Kisa: reg Print

Updated ? hours ago # views See on WACS
3 Yohana
3 Yohana
Omuliango 1

2 Omuheelwa, esaya mbu bulishindu shibatsiire obulayi khandi mube nende obulamu mumubili shinga emioyo chienywe chili obulayi. 4 Shibulaho eshinjamisinjia muno okhushila okhuhulila mbu abaana baanje muchendanga mubwatoto. 5 mwana wanje omuheerlwa oli omusubilwa muno mumilimo echia okhalabanilanga abakristo bashienyu kata ni baba nibali abacheni. 6 Booolela abeikanisa khu akobuheeri ibwo, olaba nokholele obulayi. 7 Nochama obakhoonye batsililile khuluchendo lwabwe shichila khwulwa eliiralie khwatsililila nikhulabukulakhwo eshindu okhurula khu abanashialo tawe. 8 Kho khunyalilwe okhwinjisia abeimbia iyo, mbu khube abakhalabani baashienywe mubwatoto. 9 Ndahandichila likanisa, habutswa Diotrephe ,owaliniyachama obwimilisi, shiyachama okhuhulila akandaboola tawe. 11 Omuheerwa olalonda akali amabi tawe nebutswa olonde akali amalayi. Yesiyesi oukhola amalayi nowa Nyasaye; Naye ulia oukhola amabi ashili okhulola Nyasaye. 12 Bulishiamundu amwitsominjia Demeterio khandi nobwatoto bwene bwimwitsomijia. Ne emetakhwo obuloli bweefwe, obwamumanyile nobwatoto. 13 Embeere nende amanji akohumuboolera, shindiikomba okhubahandichila neikalamu noobwino tawe. 14 Habutswa endi nobunayi emulole mubwangu buno, nakhuboole moni na moni. 15 Omulembe kube inawe. Abalina bamushesia. Sheesia abalina iyo khumeera kabwe.