Tzeltal de Oxchuc: Unlocked Literal Bible

3 Juan
3 Juan
Capitulo 1

1 Te anciano winik, te meero k‘ambil te gayo sbite ja‘ te mach‘a kç‘ux ay ta jkot‘anc ta mero smelelile. 2 K‘ambil winik, ya jk‘opon te Dios te jich le kuk ayat sok te ja biluke sok te lekuk ayat sok tte abakç‘etal, sok te lukuk ay te ja ch‘ulele. 3 Te jich la smuk‘ulin jkot‘an vte k‘lal te ermanoitik la yilik sok la yalik te testigo-kç‘op yu‘un te ja‘atel. 4 Muyuj jich te smuk‘ulin jkot‘an te ja‘atel te jnich‘antak yakik ta beel ta te jnich‘antak yakik ta beel ta bay smelelile. 5 K‘ambil winik, te ja pao te beluk lek, te chikan bay xax at‘ejat yu‘un te ja kermanotak sok te mach‘a ma nabesba. 6 Te mach‘a yak‘o te testigo-k‘op yu‘un te xk‘uxul yot‘an ta stojol te tsojb ch‘unjelefik. Jich yu‘un ya jkalbat wokol yu‘un te jichuk yakuk ja koltay bon xan ta swenta sbeibik ma‘ swenta najt‘ sbeibik swenta mayuk swokolik te ya xbeenik te bit‘il to swentaik spasel yat‘el te Dios. 7 Melel ja‘ yakik ta beel ta swenta te Jesucristo, sok ma‘ yuk bila sk‘ambeyik te mach‘atik maba xch‘unnejik te Diose. 8 Jo‘otik te ya sk‘an jwentatik skoltexel, swernta yu‘un jwentatik skolteytik ta at‘el ta xcholel te smerlelil k‘ope. 9 Te jo‘on bi la jts‘ibuy yu‘un te ch‘ unjeletik ta ba axate, ja‘uk me to ja te Dio‘trefese, te mach‘a ya smulan te neel nanix yak‘sba ta bay ch‘unjeletik, ma la. 10 Ja into, te jo‘okono, ya jna‘ te sipisil te beluk ja pasaje, te jich ma yik‘ te kermano, tike. Ya yich‘ik komel teme ay mach‘a ya sk‘an jichi spase sok tema ya sk‘an slok‘esbe ta bay te sk‘op te Diose. 11 K‘ambil winik, ma k‘ain spasel te beluk maleke, ja pas te beluk lek ta pasele. Te mach‘a spas te belukleke ja ay sook te Diose. Yan te mach‘a malekuk yat‘ele ma yilo te Diose. 12 Yan te Demetrio, lek sk‘oplal yu‘un stejk‘el te ans winiketik sok te bifi ay ta smelelil stukele. 13 ja te jo‘one bayal te beluk yaj ts‘ibuxbeyexe, ja in to ma jk‘an ts‘ibuybatik sok ta tinta. 14 Jich ya jmaili kilex ta nopol, jich yax aanotik. 15 Te yutsilal te Diose ayuk me ta tojolik. Te ja wermanotake la spakbatik ja wot‘anik. Jick patbeame yot‘an te ja wermanotake.