamin'ny fiteny hafa ihany i Josefa ary nisy mpandika teny izay niresaka tamin'ireo rahalahiny.

nafatony teo imason'izy ireo

Eto ny "maso" dia ilazana ny fahitana. DH: "namatotra azy teo anatrehany" na "namatotra azy raha nijery izy ireo"

hanome azy ireo vatsy

"hanome azy ireo izay sakafo ilain'izy ireo"

Natao ho azy ireo izany

Afaka atao izany hoe: DH: "Nataon'ireo mpanompo izay rehetra nandidin'i Josefa"

Genesis 42:26

Raha nanokatra ny lasakany ny iray tamin'izy ireo mba hamahana ny ampondrany teo amin'ny toerana nandriany, dia nahita ny volany izy. Indro, teo ambavan'ny lasakany izany

"Raha nijanona teo amin'ny toerana iray izy ireo ny alina, ny iray tamin'ireo rahalahy dia nanokatra ny lasakany hahazoana sakafo ho an'ny ampondrany. Indro nisy vola tao anatin'ilay lasaka!"

Indro

Ny teny hoe "indro" dia manaitra antsika hihaino tsara ny fampahafantarana tsy ampoizina izay ho avy manaraka.

Afaka atao izany hoe: DH: "Nisy namerina tamiko ny volako"

Jereo

"Jereo ny lasakako!"

Nihontan'ny tahotra ny fon'izy ireo

Ny tahotra dia resahina toy ny mihontana na difotra ny fo. Eto ny "fo" dia ilazana ny herim-po. : DH: "Natahotra mafy tokoa izy ireo"

Genesis 42:29

tompon'ny tany

"ilay tompon'ny tany Egypta"

niteny mahery

"nasiaka fiteny"

mpitsikilo (...) izahay

Ny mpitsikilo dia olona manao fikarohana miafina mahakasika ny firenena iray mba hanampiana ny firenena iray hafa. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 42:9.

Hoy izahay taminy hoe: 'Olo-marina izahay. Ary tsy mpitsikilo akory. Roa ambin'ny folo mirahalahy izahay, zanaky ny rainay. Efa maty ny iray, ary ny faralahy dia miaraka amin'ny rainay any amin'ny tany Kanàna ankehitriny.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Nilaza taminy izahay fa olona marina fa tsy mpitsikilo. Niteny izahay fa roa ambin'ny folo mirahalahy, zanakin'ny rainay, ary ny iray amin'ireo rahalahinay dia efa maty ... tany Kanàna"

Efa maty ny iray

Azo avy hatrany ny teny hoe "rahalahy". DH: "ny iray amin'ireo rahalahy dia efa maty"

ny faralahy dia miaraka amin'ny rainay

Azo avy hatrany ny teny hoe "rahalahy". DH: "ny faralahy aminay dia efa maty"

Genesis 42:33

tompon'ny tany

"ilay tompon'ny tany Egypta"

mitondrà vary ho amin'ny mosary any amin'ny tranonareo

Eto ny "trano" dia ilazana ny "fianakaviana". DH: "mitondrà vary hanampiana ny fianakavianareo mandritra ny mosary"

zory ny lalanareo

"modia" na "mandehana"

dia hividy eto amin'ny tany ianareo

"ary dia havelako hividy sy hivarotra eto amin'ny tany ianareo"

Genesis 42:35

Ary

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny tranga manan-danja ao amin'ny tantara. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia mihevara hampiasa izany eto.

indro

"amin'ny fahatairan'izy ireo." Ny teny hoe "indro" eto dia maneho fa talanjona noho izay hitany ireo rahalahy.

Efa nanaisotra ireo zanako tamiko ianareo

"Efa nanala ireo zanako tamiko ianareo" na "nanao izay namoizako ireo zanako roa ianareo"

Manohitra ahy avokoa ireo zavatra rehetra ireo

"mandratra ahy avokoa ireo zavatra rehetra ireo"

Genesis 42:37

Apetraho eo an-tanako izy

Fangatahan'i Robena ny hitondra an'i Benjamina miaraka aminy sy hikarakara azy mandritra ny dia. DH: "Ataovy ho andraikitro izy" na "Aoka izaho no hisahana azy"

Tsy handeha hidina hiaraka aminareo izany ny zanako lahy

Efa mahazatra ny mampiasa ny andian-teny "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta. DH: "i Benjamina zanako lahy, dia tsy hiaraka aminareo mankany Egypta"

hiaraka aminareo

Eto ny "ianareo" dia ilazana ireo zokiny amin'ireo zanaka lahin'i Jakoba.

Fa efa maty ny rahalahiny ary izy irery sisa

Afaka hazavaina ny tena hevitr'izany. DH: " Fa i Rahely, vadiko, dia tsy nanana afa-tsy zanaka roa. I Josefa efa maty ary i Benjamina ihany no sisa velona"

eny amin'ny lalana izay alehanareo

"rehefa mandeha sy miverina mankany Egypta ianareo" na "rehefa lasa ianareo." Eto ny "lalana" dia ilazana ny dia.

dia hitondra amin-kalahelo ny volo-fotsiko ianareo midina any Fiainan-tsy hita ianareo

Ny "mitondra midina ...mankany amin'ny Fiainan-tsy hita" dia fomba ilazana fa hanao izay hahafaty azy sy handehanany any amin'ny Fiainan-tsy hita. Mampiasa ny teny hoe "midina" izy satria ninoana fa ny Fiainan-tsy hita dia any ambanin'ny tany. DH: "dia hanao izay, hahafatin'ny alahelo, ity lahy antitra ity ianareo"

ny volo-fotsiko

Ilazana an'i Jakoba sy hanindrina fa efa antitra izy. DH: "ity izaho, efa lahy antitra"

Genesis 43

Genesis 43:1

Nisy mosary nahery vaika teo amin'ilay tany

Ny teny hoe "Kanana" dia takatra avy hatrany. Izany andinindiny izany dia afaka atao mazava. DH: "Nahery vaika loatra ny mosary tany amin'ny tany Kanana"

Ary

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny fanombohan'ny fizaran-tantara vaovao. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia mihevara hampiasa izany eto.

rehefa lanin'izy ireo

"rehefa lanin'i Jakoba sy ireo havany"

noentin'izy ireo

"noentin'ireo zanaka lahin'i Jakoba" (ireo zokiny)

mividiana (...) ho antsika

Eto ny "antsika" dia ilazana an'i Jakoba, ireo zanany lahy, ary ny fianakaviana sisa.

Genesis 43:3

Joda niteny azy hoe

"niteny tamin'i Jakoba rainy i Joda hoe"

ralehilahy

Ilazana an'i Josefa izany, kanefa ireo rahalahiny dia tsy mahafantatra hoe Josefa izy. Nanondro azy tamin'ny hoe: "ralehilahy" na "ilay lehilahy, ilay tompon'ny tany" toy ny ao amin'ny 42:29.

Nampitandrina mafy anay ralehilahy hoe: 'Tsy hahita ny tavako ianareo raha tsy miaraka amin'ny rahalahinareo.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Nampitandrina mafy anay fa tsy hahita ny tavany izahay mandra-pitondranay ny zandrinay faralahy miaraka aminay"

Nampitandrina mafy anay

"tena matotra tokoa raha nampitandrina anay, nanao hoe"

Tsy hahita ny tavako ianareo

Nampiasa izany andian-teny izany indroa i Joda ao amin'ny 43:3-5 mba hanindrina amin'ny rainy fa tsy afaka hiverina mankany Egypta izy ireo raha tsy miaraka amin'i Benjamina. Ny andian-teny "ny tavako" dia ilazana an-dralehilahy, izay tsy iza fa i Josefa. DH: "Tsy ahita ahy ianareo"

miaraka amin'ny rahalahinareo

I Benjamina no lazain'i Joda amin'izany, faralahin'i Rahely naterany tao alohan'ny nahafatesany.

tsy handeha hidina izahay.

Efa mahazatra ny mampiasa ny andian-teny "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta.

Genesis 43:6

Nahoana ianareo no nampidi-doza ahy

"Nahoana no mahatonga adin-tsaina ho ahy ianareo"

Nanontany ny antsipirihany (...) ralehilahy

"Fanontaniana maro no napetrak'ilay lehilahy"

momba anay

Eto ny "anay" dia ilazana ireo rahalahy izay nandeha nankany Egypta sy niresaka tamin'ilay "lehilahy."

Hoy izy hoe: "Mbola velona ve rainareo? Mbola manana rahalahy hafa ve ianareo?'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Nanontany anay mivantana izy raha mbola velona ny rahalahinay ary koa raha mbola manana rahalahy hafa izahay."

Dia novalianay araka ireo fanontaniany ireo izy

"Namaly ireo fanontaniana izay napetrany taminay izahay"

Ahoana no hahafantaranay fa hiteny izy hoe: "Ento midina ny rahalahinareo?

Mampiasa izany fanontaniana izany ireto zanany mba hanindrina fa tsy fantatr'izy ireo izay ho hasain'ilay lehilahy ho atao. Afaka adika ho fanambarana izany fanontaniana fampisainana izany. DH: "Tsy fantatray izay ho lazainy ... midina!"

hiteny izy hoe: "Ento midina ny rahalahinareo

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "hiteny aminay ny hitondranay ny rahalahinay midina mankany Egypta izy"

Ento midina ny rahalahinareo

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta.

Genesis 43:8

Hiainga ka handeha izahay mba ho velona fa tsy ho faty, isika, ianao sy ireo zanantsika

Ny andian-teny " ho velona (...) isika" sy ny "tsy ho faty" dia midika zavatra iray ihany. Te hanasongadina i Joda fa mila mividy sakafo any Egypta izy ireo mba ho velona. DH: "Handeha ho any Egypta izahay ary haka vary ho an'ny fianakaviana iray manontolo mba ho velona"

Hiainga (...) izahay

Eto ny "izahay" dia ilazana an'ireo rahalahy izay handeha mankany Egypta.

mba ho velona (...) isika

Eto ny "isika" dia ilazana ireo rahalahin'i Josefa, Israely, ary ny fianakaviana manontolo.

izahay sy ianao

Eto ny "izahay" dia ilazana ireo rahalahin'i Josefa.

izahay sy ianao

Eto ny "ianao" dia ilazana an'i Israely.

sy ireo zanakay ihany koa

Eto ny "...kay" dia ilazana an'ireo rahalahin'i Josefa. Ilazana ny ankizy kely izay mety ho fatin'ny mosary.

Ho antoka ho azy aho

Ny anarana hoe "antoka" dia afaka atao koa hoe "mampanantena." DH: "Mampanantena ny hitondra azy miverina"

Hotazominao ho tompon'andraikitra aho

Ny fomba hitazoman'i Jakoba an'i Joda ho tompon'andraikitra dia afaka atao mazava. DH: "Hampamalinao izay nitranga amin'i Benjamina aho"

aoka ho zakaiko mandrakizay ny tsiny

Miresaka ny "tsiny" toy ny zavatra izay entin'ny olona izany. DH: "afaka manome tsiny ahy ianao"

Fa raha tsy tara izahay

Manoritsoritra ny zavatra izay tokony nitranga teo aloha nefa tsy niseho i Joda. Mibedy ny rainy i Joda nohon'ny niandrasany ela ka tsy nandefasany ireo zanany tany Egypta mba haka sakafo.

tena efa niverina teto fanindroany izahay

"efa tafaverina teto fanindroany izahay"

Genesis 43:11

Raha izany, dia ataovy izao

"Raha tsy manan-tsafidy afa-tsy izay isika, dia izao atao"

Midina ary mitondrà

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta.

balsama

menaka manim-pofona nampiasaina hitsaboana na hiarovana hoditra. Jereo ny nandikanao izany teny izany ao amin'ny 37:25. DH: "fanafody"

"zavatra manim-pofona"

"hanitra." Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 37:25.

voanjo

voan-dratsakazo kely

zava-manitra

hazo manim-pofona

Ataovy avo roa heny ny vola eo an-tananareo

Eto ny "tanana" dia ilazana ny olona manontolo fa tsy ny faritry ny tanana ihany. DH: "Ataovy avo roa heny ny vola entinareo"

Ny vola izay naverina tao amin'ny vavan'ny kitaponareo, dia ento miverina eny an-tananareo indray

Eto ny "tanana" dia ilazana ny olona manontolo fa tsy ny faritry ny tanana ihany. Ny andian-teny "izay naverina" dia afaka atao hoe : DH: "ento miverina mankany Egypta ny vola izay nataon'ny olona tao anaty lasakanareo"

Genesis 43:13

Ento ihany koa ny rahalahinareo

"Ento ihany koa i Benjamina"

mandehana indray

"miverena"

Andriamanitra Tsitoha anie hanome famindram-po anareo eo anatrehan-dralehilahy

Ny anarana hoe "famindram-po" dia afaka atao koa hoe "fahatsoram-po". DH: "Andriamanitra Tsitoha anie hanao izay hahatso-po an-dralehilahy aminareo"

ilay rahalahinareo hafa

"Simeona"

Raha misaona ireo zanako aho, dia misaona

"Raha mamoy ireo zanako aho, dia mamoy ireo zanako." Midika izany fa fantatr'i Jakoba izay tsy maintsy ho ekeny amin'izay mety hitranga amin'ireo zanany.

nitondra (...) teny an-tanan'izy ireo

Eto ny "tanana" dia ilazana ny olona manontolo fa tsy ny faritry ny tanana ihany. DH: "nitondra (...) izy ireo"

niverina nidina tany Egypta

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta.

Genesis 43:16

Bejamina niaraka tamin'izy ireo

"Bejamina niaraka tamin'ireo rahalahin'i Josefa"

ilay tompon'andraikitra mpampandroso tao an-tranony

Ny "tompon'andraikitra mpampandroso" dia olona miandraikitra ny fikarakarana ny raharaha ao tokantranon'i Josefa.

Noentiny (...) ireo lehilahy

Eto ny "mitondra" dia azo adika ihany koa hoe "naka."

tao an-tranon'i Josefa

"tao anatin'ny an-tranon'i Josefa"

Genesis 43:18

Natahotra ireo lehilahy

"Natahotra ireo rahalahin'i Josefa"

nentina tao an-tranon'i Josefa izy ireo

Afaka atao izany hoe: DH: "nandeha nankany an-tranon'i Josefa izy ireo" na "no entin'ilay tompon'andraikitra mpampandroso tao an-tranon'i Josefa izy ireo"

Noho ilay vola naverina tao anaty kitapontsika tamin'ny voalohany nampidirana antsika tato

Afaka atao izany hoe: DH: "ilay tompon'andraikitra mpampandroso no nampidirana antsika tato an-trano nohon'ny vola izay nisy namerina tao anaty lasakantsika"

mba hahafahany manararotra antsika. Mety hisambotra antsika (...) izy

Afaka adika ho fehezanteny vaovao izany. DH: "Miandry ny fotoana mety hahafahany manasoketa antsika mba hahafahany managatra antsika"

tonga nidina (...) izahay

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta.

Genesis 43:21

Fampifandraisana ny foto-kevitra:

Manohy miresaka amin'ilay tompon'andraikitra mpampandroso ao amin'ilay trano.

Ary

Nampiasaina izany teny izany eto hanamarihana ny tranga manan-danja ao amin'ny tantara. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia mihevara hampiasa izany eto.

nony tonga teo amin'ny toeram-pitsaharana izahay

"raha tonga teo amin'ny toerana izay hijanonay mandritra ny alina"

indro

Ny teny "indro" eto dia maneho fa talanjona tamin'izay hitany ireto rahalahin'i Josefa.

samy tao ambavan'ny kitapon'ireo lehilahy ny volany, tsisy nanimbinana ny volanay

"ny tsirairay taminay dia samy nahita ny vola feno tao anatin'ny lasakany"

Eto ny "tanana" dia ilazana ny olona manontolo. DH: "Nitondra ny vola niverina niaraka aminay izahay"

Nitondra vola hafa ihany koa izahay hividianana sakafo

Eto ny "tanana" dia ilazana ny olona manontolo fa tsy ny faritry ny tanana ihany. DH: "Nitondra vola hafa hividianana sakafo ihany koa izahay"

Nitondra (...) nidina

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta.

Fiadanana anie ho anareo

Ny anarana hoe "Fiadanana" dia azo atao hoe "mitonia". DH: "Mitonia" (UDB) na "mitonia ianareo"

Ny Andriamanitrareo sy ny Andriamanitry ny rainareo

Tsy miresaka Andriamanitra samy hafa ilay tompon'andraikitra mpampandroso fa Andriamanitra iray ihany. DH: "Ilay Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay tompon'ny rainareo" (UDB)

Genesis 43:24

nanasa ny tongony izy ireo

Fomba fanao hanapiana ireo mpandeha avy lavitra hamelombelona azy ireo ao aorian'ny fandehanany tongotra alavitra izany. Ny tena dikan'izany fanambarana izany dia afaka atao mazava.

nomeny sakafo ny ampondran'izy ireo

"manome sakafo" dia mamahana sakafo maina eo anilan'ireo biby

Genesis 43:26

nentin' izy ireo tao an-trano ny fanomezana teny an-tanan'izy ireo

Eto ny "tanana" dia ilazana ny olona manontolo fa tsy ny faritry ny tanana ihany. DH: "Nitondra ireo fanomezana izay no entin'izy ireo ireo rahalahin'i Josefa"

niankohoka tamin'ny tany teo anoloany

Fomba fanehoana fanajana sy fanomezam-boninahitra izany.

Genesis 43:28

ny mpanomponao izay rainay

Milaza ny rain'izy ireo ho "mpanomponao" izy ireo mba haneho fanajana. DH: "Ny rainay izay manompo anao"

Niondrika sy nihankohoka izy ireo

Manana hevitra mitovy ihany ireo teny ireo. Niondrika sy niankohoka teo antrehan-dralehilahy izy ireo mba haneho fanajana. DH: "nihankohoka teo anatrehany izy ireo"

nanopy ny masony izy

Ny heviny dia "niandrandra izy."

izay zanaky ny reniny, ary hoy izy hoe

Afaka adika ho fehezan-teny vaovao izany. DH: "Ny zanaky ny reniny. Niteny i Josefa hoe"

Inty ve ilay faralahinareo ... tamiko?

Ireo mety ho heviny dia 1)Mametraka izany fanontaniana izany i Josefa fa hanamarinany fa Benjamina tokoa izany Lehilahy izany, na 2) fanontaniana fampisainana izany. DH: "Inty tokoa ve ilay faralahinareo ... tamiko."

ry zanako

Fomba firesaka maneho ny finamanana misy eo amin'ny lehilahy iray sy ny lehilahy iray hafa izay ambany kokoa izany. DH: "tovolahy" (UDB)

Genesis 43:30

Nivoaka haingana tao an'efitra

"Nivoaka malaky tao an'efitra"

satria nientanentana mafy noho ireo rahalahiny izy

Ny andian-teny "nientanentana mafy" dia ilazana ny fihetseham-po mafy na ny fahatsapana rehefa misy zavatra manan-danja mitranga. DH: "fa nanana fihetseham-po mafy nohon'ny fangoraham-po ho an'ireo rahalahiny izy" na "satria nanana fihetseham-po mafy nohon'ny fitiavana ireo rahalahiny izy"

niteny hoe

Afaka atao mazava ny amin'izay noresahan'i Josefa. DH: "ary niteny tamin'ireo mpanompony" (UDB)

Arosoy ny sakafo

Ny heviny dia mizara ny sakafo ho an'ny olona mba hinanan'izy ireo.

Genesis 43:32

Nomen'ireo mpanompo an'i Josefa ny anjarany sy ny anjaran'ireo rahalahiny. Niara-nihinana taminy ireo Egyptiana teo

Midika izany fa i Josefa, ireo rahalahiny, ary ireo Egyptiana sasany dia nihinana teo amin'ny toerana samy hafa tao anatin'ny efitrano iray. DH: "Ireo mpanompo dia nanolotra sakafo an'i Josefa sy ireo rahalahiny ary ireo Egyptiana, izay niara-ninana taminy"

Niara-nihinana taminy ireo Egyptiana tao

Azo antoka tokoa fa ireo manam-boninahitra Egyptiana no niara-ninana tamin'i Josefa, kanefa izy ireo dia nisaran-toerana taminy sy ireo rahalahy Hebreo.

satria ny Egyptiana tsy mahazo mihinana mofo miaraka amin'ny Hebreo, satria zavatra maharikoriko eo amin'ireo Egyptiana izany

Afaka adika ho fehezan-teny vaovao izany: "Nanao izany izy ireo satria nihevitra ireo Egyptiana fa zavatra mahamenatra ny mihinana miaraka amin'ireo Hebreo"

tsy mahazo mihinana mofo

Eto ny "mofo" dia ilazana ny sakafo amin'ny ankapobeny.

Nipetraka teo anoloany ireo rahalahy

Azo tsoahina avy amin'izany fa nandamina ny toerana izay nipetrahan'ireo rahalahy i Josefa. Afaka ataonao mazava tsara izany fampahafantarana izany. DH: "Nipetraka teo ampitan'ilay lehilahy ireo rahalahy, araka izay nandaminana ny toerana"

ny lahimatoa araka ny fizokiany, ary ny zandriny indrindra araka ny hatanorany

Ny "lahimatoa" sy ny "faralahy" dia nampiasaina niaraka ilazana fa ireo rahalahiny dia nipetraka araka ny taonan'izy ireo avy.

Talanjona izy ireo lehilahy

"Talanjona ilay lehilahy raha nahafantatra izany"

Nefa ny anjaran'i Bejamina dia indimy mihoatra noho ny an'ireo rahalahiny

Ny andian-teny "indimy mihoatra " dia afaka atao amin'ny ankapobeny kokoa. DH: "Kanefa i Benjamina dia nahazo ny anjara izay betsaka kokoa noho ireo izay azon'ireo rahalahiny"

Genesis 44

Genesis 44:1

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Manomboka tranga vaovao ao amin'ny tantara izany. Azo antoka tokoa fa ny ampitson'ny nanaovana ny fety izany.

tompon'andraikitra mpampandroso ao an-trano

Ny "tompon'andraikitra mpampandroso" dia tompon'andraikitra izay misahana ny asa rehetra atao ao an-tokantranon'i Josefa.

ny volan'ireo lehilahy rehetra

Ny volan'izy ireo dia vola volafotsy boribory kely izay azo antoka fa ao anaty kitapo kely.

ao amin'ny vava kitapony

"ao anaty lasakany"

ny kapoakako, ilay kapoaka volafotsy

"ataovy ao ilay kapoaka volafotsiko"

ao amin'ny vava kitapon'ny zandriny indrindra

Ny teny hoe "rahalahy" dia azo avy hatrany. DH: "ao anatin'ny lasakan'i zandriny indrindra amin'ireo rahalahy"

Genesis 44:3

Niposaka ny maraina

"Niposaka ny taratra hazavan'ny maraina"

nalefa ireo lehilahy ireo, izy ireo sy ny borikiny

Afaka atao izany hoe: DH: "nalefan'izy ireo ireo lehilahy, niaraka tamin'ireo borikin'izy ireo"

Nahoana ianareo no mamaly ratsy ny soa?

Nampiasaina izany fanontaniana izany hibedesana ireo rahalahiny. DH: "Nahoana ianareo no nanao zava-dratsy taminay, tao aorian'ny nanaovanay soa anareo!"

Moa ve tsy ilay kapoaka isotroan'ny tompoko ity, sy ilay kapoaka izay hampiasainy amin'ny faminaniany?

Nampiasaina izany fanontaniana izany hibedesana ireo rahalahy. DH: "Efa fantatrareo fa ity kapoaka ity no fisotroan'ny tompoko sy hampiasainy amin'ny faminaniany harena!"

Nanao ratsy ianareo, izany zavatra izay nataonareo izany

Naverina indroa ny "nanao sy ny nataonareo" entina hanindrina. DH: "Tena ratsy tokoa izay nataonareo"

Genesis 44:6

niteny ireo teny ireo tamin'izy ireo

Eto ny "teny" dia ilazana an'izay nolazaina. DH: "niteny izay nolazain'i Josefa taminy"

Nahoana no miteny toy ireo ny tompoko?

Eto ny "teny" dia ilazana an'izay nolazaina. Ireo rahalahy dia manondro ilay mpiandraikitra ny fampandrosoana ho "tompoko." Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. Afaka atao izany hoe: DH: "Nahoana ianao no miteny izany, ry tompoko?"

Sanatria amin'ireo mpanomponao no hanaovan'izy ireo zavatra toy izany

Manondro ny tenany amin'ny "mpanomponao" sy "izy ireo" ireo rahalahy. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. DH:"Tsy mba hanao zavatra toy izany mihitsy izahay!"

Sanatria amin'ireo mpanomponao

Ny zavatra izay tsy ho hataon'ny olona dia resahina toy ny zavatra izay tian'ny olona hapetraka lavitra azy.

Genesis 44:8

Indro

Manampy amin'ny fanindrina izay holazain'ireo rahalahy manaraka izany.

vola izay hitanay tao amin'ny vavan'ny kitaponay

"fantatrao ny vola izay hitanay tao anaty lasakanay"

nentinay niverina aty aminao indray avy amin'ny tany Kanana

"nentinay niverina avy amin'ny tany Kanana aty aminao indrindra"

Ahoana no afahanay mangalatra volafotsy na volamena ao amin'ny tranon'ny tomponao?

Nampiasa izany fanontaniana izany ireo rahalahy mba hanindrina fa tsy nangalatra tany amin'ny tompon-tanin'i Egypta izy ireo. DH: "Koa tsy afaka ny haka zavatra avy amin'ny tranon'ny tomponao izahay!"

volafotsy na volamena

Nampiasaina niaraka ireo teny ireo mba hilazana fa tsy angalatra zavatra sarobidy izy ireo.

Izay ahitana an'izany amin'ireo mpanomponao

Manondro ny tenany amin'ny hoe "ireo mpanomponao." Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. Ny "ahitana an'izany" dia afaka atao ihany koa hoe: DH: "Raha hitanao fa ny iray taminay no nangalatra ilay kapoaka"

izahay ihany koa dia ho andevon'ny tompoko

Ny andian-teny "ny tompoko" dia ilazana ny tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana. Afaka atao izany hoe: DH: "afaka alainao ho andevonao izahay"

Aoka ary ho araka ny teninareo izany

Eto ny "ary" dia tsy midika hoe "ankehitriny," fa nampiasaina mba hisarihana ny saintsika amin'ny teboka manan-danja izay manaraka azy. Ny "teny" ihany koa dia hanambarana izay lazainy. DH: "Eny tokoa. Hataonay izay lazainao"

Ilay iray izay hahitana ilay kaopy dia ho andevoko

Afaka atao izany hoe: DH: "Raha toa ka hitako ao amin'ny lasakan'ny iray aminareo ny kapoaka, dia ho andevoko izany olona izany"

Genesis 44:11

nametraka ny kitapony tamin'ny tany

"nanao ny lasakany tamin'ny tany"

lehibe indrindra ... tanora indrindra

Ny teny hoe "rahalahy" dia azo avy hatrany. DH: "ilay lahimatoa amin'ny rahalahy ... ilay faralahy amin'ireo rahalahy"

tanora indrindra, ka hita tao amin'ny kitapon'i Benjamina ilay kapoaka

Afaka adika ho fehezan-teny vaovao izany fehezanteny izany. DH: "faralahy. Hitan'ilay tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana tao anaty lasakan'i Benjamina ilay kapoaka"

Ary nandriatra ny akanjony izy ireo

Ny teny hoe "izy ireo" dia ilazana ireo rahalahy. Ny fandrovitana ny akanjo dia marika hanehoana ny adin-tsaina lehibe sy ny alahelo.

ary niverina

"ary niverina izy ireo"

Genesis 44:14

Mbola tany izy

"Mbola tany i Josefa"

niankohoka teo anatrehany (...) izy ireo.

"nandohalika teo anolohany izy ireo." Izany dia famantarana fa irian'ireo rahalahy ny hamindran'ilay tompo fo amin'izy ireo.

Moa ve tsy fantatrareo fa ny lehilahy tahaka ahy dia manao faminaniana?

Mampiasa izany fanontaniana izany i Josefa mba hibedesana ireo rahalahiny. DH: "Fantatrareo tsara fa ny olona toa ahy dia mahafantatra zava-miafina!"

Genesis 44:16

Inona no afaka lazainay amin'ny tompoko? Inona no azonay lazaina? Ahoana no afahanay manamarina ny tenanay?

Ireo fanontaniana 3 ireo dia midika zavatra iray ihany. Mampiasa ireo fanontaniana ireo izy hanindrina fa tsy misy afaka hanazavain'izy ireo izay nitranga. DH: "Tsy manan-kambara izahay, tompoko. Tsy afaka miresaka zavatra manan-danja izahay. Tsy afaka manamarina ny tenanay izahay."

Inona no afaka lazainay amin'ny tompoko ... andevon'ny tompoko

Eto ny "ny tompoko" dia ilazana an'i Josefa. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. Afaka atao izany hoe: DH: "Inona no azonay lazaina anao ... ireo andevonao"

Hitan'Andriamanitra ny helok'ireo mpanomponao

Eto ny "hita" dia tsy midika hoe Andriamanitra mahita fotsiny izay nataon'ireo rahalahy. Ny heviny dia hoe manasazy azy ireo ny amin'izay nataony Andriamanitra. DH: "Manasazy antsika Andriamanitra ny amin'ireo fahotantsika taloha"

ny helok'ireo mpanomponao

Manondro ny tenany amin'ny hoe "ireo mpanomponao" ireo rahalahy. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. Afaka atao izany hoe: DH: "ny helokay"

sy izy dia nahitana ny kapoaka teny an-tanany

Eto ny "tanana" dia ilazana ny olona manontolo. Ny "nahitana" ihany koa dia afaka atao hoe: DH: " ary ny iray izay nahitana ny kapoakanao"

Sanatria amiko ny tsy maintsy hanao izany

Ny zavatra izay tsy tokony hataon'ny olona dia resahina toy ny zavatra izay tian'ny olona atao lavatra azy. DH: "Tsy mba ny toa ahy ny hanao zavatra toy izany"

Ilay lehilahy izay nahitana ny kapoaka teny an-tanany

Eto ny "tanana" dia ilazana ny olona manontolo. Ny "nahitana" ihany koa dia afaka atao hoe: DH: "Ilay lehilahy izay nahitana ny kapoako"

Genesis 44:18

nanatona akaiky

"nanakaiky"

aoka (...) ny mpanomponao

Manondro ny tenany amin'ny hoe "ny mpanomponao" i Joda. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. Afaka atao izany hoe: DH: "Aoka aho, izay mpanomponao"

hiresaka teny iray eo an-tsofin'ny tompoko

Eto ny "teny" dia sarinteny ilazana an'izay nolazainy. Ary ny "sofina" dia fibangoan-teny ilazana ny olona manontolo. DH: "hiresaka aminao, ry tompoko"

eo an-tsofin'ny tompoko

Eto ny "tompoko" dia ilazana an'i Josefa. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. Afaka atao izany hoe: DH: "aminao"

aoka ny fahatezeranao hirehitra amin'ny mpanomponao

Ny fahatezerana dia resahina toy ny afo mirehitra. DH: "aoka tsy ho tezitra amiko, mpanomponao ianao"

fa ianao dia tahaka an'i Farao

Mampitahy ilay tompo amin'i Farao i Joda mba hanindrina fa manana fahefana ambony ilay tompo. Tsapa avy amin'izany koa fa tsy tiany ho tezitra aminy ilay tompo na hamono azy. DH: "fa manana fahefana tahaka an'i Farao ianao ary afaka maniraka ireo miaramilanao hamono ahy"

Nanontany ireo mpanompony ny tompoko, niteny hoe: 'Moa ve ianao manana ray na rahalahy iray?'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Nanontany anay ny tompoko raha manana ray sy rahalahy izahay."

Nanontany ireo mpanompony ny tompoko

Manondro an'i Josefa amin'ny teny hoe "ny tompoko" sy "izy" i Joda. Manondro ny tenany sy ireo rahalahiny amin'ny hoe "ireo mpanompony" ihany koa izy. DH: "Ianao, tompoko, manontany anay, izay mpanomponao" na "Manontany anay ianao"

Genesis 44:20

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Manohy miresaka eo anatrehan'i Josefa i Joda

Hoy izahay tamin'ny tomponay hoe: 'Manana ray izahay ... tia azy.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Ary niteny tamin'ny tomponay izahay fa manana ray ... izay tian'ny rainy"

Hoy izahay tamin'ny tomponay

Manondro an'i Josefa amin'ny hoe "tompoko" i Joda. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. DH: "niteny taminao, ianao tompoko"

ny rainy tia azy

Ilazana ny fitiava-namana sy fianakaviana izany.

Avy eo nilaza tamin'ireo mpanomponao ianao hoe: 'Ento midina eto amiko izy mba hafahako mahita azy.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Ary nilaza tamin'ny mpanomponao ianao fa tsy maintsy mitondra ny zandrinay faralahy aminao izahay mba hahafahanao mahita azy"

Avy eo nilaza tamin'ireo mpanomponao ianao hoe

Manondro ny tenany sy ireo rahalahiny amin'ny hoe "ireo mpanomponao" i Joda. DH: "Ary dia niteny taminay ianao, izahay mpanomponao"

Ento midina eto amiko izy

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta. DH: "Ento eto amiko izy"

Tao aorian'izany, dia nilaza tamin'ny tompoko izahay hoe: ''Tsy afaka (...) ilay zazalahy ... ho faty ny rainy.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Ho setrin'izany, dia niteny tamin'ny tomponay izahay fa ilay zazalahy ... ho faty ny rainy"

ho faty ny rainy

Azo ambara avy amin'izany fa ho fatin'ny alahelo ny rain'izy ireo.

Genesis 44:23

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka ny tantarany tamin'i Josefa i Joda

Ary ianao nilaza tamin'ireo mpanomponao hoe: 'Raha tsy midina miaraka aminao ny rahalahinao zandriny indrindra, dia tsy hahita ny tavako intsony ianao

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Ary dia niteny tamin'ny mpanomponao ianao fa raha tsy tonga miaraka aminay ny zandrinay faralahy, dia tsy ahita anao intsony izahay"

Ary ianao nilaza tamin'ireo mpanomponao hoe:

Manondro ny tenany sy ireo rahalahiny amin'ny hoe "ireo mpanomponao" i Joda. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. DH: "Ary dia niteny taminay ianao, izahay mpanomponao"

midina mankany ... mandeha midina

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta.

tsy hahita ny tavako intsony ianao

Eto ny "tava" dia ilazana ny olona manontolo. DH: "tsy ahita ahy intsony ianao"

Ary

Izany andian-teny izany dia nampiasaina eto hanamarihana ny fiantombohan'ny fizaran-tantara vaovao. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia afaka mihevitra ny hampiasa izany eto ianao.

niakatra nankany amin'ny raiko mpanomponao izahay

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "miakatra" rehefa miresaka ny mandeha avy any Egypta mankany Kanana.

nolazainay taminy ireo tenin'ny tompoko

Manondro an'i Josefa amin'ny hoe "tompoko" i Joda. Ny "teny" ihany koa dia ilazana izay voalaza. DH: "nolazainay azy izay nolazainao, ry tompoko"

Hoy ny rainay hoe: ''Mandehana indray, mividiana sakafo ho antsika'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Niteny taminay ny mba handehananay aty Egypta indray mba hividy sakafo ho anay sy ireo fianakavianay ny rainay"

Avy eo dia nilaza izahay hoe: 'Tsy afaka midina izahay. Raha miaraka aminay ny rahalahinay zandriny indrindra ... miaraka amin'ny (...).'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Ary dia niteny taminy izahay fa tsy afaka hidina mankany Egypta. Niteny taminy izahay fa ny faralahinay dia miaraka aminay ... miaraka aminay"

hahita ny tavan'ilay lehilahy

Eto ny "tava" dia ilazana ny olona manontolo. DH: "hahita ilay lehilahy"

Genesis 44:27

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka ny tantarany tamin'i Josefa i Joda

niteny taminay hoe: 'Fantatrareo fa niteraka roa lahy tamiko ny vadiko. Ny iray tamin'izy ireo dia niala tamiko ary hoy aho hoe: "Azo antoka fa voaviravira izy, ary tsy nahita azy aho hatramin'izao." Izao raha maka ilay iray aty amiko koa ianareo, ka loza no tonga eo aminy, dia hampihintsana ny volon-dohako miaraka amin'ny alahelo mankany amin'ny Fiainan-tsy hita ianareo.'

Misy farango roa sy telo ao anatin'izany. Afaka atao izany hoe: DH: "nilaza taminay fa fantatray tokoa fa i Rahely, vadiny, dia niteraka zaza roa lahy monja taminy, ary ny iray tamin'ireo raha nivoaka dia noviravirain'ny biby, ary tsy hitany intsony hatramin'izay. Ary dia niteny izy fa raha mbola halainay koa ilay zanany hafa ka misy zava-dratsy mitranga aminy, dia hanao izay hahafatin'ny alahelo azy izahay."

niteny taminay

Eto ny "...nay" na "anay" dia tsy milaza an'i Josefa.

Fantatrareo

Eto ny "ianareo" dia ilazana ireo rahalahiny.

voaviravira izy

Afaka atao izany hoe: DH: "nisy bibidia namiravira azy"

ka loza no tonga eo aminy

Ny zavatra ratsy izay mitranga amin'ny olona dia resahina toy ny "loza" izay nandeha ary tonga teo amin'ny olona.

hampihintsana ny volon-dohako miaraka amin'ny alahelo mankany amin'ny Fiainan-tsy hita ianareo

Ny "mitondra midina ... mankany amin'ny Fiainan-tsy hita dia fomba ilazana fa hanao izay hahafaty sy andehanany any amin'ny Fiainan-tsy hita. Mampiasa ny teny hoe "midina" izy satria nahazatra ny mihevitra fa ny Fiainan-tsy hita dia any ambanin'ny tany. DH: "ary dia hahatonga ity lahy antitra, ho fatin'ny alahelo ianao"

ny volo fotsiko

Ilazana an'i Jakoba izany ary hanindrina ny fahanterany. DH: "izaho, lahy antitra"

Genesis 44:30

Ary

Eto ny "Ary" dia tsy midika hoe "ankehitriny," kanefa nampiasaina hisarihana ny fifantohana amin'ny teboka manan-danja manaraka.

noho izany, rehefa tonga ... alahelo mankany amin'ny Fiainan-tsy hita

Manoritsoritra amin'ny Josefa zavatra mitombina i Joda kanefa izany dia petra-kevitra ny amin'izay hampoiziny hitranga amin'i Jakoba rehefa miverina tsy miaraka amin'i Benjamina izy.

rehefa tonga any amin'ilay mpanomponao aho

Eto ny "tonga" dia azo adika hoe "mandeha" na "miverina."

tsy miaraka aminay ilay zazalahy

"tsy miaraka aminay ilay ankizilahy"

satria mifamatotra amin'ny ain'ilay zazalahy ny ainy

Ny filazan'ny ilay ray fa ho faty izy raha maty ny zanany lahy dia resahina toy ny hoe mifamatotra ny ain'ny anankiroa. DH: "satria izy niteny fa ho faty raha tsy miverina ilay zazalahy"

fa ho tonga izany

Miresaka mahakasika ny petra-kevitra mety hitranga amin'ny ho avy toy ny hoe hitranga tokoa i Joda.

Ireo mpanomponao dia hampihintsana ny volon-dohan'ilay tompoko mpanomponao miaraka amin'ny alahelo mankany amin'ny Fiainan-tsy hita

Ny "mitondra midina ... mankany amin'ny Fiainan-tsy hita dia fomba filaza fa hanao izay hahafaty azy sy hidinany any amin'ny Fiainan-tsy hita izy ireo. Mampiasa ny teny hoe "midina" izy satria nahazatra ny mihevitra fa ny Fiainan-tsy hita dia any ambanin'ny tany. DH: "ary dia hahatonga ilay rainay efa antitra ho fatin'ny alahelo izahay"

Ireo mpanomponao

Manondro ny tenany sy ireo rahalahiny amin'ny hoe "ireo mpanomponao" i Joda. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. DH: "Ary izahay, izahay mpanomponao" na "ary izahay"

ny volo fotsin'ny raiko mpanomponao

Eto ny "volo fotsy" dia ilazana an'i Jakoba ary hanindrina ny fahanterany. DH: "ny rainay izay tena antitra"

Satria ny mpanomponao dia efa lasa antoka ho an'ilay zazalahy amin'ny raiko

Ny anarana hoe "antoka" dia azo atao koa hoe "nampanantenana". DH: "Satria nampanantena ny raiko mahakasika ilay zazalahy aho"

Satria ny mpanomponao

Manondro ny tenany amin'ny hoe "mpanomponao" i Joda." DH: "Fa izao, mpanomponao" na "Fa izao"

dia hitondra heloka eo amin'ny raiko (...) aho

Ny heverina toy ny meloka dia resahina toy ny zavatra izay entin'ny olona ny "heloka". DH: "dia mety hanameloka ahy ny raiko"

Genesis 44:33

Ary

Eto ny "Ary" dia tsy midika hoe "ankehitriny," fa kosa nampiasaina hisarihana ny fifantohana amin'ny teboka manan-danja manaraka.

avelao re ny mpanomponao

Manondro ny tenany amin'ny hoe "mpanomponao" i Joda. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony. DH: "Aoka aho, izay mpanomponao" na "aoka aho"

ho an'ny (...) tompoko

Manondro an'i Josefa ho "tompony" i Joda. DH: "ho anao, tompoko" na "ho anao"

avelao ilay zazalahy hiakatra

Hampiasaina ny teny hoe "hiakatra" rehefa miresaka ny mandeha avy any Egypta mankany Kanana.

Fa amin'ny fomba ahoana no hiakarako any amin'ny raiko raha tsy miaraka amiko ilay zazalahy?

Mampiasa izany fanontaniana izany i Joda mba hanindrina ny alahelony raha tsy miverina any an-trano i Benjamina. DH: "Tsy afaka miverina any amin'ny raiko aho raha tsy miaraka amiko ilay zazalahy."

Matahotra ny hahita ilay ratsy izay ho tonga eo amin'ny raiko aho

Ny fijalian'ny olona fatratra dia resahina toy ny zavatra "ratsy" izay tonga amin'ny olona. DH: "Matahotra ny hahita ny fijalian'ny raiko aho"

Genesis 45

Genesis 45:1

tsy nahafehy ny fihetseham-pony

Ny heviny dia tsy nahafehy ireo fihetseham-pony. Afaka atao izany hoe: DH: "saika hitomany"

teo anilany

"teo akaikiny"

tranon'i Farao

Eto ny "trano" dia ilazana ny olona izay tao an-dapan'i Farao. DH: "ny olona rehetra tao andapan'i Farao"

tohina teo anatrehany

"natahotra azy"

Genesis 45:4

izay namidinareo tany Egypta

Afaka atao mazava ny tena dikan'izany. DH: "izay namidinareo ho andevo tamin'ny mpanao raharaham-barotra izay nitondra ahy tany Egypta"

Aza malahelo

"aza tezitra" na "aza miahiahy"

ny amin'ny namarotanareo ahy taty

Ny tena heviny dia afaka atao mazava kokoa. DH: "ny amin'ny namarotanareo ahy ho andevo sy ny nandefasanareo ahy eto Egypta"

mba hiarovana ny aina

Eto ny "aina" dia ilazana ny olona izay navotan'i Josefa tsy ho faty nandritra ny mosary. DH: "mba hahafahako manavotra aina maro"

mbola hisy dimy taona izay tsy hisy na fiasana tany na fijinjana

"mbola hisy dimy taona ankoatra izay tsy hisy na fiasana tany na fijinjana." Eto ny "tsy hisy na fiasana tany na fijinjana" dia ilazana ny zava-misy fa ny vokatra dia tsy haniry nohon'ny mosary. DH: "ary ny mosary dia mbola haharitra dimy taona"

Genesis 45:7

hitahiry anareo ho sisa eto an-tany

"mba tsy ho levona eto an-tany ianao sy ireo fianakavinareo" na "mba hahazoana antoka fa ho velona ireo taranakao"

hitazona anareo ho velona amin'ny fanafahana lehibe

Ny anarana hoe "fanafahana" dia afaka atao koa hoe "fanavotana." DH: "hitazona anareo ho velona amin'ny fanavotana amin'ny fitondrana mahery"

izy nanao ahy ho rain'i Farao

Ny fanampiana sy ny fanoroana an'i Josefa an'i Farao dia resahina toy ny hoe rain'i Farao i Josefa. DH: "nataony ho mpitari-dalana an'i Farao aho" na "nataony ho ilay lehiben'ny mpanolotsaina an'i Farao aho"

ny tranony rehetra

Eto ny "trano" dia ilazana ny olona izay mipetraka ao an-dapany. DH: "ny ankohonany rehetra" na "'ny ao an-dapany rehetra"

mpanapaka ny tany rehetra manerana an'i Egypta

Eto ny "tany" dia ilazana ny olona. DH: "mpanapaka ny olona rehetra eto Egypta"

mpanapaka

Eto i Josefa dia midika ho mpanapaka faharoa manaraka an'i Farao, ilay mpanjakan'i Egypta. Afaka atao mazava izany fampahafantarana izany.

Genesis 45:9

Faingàna ary miakara any amin'ny raiko

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "miakatra" rehefa miresaka ny mandeha avy any Egypta mankany Kanana. DH: "miverena mankany amin'ny raiko"

lazao aminy hoe: 'Izao no ambaran'i Josefa zanakao: "Nataon'Andriamanitra ... izay anananao rehetra

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: " lazao azy izay lazaiko hoe: 'Andriamanitra efa ... izay anananao rehetra"

Midina aty amiko

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta. DH: "Mankanesa aty amiko"

tonga aminareo ny fahantrana

Miresaka ny "fahantrana" toy ny lahatra izany itodihana izany. DH: "mandany" na "mosarena"

Genesis 45:12

hitan'ny masonareo, sy ny mason'i Benjamina rahalahiko

Ny teny hoe "maso" dia ilazana ny olona manontolo. DH: "Ianareo rehetra sy i Benjamina no maita"

fa ny vavako no miteny aminareo

Ny teny hoe "vava" dia ilazana ny olona manontolo. DH: "fa izaho, Josefa, no miresaka aminareo"

momban'ny voninahitro aty Egypta

"ny momban'ny fanajan'ny olona aty Egypta ahy fatratra"

midina aty ny raiko

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta. DH: "eto amiko ny raiko"

Genesis 45:14

Namihina ny vozon'i Benjamina rahalahiny izy ka nitomany, ary Benjamina nitomany teo amin'ny vozony

"Namihina an'i Benjamina rahalahiny i Josefa, ary samy nitomany izy ireo"

Nanoroka ny rahalahiny rehetra izy

fomba ny manoroka ny havana tiana na mamihina azy ireny

nitomany teo amin'izy ireo

Ny heviny dia hoe nitomany i Josefa raha nanoroka azy ireo.

Tao aorian'izay dia niresaka taminy ireo rahalahiny

Vao haingana teo no natahotra mafy ny hiresaka aminy izy ireo. Izao kosa dia mahatsapa izy ireo fa afaka miresaka an-kalalahana. Ny tena hevitr'izany fanambarana izany dia afaka atao mazava. DH: "Tao aorian'izay dia niresaka an-kalalahana taminy ireto rahalahiny"

Genesis 45:16

Ary nolazaina tao an-tranon'i Farao ny vaovao hoe: "Tonga ireo rahalahin'i Josefa."

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Naheno mikasika an'ireo rahalahin'i Josefa izay tonga ny olona rehetra tao an-dapan'i Farao"

tranon'i Farao

Ilazana ny lapan'i Farao izany.

Lazao amin'ireo rahalahinao hoe: 'Ataovy izao: ataingeno ny entana ho entin'ireo bibinareo ary mandehana any amin'ny tany Kanana. Ento ny rainareo sy ny tokantranonareo ary mankanesa aty amiko. Homeko anareo ny tsara eto amin'ny tanin'i Egypta, ary hihinana ny matavin'ny tany ianareo.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Lazao ireo rahalahinareo hanisy lasely ireo biby fiompiny ary andeha ho any Kanana haka ny rain'izy ireo sy ny fianakaviany. Lazao izy ireo mba ho avy eto, ary dia homeko azy ireo fa omeko ny tany tsara indrindra eto Egypta sy ny sakafo tsara indrindra izay fanome anay"

Homeko anareo ny tsara eto amin'ny tanin'i Egypta

"Homeko anareo ny tany tsara eto Egypta"

hihinana ny matavin'ny tany ianareo

Ny sakafo tsara izay vokarin'ny tany dia resahina toy ny hoe faritra matavy amin'ny tany. DH: "hihinana ny sakafo tsara indrindra amin'ny tany ianao"

Genesis 45:19

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Manohy miresaka amin'i Josefa sy ireo rahalahiny i Farao.

Ary

Eto ny "Ary" dia tsy midika hoe "ankehitriny," fa kosa nampiasaina hisarihana ny fifantohana amin'ny teboka manan-danja manaraka.

Ary omena didy ianareo hoe: 'Ataovy izao, makà kalesy amin'ny tany Egypta ho an'ny zanakareo sy ny vadinareo. Ento ny rainareo ka mankanesa aty. Aza miahiahy ny amin'ireo fanananareo, fa anareo izay tsara eto amin'ny tany rehetra manerana an'i Egypta.'"

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "teneno ihany koa izy ireo haka kalesy hivoaka ny tanin'i Egypta ho an'ireo vady aman-janany, ary haka ny rain'izy ireo ho avy eto. Tsy mila hanana ahiahy ny hitondra ireo fananany izy ireo, fa izaho hanome azy ireo ny zavatra tsara indrindra izay hananay eto Egypta"

omena didy ianareo

Afaka atao izany hoe: DH: "Mandidy anareo koa aho hiteny amin'izy ireo" na "lazao azy ireo koa"

makà kalesy

ny "kalesy" dia sarety fitaterana misy kodiarana roa na efatra. Biby no mitarika ireo kalesy.

Genesis 45:21

ary nanome azy ireo vatsy ho entina eny an-dalana

"ary nanome azy ireo izay nilainy amin'ny fandehanana"

Nomeny akanjo ho soloina izy rehetra

Ny lehilahy tsirairay dia nahazo akanjo isoloana avy ankoatran'i Benjamina izay nahazo akanjo 5 hisolosoloana.

miisa telon-jato

"300 isa"

boriky lahy folo ... ary boriky vavy folo

Anisan'ny fanomezana ihany koa ireo boriky ireo.

Genesis 45:24

Aza mifanditra

Ireo mety ho heviny dia 1)"aza miady hevitra" sy 2)"aza mety ho azon'ny tahotra"

niakatra avy tao Egypta

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "miakatra" rehefa miresaka ny mandeha avy any Egypta mankany Kanana.

mpanapaka ny tany Egypta iray manontolo izy

Eto ny "tany Egypta" dia ilazana ny olona any Egypta. DH: "nanapaka ny olona rehetra any Egypta izy"

Niontana ny fony

Eto ny "fo" dia ilazana ny olona manontolo. DH: "ary dia taitra loatra izy" na "niontana izy" na "faly loatra izy"

tsy nino izay nolazain'izy ireo azy

"tsy nety nanaiky izy fa marina izay nolazain'izy ireo"

Genesis 45:27

Nolazain'izy ireo taminy

"Nolazain'izy ireo tamin'i Jakoba"

ny teny rehetra nambaran'i Josefa azy ireo

Eto ny "teny" dia ilazana izay voalaza. DH: "ny zavatra rehetra izay nambaran'i Josefa azy ireo"

velona indray ny fanahin'i Jakoba rain'izy ireo

Ny teny hoe "fanahy" dia ilazana ny olona manontolo. DH: "sitrana tamin'ny alahelony i Jakoba rain'izy ireo" na "faly loatra i Jakoba rain'izy ireo"

Genesis 46

Genesis 46:1

nankany Beri-sheba

"tonga tany Beri-sheba"

Inty aho

"Eny, mihaino anao aho"

hidina ho any Egypta

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "midina" rehefa miresaka ny mandeha mankany Kanana ho any Egypta.

fa hataoko firenena lehibe any ianao

Eto ny "ianao" dia ilazana an'i Jakoba. Ilazana ireo taranak'Israely izay ho tonga firenen-dehibe izany. DH: "Hanome anao taranaka maro aho, ary ho tonga firenen-dehibe izy ireo"

any Egypta

"ho any Egypta"

Izaho hitondra anao hiverina hiakatra tokoa

Natao ho an'i Jakoba ny fampanantenana, kanefa izany dia ho tanteraka amin'ireo tarak'Israely rehetra. DH: "hitondra ireo taranak'Israely mivoaka an'i Egypta indray aho"

hitondra anao hiverina hiakatra indray

Efa mahazatra ny mampiasa ny teny hoe "miakatra" rehefa miresaka ny mandeha avy any Egypta mankany Kanana.

ary ny tanan'i Josefa no hanirina ny masonao amin'ny tanany

Ny andian-teny "manirina ny masonao amin'ny tanany" dia fomba filaza fa hanatrika ny fahafatesan'i Israely i Josefa ary izy nohanirina ny masony amin'ny fotoana hafatesany. DH: "Ary na i Josefa aza dia hanatrika eo amin'ny fotoana hahfatesanao"

hanirina ny masonao

Fomba ny manakipy ny hodi-maso rehefa misy olona maty ka mihiratra ny masony. Afaka atao mazava ny tena dikan'izany fanambarana izany.

Genesis 46:5

Niarina tao

"niala tao"

tamin'ny kalesy

ny "kalesy" dia sarety fitaterana misy kodiarana roa na efatra. Biby no mitarika ireo kalesy. Jereo ny nandikanao ny "kalesy" ao amin'ny 45:19.

izay efa azony

"izay nangon'izy ireo" (UDB) na "izay azon'izy ireo"

Nentiny niaraka taminy

"Nentin'i Jakoba niaraka taminy"

ireo zafiny lahy

"ireo zafikeliny lahy"

ireo zafiny vavy

"ireo zafikeliny vavy"

Genesis 46:8

Ireto no anaran'ny

Ilazana ireo anaran'olona izay ho tanisain'ny mpanoratra izany

an'ny zanak'Israely

"an'ny fianakavian'Israely"

Hanoka sy Palo sy Hezrona ary Karmy ... Jemoela, Jamina, Ohada, Jakina, Zohara, ary Saoly, ... Gersona, Kehata, Merary

Anaran-dehilahy ireo.

Genesis 46:12

Era, Onana, Sela

Anaran'ireo zanaka lahin'i Joda tamin'i Soa vadiny izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:3.

Fareza, ary Zera

Anaran'ireo zanaka lahin'i Joda tamin'i Tamara vinantovaviny ireo. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 38:29.

Hezrona ... Hamola ...Tola ... Pova sy Joba ... Simrona ... Sereda sy Elona ...Jahalela

Anaran-dehilahy avokoa ireo.

Dina

Anaran'ny zanakavavin'i Lea izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 30:19.

Niisa telo amby telo-polo ireo zanany lahy sy ireo zanany vavy

Eto ny "zanakalahy"sy "zanakavavy" dia ilazana ireo zanaka lahy sy zanaka vavy, sy zafikelin'i Jakoba tamin'i Lea. DH: "Ny fitambaran'izy ireo dia 33 ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary ireo zafiny"

Genesis 46:16

Zifiona ... Hagy ... Sony ... Ezbona ... Ery ... Aroda ... Arely ... Jimna ... Jisva ... Jisvy ... Beria ... Hebera ... Malkiela

Anaran-dehilahy ireo.

Sera

Anaram-behivavy izany.

Zilpa

Anaran'ny mpanompovavin'i Lea izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 29:23.

Ireo no zanany lahy naterany tamin'i Jakoba—enina ambin'ny folo no fitambarany

Ilazana ireo zaza 16 izany, ireo zafikely sy ireo zafiafy izay mifandray amin'i Zilpa.

Genesis 46:19

Asenata

"Asenata" no anaran'ilay vehivavy izay nomen'i Farao an'i Josefa ho vadiny. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:44.

Potifera

"Potifera" no rain'i Asenata. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:44.

mpisorona tao Ona

Ona dia anaran-tanàna, izay antsoina koa hoe Heliopolisy, dia "ilay Tananàn'ny Masoandro" sy ilay ivon'ny fanompoana an'i Ra ilay andriamanitrin'ny masoandro. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 41:44.

Bela, Bakera, Gera, Asbela, Gera, Namana, Ehy, Rosy, Mopima, Hopima ary Arda

Anaran-dehilahy ireo.

efatra ambin'ny folo no fitambarany

Ilazana ireo zaza 14 izany, ireo zafikely sy ireo zafiafy izay mifandray amin'i Rahely.

Genesis 46:23

Hosima ... Jaziela, Gony, Jezera, ... Silema

Anaran-dehilahy ireo.

Bila

Anaran'ny mpanompovavin'i Rahely izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 29:28.

fito ny fitambarany

Ilazana ireo zaza 7 izany, ireo zafikely izay mifandray amin'i Bila.

Genesis 46:26

enina amby enim-polo

"66"

Fito-polo

"70"

Genesis 46:28

mba hanoro lalana azy ho any Gosena

"mba hanoro azy ireo ny lalana azy ho any Gosena"

Nanomana ny kalesiny Josefa ary lasa niakatra

Eto ny "Josefa" dia ilazana an'ireo mpanompony. DH: "Nanomana ny kalesiny ireo mpanompon'i Josefa sy i Josefa ary lasa niakatra"

lasa niakatra nitsena an'Israely

Ny andian-teny "lasa niakatra" dia nampiasaina satria i Josefa dia nandeha niakatra ambonimbony kokoa mba hihaona amin'ny rainy. DH: "nandeha nihaona amin'i Israely"

namihina ny vozony, ary nitomany ela teo amin'ny vozony

"nametraka ny sadriny teo amin-drainy, ary nitompany ela teo"

Aoka ho faty amin'izay aho

"Vonona ny ho faty aho ankehitriny" na "ankehitriny dia ho faty am-piadanana aho" na "ankehitriny dia ho faty am-pifaliana aho"

satria efa nahita ny tavanao, fa mbola velona ianao

Eto ny "tava" dia ilazana ny olona manontolo. Naneho ny hafaliany ny amin'ny fahitana an'i Jakoba i Josefa. DH: "satria efa nahita anao velona indray aho"

Genesis 46:31

ireo ankohonan-drainy

Eto ny "ankohonana" dia ilazana ny fianakaviana. DH: "ny fianakavian-drainy" na "ny ankohonan-drainy"

Hiakatra aho ary hilaza amin'i Farao

Efa mahazatra ny mampiasa ny andian-teny hoe "miakatra" rehefa milaza ny olona izay mandeha hiresaka amin'ny olona manana fahefana ambony. DH: "Handeha hiteny amin'i Farao aho"

hilaza amin'i Farao, ka hiteny hoe: 'Efa tonga aty amiko ireo rahalahiko ... ary izay rehetra nananany.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "lazao amin'i Farao fa ireo rahalahiko ... ary izay rehetra nananany.''

Genesis 46:33

Ary

Nampiasaina izany teny izany eto hanamarihana ny tranga manan-danja ao amin'ny tantara. Raha manana fomba filaza an'izany ny fiteninao, dia mihevara hampiasa izany eto.

ary manontany hoe: 'Inona no asanareo?' dia tokony hiteny ianareo fa

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "ary hanontany anao mahakasika ny karazan'asa izay ataonareo, tokony hiteny ianareo"

tokony hiteny ianareo fa: 'Ireo mpanomponao dia efa ... dia izahay sy ny razanay.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "tokony hiteny ianareo fa ianareo efa ... dia izahay sy ny razanay.''

Ireo mpanomponao

Ny fianakavian'i Josefa dia manondro ny tenany amin'ny hoe "Ireo mpanomponao" raha niresaka tamin'i Farao. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony kokoa. Afaka atao izany hoe: DH: "Izahay, mpanomponao"

fahavetavetana ho an'ny Egyptiana ny mpiandry ondry rehetra

Ny anarana "fahavetavetana" dia afaka atao koa hoe "maharikoriko". DH: "Nihevitra ireo Egyptiana fa maharikoriko ny mpiandry ondry rehetra"

Genesis 47

Genesis 47:1

naka dimy tamin'ireo rahalahiny i Josefa

Ny UDB dia mandahatra ny tranga araka ny fotoana nanjakan'i Farao, raha mandahatra ny tranga araka ny nanoratan'ny mpanoratra izany kosa ny ULB.

Genesis 47:3

Mpiandry ondry ny mpanomponao

"Mpiandry ondry aman'osy ireo mpanomponao"

ireo mpanomponao

Ny fianakavian'i Josefa dia manondro ny tenany amin'ny hoe "Ireo mpanomponao" raha niresaka tamin'i Farao. Izany dia fomba mihaja hiresahana amin'ny olona izay manana fahefana ambony kokoa. Afaka atao izany hoe: DH: "Izahay, mpanomponao" na "izahay"

tahaka ireo razambenay

"izahay sy ireo razambenay"

Tonga ho mpivahiny fotoana fohy amin'ity tany ity izahay

"Tonga hipetraka mandritra ny fotoana fohy aty Egypta izahay"

Tsy misy ahitra

"Tsy misy bozaka hohanina"

Ary

Tsy midika izany hoe "amin'izao fotoana izao" izany, fa nampiasaina kosa hisarihana ny fifantohana amin'ny teboka manan-danja izay manaraka.

Genesis 47:5

Eo anoloanao ny tany Egypta

"misokatra ho anao ny tany Egypta" na "ny tanin'i Egypta manontolo dia azonao ampiasaina avokoa"

Ampitoero ao amin'ny faritra tsara indrindra ny rainao sy ireo rahalahinao, dia ny tanin'i Gosena

"Ampitoero any Gosena ny rainao sy ireo rahalahinao, izay tany tsara indrindra amin'ny faritra"

Raha mahafantatra olona mahay amin'izy ireo ianao, dia ampitantano ny biby fiompiko ireo

Azo ambara avy amin'izany fa mahay mikarakara biby izy ireo. DH: "Raha mahafantatra lehilahy amin'ireo izay manana traikefa amin'ny fikarakarana biby fiompy"

Genesis 47:7

Nitso-drano an'i Farao i Jakoba

Eto ny "nitso-drano" dia manonona faniriana tsara na zavatra mitondra tombotsoa hitranga eo amin'ny olona iray.

Hafiriana izay no nahavelomanao?

"Firy taona ianao?"

Telo-polo amby zato izay no taonan'ny diako

Ny andian-teny "taonan'ny diako" dia ilazana ny fotoana izay niainany teto an-tany nivezivezy teny amin'ny toerana iray nankany amin'ny toerana iray hafa. DH: "nifindrafindra teto an-tany aho nandritra ny 130 taona"

Vitsy ary nangirifiry ny androm-piainako ... Tsy mba lava tahaka ny an'ny razako ireo

Milaza i Jakoba fa fohy ny androny raha mitahy amin'ny an'i Abrahama sy Isaka.

ary nangirifiry

Nandia fijaliana mafy sy olana na sedra i Jakoba nandritra ny fiainany.

Genesis 47:11

nampitoetra ny rainy sy ireo rahalahiny i Josefa

"Ary nandray an-tanana ny rainy sy ireo rahalahiny i Josefa ary nanampy azy ireo hanangana ny toerana izay honenany"

tanin'i Ramesesa

Anarana hafa iantsoana ny tanin'i Gosena izany.

araka ny isan'ny zanany avy

Eto, ny teny hoe "zanaka" dia midika hoe zanaka mbola kely ao anatin'ny fianakaviana. DH: "araka ny hahamaron'ny zazakely ao amin'ny fianakavian'izy ireo"

Genesis 47:13

Ary

Nampiasaina izany teny izany mba hanamarihana ny fiatoana ao amin'ny votoatin'ny tantara. Eto ny mpanoratra dia manomboka milaza amintsika ny fizaran-tantara vaovao.

ny tany Egypta sy Kanana

Ilazana ny olona izay mipetraka ao amin'ireo tany ireo izany. DH: "Ny olon'i Egypta sy ny olon'i Kanana"

Simba

"tonga nahia sy reraka"

Nangonin'i Josefa tamin'ny alalan'ny fivarotana vary tamin'ireo mponina avokoa ny vola rehetra teo amin'ny tany Egypta sy ny tany Kanana

"Nandany ny volan'izy ireo tamin'ny fividianana vary tamin'i Josefa ny olon'ny tany Egypta sy Kanana"

Nangonin'i Josefa ... nentin'i Josefa

Azo antoka tokoa fa nandamina ireo mpanompony hanangona sy hitondra ny vola i Josefa.

Genesis 47:15

Rehefa lany avokoa ny volan'ny tany Egypta sy tany Kanana

Eto ny "tany" dia ilazana ny olona izay mipetraka ao amin'ny tany. Afaka atao izany hoe: "Rehefa nampiasa ny volany rehetra ny mponin'i Egypta sy Kanana"

ny tany Egypta sy tany Kanana

"avy any amin'ny tany Egypta sy tany Kanana"

Nahoana izahay no dia ho faty eto anatrehanao satria lany ny volanay?

Mampiasa izany fanontaniana izany ny olona mba hanindriana ny fahadisoam-panantenany ny amin'ny fividianana sakafo. Afaka adika ho fanambarana izany fanontaniana izany. DH: "Aoka re, aza avela ho faty izahay nohon'ny nampiasainay ny volanay rehetra!"

Novokisany mofo izy ireo

Eto ny "mofo" dia ilazana ny sakafo amin'ny ankapobeny. DH: "Nanome sakafo azy ireo izy" (UDB) na "Namatsy sakafo azy ireo izy"

Genesis 47:18

tonga teo aminy (...) izy ireo

"tonga teo amin'i Josefa ny olona"

Tsy anafina amin'ny tomponay izahay

Manondro an'i Josefa amin'ny hoe "tompoko" ny olona. Izany dia fomba mihaja ilazana ny olona izay manana fahefana ambony. DH: "Tsy hiafina aminao tomponay izahay" na "Tsy hiafina aminao izahay"

Tsy misy na inona na inona tavela eo imason'ny tomponay

Eto ny "maso" dia ilazana an'i Josefa. DH: "Tsy manana na inona na inona tavela homena anao izahay, ry tomponay"

Nahoana izahay no ho faty eo imasonao, miaraka amin'ny taninay?

Ny teny "maso" dia ilazana ny fahitan'i Josefa. Mampiasa izany fanontaniana izany ny olona mba hanindriana ny fahadisoam-panantenany ny amin'ny fividianana sakafo. Afaka adika ho fanambarana izany fanontaniana izany. DH: "Aoka re, aza mijery anay ho faty sy ny taninay ho simba!"

Nahoana izahay no ho faty ... izahay sy amin'ny taninay

Lasa tsy misy ilaina azy sy simba ny tany satria tsy misy voa hampanirina; izany no nahatonga ny tany horesahina hoe ho faty.

Genesis 47:20

Tamin'izay dia lasan'i Farao ny tany

"ary dia lasan'i Farao ny tany"

Ny tanin'ny mpisorona no hany tsy novidian'i Josefa

"Kanefa tsy mba novidiany ny tanin'ireo mpisorona"

satria nomena tombony ireo mpisorona

Ny "tombony" dia vola be na sakafo izay omen'ny olona tsy tapaka ny olona iray hafa. Afaka atao izany hoe: DH: "Nanome vola be ho an'ireo mpisorona i Farao isan'andro"

Nihinana tamin'ny anjara nomen'i Farao azy izy ireo

"Nihinana tamin'izay nomen'i Farao izy ireo"

Genesis 47:23

dia hamboly

"izay afaka hambolenao"

Amin'ny fijinjana, dia tsy maintsy manome ny ampaha-diminy ho an'i Farao ianareo, ary ny ampahany efatra ho anareo manokana

Ny teny hoe "ampaha-dimy" dia fizarana. DH: "Amin'ny fotoam-pijinjana dia hizara ny vokatra ho ampahany dimy ianareo. Averinaoamin'i Farao ny ampahany iray ho hofany ary ny efatra ambiny no ho anareo manokana"

ho sakafo ho an'ny ankohonanareo sy ny zanakareo

Afaka ataonao mazava izany. DH: "ho sakafo ho an'ny ankohonanao sy sakafo ho an'ny zanakareo"

Genesis 47:25

Enga anie ka hahita fitia eo imasonao izahay

Eto ny "maso" dia ilazana ny fisainana na ny hevitra. DH: "Aoka ho faly aminay ianao"

hahita fitia

Ny heviny dia manaiky ny olona iray ny olona iray hafa.

teo amin'ny tany Egypta

"manerana ny tany Egypta" na "manerana an'i Egypta"

hatramin'izao andro izao

ilazana ny fotoana izay nanoratan'ny mpanoratra izany.

iray ampaha-diminy

Adikao mitovy amin'ny nandikanao ny "ampahadimy" ao amin'i 47:23.

Genesis 47:27

Namokatra be izy ireo ary nitombo isa fatratra

Ny teny hoe "nitombo" dia manazava ny maha "namokatra" azy ireo. DH: "Nanana zanaka maro izy ireo"

Namokatra

Eto ny "Namokatra" dia ilazana ny fanambinana na ny fananana zanaka.

fito ambin'ny folo taona

"17 taona"

ka fito amby efa-polo amby zato taona ny androm-piainany (Jakoba)

niaina 147 taona i Jakoba

Genesis 47:29

Rehefa akaiky ny fotoana hahafatesan'Israely

Miresaka ny fotoana toy ny zavatra izay mandeha ary tonga amin'ny toerana iray izany. DH: "Rehefa nanakaiky ny fotoana hahafatesan'Israely"

Raha nahita fitia teo imasonao aho

Eto ny "maso" dia ilazana ny fisainana na ny hevitra. DH: "Raha nahita fitia aminao aho" na "Raha faly amiko ianao" (UDB)

ary

Tsy midika izany hoe "amin'izao fotoana izao" izany, fa nampiasaina kosa hisarihana ny fifantohana amin'ny teboka manan-danja izay manaraka.

nahita fitia

Ny heviny dia manaiky ny olona iray ny olona iray hafa.

apetraho eo ambanin'ny feko ny tananao

Marikin'ny fahamatoran'ny fampanantenana izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 24:1.

anehoy fahatokiana sy fahamendreham-pitokisana aho

Ny anarana hoe "fahatokiana" sy ny "fahamendreham-pitokisana" dia afaka adika ho lasa mpamari-toetra. DH: "ento amin'ny fomba mahatoky sy mendri-pitokisana aho"

Aza mba halevina eto Egypta re aho

Ny teny hoe "aoka" dia manindry ny fangatahana.

Rehefa mody mandry miaraka amin'ireo razako aho

Eto ny "mody mandry" dia fomba mihaja ilazana ny fahafatesana. DH: "Rehefa maty aho ka manjoy ireo fianakaviako izay efa maty talohako"

Mianiana amiko

"manaova fampanantenana amiko" na "manaova fihanianana amiko"

nianiana taminy

"nanao fampanantenana taminy" na "nanao fihanianana taminy"

Genesis 48

Genesis 48:1

Ary

Nampiasaina izany andian-teny izany eto hanamarihana ny fizaran-tantara vaovao.

nisy nilaza tamin'i Josefa

"nisy olona nilaza tamin'i Josefa"

Indro, (...) rainao

"Indro, (...) rainao." Eto ny teny hoe "indro" dia nampiasaina hisarihana ny fifantohan'i Josefa.

Dia nentiny

"Dia nentin'i Josefa"

Rehefa nilazana Jakoba hoe

Afaka atao izany hoe: DH: "Raha nisy nilaza tamin'i Jakoba" (UDB)

Josefa zanakao lahy tonga mba hijery anao

"tonga eto aminao i Josefa zanakao lahy"

nanangona hery Israely ka niarina nipetraka teo am-pandriana

Eto ny mpanoratra dia miresaka ny miezaka miharina hipetraka eo am-pandriana toy ny hoe manangona "hery" toy ny olona izay manangona zavatra tena misy. DH: "Nanao ezaka mafy Israely mba hipetraka eo am-pandriana" na "'Niady ny hipetraka eo am-pandriana Israely"

Genesis 48:3

Lozy

Anaran-tanàna izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 28:18.

tany amin'ny tany Kanana. Nitso-drano ahy Izy ka nanao tamiko hoe

Afaka adika amin'ny fehezanteny vaovao izany antomboka amin'ny toerana samihafa. DH: "ao amin'ny tany Kanana, dia nitahy ahy izy. Ary nilaza tamiko hoe"

Nitso-drano

Ilazana ny fanononan'Andriamanitra tso-drano ho an'ny olona iray izany.

ka nanao tamiko hoe: 'Indro, hampamokatra, sy hahamaro anao Aho. Hahatonga firenena maro avy aminao Aho. Dia homeko ny taranakao ity tany ity ho fananana mandrakizay.'

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "ary niteny tamiko fa hampamokatra sy hahamaro ahy. Ary, nilaza tamiko fa hanao ahy ho firenena maro ary hanome ity tany ity ho fananana mandrakizay."

Indro

Nampiasa ny teny hoe "indro" Andriamanitra eto mba hanairana an'i Jakoba mba hitandrina tsara izay holazainy aminy.

hampamokatra, sy hahamaro anao Aho

Ny andian-teny "hahamaro anao" dia manazava ny fomba hanaovan'Andriamanitra an'i Jakoba "'hamokatra." DH: "Hanome anao taranaka maro tokoa aho"

Hahatonga firenena maro avy aminao Aho

Eto ny "ianao" dia ilazana an'i Jakoba, kanefa dia manondro ireo taranak'i Jakoba izany. DH: "Ataoko ho tonga firenena maro ireo taranakao"

fananana mandrakizay

"fananana maharitra"

Genesis 48:5

Ary

Eto ny "Ary" dia tsy midika hoe "ankehitriny," fa kosa nampiasaina hisarihana ny fifantohana amin'ny teboka manan-danja manaraka.

Efraima sy Manase dia ho ahy

Efraima sy Manase dia samy hahazo zara amin'ny tany toy ireo rahalahin'i Josefa.

ho tanisain'izy ireo ny anaran'ireo rahalahiny araka ny lovan'izy ireo

Ireo mety ho heviny dia 1) ny sisa amin'ireo zanak'i Jakoba dia handova ny tany toy ny zara fokon'i Efraima sy Manase na 2) homena tany mitokana avy amin'i Efraima sy Manase i Josefa ary ireo zanak'i Josefa dia handova ny tany. DH: " ary ho an'ireo mpandova anao, dia hotanisainao araka ny anaran'ireo rahalahiny izy ireo"

Efrata

Anarana hafa iantsoana ny tanànan'i Betlehema izany. Jereo ny nandikanao izany anaran-tanàna izany ao amin'ny 35:16.

(izay atao hoe, Betlehema)

Manome fampahafantara fototra ny mpanoratra.

Genesis 48:8

An'iza moa ireto?

"Zanak'iza ireto?"

hitsofako rano

Ny ray matetika dia manonona tso-drano ho fitahiana amin'ireo zanany na zafiny.

Ary efa nanjavona ny mason'i Israely ... tsy afaka mahita

Ny teny hoe "Ary" eto dia nampiasaina hanamarihana ny fiovana avy amin'ny tantara ho amin'ny fampahafantarana fototra mahakasika an'i Israely.

nanoroka (...) azy ireo izy

"Nanoroka azy ireo Israely"

Genesis 48:11

hahita ny tavanao indray

Eto ny "tava" dia ilazana ny olona manontolo. DH: "hahita anao indray"

teo anelanelan'ny lohalik'i Israely

Raha mametraka ireo zanany lahy teo amin'ny fe na ny lohalik'Israely i Josefa, izany dia marika fa hanangana azy ireo Israely. Manome zom-pandovana manokana an'ireo zaza avy amin'i Jakoba izany.

ary niankohoka tamin'ny tany izy

niankohoka tamin'ny tany i Josefa haneho fanomezam-boninahitra ny rainy.

Manase teo an-tanan-kaviany manatrika ny an-tanan-kavanan'i Israely

Nametraka ireo zazalahy i Josefa mba hametrahan'i Israely ny tanany ankavanana amin'i Manase. Manase no lahimatoa ary ny tanana ankavanana dia marika fa hahazo ilay fitahiana lehibe izy.

Genesis 48:14

ny tanany havanana ka napetrany teo ambonin'ny lohan'i Efraima

Ny mametraka ny tanany havanana eo amin'ny lohan'i Efraima dia famantarana fa izy no hahazo ilay fitahiana lehibe.

nitso-drano an'i Josefa i Israely

Eto i "Josefa" dia ilazana an'i Efraima sy Manase. Koa satria i Josefa ny rainy, dia izy ihany no voantonona eto.

Ilay Andriamanitra izay nandeha teo alohan'i Abrahama sy Isaka

Ny fanompoana an'Andriamanitra dia resahina toy ny hoe mandeha eo anoloan'Andriamanitra. DH: "Ilay Andriamanitra izay notompoin'i Abrahama sy Isaka"

izay niahy ahy

Niahy an'i Israely toy ny mpiandry ondry izay miahy ny ondriny Andriamanitra. DH: "izay niahy ahy toy ny mpiandry ondry izay miahy ireo biby fiompiny"

ilay anjely

Ireo mety ho heviny dia 1) ilazana ilay anjely izay nirahan'Andriamanitra hiaro an'i Jakoba izany na 2) ilazana an' Andriamanitra izay naka endrika anjely ka niharo an'i Jakoba.

niaro ahy

"nanavotra ahy"

Ho tononina ao amin'izy ireo anie ny anarako, ary ny anaran'i Abrahama sy Isaka razako

Eto ny "anarana" dia ilazana olona. Ny andian-teny "ho tononina ao amin'izy ireo anie ny anarako" dia fomba fiteny izay midika fa ny olona iray dia tsaroana nohon'ny olona iray hafa. Afaka atao izany hoe: DH: "Ho tsaroan'ny olona anie Abrahama, Isaka, ary izaho noho Efraima sy Manase"

Hihamaro eto an-tany anie izy ireo

Eto ny "izy ireo" dia ilazana an'i Efraima sy Manase, kanefa ilazana ireo taranak'izy ireo. DH: "Hanana taranaka maro anie izy ireo izay hiaina manerana ny tany manontolo"

Genesis 48:17

Apetraho eo ambonin'ny lohany ny tananao an-kavanana

Ny tanana ankavanana dia marikin'ny fitahiana lehibe izay natao ho an'ny lahimatoa.

Genesis 48:19

Ho tonga firenena, sy ho tonga lehibe ihany koa izy

Eto ny "izy" dia ilazana an'i Manase, kanefa ilazana an'ireo taranany ihany koa izany. DH: "Hanana zanaka maro ireo taranakao, ary ho tonga firenena lehibe izy ireo"

Izao teny izao (...) tamin'izany andro izany

Eto ny "teny" dia ilazana izay voalaza. DH: " tamin'izany andro izany, nilaza hoe"

Amin'ny anaranareo no hanononan'ny vahoakan'i Israely fitahiana

"Hiresaka ny anaranareo ny vahoakan'i Israely rehefa manonona fitahiana ho an'ny hafa"

Amin'ny anaranareo no hanonona (...) hoe 'Andriamanitra anie hahatonga anareo tahaka an'i Efraima sy Manase

Izany dia farango ao anaty farango sosona. Afaka atao izany hoe: DH: "Amin'ny anaranareo. No hangatahin'izy ireo amin'Andriamanitra mba hanao ny hafa ho toan'i Efraima sy Manase ihany koa"

tahaka an'i Efraima sy Manase

Ny fanonon'Andriamanitra ny anaran'i Efraima mialoha dia fomba ilazana fa Efraima dia ho lehibe noho i Manase.

nametrahan'i Israely an'i Efraima ho eo alohan'i Manase

Ny manome tso-drano lehibe an'i Efraima sy ny manao azy hanan-danja kokoa noho i Manase dia resahina toy ny hoe tena eo anoloan'i Manase tokoa i Efraima.

Genesis 48:21

homba anao ... hitondra anao hiverina ... any amin'ireo razanao

Eto ny "ianao" sy "..nao" dia ilazana ny vahoaka Israely rehetra.

homba anao

Fomba fiteny izay midika izany fa Andriamanitra dia hanampy sy hitahy ny vahoaka Israely. DH: "Hanampy anao Andriamanitra" na "Hitahy anao Andriamanitra"

hitondra anao hiverina

Eto ny "mitondra" dia azo adika ihany koa hoe "maka"

tanin'ireo razanao

"tanin'ireo razambenao"

Ho anao, izay ambony noho ireo rahalahinao, dia omeko anao ny "zaratany" na ny "tany kisolosolo"

Ireo mety ho heviny dia 1) Ny fananan'i Josefa voninahitra sy fahefana ambony noho ireo rahalahiny dia resahina toy ny tena hoe ambony noho izy ireo izy. DH: "Ho anao, izay lehibe noho ireo rahalahinao, no homeko ny "zaratany" na ny "tany kisolosolo" na 2) tian'i Jakoba ambara fa hanome tany betsaka kokoa an'i Josefa izy mihoatra noho izay homeny ireo rahalahin'i Josefa. DH: "Homeko, anao ny tany lemaka iray mihoatra noho izay omeko ireo rahalahinao. Homeko anao ny tendrombohitrin'ny "zaratany" na ny "tany kisolosolo"

Ho anao

Eto ny "ianao" dia ilazana an'i Josefa.

ny zaratany izay nalaiko tamin'ny Amorita tamin'ny sabatro sy ny tsipikako

Eto ny "sabatra" sy ny "tsipika" dia ilazana ny fifanandrinana amin'ny ady. DH: "ilay ampahan-tany izay niadivako sy nalaiko tamin'ireo Amorita"

Genesis 49

Genesis 49:1

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Manomboka eto ny tsodranon'i Jakoba farany ho an'ireo zanany lahy. Mitohy hatrany amin'ny 49:27 izany. Ny fanoratan'i Jakoba dia natao miendrika asa soratra kanto.

Mivoria ary mihainoa, ianareo ry zanaka lahin'i Jakoba. Mihainoa an'i Israely, rainareo

Ireo fehezanteny roa ireo dia milaza zavatra iray ary natao hanasongadinana izany. DH: "Manantòna ary mihainoa tsara ny rainareo"

ianareo ry zanaka lahin'i Jakoba. Mihainoa an'i Israely, rainareo

Manondro ny tenany amin'ny hoe Jakoba i Israely. Afaka atao izany hoe: DH: " ianareo zanako. Mihainoa ahy, rainareo"

Genesis 49:3

lahimatoako, ny maheriko, ary ny fiandohan'ny heriko

Ny andian-teny "lahimatoako, ny maheriko" sy ny "ny fiandohan'ny heriko" dia midika zavatra mitovy ihany. Ny teny hoe "mahery" sy "hery" dia ilazana ny fahafahan'i Jakoba mamokatra zanaka. Ny teny hoe "lahimatoa" sy "fiandohana" dia midika fa i Robena no zaza voalohany. DH: "ny zanako voalohany nahatonga ahy ho ray"

miavaka amin'ny fahamendrehana, ary miavaka amin'ny fahefana

Afaka atao ho lasa fehezan-teny vaovao izany. DH: "Ianao no ho voalohany amin'ny voninahitra sy ny fahefana" na "hihoatra ny olona rehetra ianao amin'ny voninahitra sy ny fahefana"

Tsy voafehy toy ny rano mandeha

Mampitahy an'i Robena amin'ny rano entin'ny herin-driaka i Jakoba mba hanindrina fa tsy hahafehy ny hatezerany izy ary tsy tony.

tsy hahazo ny lohany ianao

"tsy ho lohany amin'ireo rahalahinao ianao"

satria niakatra teo amin'ny fandrian'ny rainao ianao. Avy eo nandoto izany ianao; niakatra teo amin'ny fandriako ianao

Eto ny "fandriana" dia ilazana an'i Bila vaditsindranon'i Jakoba. Nilaza ny niarahan'i Robena natory tamin'i Bila izany. DH: "satria ianao nandeha tao am-pandriako ary niara-nandry tamin'i Bila vaditsindranoko. Nampahamenatra ahy ianao"

niakatra teo amin'ny fandrian'ny rainao ianao ... niakatra teo amin'ny fandriako ianao

Ireo fanambarana roa ireo dia manana hevitra mitovy.

Genesis 49:5

Simeona sy Levy dia mpirahalahy

Tsy midika fotsiny izany hoe mpirahalahy iray tampoho izy ireo.Tian'i Jakoba hasongadina ihany koa fa niara-niasa namono ny olona tao Sekema ihany koa izy ireo.

Ireo fitaovam-piadian'ny herisetra no sabatr'izy ireo

"Mampiasa ny sabany izy ireo handratrana sy hamonoana olona"

Ry fanahiko ... ny foko

Mampiasa ny teny hoe "fanahy" sy "fo" i Jakoba ilazany ny tenany sy izay lazain'ny olona azy, ary mety ilazan'Andriamanitra azy koa, hanome voninahitra azy fatratra tokoa ka tsy tiany ny hanaraka ireo izay manao tetika ratsy.

aza miditra ao amin'ireo filan-kevitr'izy ireo; aza miditra ao amin'ny fivorian'izy ireo

Ireo fehezanteny roa ireo dia milaza zavatra iray ihany. Namperahan'i Jakoba ireo mba hanasongadinany fa izy dia tsy nandray anjara na niray petsapetsa tamin'ny teti-dratsy. DH: "Tsy hiaraka tokoa amin'izy ireo hanao teti-dratsy aho"

nitraingoin'izy ireo omby

Ilazana an'i Simeona sy Levy mandratra omby ho an'ny fialambolin'izy ireo ihany.

nitraingo

Ilazana ny fanapahana ireo oza-pen'ny biby mba tsy hahafahany mandeha izany.

Genesis 49:7

Aoka hozonina ny hatezeran'izy ireo, fa nasiaka izany—sy ny faharomotan'izy ireo, fa loza be izany

Ny fanozonan'Andriamanitra an'i Simeona sy Levy dia resahina toy ny hoe manozona ny hatezeran'izy ireo sy ny faharomotany. Afaka atao izany hoe: DH: "Niteny ny tompo hoe, 'hanozona azy ireo aho nohon'ny faharomotan'ny fahatezerany sy ny fahavinirany loza be" na "Izaho, ilay Tompo, dia hanozona azy nohon'ny faharomotan'ny fahatezerany sy ny fahavinirany loza be"

Aoka hozonina ny hatezeran'izy ireo

Amin'ny faminaniana, ny mpaminany matetika dia miresaka ny tenin'Andriamanitra toy ny hoe Andriamanitra mivantana no miresaka. Manindry ny fifandraisana akaiky amin'ilay mpaminany sy Andriamanitra izany.

ary ny faharomotan'izy ireo, fa loza be izany

Ny teny hoe "hozoniko" dia azo avy hatrany. DH: "ary hozoniko ny faharomotan'izy ireo satria loza be izany"

Hizara azy ireo any amin'i Jakoba aho ary hampiely azy ireo any amin'i Israely

Ny teny hoe "Izaho" dia ilazana an'Andriamanitra. Ny teny hoe "azy ireo" dia ilazana an'i Simeona sy Levy kanefa izy ireo dia sarinteny ilazana an'ireo taranany. Ny teny hoe "Jakoba" sy "Israely" dia sarinteny ilazana ny vahoakan'Israely rehetra. DH: "Hizara ireo taranany ary hampiely azy ireo eo amin'ny vahoakan'Israely aho"

Genesis 49:8

hidera anao ireo rahalahinao ... Hiankohoka eo alohanao ireo zanaka lahin'ny rainao

Mitovy ihany ny dikan'ireo fanambarana ireo.

hidera anao (...) ny tananao

Ny fehezanteny faharoa dia mampitombina ilay fehezanteny voalohany. Ny teny "satria" sy "nohon'ny" dia azo ampiana eto hampahazava izany. DH: "hidera anao. Fa ny tananao" na "hidera anao nohon'ny tananao"

Ho eo am-bozon'ireo fahavalonao ny tananao

Fomba hilazana ny hoe "handresy ireo fahavalonao ianao"

Hiankohoka

Ny heviny dia mandohalika haneho fanetre-tena sy hampiseho fanajana sy voninahitra manolona ny olona iray.

Genesis 49:9

Joda dia zana-diona

Miresaka an'i Joda toy ny zana-diona i Jakoba. Manindry ny herin'i Joda i Jakoba. DH: "Toy ny liona tanora i Joda" (UDB)

Ry zanako lahy, niakatra tamin'ireo fandresenao ianao

"ianao, ry zanako lahy, dia niverina avy tamin'ny fihinanana ny hazanareo"

toy ny liona

Nampitahy an'i Joda tamin'ny liona vavy ihany koa i Jakoba. Ny liom-bavy no voalohany amin'ny fihazana sy ny fiarovana ireo zanany.

Iza no hahasahy hamoha azy?

Nampiasa izany fanontaniana izany Jakoba mba hanindrina ny fahatahoran'ny olona an'i Joda. DH: "Tsy misy olona te hamoha azy"

Genesis 49:10

Ny tehim-panjakana dia tsy hiala eo amin'i Joda, na ireo tehin'ireo mpanapaka eo anelanelan'ny tongony

Ny "tehina" dia hazo lava voaravaka izay entin'ny mpanjaka. Eto izany dia sarinteny ilazana ny fahefan'ny olona hanapaka. Ary ny "Joda" dia ilazana ireo taranany. DH: "Ny fahefana hanjaka dia ho eo amin'ny taranak'i Joda mandrakizay"

mandra-pahatongan'i Silo. Hankatoa azy ireo firenena

Ireo mety ho heviny dia 1)"Silo" dia midika hoe "fanomezam-boninahitra." DH: "mandra-pankatoa van'ireo firenena azy sy hitondrany fanomezam-boninahitra ho azy" na 2)"Silo" dia ilazana ny tanànan'i Silo. DH: "mandrapahatongan'ny mpanapaka any Silo. Ary dia hankatoa azy ireo firenena." Maro ny olona mihevitra izany ho faminaniana mahakasika an'ilay Mesia izay avy amin'ny taranak'i Davida. Taranak'i Joda i Davida.

Hankatoa azy ireo firenena

Eto ny "firenena" dia ilazana ireo olona. DH: "Hankatoa azy ireo olon'ny firenena"

Genesis 49:11

Namatotra ny apondrany ...teo amin'ny voaloboka voasafidy

Milaza zavatra iray ihany izany fanambarana roa izany. Hita avy amin'izany fa vokatra be ilay voaloboka ka tsy mampaninona ny tompony na dia mihinana amin'izany aza ilay apondra.

azy ... izy

Ireo mety ho heviny dia 1)ilazana ireo taranak'i Jakoba. DH: "azy ... ireo" na 2) ilazana ilay mpanapaka ao amin'ny 49:10, izay mety ilazana ilay Mesia.

nanasa ireo fitafiany ... tao anatin'ny ràm-boaloboka

Milaza zavatra iray ihany izany fanambarana roa izany. Hita avy amin'izany fa betsaka ny voaloboka ka afaka manasa ny ankanjony amin'ny ranon'izany izy ireo.

nanasa ireo fitafiany

Matetika amin'ny faminaniana ny tranga izay hiseho amin'ny ho avy dia manoritsoritra zavatra izay efa nitranga tamin'ny lasa. Manasongadina izany fa hiseho tokoa izany tranga izany. DH: "hanasa izy ireo" na "hanasa izy"

ny ràm-boaloboka

Miresaka ny ranom-boaloboka toy ny rà izany. Manindry ny lokon'ny ranomboakazo izay mena izany.

Ho mainty toy ny divay ireo masony

Ilazana ny lokon'ny mason'ny olona amin'ny lokon'ny voaloboka mena izany. Ireo mety ho heviny dia 1) ny maso mainty dia manambara fa salama ny olona iray na 2) mena ny mason'ny olona misotro divay be loatra.

ho fotsy toy ny ronono ireo nifiny

Mampitahy ny lokon'ny nifin'ny olona amin'ny lokon'ny ronono izay fotsy. Milaza izany fa ho maro ireo ombivavy salama tsara izay ho be ronono ho sotroina.

Genesis 49:13

Hipetraka (...) i Zebolona

Ilazana ireo taranak'i Zebolona izany.

Ho seranan'ireo sambo izy

Eto ny "izy" dia ilazana ny tanàna eny amoro-dranomasina izay hatsangana na hipetrahan'ireo mponin'ny Zebolona. Ireo tanàna ireo dia ho fialofana ho an'ireo sambo.

seranan-tsambo

ampahany ao amin'ny ranomasina izay manakaiky ny tany sy toerana azo antoka ho an'ireo sambo.

Genesis 49:14

Isakara dia apondra matanjaka

Miresaka momba an'i Isakara sy ireo taranany toy ny apondra i Jakoba. Manasongadina izany fa hiasa mafy izy ireo. DH: "Ho tahaka ireo apondra matanjaka ireo taranak'Isakara"

Isakara dia

Matetika amin'ny faminaniana ny tranga izay hiseho amin'ny ho avy dia manoritsoritra zavatra izay efa nitranga tamin'ny lasa. Manasongadina izany fa hiseho tokoa izany tranga izany. DH: "Isakara dia (...) tokoa" na "Ireo taranak'Isakara dia"

Isakara ... Mahita ...

Eto ny "Isakara" dia ilazana ireo taranany. DH: "Ireo taranak'Isakara dia" ... Mahita ...

mandry anelanelan'ireo valan'ondry

Ireo mety ho heviny dia 1)mandry anelanelan'ny zavatra izay entin'izy ireo" na 2)mandry anelanelan'ireo ondry." Na izany aza, i Jakoba dia miresaka ireo tantaran'i Isakara toy ny apondra izay avy niasa mafy ka mitsotra miala sasatra.

toerana fialan-tsasatra tsara sy tany mahafinaritra

"ny toerana fialan-tsasatra dia tsara sy tany izay mahafinaritra"

Hanondrika ny sorony ho amin'ny enta-mavesatra izy

Ny andian-teny "Hanondrika ny sorony ho amin'ny enta-mavesatra" dia midika "ho fanaovana asa mafy amin'ny fitondrana entana"

ho lasa mpanompo ho an'ny asa

"hiasa ho andevon'ny hafa"

Genesis 49:16

Hitsara ny vahoakany (...) i Dana

Eto ny "Dana" dia ilazana an'ireo taranany. DH: "ireo taranak'i Dana dia hitsara ireo olony"

ny vahoakany

Ireo mety ho heviny dia 1) "ny vahoakan'i Dana" na 2) "ny olon'Israely"

Ho bibilava akaikin'ny lalana i Dana

Miresaka mahakasika an'i Dana sy ireo ankohonany i Jakoba toy ny hoe bibilava izy ireo. Na dia kely aza ny bibilava, dia mety hampianjera ny mpitaingin-tsoavaly. Noho izany, na dia foko kely aza i Dana, dia tena mampidi-doza ireo fahavalony. DH: "Ho tahaka ny bibilava eny amin'ny lalana ireo taranak'i Dana"

Miandry ny famonjenao aho, ry Yaveh

Ny anarana hoe "famonjena" dia azo atao hoe "voavonjy." DH: "Hiandry anao aho, ry Yaveh, hanavotra ahy"

hiandry aho

Ny teny hoe" izaho" dia ilazana an'i Jakoba.

Genesis 49:19

Gada ... Asera ... Naftaly

Ilazana ireo taranaky ny lehilahy tsirairay izany.

eo amin'ny ombelahin-tongon'izy ireo

Eto ny "ombelahin-tongotra" dia ilazana ireo mpanafika izay mitsoaka an'ireo taranak'i Gada.

Ho tsara ny sakafo

Eto "ny tsara" dia ilazana hoe "matsiro"

Naftaly dia diera vavy novahana

Miresaka ny taranak'i Naftaly toy ny diera vavy novahana ka afaka mihazakazaka i Jakoba. Mety manasongadina izany fa hiova ho mpitondra hafatra izy ireo. DH: "Ho tahaka ny diera vavy afaka ireo taranak'i Naftaly"

hanana biby tsara tarehy

zanaka diera no lazainy amin'izany. Ny tena dikan'ny teny Hebreo dia tsy mazava loatra. Misy dikan-teny sasany mandika izany hoe "manana teny tsara" na "miresaka zavatra tsara"

Genesis 49:22

Josefa dia sampam-bokatra,

Eto ny Josefa dia sarinteny ilazana ireo taranany. Resahan'i Jakoba toy ny sampana izay mamokatra voa maro izany. Manindry izany fa hitombo fatratra ny isan'izy ireo.

sampaho

ilay tena sampan'ilay hazo

izay ny sampany dia mananika mihoatry ny fefy

Ny fanirian'ny sampana mihoatra ny fefy dia resahina toy ny hoe mananika izany.

Genesis 49:24

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy nitahy an'i Josefa sy ireo taranany i Jakoba.

ny tsipikany dia hijanona hateza

Ny fitazoman'ny olona ny tsipika dia resahina toy ny hoe ny tsipika no mijoro ho azy. Hita avy amin'izany fa mitazona ny tsipika izy hikendry ny fahavalo. DH: "hitazona ny tsipika izy raha mikendry ny fahavalony"

ny tsipikany ...ireo tanany

Ilazana an'i Josefa sy ireo taranany izany. DH: "ireo tsipikan'izy ireo ...ireo tanan'izy ireo"

ireo tanany dia hanana fahaiza-manao

Eto ny "tanana" dia ilazana ny sandrin'ny olona izay mitazona ny tsipika mijoro tsara. DH: "hatanjaka ny sandriny raha mikendry ny tsipikany izy"

ny tanan'ilay Mahery

Ny "tanana" dia ilazana ny herin'i Yaveh. DH: "Ilay herin'ilay Mahery indrindra"

noho ny anaran'ny Mpiandry ondry

Eto ny anarana dia ilazana ny olona manontolo. DH: "nohon'ny mpiandry ondry"

Mpiandry ondry

Miresaka an'i Yaveh toy ny "mpiandry ondry" i Jakoba. Manasongadina izany fa mitantana sy miharo ny olony Yaveh.

ny Vatolampy

Miresaka an'i Yaveh toy ny "Vatolampy" izay hiakaran'ny olona mitady fialofana amin'ny fahavalony i Jakoba. Manasongadina izany fa miharo ny olony Yaveh.

Genesis 49:25

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy nitahy an'i Josefa sy ireo taranany i Jakoba.

hanampy anao ... hitahy anao

Eto ny "anao" dia ilazana an'i Josefa sy ireo taranany. DH: "hanampy ireo taranany ... hitahy azy ireo"

fitahian'ny lanitra

Eto ny "lanitra" dia ilazana ny orana izay manampy ny vokatra haniry.

ireo fitahian'ny lalina izay nandry ambany

Eto ny "lalina" dia ilazana ny rano ambanin'ny tany izay manampy ny ony sy ireo fatsakana.

ireo fitahian'ny tratra sy kibo

Eto ny "tratra sy ny kibo" dia ilazana ny hanan'ny reny zanaka sy ny hahafahany mamahana azy ireo amin'ny ronono.

Genesis 49:26

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy nitahy an'i Josefa sy ireo taranany i Jakoba.

ireo havoana taloha

Ny dikan'ny lahatsoratra niaingana dia tsy fantatra tsara. Misy baiboly sasany mandika izany hoe "ireo razambeko" raha tokony hoe "ireo havoana taloha."

Ho eo an-dohan'i Josefa anie ireo

Eto ny ireo dia ilazana ny tsodranon-drainy.

eo amin'ny satro-boninahitry ny lohan'ny printsin'ireo rahalahiny mihintsy

Maniry ireo fitahiana ireo hifindra amin'ireo ambony indrindra amin'ireo taranany i Jakoba. DH: "eo an-dohan'ny olona manan-danja indrindra amin'ireo taranak'i Josefa"

printsin'ireo rahalahiny mihintsy

"ny olona ambony indrindra amin'ireo rahalahiny"

Genesis 49:27

Benjamina dia amboadia noana

Eto ny Benjamina dia sarinteny ilazana ireo taranany. Miresaka ireo taranak'i Benjamina ho toy ny amboadia noana i Jakoba. Manasongadina izany fa ho toy ny mpiady masika izy ireo. DH: "Ho tahaka ny amboadia noana ireo taranak'i Benjamina"

Genesis 49:28

Ireo no foko roa ambin'ny folon'i Israely

"Ireo" dia ilazana ireo zanaka lahin'i Jakoba izay voatonina ao amin'ny 49:1-27. Ny zanaka lahy tsirairay dia ho tonga mpitarika ny fokony avy.

tamin'ny fitsofan-drano

Eto ny "mitsodrano" dia ilazana ny fanononana fitahiana.

Ny tsirairay avy dia notsofina rano tamin'ny fitsofan-drano mifanaraka avy

"Nanome tsodrano sahaza ny zanany lahy tsirairay avy izy"

nandidy azy ireo izy

"nibaiko azy ireo"

Efa andeha any amin'ny vahoakako aho

Fomba mihaja ilazana ny fahafatesan'ny olona izany. DH: "Efa ho faty aho"

andeha any amin'ny vahoakako

Milaza ny hafatesan'ny vatany i Jakoba. Manantena ny hahita an'i Abrahama sy Isaka izy ao aorian'ny fahafatesan'ny vatany.

Efrona Hetita

Anaran-dehilahy izany. Ny "Hetita" dia midika hoe "taranak'i Heta". Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:7.

Makpela

Makpela dia anarana faritra. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:7.

Mamre

Anarana hafa iantsoana ny tanànan'i Hebrona izany. Anaran'ilay lehilahy izay tompon'ireo hazo terebinta izany, izay naman'i Abrahama nipetraka tao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 13:16.

Genesis 49:31

Fampahafantarana amin'ny ankapobeny:

Nanohy niresaka tamin'ireo zanany lahy i Jakoba.

izany dia novidiana

DH: "izany dia novidian'i Abrahama"

tamin'ireo vahoakan'i Heta

"avy amin'ireo Hetita"

vitan'i Jakoba tamin'ireo zanany izany didy izany

"nahavita nanome baiko ireo zanany lahy" na " nahavita nandidy ireo zanany lahy"

namonkina ny tongony ho eny am-pandriana izy

Nipetraka teo am-pandriana i Jakoba. Ary namadika ary nametraka ny tongony hitsotra teo am-pandriana izy.

niala aina

Fomba mihaja ilazana ny fahafatesan'ny olona izany.

nankany amin'ny vahoakany

Rehefa maty i Jakoba dia nandeha nanjohy ireo havany izay efa maty talohany ny fanahiny

Genesis 50

Genesis 50:1

nihohoka teo amin'ny tavan'ny

Ny teny hoe "nihohoka" dia fomba fiteny ilazana ny nianjera. DH: "koa dia niankohoka tamin'alahelo teo amin-drainy izy"

ireo mpitsabo mpanompony

"ireo mpanompony izay mikarakara ny faty"

hamono ny rainy

Ny "mamono" dia fomba manokana atao hitehirizana ny faty mialohan'ny handevenana azy. DH: "hikarakara ny fatin-drainy"

Naka efa-polo andro izy ireo

"Naka 40 andro izy ireo"

fito-polo andro

"70 andro"

Genesis 50:4

ny andro fisaonana

"ny andron'ny fisaonana azy" na "andro fitomaniana azy"

niresaka tamin'ny tao an-tranon'i Farao i Josefa

tao an-dapan'i Farao. DH: "Niresaka tamin'ireo mpanapak'i Farao i Josefa"

Raha mba efa nahita sitraka teo imasonareo aho

Ny andian-teny "teo imasonareo" dia sarinteny ilazana ny fisainana sy ny eritreritr'i Jakoba. DH: "Raha mahita sitraka eo aminareo aho" na "raha faly amiko ianao" (UDB)

nahita sitraka

Izany dia fomba fiteny midika fa ny olona iray dia manaiky ny olona iray hafa.

dia mba lazao re Farao hoe: 5'Efa nampianiana ahy ny raiko, niteny hoe: ''Indro, efa ho faty aho. Haleveno ao amin'ny fasana izay efa nohadiko ho ahy any amin'ny tany Kanana aho. Any no handevenanao ahy." Ankehitriny avelao aho hiakatra ary handevina ny raiko, ary hiverina aho avy eo.'

Farango roa sosona na telo izany. Afaka atao izany hoe: DH: "Mba lazao an'i Farao fa nihaniana tamiko ny raiko ny mba handevenako azy any amin'ny fasna izay nohadiany ho azy any amin'ny tany Kanana. Mba anontanio i Farao mba hamela ahy handevina ny raiko, dia hiverina indray aho"

Indro, efa ho faty aho

"Indro, efa akaiky ny andro hafatesako"

avelao aho hiakatra

Efa mahazatra ny mampiasa ny andian-teny "miakatra" rehefa miresaka ny mandeha avy any amin'ny Egypta mankany Kanana.

Farao namaly

Milaza izany fa ny niresaka tamin'i Farao ny mpikambana ao amin'ny mpanapaka, ary izao i Farao dia miresaka amin'i Josefa.

araka ny nampianianany anao

"tahaka ny nihaniananao tamiko"

Genesis 50:7

Niakatra (...) Josefa

Efa mahazatra ny mampiasa ny andian-teny "miakatra" rehefa miresaka ny mandeha avy any amin'ny Egypta mankany Kanana.

mpanapak'i Farao rehetra ... lehiben'ny mpanapaka rehetra tao amin'ny tany Egypta

Ireo mpitarika manan-danja an'i Farao dia nanatrika ny fandevenana avokoa.

mpanapaka

Izany dia olona mpanolotsaina ao an-dapa.

ireo olona ambony tao an-dapany

Eto ny "lapa" dia ilazana ny lapan'i Farao.

amin'ny tany Egypta, mbamin'ireo ankohonan'i Josefa sy ireo rahalahiny rehetra, ary ny ankohonan-drainy

Afaka adika ho andian-teny vaovao izany: "tanin'i Egypta, sy ireo ankohonan-drainy izay nandeha niaraka taminy"

ankohonan'i Josefa ... ankohonan-drainy

Eto ny "ankohonana" dia ilazana ireo fianakaviany.

Kalesy

Eto izany dia ilazana ny olona mitaingin-kalesa.

Genesis 50:10

Rehefa tonga (...) izy ireo

Ny teny hoe "izy ireo" dia ilazana ireo mpandray anjara tamin'ny fandevenana.

famoloanan'i Goren'atada

Ireo mety ho heviny dia 1) Ny teny hoe "Goren'atada" dia midika hoe "tsilo" ary mety ilazana toerana izay misy tsilo maro maniry, na 2)mety ho anaran'ny olona izay tompon'ny tanin-tsilo izany.

nisaona mafy sy tamin'ny fahoriana lehibe izy ireo

"tena nalahelo mafy izy ireo ary nisaona tokoa"

fito andro

"7 andro"

famoloanan'i Goren'atada

"tany amin'ny tanin-tsilo any Goren'atada"

Fotoana tena mampalahelo ho an'ireo Egyptiana izao

"Mafy loatra ireo fisaonan'ireo Egyptiana"

Abela-Mizraima

Ireo mpandika teny dia afaka manampy fanamarinana ambany pejy milaza hoe: " Ny anarana hoe "Abela-Mizraima" dia midika hoe "fisaonan'i Egypta."

Genesis 50:12

ireo zanany lahy

"koa reo zanak'i Jakoba lahy"

araka izay nandidiany azy ireo

"tahaka izay nandidiany azy ireo"

Nolanjain'ireo zanany lahy (...) izy

"Nalain'ireo zanany lahy ny fatiny"

Makpela

Anaran'ilay toerana na faritra izany. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:7.

Mamre

Anarana hafa iantsoana ny tanànan'i Hebrona izany. Anaran'ilay lehilahy izay tompon'ireo hazo terebinta izany, izay naman'i Abrahama nipetraka tao. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 13:16.

Efrona Hetita

Anaran-dehilahy izany. Ny "Hetita" dia midika hoe "taranak'i Heta". Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 23:7.

niverina tany Egypta i Josefa

"niverina nankany Egypta i Josefa"

ireo rehetra izay niaraka taminy

"ireo rehetra izay nandeha niaraka taminy"

Genesis 50:15

Ahoana raha mbola mitàna hatezerana amintsika Josefa

Eto ny hatezerana dia resahina toy ny zavatra izay azon'i Josefa tazomina eny an-tanana. DH: " ahoana tokoa raha mbola tezitra amintsika i Josefa"

te-hamaly antsika ny amin'izay ratsy rehetra nataontsika taminy

Ny mamaly faty ny olona izay nandratra azy dia resahina toy ny olona izay manefa amin'ny olona iray izay nataony. DH: "te hamaly faty ny amin'ny zava-dratsy izay nataontsika taminy"

Efa nanome baiko ny rainao talohan'ny nahafatesany, niteny hoe: 'Lazao amin'i Josefa izao: "Mamelà re ny fandikanan-dalàna sy ny fahotan'ireo rahahalahinao tamin'izay ratsy nataon'izy ireo taminao.'"

Izany dia farango misosona roa na telo. Afaka atao izany hoe: DH: "Nananatra antsika ny raintsika talohan'ny nahafatesany ny mba hamelana ny ratsy izay nataonay taminao"

Efa nanome baiko ny rainao talohan'ny nahafatesany, niteny hoe

I Jakoba dia rain'ireo mpirahalahy rehetra. Eto izy ireo dia miteny hoe "ny rainao" mba hanindrina fa tokony hanaraka tsara izay nolazain-drainy i Josefa. DH: "mialohan'ny nahafatesan'ny raintsika dia nilaza izy hoe"

sy ny fahotan'ireo rahahalahinao tamin'izay ratsy nataon'izy ireo taminao

"tamin'ny zava-dratsy izay nataon'izy ireo anao"

Ary

Tsy midika izany hoe "ankehitriny" fa natao mba hisarihana ny fifantohantsika amin'ny teboka manan-danja manaraka.

Ankehitriny dia mamelà re ireo mpanompon'Andriamanitry ny rainao

Manondro ny tenany amin'ny "mpanompon'Andriamanitry ny rainao" ireo rahalahiny. Afaka atao izany hoe: DH: "Mba mamela re anay, mpanompon'Andriamanitry ny rainao"

Nitomany i Josefa rehefa niresaka taminy izy ireo

"Nitomany i Josefa raha nandre ny hafatr'izy ireo"

Genesis 50:18

nanohoka ny tavany teo anatrehany

Nanohoka ny tavany tamin'ny tany teo anatrehany. Fanehoana fanetre-tena sy fanajana an'i Josefa izany."

Moa eo amin'ny toeran' Andriamanitra ve aho?

Nampiasa izany fanontaniana izany i Josefa mba hampiononana ireo rahalahiny. DH: "tsy afaka maka ny toeran'Andriamanitra aho" na "tsy Andriamanitra aho"

nihevitra ny hanao ratsy ahy

nihevitra ny hanao ratsy hanohitra ahy

nefa Andriamanitra dia nihevitra izany ho amin'ny tsara

"nanana fikasana tsara Andriamanitra"

Koa ankehitriny aza matahotra

"koa aza matahotra ahy"

Hamatsy anareo sy ny zaza madinikareo aho

"hanao izay hahazoako antoka hatrany aho fa ampy sakafo ianareo sy ireo zanakareo"

Nampionona azy ireo toy izany izy ary niresaka tam-pitiavana tamin'ny fon'izy ireo

"Nampionina azy ireo tamin'ny firesahana tamim-pitiavana tamin'izy ireo izy"

Genesis 50:22

folo amby zato taona

"110 taona"

zanak'i Efraima hatramin'ny taranaka fahatelo

"zanak'i Efraima hatramin'ireo zafiny" (UDB)

Makira

Anaran'ny zafikelin'i Josefa izany.

izay natsangan'i Josefa

izay napetraka teo am-pofoan'i Josefa.

Genesis 50:24

tonga aminareo tokoa

Ao amin'ny 50:24 ny "ianareo" dia ilazana ireo rahalahin'i Josefa, fa eto dia ilazana ireo taranany.

hitarika anareo hiala eto amin'ity tany ity

Efa mahazatra ny mampiasa ny miakatra rehefa miresaka ny mandeha mankany amin'ny tany Egypta mankany amin'ny tany Kanana. DH: "hitondra anareo hivoaka ity tanàna ity ary hitondra anareo any amin'ny tany"

namono azy izy ireo

Ny "mamono" dia fomba manokana atao hitehirizana ny faty mialohan'ny handevenana azy. Jereo ny nandikanao izany ao amin'ny 50:1.

napetraka tao

Afaka atao izany hoe: DH: "nametraka azy ireo"

tao anaty vatam-paty

"tao anaty vata paty" na "tao anaty vata" Vata izay asiana ny fatin'ny olona izany.