Tzeltal de Oxchuc: Regular Print

Updated ? hours ago # views See on WACS
Tito
Tito
Capítulo 1

1 Pablo,abat yu'un te Diose sok alwanej yu'un te Jesucristo,jich bit'il ta swenta ch'uunkel ot'anil yu'un te slum te Diose te tsabile soy te smelil te bek na'ojtik te ja' parejo k'oem sok te lek ta ich'el ta muk' te Diose, 2 sok te smuk'kul kinal kaytik yu'un te kuxinel sbat'el k'inal,ta swenta te Dios te ma yal lotil k'ope,te ja' la yal ta sneelal te k'alal chik naj te balumilale. 3 La slebey sk'alel,te bi ora la sk'an te ya yak' nael stojol te sk'ope ta swenta te jo'on la yik'on yu'un ya kich'bel te k'ope.Te jo'one ya sk'an pas ta swenta te smantal te Dios te ja' koltaywanej ku'untik. 4 Te Tito,te ja' smelelil alnich'an ku'une yu'un te junax xch'uunjel kot'an soke.Te yut'sil yot'an sok te lamal kinal yu'un te Diose te ja' tatil sok te Cristo Jesús te ja' koltaywanej ku'untik ayuk ta atojolik. 5 Ja yu'un te la kik'teyat ta creta,yu'un te ya a chap'an te bek ma lek' chap'anbile sok te bek ma ts'aktesbile sok te sbiilik te ancianoetike ta jujun lum jich bit'il te la kak'bat ja' wile. 6 Tul anciono ya me sk'an te lek' yat'ele,tuluk me yinam,te alnixnab yu'un tojikme,te manch'uk yich'ik kuch'inel ta beluk ma lek' spasel sok te ma ch'uunik mantale. 7 Jane ya xk'an te mach'a ak'bil yat'el, te ya yil te snaj te Diose ,te lek'uk yat'ele.Ma me sk'an te ya sach k'ope sok te ma snaj bek ya spase.Ma me ora ya lik'sol,ma me ya smulan te vinoe(tragoe),ma neluk ya sach kera,ma me smulan te bi'ta ot'anile. 8 Jich me ya xk'an, binax yot'an te ya yik'ochel ta snaj te anst-winike ja' me yamigo te bek lek'e.ya me xk'an te ju'un yot'ane,toj aye,te ya snajbey yobolil sba te anst-winike sok te ya sna' stsateyel sbae. 9 ya me sk'an te yakuk tsak'sba te bek lek albile, jich me ya yakbey smuk'ulin yot'an te yantike sok te bek lek' nop'tesbile sok te ya spas mantale te mach'atik ma sk'anike. 10 Melel bayal te anst-winiketik te k'axinte mantaliletike,jich bit'il te mach'a ch'unejik de circuncisión .Ta sk'opik mayuk stulal k'oem.Ya sloliyik sok ya yik'ik te anst-winiketik ta bay ma lek be. 11 ya me sk'an te yakuk komtike.Ja' la yakik' ta nopel te bek ma sk'an nopel yu'un janax ya skoltey sbaik ta bila malek ta pasel sok ya xatik te yutil naetike . 12 Ay tul ta stojolik,te mach'a bijil winik,la yal:"Te Cretensesetik tol ya yayik' lot,jich te bit'il te chambalametik te ya xitik,mayuk bi spasik sok tol sweik." 13 Ja' te bila la yich' alel ja smelelil,jich yu'un tulan me xa komik yu'un jich me toj ay chu'unjel yot'anika. 14 Ma me xawak' ja chikin te bek lot'il xunojik te judioetike sok te mantaliletik yu'un winiketike te ma st'unojik te smelelile. 15 Te mach'atik sapilikise,spisil sapilix yu'un.Yan stuk'elik te mach'atik ma sapilike sok te mach'a ch'alubenike ,mayuk bi sapil yu'un.Melel te bek ya snopike sok te bek ay ta solike ch'alubenix yu'un. 16 Ja' ya yalik te ch'unejik te Diose ja'uk meto ma ya yak'ik ilel ta yat'elik.k'axinte mantaliletik sok malek yat'elik.Ma be k'axemik ta spasel te bek' leke.
Capítulo 2

1 Te ja'ate jich me xk'opojut bit'il la awich albel ta kwenta te lekil k'op. 2 Te anciaoetike ya me sk'an ya sna stsajtebel sbu, lekik,ay yutsil yot'anik, jun yot'anik ta xch'unjel yut'anik, ay sk'uxul yot'anik sok ya me xkuch yu'unik. 3 Te metiketik ancianotik ya me sk'anik te lek ayike ma letomba k'ojok, ma ma ja'uk uninbil yot'anik yu'un te yakubek. Ya me sk'an yuk'ik ilel te bina leke. 4 Ya me sk'an ya yich nojp'tesel te ch'iel ants-tik ayuk lamalukme x-kuxul yot'anik ta stojol te smajmlale sok te yaltakej. 5 Ya me sk'an ya yich'ik nojp'tesel te k'un ot'anile, te sakubenik te yot'anike, lekuk' me yaj wal naj, yakuk me yich ta muk' te smamlalej. Teanstike ya me sk'an ya spasik spisil in to jich me ma yich bol k'optayel a te sk'op te Diose. 6 Ja nix me jich' uuk, ya kuk me ja muk' tej beyik yot'anik te ch'iel winiketike te lamaluk yot'anike. 7 Ta spisil in to ak'amaba ta ilel te beluk lek ta pasele; sok te k'alal ya ja wak'ik ilele, ak'ame ilel te jun ay te awot'an, te ay skoptal ta awot'an. K'opojan ta. 8 Ch'ajp' k'op te lek ta pasele sok te a yich contrainele, ta skuenta yu'un mayuk mach'a ya sk'ome jich me ya x-akot ta k'exlal, ja yu'un ma me ayok beluk ma lek ta alel k'oplaltik yu'une. 9 Te mosoiletike ya me sk'an ya ch'uunik te ajwaliletik yu'un spisil in to. Ya me sk'an ya slek' tejsbey yot'an jich' ma me ya yaiy keraj soik. 10 Ja'ik ma me sk'an ya x-elk'ajik, ta Pisil ora ya me sk'an yak'ik ilel spisil te ch'unjel ot'anil, jich ta spisil ta chajp ya me yak'bey nijech'imul te beluk ya kak' tik' ta nopelej ta sk'uenta te Dios koltaywanej ku'untike. 11 Te x-k'uxul yotan te Diose chiknajemix ta spisil ants-winiketic. 12 Ja ya snoj besotik yu'un te bi't'it ya sk'an ya, xjil te beluk amen ta pasele sok te bila mulambisba at balumilal. Ya snojbesotik ta kuxinel te manchuk xjelaulotike, belul toj ta pasel, sok ya sk'an te spisil ora ay kot'antik te Dios ja in k'aal ayotik ta. 13 Te k'alax yakotik te bayal yutsilal, ja te ya xchikna tel sok te muk'ul Dios sok te koltaywanej ku'untik ja te Jesucristo. 14 Te Jesuse ya la yak' sba ta lajel ta tojoltik yu'un ya me kak' batik' ta k'axerato xan ta stojol yu'un la smanotikix ta stojol beluk ma ba leke sok te ya ch'ultesotike yu'un nix ku'untik jich te ants-winiket ik te macha ya sk'an spasik te lek'il at'elile. 15 K'opajan sok tulan me x-awal ja'ito, tojtesame sok spisil tulan mantalil. Ma me ayuk mach'n ya sp'ajat ta yot'an.
Capítulo 3

1 Ch'un beyame smantalik te muk'uk at'eletike,te ch'unbil awu'un te mantaliletik,ya xju' ya jpas te lek'il ajt'elile. 2 Na'ame te malekuk ya sboltesbey sk'oplal te mach'a ma smulan jach' k'ope,ma me xwak' ta ilel te ja'nax ya pas te awu'une ja' me lek te pek'el ya wak'aba ta stojol te yantike 3 Te jo'otike jichotik ta neelal uuk ma na'tik k'inal ma ch'untik mantal.Jowejemotik sok mosoinbilotik yu'un te bila ya smulan te jbak'etaltike.Ja' la pastik bayal ta ch'ab mulil bik'tal-ot'anotik.Jex ot'anotik,labantawanejotik. 4 Te Diose la yak' ta ilel te k'uxul yot'ane sok kotaywanej k'uuntik ta swenta te ants-winiketik, 5 ma ta swentauk kat'eltik te la skoltayotike,ta swentanax xk'uxul yot'an te kolotik yu'une, la kich'tik atintesel cha'ayinemotik-xan la kich'tik yach'il kuxlejal ta swenta te ch'ul Espiritue. 6 Dios la yak' bayal yutsilal ta swenta te Espiritu Santo la tatik koleltik la skuenta Jesucristo. 7 Ja'ta swenta te lajtatik koltayel yu'un jich k'ot ta wentatik te kuxlejal sbatel k'inal 8 Smelelil in k'op to junuk me awot'an ta yalbel sk'oplal ta spisil,yu'un te yantike ta swenta Dios ya me yat'elinik spasel te bila lek ta pasele la yak' ta nael lekil at'eliletik ta stojol te ants-winiketik. 9 Ijk'itaya jilel te jontol jach k'opate ma lek te me ya jwa'an te jneel meel-tatile;sok te jowil tsaltomba k'op ta swenta mantaliletik.Te ma'yuk swentail ta spisil. 11 Ik'itaya te xat-tomba te ay ta ajtojolike,ay komel ta jun ta chebuelta, 10 te me jowejem te k'op ta a jtolole ja'nix mulil jachu'kojaba k'oem. 12 Te k'alal jo'on ya tikunatbeel ta Artemas o ta Tiquico teme k'oate talan me ta ora ta jtojol ta bay lum Nicópolis,banti jnopoj ya xk'ax ku'un te yorail sikil k'inal. 13 Abeyame yipal sok tikunabel te zenas,te sno'poj te lek te leye sok u'uk te Apolose,jich yu'un mayuk bila falta ja wayika. 14 Te mach'a junax ayotik soke ak'a me snopik spasel te bila leke.Ya me xk'uxtayik te mach'atik ay yo'bolil sbaik swenta yu'un ma tojoluk kuxul k'inal. 15 Spsisil te mach'atik juineje ya stikunbat' spatibal awo'tan.Sok ak'bon spatjibal yot'an te mach'atik k'uxotik ta yot'anik ta swenta xch'uunjel yot'anik.Ich'aik te spatibal ot'anil ta spisilik.